exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Szent Kereszt Felmagasztalása görögkatolikus székesegyház

Ужгородський греко-католицький Катедральний Собор
Szent Kereszt Felmagasztalása görögkatolikus székesegyház
Ужгородський греко-католицький Катедральний Собор
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
görög katolikus
Cím:
Zamkovi Skhody St, 1
Vármegye:
Ung
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.622776, 22.302216
Google térkép:

Története

X. Drugeth János Homonnáról Ungvárra hívta a jezsuitákat és ő építtette számukra a templomot és a rendházat. 1646-ban épült a barokk templom a Drugeth család adományából. 1773-ban a jezsuita rendet XIV. Kelemen pápa feloszlatta. Ezután Bacsinszky András munkácsi görögkatolikus püspök kérelmezte Mária Teréziától, hogy a püspökséget Ungvárra költöztethesse, és e célból adta át számukra a jezsuiták korábbi templomát és kollégiumát. 1775-ben megtörtént az átadás, és az uralkodó utasítására Franz Anton Hillebrandt épitész átalakitásokat végzett az épületen. 1780-ban szentelték fel újra. 1848-ban Fábri László tervei alapján neoklasszicista stilusban újították fel. 1876-1877 között nyerte el mai homlokzatát Lucio Fabry olasz épitész tervei alapján. A mennyezetet és oldalfalakat szimbolikus jelentőségű freskók (a Kereszt felemelkedése) díszítik, amelyeket Boksay József festőművész festett 1939-ben. 1945-ben a szovjetek az orosz ortodox egyháznak adták, miután a görög katolikus egyházat betiltották. 1991-ben a görögkatolikus egyház törvényesítésével a görögkatolikusok visszakapták, és a munkácsi eparchiához (görögkeleti egyhézmegye) tartozik. A székesegyházban őrzik Boldog Romzsa Tódor püspök relikviáit. Romzsa Tódort 1944. szeptember 21-én az ungvári székesegyházban szentelték segédpüspökké, ami 1939. óta újra Magyarorszég része volt. A szovjet megszálláskor már gyakorlatilag ő állt az egyházmegye élén. Elutasitotta a görögkatolikus egyház megszüntetésére, és annak az orosz ortodox egyházba való beolvasztására tett szovjet törekvést. Ellenállása miatt 1947-ben Hruscsov kérésére Sztálin engedélyezte a titkos likvidálását. A művelet felügyeletével Pavel Szudoplatov tábornokot bizták meg, aki Trockij meggyilkolását is szervezte. A püspök a lékai templom felszenteléséről tartott hazafelé lovaskocsiján, amit egy katonai teherautóval elgázoltak és a sebesülteket vasdorongokkal agyba-főbe verték. Az akciót megzavarta egy arra járó postai teherautó, így a püspököt beszállithatták a munkácsi kórházba, ahol egy híres sebész megmentette az életét. Ezután egy kórházi takarítónak álcázott ügynök a vele együttműködő orvos által színlelt éjszakai orvosi ellenőrzés alatt egy méreginjekcióval (kuráre, amerikai nyilméreg) gyilkolta meg. 2001. junius 7-én II. János Pál Pápa látogatása alkalmával avatta boldoggá és a földi maradványait tartalmazó ereklyéket 2003. júniusában ünnepélyesen helyezték el az ungvári székesegyház Szent Kereszt mellékoltárában.

{"item":"sight","set":{"sightId":944,"townId":48,"active":1,"name_LO":"\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0433\u0440\u0435\u043a\u043e-\u043a\u0430\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u044c\u043a\u0438\u0439 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0434\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u0421\u043e\u0431\u043e\u0440","address":"Zamkovi Skhody St, 1","mapdata":"1|1025|1238","gps_lat":"48.6227760000","gps_long":"22.3022160000","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/cathedral.uz.ua\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-puspoki-palota-es-szekesegyhaz-Ungvar-523","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/ungvari-gorog-katolikus-szekesegyhaz-es-puspoki-palota","picture":"\u003Ca title=\u0022Thaler Tamas \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ungvar7FotoThalerTamas.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ungvar7FotoThalerTamas\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/Ungvar7FotoThalerTamas.JPG\/512px-Ungvar7FotoThalerTamas.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ungvar7FotoThalerTamas.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EThaler Tamas\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Kereszt Felmagasztal\u00e1sa g\u00f6r\u00f6gkatolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z","note":"","history":"X. Drugeth J\u00e1nos Homonn\u00e1r\u00f3l Ungv\u00e1rra h\u00edvta a jezsuit\u00e1kat \u00e9s \u0151 \u00e9p\u00edttette sz\u00e1mukra a templomot \u00e9s a rendh\u00e1zat.\n1646-ban \u00e9p\u00fclt a barokk templom a Drugeth csal\u00e1d adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l. \n1773-ban a jezsuita rendet XIV. Kelemen p\u00e1pa feloszlatta.\nEzut\u00e1n Bacsinszky Andr\u00e1s munk\u00e1csi g\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6k k\u00e9relmezte M\u00e1ria Ter\u00e9zi\u00e1t\u00f3l, hogy a p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get Ungv\u00e1rra k\u00f6lt\u00f6ztethesse, \u00e9s e c\u00e9lb\u00f3l adta \u00e1t sz\u00e1mukra a jezsuit\u00e1k kor\u00e1bbi templom\u00e1t \u00e9s koll\u00e9gium\u00e1t. \n1775-ben megt\u00f6rt\u00e9nt az \u00e1tad\u00e1s, \u00e9s az uralkod\u00f3 utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra Franz Anton Hillebrandt \u00e9pit\u00e9sz \u00e1talakit\u00e1sokat v\u00e9gzett az \u00e9p\u00fcleten. 1780-ban szentelt\u00e9k fel \u00fajra.\n1848-ban F\u00e1bri L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n neoklasszicista stilusban \u00faj\u00edtott\u00e1k fel. \n1876-1877 k\u00f6z\u00f6tt nyerte el mai homlokzat\u00e1t Lucio Fabry olasz \u00e9pit\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. \nA mennyezetet \u00e9s oldalfalakat szimbolikus jelent\u0151s\u00e9g\u0171 fresk\u00f3k (a Kereszt felemelked\u00e9se) d\u00edsz\u00edtik, amelyeket Boksay J\u00f3zsef fest\u0151m\u0171v\u00e9sz festett 1939-ben.\n\n1945-ben a szovjetek az orosz ortodox egyh\u00e1znak adt\u00e1k, miut\u00e1n a g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1zat betiltott\u00e1k. \n1991-ben a g\u00f6r\u00f6gkatolikus egyh\u00e1z t\u00f6rv\u00e9nyes\u00edt\u00e9s\u00e9vel a g\u00f6r\u00f6gkatolikusok visszakapt\u00e1k, \u00e9s a munk\u00e1csi eparchi\u00e1hoz (g\u00f6r\u00f6gkeleti egyh\u00e9zmegye) tartozik. \nA sz\u00e9kesegyh\u00e1zban \u0151rzik Boldog Romzsa T\u00f3dor p\u00fcsp\u00f6k relikvi\u00e1it. \nRomzsa T\u00f3dort 1944. szeptember 21-\u00e9n az ungv\u00e1ri sz\u00e9kesegyh\u00e1zban szentelt\u00e9k seg\u00e9dp\u00fcsp\u00f6kk\u00e9, ami 1939. \u00f3ta \u00fajra Magyarorsz\u00e9g r\u00e9sze volt.\nA szovjet megsz\u00e1ll\u00e1skor m\u00e1r gyakorlatilag \u0151 \u00e1llt az egyh\u00e1zmegye \u00e9l\u00e9n. Elutasitotta a g\u00f6r\u00f6gkatolikus egyh\u00e1z megsz\u00fcntet\u00e9s\u00e9re, \u00e9s annak az orosz ortodox egyh\u00e1zba val\u00f3 beolvaszt\u00e1s\u00e1ra tett szovjet t\u00f6rekv\u00e9st.\n Ellen\u00e1ll\u00e1sa miatt 1947-ben Hruscsov k\u00e9r\u00e9s\u00e9re Szt\u00e1lin enged\u00e9lyezte a titkos likvid\u00e1l\u00e1s\u00e1t. A m\u0171velet fel\u00fcgyelet\u00e9vel Pavel Szudoplatov t\u00e1bornokot bizt\u00e1k meg, aki Trockij meggyilkol\u00e1s\u00e1t is szervezte. \nA p\u00fcsp\u00f6k a l\u00e9kai templom felszentel\u00e9s\u00e9r\u0151l tartott hazafel\u00e9 lovaskocsij\u00e1n, amit egy katonai teheraut\u00f3val elg\u00e1zoltak \u00e9s a sebes\u00fclteket vasdorongokkal agyba-f\u0151be vert\u00e9k.\n Az akci\u00f3t megzavarta egy arra j\u00e1r\u00f3 postai teheraut\u00f3, \u00edgy a p\u00fcsp\u00f6k\u00f6t besz\u00e1llithatt\u00e1k a munk\u00e1csi k\u00f3rh\u00e1zba, ahol egy h\u00edres seb\u00e9sz megmentette az \u00e9let\u00e9t. \n Ezut\u00e1n egy k\u00f3rh\u00e1zi takar\u00edt\u00f3nak \u00e1lc\u00e1zott \u00fcgyn\u00f6k a vele egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u0151 orvos \u00e1ltal sz\u00ednlelt \u00e9jszakai orvosi ellen\u0151rz\u00e9s alatt egy m\u00e9reginjekci\u00f3val (kur\u00e1re, amerikai nyilm\u00e9reg) gyilkolta meg. \n2001. junius 7-\u00e9n II. J\u00e1nos P\u00e1l P\u00e1pa l\u00e1togat\u00e1sa alkalm\u00e1val avatta boldogg\u00e1 \u00e9s a f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait tartalmaz\u00f3 erekly\u00e9ket 2003. j\u00fanius\u00e1ban \u00fcnnep\u00e9lyesen helyezt\u00e9k el az ungv\u00e1ri sz\u00e9kesegyh\u00e1z Szent Kereszt mell\u00e9kolt\u00e1r\u00e1ban. \n","town":{"townId":48,"name_HU":"Ungv\u00e1r","name_LO":"\u0423\u0301\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434","seolink":"ungvar-uzhhorod","oldcounty":20,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}