exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Ugocsa, Szőlősvár, Kankóvár

Виноградівський замок
Ugocsa, Szőlősvár, Kankóvár
Állapot:
Romos
Belépés:
Ingyenes
Vármegye:
Ugocsa
Ország:
Ukrajna
Tartomány:
Kárpátalja
Tájegység:
Nagyszőlősi-hegység
GPS koordináták:
48.140842, 23.050151
Google térkép:

Története

895
Honfoglalás
Több..
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
895 után
A magyarok a honfoglalás után kisebb erődítményt emeltek a Fekete-hegyen, ami besenyő betörések ellen nyújtott védelmet.
1000
Államalapítás
Több..
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
12-13. század
Az Árpád-házi királyok vadászterülete volt a környék, melynek központja Királyházán volt. Itt húzódott a királyi vadaskert határa, erre utal a mai Szőlősvégardó neve is.
1241-42
Tatárjárás
Több..
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több..
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1307
I. Károly az egyik oligarchának, a Borsa nemzetségből származó Beke tárnokmesternek adományozta Szőlőst, aki itt erős várat építtetett, melyet 1308-ban említenek.
1317 eleje
Borsa Beke testvére, Borsa Kopasz fellázadt Károly Róbert ellenében, és András halicsi fejedelmet, IV. Béla leszármazottját akarta a magyar trónra ültetni. A királyi seregektől Borsa 1317 kora nyarán vereséget szenvedett a debreceni csatában, ami után Adorján várába húzódott. Miután innen kiostromolták, a bevehetetlennek tartott Sólyomkő várba menekült. Itt a királyi seregek ostrom helyett két ellenvárat emeltek, és egyszerűen kihéheztették Borsa Kopaszt, aki végül feladta magát. Az egykori oligarcha végül kiszabadult, és Erdélyben bujkálva halt meg 1332 körül.
1317
A szőlősi várat Jánki Tamás elfoglalta I. Károly részére. Az ostrom során a vár elpusztult. Az uradalom a király első felesége, Mária tulajdona lett, később is királynéi birtokként szerepelt.
1399
A területet a vár újjáépítésére szóló engedéllyel Zsigmond a Perényi családnak adományozta. Néhány évvel később kapták meg Nyaláb várát is, így a Perényi család Ugocsa vármegye legnagyobb földbirtokosa lett.
15. század eleje
A vár a ferences rendi szerzetesek tulajdonába került.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több..
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1540
Elhunyt Szapolyai János pár nappal fia, János Zsigmond születése után. A hatalom özvegye, Izabella királynő és még inkább Fráter György kezébe került.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több..
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1544
A protestáns hitre áttért Perényi Ferenc elvette a várat a ferences szerzetesektől és megerősítve azt lovagvárrá alakította.
1551
Fráter György behívta Erdélybe a Habsburg császár seregeit és lemondatta a hatalomról Izabella királynőt és a gyermek János Zsigmondot, akik Lengyelországba távoztak.
1554
Perényi Ferenc feleségül vette Bebek Ferenc lányát. Később apósával együtt elszakadt I. Ferdinándtól és a gyermek János Zsigmond pártjára állt. Több alkalommal megtámadta a császári seregeket.
1556
Wolfgang Pucham császári tábornok bosszúból megostromolta Perényi nagyidai várát és lerombolta azt (a történetet Arany János is megírta „A nagyidai cigányok” című művében). Ugyanebben az évben a Habsburg uralommal elégedetlen rendek hívására Izabella királyné visszatért Erdélybe. Ezt követően Perényi elfoglalta a szőlősi kolostort és kifosztotta (a néphagyomány szerint azért, mert a szerzetesek fogva tartották a főúr lányát).
1557
A császáriak oldalán Telekessy Imre felső-magyarországi főkapitány előbb a kovászói várat vette be, majd ostrom alá vette a szőlősi várat is. A több napos ostromot követően Perényi Ferenc és családja fogságba esett. A várat Székely Antal kapitány még abban az évben újjáépítette.
1557. december 23.
Az erdélyi hadak Balassa Menyhért (a költő Balassi Bálint nagybátyja) és Bebek Ferenc vezetésével megostromolták.
1558
Telekessy Imre visszatért hadaival, így Balassa javaslatára megállapodást kötöttek, miszerint a védők minden ingóságukkal elvonulhatnak, a várat pedig lerombolják. Azóta rom.
{"item":"castle","set":{"castleId":103,"townId":51,"active":1,"name_LO":"\u0412\u0438\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043c\u043e\u043a","settlement_HU":"Nagysz\u0151l\u0151s","settlement_LO":"\u0412\u0438\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0456\u0432 (Vynohradiv)","address":"","listorder":100,"gps_lat":"48.1408420000","gps_long":"23.0501510000","oldcounty":22,"country":3,"division":9,"cond":5,"entrance":2,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/1858-Nagyszolos-Szolosvar-Ugocsa-Kankovar\/","homepage":"","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ujlak at Hungarian Wikipedia \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kankovar2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kankovar2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/e\/ee\/Kankovar2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kankovar2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EUjlak at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ugocsa; Sz\u0151l\u0151sv\u00e1r; Kank\u00f3v\u00e1r","georegion":"Nagysz\u0151l\u0151si-hegys\u00e9g","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@895 ut\u00e1n|A magyarok a honfoglal\u00e1s ut\u00e1n kisebb er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt emeltek a Fekete-hegyen, ami beseny\u0151 bet\u00f6r\u00e9sek ellen ny\u00fajtott v\u00e9delmet.@#3|@12-13. sz\u00e1zad|Az \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi kir\u00e1lyok vad\u00e1szter\u00fclete volt a k\u00f6rny\u00e9k, melynek k\u00f6zpontja Kir\u00e1lyh\u00e1z\u00e1n volt. Itt h\u00faz\u00f3dott a kir\u00e1lyi vadaskert hat\u00e1ra, erre utal a mai Sz\u0151l\u0151sv\u00e9gard\u00f3 neve is.@#5|@#6|@1307|I. K\u00e1roly az egyik oligarch\u00e1nak, a Borsa nemzets\u00e9gb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 Beke t\u00e1rnokmesternek adom\u00e1nyozta Sz\u0151l\u0151st, aki itt er\u0151s v\u00e1rat \u00e9p\u00edttetett, melyet 1308-ban eml\u00edtenek.@1317 eleje|Borsa Beke testv\u00e9re, Borsa Kopasz fell\u00e1zadt K\u00e1roly R\u00f3bert ellen\u00e9ben, \u00e9s Andr\u00e1s halicsi fejedelmet, IV. B\u00e9la lesz\u00e1rmazottj\u00e1t akarta a magyar tr\u00f3nra \u00fcltetni. A kir\u00e1lyi seregekt\u0151l Borsa 1317 kora nyar\u00e1n veres\u00e9get szenvedett a debreceni csat\u00e1ban, ami ut\u00e1n Adorj\u00e1n v\u00e1r\u00e1ba h\u00faz\u00f3dott. Miut\u00e1n innen kiostromolt\u00e1k, a bevehetetlennek tartott S\u00f3lyomk\u0151 v\u00e1rba menek\u00fclt. Itt a kir\u00e1lyi seregek ostrom helyett k\u00e9t ellenv\u00e1rat emeltek, \u00e9s egyszer\u0171en kih\u00e9heztett\u00e9k Borsa Kopaszt, aki v\u00e9g\u00fcl feladta mag\u00e1t. Az egykori oligarcha v\u00e9g\u00fcl kiszabadult, \u00e9s Erd\u00e9lyben bujk\u00e1lva halt meg 1332 k\u00f6r\u00fcl.@1317|A sz\u0151l\u0151si v\u00e1rat J\u00e1nki Tam\u00e1s elfoglalta I. K\u00e1roly r\u00e9sz\u00e9re. Az ostrom sor\u00e1n a v\u00e1r elpusztult. Az uradalom a kir\u00e1ly els\u0151 feles\u00e9ge, M\u00e1ria tulajdona lett, k\u00e9s\u0151bb is kir\u00e1lyn\u00e9i birtokk\u00e9nt szerepelt.@1399|A ter\u00fcletet a v\u00e1r \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re sz\u00f3l\u00f3 enged\u00e9llyel Zsigmond a Per\u00e9nyi csal\u00e1dnak adom\u00e1nyozta. N\u00e9h\u00e1ny \u00e9vvel k\u00e9s\u0151bb kapt\u00e1k meg Nyal\u00e1b v\u00e1r\u00e1t is, \u00edgy a Per\u00e9nyi csal\u00e1d Ugocsa v\u00e1rmegye legnagyobb f\u00f6ldbirtokosa lett.@15. sz\u00e1zad eleje|A v\u00e1r a ferences rendi szerzetesek tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt.@#8|@1540|Elhunyt Szapolyai J\u00e1nos p\u00e1r nappal fia, J\u00e1nos Zsigmond sz\u00fclet\u00e9se ut\u00e1n. A hatalom \u00f6zvegye, Izabella kir\u00e1lyn\u0151 \u00e9s m\u00e9g ink\u00e1bb Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy kez\u00e9be ker\u00fclt.@#9|@1544|A protest\u00e1ns hitre \u00e1tt\u00e9rt Per\u00e9nyi Ferenc elvette a v\u00e1rat a ferences szerzetesekt\u0151l \u00e9s meger\u0151s\u00edtve azt lovagv\u00e1rr\u00e1 alak\u00edtotta.@1551|Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy beh\u00edvta Erd\u00e9lybe a Habsburg cs\u00e1sz\u00e1r seregeit \u00e9s lemondatta a hatalomr\u00f3l Izabella kir\u00e1lyn\u0151t \u00e9s a gyermek J\u00e1nos Zsigmondot, akik Lengyelorsz\u00e1gba t\u00e1voztak.@1554|Per\u00e9nyi Ferenc feles\u00e9g\u00fcl vette Bebek Ferenc l\u00e1ny\u00e1t. K\u00e9s\u0151bb ap\u00f3s\u00e1val egy\u00fctt elszakadt I. Ferdin\u00e1ndt\u00f3l \u00e9s a gyermek J\u00e1nos Zsigmond p\u00e1rtj\u00e1ra \u00e1llt. T\u00f6bb alkalommal megt\u00e1madta a cs\u00e1sz\u00e1ri seregeket.@1556|Wolfgang Pucham cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok bossz\u00fab\u00f3l megostromolta Per\u00e9nyi nagyidai v\u00e1r\u00e1t \u00e9s lerombolta azt (a t\u00f6rt\u00e9netet Arany J\u00e1nos is meg\u00edrta \u201eA nagyidai cig\u00e1nyok\u201d c\u00edm\u0171 m\u0171v\u00e9ben). Ugyanebben az \u00e9vben a Habsburg uralommal el\u00e9gedetlen rendek h\u00edv\u00e1s\u00e1ra Izabella kir\u00e1lyn\u00e9 visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe. Ezt k\u00f6vet\u0151en Per\u00e9nyi elfoglalta a sz\u0151l\u0151si kolostort \u00e9s kifosztotta (a n\u00e9phagyom\u00e1ny szerint az\u00e9rt, mert a szerzetesek fogva tartott\u00e1k a f\u0151\u00far l\u00e1ny\u00e1t).@1557|A cs\u00e1sz\u00e1riak oldal\u00e1n Telekessy Imre fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1ny el\u0151bb a kov\u00e1sz\u00f3i v\u00e1rat vette be, majd ostrom al\u00e1 vette a sz\u0151l\u0151si v\u00e1rat is. A t\u00f6bb napos ostromot k\u00f6vet\u0151en Per\u00e9nyi Ferenc \u00e9s csal\u00e1dja fogs\u00e1gba esett. A v\u00e1rat Sz\u00e9kely Antal kapit\u00e1ny m\u00e9g abban az \u00e9vben \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtette.@1557. december 23.|Az erd\u00e9lyi hadak Balassa Menyh\u00e9rt (a k\u00f6lt\u0151 Balassi B\u00e1lint nagyb\u00e1tyja) \u00e9s Bebek Ferenc vezet\u00e9s\u00e9vel megostromolt\u00e1k.@1558|Telekessy Imre visszat\u00e9rt hadaival, \u00edgy Balassa javaslat\u00e1ra meg\u00e1llapod\u00e1st k\u00f6t\u00f6ttek, miszerint a v\u00e9d\u0151k minden ing\u00f3s\u00e1gukkal elvonulhatnak, a v\u00e1rat pedig lerombolj\u00e1k. Az\u00f3ta rom.&"},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[{"id":"101","settlement_HU":"Szuhabaranka","settlement_LO":"\u0411\u0440\u043e\u043d\u044c\u043a\u0430","gps_lat":"48.4105640000","gps_long":"23.2875710000","cond":"7","picture":"\u003Ca title=\u0022Stylenotes \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022\u0411\u0440\u043e\u043d\u0435\u0446\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043c\u043e\u043a (\u0440\u0435\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0456\u044f)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/59\/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"","name":"Baranka v\u00e1ra","seolink":"baranka-vara"},{"id":"102","settlement_HU":"Kir\u00e1lyh\u00e1za","settlement_LO":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0435\u0432\u043e (Korolevo)","gps_lat":"48.1586290000","gps_long":"23.1322050000","cond":"6","picture":"\u003Ca title=\u0022\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0439\u0434\u0443\u0436\u0430 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castle_in_Korolevo.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Castle in Korolevo\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/Castle_in_Korolevo.jpg\/512px-Castle_in_Korolevo.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castle_in_Korolevo.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0439\u0434\u0443\u0436\u0430\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nyal\u00e1b-v\u00e1r","seolink":"nyalab-var"},{"id":"103","settlement_HU":"Nagysz\u0151l\u0151s","settlement_LO":"\u0412\u0438\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0434\u0456\u0432 (Vynohradiv)","gps_lat":"48.1408420000","gps_long":"23.0501510000","cond":"5","picture":"\u003Ca title=\u0022Ujlak at Hungarian Wikipedia \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kankovar2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kankovar2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/e\/ee\/Kankovar2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kankovar2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EUjlak at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ugocsa; Sz\u0151l\u0151sv\u00e1r; Kank\u00f3v\u00e1r","seolink":"ugocsa-vara"},{"id":"104","settlement_HU":"Szerednye","settlement_LO":"\u0421\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0454","gps_lat":"48.5389960000","gps_long":"22.4974940000","cond":"6","picture":"\u003Ca title=\u0022Wereskowa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94,_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u0421\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0454, \u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94%2C_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\/512px-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94%2C_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94,_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWereskowa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szerednye v\u00e1ra","seolink":"szerednye-vara"},{"id":"105","settlement_HU":"Nevicke","settlement_LO":"\u041d\u0435\u0432\u0438\u0446\u044c\u043a\u0435 (Nevytske)","gps_lat":"48.6811070000","gps_long":"22.4090720000","cond":"4","picture":"\u003Ca title=\u0022Moahim \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u0417\u0430\u0445\u0456\u0434 \u043d\u0430 \u041d\u0435\u0432\u0438\u0446\u044c\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0430\u043c\u043a\u0443\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/73\/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\/512px-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D1%83.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMoahim\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nevicke v\u00e1ra","seolink":"nevicke-vara"},{"id":"106","settlement_HU":"Kov\u00e1sz\u00f3","settlement_LO":"\u041a\u0432\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e (Kovasovo)","gps_lat":"48.1872880000","gps_long":"22.7757160000","cond":"6","picture":"\u003Ca title=\u0022karpatalja turizmus \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Chateau_de_Kovaszo.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Chateau de Kovaszo\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/b\/b8\/Chateau_de_Kovaszo.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Chateau_de_Kovaszo.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ekarpatalja turizmus\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"Kov\u00e1sz\u00f3 v\u00e1ra","seolink":"kovaszo-vara"},{"id":"107","settlement_HU":"Dolha","settlement_LO":"\u0414\u043e\u0432\u0433\u0435 (Dovhe)","gps_lat":"48.3669110000","gps_long":"23.2824740000","cond":"2","picture":"\u003Ca title=\u0022No machine-readable author provided. Vadaro assumed (based on copyright claims). \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dolha-Dovhe01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dolha-Dovhe01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/57\/Dolha-Dovhe01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dolha-Dovhe01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENo machine-readable author provided. Vadaro assumed (based on copyright claims).\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Dolhai v\u00e1rkast\u00e9ly","seolink":"dolhai-varkastely"},{"id":"108","settlement_HU":"Beregszentmikl\u00f3s","settlement_LO":"\u0427\u0438\u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043e\u0432\u043e","gps_lat":"48.4847610000","gps_long":"22.8311150000","cond":"2","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0421\u0435\u0440\u0433\u0456\u0439 \u0412\u0435\u043d\u0446\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u0417\u0430\u043c\u043e\u043a \u0443 \u0427\u0438\u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043e\u0432\u043e \u0427\u0438\u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043e\u0432\u043e\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e4\/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\/512px-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0421\u0435\u0440\u0433\u0456\u0439 \u0412\u0435\u043d\u0446\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szentmikl\u00f3si v\u00e1rkast\u00e9ly","seolink":"szentmiklosi-varkastely"},{"id":"109","settlement_HU":"Ungv\u00e1r","settlement_LO":"\u0423\u0436\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 (Uzhhorod)","gps_lat":"48.6215650000","gps_long":"22.3066380000","cond":"1","picture":"\u003Ca title=\u0022http:\/\/ungvar.vox.com.ua\/cards\/var5.jpg \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Uzhhorod_castle.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Uzhhorod castle\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/0\/06\/Uzhhorod_castle.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Uzhhorod_castle.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehttp:\/\/ungvar.vox.com.ua\/cards\/var5.jpg\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Ungv\u00e1r v\u00e1ra","seolink":"ungvari-var"},{"id":"110","settlement_HU":"Munk\u00e1cs","settlement_LO":"\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e (Mukachevo)","gps_lat":"48.4313880000","gps_long":"22.6874970000","cond":"1","picture":"\u003Ca title=\u0022Ji\u0159\u00ed Bernard \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muka%C4%8Devo_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Muka\u010devo - panoramio (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c6\/Muka%C4%8Devo_-_panoramio_%281%29.jpg\/512px-Muka%C4%8Devo_-_panoramio_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muka%C4%8Devo_-_panoramio_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJi\u0159\u00ed Bernard\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Munk\u00e1cs v\u00e1ra","seolink":"munkacs-vara"},{"id":"111","settlement_HU":"Huszt","settlement_LO":"\u0425\u0443\u0441\u0442 (Khust)","gps_lat":"48.1681420000","gps_long":"23.3015060000","cond":"5","picture":"\u003Ca title=\u0022V1snyk \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Khust_castle_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Khust castle 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8d\/Khust_castle_3.jpg\/512px-Khust_castle_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Khust_castle_3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EV1snyk\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Huszt v\u00e1ra","seolink":"huszt-vara"}],"gallery":false,"album":false}