exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Szent Kereszt Felmagasztalása templom

Костел Воздвиження Святого Хреста
Szent Kereszt Felmagasztalása templom
Костел Воздвиження Святого Хреста
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Bethlen Gábor út
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.205731, 22.647386
Google térkép:

Története

A monda szerint egy nyáját legeltető Szász nevű paraszt legény két bikája összeverekedett és lábaikkal tömérdek kincset túrtak ki. A parasztlegény ennek emlékére templomot emelt e helyen. Alapítói valószínűleg a XII. században II. Géza által betelepített szász arany- és sóbányászok, földművesek lehettek. A tatárjárás során elpusztult, újjáépítésére csak Nagy Lajos király idejében került sor, aki Beregszászt Felső-Magyarország egyik legvirágzóbb városává tette. Édesanyja, Erzsébet udvart tartott városban, és neki köszönhető a templom újjáépítése. A jelenlegi templom 1418-ban épült Zsigmond alatt. 1518-ban és 1522-ben Mária királyné adományából újjáépítették. 1519-ben X. Leó pápa a beregszászi római katolikus plébániát főesperességre emelte. 1565-ben a reformátusok elfoglalták, oltárait, szobrait, szentképeit megsemmisítették. 1657. június 17-én a városra törő lengyelek a templomot a bele menekült lakosokra gyújtották, és védőit halomra gyilkolták. Báthori Zsófia, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége állíttatta helyre a templomot. 1686. június 8-án a munkácsi vár őrsége a Beregszászban tanyázó császáriakra támadt, ekkor a templom ismét leégett. Ezután csaknem másfél évszázadig templom nélkül maradt a város. 1743-ban a tornyot kijavították. Teljes helyreállítása 1839 és 1846 között történt meg romantikus stílusban. A nyugati oldalon a Krisztus koporsó kápolna hozzáépítésével tették szimmetrikussá a templom nyugati oldalát. A déli oldalon lévő szent Mihály kápolnát elbontották. A tornyot megmagasították, a nyugati homlokzatot neogótikus stílusban építették át.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1007,"townId":50,"active":1,"name_LO":"\u041a\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b \u0412\u043e\u0437\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0421\u0432\u044f\u0442\u043e\u0433\u043e \u0425\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430","address":"Bethlen G\u00e1bor \u00fat","mapdata":"1|1343|1125","gps_lat":"48.2057310000","gps_long":"22.6473860000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Kereszt-Felmagasztalasa-templom-Beregszasz-796","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Haidamac \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:21-102-0006_Beregszasz_IMG_7958.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002221-102-0006 Beregszasz IMG 7958\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3e\/21-102-0006_Beregszasz_IMG_7958.jpg\/512px-21-102-0006_Beregszasz_IMG_7958.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:21-102-0006_Beregszasz_IMG_7958.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHaidamac\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Kereszt Felmagasztal\u00e1sa templom","note":"","history":"A monda szerint egy ny\u00e1j\u00e1t legeltet\u0151 Sz\u00e1sz nev\u0171 paraszt leg\u00e9ny k\u00e9t bik\u00e1ja \u00f6sszeverekedett \u00e9s l\u00e1baikkal t\u00f6m\u00e9rdek kincset t\u00fartak ki. A parasztleg\u00e9ny ennek eml\u00e9k\u00e9re templomot emelt e helyen. \nAlap\u00edt\u00f3i val\u00f3sz\u00edn\u0171leg a XII. sz\u00e1zadban II. G\u00e9za \u00e1ltal betelep\u00edtett sz\u00e1sz arany- \u00e9s s\u00f3b\u00e1ny\u00e1szok, f\u00f6ldm\u0171vesek lehettek. A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n elpusztult, \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re csak Nagy Lajos kir\u00e1ly idej\u00e9ben ker\u00fclt sor, aki Beregsz\u00e1szt Fels\u0151-Magyarorsz\u00e1g egyik legvir\u00e1gz\u00f3bb v\u00e1ros\u00e1v\u00e1 tette. \u00c9desanyja, Erzs\u00e9bet udvart tartott v\u00e1rosban, \u00e9s neki k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151 a templom \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9se. \nA jelenlegi templom 1418-ban \u00e9p\u00fclt Zsigmond alatt. 1518-ban \u00e9s 1522-ben M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u00e9 adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. \n1519-ben X. Le\u00f3 p\u00e1pa a beregsz\u00e1szi r\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t f\u0151esperess\u00e9gre emelte.\n1565-ben a reform\u00e1tusok elfoglalt\u00e1k, olt\u00e1rait, szobrait, szentk\u00e9peit megsemmis\u00edtett\u00e9k. \n1657. j\u00fanius 17-\u00e9n a v\u00e1rosra t\u00f6r\u0151 lengyelek a templomot a bele menek\u00fclt lakosokra gy\u00fajtott\u00e1k, \u00e9s v\u00e9d\u0151it halomra gyilkolt\u00e1k. \nB\u00e1thori Zs\u00f3fia, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem feles\u00e9ge \u00e1ll\u00edttatta helyre a templomot.\n1686. j\u00fanius 8-\u00e1n a munk\u00e1csi v\u00e1r \u0151rs\u00e9ge a Beregsz\u00e1szban tany\u00e1z\u00f3 cs\u00e1sz\u00e1riakra t\u00e1madt, ekkor a templom ism\u00e9t le\u00e9gett. Ezut\u00e1n csaknem m\u00e1sf\u00e9l \u00e9vsz\u00e1zadig templom n\u00e9lk\u00fcl maradt a v\u00e1ros. \n1743-ban a tornyot kijav\u00edtott\u00e1k.\nTeljes helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1sa 1839 \u00e9s 1846 k\u00f6z\u00f6tt t\u00f6rt\u00e9nt meg romantikus st\u00edlusban. \nA nyugati oldalon a Krisztus kopors\u00f3 k\u00e1polna hozz\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel tett\u00e9k szimmetrikuss\u00e1 a templom nyugati oldal\u00e1t. A d\u00e9li oldalon l\u00e9v\u0151 szent Mih\u00e1ly k\u00e1poln\u00e1t elbontott\u00e1k. A tornyot megmagas\u00edtott\u00e1k, a nyugati homlokzatot neog\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t.\n","town":{"townId":50,"name_HU":"Beregsz\u00e1sz","name_LO":"\u0411\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u0435","seolink":"beregszasz-berehove","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}