exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Szepesszombat Zászló

Szepesszombat

Spišská Sobota
Szepesszombat
Szlovák:
Spišská Sobota
Német:
Georgenberg
Latin:
Forum Sabathi
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Eperjesi
Folyó:
Poprád
Tengerszint feletti magasság:
684 m
GPS koordináták:
49.06589, 20.31587
Google térkép:
Népesség
Népesség:
0e
Magyarok aránya:
0%
Népesség 1910-ben
Összesen 977
Magyarok 23.34%
Németek 32.65%
Szlovákok 43.19%
Címer
Szepesszombat Címer

A Poprád folyó partján fekvő mai várost a tatárjárás után a Szepességbe betelepített szászok alapították, és ezt le se tagadhatná, mivel az olyannyira tükröződik jellegzetes építészetén, kiváltképp a főteret övező polgárházain és harangtornyán. Német nevét, ami Georgenberg, a már korábban megépült Szent György templomról kapta. Zsigmond, hogy finanszírozza a dalmát városokat elfoglaló Velence elleni háborúját, 1412-ben 13 szepesi várossal együtt elzálogosította Lengyelországnak. Az eredetileg csak rövid időre tervezett zálog végül 1772-ig tartott. A szepesi szászok támogatták a magyarok szabadságharcát a Habsburg Birodalommal szemben 1848-1849-ben, és az 1918-as csehszlovák invázió idején is hazájuk iránti hűségükről tettek tanúbizonyságot, amikor kinyilvánították, hogy továbbra is Magyarországhoz kívánnak tartozni. Sajnos a határok meghúzásánál a helyi lakosság véleményére senki nem volt kíváncsi. Az újdonsült Csehszlovákiának nem volt szüksége az őslakos nemzetiségekre, és a második világháború után kapva a kedvező lehetőségen a szászokat egyből ki is telepítették. A hajdan önálló város ma Poprád részét képezi.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
13. század első harmada
Szent György templom építése.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1256
IV. Béla adománylevelében említették először, tatárjárás után németeket (szászokat) telepítettek le.
1271
Városi jogot kapott.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1380
Heti vásártartás jogát megkapta.
1412. november 8.
Zsigmond király zálogba adott 13 szepesi várost (Szepesbéla, Duránd, Felka, Igló, Leibic, Mateóc, Ménhárd, Poprád, Ruszkin, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesváralja, Sztrázsa), valamint három várkastélyt (Gnézda, Podolin és Lubló) II. Ulászló lengyel király (ur. 1386-1434) számára, a zálog 1772-ig (formálisan 1773. szept. 18-ig) tartott. Zsigmondnak a Velence által elfoglalt dalmát városok visszaszerzésére indított, végül kudarccal végződött háborújához volt szüksége a pénzre.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1545
A város fele leégett.
1588-89
Reneszánsz stílusú harangtorony épült.
1567
Jogot kapott országos vásárok tartására.
17. század
Négy városkaput építettek.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1775
Az egész város leégett.
17.-18. század
Virágkorát élte.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848-49
A szepesi szászok támogatták a magyarok szabadságharcát.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. decembere
A szepesi szászok a Magyarországhoz való tartozás iránti szándékukat nyilvánították ki. Nem sokkal ezután a Csehszlovák légió megszállta a Szepességet.
1918. december 15.
A csehszlovákok megszállták Poprádot.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. január 28.
Szovjet megszállás.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945. után
Német lakosságát kitelepítették.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent György-templom
Kostol svätého Juraja
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent György-templom
Története

A 13. század közepén épült későromán stílusban, 1464-ben gótikus stílusban átalakították. Gótikus szárnyasoltárai (Szent György és Szent Antal oltárok) 1503 és 1520 között készültek Lőcsei Pál mester műhelyében. Főoltára Szent Györgyöt ábrázolja, 1516-ban készült. A főoltártól balra látható a Szűz Mária oltár 1464-ből, jobbra a Remete Szent Antal-oltár 1500-ból. A templom északi oldalán található Szent Anna kápolna a 16. században épült.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1777-ben épült. Oltárképe "Krisztus az Olajfák hegyén" címet viseli és 1852-ből származik.

Plébánia
Katolícky dom
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Plébánia
Története

Középületek
Városháza
Radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
könyvtár
Felkeres
Városháza
Története

A 18. század utolsó harmadában barokk palotának épült.

Városi infrastruktúra
Harangláb
Renesančná zvonica
Eredetileg:
harangtorony
Jelenleg:
harangtorony
Felkeres
Harangláb
Története

1598-ban épült pártázatos reneszánsz stílusban, 1728-ban barokkizálva lett.

Magánlakhelyek
Brokoff ház és emléktábla
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Brokoff ház és emléktábla
Története

Barokk szobrászművész volt, 1652-1718 között élt. Szepesszombaton született német családban. Prágában dolgozott. Többek között az ő műve a Nepomuki Szent János szobor a Károly-hídon. A házon emléktábla található.

Reneszánsz-barokk polgárházak
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Reneszánsz-barokk polgárházak
Története

Reneszánsz-barokk polgárházak a 15-17. századból.

Tátraalji Múzeum
Podtatranské múzeum - expozície v Spišskej Sobote
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Tátraalji Múzeum
Története

Középkori gótikus polgárházban.

Emlékművek
Gabonamérő
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Gabonamérő
Története

A szepesszombati vásárokat idézi.

48-as Obeliszk
Pomník padlých
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
48-as Obeliszk
Története

1899-ben emelték közadakozásból az 1848-as magyar szabadságharc emlékére. Felirata: "Édes magyar hazánk iránti szeretetből".

Mária-oszlop
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mária-oszlop
Története

1689-ben készült.

Mátyás-emléktábla
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Mátyás-emléktábla
Története

A 28-as számú házon látható. Mátyás király 1474-es itt tartózkodása emlékére helyezték el.

Múzeumok és Galériák
Tátraalji Múzeum
Podtatranské múzeum - expozície v Spišskej Sobote
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Tátraalji Múzeum
Története

Középkori gótikus polgárházban.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"49.0658900000","long":"20.3158700000"},"townlink":"szepesszombat-spisska-sobota","town":{"townId":11,"active":1,"name_HU":"Szepesszombat","name_LO":"Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","name_GE":"Georgenberg","name_LT":"Forum Sabathi","seolink":"szepesszombat-spisska-sobota","listorder":19,"oldcounty":16,"country":2,"division":5,"altitude":"684","gps_lat":"49.0658900000","gps_long":"20.3158700000","population":0,"hungarian_2011":0,"population_1910":977,"hungarian_1910":23.34,"german_1910":32.65,"slovak_1910":43.19,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Cepom \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spisska_Sobota_04.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spisska Sobota 04\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8c\/Spisska_Sobota_04.JPG\/512px-Spisska_Sobota_04.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spisska_Sobota_04.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ECepom\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Popr\u00e1d-v\u00f6lgy, \u00c9szaki-T\u00e1traalja","river":"Popr\u00e1d","description":"A Popr\u00e1d foly\u00f3 partj\u00e1n fekv\u0151 mai v\u00e1rost a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n a Szepess\u00e9gbe betelep\u00edtett sz\u00e1szok alap\u00edtott\u00e1k, \u00e9s ezt le se tagadhatn\u00e1, mivel az olyannyira t\u00fckr\u00f6z\u0151dik jellegzetes \u00e9p\u00edt\u00e9szet\u00e9n, kiv\u00e1ltk\u00e9pp a f\u0151teret \u00f6vez\u0151 polg\u00e1rh\u00e1zain \u00e9s harangtorny\u00e1n. N\u00e9met nev\u00e9t, ami Georgenberg, a m\u00e1r kor\u00e1bban meg\u00e9p\u00fclt Szent Gy\u00f6rgy templomr\u00f3l kapta. Zsigmond, hogy finansz\u00edrozza a dalm\u00e1t v\u00e1rosokat elfoglal\u00f3 Velence elleni h\u00e1bor\u00faj\u00e1t, 1412-ben 13 szepesi v\u00e1rossal egy\u00fctt elz\u00e1logos\u00edtotta Lengyelorsz\u00e1gnak. Az eredetileg csak r\u00f6vid id\u0151re tervezett z\u00e1log v\u00e9g\u00fcl 1772-ig tartott. A szepesi sz\u00e1szok t\u00e1mogatt\u00e1k a magyarok szabads\u00e1gharc\u00e1t a Habsburg Birodalommal szemben 1848-1849-ben, \u00e9s az 1918-as csehszlov\u00e1k inv\u00e1zi\u00f3 idej\u00e9n is haz\u00e1juk ir\u00e1nti h\u0171s\u00e9g\u00fckr\u0151l tettek tan\u00fabizonys\u00e1got, amikor kinyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k, hogy tov\u00e1bbra is Magyarorsz\u00e1ghoz k\u00edv\u00e1nnak tartozni. Sajnos a hat\u00e1rok megh\u00faz\u00e1s\u00e1n\u00e1l a helyi lakoss\u00e1g v\u00e9lem\u00e9ny\u00e9re senki nem volt k\u00edv\u00e1ncsi. Az \u00fajdons\u00fclt Csehszlov\u00e1ki\u00e1nak nem volt sz\u00fcks\u00e9ge az \u0151slakos nemzetis\u00e9gekre, \u00e9s a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n kapva a kedvez\u0151 lehet\u0151s\u00e9gen a sz\u00e1szokat egyb\u0151l ki is telep\u00edtett\u00e9k. A hajdan \u00f6n\u00e1ll\u00f3 v\u00e1ros ma Popr\u00e1d r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pezi.","nameorigin":" Szepes v\u00e1rmegye r\u00e9sze, szombati napokon tartott v\u00e1s\u00e1rair\u00f3l kapta nev\u00e9t","history":"#1|@#3|@13. sz\u00e1zad els\u0151 harmada|Szent Gy\u00f6rgy templom \u00e9p\u00edt\u00e9se.@#5|@1256|IV. B\u00e9la adom\u00e1nylevel\u00e9ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r, tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n n\u00e9meteket (sz\u00e1szokat) telep\u00edtettek le.@1271|V\u00e1rosi jogot kapott.@#6|@1380|Heti v\u00e1s\u00e1rtart\u00e1s jog\u00e1t megkapta.@1412. november 8.|Zsigmond kir\u00e1ly z\u00e1logba adott 13 szepesi v\u00e1rost (Szepesb\u00e9la, Dur\u00e1nd, Felka, Igl\u00f3, Leibic, Mate\u00f3c, M\u00e9nh\u00e1rd, Popr\u00e1d, Ruszkin, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesv\u00e1ralja, Sztr\u00e1zsa), valamint h\u00e1rom v\u00e1rkast\u00e9lyt (Gn\u00e9zda, Podolin \u00e9s Lubl\u00f3) II. Ul\u00e1szl\u00f3 lengyel kir\u00e1ly (ur. 1386-1434) sz\u00e1m\u00e1ra, a z\u00e1log 1772-ig (form\u00e1lisan 1773. szept. 18-ig) tartott. Zsigmondnak a Velence \u00e1ltal elfoglalt dalm\u00e1t v\u00e1rosok visszaszerz\u00e9s\u00e9re ind\u00edtott, v\u00e9g\u00fcl kudarccal v\u00e9gz\u0151d\u00f6tt h\u00e1bor\u00faj\u00e1hoz volt sz\u00fcks\u00e9ge a p\u00e9nzre.@#8|@#11|@1545|A v\u00e1ros fele le\u00e9gett.@1588-89|Renesz\u00e1nsz st\u00edlus\u00fa harangtorony \u00e9p\u00fclt.@1567|Jogot kapott orsz\u00e1gos v\u00e1s\u00e1rok tart\u00e1s\u00e1ra.@17. sz\u00e1zad|N\u00e9gy v\u00e1roskaput \u00e9p\u00edtettek.@#25|@#27|@1775|Az eg\u00e9sz v\u00e1ros le\u00e9gett.@17.-18. sz\u00e1zad|Vir\u00e1gkor\u00e1t \u00e9lte.@#28|@1848-49|A szepesi sz\u00e1szok t\u00e1mogatt\u00e1k a magyarok szabads\u00e1gharc\u00e1t.@#30|@#31|@#32|@1918. decembere|A szepesi sz\u00e1szok a Magyarorsz\u00e1ghoz val\u00f3 tartoz\u00e1s ir\u00e1nti sz\u00e1nd\u00e9kukat nyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k ki. Nem sokkal ezut\u00e1n a Csehszlov\u00e1k l\u00e9gi\u00f3 megsz\u00e1llta a Szepess\u00e9get.@1918. december 15.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Popr\u00e1dot.@#36|@#38|@#41|@1945. janu\u00e1r 28.|Szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s.@#42|@1945. ut\u00e1n|N\u00e9met lakoss\u00e1g\u00e1t kitelep\u00edtett\u00e9k.@#44|&"},"sights":[{"sightId":124,"townId":11,"active":1,"name_LO":"","address":"Sobotske namestie 26-28, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|475|304","gps_lat":"49.0663070000","gps_long":"20.3150160000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022SchiDD \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SK-Spisska_Sobota-Ring-21-Brokoff-Haus.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022SK-Spisska Sobota-Ring-21-Brokoff-Haus\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/89\/SK-Spisska_Sobota-Ring-21-Brokoff-Haus.jpg\/512px-SK-Spisska_Sobota-Ring-21-Brokoff-Haus.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SK-Spisska_Sobota-Ring-21-Brokoff-Haus.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESchiDD\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Brokoff h\u00e1z \u00e9s eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"brokoff-haz-es-emlektabla","note":"","history":"Barokk szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz volt, 1652-1718 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9lt. Szepesszombaton sz\u00fcletett n\u00e9met csal\u00e1dban. Pr\u00e1g\u00e1ban dolgozott. T\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt az \u0151 m\u0171ve a Nepomuki Szent J\u00e1nos szobor a K\u00e1roly-h\u00eddon. A h\u00e1zon eml\u00e9kt\u00e1bla tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":125,"townId":11,"active":1,"name_LO":"","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 1736\/18, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|393|360","gps_lat":"49.0659780000","gps_long":"20.3142470000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota_-_Sobotsk%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._58.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Sobota - Sobotsk\u00e9 n\u00e1m. \u010d. 58\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c2\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota_-_Sobotsk%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._58.JPG\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota_-_Sobotsk%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._58.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota_-_Sobotsk%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._58.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: Patrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Renesz\u00e1nsz-barokk polg\u00e1rh\u00e1zak","seolink":"reneszansz-barokk-polgarhazak","note":"","history":"Renesz\u00e1nsz-barokk polg\u00e1rh\u00e1zak a 15-17. sz\u00e1zadb\u00f3l."},{"sightId":126,"townId":11,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho Juraja","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 58, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|461|431","gps_lat":"49.0655750000","gps_long":"20.3149070000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.dokostola.sk\/kostol\/412278-farsky-kostol-sv-juraja","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Gyorgy-templom-Szepesszombat-336","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szepesszombati-szent-gyorgy-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Fojsinek \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-26.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Sobota-26\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/be\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-26.JPG\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-26.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-26.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFojsinek\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Gy\u00f6rgy-templom","seolink":"szent-gyorgy-templom","note":"","history":"A 13. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n \u00e9p\u00fclt k\u00e9s\u0151rom\u00e1n st\u00edlusban, 1464-ben g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. G\u00f3tikus sz\u00e1rnyasolt\u00e1rai (Szent Gy\u00f6rgy \u00e9s Szent Antal olt\u00e1rok) 1503 \u00e9s 1520 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fcltek L\u0151csei P\u00e1l mester m\u0171hely\u00e9ben. F\u0151olt\u00e1ra Szent Gy\u00f6rgy\u00f6t \u00e1br\u00e1zolja, 1516-ban k\u00e9sz\u00fclt. A f\u0151olt\u00e1rt\u00f3l balra l\u00e1that\u00f3 a Sz\u0171z M\u00e1ria olt\u00e1r 1464-b\u0151l, jobbra a Remete Szent Antal-olt\u00e1r 1500-b\u00f3l. A templom \u00e9szaki oldal\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3 Szent Anna k\u00e1polna a 16. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":127,"townId":11,"active":1,"name_LO":"Katol\u00edcky dom","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 1788\/11, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|418|444","gps_lat":"49.0654450000","gps_long":"20.3144170000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"plebania","note":"","history":""},{"sightId":128,"townId":11,"active":1,"name_LO":"Renesan\u010dn\u00e1 zvonica","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|496|414","gps_lat":"49.0656750000","gps_long":"20.3151590000","religion":0,"oldtype":"13","newtype":"13","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Harangtorony-Szepesszombat-1583","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szepesszombati-harangtorony\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Fojsinek \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-19.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Sobota-19\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-19.JPG\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-19.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-19.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFojsinek\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Harangl\u00e1b","seolink":"haranglab","note":"","history":"1598-ban \u00e9p\u00fclt p\u00e1rt\u00e1zatos renesz\u00e1nsz st\u00edlusban, 1728-ban barokkiz\u00e1lva lett."},{"sightId":129,"townId":11,"active":1,"name_LO":"","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|666|331","gps_lat":"49.0660910000","gps_long":"20.3165840000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Gabonam\u00e9r\u0151","seolink":"gabonamero","note":"","history":"A szepesszombati v\u00e1s\u00e1rokat id\u00e9zi."},{"sightId":130,"townId":11,"active":1,"name_LO":"","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 28, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|487|292","gps_lat":"49.0662420000","gps_long":"20.3150820000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"M\u00e1ty\u00e1s-eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"matyas-emlektabla","note":"","history":"A 28-as sz\u00e1m\u00fa h\u00e1zon l\u00e1that\u00f3. M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly 1474-es itt tart\u00f3zkod\u00e1sa eml\u00e9k\u00e9re helyezt\u00e9k el."},{"sightId":131,"townId":11,"active":1,"name_LO":"Radnica","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 2827, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota, Szlov\u00e1kia","mapdata":"1|546|371","gps_lat":"49.0658450000","gps_long":"20.3155010000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"76","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Fojsinek \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-23.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Sobota-23\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0a\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-23.JPG\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-23.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota-23.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFojsinek\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad utols\u00f3 harmad\u00e1ban barokk palot\u00e1nak \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":132,"townId":11,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 66, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|878|303","gps_lat":"49.0663020000","gps_long":"20.3184240000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szepesszombat-evangelikus-temploma\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Clemens \/ CC BY-SA 3.0 AT (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangkostolspisskasobota.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Evangkostolspisskasobota\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cc\/Evangkostolspisskasobota.jpg\/512px-Evangkostolspisskasobota.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangkostolspisskasobota.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EClemens\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 AT\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1777-ben \u00e9p\u00fclt. Olt\u00e1rk\u00e9pe \u0022Krisztus az Olajf\u00e1k hegy\u00e9n\u0022 c\u00edmet viseli \u00e9s 1852-b\u0151l sz\u00e1rmazik."},{"sightId":133,"townId":11,"active":1,"name_LO":"","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|507|375","gps_lat":"49.0658240000","gps_long":"20.3152340000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szepesszombati-immaculata-oszlop\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Dobro\u0161 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota,_radnice_s_mari%C3%A1nsk%C3%BDm_sloupem.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Sobota, radnice s mari\u00e1nsk\u00fdm sloupem\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota%2C_radnice_s_mari%C3%A1nsk%C3%BDm_sloupem.jpg\/256px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota%2C_radnice_s_mari%C3%A1nsk%C3%BDm_sloupem.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Sobota,_radnice_s_mari%C3%A1nsk%C3%BDm_sloupem.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDobro\u0161\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ria-oszlop ","seolink":"maria-oszlop","note":"","history":"1689-ben k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":134,"townId":11,"active":1,"name_LO":"Pomn\u00edk padl\u00fdch","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 38-54, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|594|351","gps_lat":"49.0660210000","gps_long":"20.3160310000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/1848-as-emlekoszlop-Szepesszombat-1605","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szepesszombati-1848-as-emlekmu\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022SchiDD \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SK-Spisska_Sobota-Denkmal.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022SK-Spisska Sobota-Denkmal\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1c\/SK-Spisska_Sobota-Denkmal.jpg\/256px-SK-Spisska_Sobota-Denkmal.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SK-Spisska_Sobota-Denkmal.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESchiDD\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"48-as Obeliszk","seolink":"48-as-obeliszk","note":"","history":"1899-ben emelt\u00e9k k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l az 1848-as magyar szabads\u00e1gharc eml\u00e9k\u00e9re. Felirata: \u0022\u00c9des magyar haz\u00e1nk ir\u00e1nti szeretetb\u0151l\u0022."},{"sightId":135,"townId":11,"active":1,"name_LO":"Podtatransk\u00e9 m\u00fazeum - expoz\u00edcie v Spi\u0161skej Sobote","address":"Sobotsk\u00e9 n\u00e1mestie 34, 058 01 Poprad-Spi\u0161sk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|666|398","gps_lat":"49.0657920000","gps_long":"20.3166020000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.muzeumpp.sk\/historia\/spisska-sobota\/","openinghours":"https:\/\/www.muzeumpp.sk\/otvaracie-hodiny\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Clemens \/ CC BY-SA 3.0 AT (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SpSob_Namestie33.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022SpSob Namestie33\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1d\/SpSob_Namestie33.jpg\/512px-SpSob_Namestie33.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SpSob_Namestie33.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EClemens\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 AT\u003C\/a\u003E","name":"T\u00e1traalji M\u00fazeum ","seolink":"tatraalji-muzeum","note":"","history":"K\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus polg\u00e1rh\u00e1zban."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}