exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Kossuth Lajos szobra

Kossuth Lajos szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Pionierov, 048 01 Rožňava
Vármegye:
Gömör-Kishont
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.656585, 20.530878
Google térkép:

Története

A három méteres bronzszobrot 1907-ben állították fel a főtéren, Róna József műalkotása volt. 1919-ben cseh légionáriusok ledöntötték, helyére Stefánik szobrát állították. Miután a város visszakerült Magyarországhoz 1938-ban újra felállították (A Stefánik szobrot a kivonuló csehszlovákok magukkal vitték). 1945-ben a szovjet-csehszlovák megszállás után újra eltávolították a Kossuth-szobrot. A magyarok a Bányászati Múzeum kazánházában, hulladékok között rejtették el, nehogy a megszállók beolvasszák. 2004-ben a Bányamúzeum előtti téren ismét felállították.

Stefánik a pozsonyi és Soproni gimnáziumban is tanult, és a Szarvasi Evangélikus Gimnáziumban érettségizett le. Prágában járt egyetemre, ahol filozófiatanára a cseh nacionalista Masaryk volt. Az ő hatására a cseh-szlovák egyesülés híve lett és Prágai folyóiratokban a magyarok által elnyomott szlovákok sanyarú sorsáról hazudozott. Hazáját elárulva az első világháború kitörését követően 1914-ben beállt a Francia Idegenlégióba, ahol vadászrepülő pilóta lett. 1916-ban Párizsban megalakult a Csehszlovák Nemzeti Tanács Masaryk elnökletével, ennek alelnöke lett. Megszervezték a Csehszlovák Légiót cseh és szlovák dezertőrökből, aminek a központi hatalmak veresége után el kellett foglalnia Csehországot és észak-Magyarországot. 1918. november 1-én a Csehszlovák Légió elkezdte észak-Magyarország megszállását olasz tisztek parancsnoksága alatt, 1919. januárjában megszállták Pozsonyt is.

1919. májusában repülővel utazott Udinéből Pozsonyba, a gépe leszállás közben lezuhant, és mindenki életét vesztette. Számos találgatás látott napvilágot. Masaryk és Beneš a megvalósítandó Csehszlovák államban a kezdetektől fogva háttérbe akarták szorítani a szlovákokat, emiatt Stefánikkal komoly ellentét alakult ki. Beszámolók szerint Stefánik olasz repülővel érkezett Pozsonyba, amit zöld-fehér-piros trikolorja miatt magyar repülőnek néztek, és leszállás közben a csehszlovák katonák lelőtték. Andrej Hlinka szlovák nacionalista politikus szerint a gép földet ért, de ahogy Stefánik kilépett belőle, agyonlőtték Beneš parancsára.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":360,"townId":18,"active":2,"name_LO":"","address":"Pionierov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|315|1303","gps_lat":"48.6565850000","gps_long":"20.5308780000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kossuth-Lajos-szobra-Rozsnyo-694","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022J\u00f3zsef R\u00f3na (sculptor)\u00ab\u00bb Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo) \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Roznava plastika Lajosa Kosutha\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/59\/Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\/256px-Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ\u00f3zsef R\u00f3na (sculptor)\u00ab\u00bb Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo)\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Kossuth Lajos szobra","note":"","history":"A h\u00e1rom m\u00e9teres bronzszobrot 1907-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a f\u0151t\u00e9ren, R\u00f3na J\u00f3zsef m\u0171alkot\u00e1sa volt. 1919-ben cseh l\u00e9gion\u00e1riusok led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, hely\u00e9re Stef\u00e1nik szobr\u00e1t \u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Miut\u00e1n a v\u00e1ros visszaker\u00fclt Magyarorsz\u00e1ghoz 1938-ban \u00fajra fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k (A Stef\u00e1nik szobrot a kivonul\u00f3 csehszlov\u00e1kok magukkal vitt\u00e9k). 1945-ben a szovjet-csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n \u00fajra elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k a Kossuth-szobrot. A magyarok a B\u00e1ny\u00e1szati M\u00fazeum kaz\u00e1nh\u00e1z\u00e1ban, hullad\u00e9kok k\u00f6z\u00f6tt rejtett\u00e9k el, nehogy a megsz\u00e1ll\u00f3k beolvassz\u00e1k. 2004-ben a B\u00e1nyam\u00fazeum el\u0151tti t\u00e9ren ism\u00e9t fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k.@Stef\u00e1nik a pozsonyi \u00e9s Soproni gimn\u00e1ziumban is tanult, \u00e9s a Szarvasi Evang\u00e9likus Gimn\u00e1ziumban \u00e9retts\u00e9gizett le. Pr\u00e1g\u00e1ban j\u00e1rt egyetemre, ahol filoz\u00f3fiatan\u00e1ra a cseh nacionalista Masaryk volt. Az \u0151 hat\u00e1s\u00e1ra a cseh-szlov\u00e1k egyes\u00fcl\u00e9s h\u00edve lett \u00e9s Pr\u00e1gai foly\u00f3iratokban a magyarok \u00e1ltal elnyomott szlov\u00e1kok sanyar\u00fa sors\u00e1r\u00f3l hazudozott. Haz\u00e1j\u00e1t el\u00e1rulva az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa kit\u00f6r\u00e9s\u00e9t k\u00f6vet\u0151en 1914-ben be\u00e1llt a Francia Idegenl\u00e9gi\u00f3ba, ahol vad\u00e1szrep\u00fcl\u0151 pil\u00f3ta lett. 1916-ban P\u00e1rizsban megalakult a Csehszlov\u00e1k Nemzeti Tan\u00e1cs Masaryk eln\u00f6klet\u00e9vel, ennek aleln\u00f6ke lett. Megszervezt\u00e9k a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3t cseh \u00e9s szlov\u00e1k dezert\u0151r\u00f6kb\u0151l, aminek a k\u00f6zponti hatalmak veres\u00e9ge ut\u00e1n el kellett foglalnia Csehorsz\u00e1got \u00e9s \u00e9szak-Magyarorsz\u00e1got. 1918. november 1-\u00e9n a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 elkezdte \u00e9szak-Magyarorsz\u00e1g megsz\u00e1ll\u00e1s\u00e1t olasz tisztek parancsnoks\u00e1ga alatt, 1919. janu\u00e1rj\u00e1ban megsz\u00e1llt\u00e1k Pozsonyt is.@1919. m\u00e1jus\u00e1ban rep\u00fcl\u0151vel utazott Udin\u00e9b\u0151l Pozsonyba, a g\u00e9pe lesz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6zben lezuhant, \u00e9s mindenki \u00e9let\u00e9t vesztette. Sz\u00e1mos tal\u00e1lgat\u00e1s l\u00e1tott napvil\u00e1got. Masaryk \u00e9s Bene\u0161 a megval\u00f3s\u00edtand\u00f3 Csehszlov\u00e1k \u00e1llamban a kezdetekt\u0151l fogva h\u00e1tt\u00e9rbe akart\u00e1k szor\u00edtani a szlov\u00e1kokat, emiatt Stef\u00e1nikkal komoly ellent\u00e9t alakult ki. Besz\u00e1mol\u00f3k szerint Stef\u00e1nik olasz rep\u00fcl\u0151vel \u00e9rkezett Pozsonyba, amit z\u00f6ld-feh\u00e9r-piros trikolorja miatt magyar rep\u00fcl\u0151nek n\u00e9ztek, \u00e9s lesz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6zben a csehszlov\u00e1k katon\u00e1k lel\u0151tt\u00e9k. Andrej Hlinka szlov\u00e1k nacionalista politikus szerint a g\u00e9p f\u00f6ldet \u00e9rt, de ahogy Stef\u00e1nik kil\u00e9pett bel\u0151le, agyonl\u0151tt\u00e9k Bene\u0161 parancs\u00e1ra.","town":{"townId":18,"name_HU":"Rozsny\u00f3","name_LO":"Ro\u017e\u0148ava","seolink":"rozsnyo-roznava","oldcounty":7,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}