exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Bányászati Múzeum, Sentinel kalandközpont

Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel
Bányászati Múzeum, Sentinel kalandközpont
Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Vármegye:
Gömör-Kishont
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.655003, 20.529749
Google térkép:

Története

Elődét 1902-ben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alapította gróf Andrássy Dénes és felesége Franciska támogatásával. A Bányászati és Kohászati Múzeum 1912-ben nyitotta meg első kiállítását. Másik előd intézménye az 1912-ben megnyílt Városi Múzeum. 1919-ben a csehszlovák megszállás után be kellett zárniuk. A két gyűjtemény 1938-ban egyesítették, amikor a visszacsatolás után a múzeum újra nyitott. A szovjet megszállás után a múzeumot újra bezárták, gyűjteménye sokáig a betléri kastély udvarán, a szabad ég alatt hevert.

A múzeum épülete 1905-1910 között épült. Udvarán lubényi és dobsinai vasöntők és kovácsmesterek készítette régi vasöntvény síremlékek a rozsnyói temetőből származnak. A legrégebbi 1808-ból származik.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":363,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Ban\u00edcke m\u00fazeum v Ro\u017e\u0148ave - Z\u00e1\u017eitkov\u00e9 centrum Sentinel","address":"\u0160af\u00e1rikova 43, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|254|1442","gps_lat":"48.6550030000","gps_long":"20.5297490000","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.banmuz.sk\/component\/content\/?id=20&Itemid=203","openinghours":"https:\/\/www.banmuz.sk\/informacie\/otvaracie-hodiny-a-vstupne","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Banyaszati-es-Kohaszati-Muzeum-Rozsnyo-1916","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"B\u00e1ny\u00e1szati M\u00fazeum, Sentinel kalandk\u00f6zpont","note":"","history":"El\u0151d\u00e9t 1902-ben az Orsz\u00e1gos Magyar B\u00e1ny\u00e1szati \u00e9s Koh\u00e1szati Egyes\u00fclet alap\u00edtotta gr\u00f3f Andr\u00e1ssy D\u00e9nes \u00e9s feles\u00e9ge Franciska t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. A B\u00e1ny\u00e1szati \u00e9s Koh\u00e1szati M\u00fazeum 1912-ben nyitotta meg els\u0151 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t. M\u00e1sik el\u0151d int\u00e9zm\u00e9nye az 1912-ben megny\u00edlt V\u00e1rosi M\u00fazeum. 1919-ben a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n be kellett z\u00e1rniuk. A k\u00e9t gy\u0171jtem\u00e9ny 1938-ban egyes\u00edtett\u00e9k, amikor a visszacsatol\u00e1s ut\u00e1n a m\u00fazeum \u00fajra nyitott. A szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a m\u00fazeumot \u00fajra bez\u00e1rt\u00e1k, gy\u0171jtem\u00e9nye sok\u00e1ig a betl\u00e9ri kast\u00e9ly udvar\u00e1n, a szabad \u00e9g alatt hevert.@A m\u00fazeum \u00e9p\u00fclete 1905-1910 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. Udvar\u00e1n lub\u00e9nyi \u00e9s dobsinai vas\u00f6nt\u0151k \u00e9s kov\u00e1csmesterek k\u00e9sz\u00edtette r\u00e9gi vas\u00f6ntv\u00e9ny s\u00edreml\u00e9kek a rozsny\u00f3i temet\u0151b\u0151l sz\u00e1rmaznak. A legr\u00e9gebbi 1808-b\u00f3l sz\u00e1rmazik.","town":{"townId":18,"name_HU":"Rozsny\u00f3","name_LO":"Ro\u017e\u0148ava","seolink":"rozsnyo-roznava","oldcounty":7,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}