exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Rozsnyó Zászló

Rozsnyó

Rožňava
Rozsnyó
Szlovák:
Rožňava
Német:
Rosenau
Latin:
Rosnavia
Vármegye:
Gömör-Kishont
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Kassai
Folyó:
Sajó
Tengerszint feletti magasság:
313 m
GPS koordináták:
48.662413, 20.532659
Google térkép:
Népesség
Népesség:
19e
Magyarok aránya:
33.08%
Népesség 1910-ben
Összesen 6565
Magyarok 89.66%
Németek 2.42%
Szlovákok 6.18%
Címer
Coa Slovakia Town Rožňava

A Gömör-Szepesi érchegységben fekvő Rozsnyó eredetileg bányaváros volt, amit német telepesek alapítottak a 13. században. Aranyat és ezüstöt, később főleg vasat bányásztak. A Rákóczi-szabadságharc idején a fejedelem rozsnyói tartózkodása alatt döntöttek az ónodi országgyűlés összehívásáról és a Habsburg ház trónfosztásáról. 1776-ban Mária Terézia püspöki székhellyé tette, ami jelentősen formálta arculatát. Iskoláiban sok híresség tanult. A város sokat köszönhet gazdag patrónusainak, gróf Andrássy Dénesnek és különösen feleségének Franciska grófnénak, akinek szobrot is emeltek a főtéren. Az ő támogatásukkal nyílt meg a Bányászati Múzeum is 1912-ben, amit azonban az 1919-es csehszlovák megszállás után bezárattak. 1938-ban, a magyarok lakta város visszacsatolásával nyithatott csak újra, azonban a szovjet megszállás és Csehszlovákia újjáalakulása után ismét bezáratták. Szerencsére jelenleg újra nyitva áll és látogatható.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
13. század
Német telepesek alapították bányavárosként.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1291
Első említése, Rosenaubana néven, az oklevél szerint III. Endre az esztergomi érseknek ajándékozta a várost.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1340
Kiváltságokat kapott Károly Róberttől.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták Lőcsét, Bártfát, Körmöcbányát, Selmecbányát, Eperjest és Késmárkot. Rozsnyót is elfoglalták és várat építettek. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1452
Hunyadi kiűzte a huszitákat Rozsnyóból, de azok rövidesen visszatértek.
1454
Komorowski Péter kezén volt, aki több más várral együtt átadta Rozgonyi Osvát főkapitánynak.
1460
Mátyás hadvezére, Rozgonyi Sebestyén erdélyi vajda visszafoglalta a huszitáktól a gömöri várakat, így Rozsnyót is.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1554 június 16.
A török árulással elfoglalta Fülek várát. Rozsnyó is török uralom alá került.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1593. november 27.
Tieffenbach Kristóf és Pálffy Miklós seregei visszafoglalták Fülek várát. Rozsnyó is felszabadult.
1559, 1573
Törökök kirabolták.
1644-1645
Pestisjárvány sújtotta.
1647
Egy időre újra török uralom alá került.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1678
Thököly Imre megsarcolta.
1680
Thököly Imre elfoglalta.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682. nyara
Thököly Imre kuruc vezér hatalmába került.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1684. december 14.
A császáriak Schulz vezetésével Igló mellett megriasztották Thököly Imre kuruc vezér táborát. Ezután elfoglalták Rozsnyót.
1685
Schultz császári serege elfoglalta Rozsnyót.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1706. november 26-tól 1707. február 5-ig
II. Rákóczi Ferenc itt tartózkodott.
1707. január 22.
Itt döntöttek az Ónodi országgyűlés összehívásáról, a Habsburg ház trónfosztásáról.
1710
Pestis pusztította.
1776
Tűzvész pusztította.
1776
Római katolikus püspöki székhely lett.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 15.
A csehszlovákok megszállták Rozsnyót.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. június 10.
A magyar tanácsköztársaság csapatai felszabadították Rozsnyót.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1938. november 2.
Első bécsi döntés
Több...
1938. november 2.
Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte.
1938. november 2.
Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Rozsnyót.
1938. november 8.
I. Bécsi döntés értelmében bevonultak a magyarok.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. január 23.
A román hadsereg a vörös hadsereg részeként elfoglalta Rozsnyót.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szűz Mária mennybevétele székesegyház
Katedrála Nanebovzatia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária mennybevétele székesegyház
Története

A 13. században épült, 1304-ben fejezték be, gótikus stílusban. Többször átépítették. 1776-tól püspöki székesegyház, katedrálissá bővítették. 1776-ban Mária Terézia alapította a rozsnyói püspökséget. 1778-79 között épült mai tornya. A későbarokk főoltár 1779-ből származik, a szószék 1770-ből, mindkettő Gode József alkotása. A Szent Anna Harmadmagával elnevezésű táblafestmény 1513-ból származik és Szűz Máriát ábrázolja Jézussal és Szent Annával.

Szent Anna-templom és egykori ferences kolostor
Kostol sv. Anny
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Anna-templom és egykori ferences kolostor
Története

A ferences kolostort 1745-ben alapították. 1782-ben fejezték be a templom tornyát.

A főoltár 1905-ben készült, Boger F. és Ádám Gyula műve, az orgona Salgótarjánból, a szobrok és az oltár díszletei Tirolból, a barokk szószék a 18. század végéről Kassáról származnak. A torony három harangját 1892-ben Budapesten Valtzer Ferenc harangöntő öntötte.

Püspöki palota
Biskupský palác
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Püspöki palota
Története

1776-ban Mária Terézia alapította a rozsnyói püspökséget. 1777-ben átépítették mai, copf stílusú formájára a jezsuiták egykori székházának és az esztergomi érsek rozsnyói otthonának felhasználásával.

Diák-templom, Xavéri Szent Ferenc ferences templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Diák-templom, Xavéri Szent Ferenc ferences templom
Története

Két nagy hársfa szobor a bejárati oldalán Mózest és Dávid királyt ábrázolja. A főhajó alatt alagsor található, az egykori városháza pincéje, amiből kriptát alakítottak ki. 1658-1682 között Lippay György érsek építtette a jezsuiták számára barokk stílusban. A protestáns rozsnyóiak nem szívesen építették, rossz minőségű, olcsó alapanyagokat használtak hozzá, így egyszer le is omlott a boltív. 1682-ben a jezsuitákat kiűzték, ami leállította a munkálatokat. 1778-tól a premontreiek kapták meg, akik gimnáziumot is alapítottak Rozsnyón, innen a templom neve. Ma ferencesek használják.

Református Templom
Reformovaná cirkev - kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református Templom
Története

1902-ben megkezdték az adományok gyűjtését, melyhez nagy összeggel járult hozzá gr. Andrássy Dénes és felesége, Franciska grófné is. 1903-ban Weininger Ferenc budapesti építészmérnök nyerte meg a tervpályázatot. A kivitelezéssel Szilvássy Nándor rozsnyói építészt bízzák meg. 1904. április 4-én ünnepélyes keretek között tették le az alapkövet. 1905. július végére teljesen elkészült.

Az orgonát Kerékgyártó István készítette Debrecenben. A szószék Boyer Ferenc asztalosmester műve, az úrasztala Füleky István asztalosmesteré.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1784-1786 között épült klasszicista stílusban. Az oltár Gode József, az orgona Gertner János műve.

Nepomuki Szent János-kápolna
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nepomuki Szent János-kápolna
Története

A 18. század második felében épült.

Kálvária
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálvária
Története

1741-ben építette Steer Jakab rozsnyói polgár Szabó Ferenc rozsnyói jezsuita főnök kezdeményezésére 7 stációval. Az 1930-as években újabb 14 stáció épült a Pécsi Zsolnay manufaktúrából származó majolika domborművekkel.

Római katolikus plébánia
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Római katolikus plébánia
Története

A 15. század elején gótikus stílusban épült. 1782-ben későbarokk-klasszicista külsőt kapott. Barokk falfestményekkel díszítették.

Irgalmas nővérek zárdája
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Irgalmas nővérek zárdája
Története

1866-ban neoreneszánsz stílusban épült, Kollárcsik püspök építtette, a homlokzatát az ő címere díszíti.

Római katolikus papi szeminárium
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
ház
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Római katolikus papi szeminárium
Története

1808-1814 között építtette Esterházy László rozsnyói püspök későbarokk-klasszicista stílusban.

Középületek
Városháza
Radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1711-ben épült barokk stílusban két régebbi gótikus, ill. reneszánsz épület egybeépítésével. A 19. században még egy emelettel bővült és klasszicista homlokzatot kapott. Falán emléktábla emlékezik meg arról, hogy 1705. decemberében és 1707. februárjában II. Rákóczi Ferenc fejedelem főhadiszállása Rozsnyón volt.

Egykori Bányászati Kamara
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Egykori Bányászati Kamara
Története

A 17. században épült. 1706-1707 között II. Rákóczi Ferenc pénzverdéje működött benne.

Egykori városi ispotály
Eredetileg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Egykori városi ispotály
Története

A középkori városi ispotály 1710-ben leégett.

Az új ispotályt 1712-1719 között Andrássy György építtette a régi, leégett ispotály helyén. 1837-ben a római katolikus egyház kezelésébe került. Magyar nyelvű emléktábla található rajta.

Régi kórház és Isteni Szív-kápolna
Kaplnka Božského Srdca v budove starej Nemocnice
Eredetileg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munkás Főiskola
Felkeres
Régi kórház és Isteni Szív-kápolna
Története

Késő klasszicista épület középen neogótikus kápolnával. A kórház Dr. Kós Károly özvegye, Mihalovits Lujza adományából épült. Végrendeletében Rozsnyón kórházat alapított a katolikus egyház kezelésében. A kórház részére 1887-ben Schopper György püspök új épületet építtetett.

Egykori ferences szegényház, Bányászati Múzeum, természeti kiállítás
Eredetileg:
szegényház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Egykori ferences szegényház, Bányászati Múzeum, természeti kiállítás
Története

Eredetileg ferences szegényház volt.

Kulturális létesítmények
Volt római katolikus gimnázium
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Pavol Josef Safárik Gimnázium
Felkeres
Volt római katolikus gimnázium
Története

1688-ban a jezsuiták gimnáziumot nyitottak Rozsnyón. 1713-ban a ferencesek majd a premontreiek kezelésébe került. 1790-ben királyi felső gimnáziummá alakult át. 1904-1906 között épült a gimnázium mai épülete az Andrássy család (Andrássy Dénes és Géza) adományából. 1920-ban a csehszlovákok a magyar oktatás elsorvasztása érdekében államosították.

Egykori Evangélikus Polgári Leányiskola
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
ház
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Egykori Evangélikus Polgári Leányiskola
Története

1886-ban nyílt meg az Evangélikus Polgári Leányiskola, Czékus István evangélikus püspök alapította. 1897-98-ban épült az iskola épülete, az iskola céljára.

Volt evangélikus gimnázium
Materská škola Evanjelická Cirkevná
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
evangélikus
Megjegyzés:
Általános iskola, óvoda.
Felkeres
Volt evangélikus gimnázium
Története

1786-ban kezdődött meg a tanítás császári engedéllyel az evangélikus gimnáziumban.

1819-1820-ban épültek meg az épületek, 1838-ban épült meg a kántor lakása. 1862-ben az egész tömböt egységesítették neoklasszicista homlokzatot adva neki. 1903-ban mindkét oldalon bővítették és homlokzata szecessziós arculatot kapott.

Több híresség is tanult az iskolában, többek között Madarász Viktor festő, Fábry Zoltán író és Cházár András a váci siketnéma intézet alapításának kezdeményezője,

Tichy Gyula festőművész, grafikus és Tichy Kálmán festőművész.

Bányászati Múzeum, Sentinel kalandközpont
Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Bányászati Múzeum, Sentinel kalandközpont
Története

Elődét 1902-ben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alapította gróf Andrássy Dénes és felesége Franciska támogatásával. A Bányászati és Kohászati Múzeum 1912-ben nyitotta meg első kiállítását. Másik előd intézménye az 1912-ben megnyílt Városi Múzeum. 1919-ben a csehszlovák megszállás után be kellett zárniuk. A két gyűjtemény 1938-ban egyesítették, amikor a visszacsatolás után a múzeum újra nyitott. A szovjet megszállás után a múzeumot újra bezárták, gyűjteménye sokáig a betléri kastély udvarán, a szabad ég alatt hevert.

A múzeum épülete 1905-1910 között épült. Udvarán lubényi és dobsinai vasöntők és kovácsmesterek készítette régi vasöntvény síremlékek a rozsnyói temetőből származnak. A legrégebbi 1808-ból származik.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Középkori üzletsor
Eredetileg:
kereskedelmi épület
Jelenleg:
kereskedelmi épület
Felkeres
Középkori üzletsor
Története

Rozsnyó híres vásárainak színhelye volt a középkorban.

Bányászati Múzeum történeti kiállítása, egykori bőrgyár
Banícke múzeum v Rožňave - Historická expozícia
Eredetileg:
gyár
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Bányászati Múzeum történeti kiállítása, egykori bőrgyár
Története

1782-ben épült az épület, a híres Markó féle bőrgyár irodaépülete volt. 1868-ban már országos híre volt a gyárnak.

Városi infrastruktúra
Őrtorony
Strážna veža
Eredetileg:
városi torony / tűztorony
Jelenleg:
városi torony / tűztorony
Megjegyzés:
Kilátó.
Felkeres
Őrtorony
Története

Ma kilátóként funkcionál. 1643-ban kezdték építeni a török ellen, 1654-ben fejeződött be. Reneszánsz stílusban épült. Az ekkor még létező városházához épült, amit a 17. század második felében bontottak le. Az 1766-os tűzvész után tetőrészét barokk stílusban átalakították.

Emlékművek
Andrássy Franciska grófné (1838-1902) mellszobra
Pomník Františky Andrássyovej
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Andrássy Franciska grófné (1838-1902) mellszobra
Története

Özvegyek, árvák, iskolák, kórházak támogatója volt. Ő alapította a Vakok és Süketnémák Intézetét Rozsnyón. Szobrát 1905-ben avatták fel. 1973-ban helyére egy partizánemlékművet helyeztek, 1993-ban állították vissza eredeti helyére.

Kossuth Lajos szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Kossuth Lajos szobra
Története

A három méteres bronzszobrot 1907-ben állították fel a főtéren, Róna József műalkotása volt. 1919-ben cseh légionáriusok ledöntötték, helyére Stefánik szobrát állították. Miután a város visszakerült Magyarországhoz 1938-ban újra felállították (A Stefánik szobrot a kivonuló csehszlovákok magukkal vitték). 1945-ben a szovjet-csehszlovák megszállás után újra eltávolították a Kossuth-szobrot. A magyarok a Bányászati Múzeum kazánházában, hulladékok között rejtették el, nehogy a megszállók beolvasszák. 2004-ben a Bányamúzeum előtti téren ismét felállították.

Stefánik a pozsonyi és Soproni gimnáziumban is tanult, és a Szarvasi Evangélikus Gimnáziumban érettségizett le. Prágában járt egyetemre, ahol filozófiatanára a cseh nacionalista Masaryk volt. Az ő hatására a cseh-szlovák egyesülés híve lett és Prágai folyóiratokban a magyarok által elnyomott szlovákok sanyarú sorsáról hazudozott. Hazáját elárulva az első világháború kitörését követően 1914-ben beállt a Francia Idegenlégióba, ahol vadászrepülő pilóta lett. 1916-ban Párizsban megalakult a Csehszlovák Nemzeti Tanács Masaryk elnökletével, ennek alelnöke lett. Megszervezték a Csehszlovák Légiót cseh és szlovák dezertőrökből, aminek a központi hatalmak veresége után el kellett foglalnia Csehországot és észak-Magyarországot. 1918. november 1-én a Csehszlovák Légió elkezdte észak-Magyarország megszállását olasz tisztek parancsnoksága alatt, 1919. januárjában megszállták Pozsonyt is.

1919. májusában repülővel utazott Udinéből Pozsonyba, a gépe leszállás közben lezuhant, és mindenki életét vesztette. Számos találgatás látott napvilágot. Masaryk és Beneš a megvalósítandó Csehszlovák államban a kezdetektől fogva háttérbe akarták szorítani a szlovákokat, emiatt Stefánikkal komoly ellentét alakult ki. Beszámolók szerint Stefánik olasz repülővel érkezett Pozsonyba, amit zöld-fehér-piros trikolorja miatt magyar repülőnek néztek, és leszállás közben a csehszlovák katonák lelőtték. Andrej Hlinka szlovák nacionalista politikus szerint a gép földet ért, de ahogy Stefánik kilépett belőle, agyonlőtték Beneš parancsára.

Szabó István mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szabó István mellszobra
Története

Szabó István (1801-1892) plébános, MTA-tag, híres műfordító volt. Szobra a papi szeminárium előtt áll.

Pestis-oszlop
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Pestis-oszlop
Története

Szűz Mária-szobor, az 1710-es pestisjárvány után emelték.

Múzeumok és Galériák
Egykori ferences szegényház, Bányászati Múzeum, természeti kiállítás
Eredetileg:
szegényház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Egykori ferences szegényház, Bányászati Múzeum, természeti kiállítás
Története

Eredetileg ferences szegényház volt.

Bányászati Múzeum, Sentinel kalandközpont
Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum Sentinel
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Bányászati Múzeum, Sentinel kalandközpont
Története

Elődét 1902-ben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alapította gróf Andrássy Dénes és felesége Franciska támogatásával. A Bányászati és Kohászati Múzeum 1912-ben nyitotta meg első kiállítását. Másik előd intézménye az 1912-ben megnyílt Városi Múzeum. 1919-ben a csehszlovák megszállás után be kellett zárniuk. A két gyűjtemény 1938-ban egyesítették, amikor a visszacsatolás után a múzeum újra nyitott. A szovjet megszállás után a múzeumot újra bezárták, gyűjteménye sokáig a betléri kastély udvarán, a szabad ég alatt hevert.

A múzeum épülete 1905-1910 között épült. Udvarán lubényi és dobsinai vasöntők és kovácsmesterek készítette régi vasöntvény síremlékek a rozsnyói temetőből származnak. A legrégebbi 1808-ból származik.

Bányászati Múzeum történeti kiállítása, egykori bőrgyár
Banícke múzeum v Rožňave - Historická expozícia
Eredetileg:
gyár
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Bányászati Múzeum történeti kiállítása, egykori bőrgyár
Története

1782-ben épült az épület, a híres Markó féle bőrgyár irodaépülete volt. 1868-ban már országos híre volt a gyárnak.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.6624130000","long":"20.5326590000"},"townlink":"rozsnyo-roznava","town":{"townId":18,"active":1,"name_HU":"Rozsny\u00f3","name_LO":"Ro\u017e\u0148ava","name_GE":"Rosenau","name_LT":"Rosnavia","seolink":"rozsnyo-roznava","listorder":13,"oldcounty":7,"country":2,"division":4,"altitude":"313","gps_lat":"48.6624130000","gps_long":"20.5326590000","population":19,"hungarian_2011":33.08,"population_1910":6565,"hungarian_1910":89.66,"german_1910":2.42,"slovak_1910":6.18,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022PosoniumAster \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(6).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava (6)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f2\/Ro%C5%BE%C5%88ava_%286%29.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_%286%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(6).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPosoniumAster\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Rozsny\u00f3i-medence, G\u00f6m\u00f6r-Szepesi-\u00e9rchegys\u00e9g","river":"Saj\u00f3","description":"A G\u00f6m\u00f6r-Szepesi \u00e9rchegys\u00e9gben fekv\u0151 Rozsny\u00f3 eredetileg b\u00e1nyav\u00e1ros volt, amit n\u00e9met telepesek alap\u00edtottak a 13. sz\u00e1zadban. Aranyat \u00e9s ez\u00fcst\u00f6t, k\u00e9s\u0151bb f\u0151leg vasat b\u00e1ny\u00e1sztak. A R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharc idej\u00e9n a fejedelem rozsny\u00f3i tart\u00f3zkod\u00e1sa alatt d\u00f6nt\u00f6ttek az \u00f3nodi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s \u00f6sszeh\u00edv\u00e1s\u00e1r\u00f3l \u00e9s a Habsburg h\u00e1z tr\u00f3nfoszt\u00e1s\u00e1r\u00f3l. 1776-ban M\u00e1ria Ter\u00e9zia p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khelly\u00e9 tette, ami jelent\u0151sen form\u00e1lta arculat\u00e1t. Iskol\u00e1iban sok h\u00edress\u00e9g tanult. A v\u00e1ros sokat k\u00f6sz\u00f6nhet gazdag patr\u00f3nusainak, gr\u00f3f Andr\u00e1ssy D\u00e9nesnek \u00e9s k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen feles\u00e9g\u00e9nek Franciska gr\u00f3fn\u00e9nak, akinek szobrot is emeltek a f\u0151t\u00e9ren. Az \u0151 t\u00e1mogat\u00e1sukkal ny\u00edlt meg a B\u00e1ny\u00e1szati M\u00fazeum is 1912-ben, amit azonban az 1919-es csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n bez\u00e1rattak. 1938-ban, a magyarok lakta v\u00e1ros visszacsatol\u00e1s\u00e1val nyithatott csak \u00fajra, azonban a szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s \u00e9s Csehszlov\u00e1kia \u00fajj\u00e1alakul\u00e1sa ut\u00e1n ism\u00e9t bez\u00e1ratt\u00e1k. Szerencs\u00e9re jelenleg \u00fajra nyitva \u00e1ll \u00e9s l\u00e1togathat\u00f3.","nameorigin":" A n\u00e9met Rosenau (r\u00f3zsaliget) sz\u00f3b\u00f3l ered.","history":"#1|@#3|@13. sz\u00e1zad|N\u00e9met telepesek alap\u00edtott\u00e1k b\u00e1nyav\u00e1rosk\u00e9nt.@#5|@1291|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se, Rosenaubana n\u00e9ven, az oklev\u00e9l szerint III. Endre az esztergomi \u00e9rseknek aj\u00e1nd\u00e9kozta a v\u00e1rost.@#6|@1340|Kiv\u00e1lts\u00e1gokat kapott K\u00e1roly R\u00f3bertt\u0151l.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t, B\u00e1rtf\u00e1t, K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1t, Selmecb\u00e1ny\u00e1t, Eperjest \u00e9s K\u00e9sm\u00e1rkot. Rozsny\u00f3t is elfoglalt\u00e1k \u00e9s v\u00e1rat \u00e9p\u00edtettek. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1452|Hunyadi ki\u0171zte a huszit\u00e1kat Rozsny\u00f3b\u00f3l, de azok r\u00f6videsen visszat\u00e9rtek.@1454|Komorowski P\u00e9ter kez\u00e9n volt, aki t\u00f6bb m\u00e1s v\u00e1rral egy\u00fctt \u00e1tadta Rozgonyi Osv\u00e1t f\u0151kapit\u00e1nynak.@1460|M\u00e1ty\u00e1s hadvez\u00e9re, Rozgonyi Sebesty\u00e9n erd\u00e9lyi vajda visszafoglalta a huszit\u00e1kt\u00f3l a g\u00f6m\u00f6ri v\u00e1rakat, \u00edgy Rozsny\u00f3t is.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@#8|@#9|@1554 j\u00fanius 16.|A t\u00f6r\u00f6k \u00e1rul\u00e1ssal elfoglalta F\u00fclek v\u00e1r\u00e1t. Rozsny\u00f3 is t\u00f6r\u00f6k uralom al\u00e1 ker\u00fclt.@#10|@1593. november 27.|Tieffenbach Krist\u00f3f \u00e9s P\u00e1lffy Mikl\u00f3s seregei visszafoglalt\u00e1k F\u00fclek v\u00e1r\u00e1t. Rozsny\u00f3 is felszabadult.@1559, 1573|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k kirabolt\u00e1k.@1644-1645|Pestisj\u00e1rv\u00e1ny s\u00fajtotta.@1647|Egy id\u0151re \u00fajra t\u00f6r\u00f6k uralom al\u00e1 ker\u00fclt.@#21|@1678|Th\u00f6k\u00f6ly Imre megsarcolta.@1680|Th\u00f6k\u00f6ly Imre elfoglalta.@#22|@1682. nyara|Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r hatalm\u00e1ba ker\u00fclt.@#23|@1684. december 14.|A cs\u00e1sz\u00e1riak Schulz vezet\u00e9s\u00e9vel Igl\u00f3 mellett megriasztott\u00e1k Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r t\u00e1bor\u00e1t. Ezut\u00e1n elfoglalt\u00e1k Rozsny\u00f3t.@1685|Schultz cs\u00e1sz\u00e1ri serege elfoglalta Rozsny\u00f3t.@#24|@#25|@#27|@1706. november 26-t\u00f3l 1707. febru\u00e1r 5-ig|II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc itt tart\u00f3zkodott.@1707. janu\u00e1r 22.|Itt d\u00f6nt\u00f6ttek az \u00d3nodi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s \u00f6sszeh\u00edv\u00e1s\u00e1r\u00f3l, a Habsburg h\u00e1z tr\u00f3nfoszt\u00e1s\u00e1r\u00f3l.@1710|Pestis puszt\u00edtotta.@1776|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@1776|R\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khely lett.@#28|@#30|@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r 15.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Rozsny\u00f3t.@#34|@1919. j\u00fanius 10.|A magyar tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g csapatai felszabad\u00edtott\u00e1k Rozsny\u00f3t.@#36|@#37|@1938. november 2.|Az I. b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Magyarorsz\u00e1g visszakapta Rozsny\u00f3t.@1938. november 8.|I. B\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben bevonultak a magyarok.@#41|@1945. janu\u00e1r 23.|A rom\u00e1n hadsereg a v\u00f6r\u00f6s hadsereg r\u00e9szek\u00e9nt elfoglalta Rozsny\u00f3t.@#42|@#43|@#44|&"},"sights":[{"sightId":338,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"\u017delezni\u010dn\u00e1 stanica, Akademika Hronca 3, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|309|717","gps_lat":"48.6631560000","gps_long":"20.5306950000","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-papi-szeminarium-Rozsnyo-2208","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Pam._budova_-_ul._Akademika_Hronca_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Pam. budova - ul. Akademika Hronca 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8f\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Pam._budova_-_ul._Akademika_Hronca_3.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Pam._budova_-_ul._Akademika_Hronca_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Pam._budova_-_ul._Akademika_Hronca_3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00f3mai katolikus papi szemin\u00e1rium","seolink":"romai-katolikus-papi-szeminarium","note":"","history":"1808-1814 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette Esterh\u00e1zy L\u00e1szl\u00f3 rozsny\u00f3i p\u00fcsp\u00f6k k\u00e9s\u0151barokk-klasszicista st\u00edlusban."},{"sightId":339,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"\u017delezni\u010dn\u00e1 stanica, Akademika Hronca 3, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|295|723","gps_lat":"48.6631400000","gps_long":"20.5306280000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Szab\u00f3 Istv\u00e1n mellszobra ","seolink":"szabo-istvan-mellszobra","note":"","history":"Szab\u00f3 Istv\u00e1n (1801-1892) pl\u00e9b\u00e1nos, MTA-tag, h\u00edres m\u0171ford\u00edt\u00f3 volt. Szobra a papi szemin\u00e1rium el\u0151tt \u00e1ll."},{"sightId":340,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"\u0160af\u00e1rikova\u00a0 3","mapdata":"1|395|925","gps_lat":"48.6607920000","gps_long":"20.5321780000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-Polgari-Leanyiskola-volt-epulete-Rozsnyo-2206","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Zdrav._%C5%A1kola.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Zdrav. \u0161kola\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Zdrav._%C5%A1kola.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Zdrav._%C5%A1kola.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Zdrav._%C5%A1kola.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Evang\u00e9likus Polg\u00e1ri Le\u00e1nyiskola","seolink":"egykori-evangelikus-polgari-leanyiskola","note":"","history":"1886-ban ny\u00edlt meg az Evang\u00e9likus Polg\u00e1ri Le\u00e1nyiskola, Cz\u00e9kus Istv\u00e1n evang\u00e9likus p\u00fcsp\u00f6k alap\u00edtotta. 1897-98-ban \u00e9p\u00fclt az iskola \u00e9p\u00fclete, az iskola c\u00e9lj\u00e1ra."},{"sightId":341,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, Betliarska","mapdata":"1|407|746","gps_lat":"48.6628420000","gps_long":"20.5326020000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-plebaniahaz-Rozsnyo-2204","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._budovy_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_27,_Betliarska_ul._1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - pam. budovy - N\u00e1m. Ban\u00edkov 27, Betliarska ul. 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/da\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._budovy_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_27%2C_Betliarska_ul._1.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._budovy_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_27%2C_Betliarska_ul._1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._budovy_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_27,_Betliarska_ul._1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"romai-katolikus-plebania","note":"","history":"A 15. sz\u00e1zad elej\u00e9n g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. 1782-ben k\u00e9s\u0151barokk-klasszicista k\u00fcls\u0151t kapott. Barokk falfestm\u00e9nyekkel d\u00edsz\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":342,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|445|797","gps_lat":"48.6623480000","gps_long":"20.5332490000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Xaveri-Szent-Ferenc--Diak---templom-Rozsnyo-2194","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Di\u00e1k-templom, Xav\u00e9ri Szent Ferenc ferences templom ","seolink":"diak-templom-xaveri-szent-ferenc-ferences-templom","note":"","history":"K\u00e9t nagy h\u00e1rsfa szobor a bej\u00e1rati oldal\u00e1n M\u00f3zest \u00e9s D\u00e1vid kir\u00e1lyt \u00e1br\u00e1zolja. A f\u0151haj\u00f3 alatt alagsor tal\u00e1lhat\u00f3, az egykori v\u00e1rosh\u00e1za pinc\u00e9je, amib\u0151l kript\u00e1t alak\u00edtottak ki. 1658-1682 k\u00f6z\u00f6tt Lippay Gy\u00f6rgy \u00e9rsek \u00e9p\u00edttette a jezsuit\u00e1k sz\u00e1m\u00e1ra barokk st\u00edlusban. A protest\u00e1ns rozsny\u00f3iak nem sz\u00edvesen \u00e9p\u00edtett\u00e9k, rossz min\u0151s\u00e9g\u0171, olcs\u00f3 alapanyagokat haszn\u00e1ltak hozz\u00e1, \u00edgy egyszer le is omlott a bolt\u00edv. 1682-ben a jezsuit\u00e1kat ki\u0171zt\u00e9k, ami le\u00e1ll\u00edtotta a munk\u00e1latokat. 1778-t\u00f3l a premontreiek kapt\u00e1k meg, akik gimn\u00e1ziumot is alap\u00edtottak Rozsny\u00f3n, innen a templom neve. Ma ferencesek haszn\u00e1lj\u00e1k."},{"sightId":343,"townId":18,"active":2,"name_LO":"Katedr\u00e1la Nanebovzatia Panny M\u00e1rie","address":"Betliarska 5, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|357|689","gps_lat":"48.6635270000","gps_long":"20.5316020000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.roznava.fara.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022PosoniumAster \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(24).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava (24)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/73\/Ro%C5%BE%C5%88ava_%2824%29.jpg\/256px-Ro%C5%BE%C5%88ava_%2824%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(24).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPosoniumAster\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele sz\u00e9kesegyh\u00e1z ","seolink":"szuz-maria-mennybevetele-szekesegyhaz","note":"","history":"A 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt, 1304-ben fejezt\u00e9k be, g\u00f3tikus st\u00edlusban. T\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1776-t\u00f3l p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9kesegyh\u00e1z, katedr\u00e1liss\u00e1 b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1776-ban M\u00e1ria Ter\u00e9zia alap\u00edtotta a rozsny\u00f3i p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get. 1778-79 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt mai tornya. A k\u00e9s\u0151barokk f\u0151olt\u00e1r 1779-b\u0151l sz\u00e1rmazik, a sz\u00f3sz\u00e9k 1770-b\u0151l, mindkett\u0151 Gode J\u00f3zsef alkot\u00e1sa. A Szent Anna Harmadmag\u00e1val elnevez\u00e9s\u0171 t\u00e1blafestm\u00e9ny 1513-b\u00f3l sz\u00e1rmazik \u00e9s Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1t \u00e1br\u00e1zolja J\u00e9zussal \u00e9s Szent Ann\u00e1val."},{"sightId":344,"townId":18,"active":2,"name_LO":"Kostol sv. Anny","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov 54\/26, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|436|728","gps_lat":"48.6630470000","gps_long":"20.5329490000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Anna-templom-Rozsnyo-2195","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022PosoniumAster \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(10).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava (10)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bb\/Ro%C5%BE%C5%88ava_%2810%29.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_%2810%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(10).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPosoniumAster\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Anna-templom \u00e9s egykori ferences kolostor","seolink":"szent-anna-templom-es-egykori-ferences-kolostor","note":"","history":"A ferences kolostort 1745-ben alap\u00edtott\u00e1k. 1782-ben fejezt\u00e9k be a templom torny\u00e1t.@A f\u0151olt\u00e1r 1905-ben k\u00e9sz\u00fclt, Boger F. \u00e9s \u00c1d\u00e1m Gyula m\u0171ve, az orgona Salg\u00f3tarj\u00e1nb\u00f3l, a szobrok \u00e9s az olt\u00e1r d\u00edszletei Tirolb\u00f3l, a barokk sz\u00f3sz\u00e9k a 18. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9r\u0151l Kass\u00e1r\u00f3l sz\u00e1rmaznak. A torony h\u00e1rom harangj\u00e1t 1892-ben Budapesten Valtzer Ferenc harang\u00f6nt\u0151 \u00f6nt\u00f6tte."},{"sightId":345,"townId":18,"active":2,"name_LO":"Biskupsk\u00fd pal\u00e1c","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|500|771","gps_lat":"48.6625100000","gps_long":"20.5341730000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"http:\/\/www.burv.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Puspoki-palota-Rozsnyo-2184","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Biskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Biskupsk\u00fd pal\u00e1c\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/84\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Biskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Biskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Biskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"P\u00fcsp\u00f6ki palota ","seolink":"puspoki-palota","note":"","history":"1776-ban M\u00e1ria Ter\u00e9zia alap\u00edtotta a rozsny\u00f3i p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get. 1777-ben \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k mai, copf st\u00edlus\u00fa form\u00e1j\u00e1ra a jezsuit\u00e1k egykori sz\u00e9kh\u00e1z\u00e1nak \u00e9s az esztergomi \u00e9rsek rozsny\u00f3i otthon\u00e1nak felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val."},{"sightId":346,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Gymn\u00e1zium Pavla Jozefa \u0160af\u00e1rika","address":"Hronca 1","mapdata":"1|318|669","gps_lat":"48.6637980000","gps_long":"20.5309340000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/gymrv.edupage.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Volt-romai-katolikus-gimnazium-Rozsnyo-1677","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Gymn%C3%A1zium_-_ul._Akademika_Hronca_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Gymn\u00e1zium - ul. Akademika Hronca 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/01\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Gymn%C3%A1zium_-_ul._Akademika_Hronca_1.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Gymn%C3%A1zium_-_ul._Akademika_Hronca_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Gymn%C3%A1zium_-_ul._Akademika_Hronca_1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Volt r\u00f3mai katolikus gimn\u00e1zium","seolink":"volt-romai-katolikus-gimnazium","note":"Pavol Josef Saf\u00e1rik Gimn\u00e1zium","history":"1688-ban a jezsuit\u00e1k gimn\u00e1ziumot nyitottak Rozsny\u00f3n. 1713-ban a ferencesek majd a premontreiek kezel\u00e9s\u00e9be ker\u00fclt. 1790-ben kir\u00e1lyi fels\u0151 gimn\u00e1ziumm\u00e1 alakult \u00e1t. 1904-1906 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a gimn\u00e1zium mai \u00e9p\u00fclete az Andr\u00e1ssy csal\u00e1d (Andr\u00e1ssy D\u00e9nes \u00e9s G\u00e9za) adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l. 1920-ban a csehszlov\u00e1kok a magyar oktat\u00e1s elsorvaszt\u00e1sa \u00e9rdek\u00e9ben \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":347,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"\u0160af\u00e1rikova 512\/5, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|436|965","gps_lat":"48.6603950000","gps_long":"20.5329970000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.ecav-rv.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Rozsnyo-2112","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Evanjelick%C3%BD_kostol.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Evanjelick\u00fd kostol\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/17\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Evanjelick%C3%BD_kostol.jpg\/256px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Evanjelick%C3%BD_kostol.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Evanjelick%C3%BD_kostol.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1784-1786 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt klasszicista st\u00edlusban. Az olt\u00e1r Gode J\u00f3zsef, az orgona Gertner J\u00e1nos m\u0171ve."},{"sightId":348,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Reformovan\u00e1 cirkev - kostol","address":"","mapdata":"1|275|1120","gps_lat":"48.6586410000","gps_long":"20.5301890000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.rozsref.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Rozsnyo-2193","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/rozsnyoi-reformatus-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jerzy Opio\u0142a \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_12KS1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava 12KS1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6c\/Ro%C5%BE%C5%88ava_12KS1.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_12KS1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_12KS1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJerzy Opio\u0142a\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus Templom ","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"1902-ben megkezdt\u00e9k az adom\u00e1nyok gy\u0171jt\u00e9s\u00e9t, melyhez nagy \u00f6sszeggel j\u00e1rult hozz\u00e1 gr. Andr\u00e1ssy D\u00e9nes \u00e9s feles\u00e9ge, Franciska gr\u00f3fn\u00e9 is. 1903-ban Weininger Ferenc budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9szm\u00e9rn\u00f6k nyerte meg a tervp\u00e1ly\u00e1zatot. A kivitelez\u00e9ssel Szilv\u00e1ssy N\u00e1ndor rozsny\u00f3i \u00e9p\u00edt\u00e9szt b\u00edzz\u00e1k meg. 1904. \u00e1prilis 4-\u00e9n \u00fcnnep\u00e9lyes keretek k\u00f6z\u00f6tt tett\u00e9k le az alapk\u00f6vet. 1905. j\u00falius v\u00e9g\u00e9re teljesen elk\u00e9sz\u00fclt.@Az orgon\u00e1t Ker\u00e9kgy\u00e1rt\u00f3 Istv\u00e1n k\u00e9sz\u00edtette Debrecenben. A sz\u00f3sz\u00e9k Boyer Ferenc asztalosmester m\u0171ve, az \u00farasztala F\u00fcleky Istv\u00e1n asztalosmester\u00e9."},{"sightId":349,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Radnica","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov 16\/32, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|379|807","gps_lat":"48.6620940000","gps_long":"20.5318560000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"http:\/\/www.tikroznava.sk\/pamiatky\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Rozsnyo-2200","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Radnica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Radnica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/30\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Radnica.jpg\/256px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Radnica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Radnica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1711-ben \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban k\u00e9t r\u00e9gebbi g\u00f3tikus, ill. renesz\u00e1nsz \u00e9p\u00fclet egybe\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel. A 19. sz\u00e1zadban m\u00e9g egy emelettel b\u0151v\u00fclt \u00e9s klasszicista homlokzatot kapott. Fal\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bla eml\u00e9kezik meg arr\u00f3l, hogy 1705. december\u00e9ben \u00e9s 1707. febru\u00e1rj\u00e1ban II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc fejedelem f\u0151hadisz\u00e1ll\u00e1sa Rozsny\u00f3n volt."},{"sightId":350,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Str\u00e1\u017ena ve\u017ea","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|437|809","gps_lat":"48.6622430000","gps_long":"20.5330150000","religion":0,"oldtype":"25","newtype":"25","homepage":"https:\/\/www.roznava.sk\/strazna-veza-v-roznave-2312","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tuztorony-Rozsnyo-865","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jerzy Opio\u0142a \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_7KS1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava 7KS1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/34\/Ro%C5%BE%C5%88ava_7KS1.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_7KS1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_7KS1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJerzy Opio\u0142a\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u0150rtorony","seolink":"ortorony","note":"Kil\u00e1t\u00f3.","history":"Ma kil\u00e1t\u00f3k\u00e9nt funkcion\u00e1l. 1643-ban kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni a t\u00f6r\u00f6k ellen, 1654-ben fejez\u0151d\u00f6tt be. Renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Az ekkor m\u00e9g l\u00e9tez\u0151 v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1hoz \u00e9p\u00fclt, amit a 17. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben bontottak le. Az 1766-os t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n tet\u0151r\u00e9sz\u00e9t barokk st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":351,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|398|853","gps_lat":"48.6616490000","gps_long":"20.5323800000","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Banyaszati-Kamara-egykori-epulete-Rozsnyo-2202","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._dom_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_37.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - pam. dom - N\u00e1m. Ban\u00edkov 37\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._dom_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_37.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._dom_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_37.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_pam._dom_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_37.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori B\u00e1ny\u00e1szati Kamara","seolink":"egykori-banyaszati-kamara","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt. 1706-1707 k\u00f6z\u00f6tt II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc p\u00e9nzverd\u00e9je m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne."},{"sightId":352,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Kaplnka Bo\u017esk\u00e9ho Srdca v budove starej Nemocnice","address":"K\u00f3su - Schoppera 141\/22, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|157|930","gps_lat":"48.6607430000","gps_long":"20.5282410000","religion":1,"oldtype":"71","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.vssvalzbety-roznava.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-korhaz-Rozsnyo-2201","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Star%C3%A1_nemocnica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Star\u00e1 nemocnica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5b\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Star%C3%A1_nemocnica.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Star%C3%A1_nemocnica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Star%C3%A1_nemocnica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi k\u00f3rh\u00e1z \u00e9s Isteni Sz\u00edv-k\u00e1polna","seolink":"regi-korhaz-es-isteni-sziv-kapolna","note":"Szent Erzs\u00e9bet Eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi \u00e9s Szoci\u00e1lis Munk\u00e1s F\u0151iskola","history":"K\u00e9s\u0151 klasszicista \u00e9p\u00fclet k\u00f6z\u00e9pen neog\u00f3tikus k\u00e1poln\u00e1val. A k\u00f3rh\u00e1z Dr. K\u00f3s K\u00e1roly \u00f6zvegye, Mihalovits Lujza adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt. V\u00e9grendelet\u00e9ben Rozsny\u00f3n k\u00f3rh\u00e1zat alap\u00edtott a katolikus egyh\u00e1z kezel\u00e9s\u00e9ben. A k\u00f3rh\u00e1z r\u00e9sz\u00e9re 1887-ben Schopper Gy\u00f6rgy p\u00fcsp\u00f6k \u00faj \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edttetett."},{"sightId":353,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"Betliarska 76\/6, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|395|698","gps_lat":"48.6633610000","gps_long":"20.5322560000","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"120","homepage":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Volt-varosi-ispotaly-Rozsnyo-2199","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Volt-varosi-ispotaly-Rozsnyo-2199","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Hagen Graebner \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava14.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Roznava14\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Roznava14.jpg\/512px-Roznava14.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava14.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHagen Graebner\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori v\u00e1rosi ispot\u00e1ly","seolink":"egykori-varosi-ispotaly","note":"","history":"A k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1rosi ispot\u00e1ly 1710-ben le\u00e9gett.@Az \u00faj ispot\u00e1lyt 1712-1719 k\u00f6z\u00f6tt Andr\u00e1ssy Gy\u00f6rgy \u00e9p\u00edttette a r\u00e9gi, le\u00e9gett ispot\u00e1ly hely\u00e9n. 1837-ben a r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1z kezel\u00e9s\u00e9be ker\u00fclt. Magyar nyelv\u0171 eml\u00e9kt\u00e1bla tal\u00e1lhat\u00f3 rajta."},{"sightId":354,"townId":18,"active":2,"name_LO":"Pomn\u00edk Franti\u0161ky Andr\u00e1ssyovej","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|426|822","gps_lat":"48.6620250000","gps_long":"20.5328140000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Andrassy-Franciska-szobra-Rozsnyo-864","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Hagen Graebner \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava10.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Roznava10\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d0\/Roznava10.jpg\/512px-Roznava10.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava10.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHagen Graebner\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Andr\u00e1ssy Franciska gr\u00f3fn\u00e9 (1838-1902) mellszobra","seolink":"andrassy-franciska-grofne-1838-1902-mellszobra","note":"","history":"\u00d6zvegyek, \u00e1rv\u00e1k, iskol\u00e1k, k\u00f3rh\u00e1zak t\u00e1mogat\u00f3ja volt. \u0150 alap\u00edtotta a Vakok \u00e9s S\u00fcketn\u00e9m\u00e1k Int\u00e9zet\u00e9t Rozsny\u00f3n. Szobr\u00e1t 1905-ben avatt\u00e1k fel. 1973-ban hely\u00e9re egy partiz\u00e1neml\u00e9km\u0171vet helyeztek, 1993-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k vissza eredeti hely\u00e9re."},{"sightId":355,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|484|788","gps_lat":"48.6623700000","gps_long":"20.5339320000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Pestis-oszlop-Rozsnyo-2196","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022PosoniumAster \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(27).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava (27)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7c\/Ro%C5%BE%C5%88ava_%2827%29.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_%2827%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_(27).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPosoniumAster\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Pestis-oszlop ","seolink":"pestis-oszlop","note":"","history":"Sz\u0171z M\u00e1ria-szobor, az 1710-es pestisj\u00e1rv\u00e1ny ut\u00e1n emelt\u00e9k."},{"sightId":356,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Kaplnka Sedembolestnej Panny M\u00e1rie","address":"Lesn\u00e1 72\/3, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|643|175","gps_lat":"48.6694140000","gps_long":"20.5365690000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kalvaria-Rozsnyo-2197","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022David Ra\u0161ka \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88avaKalv%C3%A1ria1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148avaKalv\u00e1ria1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e4\/Ro%C5%BE%C5%88avaKalv%C3%A1ria1.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88avaKalv%C3%A1ria1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88avaKalv%C3%A1ria1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDavid Ra\u0161ka\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1lv\u00e1ria","seolink":"kalvaria","note":"","history":"1741-ben \u00e9p\u00edtette Steer Jakab rozsny\u00f3i polg\u00e1r Szab\u00f3 Ferenc rozsny\u00f3i jezsuita f\u0151n\u00f6k kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re 7 st\u00e1ci\u00f3val. Az 1930-as \u00e9vekben \u00fajabb 14 st\u00e1ci\u00f3 \u00e9p\u00fclt a P\u00e9csi Zsolnay manufakt\u00far\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 majolika domborm\u0171vekkel."},{"sightId":357,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov 33\/10","mapdata":"1|472|876","gps_lat":"48.6614050000","gps_long":"20.5335400000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Irgalmasrendi-noverek-zardaja-Rozsnyo-2203","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Irgalmas n\u0151v\u00e9rek z\u00e1rd\u00e1ja","seolink":"irgalmas-noverek-zardaja","note":"","history":"1866-ban neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt, Koll\u00e1rcsik p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette, a homlokzat\u00e1t az \u0151 c\u00edmere d\u00edsz\u00edti."},{"sightId":358,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|455|812","gps_lat":"48.6622380000","gps_long":"20.5333740000","religion":0,"oldtype":"83","newtype":"83","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Boltsor-Rozsnyo-2189","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Obchod%C3%ADky_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_40,41,42,43,44.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Obchod\u00edky - N\u00e1m. Ban\u00edkov 40,41,42,43,44\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f2\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Obchod%C3%ADky_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_40%2C41%2C42%2C43%2C44.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Obchod%C3%ADky_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_40%2C41%2C42%2C43%2C44.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Obchod%C3%ADky_-_N%C3%A1m._Ban%C3%ADkov_40,41,42,43,44.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00f6z\u00e9pkori \u00fczletsor","seolink":"kozepkori-uzletsor","note":"","history":"Rozsny\u00f3 h\u00edres v\u00e1s\u00e1rainak sz\u00ednhelye volt a k\u00f6z\u00e9pkorban."},{"sightId":359,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Kaplnka sv. J\u00e1na Nepomuck\u00e9ho","address":"N\u00e1mestie ban\u00edkov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|453|785","gps_lat":"48.6624560000","gps_long":"20.5333620000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nepomuki-Szent-Janos-kapolna-Rozsnyo-2205","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Nepomuki Szent J\u00e1nos-k\u00e1polna","seolink":"nepomuki-szent-janos-kapolna","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":360,"townId":18,"active":2,"name_LO":"","address":"Pionierov, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|315|1303","gps_lat":"48.6565850000","gps_long":"20.5308780000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kossuth-Lajos-szobra-Rozsnyo-694","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022J\u00f3zsef R\u00f3na (sculptor)\u00ab\u00bb Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo) \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Roznava plastika Lajosa Kosutha\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/59\/Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\/256px-Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Roznava_plastika_Lajosa_Kosutha.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ\u00f3zsef R\u00f3na (sculptor)\u00ab\u00bb Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo)\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Kossuth Lajos szobra","seolink":"kossuth-lajos-szobra","note":"","history":"A h\u00e1rom m\u00e9teres bronzszobrot 1907-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a f\u0151t\u00e9ren, R\u00f3na J\u00f3zsef m\u0171alkot\u00e1sa volt. 1919-ben cseh l\u00e9gion\u00e1riusok led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, hely\u00e9re Stef\u00e1nik szobr\u00e1t \u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Miut\u00e1n a v\u00e1ros visszaker\u00fclt Magyarorsz\u00e1ghoz 1938-ban \u00fajra fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k (A Stef\u00e1nik szobrot a kivonul\u00f3 csehszlov\u00e1kok magukkal vitt\u00e9k). 1945-ben a szovjet-csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n \u00fajra elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k a Kossuth-szobrot. A magyarok a B\u00e1ny\u00e1szati M\u00fazeum kaz\u00e1nh\u00e1z\u00e1ban, hullad\u00e9kok k\u00f6z\u00f6tt rejtett\u00e9k el, nehogy a megsz\u00e1ll\u00f3k beolvassz\u00e1k. 2004-ben a B\u00e1nyam\u00fazeum el\u0151tti t\u00e9ren ism\u00e9t fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k.@Stef\u00e1nik a pozsonyi \u00e9s Soproni gimn\u00e1ziumban is tanult, \u00e9s a Szarvasi Evang\u00e9likus Gimn\u00e1ziumban \u00e9retts\u00e9gizett le. Pr\u00e1g\u00e1ban j\u00e1rt egyetemre, ahol filoz\u00f3fiatan\u00e1ra a cseh nacionalista Masaryk volt. Az \u0151 hat\u00e1s\u00e1ra a cseh-szlov\u00e1k egyes\u00fcl\u00e9s h\u00edve lett \u00e9s Pr\u00e1gai foly\u00f3iratokban a magyarok \u00e1ltal elnyomott szlov\u00e1kok sanyar\u00fa sors\u00e1r\u00f3l hazudozott. Haz\u00e1j\u00e1t el\u00e1rulva az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa kit\u00f6r\u00e9s\u00e9t k\u00f6vet\u0151en 1914-ben be\u00e1llt a Francia Idegenl\u00e9gi\u00f3ba, ahol vad\u00e1szrep\u00fcl\u0151 pil\u00f3ta lett. 1916-ban P\u00e1rizsban megalakult a Csehszlov\u00e1k Nemzeti Tan\u00e1cs Masaryk eln\u00f6klet\u00e9vel, ennek aleln\u00f6ke lett. Megszervezt\u00e9k a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3t cseh \u00e9s szlov\u00e1k dezert\u0151r\u00f6kb\u0151l, aminek a k\u00f6zponti hatalmak veres\u00e9ge ut\u00e1n el kellett foglalnia Csehorsz\u00e1got \u00e9s \u00e9szak-Magyarorsz\u00e1got. 1918. november 1-\u00e9n a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 elkezdte \u00e9szak-Magyarorsz\u00e1g megsz\u00e1ll\u00e1s\u00e1t olasz tisztek parancsnoks\u00e1ga alatt, 1919. janu\u00e1rj\u00e1ban megsz\u00e1llt\u00e1k Pozsonyt is.@1919. m\u00e1jus\u00e1ban rep\u00fcl\u0151vel utazott Udin\u00e9b\u0151l Pozsonyba, a g\u00e9pe lesz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6zben lezuhant, \u00e9s mindenki \u00e9let\u00e9t vesztette. Sz\u00e1mos tal\u00e1lgat\u00e1s l\u00e1tott napvil\u00e1got. Masaryk \u00e9s Bene\u0161 a megval\u00f3s\u00edtand\u00f3 Csehszlov\u00e1k \u00e1llamban a kezdetekt\u0151l fogva h\u00e1tt\u00e9rbe akart\u00e1k szor\u00edtani a szlov\u00e1kokat, emiatt Stef\u00e1nikkal komoly ellent\u00e9t alakult ki. Besz\u00e1mol\u00f3k szerint Stef\u00e1nik olasz rep\u00fcl\u0151vel \u00e9rkezett Pozsonyba, amit z\u00f6ld-feh\u00e9r-piros trikolorja miatt magyar rep\u00fcl\u0151nek n\u00e9ztek, \u00e9s lesz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6zben a csehszlov\u00e1k katon\u00e1k lel\u0151tt\u00e9k. Andrej Hlinka szlov\u00e1k nacionalista politikus szerint a g\u00e9p f\u00f6ldet \u00e9rt, de ahogy Stef\u00e1nik kil\u00e9pett bel\u0151le, agyonl\u0151tt\u00e9k Bene\u0161 parancs\u00e1ra."},{"sightId":361,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Matersk\u00e1 \u0161kola Evanjelick\u00e1 Cirkevn\u00e1","address":"Zelen\u00e9ho stromu 1101\/14, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|476|969","gps_lat":"48.6603010000","gps_long":"20.5337230000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.rvecms.com\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola,_ul._Zelen%C3%A9ho_stromu_14.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Z\u00e1kladn\u00e1 \u0161kola, ul. Zelen\u00e9ho stromu 14\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/47\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola%2C_ul._Zelen%C3%A9ho_stromu_14.jpg\/256px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola%2C_ul._Zelen%C3%A9ho_stromu_14.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola,_ul._Zelen%C3%A9ho_stromu_14.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Volt evang\u00e9likus gimn\u00e1zium","seolink":"volt-evangelikus-gimnazium","note":"\u00c1ltal\u00e1nos iskola, \u00f3voda.","history":"1786-ban kezd\u0151d\u00f6tt meg a tan\u00edt\u00e1s cs\u00e1sz\u00e1ri enged\u00e9llyel az evang\u00e9likus gimn\u00e1ziumban.@1819-1820-ban \u00e9p\u00fcltek meg az \u00e9p\u00fcletek, 1838-ban \u00e9p\u00fclt meg a k\u00e1ntor lak\u00e1sa. 1862-ben az eg\u00e9sz t\u00f6mb\u00f6t egys\u00e9ges\u00edtett\u00e9k neoklasszicista homlokzatot adva neki. 1903-ban mindk\u00e9t oldalon b\u0151v\u00edtett\u00e9k \u00e9s homlokzata szecesszi\u00f3s arculatot kapott.@T\u00f6bb h\u00edress\u00e9g is tanult az iskol\u00e1ban, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt Madar\u00e1sz Viktor fest\u0151, F\u00e1bry Zolt\u00e1n \u00edr\u00f3 \u00e9s Ch\u00e1z\u00e1r Andr\u00e1s a v\u00e1ci siketn\u00e9ma int\u00e9zet alap\u00edt\u00e1s\u00e1nak kezdem\u00e9nyez\u0151je,@Tichy Gyula fest\u0151m\u0171v\u00e9sz, grafikus \u00e9s Tichy K\u00e1lm\u00e1n fest\u0151m\u0171v\u00e9sz."},{"sightId":362,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Ban\u00edcke m\u00fazeum v Ro\u017e\u0148ave - Historick\u00e1 expoz\u00edcia","address":"\u0160af\u00e1rikova 31, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|320|1282","gps_lat":"48.6566990000","gps_long":"20.5309960000","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.banmuz.sk\/expozicie\/historicka-expozicia","openinghours":"https:\/\/www.banmuz.sk\/informacie\/otvaracie-hodiny-a-vstupne","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Marko-fele-borgyar--Banyaszati-muzeum-kozpontja--Rozsnyo-1738","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Ban%C3%ADcke_m%C3%BAzeum.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ro\u017e\u0148ava - Ban\u00edcke m\u00fazeum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/70\/Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Ban%C3%ADcke_m%C3%BAzeum.jpg\/512px-Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Ban%C3%ADcke_m%C3%BAzeum.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ro%C5%BE%C5%88ava_-_Ban%C3%ADcke_m%C3%BAzeum.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"B\u00e1ny\u00e1szati M\u00fazeum t\u00f6rt\u00e9neti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa, egykori b\u0151rgy\u00e1r","seolink":"banyaszati-muzeum-torteneti-kiallitasa-egykori-borgyar","note":"","history":"1782-ben \u00e9p\u00fclt az \u00e9p\u00fclet, a h\u00edres Mark\u00f3 f\u00e9le b\u0151rgy\u00e1r iroda\u00e9p\u00fclete volt. 1868-ban m\u00e1r orsz\u00e1gos h\u00edre volt a gy\u00e1rnak."},{"sightId":363,"townId":18,"active":1,"name_LO":"Ban\u00edcke m\u00fazeum v Ro\u017e\u0148ave - Z\u00e1\u017eitkov\u00e9 centrum Sentinel","address":"\u0160af\u00e1rikova 43, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|254|1442","gps_lat":"48.6550030000","gps_long":"20.5297490000","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.banmuz.sk\/component\/content\/?id=20&Itemid=203","openinghours":"https:\/\/www.banmuz.sk\/informacie\/otvaracie-hodiny-a-vstupne","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Banyaszati-es-Kohaszati-Muzeum-Rozsnyo-1916","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"B\u00e1ny\u00e1szati M\u00fazeum, Sentinel kalandk\u00f6zpont","seolink":"banyaszati-muzeum-sentinel-kalandkozpont","note":"","history":"El\u0151d\u00e9t 1902-ben az Orsz\u00e1gos Magyar B\u00e1ny\u00e1szati \u00e9s Koh\u00e1szati Egyes\u00fclet alap\u00edtotta gr\u00f3f Andr\u00e1ssy D\u00e9nes \u00e9s feles\u00e9ge Franciska t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. A B\u00e1ny\u00e1szati \u00e9s Koh\u00e1szati M\u00fazeum 1912-ben nyitotta meg els\u0151 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t. M\u00e1sik el\u0151d int\u00e9zm\u00e9nye az 1912-ben megny\u00edlt V\u00e1rosi M\u00fazeum. 1919-ben a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n be kellett z\u00e1rniuk. A k\u00e9t gy\u0171jtem\u00e9ny 1938-ban egyes\u00edtett\u00e9k, amikor a visszacsatol\u00e1s ut\u00e1n a m\u00fazeum \u00fajra nyitott. A szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a m\u00fazeumot \u00fajra bez\u00e1rt\u00e1k, gy\u0171jtem\u00e9nye sok\u00e1ig a betl\u00e9ri kast\u00e9ly udvar\u00e1n, a szabad \u00e9g alatt hevert.@A m\u00fazeum \u00e9p\u00fclete 1905-1910 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. Udvar\u00e1n lub\u00e9nyi \u00e9s dobsinai vas\u00f6nt\u0151k \u00e9s kov\u00e1csmesterek k\u00e9sz\u00edtette r\u00e9gi vas\u00f6ntv\u00e9ny s\u00edreml\u00e9kek a rozsny\u00f3i temet\u0151b\u0151l sz\u00e1rmaznak. A legr\u00e9gebbi 1808-b\u00f3l sz\u00e1rmazik."},{"sightId":364,"townId":18,"active":1,"name_LO":"","address":"\u0160af\u00e1rikova 43, 048 01 Ro\u017e\u0148ava","mapdata":"1|239|1480","gps_lat":"48.6545950000","gps_long":"20.5296590000","religion":0,"oldtype":"73","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.banmuz.sk\/expozicie\/expozicia-prirody-slovenskeho-krasu-a-prilahlych-oblasti","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori ferences szeg\u00e9nyh\u00e1z, B\u00e1ny\u00e1szati M\u00fazeum, term\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s","seolink":"egykori-ferences-szegenyhaz-banyaszati-muzeum-termeszeti-kiallitas","note":"","history":"Eredetileg ferences szeg\u00e9nyh\u00e1z volt."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}