exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Rimaszombat Zászló

Rimaszombat

Rimavská Sobota
Rimaszombat
Szlovák:
Rimavská Sobota
Német:
Großsteffelsdorf
Vármegye:
Gömör-Kishont
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Besztercebányai
Folyó:
Rima
Tengerszint feletti magasság:
241 m
GPS koordináták:
48.383447, 20.017599
Google térkép:
Népesség
Népesség:
24e
Magyarok aránya:
29.62%
Népesség 1910-ben
Összesen 6912
Magyarok 90%
Németek 1%
Szlovákok 7%
Címer
Coa Slovakia Town Rimavská Sobota

A Rátkói-hegyek lábánál a Rima folyó partján fekvő kisváros szombati napokon tartott vásárairól kapta nevét. Az akkor még túlnyomóan magyarok lakta város Kishont, majd Gömör-Kishont vármegye székhelye volt az 1920-ban történt elcsatolásáig. Számos híres magyar neve kötődik a városhoz. Büszkén őrzik emlékét, hogy 1845-ben Petőfi Sándor a városba látogatott. Református templomában nyugszik Ferenczy István szobrászművész, gimnáziumában tanult Mikszáth Kálmán író, és Izsó Miklós szobrászművész. Az Izsó Miklós modellje alapján készült Petőfi-szobrot 2004-ben állították fel a városban.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1268
Elő írásos említése. A rimai ispánság központja volt, a kalocsai érsekség birtokában állt.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1335
Kiváltságokat kapott Károly Róbert magyar királytól.
XV. század
Védőfalak és egy kis vár épült.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták a Felvidék jelentős részét. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1441
Jiskra elfoglalta
1459
Mátyás visszafoglalta.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1509
Tűzvész elpusztította.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1553-1593
Török uralom alá került.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. szeptember
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hűségére tért.
1621. június 26-tól július 2-ig
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Rimaszombaton tartózkodott.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. június
Rimaszombaton az előrenyomuló I. Rákóczi György erdélyi fejedelmet a török követ felszólította a visszavonulásra. Ennek Rákóczi nem tett eleget, hanem folytatta útját, és egyesült a svéd sereggel Morvaországban.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1661
Pallosjogot kapott.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1747
Szabad város lett.
1786
Kishont vármegye székhelye lett.
1831
Kolerajárvány pusztította.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1883
Gömör-Kishont vármegye székhelye lett.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 15.
A Csehszlovákok megszállták Rimaszombatot.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. május 31.
A Magyar Tanácsköztársaság csapatai visszafoglalták Rimaszombatot.
1919. július
A csehszlovákok újra elfoglalták.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1938. november 2.
Első bécsi döntés
Több...
1938. november 2.
Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte.
1938. november 2.
Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Rimaszombatot.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1944. december 21.
A szovjetek megszállták Rimaszombatot.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Keresztelő Szent János-templom
Kostol svätého Jána Krstiteľa
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Keresztelő Szent János-templom
Története

1774 és 1792 között épült barokk stílusban. A templomot 1792. szeptember 30-án, a pünkösd utáni vasárnapon II. Andrássy Antal, rozsnyói püspök szentelte fel.

A főoltár Keresztelő Szent János fejvételét ábrázolja. Elöl, a jobb oldalon Nepomuki Sz. János mellékoltára áll, a baloldalon Avilai Sz. Teréz mellékoltára található. Hátul jobbra Sz. András apostol mellékoltára van elhelyezve, baloldalon Szent Anna oltár található.

A főoltár felett a baloldali falfestmény Szent István magyar király halálát ábrázolja. A jobb oldali kép a főoltár felett Sz. László magyar királyt szemlélteti, amint csodálatosan vizet fakaszt a sziklából kísérete számára.

Református templom
Kalvínsky kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

1784-ben épült empír stílusban. Itt nyugszik Ferenczy István szobrászművész. Sírján Eurydiké szobra áll, amit a művész készített. A templom külső falában álló mellszobrát Vaszary László készítette.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1786-1790 között épült copf stílusban. Felszerelését 1803-ban IV. Gusztáv Adolf svéd király adományozta és a bécsi svéd követség megszüntetett kápolnájából származik. 1856-ban épült gótikus tornya.

Katolikus plébánia
Rímskokatolícky farský úrad
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Katolikus plébánia
Története

1775-ben épült barokk stílusban.

Református plébánia
Reformovaný farský úrad
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
református
Felkeres
Református plébánia
Története

Középületek
Régi vármegyeháza
Knižnica Mateja Hrebendu
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
könyvtár
Felkeres
Régi vármegyeháza
Története

1798-ban épült empire stílusban. 1845-ben itt választották Petőfit tiszteletbeli táblabíróvá. 1798-ban a város nagy eseményére készült, Gömör és Kishont egyesítésére, amelynek következtében Pelsőc, illetve Rimabrézó helyett Rimaszombat lett az új vármegye székhelye.

Új vármegyeháza
Okresný úrad Rimavská Sobota
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Megjegyzés:
Kerületi hivatal.
Felkeres
Új vármegyeháza
Története

1902-ben épült eklektikus stílusban, Gömör vármegye címere látható a homlokzatán.

Városháza
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1801-ben épült barokk-klasszicista stílusban.

Egykori huszárkaszárnya, Gömöri-Kisonti Múzeum
Gemersko-malohontské múzeum
Eredetileg:
laktanya
Jelenleg:
múzeum, galéria
Felkeres
Egykori huszárkaszárnya, Gömöri-Kisonti Múzeum
Története

1850-ben huszárkaszárnyának épült. 1882-ben Fábry János gimnáziumi tanár múzeumot alapított benne.

Egykori megyei közkórház
Eredetileg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Egykori megyei közkórház
Története

A vármegye közkórháza 1884-ben nyílt meg, melyre a közadakozás 1839-ben vette kezdetét Draskóczy Sámuel alispán és dr. Marikovszky Gusztáv megyei főorvos kezdeményezésére. 1889-ben a ragályos és elmebetegek számára egy külön épületet építettek. 1901-ben kerületi alsófokú bábaiskolát létesítettek, majd a kórház melletti telken a közkórház szülészeti osztálya számára, mely bábaiskolául is szolgált, új, különálló épületet emeltek.

Kulturális létesítmények
Új gimnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Tompa Mihály Református Gimnázium
Felkeres
Új gimnázium
Története

1904-ben épült neoreneszánsz stílusban.

Régi gimnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Régi gimnázium
Története

1794-ben épült barokk stílusban. 1857-től 1863-ig itt tanult Mikszáth Kálmán. Itt tanult Izsó Miklós is.

Rimaszombat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely
Rimaszombat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely
Róbert, Rimaszombat
Eredetileg:
árvaház / gyermekotthon
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Speciális bentlakásos iskola működik benne.
Felkeres
Rimaszombat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely
Története

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
volt Fekete Sas Szálló
Čierny orol
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház, iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Fekete Sas étterem, középiskola.
Felkeres
volt Fekete Sas Szálló
Története

1844-ben készült el.

Egykori Három Rózsa vendéglő
Hotel TATRA
Eredetileg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Egykori Három Rózsa vendéglő
Története

Városi infrastruktúra
Tamásfalvi harangtorony
Eredetileg:
harangtorony
Jelenleg:
harangtorony
Felkeres
Tamásfalvi harangtorony
Története

A 16. századból származik.

Magánlakhelyek
Farkas-kastély, Zathureczky-kastély
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
rendezvényközpont
Megjegyzés:
Esküvők színhelye.
Felkeres
Farkas-kastély, Zathureczky-kastély
Története

A kastélyt eredetileg a Zathureczkyek építették. A Farkas család a 17. században lett Tamásfalva birtokosa. Az eredetileg kései barokk építésű, majd klasszicista stílusban átalakított kastély ma eklektikus megjelenésű. A kastélyt Farkas Ábrahám országgyűlési képviselő építtette át, és a tornyot is ő építtette hozzá. Őt és családját a közeli Dúlházán temették el.

A kastélyhoz tartozó angolkertre ráépítették a termelőszövetkezetet. Az angolkert végében egy 13 méter átmérőjű, kör alaprajzú mauzóleum áll, melynek a téglákból kialakított kupolája beomlott. A téglák Rimaszombat városa jellel vannak ellátva. Az építmény Magyarország 1941-es katonai felmérésén sírboltként van feltüntetve.

Huszth-ház, "Múzsák háza" Petőfi-emlékház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Huszth-ház, "Múzsák háza" Petőfi-emlékház
Története

1845 márciusában itt töltött pár éjszakát felvidéki utazásai során Petőfi Sándor. Huszth János Rimaszombat főügyésze volt, Petőfinek ő adott szállást. Petőfi Sándor nevezetes rimaszombati tartózkodásának emlékére Győry Dezső író édesanyja, Győry Ida 1939-ben megjelölte a házat egy emléktáblával, amely ma is ott látható.

Rimaszombat legrégebbi álló épülete. A legrégebbi része 18. század eleji, 17. század végi.

"E HELYEN SZÁLLOTT MEG / 1845 ben / PETÖFI SÁNDOR / W NÉ GYŐRY IDA / 1939 // " H. BARÁTOM LÁTOTT EL R. SZOMBATBAN / LÉTEM ALATT SZÁLLÁSSAL. / Petőfi aláírása // MÚZSÁK HÁZA"

Emlékművek
Millecentenáriumi emlékmű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Megjegyzés:
A Református templom kertjáben áll
Felkeres
Millecentenáriumi emlékmű
Története

1996. június 23-án állították a honfoglalás 1100 éves évfordulójára.

Blaha Lujza mellszobra
Busta Blaha Lujza
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Blaha Lujza mellszobra
Története

Rimaszombaton született a híres magyar énekesnő.

Petőfi Sándor szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Petőfi Sándor szobra
Története

A Petőfi-szobor elkészítésére Izsó Miklós 1871-ben kapott megbízást. Izsó korai halála miatt a budapesti Petőfi téren felállított szobrot Huszár Adolf fejezte be.

1845. május 29-én Petőfit Rimaszombatban választották meg tiszteletbeli táblabíróvá, ezen a napon ravatalozták fel 1875-ben Izsó Miklóst is, aki a szabadságharc után Ferenczy István mellett a városban dolgozott. Szobrát a Petőfi-szoborbizottság 1882-ben a városnak adományozta, s a 120 évig megőrzött gipszmodellt közadakozásból öntötték bronzba, és 2004-ben állították fel.

Első világháborús emlékmű
Pamätník padlým v prvej svetovej vojne
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Első világháborús emlékmű
Története

1942. november 10-én, a város Magyarországhoz való visszacsatolásának negyedik évfordulóján leplezték le Rimaszombatban az akkori Horthy Miklós téren.

Tompa Mihály szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Tompa Mihály szobra
Története

1902-ben avatták fel, Holló Barnabás alkotása. A költő Rimaszombaton született.

Gályarab-emlékmű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Gályarab-emlékmű
Története

1674-ben a magyarországi ellenreformáció idején sok protestáns (református és evangélikus) prédikátort gályarabságra ítéltek, mert nem tagadták meg hitüket.

A gályarabokat a holland Michiel de Ruyter admirálisnak sikerült 1676. február 11-én kiszabadítania.

Múzeumok és Galériák
Egykori huszárkaszárnya, Gömöri-Kisonti Múzeum
Gemersko-malohontské múzeum
Eredetileg:
laktanya
Jelenleg:
múzeum, galéria
Felkeres
Egykori huszárkaszárnya, Gömöri-Kisonti Múzeum
Története

1850-ben huszárkaszárnyának épült. 1882-ben Fábry János gimnáziumi tanár múzeumot alapított benne.

Farkas-kastély, Zathureczky-kastély
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
rendezvényközpont
Megjegyzés:
Esküvők színhelye.
Felkeres
Farkas-kastély, Zathureczky-kastély
Története

A kastélyt eredetileg a Zathureczkyek építették. A Farkas család a 17. században lett Tamásfalva birtokosa. Az eredetileg kései barokk építésű, majd klasszicista stílusban átalakított kastély ma eklektikus megjelenésű. A kastélyt Farkas Ábrahám országgyűlési képviselő építtette át, és a tornyot is ő építtette hozzá. Őt és családját a közeli Dúlházán temették el.

A kastélyhoz tartozó angolkertre ráépítették a termelőszövetkezetet. Az angolkert végében egy 13 méter átmérőjű, kör alaprajzú mauzóleum áll, melynek a téglákból kialakított kupolája beomlott. A téglák Rimaszombat városa jellel vannak ellátva. Az építmény Magyarország 1941-es katonai felmérésén sírboltként van feltüntetve.

Huszth-ház, "Múzsák háza" Petőfi-emlékház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Huszth-ház, "Múzsák háza" Petőfi-emlékház
Története

1845 márciusában itt töltött pár éjszakát felvidéki utazásai során Petőfi Sándor. Huszth János Rimaszombat főügyésze volt, Petőfinek ő adott szállást. Petőfi Sándor nevezetes rimaszombati tartózkodásának emlékére Győry Dezső író édesanyja, Győry Ida 1939-ben megjelölte a házat egy emléktáblával, amely ma is ott látható.

Rimaszombat legrégebbi álló épülete. A legrégebbi része 18. század eleji, 17. század végi.

"E HELYEN SZÁLLOTT MEG / 1845 ben / PETÖFI SÁNDOR / W NÉ GYŐRY IDA / 1939 // " H. BARÁTOM LÁTOTT EL R. SZOMBATBAN / LÉTEM ALATT SZÁLLÁSSAL. / Petőfi aláírása // MÚZSÁK HÁZA"

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.3834470000","long":"20.0175990000"},"townlink":"rimaszombat-rimavska-sobota","town":{"townId":5,"active":1,"name_HU":"Rimaszombat","name_LO":"Rimavsk\u00e1 Sobota","name_GE":"Gro\u00dfsteffelsdorf","name_LT":"","seolink":"rimaszombat-rimavska-sobota","listorder":16,"oldcounty":7,"country":2,"division":6,"altitude":"241","gps_lat":"48.3834470000","gps_long":"20.0175990000","population":24,"hungarian_2011":29.62,"population_1910":6912,"hungarian_1910":90,"german_1910":1,"slovak_1910":7,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_-c.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie -c\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/63\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_-c.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_-c.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_-c.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"G\u00f6m\u00f6ri-medence","river":"Rima","description":"A R\u00e1tk\u00f3i-hegyek l\u00e1b\u00e1n\u00e1l a Rima foly\u00f3 partj\u00e1n fekv\u0151 kisv\u00e1ros szombati napokon tartott v\u00e1s\u00e1rair\u00f3l kapta nev\u00e9t. Az akkor m\u00e9g t\u00falnyom\u00f3an magyarok lakta v\u00e1ros Kishont, majd G\u00f6m\u00f6r-Kishont v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye volt az 1920-ban t\u00f6rt\u00e9nt elcsatol\u00e1s\u00e1ig. Sz\u00e1mos h\u00edres magyar neve k\u00f6t\u0151dik a v\u00e1roshoz. B\u00fcszk\u00e9n \u0151rzik eml\u00e9k\u00e9t, hogy 1845-ben Pet\u0151fi S\u00e1ndor a v\u00e1rosba l\u00e1togatott. Reform\u00e1tus templom\u00e1ban nyugszik Ferenczy Istv\u00e1n szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz, gimn\u00e1zium\u00e1ban tanult Miksz\u00e1th K\u00e1lm\u00e1n \u00edr\u00f3, \u00e9s Izs\u00f3 Mikl\u00f3s szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz. Az Izs\u00f3 Mikl\u00f3s modellje alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt Pet\u0151fi-szobrot 2004-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a v\u00e1rosban.","nameorigin":" Rima foly\u00f3r\u00f3l \u00e9s a szombati napokon tartott v\u00e1s\u00e1rair\u00f3l kapta a nev\u00e9t. A szombati v\u00e1s\u00e1rokat orsz\u00e1gszerte I. G\u00e9za \u00e1ll\u00edtotta fel (1074-1077).","history":"#1|@#3|@#5|@1268|El\u0151 \u00edr\u00e1sos eml\u00edt\u00e9se. A rimai isp\u00e1ns\u00e1g k\u00f6zpontja volt, a kalocsai \u00e9rseks\u00e9g birtok\u00e1ban \u00e1llt.@#6|@1335|Kiv\u00e1lts\u00e1gokat kapott K\u00e1roly R\u00f3bert magyar kir\u00e1lyt\u00f3l.@XV. sz\u00e1zad|V\u00e9d\u0151falak \u00e9s egy kis v\u00e1r \u00e9p\u00fclt.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1441|Jiskra elfoglalta@1459|M\u00e1ty\u00e1s visszafoglalta.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1509|T\u0171zv\u00e9sz elpuszt\u00edtotta.@#8|@#11|@1553-1593|T\u00f6r\u00f6k uralom al\u00e1 ker\u00fclt.@#15|@1619. szeptember|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem h\u0171s\u00e9g\u00e9re t\u00e9rt.@1621. j\u00fanius 26-t\u00f3l j\u00falius 2-ig|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem Rimaszombaton tart\u00f3zkodott.@#16|@#17|@1645. j\u00fanius|Rimaszombaton az el\u0151renyomul\u00f3 I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelmet a t\u00f6r\u00f6k k\u00f6vet felsz\u00f3l\u00edtotta a visszavonul\u00e1sra. Ennek R\u00e1k\u00f3czi nem tett eleget, hanem folytatta \u00fatj\u00e1t, \u00e9s egyes\u00fclt a sv\u00e9d sereggel Morvaorsz\u00e1gban.@#18|@1661|Pallosjogot kapott.@#25|@#27|@1747|Szabad v\u00e1ros lett.@1786|Kishont v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett.@1831|Koleraj\u00e1rv\u00e1ny puszt\u00edtotta.@#28|@#30|@1883|G\u00f6m\u00f6r-Kishont v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett.@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r 15.|A Csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Rimaszombatot.@#34|@1919. m\u00e1jus 31.|A Magyar Tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g csapatai visszafoglalt\u00e1k Rimaszombatot.@1919. j\u00falius|A csehszlov\u00e1kok \u00fajra elfoglalt\u00e1k.@#36|@#37|@1938. november 2.|Az I. b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Magyarorsz\u00e1g visszakapta Rimaszombatot.@#41|@1944. december 21.|A szovjetek megsz\u00e1llt\u00e1k Rimaszombatot.@#42|@#43|@#44|&arcanum.hu - Szil\u00e1gyi S\u00e1ndor: A magyar nemzet t\u00f6rt\u00e9nete|https:\/\/www.arcanum.hu\/hu\/online-kiadvanyok\/MagyarNemzetTortenete-a-magyar-nemzet-tortenete-9A23\/szilagyi-sandor-a-magyar-nemzet-tortenete-21F2\/magyarorszag-tortenete-ii-matyastol-iii-ferdinand-halalaig-irta-angyal-david-4BFD\/harmadik-konyv-bethlen-halalatol-i-lipot-tronralepteig-50E7\/iv-fejezet-i-rakoczi-gyorgy-tamadasa-51B8\/"},"sights":[{"sightId":56,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho J\u00e1na Krstite\u013ea","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 5\/2, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|861|378","gps_lat":"48.3836380000","gps_long":"20.0178480000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/rimavskasobota.fara.sk\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Keresztelo-Szent-Janos-plebaniatemplom-Rimaszombat-1688","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/keresztelo-szent-janos-plebaniatemplom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szegedi L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_katolikus_templom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimaszombat, katolikus templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b0\/Rimaszombat%2C_katolikus_templom.JPG\/512px-Rimaszombat%2C_katolikus_templom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_katolikus_templom.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzegedi L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos-templom ","seolink":"keresztelo-szent-janos-templom","note":"","history":"1774 \u00e9s 1792 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban. A templomot 1792. szeptember 30-\u00e1n, a p\u00fcnk\u00f6sd ut\u00e1ni vas\u00e1rnapon II. Andr\u00e1ssy Antal, rozsny\u00f3i p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel.@A f\u0151olt\u00e1r Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos fejv\u00e9tel\u00e9t \u00e1br\u00e1zolja. El\u00f6l, a jobb oldalon Nepomuki Sz. J\u00e1nos mell\u00e9kolt\u00e1ra \u00e1ll, a baloldalon Avilai Sz. Ter\u00e9z mell\u00e9kolt\u00e1ra tal\u00e1lhat\u00f3. H\u00e1tul jobbra Sz. Andr\u00e1s apostol mell\u00e9kolt\u00e1ra van elhelyezve, baloldalon Szent Anna olt\u00e1r tal\u00e1lhat\u00f3.@A f\u0151olt\u00e1r felett a baloldali falfestm\u00e9ny Szent Istv\u00e1n magyar kir\u00e1ly hal\u00e1l\u00e1t \u00e1br\u00e1zolja. A jobb oldali k\u00e9p a f\u0151olt\u00e1r felett Sz. L\u00e1szl\u00f3 magyar kir\u00e1lyt szeml\u00e9lteti, amint csod\u00e1latosan vizet fakaszt a szikl\u00e1b\u00f3l k\u00eds\u00e9rete sz\u00e1m\u00e1ra."},{"sightId":57,"townId":5,"active":1,"name_LO":"R\u00edmskokatol\u00edcky farsk\u00fd \u00farad","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 17\/29, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota, Szlov\u00e1kia","mapdata":"1|839|338","gps_lat":"48.3840190000","gps_long":"20.0174260000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"http:\/\/rimavskasobota.fara.sk\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1m._29_-_Fara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Hlavn\u00e9 n\u00e1m. 29 - Fara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b6\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1m._29_-_Fara.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1m._29_-_Fara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1m._29_-_Fara.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Katolikus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"katolikus-plebania","note":"","history":"1775-ben \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban."},{"sightId":58,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Kalv\u00ednsky kostol","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 34\/14, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|819|455","gps_lat":"48.3828770000","gps_long":"20.0172760000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szegedi L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_reform%C3%A1tus_templom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimaszombat, reform\u00e1tus templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6c\/Rimaszombat%2C_reform%C3%A1tus_templom.JPG\/512px-Rimaszombat%2C_reform%C3%A1tus_templom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_reform%C3%A1tus_templom.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzegedi L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"1784-ben \u00e9p\u00fclt emp\u00edr st\u00edlusban. Itt nyugszik Ferenczy Istv\u00e1n szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz. S\u00edrj\u00e1n Eurydik\u00e9 szobra \u00e1ll, amit a m\u0171v\u00e9sz k\u00e9sz\u00edtett. A templom k\u00fcls\u0151 fal\u00e1ban \u00e1ll\u00f3 mellszobr\u00e1t Vaszary L\u00e1szl\u00f3 k\u00e9sz\u00edtette."},{"sightId":59,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"Cukrovarsk\u00e1 141\/43, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|591|184","gps_lat":"48.3857800000","gps_long":"20.0134190000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.ecavrs.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Rimaszombat-2109","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szegedi L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_evang%C3%A9likus_templom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimaszombat, evang\u00e9likus templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dc\/Rimaszombat%2C_evang%C3%A9likus_templom.JPG\/512px-Rimaszombat%2C_evang%C3%A9likus_templom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_evang%C3%A9likus_templom.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzegedi L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1786-1790 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt copf st\u00edlusban. Felszerel\u00e9s\u00e9t 1803-ban IV. Guszt\u00e1v Adolf sv\u00e9d kir\u00e1ly adom\u00e1nyozta \u00e9s a b\u00e9csi sv\u00e9d k\u00f6vets\u00e9g megsz\u00fcntetett k\u00e1poln\u00e1j\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmazik. 1856-ban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus tornya."},{"sightId":60,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Hotel TATRA","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 27","mapdata":"1|918|395","gps_lat":"48.3834750000","gps_long":"20.0188440000","religion":0,"oldtype":"81","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ Liss\u00e1k Tivadar \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:F%C5%91_t%C3%A9r_(Horthy_Mikl%C3%B3s_t%C3%A9r),_H%C3%A1rom_R%C3%B3zsa_sz%C3%A1lloda._Fortepan_72197.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022F\u0151 t\u00e9r (Horthy Mikl\u00f3s t\u00e9r), H\u00e1rom R\u00f3zsa sz\u00e1lloda. Fortepan 72197\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ca\/F%C5%91_t%C3%A9r_%28Horthy_Mikl%C3%B3s_t%C3%A9r%29%2C_H%C3%A1rom_R%C3%B3zsa_sz%C3%A1lloda._Fortepan_72197.jpg\/512px-F%C5%91_t%C3%A9r_%28Horthy_Mikl%C3%B3s_t%C3%A9r%29%2C_H%C3%A1rom_R%C3%B3zsa_sz%C3%A1lloda._Fortepan_72197.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:F%C5%91_t%C3%A9r_(Horthy_Mikl%C3%B3s_t%C3%A9r),_H%C3%A1rom_R%C3%B3zsa_sz%C3%A1lloda._Fortepan_72197.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ Liss\u00e1k Tivadar\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori H\u00e1rom R\u00f3zsa vend\u00e9gl\u0151","seolink":"egykori-harom-rozsa-vendeglo","note":"","history":""},{"sightId":61,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Kni\u017enica Mateja Hrebendu","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 28\/8, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|913|427","gps_lat":"48.3831760000","gps_long":"20.0187040000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"76","homepage":"http:\/\/www.kmh.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Megyehaza-Rimaszombat-2176","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szegedi L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_a_r%C3%A9gi_v%C3%A1rmegyeh%C3%A1za.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimaszombat, a r\u00e9gi v\u00e1rmegyeh\u00e1za\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6e\/Rimaszombat%2C_a_r%C3%A9gi_v%C3%A1rmegyeh%C3%A1za.JPG\/512px-Rimaszombat%2C_a_r%C3%A9gi_v%C3%A1rmegyeh%C3%A1za.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat,_a_r%C3%A9gi_v%C3%A1rmegyeh%C3%A1za.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzegedi L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rmegyeh\u00e1za","seolink":"regi-varmegyehaza","note":"","history":"1798-ban \u00e9p\u00fclt empire st\u00edlusban. 1845-ben itt v\u00e1lasztott\u00e1k Pet\u0151fit tiszteletbeli t\u00e1blab\u00edr\u00f3v\u00e1. 1798-ban a v\u00e1ros nagy esem\u00e9ny\u00e9re k\u00e9sz\u00fclt, G\u00f6m\u00f6r \u00e9s Kishont egyes\u00edt\u00e9s\u00e9re, amelynek k\u00f6vetkezt\u00e9ben Pels\u0151c, illetve Rimabr\u00e9z\u00f3 helyett Rimaszombat lett az \u00faj v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye."},{"sightId":62,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Okresn\u00fd \u00farad Rimavsk\u00e1 Sobota","address":"N\u00e1mestie Mih\u00e1lya Tompu 2, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|1158|313","gps_lat":"48.3843210000","gps_long":"20.0230490000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"15","homepage":"https:\/\/www.minv.sk\/?okresny-urad-rimavska-sobota","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Okresn%C3%BD_%C3%BArad.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Okresn\u00fd \u00farad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/70\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Okresn%C3%BD_%C3%BArad.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Okresn%C3%BD_%C3%BArad.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Okresn%C3%BD_%C3%BArad.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00daj v\u00e1rmegyeh\u00e1za","seolink":"uj-varmegyehaza","note":"Ker\u00fcleti hivatal.","history":"1902-ben \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban, G\u00f6m\u00f6r v\u00e1rmegye c\u00edmere l\u00e1that\u00f3 a homlokzat\u00e1n."},{"sightId":63,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 5\/2, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|880|348","gps_lat":"48.3839950000","gps_long":"20.0181940000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"https:\/\/hu.rimavskasobota.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Rimaszombat-2175","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - \u017dupn\u00fd dom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/58\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1801-ben \u00e9p\u00fclt barokk-klasszicista st\u00edlusban."},{"sightId":64,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Gemersko-malohontsk\u00e9 m\u00fazeum","address":"N\u00e1m. M. Tompu 5, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|1080|332","gps_lat":"48.3841910000","gps_long":"20.0217260000","religion":0,"oldtype":"21","newtype":"98, 99","homepage":"https:\/\/www.gmmuzeum.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Gomor-Kishonti-Muzeum-Rimaszombat-2182","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Gemersko-malohontsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Gemersko-malohontsk\u00e9 m\u00fazeum -1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/00\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Gemersko-malohontsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-1.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Gemersko-malohontsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Gemersko-malohontsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori husz\u00e1rkasz\u00e1rnya, G\u00f6m\u00f6ri-Kisonti M\u00fazeum ","seolink":"egykori-huszarkaszarnya-gomori-kisonti-muzeum","note":"","history":"1850-ben husz\u00e1rkasz\u00e1rny\u00e1nak \u00e9p\u00fclt. 1882-ben F\u00e1bry J\u00e1nos gimn\u00e1ziumi tan\u00e1r m\u00fazeumot alap\u00edtott benne."},{"sightId":65,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie Mih\u00e1lya Tompu","mapdata":"1|1132|281","gps_lat":"48.3847770000","gps_long":"20.0224930000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Tompa-Mihaly-szobra-Rimaszombat-559","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/tompa-mihaly-szobor\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_socha_-_Mih%C3%A1ly_Tompa.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - socha - Mih\u00e1ly Tompa\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/68\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_socha_-_Mih%C3%A1ly_Tompa.jpg\/256px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_socha_-_Mih%C3%A1ly_Tompa.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_socha_-_Mih%C3%A1ly_Tompa.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Tompa Mih\u00e1ly szobra","seolink":"tompa-mihaly-szobra","note":"","history":"1902-ben avatt\u00e1k fel, Holl\u00f3 Barnab\u00e1s alkot\u00e1sa. A k\u00f6lt\u0151 Rimaszombaton sz\u00fcletett."},{"sightId":66,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Busta Blaha Lujza","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 5\/2, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|854|364","gps_lat":"48.3837700000","gps_long":"20.0178510000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Blaha-Lujza-mellszobra-Rimaszombat-696","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Blaha_Lujza_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Blaha Lujza -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3e\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Blaha_Lujza_-a.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Blaha_Lujza_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Blaha_Lujza_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Blaha Lujza mellszobra","seolink":"blaha-lujza-mellszobra","note":"","history":"Rimaszombaton sz\u00fcletett a h\u00edres magyar \u00e9nekesn\u0151."},{"sightId":67,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"Tom\u00e1\u0161ikova 2-14, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|837|270","gps_lat":"48.3848900000","gps_long":"20.0176600000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Huszth-haz-Rimaszombat-3462","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/petofi-haz-huszth-haz\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Huszth-h\u00e1z, \u0022M\u00fazs\u00e1k h\u00e1za\u0022 Pet\u0151fi-eml\u00e9kh\u00e1z","seolink":"huszth-haz-muzsak-haza-petofi-emlekhaz","note":"","history":"1845 m\u00e1rcius\u00e1ban itt t\u00f6lt\u00f6tt p\u00e1r \u00e9jszak\u00e1t felvid\u00e9ki utaz\u00e1sai sor\u00e1n Pet\u0151fi S\u00e1ndor. Huszth J\u00e1nos Rimaszombat f\u0151\u00fcgy\u00e9sze volt, Pet\u0151finek \u0151 adott sz\u00e1ll\u00e1st. Pet\u0151fi S\u00e1ndor nevezetes rimaszombati tart\u00f3zkod\u00e1s\u00e1nak eml\u00e9k\u00e9re Gy\u0151ry Dezs\u0151 \u00edr\u00f3 \u00e9desanyja, Gy\u0151ry Ida 1939-ben megjel\u00f6lte a h\u00e1zat egy eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1val, amely ma is ott l\u00e1that\u00f3.@Rimaszombat legr\u00e9gebbi \u00e1ll\u00f3 \u00e9p\u00fclete. A legr\u00e9gebbi r\u00e9sze 18. sz\u00e1zad eleji, 17. sz\u00e1zad v\u00e9gi.@\u0022E HELYEN SZ\u00c1LLOTT MEG \/ 1845 ben \/ PET\u00d6FI S\u00c1NDOR \/ W N\u00c9 GY\u0150RY IDA \/ 1939 \/\/ \u0022 H. BAR\u00c1TOM L\u00c1TOTT EL R. SZOMBATBAN \/ L\u00c9TEM ALATT SZ\u00c1LL\u00c1SSAL. \/ Pet\u0151fi al\u00e1\u00edr\u00e1sa \/\/ M\u00daZS\u00c1K H\u00c1ZA\u0022"},{"sightId":68,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"B\u00e9lu Bart\u00f3ka 8, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|917|555","gps_lat":"48.3816630000","gps_long":"20.0189280000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-gimnazium-Rimaszombat-2183","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-egyesult-protestans-gimnazium-regi-gimnazium-epulete\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_b%C3%BDv._protestantsk%C3%A9_gymn%C3%A1zium-1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - b\u00fdv. protestantsk\u00e9 gymn\u00e1zium-1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_b%C3%BDv._protestantsk%C3%A9_gymn%C3%A1zium-1.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_b%C3%BDv._protestantsk%C3%A9_gymn%C3%A1zium-1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_b%C3%BDv._protestantsk%C3%A9_gymn%C3%A1zium-1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi gimn\u00e1zium ","seolink":"regi-gimnazium","note":"","history":"1794-ben \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban. 1857-t\u0151l 1863-ig itt tanult Miksz\u00e1th K\u00e1lm\u00e1n. Itt tanult Izs\u00f3 Mikl\u00f3s is."},{"sightId":69,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"Daxnerova 10\/42, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|925|85","gps_lat":"48.3869260000","gps_long":"20.0189720000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/tmrg.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat003.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimaszombat003\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/70\/Rimaszombat003.JPG\/512px-Rimaszombat003.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimaszombat003.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00daj gimn\u00e1zium ","seolink":"uj-gimnazium","note":"Tompa Mih\u00e1ly Reform\u00e1tus Gimn\u00e1zium","history":"1904-ben \u00e9p\u00fclt neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban."},{"sightId":70,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk padl\u00fdm v prvej svetovej vojne","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 4760, 97901, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|871|394","gps_lat":"48.3835580000","gps_long":"20.0180170000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-elso-vilaghaboruban-hosi-halalt-haltak-emlekmuve\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fas eml\u00e9km\u0171 ","seolink":"elso-vilaghaborus-emlekmu","note":"","history":"1942. november 10-\u00e9n, a v\u00e1ros Magyarorsz\u00e1ghoz val\u00f3 visszacsatol\u00e1s\u00e1nak negyedik \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n leplezt\u00e9k le Rimaszombatban az akkori Horthy Mikl\u00f3s t\u00e9ren."},{"sightId":71,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"Toma\u0161ovsk\u00e1 1206\/37","mapdata":"1|220|931","gps_lat":"48.3774730000","gps_long":"20.0068650000","religion":0,"oldtype":"13","newtype":"13","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_(%C4%8Das%C5%A5_Toma%C5%A1ov%C3%A1)_-_Zvonica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota (\u010das\u0165 Toma\u0161ov\u00e1) - Zvonica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bd\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_%28%C4%8Das%C5%A5_Toma%C5%A1ov%C3%A1%29_-_Zvonica.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_%28%C4%8Das%C5%A5_Toma%C5%A1ov%C3%A1%29_-_Zvonica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_(%C4%8Das%C5%A5_Toma%C5%A1ov%C3%A1)_-_Zvonica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Tam\u00e1sfalvi harangtorony ","seolink":"tamasfalvi-harangtorony","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmazik."},{"sightId":72,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"Unnamed Road, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|936|110","gps_lat":"48.3866480000","gps_long":"20.0194740000","religion":3,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Pam%C3%A4tn%C3%ADk_reform%C3%A1cie_-b.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Pam\u00e4tn\u00edk reform\u00e1cie -b\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ca\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Pam%C3%A4tn%C3%ADk_reform%C3%A1cie_-b.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Pam%C3%A4tn%C3%ADk_reform%C3%A1cie_-b.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Pam%C3%A4tn%C3%ADk_reform%C3%A1cie_-b.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"G\u00e1lyarab-eml\u00e9km\u0171","seolink":"galyarab-emlekmu","note":"","history":"1674-ben a magyarorsz\u00e1gi ellenreform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n sok protest\u00e1ns (reform\u00e1tus \u00e9s evang\u00e9likus) pr\u00e9dik\u00e1tort g\u00e1lyarabs\u00e1gra \u00edt\u00e9ltek, mert nem tagadt\u00e1k meg hit\u00fcket.@A g\u00e1lyarabokat a holland Michiel de Ruyter admir\u00e1lisnak siker\u00fclt 1676. febru\u00e1r 11-\u00e9n kiszabad\u00edtania."},{"sightId":73,"townId":5,"active":1,"name_LO":"Reformovan\u00fd farsk\u00fd \u00farad","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 34\/16, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|827|439","gps_lat":"48.3830290000","gps_long":"20.0173240000","religion":2,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"http:\/\/rirek.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_kostol_reformovanej_cirkvi.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - kostol reformovanej cirkvi\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/45\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_kostol_reformovanej_cirkvi.jpg\/256px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_kostol_reformovanej_cirkvi.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_kostol_reformovanej_cirkvi.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"reformatus-plebania","note":"","history":""},{"sightId":74,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 34\/14, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|823|471","gps_lat":"48.3826600000","gps_long":"20.0173520000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/millecentenarium-emlekmuve\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Millecenten\u00e1riumi eml\u00e9km\u0171","seolink":"millecentenariumi-emlekmu","note":"A Reform\u00e1tus templom kertj\u00e1ben \u00e1ll","history":"1996. j\u00fanius 23-\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k a honfoglal\u00e1s 1100 \u00e9ves \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1ra."},{"sightId":75,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie Mih\u00e1lya Tompu, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|1108|280","gps_lat":"48.3847440000","gps_long":"20.0221370000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/petofi-sandor-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Bojars \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RimSobota_Petofi_Sandor.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022RimSobota Petofi Sandor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/RimSobota_Petofi_Sandor.jpg\/256px-RimSobota_Petofi_Sandor.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RimSobota_Petofi_Sandor.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBojars\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor szobra","seolink":"petofi-sandor-szobra","note":"","history":"A Pet\u0151fi-szobor elk\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9re Izs\u00f3 Mikl\u00f3s 1871-ben kapott megb\u00edz\u00e1st. Izs\u00f3 korai hal\u00e1la miatt a budapesti Pet\u0151fi t\u00e9ren fel\u00e1ll\u00edtott szobrot Husz\u00e1r Adolf fejezte be.@1845. m\u00e1jus 29-\u00e9n Pet\u0151fit Rimaszombatban v\u00e1lasztott\u00e1k meg tiszteletbeli t\u00e1blab\u00edr\u00f3v\u00e1, ezen a napon ravatalozt\u00e1k fel 1875-ben Izs\u00f3 Mikl\u00f3st is, aki a szabads\u00e1gharc ut\u00e1n Ferenczy Istv\u00e1n mellett a v\u00e1rosban dolgozott. Szobr\u00e1t a Pet\u0151fi-szoborbizotts\u00e1g 1882-ben a v\u00e1rosnak adom\u00e1nyozta, s a 120 \u00e9vig meg\u0151rz\u00f6tt gipszmodellt k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l \u00f6nt\u00f6tt\u00e9k bronzba, \u00e9s 2004-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel."},{"sightId":76,"townId":5,"active":1,"name_LO":"\u010cierny orol","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 34\/16, 979 01 Rimavsk\u00e1 Sobota","mapdata":"1|795|403","gps_lat":"48.3834580000","gps_long":"20.0168320000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"81, 74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Fekete-Sas-szalloda-Rimaszombat-2177","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Reduta.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Reduta\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Reduta.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Reduta.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Reduta.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"volt Fekete Sas Sz\u00e1ll\u00f3","seolink":"volt-fekete-sas-szallo","note":"Fekete Sas \u00e9tterem, k\u00f6z\u00e9piskola.","history":"1844-ben k\u00e9sz\u00fclt el."},{"sightId":77,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"Toma\u0161ovsk\u00e1 19\/57","mapdata":"1|136|1105","gps_lat":"48.3752780000","gps_long":"20.0053060000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"106","homepage":"https:\/\/kastielpenzion.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Farkas-kastely-Rimaszombat-2242","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Ka%C5%A1tie%C4%BE.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rimavsk\u00e1 Sobota - Ka\u0161tie\u013e\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3e\/Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Ka%C5%A1tie%C4%BE.jpg\/512px-Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Ka%C5%A1tie%C4%BE.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Ka%C5%A1tie%C4%BE.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Farkas-kast\u00e9ly, Zathureczky-kast\u00e9ly","seolink":"farkas-kastely-zathureczky-kastely","note":"Esk\u00fcv\u0151k sz\u00ednhelye.","history":"A kast\u00e9lyt eredetileg a Zathureczkyek \u00e9p\u00edtett\u00e9k. A Farkas csal\u00e1d a 17. sz\u00e1zadban lett Tam\u00e1sfalva birtokosa. Az eredetileg k\u00e9sei barokk \u00e9p\u00edt\u00e9s\u0171, majd klasszicista st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott kast\u00e9ly ma eklektikus megjelen\u00e9s\u0171. A kast\u00e9lyt Farkas \u00c1brah\u00e1m orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151 \u00e9p\u00edttette \u00e1t, \u00e9s a tornyot is \u0151 \u00e9p\u00edttette hozz\u00e1. \u0150t \u00e9s csal\u00e1dj\u00e1t a k\u00f6zeli D\u00falh\u00e1z\u00e1n temett\u00e9k el.@A kast\u00e9lyhoz tartoz\u00f3 angolkertre r\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k a termel\u0151sz\u00f6vetkezetet. Az angolkert v\u00e9g\u00e9ben egy 13 m\u00e9ter \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171, k\u00f6r alaprajz\u00fa mauz\u00f3leum \u00e1ll, melynek a t\u00e9gl\u00e1kb\u00f3l kialak\u00edtott kupol\u00e1ja beomlott. A t\u00e9gl\u00e1k Rimaszombat v\u00e1rosa jellel vannak ell\u00e1tva. Az \u00e9p\u00edtm\u00e9ny Magyarorsz\u00e1g 1941-es katonai felm\u00e9r\u00e9s\u00e9n s\u00edrboltk\u00e9nt van felt\u00fcntetve."},{"sightId":2525,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"18 Bottova","mapdata":"1|1338|553","gps_lat":"48.3817114615","gps_long":"20.0260061534","religion":0,"oldtype":"86","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"own","picture_ref":"R\u00f3bert, Rimaszombat","name":"Rimaszombat Magyar Kir\u00e1lyi \u00c1llami Gyermekmenhely","seolink":"rimaszombat-magyar-kiralyi-allami-gyermekmenhely","note":"Speci\u00e1lis bentlak\u00e1sos iskola m\u0171k\u00f6dik benne.","history":""},{"sightId":2526,"townId":5,"active":1,"name_LO":"","address":"8 Juraja F\u00e1bryho","mapdata":"1|1216|386","gps_lat":"48.3836049031","gps_long":"20.0239237095","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori megyei k\u00f6zk\u00f3rh\u00e1z","seolink":"egykori-megyei-kozkorhaz","note":"","history":"A v\u00e1rmegye k\u00f6zk\u00f3rh\u00e1za 1884-ben ny\u00edlt meg, melyre a k\u00f6zadakoz\u00e1s 1839-ben vette kezdet\u00e9t Drask\u00f3czy S\u00e1muel alisp\u00e1n \u00e9s dr. Marikovszky Guszt\u00e1v megyei f\u0151orvos kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re. 1889-ben a rag\u00e1lyos \u00e9s elmebetegek sz\u00e1m\u00e1ra egy k\u00fcl\u00f6n \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edtettek. 1901-ben ker\u00fcleti als\u00f3fok\u00fa b\u00e1baiskol\u00e1t l\u00e9tes\u00edtettek, majd a k\u00f3rh\u00e1z melletti telken a k\u00f6zk\u00f3rh\u00e1z sz\u00fcl\u00e9szeti oszt\u00e1lya sz\u00e1m\u00e1ra, mely b\u00e1baiskol\u00e1ul is szolg\u00e1lt, \u00faj, k\u00fcl\u00f6n\u00e1ll\u00f3 \u00e9p\u00fcletet emeltek.&arcanum.com, Borovszky Samu: Magyarorsz\u00e1g v\u00e1rmegy\u00e9i \u00e9s v\u00e1rosai|https:\/\/www.arcanum.com\/hu\/online-kiadvanyok\/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1\/gomor-kishont-varmegye-894E\/gomor-kishont-varmegye-kozegeszsegugye-irta-dr-locherer-tamas-93D3\/a-kozkorhaz-941A\/"}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}