exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Szent Márton-dóm

Dóm sv. Martina
Szent Márton-dóm
Dóm sv. Martina
Szent Márton-dóm
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Rudnayovo námestie 1
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.142011, 17.105021
Google térkép:

Története

1204 és 1221 között épült a dóm helyén korábban álló, Legszentebb Megváltónak szentelt román stílusú templom. A 14. század elejétől plébániatemplom lett.

1311 és 1314 között gótikus stílusban megnagyobbították. A gótikus bővítés évszázadokon át tartott. 1467 és 1487 között, Mátyás uralkodása idején a mai méretére bővítették késő gótikus stílusban. 1732-ben épült a szentély északi oldalához a barokk Alamizsnás Szent János kápolna Esterházy Imre esztergomi érsek megrendelésére, Georg Rafael Donner alkotása. A Szent Mártont lovon, magyar huszárruhában ábrázoló öntött szobor a dóm déli mellékhajójában szintén Donner alkotása, és a dóm egykori főoltárának részét képezte.

1863 és 1878 között neogótikus stílusban Lippert József tervei alapján újították fel.

1563 és 1830 között 11 magyar királyt és 8 királynét koronáztak meg a templomban.

A 85 méter magas templomtorony sisakján a Szent Korona 150 kg súlyú, 164 cm magas mása látható. A templom kriptájában nyugszik többek között Pázmány Péter.

1770-ben Pray György káptalan levéltárában, a dómban találták meg a később róla elnevezett kódexet, benne a Halotti beszéd szövegével.

A csehszlovákok által épített új Duna-híd elvágta a templomot a Várhegytől és jelentős részt Ietartolt Pozsony óvárosából.

{"item":"sight","set":{"sightId":833,"townId":1,"active":2,"name_LO":"D\u00f3m sv. Martina","address":"Rudnayovo n\u00e1mestie 1","mapdata":"1|769|1824","gps_lat":"48.1420110000","gps_long":"17.1050210000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/dom.fara.sk\/index.php\/sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Marton-dom-Pozsony-2264","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-marton-dom\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent M\u00e1rton-d\u00f3m ","note":"","history":"1204 \u00e9s 1221 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a d\u00f3m hely\u00e9n kor\u00e1bban \u00e1ll\u00f3, Legszentebb Megv\u00e1lt\u00f3nak szentelt rom\u00e1n st\u00edlus\u00fa templom. A 14. sz\u00e1zad elej\u00e9t\u0151l pl\u00e9b\u00e1niatemplom lett.@1311 \u00e9s 1314 k\u00f6z\u00f6tt g\u00f3tikus st\u00edlusban megnagyobb\u00edtott\u00e1k. A g\u00f3tikus b\u0151v\u00edt\u00e9s \u00e9vsz\u00e1zadokon \u00e1t tartott. 1467 \u00e9s 1487 k\u00f6z\u00f6tt, M\u00e1ty\u00e1s uralkod\u00e1sa idej\u00e9n a mai m\u00e9ret\u00e9re b\u0151v\u00edtett\u00e9k k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1732-ben \u00e9p\u00fclt a szent\u00e9ly \u00e9szaki oldal\u00e1hoz a barokk Alamizsn\u00e1s Szent J\u00e1nos k\u00e1polna Esterh\u00e1zy Imre esztergomi \u00e9rsek megrendel\u00e9s\u00e9re, Georg Rafael Donner alkot\u00e1sa. A Szent M\u00e1rtont lovon, magyar husz\u00e1rruh\u00e1ban \u00e1br\u00e1zol\u00f3 \u00f6nt\u00f6tt szobor a d\u00f3m d\u00e9li mell\u00e9khaj\u00f3j\u00e1ban szint\u00e9n Donner alkot\u00e1sa, \u00e9s a d\u00f3m egykori f\u0151olt\u00e1r\u00e1nak r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pezte.@1863 \u00e9s 1878 k\u00f6z\u00f6tt neog\u00f3tikus st\u00edlusban Lippert J\u00f3zsef tervei alapj\u00e1n \u00faj\u00edtott\u00e1k fel.@1563 \u00e9s 1830 k\u00f6z\u00f6tt 11 magyar kir\u00e1lyt \u00e9s 8 kir\u00e1lyn\u00e9t koron\u00e1ztak meg a templomban.@A 85 m\u00e9ter magas templomtorony sisakj\u00e1n a Szent Korona 150 kg s\u00faly\u00fa, 164 cm magas m\u00e1sa l\u00e1that\u00f3. A templom kript\u00e1j\u00e1ban nyugszik t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter.@1770-ben Pray Gy\u00f6rgy k\u00e1ptalan lev\u00e9lt\u00e1r\u00e1ban, a d\u00f3mban tal\u00e1lt\u00e1k meg a k\u00e9s\u0151bb r\u00f3la elnevezett k\u00f3dexet, benne a Halotti besz\u00e9d sz\u00f6veg\u00e9vel.@A csehszlov\u00e1kok \u00e1ltal \u00e9p\u00edtett \u00faj Duna-h\u00edd elv\u00e1gta a templomot a V\u00e1rhegyt\u0151l \u00e9s jelent\u0151s r\u00e9szt Ietartolt Pozsony \u00f3v\u00e1ros\u00e1b\u00f3l.","town":{"townId":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","seolink":"pozsony-bratislava","oldcounty":1,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}