exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Pozsony Zászló

Pozsony

Bratislava
Pozsony
Szlovák:
Bratislava, Prešporok
Német:
Pressburg
Latin:
Posonium, Wratisslaburgium, Bisonium
Pozsony
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Pozsonyi
Folyó:
Duna
Tengerszint feletti magasság:
126–514 m
GPS koordináták:
48.143452, 17.108374
Google térkép:
Népesség
Népesség:
426e
Magyarok aránya:
3.4%
Népesség 1910-ben
Összesen 78223
Magyarok 40.53%
Németek 41.92%
Szlovákok 14.92%
Címer
Coat of Arms of Bratislava

A mai várost a honfoglalás során betelepült magyarok alapították, nevét a Szent István által alapított vármegye első ispánjáról kapta, amelynek központja lett. Többször megvédte az országot a hódító szándékkal érkező német hadaktól. Zsigmond megerősítette a várát a cseh husziták ellen, akiknek végül ellen tudott állni. Mátyás király 1467-ben reneszánsz egyetemet alapított a városban Academia Istropolitana néven. Igazi jelentőségét az után nyerte el, hogy a török 1541-ben elfoglalta az ország fővárosát, Budát. Ezután Magyarország fővárosa Pozsony lett. A következő évszázadokban 10 Habsburg-házi uralkodó királyt és 1 királynőt koronáztak meg a Szent Márton dómban, és az országgyűléseket is többnyire a városban tartották. Rangjához méltóan számos templom, főúri palota és középület épült a városban. A Habsburg-ellenes magyar felkelők többször is birtokba vették. Várát Pálffy Pál bővítette és egészítette ki a négy dísztoronnyal és Mária Terézia utasítására barokkosították. A városban mondták ki az 1836-os országgyűlésen, hogy az ország hivatalos nyelve a latin helyett a magyar lett. Az ország első lóvasútja is Pozsony és Nagyszombat között nyílt meg. 1919-ben a csehszlovákok megszállták a várost, a békésen tüntető magyar és német polgárok közé lövettek és ledöntötték a magyar szobrokat. Ezután kezdődött a város erőszakos szlovákosítása. 1945. után a város megmaradt magyar és német lakosságát kitelepítették, de a város épített emlékei ma is őrzik emléküket.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
Őskor
Kelta, majd római települések.
568-tól a 9. századig
Az Avar Kaganátus idején nagyméretű avar település létesült Pozsony mai területén. Az avarok bukása után a Morva Fejedelemség vette birtokba a Kárpát-medence északnyugati szegletét.
833 körül
Mojmír morva fejedelem gerendavárt emelt a pozsonyi várhegyen.
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
902
A magyarok vették birtokba a területet és elpusztították a morva erősséget. A Morva "Birodalom" 907-ben végleg megszűnt.
907
Pozsonyi csata
Több...
907
A pozsonyi csatában a magyarok elsöprő győzelmet arattak a megsemmisítésükre törekvő hatalmas keleti-frank sereg felett, ezáltal biztosították uralmukat a terület felett.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1000
Szent István megszervezte Pozsony vármegyét, egy új gerendaszerkezetes, földdel töltött falú ispánsági vár épült.
1029
Német csapatok a Lajta és a Fischa közötti határvidéken fosztogattak, mire válaszul a magyarok betörtek Bajorországba.
1030
II. Konrád császár ennek ürügyén Magyarországra támadt, és hűbéressé akarta tenni az országot. A császár cseh hűbérese elfoglalta Pozsonyt. István a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, a visszavonuló németeket Bécsnél bekerítette és legyőzte. A Lajta és Fischa közötti terület Magyarországhoz került.
1041
A magyar nemesek letaszították a zsarnok Orseolo Pétert a trónról, és Aba Sámuelt választották királlyá. Péter III. Henrikhez menekült.
1042
Aba Sámuel a mai Ausztriában pusztított, a német támadást megnehezítendő. III. Henrik elfoglalta Pozsonyt és a Garamig hatolt.
1043
III. Henrik újabb támadást indított, de az elakadt a Rábca mocsaraiban. Békét kötöttek, Aba Sámuel lemondott a Lajta és Fischa közéről és Morvamezőről.
1044
A magyar nemesek Aba Sámuel ellen fordultak, és III. Henriket kérték beavatkozni, aki Ménfőnél legyőzte Sámuelt, és Orseolo Pétert visszaültette a magyar trónra.
1045
Péter uralma biztosítására III. Henriknek hűbéresküt tett.
1046
A Vazul fiak, Endre és Levente herceg orosz segédcsapatokkal bevonul, színleg a pogánylázadás mellé áll, és elűzte Pétert.
1051
III. Henrik támadó seregét a Vértes lábánál megverték. A hegység a legenda szerint a németek menekülés során eldobált vértjeiről kapta a nevét.
1052
III. Henrik próbálta bevenni, sikertelenül. A legenda szerint Búvár Kund elsüllyesztette az ostromló németek hajóit.
1074
A mogyoródi csata után ide menekült Salamon király unokatestvérei, Géza és László herceg elől.
1108
V. Henrik a trónkövetelő Álmos herceg kérésére Álmos bátyjára, Kálmán királyra támadt és ostrom alá vette Pozsonyt. Több havi eredménytelen ostrom után V. Henrik kibékült Könyves Kálmánnal.
1146
A trónkövetelő Borisz herceg II. Henrik bajor herceg seregével elfoglalta Pozsonyt, de 1146. szeptember 11-én II. Géza király a Fischa folyó mellett legyőzte seregüket.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1241
Ellenállt a mongol hódítóknak, Batu kán seregének.
1242 után
IV. Béla kővárat épített Pozsonyban.
1262
IV. Béla örököséül Béla nevű fiát nevezte meg. Erre a másik fia, István megharagudott és legyőzte IV. Béla seregét Pozsony mellett.
1271. április
A birodalomépítő ambíciókkal rendelkező II. Ottokár cseh király elfoglalta, több északnyugat-magyarországi várral együtt.
1271. július 2.
A csehek Mosonyi veresége utáni békekötés eredményeként visszakerült a magyar király fennhatósága alá.
1272. augusztus 6.
V. István halála után az Abák fegyveresen fellázadtak Erzsébet királyné ellen, és el akarták ragadni a gyermek trónörököst, Lászlót. Leverték a lázadást, de az Abák II. Ottokár udvarába menekültek, és átadták Pozsony várát Ottokárnak, aki ki akarta terjeszteni uralmát Magyarországra.
1273. május eleje
A korábban Ottokárhoz menekült Egyed mester bűnbánólag hazatért, és visszaadta Pozsonyt a magyar királynak, IV. (Kun) Lászlónak.
1273. augusztus 8.
II. Ottokár 60.000 fős cseh-német seregével megtámadta Magyarországot. Megostromolta és elfoglalta Pozsonyt, majd egész Pozsony megyét a Vágig a hatalmába kerítette.
1276. november 21.
Habsburg Rudolf német császár és IV. (Kun) László magyar király közös fellépése békére kényszerítette II. Ottokárt. Magyarország visszakapta területeit és Ottokár hűségesküt tett Rudolf előtt.
1277. július 12.
IV. László és Rudolf császár megerősítették szövetségüket. Ezután II. Ottokár ténylegesen is visszaadta az elfoglalt magyar várakat.
1278. augusztus 26.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1301
III. András özvegye, Habsburg Ágnes Bécsbe ment, majd apácakolostorba vonult. Pozsony vármegye özvegyi tartás címén osztrák igazgatás alá került.
1327. február
Nagyszombatban Károly Róbert szövetséget kötött János cseh királlyal Ottó osztrák herceg támogatása érdekében a többi osztrák herceggel szemben.
1328. február
A hadjárat megindult Ausztria ellen, és sor várat elfoglaltak. Július 23-án János is támadásba lendült.
1328. szeptember 21.
A felek békét kötöttek a Lajta melletti Bruckban. Ennek értelmében a magyarok visszakapták Pozsonyt. A középkorban királyi ispánok igazgatták.
1386
Anjou Mária elzálogosította Jodok és Prokop morva őrgrófoknak.
1389
Zsigmond visszaváltotta, de Prokop nem volt hajlandó kivonulni, így ostrommal vették vissza. Stíbor lett a pozsonyi ispán.
1423
Zsigmond lebontotta a régi lakótornyot és hatalmas négyszögletű palotát építtetett, erős kőfallal vették körül, melyeket ágyúk elhelyezésére is felkészítettek. A régi várból csak a Korona-torony maradt meg.
1428
A husziták felgyújtották a külső városrészt, de a várat nem merték megostromolni.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták a Felvidék jelentős részét. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1441
Erzsébet királyné pártiak hiába próbálták elfoglalni az UIászló-párti védőktől.
1450
Hunyadi János szerezte meg.
1453
Hunyadinak át kellett adnia V. Lászlónak, aki Cillei Ulrikot nevezte ki ispánnak.
1456
Nándorfehérvári diadal
Több...
1456
Hunyadi János vezetésévek a magyar sereg döntő győzelmet aratott a Konstantinápolyt is elfoglaló II. Mehmed szultán Nándorfehérvárt ostromló, két-háromszoros túlerőben lévő seregén. Hunyadi János a diadal után pestisben hunyt el.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1467
Mátyás király reneszánsz egyetemet alapított Pozsonyban Academia Istropolitana néven. Az egyetem Mátyás haláláig, 1490-ig működött.
1506
Habsburg Miksa rövid időre elfoglalta.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1526
A mohácsi csata után a várba menekült Habsburg Mária királyné. II. Lajos halálhírére főnemesek egy csoportja Habsburg Ferdinándot választotta királynak.
1527
Pozsony kaput nyitott Ferdinánd serege előtt.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1541
Buda elvesztésével Pozsony lett a főváros: 10 uralkodó királyt és 1 királynőt koronáztak meg a városban.
1561
Ferdinánd parancsára átalakításokat végeztek a váron.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605. május - június 5.
Basta császári generális seregével Pozsonyba menekült. Bocskai István seregei a fallal még nem védett külső részeket felégették, de a várat és a várost nem tudták elfoglalni.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. október 13.
A Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ellen küldött császári sereg Tieffenbach Rudolf vezetésével megérkezett Pozsonyba, de nem engedték be őket a városba.
1619. október 14. reggel 4 óra
Bethlen Gábor hadai, amint megérkeztek Pozsonyhoz, egyből megtámadták és kardélre hányták az óvatlanul pihenő császári sereget. 1500 német zsoldost vágtak le.
1619. október 16.
Pozsony tanácsa átadta a várost Bethlen Gábor hadainak. A pozsonyi várba húzódott nádor és a koronaőr is meghódolt Bethlen előtt, a Szent Korona Bethlen Gábor kezére jutott.
1619. október vége
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem serege Pozsony mellett egyesült cseh-morva szövetségeseivel, és készült Bécs lerohanására.
1620. október 9.
Dampierre császári serege megkísérelte elfoglalni Pozsonyt, de a védők visszaverték a támadását, és Dampierre maga is ott hagyta a fogát. Ezután Bethlen Gábor Pozsonyba visszatérve feladta Bécs ostromának tervét, és a cseh felkelők megsegítésére 8.000 lovast küldött, akik azonban a fehérhegyi csatában 1620. november 8-án döntő vereséget szenvedtek.
1621. április 29.
Pozsony megadta magát a Buquoy vezette császáriaknak.
1621. augusztus 17.
Bethlen Gábor serege Pozsony alá ért.
1621. augusztus 31.
Bethlen beszüntette Pozsony ostromát, mivel az nem kecsegtetett gyors eredménnyel. Ezután Morvaországba indultak.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1635-1649
Pálffy Pál pozsonyi ispán újjáépítette, a palotát egy új szinttel és négy dísztoronnyal bővítette. Ekkor nyerte el mai formáját.
1664
A szentgotthárdi győzelem és a szégyenteljes vasvári béke
Több...
1664
A császári sereg a szentgotthárdi csatában jelentős győzelmet aratott a török felett. I. Lipót császár ennek ellenére Vasváron 20 évre szóló békét kötött a törökökkel olyan feltételek mellett, mintha a törökök győztek volna. Ez hatalmas felháborodást keltett Európában, és a magyar nemesség körében, akik az ország felszabadítását várták a győzelem után. A korábban Habsburg-hű katolikus főnemesek szervezkedni kezdtek a császár ellen, ez volt az úgynevezett Wesselényi-féle összeesküvés. 1668-ban XIV. Lajos francia király a spanyol-francia háború végeztével kihátrált az összeesküvés támogatása mögül, és a törökök támogatását sem szerezték meg.
1671
A Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése
Több...
1671
A Habsburg-ellenes Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése után a fő szervezőket, Zrínyi Pétert, Nádasdy Ferencet és Frangepán Ferencet kivégezték. Wesselényi Ferenc még 1667-ben elhunyt. Az összeesküvés részét képező horvátországi felkelést 1670-ben a Habsburgok vérbe fojtották.
1671
A Wesselényi-féle összeesküvés leleplezése után itt végezték ki Bónis Ferencet.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1673
A kurucok ellen 3 ágyúbástyával erősítették meg, ekkor épült a Lipót-kapu.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1683. július 26.
Pozsony megnyitotta kapuit Thököly Imre kuruc serege előtt, de a vár ellenállt, így azt ostrom alá vették. A császári seregek Bécs alá vonultak vissza, mivel annak ostromára hatalmas török sereg közeledett.
1683. július 27.
Petróczy István kurucaival szétverte a Lotharingiai Károly által Pozsony megsegítésére küldött császári egységet.
1683. július 29.
Lotharingiai Károly bevonult Pozsonya és fölmentette az ostromlott várat. Meg akarta akadályozni, hogy Thököly egyesüljön a török sereggel Bécs alatt, és biztosítani akarta a lengyel sereg egyesülését a császári haddal.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1703
Kuruc felkelők vették birtokban Pozsony vármegyét, de Pozsony Habsburg-erősség maradt.
1706. október
A városlakók lefizették Forgách Simon kuruc generálist, hogy kímélje meg a várost, aminek elfoglalására utasította Rákóczy. Ezért később letartóztatták.
1708
A vesztes trencséni csata után a kurucok kiszorultak Pozsony vármegyéből.
1741
Az osztrák örökösödési háborúban Mária Terézia a poroszok elől Pozsonyba menekült, a főnemesek felajánlották neki segítségüket.
1761-65
Mária Terézia a várat barokk stílusban építtette át.
1780
II. József Bécsbe szállíttatta a bútorokat és műkincseket.
1783-tól
Katolikus papneveldeként működött a vár.
1802
Laktanyává alakították át a várat.
1806
Rövid időre elfoglalták a franciák Napóleon vezetésével.
1809
Ismét bevonultak a franciák, ágyúzásukkal megrongálták az épületeket.
1811. május 30.
A vár egy véletlen tűzesetben leégett.
1825-1848
Reformkor. A reformkori magyar országgyűlések Pozsonyban üléseztek. Legjelentősebb vívmányuk a magyar nyelv hivatalossá tétele volt 1836-ban a latin helyett.
1840
Az ország első lóvasútja megnyílt Pozsony és Szentgyörgy között. Ezután Nagyszombatig meghosszabbították.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1914
Pozsonyban megnyílt az Erzsébet Tudományegyetem.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. október 31.
A Csehszlovák Légió megpróbálta elfoglalni Pozsonyt, de a soproni kadétiskola 16-17 éves diákjai visszaverték a támadást.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 2.
A Csehszlovák Légió harc nélkül foglalta el Pozsonyt.
1919. február 12.
Pozsonyi sortűz. Pozsony német és magyar többségű lakossága békésen tüntetett a megszállás ellen. A Csehszlovák Légió katonái a tömegbe lőttek, majd szuronyrohamot indítottak a fegyvertelen civilek ellen. 9 ember meghalt és több százan megsérültek.
1919. után
A csehszlovákok a város magyar múltjának emlékeit igyekeztek eltüntetni. Pozsonyt Bratislavára nevezték át, megváltoztatták az utcák és terek elnevezését, elpusztították a magyar szobrokat, eltávolíttatták a magyar és német nyelvű bolti feliratokat. Kirúgták a magyar munkavállalókat, betiltották a magyar és német nyelvű oktatást és bezáratták az Erzsébet Tudományegyetemet. Több ezer embernek kellett elmenekülnie, helyükre nagy tömegben telepítettek be szlovákokat a hegyi falvakból, hogy megváltoztassák a város nemzetiségi összetételét.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1939-1945
Pozsony a Szlovák Köztársaság székhelye volt.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. Április 4.
A szovjet vörös hadsereg elfoglalta Pozsonyt, és nyomukban újjáalakult Csehszlovákia.
1945
A Pozsonyligetfalui internáló táborban több ezer magyar és német civilt mészároltak le a csehszlovák katonák.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945 után
A Beneš-dekrétumok alapján a város magyar és német lakosságát kitelepítették, tulajdonukat elkobozták. A felvidéki magyarokat megfosztották jogaiktól, és csak azok kaphatták vissza állampolgári jogaikat, akik szlováknak vallották magukat. Több tízezer magyart deportáltak Csehországba, és több mint százezer magyart üldöztek el szülőföldjükről.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Várak
Pozsonyi vár
Bratislavský hrad
Pozsonyi vár
Állapot:
Felújított / Jó
Belépés:
Díjköteles
Felkeres
Kastélyok
Csáky-kastély
Csákyho kaštieľ
Jelenleg:
Nem látogatható
Megjegyzés:
Az Assissi Szent Ferenc rend apácáinak zárdája.
Felkeres
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Márton-dóm
Dóm sv. Martina
Szent Márton-dóm
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Márton-dóm
Története

1204 és 1221 között épült a dóm helyén korábban álló, Legszentebb Megváltónak szentelt román stílusú templom. A 14. század elejétől plébániatemplom lett.

1311 és 1314 között gótikus stílusban megnagyobbították. A gótikus bővítés évszázadokon át tartott. 1467 és 1487 között, Mátyás uralkodása idején a mai méretére bővítették késő gótikus stílusban. 1732-ben épült a szentély északi oldalához a barokk Alamizsnás Szent János kápolna Esterházy Imre esztergomi érsek megrendelésére, Georg Rafael Donner alkotása. A Szent Mártont lovon, magyar huszárruhában ábrázoló öntött szobor a dóm déli mellékhajójában szintén Donner alkotása, és a dóm egykori főoltárának részét képezte.

1863 és 1878 között neogótikus stílusban Lippert József tervei alapján újították fel.

1563 és 1830 között 11 magyar királyt és 8 királynét koronáztak meg a templomban.

A 85 méter magas templomtorony sisakján a Szent Korona 150 kg súlyú, 164 cm magas mása látható. A templom kriptájában nyugszik többek között Pázmány Péter.

1770-ben Pray György káptalan levéltárában, a dómban találták meg a később róla elnevezett kódexet, benne a Halotti beszéd szövegével.

A csehszlovákok által épített új Duna-híd elvágta a templomot a Várhegytől és jelentős részt Ietartolt Pozsony óvárosából.

Árpád-házi Szent Erzsébet-templom (Kék templom)
Kostol svätej Alžbety
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Árpád-házi Szent Erzsébet-templom (Kék templom)
Története

1909-1913 között épült szecessziós stílusban, Lechner Ödön egyik legszebb alkotása. Homlokzatát a pécsi Zsolnay gyár mozaikjai díszítik, ott készültek a tető cserepei is. A benne található fehérmárvány Erzsébet királynő domborművet a csehszlovákok 1921-ben eltávolították és a szomszédos plébánián helyezték el.

Prímási palota
Primaciálny palác
Prímási palota
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Prímási palota
Története

1778 és 1781 között építtette Batthyány József esztergomi érsek Melchior Hefele tervei alapján. A timpanont az érsek címere és bíborosi kalapja díszíti. 1805-ben a palota Tükörtermében írták alá az austerlitzi csata után a pozsonyi békét. 1848. április 11-én V. Ferdinánd szintén itt írta alá az áprilisi törvényeket. 1849-ben Haynau itt írta alá a magyar forradalmárok felett az ítéleteket. Az emeletén 17. századi angol gobelinsorozat látható, ami Leandrosz és Heró tragikus szerelmét ábrázolja. A falikárpitokat Batthyány József érsek vásárolta Mazarin bíborostól.

A palotában található a Szent László kápolna. Udvarán Szent György lovas szobra látható.

A Notre-Dame-apácák temploma és zárdája
Kostol Notre Dame
Notre Dame Bratislava (1)
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
A Notre-Dame-apácák temploma és zárdája
Története

1754-ben épült barokk stílusban. A kolostort 1750-ben kezdték építeni, és ágostonos kanonokrendi apácák éltek benne és elemi iskolát tartottak fenn benne.

Angyali üdvözlet ferences templom
Kostol Zvestovania
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Angyali üdvözlet ferences templom
Története

A tatárjárás után alapították a ferences kolostort. A templomot 1290-ben IV. (Kun) László kezdte építtetni. Felszentelésén 1297-ben III. András király személyesen vett részt. Északi oldalához csatlakozó kétszintes Szent János kápolna 1380-ból származik. Az 1586-es és 1590-es földrengések után 1619-re reneszánsz stílusban építették újjá. Északi oldalán 1708-ból származó Lorettói kápolna található.

A nyugati homlokzata (1745) és berendezése a 18. században készült. Tornyát 1410-től folyamatosan építették, jelenlegi formáját 1897-ben nyerte el Schulek Frigyes tervei alapján. Eredeti gótikus toronysisakja egy városi parkban található Pozsonyligetfaluban.

1563-tól 1830-ig 19 király itt ütötte aranysarkantyús lovaggá az arra érdemes nemeseket a koronázási szertartás után.

Főoltára a 18. századból származik és Szent István és Szent Imre barokk szobrait tartalmazza.

Szent Szalvátor jezsuita templom
Kostol Najsv. Spasiteľa
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Szalvátor jezsuita templom
Története

1636 május 19-én letették az evangélikus templom alapjait az uralkodó engedélyével. 1638-ban fejeződött be az építkezés. 1672-ben Szelepcsényi György érsek utasítására a katonaság, a protestáns polgárság tiltakozása ellenére, erőszakkal elfoglalta, majd a jezsuiták kapták meg.

Szent László-templom
Kostol sv. Ladislava
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent László-templom
Története

A templom a mellette álló négyszárnyas kórház része, melyet 1830 és 1832 között építettek klasszicista stílusban id. Feigler Ignác tervei szerint. 1891-ben ifj. Stornó Ferenc restauráltatta, ő készítette a templom festett üvegablakait.

Irgalmasrendi templom, rendház és kórház
Kostol Navštívenia Panny Márie
Irgalmasrendi templom, rendház és kórház
Eredetileg:
templom és kolostor, kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Irgalmasrendi templom, rendház és kórház
Története

Az Irgalmasok 1672-ben Szelepcsényi György érsek közbenjárására telepedtek le Pozsonyban. 1692 és 1728 között épült a templom és a kolostor. A kolostorban gyógyszertár és kórház működött. 1882 és 1903 között a magyar birodalmi irgalmasrend székhelye is volt.

Szent Lőrinc-templom és a Szent Jakab-kápolna maradványai
Kaplnka sv. Jakuba
Eredetileg:
templom, kápolna
Jelenleg:
rom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Lőrinc-templom és a Szent Jakab-kápolna maradványai
Története

A pozsonyi városfalak északkeleti kapuja a Lőrinc-kapu volt, amin keresztül Szent Lőrinc faluba lehetett jutni. Ennek első plébániatemploma a Szent Jakab kápolna volt, aminek maradványai üvegtető alatt megtekinthetők. Az első templom egy 1100 körül épült kör alaprajzú templom volt, aminek a helyén a 14. században gótikus temetőkápolnát létesítettek. A Szent Lőrinc templom a kápolnától pár méterre északra a 14. század elején gótikus stílusban épült háromhajós templom volt. A 15. században átalakították. 1529-ben védelmin okok miatt a török veszélyre tekintettel lebontották. 1774-ben a temetőt és a Szent Jakab kápolnát, valamint a Lőrinc-kaput és a városfalakat elbontották. A Szent Lőrinc templom alapfalainak helyét a térburkolatban jelezték.

Havas Boldogasszony-templom
Kostel Panny Márie Snežnej
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Havas Boldogasszony-templom
Története

1678-1679 és 1712-1713 években pestis dúlt Pozsonyban. Ezek után fogadalmi kápolnák épültek, egy a Kálvárián, egy a Mélyúton Szűz Mária tiszteletére. Ezeket a Lautermann család építtette. 1820-1825 között Schneider József pozsonyi plébános a mélyúti kis kápolna helyén újat építtetett későbarokk stílusban közadakozásból. Építésze Feigler Ignác volt. 1824. szeptember 15-én Straiter József pozsonyi prépost szentelte fel. Ezt a kápolnát lebontották, és a helyén 1943 és 1948 között felépült Bohuslav Fuchs, Vécsei Ignác és Dezider Quastler tervei alapján vasbetonból az új plébániatemplom.

Orsolyaszüzek temploma és zárdája
Kostol Uršulínok
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Orsolyaszüzek temploma és zárdája
Története

1676-ban telepedtek le az orsolya rendiek Pozsonyban. A zárda, elemi iskola és tanítóképző épületét Gróf Esterházy Imre érsek építtette 1731-ben. A templom eredetileg az evangélikusoké volt, és 1640-ben épült.

Óvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom és kolostor
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Óvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom és kolostor
Története

1739 és 1745 között Pilgram Ferenc Antal tervei szerint épült, Esterházy Imre prímás finanszírozta.

Virágvölgyi templom
Blumentálsky kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Virágvölgyi templom
Története

1770-ben gabonaraktár átalakításával készült az első templom. A második templom 1784-ben épült. A harmadik, jelenlegi templom 1885 és 1888 között Rumpelmayer Frigyes tervei alapján készült háromhajós, hatalmas neoromán bazilika. 1888. október 28-án Simor János esztergomi érsek szentelte fel.

Klarissza templom és rendház
Kostol povýšenia Svätého kríža
Klarissza templom és rendház
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Klarissza templom és rendház
Története

A 14. század első felében építették korábbi ciszterci templom helyén. Tornya a 15. században készült. A 17. században a kolostort reneszánsz stílusban átépítették. A Mohácsi vész után a margitszigeti domonkos kolostor apácái itt találtak menedéket, és magukkal hozták Árpád-házi Szent Margit földi maradványait. A hagyomány szerint az ereklyéket a rend 1782-es feloszlatása alkalmával befalazták a templom kriptájába, így azok ma is ott találhatóak. Később a katolikus gimnázium és a jogakadémia költözött a kolostorba.

Tornyát 1888-1889-ben Schulek Frigyes irányításával neogótikus stílusban állították helyre. A kolostor ma könyvtárként, a templom képtárként és hangversenyteremként szolgál.

Váraljai Szentháromság-templom
Kostol Najsvätejšej Trojice
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Váraljai Szentháromság-templom
Története

1734-ben tette le az alapkövét Berényi József püspök és 1738-ban szentelték fel. Barokk stílusban épült.

A plébánia szárny 19. századi. A templomudvar bejáratát Nepomuki Szent János és Szent Flórián szobrai díszítik.

Szent István kapucinus templom és kolostor
Kostol sv. Štefana
Szent István kapucinus templom és kolostor
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent István kapucinus templom és kolostor
Története

A 17. század végén telepedtek le a kapucinusok Pozsonyban. 1708-ban kezdték meg a templom építését Eleonóra Terézia grófné jóvoltából. 1709-ben celebrálta az első misét Keresztély Ágost esztergomi érsek. 1711-től 1717-ig épült a kolostor, Erdődy László nyitrai püspök szentelte fel. 1727-ben a kolostort kibővítették. 1735-től 1737-ig a templomot újjá kellett építeni, mert az alapja megsüllyedt. 1737-ben készítette barokk főoltárát Berthold kapucinus atya, és a koronát Szűz Máriának felajánló Szent István királyt ábrázolja Szent Imre társaságában. Az Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal mellékoltárok szintén 1737-ben készültek Anton Karl Rosier festő által. 1819-1824 között épült a karzat és az új orgona. 1860-1861 között átépítették a mai neoromán-neogótikus stílusára ifjabb Feigler Ignác tervei szerint. A bejárat fölötti fülkében Szent István szobra áll. A templom előtt 1725-ben készült barokk lmmaculata oszlop áll.

Szentháromság-templom
Kostol svätého Jána z Mathy
Szentháromság-templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-templom
Története

1717 és 1725 között épült Franz Janggl tervei alapján barokk stílusban a trinitárius rend számára. A trinitáriusok keresztény foglyokat szabadítottak ki török fogságból a váltságdíj megfizetésével. Az 1745 körül készült oltárképen Mathai Szent János és Valois Szent Félix alakja látható, amint kiszabadítják a foglyokat a törököktől. Az oltár két oldalán Szent Ágnes és Szent Katalin szobrai állnak. A templom oldalsó oltárát 1736-ban készítette a Zichy-család, és Szűz Máriának lett szentelve.

Református templom
Kalvínsky kostol
Námestie SNP 6
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

1912 és 1913 között épült fel Wimmer Ferenc és Opaterny Flóris tervei szerint neoromán stílusban.

Váraljai Szent Mihály-templom
Pravoslávny chrám svätého Mikuláša
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Váraljai Szent Mihály-templom
Története

A 14. század közepén gótikus stílusban épült egyhajós templom. A 16. század közepén lebontották, hogy a vár jobban védhető legyen a török ellen. 1661-ben épült újjá mai alakjában korai barokk stílusban Khuen Franciska, Pálffy Pál nádor felesége költségén. A Pálffy család címere látható a homlokzatán. 1936-ban a görögkatolikus közösség használatába került. 1950-ben a csehszlovák kommunisták felszámolták a görögkatolikus egyházat és a pravoszláv egyháznak adták a vagyonát.

Lourdes-i Szűz barlangja
Grota Matki Bożej z Lourdes
Eredetileg:
kápolna, táró / bánya / kőfejtő
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Lourdes-i Szűz barlangja
Története

1892-ben alakították ki a kőbánya egykori üregében. A barlangtól lépcsőn lehet feljutni a bánya felett lévő Havas Boldogasszony templomhoz.

Szent Katalin-kápolna
Kaplnka sv. Kataríny
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Katalin-kápolna
Története

1311 és 1325 között Columbai Ferenc ciszterci szerzetes rendeletére építették, a város legrégebbi gótikus épülete. A 16. századig a ciszterciek, később a kapucinusok használták. Homlokzatát 1840-ben klasszicista stílusban átépítették Feigler Ignác tervei alapján.

I. világháborús emlékmű Mária-kápolna
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
I. világháborús emlékmű Mária-kápolna
Története

A 13. honvéd őrszolgálatos pótszázad állíttatta az I. világháború emlékére. Ebben szolgált Rigele Alajos is, ő és Pastinszky Mihály szobrász alkották meg közösen az emlékművet.

Szent Erzsébet-plébániaház
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Erzsébet-plébániaház
Története

A templom és a plébániaház 1907 és 1913 között Lechner Ödön tervei szerint szecessziós stílusban épült fel. A szomszédságban egy hatalmas szecessziós stílusú gimnázium is létesült.

Kis Prépostlak
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kis Prépostlak
Története

1200 körül épült eredetileg. Falfestményei 17-18. századi eredetűek.

Prépostlak
Prepoštský palác
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Prépostlak
Története

1311-ben említették először. 1632-ben Draskovich György lebontatta és új épületet épített. 1776-ban felújították. 1886.04.27-én látogatta meg Erzsébet királyné Rónay Jácint prépostot, melyre vörös márvány emléktábla emlékezik. A prépostságot a 12. század elején említették először.

Emericanum
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Emericanum
Története

1642. január 26-án alapított papnevelő intézet, melyet Szent Imréről neveztek el. Lósy Imre pozsonyi kanonok, utóbb esztergomi érsek alapította. 1724-ben renoválták.

Ortodox zsinagóga, Zsidó Múzeum
Synagóga
Orthodox Synagogue, Heydukova street, Bratislava
Kelovy / Public domain
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Ortodox zsinagóga, Zsidó Múzeum
Története

1923 és 1926 között épült Szalatnay Artúr építész tervei alapján a vasbeton borzalom. Zsidó Múzeum működik benne.

Középületek
A Magyar Országgyűlés háza
Palác Uhorskej kráľovskej komory
A Magyar Országgyűlés háza
Eredetileg:
országház, közigazgatás / államigazgatás, bíróság
Jelenleg:
könyvtár
Megjegyzés:
Egyetemi könyvtár.
Felkeres
A Magyar Országgyűlés háza
Története

1753-ban építették. 1802 és 1848 között itt tartották a magyar országgyűléseket. 1825-ben itt alapította Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémiát. Az 1843-44 évi országgyűlés itt mondta ki a magyar nyelv hivatalossá tételét a latin helyett. 1849-től laktanya volt, 1859-ben a Helytartóságé lett. 1891-ben a királyi ítélőtábla foglalta el. 1953-től egyetemi könyvtár.

Egykori vármegyeháza
Egykori vármegyeháza
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Egykori vármegyeháza
Története

1844-ben rakták le az alapkövét. Feigler Ignác tervezte. Pozsony vármegye egykori székháza volt.

Óvárosháza
Stará radnica
Óvárosháza
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Óvárosháza
Története

Először a 14. században említették. Legrégibb nyugati része 1288-ból való, Jakab bíró gótikus háza. 1387-ben vette meg a város, és ekkor építették hozzá a második, csúcsíves részt és a tornyot, mely eredetileg kápolnául szolgált. 1442-körül épült a kapu. 1581-ben épült reneszánsz árkádos udvara. A 16. században összekapcsolták a szomszédos Unger házzal. A tornyot a 17. század végén barokk stílusban alakították át. Az Apponyiak rokokó palotáját 1867-ben kapcsolták hozzá. Jelenleg a Városi Múzeum és az Európában is rendkívül gazdagnak számító Levéltár épülete.

Pálffy-palota, Városi Galéria
Pálffyho palác
Pálffyho palác Panská-2
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
vármegyeháza, palota
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Pálffy-palota, Városi Galéria
Története

A ház a 13. század elejéről származik, Árpád-kori. A 15. században gótikus palotává alakították. A 17-18. században átépítették, Pozsony vármegye székhelye volt. Az 1850-es évek közepén, miután a vármegye máshová költözött, a Pálffyak késő klasszicista stílusban átalakították. Ma a pozsonyi városi galéria működik benne.

Helytartósági palota
Miestodržiteľský palác
Eredetileg:
közigazgatás / államigazgatás
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Helytartósági palota
Története

A 18. században és a 19. században az abszolutizmus idején a cs. és kir. helytartóság székhelye volt, ezért Consiliaris-háznak nevezték. Mai alakját az 1762-ben megszerzett Zsigrai- vagy Balázs-féle ház hozzácsatolásával kapta. Később a m.k. pénzügyigazgatóság költözött bele.

Egykori Kereskedelmi és Iparkamara
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Egykori Kereskedelmi és Iparkamara
Története

Hubert József tervezte az épületet, 1903 és 1904 között épült.

Halász és hajós céh háza
Eredetileg:
székház, vendéglő / cukrászda / kávéház
Jelenleg:
kocsma
Felkeres
Halász és hajós céh háza
Története

1759 és 1760 között épült rokokó egyemeletes épület, a hagyomány szerint a pozsonyi halászok és hajósok céhének háza volt. A 18-19. században a földszintjén működött a Fekete Medvéhez címzett vendéglő. A 20. század második felében végzett szlovák városrombolás (új Duna-híd építése) során csaknem teljesen elpusztultak a Váralja és a Terézváros városnegyedek. Ez a túlélő épületek egyike.

Vízi kaszárnya, Szlovák Nemzeti Galéria
Slovenská národná galéria
Eredetileg:
laktanya, börtön
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Vízi kaszárnya, Szlovák Nemzeti Galéria
Története

1763-ban Franz Anton Hillebrandt tervei szerint épült fel a barokk kaszárnya. Börtönként is funkcionált. Itt töltötte utolsó estéjét báró Mednyánszky László honvéd ezredes, Liptóvár hős parancsnoka, akit Haynau akasztatott fel a pozsonyi Szamárhegyen 1849. június 5-én. Itt raboskodott Madách Imre is, és a szintén kivégzett forradalmár, Rázga Pál. 1940-ben a Duna felé eső déli szárnyát elbontották. A II. világháború után a Szlovák Nemzeti Galéria fészkelte bele magát. Új "modern" szárnyát 1969 és 1977 között építették.

Postapalota
Poštový palác
Eredetileg:
posta
Jelenleg:
posta
Felkeres
Postapalota
Története

1903-ban épült fel szecessziós stílusban Pártos Gyula tervei szerint.

Egykori magyar királyi állami kórház
Univerzitná nemocnica Bratislava
Landesspital (Bratislava)
Carol23 de / Public domain
Eredetileg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Jelenleg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Felkeres
Egykori magyar királyi állami kórház
Története

1864-ben adták át és 1899-ig folyamatosan tovább bővítették újabb épületekkel.

Kulturális létesítmények
Academia Istropolitana
Academia Istropolitana
Eredetileg:
felsőoktatás
Jelenleg:
felsőoktatás
Megjegyzés:
Színművészeti iskola
Felkeres
Academia Istropolitana
Története

1465. május 19-én kelt II. Pál pápa bullája, amely engedélyezte Mátyás király számára az egyetem megalapítását. Gmaintl István pozsonyi polgár a kincstárra hagyta vagyonát, így itt nyílt meg az egyetem. A humanista műveltségű Vitéz János érsek elvállalta vezetését, és bőkezűen támogatta. Neves külföldi oktatókat hívtak meg. Az egyetem Vitéz János 1471-es Mátyás-ellenes összeesküvésével és 1472-es halálával hanyatlani kezdett. Mátyás 1490-es halálával hivatalosan is megszűnt az oktatás. Pozsonyban legközelebb 1784-ben II. József rendelete nyomán nyílt egyetem.

Egykori városi színház, Szlovák Nemzeti Színház
Slovenské národné divadlo
Egykori városi színház, Szlovák Nemzeti Színház
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Felkeres
Egykori városi színház, Szlovák Nemzeti Színház
Története

1885 és 1886 között építették Fellner Nándor és Helm Henrik építészek tervei alapján. 1886. szeptember 22-én városi színházként nyitott meg a Bánk Bán díszelőadásával. Az ünnepségen részt vett az egész magyar kormány Tisza Kálmán miniszterelnökkel. Jókai Mór is jelen volt, és prológot írt ez alkalomra. Erkel Ferenc személyesen vezényelte a Magyar Királyi Opera előadását. A homlokzatán Katona József, Liszt Ferenc, Mozart, Goethe és Shakespeare mellszobrai láthatók. Mozart szobra helyén korábban Kölcsey Ferenc szobra volt látható.

Egykori városi vigadó, Szlovák Filharmónikus Zenekar
Reduta
Eredetileg:
vigadó / koncertterem
Jelenleg:
vigadó / koncertterem
Felkeres
Egykori városi vigadó, Szlovák Filharmónikus Zenekar
Története

1911 és 1915 között épült Jakab Dezső és Komor Marcell tervei alapján.

Jezsuita kollégium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus, felsőoktatás
Jelenleg:
felsőoktatás
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Jezsuita kollégium
Története

1626. szeptember 11-én Pázmány Péter alapította a jezsuita kollégiumot. Az új épületet 1628-ban kezdték építeni. Keleti szárnya 1629-ben, déli szárnya 1633-ban, a városfal felé néző szárnya 1635-ben lett kész. 1714-ig itt volta kollégiummal együtt a gimnázium is elhelyezve, amikor átköltözött az egykori Batthyány téren (Prímás tér) álló Behaim Balázs házba, ami Pozsony legrégibb épületeinek egyike.1858-ban az épületbe a jogakadémia költözött, mely 1784-ben költözött át Nagyszombatról Pozsonyba. Jelenleg a Cirill és Metód Katolikus Hittudományi Kar székhelye.

Volt Római Katolikus Főgimnázium
Gamča
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Gimnázium.
Felkeres
Volt Római Katolikus Főgimnázium
Története

1906 és 1908 között épült a gimnázium új épülete szecessziós stílusban Lechner Ödön tervei alapján.

1626. szeptember 11-én Pázmány Péter alapította a jezsuita kollégiumot. Az új épületet 1628-ban kezdték építeni. 1714-ig itt volta kollégiummal együtt a gimnázium is elhelyezve, amikor átköltöztek az egykori Batthyány-téren (Prímás tér) álló Behaim Balázs házba, ami Pozsony legrégibb épületeinek egyike. Később a rozoga épületből a klarisszák egykori kolostorába költözött az iskola. A jezsuiták feloszlatása után a bencések működtették az iskolát, akik 1850-ben száműzve lettek hazafias magatartásuk miatt, és az iskola német tannyelvű gimnázium lett. 1861-ben az abszolutizmus enyhülésével újra magyar tannyelvű lett, 1867 után pedig 8 osztályos királyi katolikus gimnáziummá alakult. Bartók Béla is a diákja volt. 1919-ben a csehszlovák megszállás után szlovák nyelvű gimnáziummá változtatták és már nem indulhatott új magyar nyelvű osztály.

Második pozsonyi evangélikus líceum
Bývalé Ev. Lýceum
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Második pozsonyi evangélikus líceum
Története

Az evangélikusok először 1783-ban építhettek líceumot, ez a Konvent utca 15. szám alatt áll. Miután ezt kinőtték, 1854 és 1855 között épült fel a második kétemeletes líceum korai eklektikus stílusban. 1895-ig működött, amikor megépült a Védcölöp (Palisády) utcában a modern gimnázium.

Első evangélikus líceum
Ústredná knižnica SAV
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
könyvtár
Felekezet:
evangélikus
Megjegyzés:
A Szlovák Tudományos Akadémia könyvtára
Felkeres
Első evangélikus líceum
Története

1783-ban épült fel és mintegy 70 évig működött az épületben. Kossuth Lajos is itt tanult.

Egykori magyar királyi szőlészeti és borászati szakiskola
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Eredetileg:
felsőoktatás
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Megjegyzés:
Központi Mezőgazdasági Felügyeleti és Kísérleti Intézet
Felkeres
Egykori magyar királyi szőlészeti és borászati szakiskola
Története

1880-ban létesült. Vegyészeti laborral is rendelkezett.

Mária árva-menedékház
Základná škola
Eredetileg:
árvaház / gyermekotthon
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Általános iskola
Felkeres
Mária árva-menedékház
Története

1900-ban emelték eklektikus stílusban az 1831-ben alapított árvaház ma is álló épületét. 1893-tól az irgalmas nővérek vezették az árvaházat. Ma általános iskola.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Régi vásárcsarnok
Stará tržnica
Régi vásárcsarnok
Eredetileg:
kereskedelmi épület
Jelenleg:
kereskedelmi épület
Felkeres
Régi vásárcsarnok
Története

1910-ben épült fel Laubner Gyula tervei alapján. 1919. február 12-én a vásárcsarnok előtt történt a pozsonyi sortűz.

Egykori Osztrák-Magyar Bank
Eredetileg:
bank
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Egykori Osztrák-Magyar Bank
Története

1902-ben barokk stílusban építette Hubert József építész. Hubert József az Osztrák-Magyar Bank építészeként 32 bankfiókot tervezett országszerte. 1878-ban hozták létre a bankot, hogy a Monarchia központi bankja legyen. 1892-től a banké lett az új, arany alapú korona kibocsátási joga, ami a monarchia közös fizetőeszköze volt.

Egykori Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank
Eredetileg:
bank
Jelenleg:
biztosító
Felkeres
Egykori Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank
Története

1911-ben építették. Korábban a középkori Auer patrícius család háza állta helyén, ahol II. Lajos özvegye, Habsburg Mária királyné is megszállt.

Kern-ház
Kernov dom
Kernov dom
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
vendéglő / cukrászda / kávéház, ház
Jelenleg:
ház, vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Kern-ház
Története

1845-ben épült idősebb Feigler Ignác tervei alapján empír stílusban. Tulajdonosa, Kern Endre kávéházat, cukrászdát és éttermet üzemeltetett az épületben. Sarkán bronz emléktábla hirdeti, hogy az étteremben 1938-ban Nehru indiai miniszterelnök és lánya, Indra Ghandi is megfordult, Vladimir Clementis szlovák kommunista politikus társaságában. Clementis magyarellenes nacionalista politikus volt (a szlovák és román kommunisták a valóságban mind magyargyűlölő soviniszták voltak), 1945. után külügyminiszterként kulcsszerepet játszott a magyarság erőszakos kitelepítésében, vagyonuktól és jogaiktól való megfosztásában.

Vörös Rák Patika, Patikamúzeum
Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka
Eredetileg:
gyógyszertár
Jelenleg:
múzeum
Megjegyzés:
Patikamúzeum.
Felkeres
Vörös Rák Patika, Patikamúzeum
Története

Eredeti "bécsi empír" stílusú patika-berendezéssel bír.

Salvator gyógyszertár
Lekáreň u Salvátora
Eredetileg:
gyógyszertár
Jelenleg:
elhagyatott
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Salvator gyógyszertár
Története

A Salvator gyógyszertárat Lippay György esztergomi érsek alapította a 17. században és a jezsuiták működtették. Mai épülete 1894-ben neoreneszánsz stílusban épült Rudolf Adler tervei alapján. A homlokzat középpontjában Jézus szobra Rigele Alajos alkotása. 1727-ből származó barokk patikabútorzata volt, ami a privatizáció során eltűnt. Homlokzatán magyar, német és szlovák nyelvű emléktábla található.

Carlton Hotel
Radisson Blu Carlton Hotel
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Felkeres
Carlton Hotel
Története

Helyén már a 13. században is fogadó állt A hattyúhoz néven. 1760-tól A három zöld fához címzett vendéglő működött itt.

1838-ban Johann Lőwy, a Pozsonyt Nagyszombattal összekötő lóvasút igazgatója vásárolta meg. A vasút végállomása is a közelben, a Koronázó téren volt. 1844 és 46 között Feigler Ignác tervei alapján a földszintes ház háromszintessé vált és klasszicista arculatot kapott. Át is nevezték "A zöld fához" névre. 1905-ben itt nyílt meg Elektrobioscop néven az első mozi a városban. 1913-ban három szomszédos épületet egybeépítették és közös homlokzatot kaptak, így az egykori Savoy és Zöld fa szállók helyén megnyílt a Carlton luxusszálló Palugyay Károly és felesége, Antónia vezetésével. 1925 és 29 között a szlovákok is átalakították, ekkor kapta mai képét. A Zöld fában szállt meg 1848. márciusában Kossuth Lajos, és az azóta már elbontott erkélyéről intézett beszédet a sokasághoz március 17-én, melyben kihirdette, hogy egy nappal korábban V. Ferdinánd megbízta Batthyány Lajost az első magyar kormány felállításával.

Zöldszoba ház
Eredetileg:
vendéglő / cukrászda / kávéház, kocsma, rendezvényközpont, színház / opera
Jelenleg:
ház
Felkeres
Zöldszoba ház
Története

A ház a nevét onnan kapta, hogy a középkorban kívül-belül zöld színű képekkel volt kifestve. Belsejében I. Ferdinánd uralkodása alatt országgyűléseket, tanácskozásokat, rendezvényeket tartottak. Már korábban kocsmául és étkező helyül is szolgált. 1671. április 10-én itt ítélték fővesztésre Bónis Ferencet. 1760-61-ben hátsó részében kis színházat létesítettek, és 1775-ig ebben játszották a darabokat, amikor a Csáky-féle állandó színház felépült.

Városi infrastruktúra
Mihály-kapu
Michalská brána
Mihály-kapu
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Mihály-kapu
Története

A négy egykori középkori városkapu egyike. Zsigmond uralkodása idején építették meg egy emeletesre. 1511 és 1513 között megmagasították. 1753 és 1758 között átépítették, ekkor került rá a legfelső, nyolcszögű ráépítés és a barokk toronysisak. Tetején Szent Mihály arkangyal szobra áll. Fegyverkiállítás található benne, és panorámát is nyújt a városra.

Lóvasút állomás
Budova bývalej Konskej železnice
Konská železnica
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
vasútállomás
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Lóvasút állomás
Története

Magyarország első és egyetlen lóvasútja 1837 és 1846 között 50 km hosszan épült meg Pozsony és Nagyszombat között, Szentgyörgyön, Bazinon és Modoron keresztül. 1872-ben szűnt meg a lóvontatás, és gőzmozdonyokkal folyt tovább a szállítás. A pozsonyi állomás 1839 és 1840 között épült empír stílusban.

Roland-kút
Maximiliánova fontána
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Roland-kút
Története

1572-ben építették I. Miksa magyar király (II. Miksa császár) utasítására reneszánsz stílusban, Andreas Luthringer alkotása. Állítólag 1563-ban magyar királlyá koronázásakor tűz ütött ki a városban, ezért szorgalmazta a kút felállítását, amit tűzoltásra is használtak.

Ganymedes-kút
Ganymedova fontána
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Ganymedes-kút
Története

1888-ban készült el Pisztóry Félix indítványára a pozsonyi Első Takarékpénztár költségén, Tilgner Viktor pozsonyi születésű szobrászművész alkotása.

Sárkányölő Szent György szökőkút
Fontána sv. Juraja
Sárkányölő Szent György szökőkút
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Sárkányölő Szent György szökőkút
Története

Egykor a 17. század elején Forgách Ferenc érsek által alapított híres, 30 hektáros Pozsonyi Kert dísze volt. Annak megszüntetése után került át a Prímási palota belső udvarára a barokk szobor.

Halász-kapu maradványai
Predbránie rybárskej brány
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
rom
Felkeres
Halász-kapu maradványai
Története

Halász-kapu a legkorábbi városerődítés négy kapujának egyike, a Duna menti előváros felé nyílt. 1529-ben a török veszély miatt befalazták. 1754-56 között felújították és Mária Teréziáról nevezték el. 1776-ban a kaput és a környező falakat elbontották.

Városfalak
Mestské hradby
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városfalak
Története

1291-ben lett Pozsony szabad királyi város. Az erődítései is a 13 század második felében épültek. 4 kapuja volt, amelyből csak a Mihály-kapu maradt meg. A 15. század elején Zsigmond uralkodása alatt építették ki a városfalakat végső formájukban. 1775-ben Mária Terézia elrendelte a városfalak lebontását, amelyek a város terjeszkedésének útját állták.

Várlépcső
Eredetileg:
közterület
Jelenleg:
közterület
Felkeres
Várlépcső
Története

Alján egykor toronykapu állt. Felső végén 15. század végi (Mátyás korabeli) gótikus díszkapu áll.

Régi híd
Starý Most
Eredetileg:
híd
Jelenleg:
híd
Felkeres
Régi híd
Története

1891-ben épült, Baross Gábor közlekedési miniszter utasítására, és Ferenc József nevét kapta. Ez volt a Pozsony-Szombathely vasútvonal hídja is. A csehszlovák megszállás után Stefánik nevére keresztelték át. 1945-ben a visszavonuló németek felrobbantották. Ezután a szovjetek német hadifoglyokkal ideiglenesnek szánt acélhidat emeltettek a megmaradt pillérekre. A híd a Vörös Hadsereg nevet kapta, és, bár eredetileg 1-2 évre szánták, még ma is áll.

1974-be adták át az új hidat, amelyet teljes történelmi városrészek eldózerolása árán építettek meg.

Mihály-kapu hídja
Eredetileg:
híd
Jelenleg:
híd
Felkeres
Mihály-kapu hídja
Története

A Pozsonyt körülvevő középkori városfal egyetlen megmaradt kapuja a Szent MiháIy-kapu. A kapu előtt húzódó egykori vizesárok egy szakasza ma is látható, e fölött ível át a híd. Eredetileg fahíd volt, amit 1727-ben háromnyílású téglahídra cseréltek, mikor a város védművei már jelentőségüket vesztették. 1898-ban a hidat kiszélesítették, új vaskorlátot kapott és középen két oldalt egy-egy félkör alakú pihenőt alakítottak ki, amelyben Nepomuki Szent János és Szent Mihály szobrait helyezték el. 1984-ben a lepusztult szobrok helyére azok másolatai kerültek, és a szobrok lábazatán található magyar nyelvű szöveget szlovák feliratú kőtáblákkal takarták el. Az árokba a Vörös Rák patika melletti kis lépcsőn le is lehet menni.

Magyarország első vasúti alagútja
Eredetileg:
felüljáró / viadukt / alagút
Jelenleg:
felüljáró / viadukt / alagút
Felkeres
Magyarország első vasúti alagútja
Története

1848-ban adták át a forgalomnak a Pozsony-Marchegg vasútvonalat és a rajta fekvő alagutat. 1846 és 1848 között épült az alagút. Hossza eredetileg 703,6 méter volt. 1900 és 1902 között bővítették kétvágányúra.

Marchegg-viadukt
Eredetileg:
felüljáró / viadukt / alagút
Jelenleg:
felüljáró / viadukt / alagút
Felkeres
Marchegg-viadukt
Története

A magyar országgyűlés 1836-ban elhatározta a Pestet Pozsonyon át Béccsel összekötő vasútvonal megépítését. 1844-ben kezdte építeni a vonalat a Magyar Középponti Vasúttársaság. A viadukt a Morava folyón ível át, ami az osztrák-magyar államhatárt képezte. A viadukt 1845 és 1850 között épült, és Magyarországot az alsó-ausztriai Marchegg faluval kötötte össze. A központi részét képező, eredetileg fa hidat 1866-ban a poroszok elől visszavonuló osztrákok elpusztították, 1868-ban acél híddal pótolták.

Vörös híd maradványai
Červený most
Eredetileg:
felüljáró / viadukt / alagút
Jelenleg:
felüljáró / viadukt / alagút
Felkeres
Vörös híd maradványai
Története

Pozsony és Bécs között ezen a hídon át vezetett az első gőzvontatású vasút. A Vödric-patak vize fölött ívelt át. Az első szerelvény 1848. augusztus 20-án haladt át rajta. 1881-ben két sínpárosra szélesítették. 1945. április 4-én a visszavonuló németek felrobbantották. 1948-ban mellette új híd létesült.

Vasúti felüljáró, Pozsony Újváros
Eredetileg:
felüljáró / viadukt / alagút
Jelenleg:
felüljáró / viadukt / alagút
Felkeres
Vasúti felüljáró, Pozsony Újváros
Története

A magyar országgyűlés 1836-ban elhatározta a Pestet Pozsonyon át Béccsel összekötő vasútvonal megépítését. 1844-ben kezdte építeni a vonalat a Magyar Középponti Vasúttársaság. 1851-ben indult meg a forgalom a Pozsony-Párkánynána szakaszon.

Oroszlános szökőkút
Oroszlános szökőkút
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Oroszlános szökőkút
Története

1592-ben készült a Pozsony város címerét tartó oroszlán, ami az egykor a Ferenciek terén álló ivókút része volt (ez egy másolat, az eredeti a Városi Múzeumban látható). Az 1930-es években egyesítették a 17. századi barokk oszloppal, ami az esztergomi érsek híres, de azóta beépített pozsonyi kertjéből származott. A vízmedence 20. századi.

Korsós asszony szökőkút
Žena s krčahom
Korsós asszony szökőkút
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Korsós asszony szökőkút
Története

1804-ben létesült.

Kacsás szökőkút
Kačacia fontána
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Kacsás szökőkút
Története

1914-ben állították, Kühmayer Róbert alkotása.

Nimfa és őz szökőkút
Dievča so srnkou
Bratislava Hviezdoslavovo namestie
Robert Kühmayer / Public domain
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Nimfa és őz szökőkút
Története

A pozsonyi születésű Rigele Alajos alkotása. Modelljét 1938-ban készítette, 1940-ban azonban elhunyt. 1942-ben Kühmayer Róbert készítette el végül műkőből, az eredetileg bronznak tervezett alkotást.

Magánlakhelyek
Grassalkovich-palota
Grasalkovičov palác
Grassalkovich-palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Megjegyzés:
Szlovák elnöki rezidencia
Felkeres
Grassalkovich-palota
Története

1760-ban gróf Grassalkovich Antal építtette, aki a Magyar Királyi Kamara elnöke volt. Andreas Mayerhofer tervezte késő barokk-rokokó stílusban. Előtte Bártfay Tibor "Béke szökőkútja" című alkotása látható. Többször megfordult benne Joseph Haydn, aki az Esterházyak szolgálatában állt. A család eladósodott, majd 1841-ben kihalt. Később a Habsburg család kezére került. Utolsó tulajdonosa, Habsburg Frigyes főherceg 1905-ig lakta. 1939-ben Jozef Tiso rezidenciája lett. 1996 óta szlovák köztársasági elnöki rezidencia.

Nyári prímási palota
Letný arcibiskupský palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
A Szlovák Köztársaság kormányának hivatala
Felkeres
Nyári prímási palota
Története

A telket a 16-17. század fordulóján Forgách Ferenc esztergomi érsek vásárolta meg, és létrehozta a Pozsonyi Kertet, az ország első arborétumát. 1642 és 1666 között Lippay György érsek késő reneszánsz palotát építtetett. 1761 és 1765 között Barkóczy érsek utasítására Franz Anton Hillebrand tervei alapján barokk stílusban átépítették és bővítették. A Szlovák Köztársaság kormányának hivatala működik benne.

Aspremont nyári palota
Eredetileg:
palota, kápolna
Jelenleg:
felsőoktatás
Felkeres
Aspremont nyári palota
Története

1770-ben Aspremont János Gobert királyi kamarás nyári rezidencia céljára építtette Talher József építésszel barokk stílusban. Nem sokkal később Esterházy tulajdonba került és Haydn is többször játszott a palotában. Az 1850-es években Schiftbeck Károly megvásárolta és lakásokat alakított ki benne. Egyik legszebb része a barokk Szent Kereszt kápolna. Jelenleg a pozsonyi egyetem épülete. A kastélyhoz délről kapcsolódik az egykori Erdődy-kert, ma Medikus-kert. Ezt a francia kertet a 18. században alakították ki. Petőfi Sándor szobra található benne.

Zsigray-kúria, Zsidó Kultúra Múzeuma
Žigraiova kúria
Žigraiova kúria 1
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
kastély / kúria, zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsigray-kúria, Zsidó Kultúra Múzeuma
Története

A 17. században Zsigray János pozsonyi alispán építtette. Később itt működött a lengyel haszid zsidók imaháza. Ma a Szlovákiai Zsidó Kultúra Múzeuma található benne.

Balskovics-ház és Petőfi-emléktábla
Eredetileg:
ház, emléktábla
Jelenleg:
nincs adat, emléktábla
Felkeres
Balskovics-ház és Petőfi-emléktábla
Története

2011-ben leplezték le a bronz emléktáblát, Magy Gyula alkotását. 1900. március 15-én helyezték el az első Petőfi-emléktáblát a ház falán, ahol Petőfi lakott. Ez a második világháború után eltűnt.

Garzuli-Schilson-féle ház
Veľvyslanectvo Japonska
Garzuli-Schilson-féle ház
Eredetileg:
palota, bank
Jelenleg:
nagykövetség
Megjegyzés:
Japán Nagykövetsség
Felkeres
Garzuli-Schilson-féle ház
Története

Előbb a Garzuli, majd a báró Schilson család tulajdona, ezután a pozsonyi Első Takarékpénztár tulajdona. A ház sarkán lévő vaskampóba akasztották a láncot, ami a városházi tanácskozások alkalmával az Apponyi utcát elzárta, nehogy a kocsik zaja zavarja a tanácskozást. Ma japán nagykövetség.

Balassa-palota
Balašov palác
Balassov palác-3
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Balassa-palota
Története

1752 és 1762 között épült gróf Balassa János háza. Építésze Franz Anton Hillebrandt volt, a kamara főépítésze.

Rákóczi-ház
Ventúrska 2
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
ház
Felkeres
Rákóczi-ház
Története

A Rákóczi család háza volt, a 1893-ban alakult kerületi betegsegélyező pénztár székháza lett.

Palugyay-palota
Palugyayov palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
ház
Felkeres
Palugyay-palota
Története

1882-ben Palugyay Ferenc építtette Rumpelmayer Viktor tervei alapján francia Mansard-stílusban.

Palugyay-palota
Palugyayov palác
Palugyayov palác Pražská 3
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota, borház / borüzem
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Felkeres
Palugyay-palota
Története

1872-ben ifj. Feigler Ignác tervei alapján palladiánus stílusban épült. Lakóhely és borüzem volt egyszerre. Alatta borraktár volt. A vasútállomással földalatti borvezeték kapcsolta össze.

Kempelen Farkas háza
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kempelen Farkas háza
Története

A híres feltaláló Kempelen Farkas 1734. január 23-án született Pozsonyban. Az utolsó polihisztorok egyike volt. 1791-ben megjelent műve megalapozta a tudományos igényű fonetikát. Beszélőgépet készített, ami a hangképző szervek működését utánozta. 1769-ben bemutatott sakkozógépe világszenzáció lett.

Esterházy-palota
Slovenská národná galéria
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Esterházy-palota
Története

1870-ben épült, A. Huter tervezte. Ma a Szlovák Nemzeti Galéria fészkel benne.

Kutscherfeld-palota
Kutscherfeldov palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
nagykövetség
Megjegyzés:
Francia Nagykövetség
Felkeres
Kutscherfeld-palota
Története

1762-ben barokk stílusban építették Leopold von Kutscherfeld utasítására, aki 1760-tól a Magyar Kamara élén állt. 1813-ban az Esterházy-család vásárolta meg. Ma francia nagykövetség.

Motesiczky-palota
Motešických Palác
Palac motesickych 2011
Pepee1 / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Felkeres
Motesiczky-palota
Története

Helyén állt a középkorban a Vademberhez címzett fogadó, ahol a legnevesebb vendégek szálltak meg az országgyűlések, koronázások alkalmával. Később itt lakott Mikoviny Sámuel (1698-1750) magyar matematikus, mérnök, térképész.

1840-ben építtette a palotát a Motesiczky bárói család klasszicista stílusban. Első emeletén működött a pozsonyi kaszinó, a magyar arisztokrácia gyülekező helye. 2008 és 2010 között egy cseh "sztárépítész" luxus szállodává alakította és ráépítéssel elcsúfította az épületet.

Wittmann-Pauli-palota
Palác Leopolda de Pauliho
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
könyvtár
Megjegyzés:
Egyetemi könyvtár.
Felkeres
Wittmann-Pauli-palota
Története

Helyén 15. századi királyi kúria állt, ahol az átutazó magyar uralkodók megszálltak.

1775-1776 között épült fel a barokk palota Franz Römish tervei szerint. Építtetője Leopold de Pauli a Habsburgok családi birtokainak kormányzója volt. Kis hátsó kertjében rokokó pavilon áll. E házban adott koncertet 1820-ban a 9 éves Liszt Ferenc, amelyre szlovák nyelvű emléktábla emlékezik. Ma egyetemi könyvtár működik benne.

Keglevics-palota
Keglevičov palác
Blava 2007-3-28-57
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
bank
Felkeres
Keglevics-palota
Története

A 18. század első felében épült barokk stílusban. A horvát eredetű családból származó báró Keglevich József építtette. 1796-ban Beethoven koncertet adott a palotában. Furcsa tetőablakai az 1998-es felújításkor keletkeztek.

Zichy-palota
Zichyho palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
rendezvényközpont
Felkeres
Zichy-palota
Története

1775-ben Zichy Ferenc építtette klasszicista stílusban.

Pálffy-palota
Pálffyho palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház, nagykövetség
Megjegyzés:
Osztrák Nagykövetség
Felkeres
Pálffy-palota
Története

1747-ben barokk stílusban épült. Építtetője Pálffy Lipót, Mária Terézia tábornoka volt. Ma osztrák nagykövetség.

Szlovák nyelvű emléktábla szerint 1762-ben itt koncertezett a 6 éves Mozart.

Mirbach-palota, Városi Galéria
Mirbachov palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Mirbach-palota, Városi Galéria
Története

1768 és 1770 között a pozsonyi sörfőző, Michael Spech emeltette barokk stílusban. Ezután gróf Gyáky Imre, gróf Nyáry Károly, majd gróf Mirbach Emil birtokolták. A timpanont a Nyáry család címere díszíti. Ma a pozsonyi képzőművészeti galéria épülete.

Pisztory-palota
Pistoriho Palác
Pisztoryho palác-2
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota, gyógyszertár
Jelenleg:
mozi, színház / opera, könyvtár
Felkeres
Pisztory-palota
Története

Pisztory Félix gyógyszerész építtette a 19. század utolsó harmadában. Földszintjén patika működött. 1945 után Lenint dicsőítő múzeumot hoztak létre benne.

Csoma-palota
Čomov palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Csoma-palota
Története

1778-ban Georg Karl Zillack építész tervei szerint épült barokk stílusban. 1923-ban Albert Einstein is megfordult benne.

Erdődy-palota, Andy Warhol Galéria
Erdődyho palác
Blava 2007-3-28-29
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház, galéria
Felkeres
Erdődy-palota, Andy Warhol Galéria
Története

1770-ben Erdődy György országbíró építtette a palotát barokk stílusban Mathias Walch tervei alapján. Ma étterem és Andy Warhol galéria.

Nester-palota
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
Eredetileg:
palota, kaszinó
Jelenleg:
nagykövetség
Megjegyzés:
Német Nagykövetség
Felkeres
Nester-palota
Története

1856-ban Josef von Nester építtette klasszicista stílusban Feigler Ignác tervei alapján. Ma német nagykövetség.

Pálffy-palota
Pálfiho palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Képzőművészeti főiskola.
Felkeres
Pálffy-palota
Története

1884-1885-ben épült fel neobarokk stílusban Pálffy János megrendelésére. Ma képzőművészeti főiskola.

Jeszenák-palota
Jesenákov palác
Jesenákov palác Hlavné námestie 2
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
nagykövetség, vendéglő / cukrászda / kávéház
Megjegyzés:
Görög Nagykövetség
Felkeres
Jeszenák-palota
Története

A 18. században a Jeszenák család építtette. A ház sarkán az ő címerük látható. Ma görög nagykövetség és cukrászda.

Segner-kúria
Segnerova kúria
Bratislava Segnerova kuria
Rios / Public domain
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Segner-kúria
Története

1648-ban késő reneszánsz stílusban építtette Andreas Segner pozsonyi városbíró. Itt született 1704-ben Johann Andreas von Segner (1704-1777), fizikus, matematikus és egyetemi professzor, a Segner-vízikerék megalkotója.

Brämer-kúria, Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria (2)
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Brämer-kúria, Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Története

A 16. század második felében keletkezett egy korábbi, késő gótikus épület felhasználásával. 1600 körül egy Brämer nevű katonatiszt reneszánsz kúriává alakította. Az északi udvari szárny a 18. században barokk stílusban épült. Ma a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma található benne.

Kamper-ház, Régészeti Múzeum
Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum
Žižkova 12
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kamper-ház, Régészeti Múzeum
Története

1601-ben reneszánsz stílusban épült. Ma régészeti múzeum.

Jó Pásztor-ház, Óramúzeum
Múzeum hodín - Dom U dobrého pastiera
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Jó Pásztor-ház, Óramúzeum
Története

1760 és 1765 között építette Matthaus Höllrigl építőmester. Nevét a ház délkeleti sarkán elhelyezett szoborról kapta, ami Jézus Krisztust ábrázolja, mint Jó Pásztort. Órásmesterségről szóló kiállítás található benne.

Emlékművek
Petőfi Sándor szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Petőfi Sándor szobra
Története

1911-ben avatták fel eredetileg a színházzal szemben, Radnai Béla pozsonyi szobrászművész alkotása. A megszálló csehszlovákok elbontották, és a darabjait egy istállóban tárolták. 1955-ben találták meg ismét. A Duda déli partján, Pozsonyligetfaluban, egy elhagyatott parkban engedték csak felállítani, ahol szlovák nacionalista vandálok rendszeresen megrongálták, a szobornál megemlékező magyarokat pedig ügynökökkel megfigyeltették. A tiltakozások miatt 2002-ben szétszedték, restaurálták és a magas vaskerítéssel zárható Medikus-kertbe helyezték át.

Egykori Mária Terézia-szoborcsoport
Fadrusz Mária Terézia
See page for author / Public domain
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Felkeres
Egykori Mária Terézia-szoborcsoport
Története

1897. május 16-án avatták fel Ferenc József jelenlétében, Fadrusz János alkotása.1921. október 26. és 27. közötti éjszaka a csehszlovák megszálló csapatok ledöntötték és vasdorongokkal darabokra zúzták. Helyére 1972-ben Ludovit Stúr szoborcsoportja került, ami Bártfay Tibor műve. Makettjét az 1900-as párizsi világkiállításon nagydíjjal jutalmazták.

Árpád-házi Szent Erzsébet szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Árpád-házi Szent Erzsébet szobra
Története

A pozsonyi vár udvarán tekinthető meg. 2001-ben készült, Norbert Sadei olasz szobrászművész alkotása.

Milleniumi fa
Eredetileg:
emlékfa
Jelenleg:
emlékfa
Felkeres
Milleniumi fa
Története

1896-ban a millennium alkalmával ültették a hársfát. Az 1970-es években a pozsonyi polgármester kivágatta. 1997-től újra hársa áll a helyén.

Kecskekapui evangélikus temető és neogótikus temetőkápolna
Bratská jednota baptistov
Eredetileg:
temető, kápolna
Jelenleg:
temető, kápolna
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Kecskekapui evangélikus temető és neogótikus temetőkápolna
Története

1793-ban az evangélikus közösség hozta létre a temetőt. 1868-ban épült a neogótikus temetőkápolna. A temető nevét az egykori Kecske-kapuról kapta, ami a várhegyet északról védő paliszád egyik kapuja volt, és azon keresztül hajtották ki a kecskéket legelni a környező dombokra. Itt nyugszik két 1848-1849-es mártír, Rázga Pál evangélikus lelkész és báró Jeszenák János nyitrai főispán, a Habsburg-párti szlovák felkelők elleni harc vezetője.

Johann Nepomuk Hummel szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Johann Nepomuk Hummel szobra
Története

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) szabadkőműves zeneszerző volt, szobrát 1887-ben avatták fel a helyi szabadkőműves páholy kezdeményezésére.

Fadrusz János mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
eltávolítva
Felkeres
Fadrusz János mellszobra
Története

Az 1897-ben állított Mária Terézia szoborcsoport alkotója 1903-ban elhunyt. Szobrát 1912-ben állították a rakparton, rálátással a Mária Terézia szoborcsoportra, így végignézhette annak elpusztítását. Pliegler János alkotását a szlovákok 1959. óta a pozsonyi városi galéria raktárában tárolják.

Első világháborús emlékmű
Pamätník obetiam 1. sv. vojny Four lions alebo 4 levy.
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Első világháborús emlékmű
Története

1925-ben készítette Rigele Alajos

A munka és a művészetek allegóriája dombormű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
A munka és a művészetek allegóriája dombormű
Története

Tóth István bronzreliefje, 1910 körül készült.

Vashonvéd
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Felkeres
Vashonvéd
Története

Rigele Alajos alkotása. A színház előtt állították fel 1915. május 23-án. Egy szöget egy koronáért lehetett venni, és beleverni a fából készült szoborba. Az adományt a hadirokkantak számára gyűjtötték. 1919-ben a csehszlovák megszállók eltávolították. 1929-ben Rigele Alajos elkészítette kő változatát is, amit Gútoron állítottak fel.

Liszt Ferenc mellszobra
Busta Franz Liszt
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Liszt Ferenc mellszobra
Története

Tilgner Viktor alkotása. A szobor előtti kis kertecskét határoló fémrács egy kottát formáz, és Liszt Ferenc Koronázási miséjének első taktusát jeleníti meg.

Rómer Flóris szobra
Büste Floris Romer
Veleius 22:40, 29. Nov. 2011 (CET) / Copyrighted free use
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Rómer Flóris szobra
Története

1815-ben Pozsonyban született Rómer Flóris Ferenc, a magyar régészet és műemlékvédelem kezdeményezője, a 19. századi magyar történetírás nagy alakja. 1907-ban állították fel eredetileg a Ferenciek terén, Stróbl Alajos alkotása. 1998-ban a szlovákok eldugták a régi városháza egyik sarkába.

Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály mellszobrai
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály mellszobrai
Története

A 19. század végi eklektikus ház falfülkéiben láthatók a mellszobrok.

Georg Raphael Donner szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Georg Raphael Donner szobra
Története

Georg Raphael Donner (1693-1741) osztrák szobrászművész szobra. Pozsonyban Esterházy Imre hercegprímás alkalmazásában alkotott. Egyik munkája a Szent Mártont lovon, magyar huszárruhában ábrázoló öntött szobor a dóm déli mellékhajójában található, és a dóm egykori főoltárának részét képezte.

Erdődy Pálffy István mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Felkeres
Erdődy Pálffy István mellszobra
Története

1913-ban avatták fel. A csehszlovák megszállók elpusztították.

Árpád-házi Szent Erzsébet szobra
Alžbeta Durínska
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Árpád-házi Szent Erzsébet szobra
Története

Rigele Alajos szobra az egykori Prépostlak (ma papi szeminárium) udvarán áll. 1907-ben állították Dr. Komlóssy Ferenc pozsonyi nagyprépost megrendelésére.

A pozsonyi sortűz áldozatainak emlékműve a csalogányvölgyi temetőben
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű, temető
Jelenleg:
temető, szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
A pozsonyi sortűz áldozatainak emlékműve a csalogányvölgyi temetőben
Története

A csalogányvölgyi temetőben nyugszanak az 1919. február 12-ei pozsonyi sortűz áldozatai. 8 halálos áldozatot követelt a csehszlovák sortűz, és a temetésük napján egy cseh katona még egy 14-éves diákot is lelőtt.

Immaculata-oszlop
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Immaculata-oszlop
Története

1723-ban állították a Szent István király templom előtt.

Szent Flórián-oszlop
Stĺp svätého Floriána
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Flórián-oszlop
Története

1732-ben épült a szoborcsoport a Virágvölgyben. Eredetileg a város északkeleti kijárata, a Lőrinc-kapu előtti téren állt és 1938-ban helyezték a virágvölgyi római katolikus templom előtti térre.

Szentháromság-szoborcsoport
Morový stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-szoborcsoport
Története

A 18. században készült a barokk alkotás az 1710-1713-as pestisjárvány emlékére. Talapzatán látható Szent István is, aki felajánlja a koronát Szűz Máriának.

Mária-oszlop
Mariánsky stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mária-oszlop
Története

1675-ben I. Lipót állíttatta, amiért sikerült felszámolnia a Wesselényi-féle összeesküvést. Pozsonyban végezték ki az összeesküvésben részt vevő Bónis Ferencet.

Ferences templom toronysisakja
Gotická veža z františkánskeho kostola
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Ferences templom toronysisakja
Története

Az óvárosi ferences templom korábbi, gótikus sisakja. 1895-ben bontották Ie rossz műszaki állapota miatt. Az új toronysisakot 1897-ben Ferenc József jelenlétében avatták fel.

Kisfaludy Sándor emléktáblája
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Kisfaludy Sándor emléktáblája
Története

Kisfaludy Sándor (1772-1844) magyar költő az 1790-es években Pozsonyban tanult. Az ünnepelt költő 1817-es látogatása emlékére 1863-ban Samarjay Károly állíttatta a táblát a szabadságharc eltiprása utáni Habsburg abszolutizmus németesítési törekvéseire reagálva.

Bartók Béla-emléktábla
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Bartók Béla-emléktábla
Története

1888-ban költözött Bartók Béla Pozsonyba és 1892 és 1899 között a Pozsonyi Királyi Katolikus Gimnázium diákja volt. A dombormű szlovák nyelvű.

Szent András katolikus temető
Ondrejský cintorín
Eredetileg:
temető
Jelenleg:
temető
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent András katolikus temető
Története

1784 körül keletkezett a temető. Az 1970-es években a főút szélesítésekor egy 5 méteres sávot leválasztottak, ennek pont a legértékesebb sírkápolna és kriptasor (pl. a Palugyay és a Csáky családok sírjai) estek áldozatul. A síremlékek jelentős részét a szlovákok ki is szelektálták, így mára csak a töredékük maradt meg. De még így is jól reprezentálják, hogy Pozsony eredetileg német és magyar lakosságú város volt.

Múzeumok és Galériák
Prímási palota
Primaciálny palác
Prímási palota
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Prímási palota
Története

1778 és 1781 között építtette Batthyány József esztergomi érsek Melchior Hefele tervei alapján. A timpanont az érsek címere és bíborosi kalapja díszíti. 1805-ben a palota Tükörtermében írták alá az austerlitzi csata után a pozsonyi békét. 1848. április 11-én V. Ferdinánd szintén itt írta alá az áprilisi törvényeket. 1849-ben Haynau itt írta alá a magyar forradalmárok felett az ítéleteket. Az emeletén 17. századi angol gobelinsorozat látható, ami Leandrosz és Heró tragikus szerelmét ábrázolja. A falikárpitokat Batthyány József érsek vásárolta Mazarin bíborostól.

A palotában található a Szent László kápolna. Udvarán Szent György lovas szobra látható.

Óvárosháza
Stará radnica
Óvárosháza
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Óvárosháza
Története

Először a 14. században említették. Legrégibb nyugati része 1288-ból való, Jakab bíró gótikus háza. 1387-ben vette meg a város, és ekkor építették hozzá a második, csúcsíves részt és a tornyot, mely eredetileg kápolnául szolgált. 1442-körül épült a kapu. 1581-ben épült reneszánsz árkádos udvara. A 16. században összekapcsolták a szomszédos Unger házzal. A tornyot a 17. század végén barokk stílusban alakították át. Az Apponyiak rokokó palotáját 1867-ben kapcsolták hozzá. Jelenleg a Városi Múzeum és az Európában is rendkívül gazdagnak számító Levéltár épülete.

Mihály-kapu
Michalská brána
Mihály-kapu
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Mihály-kapu
Története

A négy egykori középkori városkapu egyike. Zsigmond uralkodása idején építették meg egy emeletesre. 1511 és 1513 között megmagasították. 1753 és 1758 között átépítették, ekkor került rá a legfelső, nyolcszögű ráépítés és a barokk toronysisak. Tetején Szent Mihály arkangyal szobra áll. Fegyverkiállítás található benne, és panorámát is nyújt a városra.

Zsigray-kúria, Zsidó Kultúra Múzeuma
Žigraiova kúria
Žigraiova kúria 1
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
kastély / kúria, zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsigray-kúria, Zsidó Kultúra Múzeuma
Története

A 17. században Zsigray János pozsonyi alispán építtette. Később itt működött a lengyel haszid zsidók imaháza. Ma a Szlovákiai Zsidó Kultúra Múzeuma található benne.

Ortodox zsinagóga, Zsidó Múzeum
Synagóga
Orthodox Synagogue, Heydukova street, Bratislava
Kelovy / Public domain
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Ortodox zsinagóga, Zsidó Múzeum
Története

1923 és 1926 között épült Szalatnay Artúr építész tervei alapján a vasbeton borzalom. Zsidó Múzeum működik benne.

Pálffy-palota, Városi Galéria
Pálffyho palác
Pálffyho palác Panská-2
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
vármegyeháza, palota
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Pálffy-palota, Városi Galéria
Története

A ház a 13. század elejéről származik, Árpád-kori. A 15. században gótikus palotává alakították. A 17-18. században átépítették, Pozsony vármegye székhelye volt. Az 1850-es évek közepén, miután a vármegye máshová költözött, a Pálffyak késő klasszicista stílusban átalakították. Ma a pozsonyi városi galéria működik benne.

Vízi kaszárnya, Szlovák Nemzeti Galéria
Slovenská národná galéria
Eredetileg:
laktanya, börtön
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Vízi kaszárnya, Szlovák Nemzeti Galéria
Története

1763-ban Franz Anton Hillebrandt tervei szerint épült fel a barokk kaszárnya. Börtönként is funkcionált. Itt töltötte utolsó estéjét báró Mednyánszky László honvéd ezredes, Liptóvár hős parancsnoka, akit Haynau akasztatott fel a pozsonyi Szamárhegyen 1849. június 5-én. Itt raboskodott Madách Imre is, és a szintén kivégzett forradalmár, Rázga Pál. 1940-ben a Duna felé eső déli szárnyát elbontották. A II. világháború után a Szlovák Nemzeti Galéria fészkelte bele magát. Új "modern" szárnyát 1969 és 1977 között építették.

Kempelen Farkas háza
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kempelen Farkas háza
Története

A híres feltaláló Kempelen Farkas 1734. január 23-án született Pozsonyban. Az utolsó polihisztorok egyike volt. 1791-ben megjelent műve megalapozta a tudományos igényű fonetikát. Beszélőgépet készített, ami a hangképző szervek működését utánozta. 1769-ben bemutatott sakkozógépe világszenzáció lett.

Esterházy-palota
Slovenská národná galéria
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Esterházy-palota
Története

1870-ben épült, A. Huter tervezte. Ma a Szlovák Nemzeti Galéria fészkel benne.

Zichy-palota
Zichyho palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
rendezvényközpont
Felkeres
Zichy-palota
Története

1775-ben Zichy Ferenc építtette klasszicista stílusban.

Mirbach-palota, Városi Galéria
Mirbachov palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Mirbach-palota, Városi Galéria
Története

1768 és 1770 között a pozsonyi sörfőző, Michael Spech emeltette barokk stílusban. Ezután gróf Gyáky Imre, gróf Nyáry Károly, majd gróf Mirbach Emil birtokolták. A timpanont a Nyáry család címere díszíti. Ma a pozsonyi képzőművészeti galéria épülete.

Erdődy-palota, Andy Warhol Galéria
Erdődyho palác
Blava 2007-3-28-29
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház, galéria
Felkeres
Erdődy-palota, Andy Warhol Galéria
Története

1770-ben Erdődy György országbíró építtette a palotát barokk stílusban Mathias Walch tervei alapján. Ma étterem és Andy Warhol galéria.

Brämer-kúria, Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Brämerova kúria (2)
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Brämer-kúria, Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Története

A 16. század második felében keletkezett egy korábbi, késő gótikus épület felhasználásával. 1600 körül egy Brämer nevű katonatiszt reneszánsz kúriává alakította. Az északi udvari szárny a 18. században barokk stílusban épült. Ma a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma található benne.

Kamper-ház, Régészeti Múzeum
Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum
Žižkova 12
Wizzard / Public domain
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kamper-ház, Régészeti Múzeum
Története

1601-ben reneszánsz stílusban épült. Ma régészeti múzeum.

Jó Pásztor-ház, Óramúzeum
Múzeum hodín - Dom U dobrého pastiera
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Jó Pásztor-ház, Óramúzeum
Története

1760 és 1765 között építette Matthaus Höllrigl építőmester. Nevét a ház délkeleti sarkán elhelyezett szoborról kapta, ami Jézus Krisztust ábrázolja, mint Jó Pásztort. Órásmesterségről szóló kiállítás található benne.

Vörös Rák Patika, Patikamúzeum
Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka
Eredetileg:
gyógyszertár
Jelenleg:
múzeum
Megjegyzés:
Patikamúzeum.
Felkeres
Vörös Rák Patika, Patikamúzeum
Története

Eredeti "bécsi empír" stílusú patika-berendezéssel bír.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.1434520000","long":"17.1083740000"},"townlink":"pozsony-bratislava","town":{"townId":1,"active":1,"name_HU":"Pozsony","name_LO":"Bratislava; Pre\u0161porok ","name_GE":"Pressburg","name_LT":"Posonium; Wratisslaburgium; Bisonium","seolink":"pozsony-bratislava","listorder":1,"oldcounty":1,"country":2,"division":1,"altitude":"126\u2013514","gps_lat":"48.1434520000","gps_long":"17.1083740000","population":426,"hungarian_2011":3.4,"population_1910":78223,"hungarian_1910":40.53,"german_1910":41.92,"slovak_1910":14.92,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"own","picture_ref":"","georegion":"Kisalf\u00f6ld, Kis-K\u00e1rp\u00e1tok d\u00e9li l\u00e1ba","river":"Duna","description":"A mai v\u00e1rost a honfoglal\u00e1s sor\u00e1n betelep\u00fclt magyarok alap\u00edtott\u00e1k, nev\u00e9t a Szent Istv\u00e1n \u00e1ltal alap\u00edtott v\u00e1rmegye els\u0151 isp\u00e1nj\u00e1r\u00f3l kapta, amelynek k\u00f6zpontja lett. T\u00f6bbsz\u00f6r megv\u00e9dte az orsz\u00e1got a h\u00f3d\u00edt\u00f3 sz\u00e1nd\u00e9kkal \u00e9rkez\u0151 n\u00e9met hadakt\u00f3l. Zsigmond meger\u0151s\u00edtette a v\u00e1r\u00e1t a cseh huszit\u00e1k ellen, akiknek v\u00e9g\u00fcl ellen tudott \u00e1llni. M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly 1467-ben renesz\u00e1nsz egyetemet alap\u00edtott a v\u00e1rosban Academia Istropolitana n\u00e9ven. Igazi jelent\u0151s\u00e9g\u00e9t az ut\u00e1n nyerte el, hogy a t\u00f6r\u00f6k 1541-ben elfoglalta az orsz\u00e1g f\u0151v\u00e1ros\u00e1t, Bud\u00e1t. Ezut\u00e1n Magyarorsz\u00e1g f\u0151v\u00e1rosa Pozsony lett. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vsz\u00e1zadokban 10 Habsburg-h\u00e1zi uralkod\u00f3 kir\u00e1lyt \u00e9s 1 kir\u00e1lyn\u0151t koron\u00e1ztak meg a Szent M\u00e1rton d\u00f3mban, \u00e9s az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seket is t\u00f6bbnyire a v\u00e1rosban tartott\u00e1k. Rangj\u00e1hoz m\u00e9lt\u00f3an sz\u00e1mos templom, f\u0151\u00fari palota \u00e9s k\u00f6z\u00e9p\u00fclet \u00e9p\u00fclt a v\u00e1rosban. A Habsburg-ellenes magyar felkel\u0151k t\u00f6bbsz\u00f6r is birtokba vett\u00e9k. V\u00e1r\u00e1t P\u00e1lffy P\u00e1l b\u0151v\u00edtette \u00e9s eg\u00e9sz\u00edtette ki a n\u00e9gy d\u00edsztoronnyal \u00e9s M\u00e1ria Ter\u00e9zia utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra barokkos\u00edtott\u00e1k. A v\u00e1rosban mondt\u00e1k ki az 1836-os orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen, hogy az orsz\u00e1g hivatalos nyelve a latin helyett a magyar lett. Az orsz\u00e1g els\u0151 l\u00f3vas\u00fatja is Pozsony \u00e9s Nagyszombat k\u00f6z\u00f6tt ny\u00edlt meg. 1919-ben a csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k a v\u00e1rost, a b\u00e9k\u00e9sen t\u00fcntet\u0151 magyar \u00e9s n\u00e9met polg\u00e1rok k\u00f6z\u00e9 l\u00f6vettek \u00e9s led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a magyar szobrokat. Ezut\u00e1n kezd\u0151d\u00f6tt a v\u00e1ros er\u0151szakos szlov\u00e1kos\u00edt\u00e1sa. 1945. ut\u00e1n a v\u00e1ros megmaradt magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1g\u00e1t kitelep\u00edtett\u00e9k, de a v\u00e1ros \u00e9p\u00edtett eml\u00e9kei ma is \u0151rzik eml\u00e9k\u00fcket.","nameorigin":"","history":"\u0150skor|Kelta, majd r\u00f3mai telep\u00fcl\u00e9sek.@568-t\u00f3l a 9. sz\u00e1zadig|Az Avar Kagan\u00e1tus idej\u00e9n nagym\u00e9ret\u0171 avar telep\u00fcl\u00e9s l\u00e9tes\u00fclt Pozsony mai ter\u00fclet\u00e9n. Az avarok buk\u00e1sa ut\u00e1n a Morva Fejedelems\u00e9g vette birtokba a K\u00e1rp\u00e1t-medence \u00e9szaknyugati szeglet\u00e9t.@833 k\u00f6r\u00fcl|Mojm\u00edr morva fejedelem gerendav\u00e1rt emelt a pozsonyi v\u00e1rhegyen.@#1|@902|A magyarok vett\u00e9k birtokba a ter\u00fcletet \u00e9s elpuszt\u00edtott\u00e1k a morva er\u0151ss\u00e9get. A Morva \u0022Birodalom\u0022 907-ben v\u00e9gleg megsz\u0171nt.@#2|@#3|@1000|Szent Istv\u00e1n megszervezte Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9t, egy \u00faj gerendaszerkezetes, f\u00f6lddel t\u00f6lt\u00f6tt fal\u00fa isp\u00e1ns\u00e1gi v\u00e1r \u00e9p\u00fclt.@1029|N\u00e9met csapatok a Lajta \u00e9s a Fischa k\u00f6z\u00f6tti hat\u00e1rvid\u00e9ken fosztogattak, mire v\u00e1laszul a magyarok bet\u00f6rtek Bajororsz\u00e1gba.@1030|II. Konr\u00e1d cs\u00e1sz\u00e1r ennek \u00fcr\u00fcgy\u00e9n Magyarorsz\u00e1gra t\u00e1madt, \u00e9s h\u0171b\u00e9ress\u00e9 akarta tenni az orsz\u00e1got. A cs\u00e1sz\u00e1r cseh h\u0171b\u00e9rese elfoglalta Pozsonyt. Istv\u00e1n a felperzselt f\u00f6ld taktik\u00e1j\u00e1t alkalmazta, a visszavonul\u00f3 n\u00e9meteket B\u00e9csn\u00e9l beker\u00edtette \u00e9s legy\u0151zte. A Lajta \u00e9s Fischa k\u00f6z\u00f6tti ter\u00fclet Magyarorsz\u00e1ghoz ker\u00fclt.@1041|A magyar nemesek letasz\u00edtott\u00e1k a zsarnok Orseolo P\u00e9tert a tr\u00f3nr\u00f3l, \u00e9s Aba S\u00e1muelt v\u00e1lasztott\u00e1k kir\u00e1lly\u00e1. P\u00e9ter III. Henrikhez menek\u00fclt.@1042|Aba S\u00e1muel a mai Ausztri\u00e1ban puszt\u00edtott, a n\u00e9met t\u00e1mad\u00e1st megnehez\u00edtend\u0151. III. Henrik elfoglalta Pozsonyt \u00e9s a Garamig hatolt.@1043|III. Henrik \u00fajabb t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott, de az elakadt a R\u00e1bca mocsaraiban. B\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6ttek, Aba S\u00e1muel lemondott a Lajta \u00e9s Fischa k\u00f6z\u00e9r\u0151l \u00e9s Morvamez\u0151r\u0151l.@1044|A magyar nemesek Aba S\u00e1muel ellen fordultak, \u00e9s III. Henriket k\u00e9rt\u00e9k beavatkozni, aki M\u00e9nf\u0151n\u00e9l legy\u0151zte S\u00e1muelt, \u00e9s Orseolo P\u00e9tert vissza\u00fcltette a magyar tr\u00f3nra.@1045|P\u00e9ter uralma biztos\u00edt\u00e1s\u00e1ra III. Henriknek h\u0171b\u00e9resk\u00fct tett.@1046|A Vazul fiak, Endre \u00e9s Levente herceg orosz seg\u00e9dcsapatokkal bevonul, sz\u00ednleg a pog\u00e1nyl\u00e1zad\u00e1s mell\u00e9 \u00e1ll, \u00e9s el\u0171zte P\u00e9tert.@1051|III. Henrik t\u00e1mad\u00f3 sereg\u00e9t a V\u00e9rtes l\u00e1b\u00e1n\u00e1l megvert\u00e9k. A hegys\u00e9g a legenda szerint a n\u00e9metek menek\u00fcl\u00e9s sor\u00e1n eldob\u00e1lt v\u00e9rtjeir\u0151l kapta a nev\u00e9t.@1052|III. Henrik pr\u00f3b\u00e1lta bevenni, sikertelen\u00fcl. A legenda szerint B\u00fav\u00e1r Kund els\u00fcllyesztette az ostroml\u00f3 n\u00e9metek haj\u00f3it.@1074|A mogyor\u00f3di csata ut\u00e1n ide menek\u00fclt Salamon kir\u00e1ly unokatestv\u00e9rei, G\u00e9za \u00e9s L\u00e1szl\u00f3 herceg el\u0151l.@1108|V. Henrik a tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151 \u00c1lmos herceg k\u00e9r\u00e9s\u00e9re \u00c1lmos b\u00e1tyj\u00e1ra, K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1lyra t\u00e1madt \u00e9s ostrom al\u00e1 vette Pozsonyt. T\u00f6bb havi eredm\u00e9nytelen ostrom ut\u00e1n V. Henrik kib\u00e9k\u00fclt K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1nnal.@1146|A tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151 Borisz herceg II. Henrik bajor herceg sereg\u00e9vel elfoglalta Pozsonyt, de 1146. szeptember 11-\u00e9n II. G\u00e9za kir\u00e1ly a Fischa foly\u00f3 mellett legy\u0151zte sereg\u00fcket.@#5|@1241|Ellen\u00e1llt a mongol h\u00f3d\u00edt\u00f3knak, Batu k\u00e1n sereg\u00e9nek.@1242 ut\u00e1n|IV. B\u00e9la k\u0151v\u00e1rat \u00e9p\u00edtett Pozsonyban.@1262|IV. B\u00e9la \u00f6r\u00f6k\u00f6s\u00e9\u00fcl B\u00e9la nev\u0171 fi\u00e1t nevezte meg. Erre a m\u00e1sik fia, Istv\u00e1n megharagudott \u00e9s legy\u0151zte IV. B\u00e9la sereg\u00e9t Pozsony mellett.@1271. \u00e1prilis|A birodalom\u00e9p\u00edt\u0151 amb\u00edci\u00f3kkal rendelkez\u0151 II. Ottok\u00e1r cseh kir\u00e1ly elfoglalta, t\u00f6bb \u00e9szaknyugat-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rral egy\u00fctt.@1271. j\u00falius 2.|A csehek Mosonyi veres\u00e9ge ut\u00e1ni b\u00e9kek\u00f6t\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9nt visszaker\u00fclt a magyar kir\u00e1ly fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00e1.@1272. augusztus 6.|V. Istv\u00e1n hal\u00e1la ut\u00e1n az Ab\u00e1k fegyveresen fell\u00e1zadtak Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 ellen, \u00e9s el akart\u00e1k ragadni a gyermek tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6st, L\u00e1szl\u00f3t. Levert\u00e9k a l\u00e1zad\u00e1st, de az Ab\u00e1k II. Ottok\u00e1r udvar\u00e1ba menek\u00fcltek, \u00e9s \u00e1tadt\u00e1k Pozsony v\u00e1r\u00e1t Ottok\u00e1rnak, aki ki akarta terjeszteni uralm\u00e1t Magyarorsz\u00e1gra.@1273. m\u00e1jus eleje|A kor\u00e1bban Ottok\u00e1rhoz menek\u00fclt Egyed mester b\u0171nb\u00e1n\u00f3lag hazat\u00e9rt, \u00e9s visszaadta Pozsonyt a magyar kir\u00e1lynak, IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3nak.@1273. augusztus 8.|II. Ottok\u00e1r 60.000 f\u0151s cseh-n\u00e9met sereg\u00e9vel megt\u00e1madta Magyarorsz\u00e1got. Megostromolta \u00e9s elfoglalta Pozsonyt, majd eg\u00e9sz Pozsony megy\u00e9t a V\u00e1gig a hatalm\u00e1ba ker\u00edtette.@1276. november 21.|Habsburg Rudolf n\u00e9met cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9s IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3 magyar kir\u00e1ly k\u00f6z\u00f6s fell\u00e9p\u00e9se b\u00e9k\u00e9re k\u00e9nyszer\u00edtette II. Ottok\u00e1rt. Magyarorsz\u00e1g visszakapta ter\u00fcleteit \u00e9s Ottok\u00e1r h\u0171s\u00e9gesk\u00fct tett Rudolf el\u0151tt.@1277. j\u00falius 12.|IV. L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r meger\u0151s\u00edtett\u00e9k sz\u00f6vets\u00e9g\u00fcket. Ezut\u00e1n II. Ottok\u00e1r t\u00e9nylegesen is visszaadta az elfoglalt magyar v\u00e1rakat.@1278. augusztus 26.|@#6|@1301|III. Andr\u00e1s \u00f6zvegye, Habsburg \u00c1gnes B\u00e9csbe ment, majd ap\u00e1cakolostorba vonult. Pozsony v\u00e1rmegye \u00f6zvegyi tart\u00e1s c\u00edm\u00e9n osztr\u00e1k igazgat\u00e1s al\u00e1 ker\u00fclt.@1327. febru\u00e1r|Nagyszombatban K\u00e1roly R\u00f3bert sz\u00f6vets\u00e9get k\u00f6t\u00f6tt J\u00e1nos cseh kir\u00e1llyal Ott\u00f3 osztr\u00e1k herceg t\u00e1mogat\u00e1sa \u00e9rdek\u00e9ben a t\u00f6bbi osztr\u00e1k herceggel szemben.@1328. febru\u00e1r|A hadj\u00e1rat megindult Ausztria ellen, \u00e9s sor v\u00e1rat elfoglaltak. J\u00falius 23-\u00e1n J\u00e1nos is t\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fclt.@1328. szeptember 21.|A felek b\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6ttek a Lajta melletti Bruckban. Ennek \u00e9rtelm\u00e9ben a magyarok visszakapt\u00e1k Pozsonyt. A k\u00f6z\u00e9pkorban kir\u00e1lyi isp\u00e1nok igazgatt\u00e1k.@1386|Anjou M\u00e1ria elz\u00e1logos\u00edtotta Jodok \u00e9s Prokop morva \u0151rgr\u00f3foknak.@1389|Zsigmond visszav\u00e1ltotta, de Prokop nem volt hajland\u00f3 kivonulni, \u00edgy ostrommal vett\u00e9k vissza. St\u00edbor lett a pozsonyi isp\u00e1n.@1423|Zsigmond lebontotta a r\u00e9gi lak\u00f3tornyot \u00e9s hatalmas n\u00e9gysz\u00f6glet\u0171 palot\u00e1t \u00e9p\u00edttetett, er\u0151s k\u0151fallal vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl, melyeket \u00e1gy\u00fak elhelyez\u00e9s\u00e9re is felk\u00e9sz\u00edtettek. A r\u00e9gi v\u00e1rb\u00f3l csak a Korona-torony maradt meg.@1428|A huszit\u00e1k felgy\u00fajtott\u00e1k a k\u00fcls\u0151 v\u00e1rosr\u00e9szt, de a v\u00e1rat nem mert\u00e9k megostromolni.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1441|Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 p\u00e1rtiak hi\u00e1ba pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k elfoglalni az UI\u00e1szl\u00f3-p\u00e1rti v\u00e9d\u0151kt\u0151l.@1450|Hunyadi J\u00e1nos szerezte meg.@1453|Hunyadinak \u00e1t kellett adnia V. L\u00e1szl\u00f3nak, aki Cillei Ulrikot nevezte ki isp\u00e1nnak.@#7|@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1467|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly renesz\u00e1nsz egyetemet alap\u00edtott Pozsonyban Academia Istropolitana n\u00e9ven. Az egyetem M\u00e1ty\u00e1s hal\u00e1l\u00e1ig, 1490-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.@1506|Habsburg Miksa r\u00f6vid id\u0151re elfoglalta.@#8|@1526|A moh\u00e1csi csata ut\u00e1n a v\u00e1rba menek\u00fclt Habsburg M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u00e9. II. Lajos hal\u00e1lh\u00edr\u00e9re f\u0151nemesek egy csoportja Habsburg Ferdin\u00e1ndot v\u00e1lasztotta kir\u00e1lynak.@1527|Pozsony kaput nyitott Ferdin\u00e1nd serege el\u0151tt.@#9|@1541|Buda elveszt\u00e9s\u00e9vel Pozsony lett a f\u0151v\u00e1ros: 10 uralkod\u00f3 kir\u00e1lyt \u00e9s 1 kir\u00e1lyn\u0151t koron\u00e1ztak meg a v\u00e1rosban.@1561|Ferdin\u00e1nd parancs\u00e1ra \u00e1talak\u00edt\u00e1sokat v\u00e9geztek a v\u00e1ron.@#10|@#13|@1605. m\u00e1jus - j\u00fanius 5.|Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis sereg\u00e9vel Pozsonyba menek\u00fclt. Bocskai Istv\u00e1n seregei a fallal m\u00e9g nem v\u00e9dett k\u00fcls\u0151 r\u00e9szeket fel\u00e9gett\u00e9k, de a v\u00e1rat \u00e9s a v\u00e1rost nem tudt\u00e1k elfoglalni.@#14|@#15|@1619. okt\u00f3ber 13.|A Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem ellen k\u00fcld\u00f6tt cs\u00e1sz\u00e1ri sereg Tieffenbach Rudolf vezet\u00e9s\u00e9vel meg\u00e9rkezett Pozsonyba, de nem engedt\u00e9k be \u0151ket a v\u00e1rosba.@1619. okt\u00f3ber 14. reggel 4 \u00f3ra|Bethlen G\u00e1bor hadai, amint meg\u00e9rkeztek Pozsonyhoz, egyb\u0151l megt\u00e1madt\u00e1k \u00e9s kard\u00e9lre h\u00e1nyt\u00e1k az \u00f3vatlanul pihen\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri sereget. 1500 n\u00e9met zsoldost v\u00e1gtak le.@1619. okt\u00f3ber 16.|Pozsony tan\u00e1csa \u00e1tadta a v\u00e1rost Bethlen G\u00e1bor hadainak. A pozsonyi v\u00e1rba h\u00faz\u00f3dott n\u00e1dor \u00e9s a korona\u0151r is megh\u00f3dolt Bethlen el\u0151tt, a Szent Korona Bethlen G\u00e1bor kez\u00e9re jutott.@1619. okt\u00f3ber v\u00e9ge|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem serege Pozsony mellett egyes\u00fclt cseh-morva sz\u00f6vets\u00e9geseivel, \u00e9s k\u00e9sz\u00fclt B\u00e9cs lerohan\u00e1s\u00e1ra.@1620. okt\u00f3ber 9.|Dampierre cs\u00e1sz\u00e1ri serege megk\u00eds\u00e9relte elfoglalni Pozsonyt, de a v\u00e9d\u0151k visszavert\u00e9k a t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t, \u00e9s Dampierre maga is ott hagyta a fog\u00e1t. Ezut\u00e1n Bethlen G\u00e1bor Pozsonyba visszat\u00e9rve feladta B\u00e9cs ostrom\u00e1nak terv\u00e9t, \u00e9s a cseh felkel\u0151k megseg\u00edt\u00e9s\u00e9re 8.000 lovast k\u00fcld\u00f6tt, akik azonban a feh\u00e9rhegyi csat\u00e1ban 1620. november 8-\u00e1n d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get szenvedtek.@1621. \u00e1prilis 29.|Pozsony megadta mag\u00e1t a Buquoy vezette cs\u00e1sz\u00e1riaknak.@1621. augusztus 17.|Bethlen G\u00e1bor serege Pozsony al\u00e1 \u00e9rt.@1621. augusztus 31.|Bethlen besz\u00fcntette Pozsony ostrom\u00e1t, mivel az nem kecsegtetett gyors eredm\u00e9nnyel. Ezut\u00e1n Morvaorsz\u00e1gba indultak.@#16|@1635-1649|P\u00e1lffy P\u00e1l pozsonyi isp\u00e1n \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtette, a palot\u00e1t egy \u00faj szinttel \u00e9s n\u00e9gy d\u00edsztoronnyal b\u0151v\u00edtette. Ekkor nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t.@#19|@#20|@1671|A Wessel\u00e9nyi-f\u00e9le \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s leleplez\u00e9se ut\u00e1n itt v\u00e9gezt\u00e9k ki B\u00f3nis Ferencet.@#21|@1673|A kurucok ellen 3 \u00e1gy\u00fab\u00e1sty\u00e1val er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg, ekkor \u00e9p\u00fclt a Lip\u00f3t-kapu.@#22|@1683. j\u00falius 26.|Pozsony megnyitotta kapuit Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc serege el\u0151tt, de a v\u00e1r ellen\u00e1llt, \u00edgy azt ostrom al\u00e1 vett\u00e9k. A cs\u00e1sz\u00e1ri seregek B\u00e9cs al\u00e1 vonultak vissza, mivel annak ostrom\u00e1ra hatalmas t\u00f6r\u00f6k sereg k\u00f6zeledett.@1683. j\u00falius 27.|Petr\u00f3czy Istv\u00e1n kurucaival sz\u00e9tverte a Lotharingiai K\u00e1roly \u00e1ltal Pozsony megseg\u00edt\u00e9s\u00e9re k\u00fcld\u00f6tt cs\u00e1sz\u00e1ri egys\u00e9get.@1683. j\u00falius 29.|Lotharingiai K\u00e1roly bevonult Pozsonya \u00e9s f\u00f6lmentette az ostromlott v\u00e1rat. Meg akarta akad\u00e1lyozni, hogy Th\u00f6k\u00f6ly egyes\u00fclj\u00f6n a t\u00f6r\u00f6k sereggel B\u00e9cs alatt, \u00e9s biztos\u00edtani akarta a lengyel sereg egyes\u00fcl\u00e9s\u00e9t a cs\u00e1sz\u00e1ri haddal.@#23|@#24|@#25|@#27|@1703|Kuruc felkel\u0151k vett\u00e9k birtokban Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9t, de Pozsony Habsburg-er\u0151ss\u00e9g maradt.@1706. okt\u00f3ber|A v\u00e1roslak\u00f3k lefizett\u00e9k Forg\u00e1ch Simon kuruc gener\u00e1list, hogy k\u00edm\u00e9lje meg a v\u00e1rost, aminek elfoglal\u00e1s\u00e1ra utas\u00edtotta R\u00e1k\u00f3czy. Ez\u00e9rt k\u00e9s\u0151bb letart\u00f3ztatt\u00e1k.@1708|A vesztes trencs\u00e9ni csata ut\u00e1n a kurucok kiszorultak Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9b\u0151l.@1741|Az osztr\u00e1k \u00f6r\u00f6k\u00f6s\u00f6d\u00e9si h\u00e1bor\u00faban M\u00e1ria Ter\u00e9zia a poroszok el\u0151l Pozsonyba menek\u00fclt, a f\u0151nemesek felaj\u00e1nlott\u00e1k neki seg\u00edts\u00e9g\u00fcket.@1761-65|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a v\u00e1rat barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edttette \u00e1t.@1780|II. J\u00f3zsef B\u00e9csbe sz\u00e1ll\u00edttatta a b\u00fatorokat \u00e9s m\u0171kincseket.@1783-t\u00f3l|Katolikus papneveldek\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a v\u00e1r.@1802|Laktany\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t a v\u00e1rat.@1806|R\u00f6vid id\u0151re elfoglalt\u00e1k a franci\u00e1k Nap\u00f3leon vezet\u00e9s\u00e9vel.@1809|Ism\u00e9t bevonultak a franci\u00e1k, \u00e1gy\u00faz\u00e1sukkal megrong\u00e1lt\u00e1k az \u00e9p\u00fcleteket.@1811. m\u00e1jus 30.|A v\u00e1r egy v\u00e9letlen t\u0171zesetben le\u00e9gett.@1825-1848|Reformkor. A reformkori magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sek Pozsonyban \u00fcl\u00e9seztek. Legjelent\u0151sebb v\u00edvm\u00e1nyuk a magyar nyelv hivataloss\u00e1 t\u00e9tele volt 1836-ban a latin helyett.@1840|Az orsz\u00e1g els\u0151 l\u00f3vas\u00fatja megny\u00edlt Pozsony \u00e9s Szentgy\u00f6rgy k\u00f6z\u00f6tt. Ezut\u00e1n Nagyszombatig meghosszabb\u00edtott\u00e1k.@#28|@#30|@1914|Pozsonyban megny\u00edlt az Erzs\u00e9bet Tudom\u00e1nyegyetem.@#31|@1918. okt\u00f3ber 31.|A Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 megpr\u00f3b\u00e1lta elfoglalni Pozsonyt, de a soproni kad\u00e9tiskola 16-17 \u00e9ves di\u00e1kjai visszavert\u00e9k a t\u00e1mad\u00e1st.@#32|@1919. janu\u00e1r 2.|A Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 harc n\u00e9lk\u00fcl foglalta el Pozsonyt.@1919. febru\u00e1r 12.|Pozsonyi sort\u0171z. Pozsony n\u00e9met \u00e9s magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 lakoss\u00e1ga b\u00e9k\u00e9sen t\u00fcntetett a megsz\u00e1ll\u00e1s ellen. A Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 katon\u00e1i a t\u00f6megbe l\u0151ttek, majd szuronyrohamot ind\u00edtottak a fegyvertelen civilek ellen. 9 ember meghalt \u00e9s t\u00f6bb sz\u00e1zan megs\u00e9r\u00fcltek.@1919. ut\u00e1n|A csehszlov\u00e1kok a v\u00e1ros magyar m\u00faltj\u00e1nak eml\u00e9keit igyekeztek elt\u00fcntetni. Pozsonyt Bratislav\u00e1ra nevezt\u00e9k \u00e1t, megv\u00e1ltoztatt\u00e1k az utc\u00e1k \u00e9s terek elnevez\u00e9s\u00e9t, elpuszt\u00edtott\u00e1k a magyar szobrokat, elt\u00e1vol\u00edttatt\u00e1k a magyar \u00e9s n\u00e9met nyelv\u0171 bolti feliratokat. Kir\u00fagt\u00e1k a magyar munkav\u00e1llal\u00f3kat, betiltott\u00e1k a magyar \u00e9s n\u00e9met nyelv\u0171 oktat\u00e1st \u00e9s bez\u00e1ratt\u00e1k az Erzs\u00e9bet Tudom\u00e1nyegyetemet. T\u00f6bb ezer embernek kellett elmenek\u00fclnie, hely\u00fckre nagy t\u00f6megben telep\u00edtettek be szlov\u00e1kokat a hegyi falvakb\u00f3l, hogy megv\u00e1ltoztass\u00e1k a v\u00e1ros nemzetis\u00e9gi \u00f6sszet\u00e9tel\u00e9t.@#36|@#38|@1939-1945|Pozsony a Szlov\u00e1k K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g sz\u00e9khelye volt.@#41|@1945. \u00c1prilis 4.|A szovjet v\u00f6r\u00f6s hadsereg elfoglalta Pozsonyt, \u00e9s nyomukban \u00fajj\u00e1alakult Csehszlov\u00e1kia.@1945|A Pozsonyligetfalui intern\u00e1l\u00f3 t\u00e1borban t\u00f6bb ezer magyar \u00e9s n\u00e9met civilt m\u00e9sz\u00e1roltak le a csehszlov\u00e1k katon\u00e1k.@#42|@1945 ut\u00e1n|A Bene\u0161-dekr\u00e9tumok alapj\u00e1n a v\u00e1ros magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1g\u00e1t kitelep\u00edtett\u00e9k, tulajdonukat elkobozt\u00e1k. A felvid\u00e9ki magyarokat megfosztott\u00e1k jogaikt\u00f3l, \u00e9s csak azok kaphatt\u00e1k vissza \u00e1llampolg\u00e1ri jogaikat, akik szlov\u00e1knak vallott\u00e1k magukat. T\u00f6bb t\u00edzezer magyart deport\u00e1ltak Csehorsz\u00e1gba, \u00e9s t\u00f6bb mint sz\u00e1zezer magyart \u00fcld\u00f6ztek el sz\u00fcl\u0151f\u00f6ldj\u00fckr\u0151l.@#43|@#44|&varak.hu|https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/2417-Pozsony-Var\/"},"castles":[{"castleId":75,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Bratislavsk\u00fd hrad","settlement_HU":"Pozsony","settlement_LO":"Bratislava","address":"Hrad, 811 06 Bratislava","listorder":3,"gps_lat":"48.1423520000","gps_long":"17.1001740000","oldcounty":1,"country":2,"division":1,"cond":1,"entrance":1,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/2417-Pozsony-Var\/","homepage":"http:\/\/www.bratislava-hrad.sk\/","openinghours":"https:\/\/www.snm.sk\/?historicke-muzeum-otvaracie-hodiny","picture":"own","picture_ref":"","name":"Pozsonyi v\u00e1r","seolink":"pozsonyi-var","georegion":"Kis-K\u00e1rp\u00e1tok","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@1000|Szent Istv\u00e1n megszervezte Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9t, egy \u00faj gerendaszerkezetes, f\u00f6lddel t\u00f6lt\u00f6tt fal\u00fa isp\u00e1ns\u00e1gi v\u00e1r \u00e9p\u00fclt.@1029|N\u00e9met csapatok a Lajta \u00e9s a Fischa k\u00f6z\u00f6tti hat\u00e1rvid\u00e9ken fosztogattak, mire v\u00e1laszul a magyarok bet\u00f6rtek Bajororsz\u00e1gba.@1030|II. Konr\u00e1d cs\u00e1sz\u00e1r ennek \u00fcr\u00fcgy\u00e9n Magyarorsz\u00e1gra t\u00e1madt, \u00e9s h\u0171b\u00e9ress\u00e9 akarta tenni az orsz\u00e1got. A cs\u00e1sz\u00e1r cseh h\u0171b\u00e9rese elfoglalta Pozsonyt. Istv\u00e1n a felperzselt f\u00f6ld taktik\u00e1j\u00e1t alkalmazta, a visszavonul\u00f3 n\u00e9meteket B\u00e9csn\u00e9l beker\u00edtette \u00e9s legy\u0151zte. A Lajta \u00e9s Fischa k\u00f6z\u00f6tti ter\u00fclet Magyarorsz\u00e1ghoz ker\u00fclt.@1041|A magyar nemesek letasz\u00edtott\u00e1k a zsarnok Orseolo P\u00e9tert a tr\u00f3nr\u00f3l, \u00e9s Aba S\u00e1muelt v\u00e1lasztott\u00e1k kir\u00e1lly\u00e1. P\u00e9ter III. Henrikhez menek\u00fclt.@1042|Aba S\u00e1muel a mai Ausztri\u00e1ban puszt\u00edtott, a n\u00e9met t\u00e1mad\u00e1st megnehez\u00edtend\u0151. III. Henrik elfoglalta Pozsonyt \u00e9s a Garamig hatolt.@1043|III. Henrik \u00fajabb t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott, de az elakadt a R\u00e1bca mocsaraiban. B\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6ttek, Aba S\u00e1muel lemondott a Lajta \u00e9s Fischa k\u00f6z\u00e9r\u0151l \u00e9s Morvamez\u0151r\u0151l.@1044|A magyar nemesek Aba S\u00e1muel ellen fordultak, \u00e9s III. Henriket k\u00e9rt\u00e9k beavatkozni, aki M\u00e9nf\u0151n\u00e9l legy\u0151zte S\u00e1muelt, \u00e9s Orseolo P\u00e9tert vissza\u00fcltette a magyar tr\u00f3nra.@1045|P\u00e9ter uralma biztos\u00edt\u00e1s\u00e1ra III. Henriknek h\u0171b\u00e9resk\u00fct tett.@1046|A Vazul fiak, Endre \u00e9s Levente herceg orosz seg\u00e9dcsapatokkal bevonul, sz\u00ednleg a pog\u00e1nyl\u00e1zad\u00e1s mell\u00e9 \u00e1ll, \u00e9s el\u0171zte P\u00e9tert.@1051|III. Henrik t\u00e1mad\u00f3 sereg\u00e9t a V\u00e9rtes l\u00e1b\u00e1n\u00e1l megvert\u00e9k. A hegys\u00e9g a legenda szerint a n\u00e9metek menek\u00fcl\u00e9s sor\u00e1n eldob\u00e1lt v\u00e9rtjeir\u0151l kapta a nev\u00e9t.@1052|III. Henrik pr\u00f3b\u00e1lta bevenni, sikertelen\u00fcl. A legenda szerint B\u00fav\u00e1r Kund els\u00fcllyesztette az ostroml\u00f3 n\u00e9metek haj\u00f3it@1074|A mogyor\u00f3di csata ut\u00e1n ide menek\u00fclt Salamon kir\u00e1ly unokatestv\u00e9rei, G\u00e9za \u00e9s L\u00e1szl\u00f3 herceg el\u0151l.@1108|V. Henrik a tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151 \u00c1lmos herceg k\u00e9r\u00e9s\u00e9re \u00c1lmos b\u00e1tyj\u00e1ra, K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1lyra t\u00e1madt \u00e9s ostrom al\u00e1 vette Pozsonyt. T\u00f6bb havi eredm\u00e9nytelen ostrom ut\u00e1n V. Henrik kib\u00e9k\u00fclt K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1nnal.@1146|A tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151 Borisz herceg II. Henrik bajor herceg sereg\u00e9vel elfoglalta Pozsonyt, de 1146. szeptember 11-\u00e9n II. G\u00e9za kir\u00e1ly a Fischa foly\u00f3 mellett legy\u0151zte sereg\u00fcket.@#5|@1241|Ellen\u00e1llt a mongol h\u00f3d\u00edt\u00f3knak, Batu k\u00e1n sereg\u00e9nek.@1242 ut\u00e1n|IV. B\u00e9la k\u0151v\u00e1rat \u00e9p\u00edtett Pozsonyban.@1271. \u00e1prilis|A birodalom\u00e9p\u00edt\u0151 amb\u00edci\u00f3kkal rendelkez\u0151 II. Ottok\u00e1r cseh kir\u00e1ly elfoglalta, t\u00f6bb \u00e9szaknyugat-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rral egy\u00fctt.@1271. j\u00falius 2.|A csehek Mosonyi veres\u00e9ge ut\u00e1ni b\u00e9kek\u00f6t\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9nt visszaker\u00fclt a magyar kir\u00e1ly fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00e1.@1272. augusztus 6.|V. Istv\u00e1n hal\u00e1la ut\u00e1n az Ab\u00e1k fegyveresen fell\u00e1zadtak Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 ellen, \u00e9s el akart\u00e1k ragadni a gyermek tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6st, L\u00e1szl\u00f3t. Levert\u00e9k a l\u00e1zad\u00e1st, de az Ab\u00e1k II. Ottok\u00e1r udvar\u00e1ba menek\u00fcltek, \u00e9s \u00e1tadt\u00e1k Pozsony v\u00e1r\u00e1t Ottok\u00e1rnak, aki ki akarta terjeszteni uralm\u00e1t Magyarorsz\u00e1gra.@1273. m\u00e1jus eleje|A kor\u00e1bban Ottok\u00e1rhoz menek\u00fclt Egyed mester b\u0171nb\u00e1n\u00f3lag hazat\u00e9rt, \u00e9s visszaadta Pozsonyt a magyar kir\u00e1lynak, IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3nak.@1273. augusztus 8.|II. Ottok\u00e1r 60.000 f\u0151s cseh-n\u00e9met sereg\u00e9vel megt\u00e1madta Magyarorsz\u00e1got. Megostromolta \u00e9s elfoglalta Pozsonyt, majd eg\u00e9sz Pozsony megy\u00e9t a V\u00e1gig a hatalm\u00e1ba ker\u00edtette.@1276. november 21.|Habsburg Rudolf n\u00e9met cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9s IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3 magyar kir\u00e1ly k\u00f6z\u00f6s fell\u00e9p\u00e9se b\u00e9k\u00e9re k\u00e9nyszer\u00edtette II. Ottok\u00e1rt. Magyarorsz\u00e1g visszakapta ter\u00fcleteit \u00e9s Ottok\u00e1r h\u0171s\u00e9gesk\u00fct tett Rudolf el\u0151tt.@1277. j\u00falius 12.|IV. L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r meger\u0151s\u00edtett\u00e9k sz\u00f6vets\u00e9g\u00fcket. Ezut\u00e1n II. Ottok\u00e1r t\u00e9nylegesen is visszaadta az elfoglalt magyar v\u00e1rakat.@1278. augusztus 26.|@#6|@1301|III. Andr\u00e1s \u00f6zvegye, Habsburg \u00c1gnes B\u00e9csbe ment, majd ap\u00e1cakolostorba vonult. Pozsony v\u00e1rmegye \u00f6zvegyi tart\u00e1s c\u00edm\u00e9n osztr\u00e1k igazgat\u00e1s al\u00e1 ker\u00fclt.@1327. febru\u00e1r|Nagyszombatban K\u00e1roly R\u00f3bert sz\u00f6vets\u00e9get k\u00f6t\u00f6tt J\u00e1nos cseh kir\u00e1llyal Ott\u00f3 osztr\u00e1k herceg t\u00e1mogat\u00e1sa \u00e9rdek\u00e9ben a t\u00f6bbi osztr\u00e1k herceggel szemben.@1328. febru\u00e1r|A hadj\u00e1rat megindult Ausztria ellen, \u00e9s sor v\u00e1rat elfoglaltak. J\u00falius 23-\u00e1n J\u00e1nos is t\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fclt.@1328. szeptember 21.|A felek b\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6ttek a Lajta melletti Bruckban. Ennek \u00e9rtelm\u00e9ben a magyarok visszakapt\u00e1k Pozsonyt. A k\u00f6z\u00e9pkorban kir\u00e1lyi isp\u00e1nok igazgatt\u00e1k.@1386|Anjou M\u00e1ria elz\u00e1logos\u00edtotta Jodok \u00e9s Prokop morva \u0151rgr\u00f3foknak.@1389|Zsigmond visszav\u00e1ltotta, de Prokop nem volt hajland\u00f3 kivonulni, \u00edgy ostrommal vett\u00e9k vissza. St\u00edbor lett a pozsonyi isp\u00e1n.@1423|Zsigmond lebontotta a r\u00e9gi lak\u00f3tornyot \u00e9s hatalmas n\u00e9gysz\u00f6glet\u0171 palot\u00e1t \u00e9p\u00edttetett, er\u0151s k\u0151fallal vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl, melyeket \u00e1gy\u00fak elhelyez\u00e9s\u00e9re is felk\u00e9sz\u00edtettek. A r\u00e9gi v\u00e1rb\u00f3l csak a Korona-torony maradt meg.@1428|A huszit\u00e1k felgy\u00fajtott\u00e1k a k\u00fcls\u0151 v\u00e1rosr\u00e9szt, de a v\u00e1rat nem mert\u00e9k megostromolni.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1441|Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 p\u00e1rtiak hi\u00e1ba pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k elfoglalni az UI\u00e1szl\u00f3-p\u00e1rti v\u00e9d\u0151kt\u0151l.@1450|Hunyadi J\u00e1nos szerezte meg.@1453|Hunyadinak \u00e1t kellett adnia V. L\u00e1szl\u00f3nak, aki Cillei Ulrikot nevezte ki isp\u00e1nnak.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1467|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly renesz\u00e1nsz egyetemet alap\u00edtott Pozsonyban Academia Istropolitana n\u00e9ven. Az egyetem M\u00e1ty\u00e1s hal\u00e1l\u00e1ig, 1490-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.@1506|Habsburg Miksa r\u00f6vid id\u0151re elfoglalta.@#8|@1526|A moh\u00e1csi csata ut\u00e1n a v\u00e1rba menek\u00fclt Habsburg M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u00e9. II. Lajos hal\u00e1lh\u00edr\u00e9re f\u0151nemesek egy csoportja Habsburg Ferdin\u00e1ndot v\u00e1lasztotta kir\u00e1lynak.@1527|Pozsony kaput nyitott Ferdin\u00e1nd serege el\u0151tt.@#9|@1541|Buda elveszt\u00e9s\u00e9vel Pozsony lett a f\u0151v\u00e1ros: 10 uralkod\u00f3 kir\u00e1lyt \u00e9s 1 kir\u00e1lyn\u0151t koron\u00e1ztak meg a v\u00e1rosban.@1561|Ferdin\u00e1nd parancs\u00e1ra \u00e1talak\u00edt\u00e1sokat v\u00e9geztek a v\u00e1ron.@#10|@#13|@1605. m\u00e1jus - j\u00fanius 5.|Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis sereg\u00e9vel Pozsonyba menek\u00fclt. Bocskai Istv\u00e1n seregei a fallal m\u00e9g nem v\u00e9dett k\u00fcls\u0151 r\u00e9szeket fel\u00e9gett\u00e9k, de a v\u00e1rat \u00e9s a v\u00e1rost nem tudt\u00e1k elfoglalni.@#14|@#15|@1619. okt\u00f3ber 13.|A Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem ellen k\u00fcld\u00f6tt cs\u00e1sz\u00e1ri sereg Tieffenbach Rudolf vezet\u00e9s\u00e9vel meg\u00e9rkezett Pozsonyba, de nem engedt\u00e9k be \u0151ket a v\u00e1rosba.@1619. okt\u00f3ber 14. reggel 4 \u00f3ra|Bethlen G\u00e1bor hadai, amint meg\u00e9rkeztek Pozsonyhoz, egyb\u0151l megt\u00e1madt\u00e1k \u00e9s kard\u00e9lre h\u00e1nyt\u00e1k az \u00f3vatlanul pihen\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri sereget. 1500 n\u00e9met zsoldost v\u00e1gtak le.@1619. okt\u00f3ber 16.|Pozsony tan\u00e1csa \u00e1tadta a v\u00e1rost Bethlen G\u00e1bor hadainak. A pozsonyi v\u00e1rba h\u00faz\u00f3dott n\u00e1dor \u00e9s a korona\u0151r is megh\u00f3dolt Bethlen el\u0151tt, a Szent Korona Bethlen G\u00e1bor kez\u00e9re jutott.@1619. okt\u00f3ber v\u00e9ge|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem serege Pozsony mellett egyes\u00fclt cseh-morva sz\u00f6vets\u00e9geseivel, \u00e9s k\u00e9sz\u00fclt B\u00e9cs lerohan\u00e1s\u00e1ra.@1620. okt\u00f3ber 9.|Dampierre cs\u00e1sz\u00e1ri serege megk\u00eds\u00e9relte elfoglalni Pozsonyt, de a v\u00e9d\u0151k visszavert\u00e9k a t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t, \u00e9s Dampierre maga is ott hagyta a fog\u00e1t. Ezut\u00e1n Bethlen G\u00e1bor Pozsonyba visszat\u00e9rve feladta B\u00e9cs ostrom\u00e1nak terv\u00e9t, \u00e9s a cseh felkel\u0151k megseg\u00edt\u00e9s\u00e9re 8.000 lovast k\u00fcld\u00f6tt, akik azonban a feh\u00e9rhegyi csat\u00e1ban 1620. november 8-\u00e1n d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get szenvedtek.@1621. \u00e1prilis 29.|Pozsony megadta mag\u00e1t a Buquoy vezette cs\u00e1sz\u00e1riaknak.@1621. augusztus 17.|Bethlen G\u00e1bor serege Pozsony al\u00e1 \u00e9rt.@1621. augusztus 31.|Bethlen besz\u00fcntette Pozsony ostrom\u00e1t, mivel az nem kecsegtetett gyors eredm\u00e9nnyel. Ezut\u00e1n Morvaorsz\u00e1gba indultak.@#16|@1635-1649|P\u00e1lffy P\u00e1l pozsonyi isp\u00e1n \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtette, a palot\u00e1t egy \u00faj szinttel \u00e9s n\u00e9gy d\u00edsztoronnyal b\u0151v\u00edtette. Ekkor nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t.@#21|@1673|A kurucok ellen 3 \u00e1gy\u00fab\u00e1sty\u00e1val er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg, ekkor \u00e9p\u00fclt a Lip\u00f3t-kapu.@#22|@1683. j\u00falius 26.|Pozsony megnyitotta kapuit Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc serege el\u0151tt, de a v\u00e1r ellen\u00e1llt, \u00edgy azt ostrom al\u00e1 vett\u00e9k. A cs\u00e1sz\u00e1ri seregek B\u00e9cs al\u00e1 vonultak vissza, mivel annak ostrom\u00e1ra hatalmas t\u00f6r\u00f6k sereg k\u00f6zeledett.@1683. j\u00falius 27.|Petr\u00f3czy Istv\u00e1n kurucaival sz\u00e9tverte a Lotharingiai K\u00e1roly \u00e1ltal Pozsony megseg\u00edt\u00e9s\u00e9re k\u00fcld\u00f6tt cs\u00e1sz\u00e1ri egys\u00e9get.@1683. j\u00falius 29.|Lotharingiai K\u00e1roly bevonult Pozsonya \u00e9s f\u00f6lmentette az ostromlott v\u00e1rat. Meg akarta akad\u00e1lyozni, hogy Th\u00f6k\u00f6ly egyes\u00fclj\u00f6n a t\u00f6r\u00f6k sereggel B\u00e9cs alatt, \u00e9s biztos\u00edtani akarta a lengyel sereg egyes\u00fcl\u00e9s\u00e9t a cs\u00e1sz\u00e1ri haddal.@#23|@#24|@#25|@#27|@1703|Kuruc felkel\u0151k vett\u00e9k birtokban Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9t, de Pozsony Habsburg-er\u0151ss\u00e9g maradt.@1706. okt\u00f3ber|A v\u00e1roslak\u00f3k lefizett\u00e9k Forg\u00e1ch Simon kuruc gener\u00e1list, hogy k\u00edm\u00e9lje meg a v\u00e1rost, aminek elfoglal\u00e1s\u00e1ra utas\u00edtotta R\u00e1k\u00f3czy. Ez\u00e9rt k\u00e9s\u0151bb letart\u00f3ztatt\u00e1k.@1708|A vesztes trencs\u00e9ni csata ut\u00e1n a kurucok kiszorultak Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9b\u0151l.@1761-65|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a v\u00e1rat barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edttette \u00e1t.@1780|II. J\u00f3zsef B\u00e9csbe sz\u00e1ll\u00edttatta a b\u00fatorokat \u00e9s m\u0171kincseket.@1783-t\u00f3l|Katolikus papneveldek\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a v\u00e1r.@1802|Laktany\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t a v\u00e1rat.@1806|R\u00f6vid id\u0151re elfoglalt\u00e1k a franci\u00e1k Nap\u00f3leon vezet\u00e9s\u00e9vel.@1809|Ism\u00e9t bevonultak a franci\u00e1k, \u00e1gy\u00faz\u00e1sukkal megrong\u00e1lt\u00e1k az \u00e9p\u00fcleteket.@1811. m\u00e1jus 30.|A v\u00e1r egy v\u00e9letlen t\u0171zesetben le\u00e9gett.@#28|@#30|@#31|@#36|@1920. ut\u00e1n|A v\u00e1ros szlov\u00e1k urai le akart\u00e1k bontani a v\u00e1rat teljes eg\u00e9sz\u00e9ben, mert a v\u00e1ros magyar m\u00faltj\u00e1ra eml\u00e9keztette \u0151ket.@1958-1968|A v\u00e1rat fel\u00faj\u00edtott\u00e1k.&"}],"palaces":[{"palaceId":35,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Cs\u00e1kyho ka\u0161tie\u013e","settlement_HU":"F\u0151r\u00e9v, Pozsony","settlement_LO":"Ru\u017einov, Bratislava","address":"Ka\u0161tie\u013eska 2579, 821 05 Bratislava","listorder":26,"gps_lat":"48.1448590000","gps_long":"17.1670320000","oldcounty":1,"country":2,"division":1,"cond":1,"entrance":2,"func":0,"display":1,"homepage":"","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Peter Tirp\u00e1k \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%A1kyho_ka%C5%A1tie%C4%BE_5_(Bratislava,Ru%C5%BEinov,_Prievoz)_JV.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cs\u00e1kyho ka\u0161tie\u013e 5 (Bratislava,Ru\u017einov, Prievoz) JV\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b6\/Cs%C3%A1kyho_ka%C5%A1tie%C4%BE_5_%28Bratislava%2CRu%C5%BEinov%2C_Prievoz%29_JV.jpg\/512px-Cs%C3%A1kyho_ka%C5%A1tie%C4%BE_5_%28Bratislava%2CRu%C5%BEinov%2C_Prievoz%29_JV.jpg\u0022\/\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cs%C3%A1kyho_ka%C5%A1tie%C4%BE_5_(Bratislava,Ru%C5%BEinov,_Prievoz)_JV.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPeter Tirp\u00e1k\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Cs\u00e1ky-kast\u00e9ly","seolink":"forev-csaky-kastely","description":"Az Assissi Szent Ferenc rend ap\u00e1c\u00e1inak z\u00e1rd\u00e1ja.","history":"1899-1902|Kittler Ferdin\u00e1nd tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00edttette Cs\u00e1ky Jen\u0151 historizalo-szecesszi\u00f3s st\u00edlusban.@1933|Az Assissi Szent Ferenc rend ap\u00e1c\u00e1i kolostort rendeztek be benne, a lovard\u00e1b\u00f3l k\u00f3rk\u00e1zat l\u00e9tes\u00edtettek.@1954|\u00c1llamos\u00edt\u00e1s.@1989|Visszakapta a rend.@2003-2006|Fel\u00faj\u00edt\u00e1s."}],"sights":[{"sightId":806,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Michalsk\u00e1","mapdata":"1|892|1513","gps_lat":"48.1455200000","gps_long":"17.1069940000","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Mihaly-kapu-hidja-Pozsony-3504","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-mihaly-hid\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Michalsk%C3%BD_most_06.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Michalsk\u00fd most 06\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Bratislava_Michalsk%C3%BD_most_06.jpg\/512px-Bratislava_Michalsk%C3%BD_most_06.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Michalsk%C3%BD_most_06.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Mih\u00e1ly-kapu h\u00eddja ","seolink":"mihaly-kapu-hidja","note":"","history":"A Pozsonyt k\u00f6r\u00fclvev\u0151 k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1rosfal egyetlen megmaradt kapuja a Szent Mih\u00e1Iy-kapu. A kapu el\u0151tt h\u00faz\u00f3d\u00f3 egykori vizes\u00e1rok egy szakasza ma is l\u00e1that\u00f3, e f\u00f6l\u00f6tt \u00edvel \u00e1t a h\u00edd. Eredetileg fah\u00edd volt, amit 1727-ben h\u00e1romny\u00edl\u00e1s\u00fa t\u00e9glah\u00eddra cser\u00e9ltek, mikor a v\u00e1ros v\u00e9dm\u0171vei m\u00e1r jelent\u0151s\u00e9g\u00fcket vesztett\u00e9k. 1898-ban a hidat kisz\u00e9les\u00edtett\u00e9k, \u00faj vaskorl\u00e1tot kapott \u00e9s k\u00f6z\u00e9pen k\u00e9t oldalt egy-egy f\u00e9lk\u00f6r alak\u00fa pihen\u0151t alak\u00edtottak ki, amelyben Nepomuki Szent J\u00e1nos \u00e9s Szent Mih\u00e1ly szobrait helyezt\u00e9k el. 1984-ben a lepusztult szobrok hely\u00e9re azok m\u00e1solatai ker\u00fcltek, \u00e9s a szobrok l\u00e1bazat\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3 magyar nyelv\u0171 sz\u00f6veget szlov\u00e1k felirat\u00fa k\u0151t\u00e1bl\u00e1kkal takart\u00e1k el. Az \u00e1rokba a V\u00f6r\u00f6s R\u00e1k patika melletti kis l\u00e9pcs\u0151n le is lehet menni."},{"sightId":807,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Slia\u010dska","mapdata":"2|641|225","gps_lat":"48.1727160000","gps_long":"17.1234310000","religion":0,"oldtype":"32","newtype":"32","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Vasuti-feluljaro-Pozsony-3500","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Vas\u00fati fel\u00fclj\u00e1r\u00f3, Pozsony \u00dajv\u00e1ros ","seolink":"vasuti-feluljaro-pozsony-ujvaros","note":"","history":"A magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s 1836-ban elhat\u00e1rozta a Pestet Pozsonyon \u00e1t B\u00e9ccsel \u00f6sszek\u00f6t\u0151 vas\u00fatvonal meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. 1844-ben kezdte \u00e9p\u00edteni a vonalat a Magyar K\u00f6z\u00e9pponti Vas\u00fatt\u00e1rsas\u00e1g. 1851-ben indult meg a forgalom a Pozsony-P\u00e1rk\u00e1nyn\u00e1na szakaszon."},{"sightId":808,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"","gps_lat":"48.2411590000","gps_long":"16.9466220000","religion":0,"oldtype":"32","newtype":"32","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Marchegg-viadukt-Pozsony-3494","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/marchegg-viadukt\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:02_Most_cez_Moravu_na_trati_Bratislava-Dev%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves_-_Marchegg_-_2019.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002202 Most cez Moravu na trati Bratislava-Dev\u00ednska Nov\u00e1 Ves - Marchegg - 2019\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9f\/02_Most_cez_Moravu_na_trati_Bratislava-Dev%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves_-_Marchegg_-_2019.jpg\/512px-02_Most_cez_Moravu_na_trati_Bratislava-Dev%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves_-_Marchegg_-_2019.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:02_Most_cez_Moravu_na_trati_Bratislava-Dev%C3%ADnska_Nov%C3%A1_Ves_-_Marchegg_-_2019.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Marchegg-viadukt ","seolink":"marchegg-viadukt","note":"","history":"A magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s 1836-ban elhat\u00e1rozta a Pestet Pozsonyon \u00e1t B\u00e9ccsel \u00f6sszek\u00f6t\u0151 vas\u00fatvonal meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. 1844-ben kezdte \u00e9p\u00edteni a vonalat a Magyar K\u00f6z\u00e9pponti Vas\u00fatt\u00e1rsas\u00e1g. A viadukt a Morava foly\u00f3n \u00edvel \u00e1t, ami az osztr\u00e1k-magyar \u00e1llamhat\u00e1rt k\u00e9pezte. A viadukt 1845 \u00e9s 1850 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, \u00e9s Magyarorsz\u00e1got az als\u00f3-ausztriai Marchegg faluval k\u00f6t\u00f6tte \u00f6ssze. A k\u00f6zponti r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pez\u0151, eredetileg fa hidat 1866-ban a poroszok el\u0151l visszavonul\u00f3 osztr\u00e1kok elpuszt\u00edtott\u00e1k, 1868-ban ac\u00e9l h\u00edddal p\u00f3tolt\u00e1k."},{"sightId":809,"townId":1,"active":1,"name_LO":"\u010cerven\u00fd most","address":"","mapdata":"2|286|216","gps_lat":"48.1738500000","gps_long":"17.0745640000","religion":0,"oldtype":"32","newtype":"32","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Voros-hid-maradvanyai-Pozsony-3493","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00f6r\u00f6s h\u00edd maradv\u00e1nyai ","seolink":"voros-hid-maradvanyai","note":"","history":"Pozsony \u00e9s B\u00e9cs k\u00f6z\u00f6tt ezen a h\u00eddon \u00e1t vezetett az els\u0151 g\u0151zvontat\u00e1s\u00fa vas\u00fat. A V\u00f6dric-patak vize f\u00f6l\u00f6tt \u00edvelt \u00e1t. Az els\u0151 szerelv\u00e9ny 1848. augusztus 20-\u00e1n haladt \u00e1t rajta. 1881-ben k\u00e9t s\u00ednp\u00e1rosra sz\u00e9les\u00edtett\u00e9k. 1945. \u00e1prilis 4-\u00e9n a visszavonul\u00f3 n\u00e9metek felrobbantott\u00e1k. 1948-ban mellette \u00faj h\u00edd l\u00e9tes\u00fclt."},{"sightId":810,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e1 n\u00e1rodn\u00e1 gal\u00e9ria","address":"R\u00e1zusovo n\u00e1bre\u017eie","mapdata":"1|984|1974","gps_lat":"48.1402880000","gps_long":"17.1086440000","religion":0,"oldtype":"21, 18","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.sng.sk\/bratislava","openinghours":"https:\/\/www.sng.sk\/en","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Vizi-kaszarnya-Pozsony-3307","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/vizi-kaszarnya\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_gal%C3%A9ria01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Slovensk\u00e1 n\u00e1rodn\u00e1 gal\u00e9ria01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/63\/Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_gal%C3%A9ria01.jpg\/512px-Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_gal%C3%A9ria01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovensk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%A1_gal%C3%A9ria01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00edzi kasz\u00e1rnya, Szlov\u00e1k Nemzeti Gal\u00e9ria","seolink":"vizi-kaszarnya-szlovak-nemzeti-galeria","note":"","history":"1763-ban Franz Anton Hillebrandt tervei szerint \u00e9p\u00fclt fel a barokk kasz\u00e1rnya. B\u00f6rt\u00f6nk\u00e9nt is funkcion\u00e1lt. Itt t\u00f6lt\u00f6tte utols\u00f3 est\u00e9j\u00e9t b\u00e1r\u00f3 Medny\u00e1nszky L\u00e1szl\u00f3 honv\u00e9d ezredes, Lipt\u00f3v\u00e1r h\u0151s parancsnoka, akit Haynau akasztatott fel a pozsonyi Szam\u00e1rhegyen 1849. j\u00fanius 5-\u00e9n. Itt raboskodott Mad\u00e1ch Imre is, \u00e9s a szint\u00e9n kiv\u00e9gzett forradalm\u00e1r, R\u00e1zga P\u00e1l. 1940-ben a Duna fel\u00e9 es\u0151 d\u00e9li sz\u00e1rny\u00e1t elbontott\u00e1k. A II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n a Szlov\u00e1k Nemzeti Gal\u00e9ria f\u00e9szkelte bele mag\u00e1t. \u00daj \u0022modern\u0022 sz\u00e1rny\u00e1t 1969 \u00e9s 1977 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":811,"townId":1,"active":1,"name_LO":"St\u013ap sv\u00e4t\u00e9ho Flori\u00e1na","address":"Flori\u00e1nske n\u00e1mestie","mapdata":"1|1564|905","gps_lat":"48.1525560000","gps_long":"17.1185900000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Florian-oszlop-Pozsony-3306","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-florian-oszlop\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St%C4%BAp_sv_Flori%C3%A1n_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022St\u013ap sv Flori\u00e1n 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/47\/St%C4%BAp_sv_Flori%C3%A1n_01.JPG\/256px-St%C4%BAp_sv_Flori%C3%A1n_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St%C4%BAp_sv_Flori%C3%A1n_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Fl\u00f3ri\u00e1n-oszlop ","seolink":"szent-florian-oszlop","note":"","history":"1732-ben \u00e9p\u00fclt a szoborcsoport a Vir\u00e1gv\u00f6lgyben. Eredetileg a v\u00e1ros \u00e9szakkeleti kij\u00e1rata, a L\u0151rinc-kapu el\u0151tti t\u00e9ren \u00e1llt \u00e9s 1938-ban helyezt\u00e9k a vir\u00e1gv\u00f6lgyi r\u00f3mai katolikus templom el\u0151tti t\u00e9rre."},{"sightId":812,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Pravosl\u00e1vny chr\u00e1m sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a","address":"Mikul\u00e1\u0161ska 7277\/5A","mapdata":"1|671|1730","gps_lat":"48.1430540000","gps_long":"17.1032810000","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.pravoslavni.sk\/chram-sv-nikolaja\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Varaljai-Szent-Miklos-templom-Pozsony-3305","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varaljai-szent-miklos-templom-pozsonyban\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pravosl%C3%A1vny_Chr%C3%A1m_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1a,_Mikul%C3%A1%C5%A1ska_ulica,_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pravosl\u00e1vny Chr\u00e1m sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a, Mikul\u00e1\u0161ska ulica, Bratislava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/Pravosl%C3%A1vny_Chr%C3%A1m_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1a%2C_Mikul%C3%A1%C5%A1ska_ulica%2C_Bratislava.jpg\/512px-Pravosl%C3%A1vny_Chr%C3%A1m_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1a%2C_Mikul%C3%A1%C5%A1ska_ulica%2C_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pravosl%C3%A1vny_Chr%C3%A1m_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1a,_Mikul%C3%A1%C5%A1ska_ulica,_Bratislava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1raljai Szent Mih\u00e1ly-templom ","seolink":"varaljai-szent-mihaly-templom","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt egyhaj\u00f3s templom. A 16. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n lebontott\u00e1k, hogy a v\u00e1r jobban v\u00e9dhet\u0151 legyen a t\u00f6r\u00f6k ellen. 1661-ben \u00e9p\u00fclt \u00fajj\u00e1 mai alakj\u00e1ban korai barokk st\u00edlusban Khuen Franciska, P\u00e1lffy P\u00e1l n\u00e1dor feles\u00e9ge k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n. A P\u00e1lffy csal\u00e1d c\u00edmere l\u00e1that\u00f3 a homlokzat\u00e1n. 1936-ban a g\u00f6r\u00f6gkatolikus k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g haszn\u00e1lat\u00e1ba ker\u00fclt. 1950-ben a csehszlov\u00e1k kommunist\u00e1k felsz\u00e1molt\u00e1k a g\u00f6r\u00f6gkatolikus egyh\u00e1zat \u00e9s a pravoszl\u00e1v egyh\u00e1znak adt\u00e1k a vagyon\u00e1t."},{"sightId":813,"townId":1,"active":1,"name_LO":"B\u00fdval\u00e9 Ev. L\u00fdceum","address":"Konventn\u00e1 13-11","mapdata":"1|758|1366","gps_lat":"48.1472300000","gps_long":"17.1047760000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/A-masodik-pozsonyi-evangelikus-liceum-epulete-Pozsony-3074","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evanjelick%C3%A9_l%C3%BDceum_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Evanjelick\u00e9 l\u00fdceum 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/00\/Evanjelick%C3%A9_l%C3%BDceum_01.jpg\/512px-Evanjelick%C3%A9_l%C3%BDceum_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evanjelick%C3%A9_l%C3%BDceum_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1sodik pozsonyi evang\u00e9likus l\u00edceum","seolink":"masodik-pozsonyi-evangelikus-liceum","note":"","history":"Az evang\u00e9likusok el\u0151sz\u00f6r 1783-ban \u00e9p\u00edthettek l\u00edceumot, ez a Konvent utca 15. sz\u00e1m alatt \u00e1ll. Miut\u00e1n ezt kin\u0151tt\u00e9k, 1854 \u00e9s 1855 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel a m\u00e1sodik k\u00e9temeletes l\u00edceum korai eklektikus st\u00edlusban. 1895-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, amikor meg\u00e9p\u00fclt a V\u00e9dc\u00f6l\u00f6p (Palis\u00e1dy) utc\u00e1ban a modern gimn\u00e1zium."},{"sightId":814,"townId":1,"active":1,"name_LO":"\u00dastredn\u00e1 kni\u017enica SAV","address":"Konventn\u00e1 631\/15","mapdata":"1|801|1362","gps_lat":"48.1472340000","gps_long":"17.1055750000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"76","homepage":"http:\/\/www.uk.sav.sk\/uk_pre_SAV\/eng\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-Oreg-Liceum-Pozsony-3073","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Konventn%C3%A1_15_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Konventn\u00e1 15 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d3\/Konventn%C3%A1_15_4.jpg\/512px-Konventn%C3%A1_15_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Konventn%C3%A1_15_4.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Els\u0151 evang\u00e9likus l\u00edceum","seolink":"elso-evangelikus-liceum","note":"A Szlov\u00e1k Tudom\u00e1nyos Akad\u00e9mia k\u00f6nyvt\u00e1ra","history":"1783-ban \u00e9p\u00fclt fel \u00e9s mintegy 70 \u00e9vig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben. Kossuth Lajos is itt tanult."},{"sightId":815,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kaplnka sv. Katar\u00edny","address":"Michalsk\u00e1 374\/8","mapdata":"1|884|1611","gps_lat":"48.1444000000","gps_long":"17.1067910000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Katalin-kapolna-Pozsony-1633","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-katalin-kapolna\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kaplnka_sv_Katariny.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kaplnka sv Katariny\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d3\/Kaplnka_sv_Katariny.jpg\/256px-Kaplnka_sv_Katariny.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kaplnka_sv_Katariny.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Szent Katalin-k\u00e1polna","seolink":"szent-katalin-kapolna","note":"","history":"1311 \u00e9s 1325 k\u00f6z\u00f6tt Columbai Ferenc ciszterci szerzetes rendelet\u00e9re \u00e9p\u00edtett\u00e9k, a v\u00e1ros legr\u00e9gebbi g\u00f3tikus \u00e9p\u00fclete. A 16. sz\u00e1zadig a ciszterciek, k\u00e9s\u0151bb a kapucinusok haszn\u00e1lt\u00e1k. Homlokzat\u00e1t 1840-ben klasszicista st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k Feigler Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":816,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e1 n\u00e1rodn\u00e1 gal\u00e9ria","address":"N\u00e1mestie \u013dudov\u00edta \u0160t\u00fara 811 02","mapdata":"1|1028|1982","gps_lat":"48.1401780000","gps_long":"17.1094130000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.sng.sk\/bratislava","openinghours":"https:\/\/www.sng.sk\/en","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Esterhazy-palota-Pozsony-2285","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/esterhazy-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Esterh%C3%A1zyho_pal%C3%A1c,_N%C3%A1mestie_%C4%BDudov%C3%ADta_%C5%A0t%C3%BAra.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Esterh\u00e1zyho pal\u00e1c, N\u00e1mestie \u013dudov\u00edta \u0160t\u00fara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0a\/Esterh%C3%A1zyho_pal%C3%A1c%2C_N%C3%A1mestie_%C4%BDudov%C3%ADta_%C5%A0t%C3%BAra.jpg\/512px-Esterh%C3%A1zyho_pal%C3%A1c%2C_N%C3%A1mestie_%C4%BDudov%C3%ADta_%C5%A0t%C3%BAra.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Esterh%C3%A1zyho_pal%C3%A1c,_N%C3%A1mestie_%C4%BDudov%C3%ADta_%C5%A0t%C3%BAra.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Esterh\u00e1zy-palota","seolink":"esterhazy-palota","note":"","history":"1870-ben \u00e9p\u00fclt, A. Huter tervezte. Ma a Szlov\u00e1k Nemzeti Gal\u00e9ria f\u00e9szkel benne."},{"sightId":817,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Pistoriho Pal\u00e1c","address":"\u0160tef\u00e1nikova 25","mapdata":"1|859|925","gps_lat":"48.1522720000","gps_long":"17.1064600000","religion":0,"oldtype":"50, 72","newtype":"94, 91, 76","homepage":"https:\/\/www.staremesto.sk\/sk\/content\/pistoriho-palac","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Pisztory-palota-Pozsony-2287","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/pisztory-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pisztoryho_pal%C3%A1c-2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pisztoryho pal\u00e1c-2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d7\/Pisztoryho_pal%C3%A1c-2.jpg\/512px-Pisztoryho_pal%C3%A1c-2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pisztoryho_pal%C3%A1c-2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Pisztory-palota","seolink":"pisztory-palota","note":"","history":"Pisztory F\u00e9lix gy\u00f3gyszer\u00e9sz \u00e9p\u00edttette a 19. sz\u00e1zad utols\u00f3 harmad\u00e1ban. F\u00f6ldszintj\u00e9n patika m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1945 ut\u00e1n Lenint dics\u0151\u00edt\u0151 m\u00fazeumot hoztak l\u00e9tre benne."},{"sightId":818,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Mote\u0161ick\u00fdch Pal\u00e1c","address":"Gork\u00e9ho 210\/5","mapdata":"1|1094|1743","gps_lat":"48.1428750000","gps_long":"17.1105690000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"80","homepage":"http:\/\/www.motesickych.sk\/domov.html","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Motesiczky-palota-Pozsony-2286","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/motesiczky-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pepee1 \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palac_motesickych_2011.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Palac motesickych 2011\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/54\/Palac_motesickych_2011.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palac_motesickych_2011.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPepee1\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Motesiczky-palota","seolink":"motesiczky-palota","note":"","history":"Hely\u00e9n \u00e1llt a k\u00f6z\u00e9pkorban a Vademberhez c\u00edmzett fogad\u00f3, ahol a legnevesebb vend\u00e9gek sz\u00e1lltak meg az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sek, koron\u00e1z\u00e1sok alkalm\u00e1val. K\u00e9s\u0151bb itt lakott Mikoviny S\u00e1muel (1698-1750) magyar matematikus, m\u00e9rn\u00f6k, t\u00e9rk\u00e9p\u00e9sz.@1840-ben \u00e9p\u00edttette a palot\u00e1t a Motesiczky b\u00e1r\u00f3i csal\u00e1d klasszicista st\u00edlusban. Els\u0151 emelet\u00e9n m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a pozsonyi kaszin\u00f3, a magyar arisztokr\u00e1cia gy\u00fclekez\u0151 helye. 2008 \u00e9s 2010 k\u00f6z\u00f6tt egy cseh \u0022szt\u00e1r\u00e9p\u00edt\u00e9sz\u0022 luxus sz\u00e1llod\u00e1v\u00e1 alak\u00edtotta \u00e9s r\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9ssel elcs\u00faf\u00edtotta az \u00e9p\u00fcletet."},{"sightId":819,"townId":1,"active":1,"name_LO":"P\u00e1lfiho pal\u00e1c","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 175\/18","mapdata":"1|913|1841","gps_lat":"48.1417610000","gps_long":"17.1074540000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Palffy-palota-Pozsony-2284","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/palffy-palota-2\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hviezdoslavovo_18_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Hviezdoslavovo 18 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5e\/Bratislava_Hviezdoslavovo_18_01.jpg\/512px-Bratislava_Hviezdoslavovo_18_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hviezdoslavovo_18_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"P\u00e1lffy-palota","seolink":"palffy-palota","note":"K\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti f\u0151iskola.","history":"1884-1885-ben \u00e9p\u00fclt fel neobarokk st\u00edlusban P\u00e1lffy J\u00e1nos megrendel\u00e9s\u00e9re. Ma k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti f\u0151iskola."},{"sightId":820,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Ve\u013evyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 192","mapdata":"1|875|1927","gps_lat":"48.1407640000","gps_long":"17.1066130000","religion":0,"oldtype":"50, 93","newtype":"63","homepage":"https:\/\/pressburg.diplo.de\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Nester-palota-Pozsony-2283","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nester-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pymouss \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Nesterov_pal%C3%A1c_20180510.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava - Nesterov pal\u00e1c 20180510\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3a\/Bratislava_-_Nesterov_pal%C3%A1c_20180510.jpg\/512px-Bratislava_-_Nesterov_pal%C3%A1c_20180510.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Nesterov_pal%C3%A1c_20180510.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPymouss\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nester-palota","seolink":"nester-palota","note":"N\u00e9met Nagyk\u00f6vets\u00e9g","history":"1856-ban Josef von Nester \u00e9p\u00edttette klasszicista st\u00edlusban Feigler Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n. Ma n\u00e9met nagyk\u00f6vets\u00e9g."},{"sightId":821,"townId":1,"active":1,"name_LO":"\u010comov pal\u00e1c","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 188\/6","mapdata":"1|916|1906","gps_lat":"48.1411520000","gps_long":"17.1074270000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Csoma-palota-Pozsony-2282","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/csoma-palota\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Csoma-palota","seolink":"csoma-palota","note":"","history":"1778-ban Georg Karl Zillack \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban. 1923-ban Albert Einstein is megfordult benne."},{"sightId":822,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Ka\u010dacia font\u00e1na","address":"\u0160af\u00e1rikovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|1423|1850","gps_lat":"48.1417270000","gps_long":"17.1160480000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kacsas-szokokut-Pozsony-2281","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kacsas-szokokut\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ka%C4%8Dacia_fontana_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ka\u010dacia fontana - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c0\/Ka%C4%8Dacia_fontana_-_panoramio.jpg\/512px-Ka%C4%8Dacia_fontana_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ka%C4%8Dacia_fontana_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Kacs\u00e1s sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"kacsas-szokokut","note":"","history":"1914-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, K\u00fchmayer R\u00f3bert alkot\u00e1sa."},{"sightId":823,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Pal\u00e1c Leopolda de Pauliho","address":"Vent\u00farska 263\/11","mapdata":"1|856|1696","gps_lat":"48.1435170000","gps_long":"17.1064810000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"76","homepage":"https:\/\/www.ulib.sk\/sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Wittmann-Pauli-palota-Pozsony-2280","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/wittmann-pauli-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pe-Jo \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pozsony-2014-3-26-_(33).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Pozsony-2014-3-26- (33)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ab\/Pozsony-2014-3-26-_%2833%29.jpg\/256px-Pozsony-2014-3-26-_%2833%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pozsony-2014-3-26-_(33).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPe-Jo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Wittmann-Pauli-palota","seolink":"wittmann-pauli-palota","note":"Egyetemi k\u00f6nyvt\u00e1r.","history":"Hely\u00e9n 15. sz\u00e1zadi kir\u00e1lyi k\u00faria \u00e1llt, ahol az \u00e1tutaz\u00f3 magyar uralkod\u00f3k megsz\u00e1lltak.@1775-1776 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel a barokk palota Franz R\u00f6mish tervei szerint. \u00c9p\u00edttet\u0151je Leopold de Pauli a Habsburgok csal\u00e1di birtokainak korm\u00e1nyz\u00f3ja volt. Kis h\u00e1ts\u00f3 kertj\u00e9ben rokok\u00f3 pavilon \u00e1ll. E h\u00e1zban adott koncertet 1820-ban a 9 \u00e9ves Liszt Ferenc, amelyre szlov\u00e1k nyelv\u0171 eml\u00e9kt\u00e1bla eml\u00e9kezik. Ma egyetemi k\u00f6nyvt\u00e1r m\u0171k\u00f6dik benne."},{"sightId":824,"townId":1,"active":1,"name_LO":"P\u00e1lffyho pal\u00e1c","address":"Vent\u00farska 274\/10","mapdata":"1|871|1760","gps_lat":"48.1426840000","gps_long":"17.1065800000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"81, 63","homepage":"http:\/\/fachbratislava.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Palffy-palota-Pozsony-2279","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/palffy-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Matti Blume \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palffy_Palace,_Bratislava_(20160110-IMG_3581).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palffy Palace, Bratislava (20160110-IMG 3581)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6d\/Palffy_Palace%2C_Bratislava_%2820160110-IMG_3581%29.jpg\/512px-Palffy_Palace%2C_Bratislava_%2820160110-IMG_3581%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palffy_Palace,_Bratislava_(20160110-IMG_3581).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMatti Blume\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"P\u00e1lffy-palota","seolink":"palffy-palota","note":"Osztr\u00e1k Nagyk\u00f6vets\u00e9g","history":"1747-ben barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. \u00c9p\u00edttet\u0151je P\u00e1lffy Lip\u00f3t, M\u00e1ria Ter\u00e9zia t\u00e1bornoka volt. Ma osztr\u00e1k nagyk\u00f6vets\u00e9g.@Szlov\u00e1k nyelv\u0171 eml\u00e9kt\u00e1bla szerint 1762-ben itt koncertezett a 6 \u00e9ves Mozart."},{"sightId":825,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Zichyho pal\u00e1c","address":"Vent\u00farska 265","mapdata":"1|853|1727","gps_lat":"48.1431070000","gps_long":"17.1063680000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"106","homepage":"https:\/\/www.staremesto.sk\/sk\/content\/staromestske-centrum-kultury-a-vzdelavania-venturska-9-zichyho-palac","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Zichy-palota-Pozsony-2278","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/zichy-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Zichyho_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava, Zichyho pal\u00e1c\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e1\/Bratislava%2C_Zichyho_pal%C3%A1c.jpg\/512px-Bratislava%2C_Zichyho_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Zichyho_pal%C3%A1c.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Zichy-palota","seolink":"zichy-palota","note":"","history":"1775-ben Zichy Ferenc \u00e9p\u00edttette klasszicista st\u00edlusban."},{"sightId":826,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Erd\u0151dyho pal\u00e1c","address":"Vent\u00farska 1","mapdata":"1|852|1819","gps_lat":"48.1420770000","gps_long":"17.1063370000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"81, 99","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Erdody-palota-Pozsony-2277","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/erdody-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Blava_2007-3-28-29.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Blava 2007-3-28-29\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c3\/Blava_2007-3-28-29.jpg\/512px-Blava_2007-3-28-29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Blava_2007-3-28-29.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Erd\u0151dy-palota, Andy Warhol Gal\u00e9ria","seolink":"erdody-palota-andy-warhol-galeria","note":"","history":"1770-ben Erd\u0151dy Gy\u00f6rgy orsz\u00e1gb\u00edr\u00f3 \u00e9p\u00edttette a palot\u00e1t barokk st\u00edlusban Mathias Walch tervei alapj\u00e1n. Ma \u00e9tterem \u00e9s Andy Warhol gal\u00e9ria."},{"sightId":827,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|1011|1846","gps_lat":"48.1417500000","gps_long":"17.1090300000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/erdodi-palffy-istvan-mellszobra\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Erd\u0151dy P\u00e1lffy Istv\u00e1n mellszobra","seolink":"erdody-palffy-istvan-mellszobra","note":"","history":"1913-ban avatt\u00e1k fel. A csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00f3k elpuszt\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":828,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Jesen\u00e1kov pal\u00e1c","address":"Ryb\u00e1rska br\u00e1na 355\/4","mapdata":"1|979|1722","gps_lat":"48.1431880000","gps_long":"17.1084100000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"63, 81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Jeszenak-palota-Pozsony-2276","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/jeszenak-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Jesen%C3%A1kov_pal%C3%A1c_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Jesen\u00e1kov pal\u00e1c Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Jesen%C3%A1kov_pal%C3%A1c_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_2.jpg\/512px-Jesen%C3%A1kov_pal%C3%A1c_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Jesen%C3%A1kov_pal%C3%A1c_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Jeszen\u00e1k-palota","seolink":"jeszenak-palota","note":"G\u00f6r\u00f6g Nagyk\u00f6vets\u00e9g","history":"A 18. sz\u00e1zadban a Jeszen\u00e1k csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette. A h\u00e1z sark\u00e1n az \u0151 c\u00edmer\u00fck l\u00e1that\u00f3. Ma g\u00f6r\u00f6g nagyk\u00f6vets\u00e9g \u00e9s cukr\u00e1szda."},{"sightId":829,"townId":1,"active":2,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie","mapdata":"1|955|1726","gps_lat":"48.1431470000","gps_long":"17.1081280000","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"85","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Magyar-Leszamitolo--es-Penzvalto-Bank-Pozsony-2275","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/magyar-leszamitolo-es-penzvalto-bank\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Fred Romero from Paris, France \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Pal%C3%A1c_Uhorskej_eskontnej_a_zmen%C3%A1renskej_banky_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava - Pal\u00e1c Uhorskej eskontnej a zmen\u00e1renskej banky (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/Bratislava_-_Pal%C3%A1c_Uhorskej_eskontnej_a_zmen%C3%A1renskej_banky_%283%29.jpg\/512px-Bratislava_-_Pal%C3%A1c_Uhorskej_eskontnej_a_zmen%C3%A1renskej_banky_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Pal%C3%A1c_Uhorskej_eskontnej_a_zmen%C3%A1renskej_banky_(3).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFred Romero from Paris, France\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Magyar Lesz\u00e1m\u00edtol\u00f3- \u00e9s P\u00e9nzv\u00e1lt\u00f3 Bank","seolink":"egykori-magyar-leszamitolo--es-penzvalto-bank","note":"","history":"1911-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k. Kor\u00e1bban a k\u00f6z\u00e9pkori Auer patr\u00edcius csal\u00e1d h\u00e1za \u00e1llta hely\u00e9n, ahol II. Lajos \u00f6zvegye, Habsburg M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u00e9 is megsz\u00e1llt."},{"sightId":830,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kutscherfeldov pal\u00e1c","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 358\/7","mapdata":"1|933|1688","gps_lat":"48.1435560000","gps_long":"17.1078700000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"63","homepage":"https:\/\/sk.ambafrance.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kutscherfeld-palota-Pozsony-2274","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kutscherfeld-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Karl Gruber \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palais_Kutscherfeld_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palais Kutscherfeld Bratislava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7d\/Palais_Kutscherfeld_Bratislava.jpg\/512px-Palais_Kutscherfeld_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palais_Kutscherfeld_Bratislava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EKarl Gruber\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kutscherfeld-palota","seolink":"kutscherfeld-palota","note":"Francia Nagyk\u00f6vets\u00e9g","history":"1762-ben barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k Leopold von Kutscherfeld utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra, aki 1760-t\u00f3l a Magyar Kamara \u00e9l\u00e9n \u00e1llt. 1813-ban az Esterh\u00e1zy-csal\u00e1d v\u00e1s\u00e1rolta meg. Ma francia nagyk\u00f6vets\u00e9g."},{"sightId":831,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Keglevi\u010dov pal\u00e1c","address":"Pansk\u00e1 27","mapdata":"1|861|1837","gps_lat":"48.1418940000","gps_long":"17.1065350000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Keglevich-palota-Pozsony-2273","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Blava_2007-3-28-57.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Blava 2007-3-28-57\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fb\/Blava_2007-3-28-57.jpg\/512px-Blava_2007-3-28-57.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Blava_2007-3-28-57.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Keglevics-palota","seolink":"keglevics-palota","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban. A horv\u00e1t eredet\u0171 csal\u00e1db\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 b\u00e1r\u00f3 Keglevich J\u00f3zsef \u00e9p\u00edttette. 1796-ban Beethoven koncertet adott a palot\u00e1ban. Furcsa tet\u0151ablakai az 1998-es fel\u00faj\u00edt\u00e1skor keletkeztek."},{"sightId":832,"townId":1,"active":1,"name_LO":"P\u00e1lffyho pal\u00e1c","address":"Pansk\u00e1 261\/19","mapdata":"1|897|1812","gps_lat":"48.1422030000","gps_long":"17.1071210000","religion":0,"oldtype":"11, 50","newtype":"99","homepage":"http:\/\/www.gmb.sk\/en\/content\/palffy-palace","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Palffy-palota-Pozsony-2272","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/palffy-palota-3\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:P%C3%A1lffyho_pal%C3%A1c_Pansk%C3%A1-2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022P\u00e1lffyho pal\u00e1c Pansk\u00e1-2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/P%C3%A1lffyho_pal%C3%A1c_Pansk%C3%A1-2.jpg\/512px-P%C3%A1lffyho_pal%C3%A1c_Pansk%C3%A1-2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:P%C3%A1lffyho_pal%C3%A1c_Pansk%C3%A1-2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"P\u00e1lffy-palota, V\u00e1rosi Gal\u00e9ria","seolink":"palffy-palota-varosi-galeria","note":"","history":"A h\u00e1z a 13. sz\u00e1zad elej\u00e9r\u0151l sz\u00e1rmazik, \u00c1rp\u00e1d-kori. A 15. sz\u00e1zadban g\u00f3tikus palot\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k. A 17-18. sz\u00e1zadban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k, Pozsony v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye volt. Az 1850-es \u00e9vek k\u00f6zep\u00e9n, miut\u00e1n a v\u00e1rmegye m\u00e1shov\u00e1 k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, a P\u00e1lffyak k\u00e9s\u0151 klasszicista st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. Ma a pozsonyi v\u00e1rosi gal\u00e9ria m\u0171k\u00f6dik benne."},{"sightId":833,"townId":1,"active":2,"name_LO":"D\u00f3m sv. Martina","address":"Rudnayovo n\u00e1mestie 1","mapdata":"1|769|1824","gps_lat":"48.1420110000","gps_long":"17.1050210000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/dom.fara.sk\/index.php\/sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Marton-dom-Pozsony-2264","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-marton-dom\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent M\u00e1rton-d\u00f3m ","seolink":"szent-marton-dom","note":"","history":"1204 \u00e9s 1221 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a d\u00f3m hely\u00e9n kor\u00e1bban \u00e1ll\u00f3, Legszentebb Megv\u00e1lt\u00f3nak szentelt rom\u00e1n st\u00edlus\u00fa templom. A 14. sz\u00e1zad elej\u00e9t\u0151l pl\u00e9b\u00e1niatemplom lett.@1311 \u00e9s 1314 k\u00f6z\u00f6tt g\u00f3tikus st\u00edlusban megnagyobb\u00edtott\u00e1k. A g\u00f3tikus b\u0151v\u00edt\u00e9s \u00e9vsz\u00e1zadokon \u00e1t tartott. 1467 \u00e9s 1487 k\u00f6z\u00f6tt, M\u00e1ty\u00e1s uralkod\u00e1sa idej\u00e9n a mai m\u00e9ret\u00e9re b\u0151v\u00edtett\u00e9k k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1732-ben \u00e9p\u00fclt a szent\u00e9ly \u00e9szaki oldal\u00e1hoz a barokk Alamizsn\u00e1s Szent J\u00e1nos k\u00e1polna Esterh\u00e1zy Imre esztergomi \u00e9rsek megrendel\u00e9s\u00e9re, Georg Rafael Donner alkot\u00e1sa. A Szent M\u00e1rtont lovon, magyar husz\u00e1rruh\u00e1ban \u00e1br\u00e1zol\u00f3 \u00f6nt\u00f6tt szobor a d\u00f3m d\u00e9li mell\u00e9khaj\u00f3j\u00e1ban szint\u00e9n Donner alkot\u00e1sa, \u00e9s a d\u00f3m egykori f\u0151olt\u00e1r\u00e1nak r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pezte.@1863 \u00e9s 1878 k\u00f6z\u00f6tt neog\u00f3tikus st\u00edlusban Lippert J\u00f3zsef tervei alapj\u00e1n \u00faj\u00edtott\u00e1k fel.@1563 \u00e9s 1830 k\u00f6z\u00f6tt 11 magyar kir\u00e1lyt \u00e9s 8 kir\u00e1lyn\u00e9t koron\u00e1ztak meg a templomban.@A 85 m\u00e9ter magas templomtorony sisakj\u00e1n a Szent Korona 150 kg s\u00faly\u00fa, 164 cm magas m\u00e1sa l\u00e1that\u00f3. A templom kript\u00e1j\u00e1ban nyugszik t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter.@1770-ben Pray Gy\u00f6rgy k\u00e1ptalan lev\u00e9lt\u00e1r\u00e1ban, a d\u00f3mban tal\u00e1lt\u00e1k meg a k\u00e9s\u0151bb r\u00f3la elnevezett k\u00f3dexet, benne a Halotti besz\u00e9d sz\u00f6veg\u00e9vel.@A csehszlov\u00e1kok \u00e1ltal \u00e9p\u00edtett \u00faj Duna-h\u00edd elv\u00e1gta a templomot a V\u00e1rhegyt\u0151l \u00e9s jelent\u0151s r\u00e9szt Ietartolt Pozsony \u00f3v\u00e1ros\u00e1b\u00f3l."},{"sightId":834,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Grasalkovi\u010dov pal\u00e1c","address":"Hod\u017eovo n\u00e1mestie 2978\/1","mapdata":"1|936|1193","gps_lat":"48.1490980000","gps_long":"17.1077600000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"15","homepage":"https:\/\/www.prezident.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Grassalkovich-palota-Pozsony-2258","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/grassalkovich-kastely\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Grassalkovich-palota ","seolink":"grassalkovich-palota","note":"Szlov\u00e1k eln\u00f6ki rezidencia","history":"1760-ban gr\u00f3f Grassalkovich Antal \u00e9p\u00edttette, aki a Magyar Kir\u00e1lyi Kamara eln\u00f6ke volt. Andreas Mayerhofer tervezte k\u00e9s\u0151 barokk-rokok\u00f3 st\u00edlusban. El\u0151tte B\u00e1rtfay Tibor \u0022B\u00e9ke sz\u00f6k\u0151k\u00fatja\u0022 c\u00edm\u0171 alkot\u00e1sa l\u00e1that\u00f3. T\u00f6bbsz\u00f6r megfordult benne Joseph Haydn, aki az Esterh\u00e1zyak szolg\u00e1lat\u00e1ban \u00e1llt. A csal\u00e1d elad\u00f3sodott, majd 1841-ben kihalt. K\u00e9s\u0151bb a Habsburg csal\u00e1d kez\u00e9re ker\u00fclt. Utols\u00f3 tulajdonosa, Habsburg Frigyes f\u0151herceg 1905-ig lakta. 1939-ben Jozef Tiso rezidenci\u00e1ja lett. 1996 \u00f3ta szlov\u00e1k k\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1gi eln\u00f6ki rezidencia."},{"sightId":835,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. \u0160tefana","address":"\u017dupn\u00e9 n\u00e1mestie 10","mapdata":"1|781|1521","gps_lat":"48.1453760000","gps_long":"17.1054000000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Istvan-kapucinus-templom-es-kolostor-Pozsony-1639","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-istvan-kapucinus-templom-es-kolostor\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent Istv\u00e1n kapucinus templom \u00e9s kolostor ","seolink":"szent-istvan-kapucinus-templom-es-kolostor","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n telepedtek le a kapucinusok Pozsonyban. 1708-ban kezdt\u00e9k meg a templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t Eleon\u00f3ra Ter\u00e9zia gr\u00f3fn\u00e9 j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l. 1709-ben celebr\u00e1lta az els\u0151 mis\u00e9t Kereszt\u00e9ly \u00c1gost esztergomi \u00e9rsek. 1711-t\u0151l 1717-ig \u00e9p\u00fclt a kolostor, Erd\u0151dy L\u00e1szl\u00f3 nyitrai p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. 1727-ben a kolostort kib\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1735-t\u0151l 1737-ig a templomot \u00fajj\u00e1 kellett \u00e9p\u00edteni, mert az alapja megs\u00fcllyedt. 1737-ben k\u00e9sz\u00edtette barokk f\u0151olt\u00e1r\u00e1t Berthold kapucinus atya, \u00e9s a koron\u00e1t Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak felaj\u00e1nl\u00f3 Szent Istv\u00e1n kir\u00e1lyt \u00e1br\u00e1zolja Szent Imre t\u00e1rsas\u00e1g\u00e1ban. Az Assisi Szent Ferenc \u00e9s P\u00e1duai Szent Antal mell\u00e9kolt\u00e1rok szint\u00e9n 1737-ben k\u00e9sz\u00fcltek Anton Karl Rosier fest\u0151 \u00e1ltal. 1819-1824 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a karzat \u00e9s az \u00faj orgona. 1860-1861 k\u00f6z\u00f6tt \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k a mai neorom\u00e1n-neog\u00f3tikus st\u00edlus\u00e1ra ifjabb Feigler Ign\u00e1c tervei szerint. A bej\u00e1rat f\u00f6l\u00f6tti f\u00fclk\u00e9ben Szent Istv\u00e1n szobra \u00e1ll. A templom el\u0151tt 1725-ben k\u00e9sz\u00fclt barokk lmmaculata oszlop \u00e1ll."},{"sightId":836,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Busta Franz Liszt","address":"Rudnayovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|803|1843","gps_lat":"48.1417780000","gps_long":"17.1055100000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Liszt-Ferenc-mellszobra-Pozsony-1632","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/liszt-ferenc-mellszobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Rudnayovo_n%C3%A1m_Liszt.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava Rudnayovo n\u00e1m Liszt\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ad\/Bratislava_Rudnayovo_n%C3%A1m_Liszt.jpg\/256px-Bratislava_Rudnayovo_n%C3%A1m_Liszt.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Rudnayovo_n%C3%A1m_Liszt.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Liszt Ferenc mellszobra ","seolink":"liszt-ferenc-mellszobra","note":"","history":"Tilgner Viktor alkot\u00e1sa. A szobor el\u0151tti kis kertecsk\u00e9t hat\u00e1rol\u00f3 f\u00e9mr\u00e1cs egy kott\u00e1t form\u00e1z, \u00e9s Liszt Ferenc Koron\u00e1z\u00e1si mis\u00e9j\u00e9nek els\u0151 taktus\u00e1t jelen\u00edti meg."},{"sightId":837,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Segnerova k\u00faria","address":"Michalsk\u00e1 371\/7","mapdata":"1|866|1600","gps_lat":"48.1445710000","gps_long":"17.1066380000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"81","homepage":"http:\/\/www.segnerovakuria.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Segner-kuria-Pozsony-1631","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/segner-kuria\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Rios \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Segnerova_kuria.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava Segnerova kuria\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/17\/Bratislava_Segnerova_kuria.JPG\/256px-Bratislava_Segnerova_kuria.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Segnerova_kuria.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERios\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Segner-k\u00faria","seolink":"segner-kuria","note":"","history":"1648-ban k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00edttette Andreas Segner pozsonyi v\u00e1rosb\u00edr\u00f3. Itt sz\u00fcletett 1704-ben Johann Andreas von Segner (1704-1777), fizikus, matematikus \u00e9s egyetemi professzor, a Segner-v\u00edziker\u00e9k megalkot\u00f3ja."},{"sightId":838,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Star\u00e9 Grunty 232\/47","mapdata":"2|235|390","gps_lat":"48.1578880000","gps_long":"17.0676440000","religion":1,"oldtype":"38, 42","newtype":"42, 38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Csaloganyvolgyi-temeto-Pozsony-1630","csemadoklink":"\n","picture":"","picture_ref":"","name":"A pozsonyi sort\u0171z \u00e1ldozatainak eml\u00e9km\u0171ve a csalog\u00e1nyv\u00f6lgyi temet\u0151ben","seolink":"a-pozsonyi-sortuz-aldozatainak-emlekmuve-a-csaloganyvolgyi-temetoben","note":"","history":"A csalog\u00e1nyv\u00f6lgyi temet\u0151ben nyugszanak az 1919. febru\u00e1r 12-ei pozsonyi sort\u0171z \u00e1ldozatai. 8 hal\u00e1los \u00e1ldozatot k\u00f6vetelt a csehszlov\u00e1k sort\u0171z, \u00e9s a temet\u00e9s\u00fck napj\u00e1n egy cseh katona m\u00e9g egy 14-\u00e9ves di\u00e1kot is lel\u0151tt."},{"sightId":839,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Ondrejsk\u00fd cintor\u00edn","address":"","mapdata":"1|1783|1291","gps_lat":"48.1482000000","gps_long":"17.1225720000","religion":1,"oldtype":"42","newtype":"42","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Andras-temeto-Pozsony-1625","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Karl Gruber \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Ondrejsk%C3%BD_cintor%C3%ADn_3457.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava Ondrejsk\u00fd cintor\u00edn 3457\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/Bratislava_Ondrejsk%C3%BD_cintor%C3%ADn_3457.jpg\/256px-Bratislava_Ondrejsk%C3%BD_cintor%C3%ADn_3457.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Ondrejsk%C3%BD_cintor%C3%ADn_3457.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EKarl Gruber\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Andr\u00e1s katolikus temet\u0151","seolink":"szent-andras-katolikus-temeto","note":"","history":"1784 k\u00f6r\u00fcl keletkezett a temet\u0151. Az 1970-es \u00e9vekben a f\u0151\u00fat sz\u00e9les\u00edt\u00e9sekor egy 5 m\u00e9teres s\u00e1vot lev\u00e1lasztottak, ennek pont a leg\u00e9rt\u00e9kesebb s\u00edrk\u00e1polna \u00e9s kriptasor (pl. a Palugyay \u00e9s a Cs\u00e1ky csal\u00e1dok s\u00edrjai) estek \u00e1ldozatul. A s\u00edreml\u00e9kek jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t a szlov\u00e1kok ki is szelekt\u00e1lt\u00e1k, \u00edgy m\u00e1ra csak a t\u00f6red\u00e9k\u00fck maradt meg. De m\u00e9g \u00edgy is j\u00f3l reprezent\u00e1lj\u00e1k, hogy Pozsony eredetileg n\u00e9met \u00e9s magyar lakoss\u00e1g\u00fa v\u00e1ros volt."},{"sightId":840,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Bratsk\u00e1 jednota baptistov","address":"Palis\u00e1dy 27A","mapdata":"1|456|1374","gps_lat":"48.1471060000","gps_long":"17.0996430000","religion":3,"oldtype":"42, 2","newtype":"42, 2","homepage":"https:\/\/www.bjbpalisady.sk\/typo3\/index.php?id=2","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kecskekapui-temeto-Pozsony-1629","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kecske-kapui-evangelikus-temeto\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cintor%C3%ADn_pri_Kozej_br%C3%A1ne_kaplnka_prie%C4%8Delie.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Cintor\u00edn pri Kozej br\u00e1ne kaplnka prie\u010delie\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7c\/Cintor%C3%ADn_pri_Kozej_br%C3%A1ne_kaplnka_prie%C4%8Delie.jpg\/256px-Cintor%C3%ADn_pri_Kozej_br%C3%A1ne_kaplnka_prie%C4%8Delie.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cintor%C3%ADn_pri_Kozej_br%C3%A1ne_kaplnka_prie%C4%8Delie.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kecskekapui evang\u00e9likus temet\u0151 \u00e9s neog\u00f3tikus temet\u0151k\u00e1polna ","seolink":"kecskekapui-evangelikus-temeto-es-neogotikus-temetokapolna","note":"","history":"1793-ban az evang\u00e9likus k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g hozta l\u00e9tre a temet\u0151t. 1868-ban \u00e9p\u00fclt a neog\u00f3tikus temet\u0151k\u00e1polna. A temet\u0151 nev\u00e9t az egykori Kecske-kapur\u00f3l kapta, ami a v\u00e1rhegyet \u00e9szakr\u00f3l v\u00e9d\u0151 palisz\u00e1d egyik kapuja volt, \u00e9s azon kereszt\u00fcl hajtott\u00e1k ki a kecsk\u00e9ket legelni a k\u00f6rnyez\u0151 dombokra. Itt nyugszik k\u00e9t 1848-1849-es m\u00e1rt\u00edr, R\u00e1zga P\u00e1l evang\u00e9likus lelk\u00e9sz \u00e9s b\u00e1r\u00f3 Jeszen\u00e1k J\u00e1nos nyitrai f\u0151isp\u00e1n, a Habsburg-p\u00e1rti szlov\u00e1k felkel\u0151k elleni harc vezet\u0151je."},{"sightId":841,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kernov dom","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 225\/26","mapdata":"1|1018|1790","gps_lat":"48.1423140000","gps_long":"17.1092270000","religion":0,"oldtype":"81, 53","newtype":"53, 81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kern-haz-Pozsony-1611","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kern-haz\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kernov_dom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kernov dom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/01\/Kernov_dom.jpg\/512px-Kernov_dom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kernov_dom.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Kern-h\u00e1z","seolink":"kern-haz","note":"","history":"1845-ben \u00e9p\u00fclt id\u0151sebb Feigler Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n emp\u00edr st\u00edlusban. Tulajdonosa, Kern Endre k\u00e1v\u00e9h\u00e1zat, cukr\u00e1szd\u00e1t \u00e9s \u00e9ttermet \u00fczemeltetett az \u00e9p\u00fcletben. Sark\u00e1n bronz eml\u00e9kt\u00e1bla hirdeti, hogy az \u00e9tteremben 1938-ban Nehru indiai minisztereln\u00f6k \u00e9s l\u00e1nya, Indra Ghandi is megfordult, Vladimir Clementis szlov\u00e1k kommunista politikus t\u00e1rsas\u00e1g\u00e1ban. Clementis magyarellenes nacionalista politikus volt (a szlov\u00e1k \u00e9s rom\u00e1n kommunist\u00e1k a val\u00f3s\u00e1gban mind magyargy\u0171l\u00f6l\u0151 soviniszt\u00e1k voltak), 1945. ut\u00e1n k\u00fcl\u00fcgyminiszterk\u00e9nt kulcsszerepet j\u00e1tszott a magyars\u00e1g er\u0151szakos kitelep\u00edt\u00e9s\u00e9ben, vagyonukt\u00f3l \u00e9s jogaikt\u00f3l val\u00f3 megfoszt\u00e1s\u00e1ban."},{"sightId":842,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Mari\u00e1nsky st\u013ap","address":"Franti\u0161k\u00e1nske n\u00e1mestie\u00a0","mapdata":"1|969|1653","gps_lat":"48.1439090000","gps_long":"17.1083530000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-oszlop-Pozsony-1603","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/maria-oszlop\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mariansky_stlp01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Mariansky stlp01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Mariansky_stlp01.jpg\/256px-Mariansky_stlp01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mariansky_stlp01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ria-oszlop","seolink":"maria-oszlop","note":"","history":"1675-ben I. Lip\u00f3t \u00e1ll\u00edttatta, ami\u00e9rt siker\u00fclt felsz\u00e1molnia a Wessel\u00e9nyi-f\u00e9le \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9st. Pozsonyban v\u00e9gezt\u00e9k ki az \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9sben r\u00e9szt vev\u0151 B\u00f3nis Ferencet."},{"sightId":843,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Radisson Blu Carlton Hotel","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 3","mapdata":"1|1009|1871","gps_lat":"48.1413550000","gps_long":"17.1088450000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"80","homepage":"https:\/\/www.radissonhotels.com\/en-us\/hotels\/radisson-blu-bratislava-carlton?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:cese+h:BTSZH","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Carlton-Hotel-Pozsony-1602","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/vendegfogado-a-zold-fahoz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Txllxt TxllxT \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava - Hviezdoslavovo n\u00e1mestie - View SSW\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\/512px-Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Hviezdoslavovo_n%C3%A1mestie_-_View_SSW.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ETxllxt TxllxT\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Carlton Hotel","seolink":"carlton-hotel","note":"","history":"Hely\u00e9n m\u00e1r a 13. sz\u00e1zadban is fogad\u00f3 \u00e1llt A hatty\u00fahoz n\u00e9ven. 1760-t\u00f3l A h\u00e1rom z\u00f6ld f\u00e1hoz c\u00edmzett vend\u00e9gl\u0151 m\u0171k\u00f6d\u00f6tt itt.@1838-ban Johann L\u0151wy, a Pozsonyt Nagyszombattal \u00f6sszek\u00f6t\u0151 l\u00f3vas\u00fat igazgat\u00f3ja v\u00e1s\u00e1rolta meg. A vas\u00fat v\u00e9g\u00e1llom\u00e1sa is a k\u00f6zelben, a Koron\u00e1z\u00f3 t\u00e9ren volt. 1844 \u00e9s 46 k\u00f6z\u00f6tt Feigler Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n a f\u00f6ldszintes h\u00e1z h\u00e1romszintess\u00e9 v\u00e1lt \u00e9s klasszicista arculatot kapott. \u00c1t is nevezt\u00e9k \u0022A z\u00f6ld f\u00e1hoz\u0022 n\u00e9vre. 1905-ben itt ny\u00edlt meg Elektrobioscop n\u00e9ven az els\u0151 mozi a v\u00e1rosban. 1913-ban h\u00e1rom szomsz\u00e9dos \u00e9p\u00fcletet egybe\u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e9s k\u00f6z\u00f6s homlokzatot kaptak, \u00edgy az egykori Savoy \u00e9s Z\u00f6ld fa sz\u00e1ll\u00f3k hely\u00e9n megny\u00edlt a Carlton luxussz\u00e1ll\u00f3 Palugyay K\u00e1roly \u00e9s feles\u00e9ge, Ant\u00f3nia vezet\u00e9s\u00e9vel. 1925 \u00e9s 29 k\u00f6z\u00f6tt a szlov\u00e1kok is \u00e1talak\u00edtott\u00e1k, ekkor kapta mai k\u00e9p\u00e9t. A Z\u00f6ld f\u00e1ban sz\u00e1llt meg 1848. m\u00e1rcius\u00e1ban Kossuth Lajos, \u00e9s az az\u00f3ta m\u00e1r elbontott erk\u00e9ly\u00e9r\u0151l int\u00e9zett besz\u00e9det a sokas\u00e1ghoz m\u00e1rcius 17-\u00e9n, melyben kihirdette, hogy egy nappal kor\u00e1bban V. Ferdin\u00e1nd megb\u00edzta Batthy\u00e1ny Lajost az els\u0151 magyar korm\u00e1ny fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1val."},{"sightId":844,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Grota Matki Bo\u017cej z Lourdes","address":"","mapdata":"1|449|463","gps_lat":"48.1574400000","gps_long":"17.0993530000","religion":1,"oldtype":"2, 112","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Lourdes-i-Szuz-barlangja-Pozsony-1441","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Bratislavcan85 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lurdska_jaskyna_(Bratislava)_1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Lurdska jaskyna (Bratislava) 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b1\/Lurdska_jaskyna_%28Bratislava%29_1.JPG\/256px-Lurdska_jaskyna_%28Bratislava%29_1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lurdska_jaskyna_(Bratislava)_1.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBratislavcan85\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Lourdes-i Sz\u0171z barlangja ","seolink":"lourdes-i-szuz-barlangja","note":"","history":"1892-ben alak\u00edtott\u00e1k ki a k\u0151b\u00e1nya egykori \u00fcreg\u00e9ben. A barlangt\u00f3l l\u00e9pcs\u0151n lehet feljutni a b\u00e1nya felett l\u00e9v\u0151 Havas Boldogasszony templomhoz."},{"sightId":845,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Z\u00e1kladn\u00e1 \u0161kola","address":"Hlbok\u00e1 cesta 4","mapdata":"1|671|606","gps_lat":"48.1556980000","gps_long":"17.1029870000","religion":1,"oldtype":"86","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-arva-menedekhaz-Pozsony-1440","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/maria-arva-menedekhaz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hlbok%C3%A1_04_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Hlbok\u00e1 04 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d0\/Bratislava_Hlbok%C3%A1_04_01.jpg\/512px-Bratislava_Hlbok%C3%A1_04_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hlbok%C3%A1_04_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ria \u00e1rva-mened\u00e9kh\u00e1z ","seolink":"maria-arva-menedekhaz","note":"\u00c1ltal\u00e1nos iskola","history":"1900-ban emelt\u00e9k eklektikus st\u00edlusban az 1831-ben alap\u00edtott \u00e1rvah\u00e1z ma is \u00e1ll\u00f3 \u00e9p\u00fclet\u00e9t. 1893-t\u00f3l az irgalmas n\u0151v\u00e9rek vezett\u00e9k az \u00e1rvah\u00e1zat. Ma \u00e1ltal\u00e1nos iskola."},{"sightId":846,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"\u017di\u017ekova 4449\/1","mapdata":"1|379|1973","gps_lat":"48.1402950000","gps_long":"17.0982270000","religion":0,"oldtype":"16, 81","newtype":"82","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Halasz-es-hajos-ceh-haza-Pozsony-1439","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDi%C5%BEkova_1_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u017di\u017ekova 1 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/%C5%BDi%C5%BEkova_1_01.jpg\/512px-%C5%BDi%C5%BEkova_1_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDi%C5%BEkova_1_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Hal\u00e1sz \u00e9s haj\u00f3s c\u00e9h h\u00e1za","seolink":"halasz-es-hajos-ceh-haza","note":"","history":"1759 \u00e9s 1760 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt rokok\u00f3 egyemeletes \u00e9p\u00fclet, a hagyom\u00e1ny szerint a pozsonyi hal\u00e1szok \u00e9s haj\u00f3sok c\u00e9h\u00e9nek h\u00e1za volt. A 18-19. sz\u00e1zadban a f\u00f6ldszintj\u00e9n m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Fekete Medv\u00e9hez c\u00edmzett vend\u00e9gl\u0151. A 20. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben v\u00e9gzett szlov\u00e1k v\u00e1rosrombol\u00e1s (\u00faj Duna-h\u00edd \u00e9p\u00edt\u00e9se) sor\u00e1n csaknem teljesen elpusztultak a V\u00e1ralja \u00e9s a Ter\u00e9zv\u00e1ros v\u00e1rosnegyedek. Ez a t\u00fal\u00e9l\u0151 \u00e9p\u00fcletek egyike."},{"sightId":847,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol Najsv\u00e4tej\u0161ej Trojice","address":"\u017di\u017ekova 3738\/3","mapdata":"1|350|1973","gps_lat":"48.1403570000","gps_long":"17.0976130000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Varaljai-Szentharomsag-templom-Pozsony-1438","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/terezvarosi-katolikus-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ej_Trojice03.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol Najsv\u00e4tej\u0161ej Trojice03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/35\/Kostol_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ej_Trojice03.jpg\/512px-Kostol_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ej_Trojice03.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ej_Trojice03.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1raljai Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom","seolink":"varaljai-szentharomsag-templom","note":"","history":"1734-ben tette le az alapk\u00f6v\u00e9t Ber\u00e9nyi J\u00f3zsef p\u00fcsp\u00f6k \u00e9s 1738-ban szentelt\u00e9k fel. Barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt.@A pl\u00e9b\u00e1nia sz\u00e1rny 19. sz\u00e1zadi. A templomudvar bej\u00e1rat\u00e1t Nepomuki Szent J\u00e1nos \u00e9s Szent Fl\u00f3ri\u00e1n szobrai d\u00edsz\u00edtik."},{"sightId":848,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Mirbachov pal\u00e1c","address":"Franti\u0161k\u00e1nske n\u00e1mestie 8-11","mapdata":"1|936|1577","gps_lat":"48.1448270000","gps_long":"17.1078790000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"99","homepage":"http:\/\/www.gmb.sk\/en\/content\/mirbach-palace?sessid33a9da58c392d6140ed2781659e29839=b2a81ff3b7c8a2e6efbf15812c601d16","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Mirbach-palota-Pozsony-1436","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/mirbach-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gal%C3%A9ria_mesta_Bratislavy01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Gal\u00e9ria mesta Bratislavy01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/Gal%C3%A9ria_mesta_Bratislavy01.jpg\/512px-Gal%C3%A9ria_mesta_Bratislavy01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gal%C3%A9ria_mesta_Bratislavy01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Mirbach-palota, V\u00e1rosi Gal\u00e9ria","seolink":"mirbach-palota-varosi-galeria","note":"","history":"1768 \u00e9s 1770 k\u00f6z\u00f6tt a pozsonyi s\u00f6rf\u0151z\u0151, Michael Spech emeltette barokk st\u00edlusban. Ezut\u00e1n gr\u00f3f Gy\u00e1ky Imre, gr\u00f3f Ny\u00e1ry K\u00e1roly, majd gr\u00f3f Mirbach Emil birtokolt\u00e1k. A timpanont a Ny\u00e1ry csal\u00e1d c\u00edmere d\u00edsz\u00edti. Ma a pozsonyi k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti gal\u00e9ria \u00e9p\u00fclete."},{"sightId":849,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Letn\u00fd arcibiskupsk\u00fd pal\u00e1c","address":"N\u00e1mestie slobody 2899\/1","mapdata":"1|1026|910","gps_lat":"48.1524750000","gps_long":"17.1093970000","religion":1,"oldtype":"50","newtype":"15","homepage":"https:\/\/www.vlada.gov.sk\/\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Nyari-primasi-palota-Pozsony-1435","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nyari-primasi-palota\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022LMih \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Letn%C3%BD_arcibiskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c,_Slovensko.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava, Letn\u00fd arcibiskupsk\u00fd pal\u00e1c, Slovensko\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/96\/Bratislava%2C_Letn%C3%BD_arcibiskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c%2C_Slovensko.jpg\/512px-Bratislava%2C_Letn%C3%BD_arcibiskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c%2C_Slovensko.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Letn%C3%BD_arcibiskupsk%C3%BD_pal%C3%A1c,_Slovensko.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELMih\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ny\u00e1ri pr\u00edm\u00e1si palota","seolink":"nyari-primasi-palota","note":"A Szlov\u00e1k K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g korm\u00e1ny\u00e1nak hivatala","history":"A telket a 16-17. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n Forg\u00e1ch Ferenc esztergomi \u00e9rsek v\u00e1s\u00e1rolta meg, \u00e9s l\u00e9trehozta a Pozsonyi Kertet, az orsz\u00e1g els\u0151 arbor\u00e9tum\u00e1t. 1642 \u00e9s 1666 k\u00f6z\u00f6tt Lippay Gy\u00f6rgy \u00e9rsek k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz palot\u00e1t \u00e9p\u00edttetett. 1761 \u00e9s 1765 k\u00f6z\u00f6tt Bark\u00f3czy \u00e9rsek utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra Franz Anton Hillebrand tervei alapj\u00e1n barokk st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e9s b\u0151v\u00edtett\u00e9k. A Szlov\u00e1k K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g korm\u00e1ny\u00e1nak hivatala m\u0171k\u00f6dik benne."},{"sightId":850,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Spit\u00e1lska 24 ","mapdata":"1|1528|1088","gps_lat":"48.1504460000","gps_long":"17.1178730000","religion":0,"oldtype":"50, 2","newtype":"75","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Aspremont-nyari-palota-Pozsony-1434","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/aspremont-nyari-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Zello \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Aspremont_palace_02.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Aspremont palace 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c3\/Aspremont_palace_02.jpg\/512px-Aspremont_palace_02.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Aspremont_palace_02.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EZello\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Aspremont ny\u00e1ri palota","seolink":"aspremont-nyari-palota","note":"","history":"1770-ben Aspremont J\u00e1nos Gobert kir\u00e1lyi kamar\u00e1s ny\u00e1ri rezidencia c\u00e9lj\u00e1ra \u00e9p\u00edttette Talher J\u00f3zsef \u00e9p\u00edt\u00e9sszel barokk st\u00edlusban. Nem sokkal k\u00e9s\u0151bb Esterh\u00e1zy tulajdonba ker\u00fclt \u00e9s Haydn is t\u00f6bbsz\u00f6r j\u00e1tszott a palot\u00e1ban. Az 1850-es \u00e9vekben Schiftbeck K\u00e1roly megv\u00e1s\u00e1rolta \u00e9s lak\u00e1sokat alak\u00edtott ki benne. Egyik legszebb r\u00e9sze a barokk Szent Kereszt k\u00e1polna. Jelenleg a pozsonyi egyetem \u00e9p\u00fclete. A kast\u00e9lyhoz d\u00e9lr\u0151l kapcsol\u00f3dik az egykori Erd\u0151dy-kert, ma Medikus-kert. Ezt a francia kertet a 18. sz\u00e1zadban alak\u00edtott\u00e1k ki. Pet\u0151fi S\u00e1ndor szobra tal\u00e1lhat\u00f3 benne."},{"sightId":851,"townId":1,"active":1,"name_LO":"\u017dena s kr\u010dahom","address":"Franti\u0161k\u00e1nske n\u00e1mestie","mapdata":"1|951|1624","gps_lat":"48.1442310000","gps_long":"17.1080700000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Korsos-asszony-szokokut-Pozsony-1432","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/korsos-asszony-szokokut\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Kors\u00f3s asszony sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"korsos-asszony-szokokut","note":"","history":"1804-ben l\u00e9tes\u00fclt."},{"sightId":852,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie SNP","mapdata":"1|1160|1566","gps_lat":"48.1448880000","gps_long":"17.1116700000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Oroszlanos-szokokut-Pozsony-1431","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/oroszlanos-szokokut-pozsonyban\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Oroszl\u00e1nos sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"oroszlanos-szokokut","note":"","history":"1592-ben k\u00e9sz\u00fclt a Pozsony v\u00e1ros c\u00edmer\u00e9t tart\u00f3 oroszl\u00e1n, ami az egykor a Ferenciek ter\u00e9n \u00e1ll\u00f3 iv\u00f3k\u00fat r\u00e9sze volt (ez egy m\u00e1solat, az eredeti a V\u00e1rosi M\u00fazeumban l\u00e1that\u00f3). Az 1930-es \u00e9vekben egyes\u00edtett\u00e9k a 17. sz\u00e1zadi barokk oszloppal, ami az esztergomi \u00e9rsek h\u00edres, de az\u00f3ta be\u00e9p\u00edtett pozsonyi kertj\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmazott. A v\u00edzmedence 20. sz\u00e1zadi."},{"sightId":853,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Rudnayovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|792|1852","gps_lat":"48.1416730000","gps_long":"17.1052150000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Georg-Raphael-Donner-szobra-Pozsony-1413","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/georg-raphael-donner-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022de:Karl Gruber \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Donner_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Donner Bratislava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8b\/Donner_Bratislava.jpg\/256px-Donner_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Donner_Bratislava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ede:Karl Gruber\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Georg Raphael Donner szobra","seolink":"georg-raphael-donner-szobra","note":"","history":"Georg Raphael Donner (1693-1741) osztr\u00e1k szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz szobra. Pozsonyban Esterh\u00e1zy Imre hercegpr\u00edm\u00e1s alkalmaz\u00e1s\u00e1ban alkotott. Egyik munk\u00e1ja a Szent M\u00e1rtont lovon, magyar husz\u00e1rruh\u00e1ban \u00e1br\u00e1zol\u00f3 \u00f6nt\u00f6tt szobor a d\u00f3m d\u00e9li mell\u00e9khaj\u00f3j\u00e1ban tal\u00e1lhat\u00f3, \u00e9s a d\u00f3m egykori f\u0151olt\u00e1r\u00e1nak r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pezte."},{"sightId":854,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Star\u00e1 tr\u017enica","address":"N\u00e1mestie SNP","mapdata":"1|1142|1583","gps_lat":"48.1447500000","gps_long":"17.1113920000","religion":0,"oldtype":"83","newtype":"83","homepage":"https:\/\/staratrznica.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-vasarcsarnok-Pozsony-1414","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/regi-vasarcsarnok\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"R\u00e9gi v\u00e1s\u00e1rcsarnok","seolink":"regi-vasarcsarnok","note":"","history":"1910-ben \u00e9p\u00fclt fel Laubner Gyula tervei alapj\u00e1n. 1919. febru\u00e1r 12-\u00e9n a v\u00e1s\u00e1rcsarnok el\u0151tt t\u00f6rt\u00e9nt a pozsonyi sort\u0171z."},{"sightId":855,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Lek\u00e1re\u0148 u Salv\u00e1tora","address":"Pansk\u00e1 254\/35","mapdata":"1|808|1874","gps_lat":"48.1414350000","gps_long":"17.1055700000","religion":1,"oldtype":"72","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Salvator-gyogyszertar-Pozsony-1415","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/salvator-gyogyszertar\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pymouss \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Pansk%C3%A1_35_20180510.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava - Pansk\u00e1 35 20180510\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/de\/Bratislava_-_Pansk%C3%A1_35_20180510.jpg\/256px-Bratislava_-_Pansk%C3%A1_35_20180510.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Pansk%C3%A1_35_20180510.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPymouss\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Salvator gy\u00f3gyszert\u00e1r","seolink":"salvator-gyogyszertar","note":"","history":"A Salvator gy\u00f3gyszert\u00e1rat Lippay Gy\u00f6rgy esztergomi \u00e9rsek alap\u00edtotta a 17. sz\u00e1zadban \u00e9s a jezsuit\u00e1k m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k. Mai \u00e9p\u00fclete 1894-ben neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt Rudolf Adler tervei alapj\u00e1n. A homlokzat k\u00f6z\u00e9ppontj\u00e1ban J\u00e9zus szobra Rigele Alajos alkot\u00e1sa. 1727-b\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 barokk patikab\u00fatorzata volt, ami a privatiz\u00e1ci\u00f3 sor\u00e1n elt\u0171nt. Homlokzat\u00e1n magyar, n\u00e9met \u00e9s szlov\u00e1k nyelv\u0171 eml\u00e9kt\u00e1bla tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":856,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kalv\u00ednsky kostol","address":"N\u00e1mestie SNP 463","mapdata":"1|1025|1457","gps_lat":"48.1460800000","gps_long":"17.1091420000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Pozsony-1410","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/reformatus-templom-26\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:N%C3%A1mestie_SNP_6.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022N\u00e1mestie SNP 6\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a5\/N%C3%A1mestie_SNP_6.jpg\/512px-N%C3%A1mestie_SNP_6.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:N%C3%A1mestie_SNP_6.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"1912 \u00e9s 1913 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel Wimmer Ferenc \u00e9s Opaterny Fl\u00f3ris tervei szerint neorom\u00e1n st\u00edlusban."},{"sightId":857,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Sienkiewiczova 3-1","mapdata":"1|1459|1728","gps_lat":"48.1431040000","gps_long":"17.1167680000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Erzsebet-plebaniahaz-Pozsony-1397","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Shesmax \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava._Modr%C3%BD_kostol%C3%ADk._2019-06-01_15-55-35.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava. Modr\u00fd kostol\u00edk. 2019-06-01 15-55-35\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/00\/Bratislava._Modr%C3%BD_kostol%C3%ADk._2019-06-01_15-55-35.jpg\/512px-Bratislava._Modr%C3%BD_kostol%C3%ADk._2019-06-01_15-55-35.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava._Modr%C3%BD_kostol%C3%ADk._2019-06-01_15-55-35.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EShesmax\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Erzs\u00e9bet-pl\u00e9b\u00e1niah\u00e1z ","seolink":"szent-erzsebet-plebaniahaz","note":"","history":"A templom \u00e9s a pl\u00e9b\u00e1niah\u00e1z 1907 \u00e9s 1913 k\u00f6z\u00f6tt Lechner \u00d6d\u00f6n tervei szerint szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt fel. A szomsz\u00e9ds\u00e1gban egy hatalmas szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00fa gimn\u00e1zium is l\u00e9tes\u00fclt."},{"sightId":858,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Po\u0161tov\u00fd pal\u00e1c","address":"N\u00e1mestie SNP 490\/35","mapdata":"1|988|1521","gps_lat":"48.1455320000","gps_long":"17.1085990000","religion":0,"oldtype":"64","newtype":"64","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Postapalota-Pozsony-1400","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/postapalota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Radler59 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Main_Post_Office.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Main Post Office\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/01\/Bratislava_Main_Post_Office.jpg\/512px-Bratislava_Main_Post_Office.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Main_Post_Office.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERadler59\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Postapalota","seolink":"postapalota","note":"","history":"1903-ban \u00e9p\u00fclt fel szecesszi\u00f3s st\u00edlusban P\u00e1rtos Gyula tervei szerint."},{"sightId":859,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Gam\u010da","address":"Gymn\u00e1zium, Gr\u00f6sslingov\u00e1 18","mapdata":"1|1429|1647","gps_lat":"48.1440490000","gps_long":"17.1162300000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.gamca.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Volt-Romai-Katolikus-Fogimnazium-Pozsony-1398","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kiralyi-katolikus-fogimnazium\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Roman Delik\u00e1t \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Historia_grosslingova_gamca.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Historia grosslingova gamca\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/8\/8a\/Historia_grosslingova_gamca.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Historia_grosslingova_gamca.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERoman Delik\u00e1t\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Volt R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium","seolink":"volt-romai-katolikus-fogimnazium","note":"Gimn\u00e1zium.","history":"1906 \u00e9s 1908 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a gimn\u00e1zium \u00faj \u00e9p\u00fclete szecesszi\u00f3s st\u00edlusban Lechner \u00d6d\u00f6n tervei alapj\u00e1n.@1626. szeptember 11-\u00e9n P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter alap\u00edtotta a jezsuita koll\u00e9giumot. Az \u00faj \u00e9p\u00fcletet 1628-ban kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni. 1714-ig itt volta koll\u00e9giummal egy\u00fctt a gimn\u00e1zium is elhelyezve, amikor \u00e1tk\u00f6lt\u00f6ztek az egykori Batthy\u00e1ny-t\u00e9ren (Pr\u00edm\u00e1s t\u00e9r) \u00e1ll\u00f3 Behaim Bal\u00e1zs h\u00e1zba, ami Pozsony legr\u00e9gibb \u00e9p\u00fcleteinek egyike. K\u00e9s\u0151bb a rozoga \u00e9p\u00fcletb\u0151l a klarissz\u00e1k egykori kolostor\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az iskola. A jezsuit\u00e1k feloszlat\u00e1sa ut\u00e1n a benc\u00e9sek m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k az iskol\u00e1t, akik 1850-ben sz\u00e1m\u0171zve lettek hazafias magatart\u00e1suk miatt, \u00e9s az iskola n\u00e9met tannyelv\u0171 gimn\u00e1zium lett. 1861-ben az abszolutizmus enyh\u00fcl\u00e9s\u00e9vel \u00fajra magyar tannyelv\u0171 lett, 1867 ut\u00e1n pedig 8 oszt\u00e1lyos kir\u00e1lyi katolikus gimn\u00e1ziumm\u00e1 alakult. Bart\u00f3k B\u00e9la is a di\u00e1kja volt. 1919-ben a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n szlov\u00e1k nyelv\u0171 gimn\u00e1ziumm\u00e1 v\u00e1ltoztatt\u00e1k \u00e9s m\u00e1r nem indulhatott \u00faj magyar nyelv\u0171 oszt\u00e1ly."},{"sightId":860,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kaplnka sv. Jakuba","address":"N\u00e1mestie SNP","mapdata":"1|1190|1589","gps_lat":"48.1447060000","gps_long":"17.1120710000","religion":1,"oldtype":"1, 2","newtype":"122","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Lorinc-templom-maradvanyai-Pozsony-1370","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-jakab-kapolna-maradvanyai\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Brutalhovno \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_SNP_Square_Saint_Jacob_Chapel_LQ1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava SNP Square Saint Jacob Chapel LQ1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dc\/Bratislava_SNP_Square_Saint_Jacob_Chapel_LQ1.jpg\/512px-Bratislava_SNP_Square_Saint_Jacob_Chapel_LQ1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_SNP_Square_Saint_Jacob_Chapel_LQ1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBrutalhovno\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent L\u0151rinc-templom \u00e9s a Szent Jakab-k\u00e1polna maradv\u00e1nyai","seolink":"szent-lorinc-templom-es-a-szent-jakab-kapolna-maradvanyai","note":"","history":"A pozsonyi v\u00e1rosfalak \u00e9szakkeleti kapuja a L\u0151rinc-kapu volt, amin kereszt\u00fcl Szent L\u0151rinc faluba lehetett jutni. Ennek els\u0151 pl\u00e9b\u00e1niatemploma a Szent Jakab k\u00e1polna volt, aminek maradv\u00e1nyai \u00fcvegtet\u0151 alatt megtekinthet\u0151k. Az els\u0151 templom egy 1100 k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt k\u00f6r alaprajz\u00fa templom volt, aminek a hely\u00e9n a 14. sz\u00e1zadban g\u00f3tikus temet\u0151k\u00e1poln\u00e1t l\u00e9tes\u00edtettek. A Szent L\u0151rinc templom a k\u00e1poln\u00e1t\u00f3l p\u00e1r m\u00e9terre \u00e9szakra a 14. sz\u00e1zad elej\u00e9n g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt h\u00e1romhaj\u00f3s templom volt. A 15. sz\u00e1zadban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. 1529-ben v\u00e9delmin okok miatt a t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9lyre tekintettel lebontott\u00e1k. 1774-ben a temet\u0151t \u00e9s a Szent Jakab k\u00e1poln\u00e1t, valamint a L\u0151rinc-kaput \u00e9s a v\u00e1rosfalakat elbontott\u00e1k. A Szent L\u0151rinc templom alapfalainak hely\u00e9t a t\u00e9rburkolatban jelezt\u00e9k."},{"sightId":861,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Font\u00e1na sv. Juraja","address":"Primaci\u00e1lne n\u00e1mestie","mapdata":"1|1058|1675","gps_lat":"48.1437190000","gps_long":"17.1098470000","religion":1,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Sarkanyolo-Szent-Gyorgy-szokokut-Pozsony-1335","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/sarkanyolo-szent-gyorgy-szokokut\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"S\u00e1rk\u00e1ny\u00f6l\u0151 Szent Gy\u00f6rgy sz\u00f6k\u0151k\u00fat ","seolink":"sarkanyolo-szent-gyorgy-szokokut","note":"","history":"Egykor a 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n Forg\u00e1ch Ferenc \u00e9rsek \u00e1ltal alap\u00edtott h\u00edres, 30 hekt\u00e1ros Pozsonyi Kert d\u00edsze volt. Annak megsz\u00fcntet\u00e9se ut\u00e1n ker\u00fclt \u00e1t a Pr\u00edm\u00e1si palota bels\u0151 udvar\u00e1ra a barokk szobor."},{"sightId":862,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostel Panny M\u00e1rie Sne\u017enej","address":"Na Kalv\u00e1rii","mapdata":"1|409|447","gps_lat":"48.1577510000","gps_long":"17.0987230000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.kalvaria.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Havas-Boldogasszony-templom-Pozsony-1313","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol Panny Marie Sneznej01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\/512px-Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Panny_Marie_Sneznej01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Havas Boldogasszony-templom ","seolink":"havas-boldogasszony-templom","note":"","history":"1678-1679 \u00e9s 1712-1713 \u00e9vekben pestis d\u00falt Pozsonyban. Ezek ut\u00e1n fogadalmi k\u00e1poln\u00e1k \u00e9p\u00fcltek, egy a K\u00e1lv\u00e1ri\u00e1n, egy a M\u00e9ly\u00faton Sz\u0171z M\u00e1ria tisztelet\u00e9re. Ezeket a Lautermann csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette. 1820-1825 k\u00f6z\u00f6tt Schneider J\u00f3zsef pozsonyi pl\u00e9b\u00e1nos a m\u00e9ly\u00fati kis k\u00e1polna hely\u00e9n \u00fajat \u00e9p\u00edttetett k\u00e9s\u0151barokk st\u00edlusban k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l. \u00c9p\u00edt\u00e9sze Feigler Ign\u00e1c volt. 1824. szeptember 15-\u00e9n Straiter J\u00f3zsef pozsonyi pr\u00e9post szentelte fel. Ezt a k\u00e1poln\u00e1t lebontott\u00e1k, \u00e9s a hely\u00e9n 1943 \u00e9s 1948 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00e9p\u00fclt Bohuslav Fuchs, V\u00e9csei Ign\u00e1c \u00e9s Dezider Quastler tervei alapj\u00e1n vasbetonb\u00f3l az \u00faj pl\u00e9b\u00e1niatemplom."},{"sightId":863,"townId":1,"active":1,"name_LO":"M\u00fazeum hod\u00edn - Dom U dobr\u00e9ho pastiera","address":"\u017didovsk\u00e1","mapdata":"1|717|1796","gps_lat":"48.1423160000","gps_long":"17.1040240000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeum.bratislava.sk\/muzeum-hodin-dom-u-dobreho-pastiera\/d-1020","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Jo-Pasztor-haz-Pozsony-1304","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/jo-pasztor-haza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022No machine-readable author provided. Murli assumed (based on copyright claims). \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava-dom_u_dobr%C3%A9ho_pastiera.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava-dom u dobr\u00e9ho pastiera\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/53\/Bratislava-dom_u_dobr%C3%A9ho_pastiera.jpg\/512px-Bratislava-dom_u_dobr%C3%A9ho_pastiera.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava-dom_u_dobr%C3%A9ho_pastiera.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENo machine-readable author provided. Murli assumed (based on copyright claims).\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"J\u00f3 P\u00e1sztor-h\u00e1z, \u00d3ram\u00fazeum","seolink":"jo-pasztor-haz-oramuzeum","note":"","history":"1760 \u00e9s 1765 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtette Matthaus H\u00f6llrigl \u00e9p\u00edt\u0151mester. Nev\u00e9t a h\u00e1z d\u00e9lkeleti sark\u00e1n elhelyezett szoborr\u00f3l kapta, ami J\u00e9zus Krisztust \u00e1br\u00e1zolja, mint J\u00f3 P\u00e1sztort. \u00d3r\u00e1smesters\u00e9gr\u0151l sz\u00f3l\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s tal\u00e1lhat\u00f3 benne."},{"sightId":864,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Star\u00fd Most","address":"","mapdata":"1|1495|2049","gps_lat":"48.1385480000","gps_long":"17.1172430000","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-hid-Pozsony-1297","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Marc Ryckaert (MJJR) \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Stary_Most_R03.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Stary Most R03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0b\/Bratislava_Stary_Most_R03.jpg\/512px-Bratislava_Stary_Most_R03.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Stary_Most_R03.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMarc Ryckaert (MJJR)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi h\u00edd ","seolink":"regi-hid","note":"","history":"1891-ben \u00e9p\u00fclt, Baross G\u00e1bor k\u00f6zleked\u00e9si miniszter utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra, \u00e9s Ferenc J\u00f3zsef nev\u00e9t kapta. Ez volt a Pozsony-Szombathely vas\u00fatvonal h\u00eddja is. A csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n Stef\u00e1nik nev\u00e9re keresztelt\u00e9k \u00e1t. 1945-ben a visszavonul\u00f3 n\u00e9metek felrobbantott\u00e1k. Ezut\u00e1n a szovjetek n\u00e9met hadifoglyokkal ideiglenesnek sz\u00e1nt ac\u00e9lhidat emeltettek a megmaradt pill\u00e9rekre. A h\u00edd a V\u00f6r\u00f6s Hadsereg nevet kapta, \u00e9s, b\u00e1r eredetileg 1-2 \u00e9vre sz\u00e1nt\u00e1k, m\u00e9g ma is \u00e1ll.@1974-be adt\u00e1k \u00e1t az \u00faj hidat, amelyet teljes t\u00f6rt\u00e9nelmi v\u00e1rosr\u00e9szek eld\u00f3zerol\u00e1sa \u00e1r\u00e1n \u00e9p\u00edtettek meg."},{"sightId":865,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Ganymedova font\u00e1na","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|1051|1803","gps_lat":"48.1422200000","gps_long":"17.1097250000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Ganymedes-kut-Pozsony-1294","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/ganymedes-szokokut\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Viktor Oskar Tilgner (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo) \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_fontana_opera_SND.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava fontana opera SND\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5f\/Bratislava_fontana_opera_SND.jpg\/256px-Bratislava_fontana_opera_SND.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_fontana_opera_SND.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EViktor Oskar Tilgner (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo)\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Ganymedes-k\u00fat ","seolink":"ganymedes-kut","note":"","history":"1888-ban k\u00e9sz\u00fclt el Piszt\u00f3ry F\u00e9lix ind\u00edtv\u00e1ny\u00e1ra a pozsonyi Els\u0151 Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n, Tilgner Viktor pozsonyi sz\u00fclet\u00e9s\u0171 szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa."},{"sightId":866,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Predbr\u00e1nie ryb\u00e1rskej br\u00e1ny","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|1036|1796","gps_lat":"48.1422760000","gps_long":"17.1094940000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"122","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Halasz-kapu-maradvanyai-Pozsony-1290","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-pozsonyi-halasz-kapu-maradvanyai\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Hal\u00e1sz-kapu maradv\u00e1nyai","seolink":"halasz-kapu-maradvanyai","note":"","history":"Hal\u00e1sz-kapu a legkor\u00e1bbi v\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s n\u00e9gy kapuj\u00e1nak egyike, a Duna menti el\u0151v\u00e1ros fel\u00e9 ny\u00edlt. 1529-ben a t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9ly miatt befalazt\u00e1k. 1754-56 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00faj\u00edtott\u00e1k \u00e9s M\u00e1ria Ter\u00e9zi\u00e1r\u00f3l nevezt\u00e9k el. 1776-ban a kaput \u00e9s a k\u00f6rnyez\u0151 falakat elbontott\u00e1k."},{"sightId":867,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Kozia 16","mapdata":"1|637|1393","gps_lat":"48.1468970000","gps_long":"17.1025610000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kisfaludy-Sandor-emlektablaja-Pozsony-1289","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kisfaludy-emlektabla-pozsony\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Kozia_16_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava Kozia 16 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f5\/Bratislava_Kozia_16_01.jpg\/256px-Bratislava_Kozia_16_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Kozia_16_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kisfaludy S\u00e1ndor eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"kisfaludy-sandor-emlektablaja","note":"","history":"Kisfaludy S\u00e1ndor (1772-1844) magyar k\u00f6lt\u0151 az 1790-es \u00e9vekben Pozsonyban tanult. Az \u00fcnnepelt k\u00f6lt\u0151 1817-es l\u00e1togat\u00e1sa eml\u00e9k\u00e9re 1863-ban Samarjay K\u00e1roly \u00e1ll\u00edttatta a t\u00e1bl\u00e1t a szabads\u00e1gharc eltipr\u00e1sa ut\u00e1ni Habsburg abszolutizmus n\u00e9metes\u00edt\u00e9si t\u00f6rekv\u00e9seire reag\u00e1lva."},{"sightId":868,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie","mapdata":"1|1011|1670","gps_lat":"48.1437700000","gps_long":"17.1089070000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Romer-Floris-szobra-Pozsony-1117","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/romer-floris-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Veleius 22:40, 29. Nov. 2011 (CET) \/ Copyrighted free use\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%BCste_Floris_Romer.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022B\u00fcste Floris Romer\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/38\/B%C3%BCste_Floris_Romer.jpg\/256px-B%C3%BCste_Floris_Romer.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%BCste_Floris_Romer.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EVeleius 22:40, 29. Nov. 2011 (CET)\u003C\/a\u003E \/ Copyrighted free use","name":"R\u00f3mer Fl\u00f3ris szobra ","seolink":"romer-floris-szobra","note":"","history":"1815-ben Pozsonyban sz\u00fcletett R\u00f3mer Fl\u00f3ris Ferenc, a magyar r\u00e9g\u00e9szet \u00e9s m\u0171eml\u00e9kv\u00e9delem kezdem\u00e9nyez\u0151je, a 19. sz\u00e1zadi magyar t\u00f6rt\u00e9net\u00edr\u00e1s nagy alakja. 1907-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel eredetileg a Ferenciek ter\u00e9n, Str\u00f3bl Alajos alkot\u00e1sa. 1998-ban a szlov\u00e1kok eldugt\u00e1k a r\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za egyik sark\u00e1ba."},{"sightId":869,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Synag\u00f3ga","address":"Heydukova 11-13","mapdata":"1|1192|1391","gps_lat":"48.1469150000","gps_long":"17.1123150000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.synagogue.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Ortodox-zsinagoga-Pozsony-923","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Kelovy \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Orthodox_Synagogue,_Heydukova_street,_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Orthodox Synagogue, Heydukova street, Bratislava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/10\/Orthodox_Synagogue%2C_Heydukova_street%2C_Bratislava.jpg\/512px-Orthodox_Synagogue%2C_Heydukova_street%2C_Bratislava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Orthodox_Synagogue,_Heydukova_street,_Bratislava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EKelovy\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Ortodox zsinag\u00f3ga, Zsid\u00f3 M\u00fazeum","seolink":"ortodox-zsinagoga-zsido-muzeum","note":"","history":"1923 \u00e9s 1926 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Szalatnay Art\u00far \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n a vasbeton borzalom. Zsid\u00f3 M\u00fazeum m\u0171k\u00f6dik benne."},{"sightId":870,"townId":1,"active":2,"name_LO":"","address":"Medick\u00e1 Z\u00e1hrada","mapdata":"1|1683|1137","gps_lat":"48.1499130000","gps_long":"17.1204900000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Petofi-Sandor-szobra-Pozsony-889","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/petofi-sandor-szobra-a-medikus-kertben\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Frettie \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi_in_Medic_Garden_in_Bratislava,_Bratislava_I_District.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Statue of S\u00e1ndor Pet\u0151fi in Medic Garden in Bratislava, Bratislava I District\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Statue_of_S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi_in_Medic_Garden_in_Bratislava%2C_Bratislava_I_District.jpg\/512px-Statue_of_S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi_in_Medic_Garden_in_Bratislava%2C_Bratislava_I_District.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi_in_Medic_Garden_in_Bratislava,_Bratislava_I_District.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFrettie\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor szobra ","seolink":"petofi-sandor-szobra","note":"","history":"1911-ben avatt\u00e1k fel eredetileg a sz\u00ednh\u00e1zzal szemben, Radnai B\u00e9la pozsonyi szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa. A megsz\u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1kok elbontott\u00e1k, \u00e9s a darabjait egy ist\u00e1ll\u00f3ban t\u00e1rolt\u00e1k. 1955-ben tal\u00e1lt\u00e1k meg ism\u00e9t. A Duda d\u00e9li partj\u00e1n, Pozsonyligetfaluban, egy elhagyatott parkban engedt\u00e9k csak fel\u00e1ll\u00edtani, ahol szlov\u00e1k nacionalista vand\u00e1lok rendszeresen megrong\u00e1lt\u00e1k, a szoborn\u00e1l megeml\u00e9kez\u0151 magyarokat pedig \u00fcgyn\u00f6k\u00f6kkel megfigyeltett\u00e9k. A tiltakoz\u00e1sok miatt 2002-ben sz\u00e9tszedt\u00e9k, restaur\u00e1lt\u00e1k \u00e9s a magas vasker\u00edt\u00e9ssel z\u00e1rhat\u00f3 Medikus-kertbe helyezt\u00e9k \u00e1t."},{"sightId":871,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e9 n\u00e1rodn\u00e9 m\u00fazeum - M\u00fazeum kult\u00fary Ma\u010farov na Slovensku","address":"Zizkova 18 ","mapdata":"1|315|1941","gps_lat":"48.1405340000","gps_long":"17.0974160000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.snm.sk\/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-historia-muzea","openinghours":"https:\/\/www.snm.sk\/?otvaracie-hodiny-a-vstupne-27","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Br--mer-kuria-Pozsony-890","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Br%C3%A4merova_k%C3%BAria_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Br\u00e4merova k\u00faria (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/Br%C3%A4merova_k%C3%BAria_%282%29.jpg\/512px-Br%C3%A4merova_k%C3%BAria_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Br%C3%A4merova_k%C3%BAria_(2).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Br\u00e4mer-k\u00faria, Szlov\u00e1kiai Magyar Kult\u00fara M\u00fazeuma","seolink":"bramer-kuria-szlovakiai-magyar-kultura-muzeuma","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben keletkezett egy kor\u00e1bbi, k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus \u00e9p\u00fclet felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val. 1600 k\u00f6r\u00fcl egy Br\u00e4mer nev\u0171 katonatiszt renesz\u00e1nsz k\u00fari\u00e1v\u00e1 alak\u00edtotta. Az \u00e9szaki udvari sz\u00e1rny a 18. sz\u00e1zadban barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Ma a Szlov\u00e1kiai Magyar Kult\u00fara M\u00fazeuma tal\u00e1lhat\u00f3 benne."},{"sightId":872,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Budova b\u00fdvalej Konskej \u017eeleznice","address":"Kr\u00ed\u017ena 3284\/33","mapdata":"1|1937|598","gps_lat":"48.1559620000","gps_long":"17.1248880000","religion":0,"oldtype":"31","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Lovasut-allomas-Pozsony-880","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/lovasut-es-allomas\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Konsk%C3%A1_%C5%BEeleznica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Konsk\u00e1 \u017eeleznica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d1\/Konsk%C3%A1_%C5%BEeleznica.jpg\/512px-Konsk%C3%A1_%C5%BEeleznica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Konsk%C3%A1_%C5%BEeleznica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"L\u00f3vas\u00fat \u00e1llom\u00e1s","seolink":"lovasut-allomas","note":"","history":"Magyarorsz\u00e1g els\u0151 \u00e9s egyetlen l\u00f3vas\u00fatja 1837 \u00e9s 1846 k\u00f6z\u00f6tt 50 km hosszan \u00e9p\u00fclt meg Pozsony \u00e9s Nagyszombat k\u00f6z\u00f6tt, Szentgy\u00f6rgy\u00f6n, Bazinon \u00e9s Modoron kereszt\u00fcl. 1872-ben sz\u0171nt meg a l\u00f3vontat\u00e1s, \u00e9s g\u0151zmozdonyokkal folyt tov\u00e1bb a sz\u00e1ll\u00edt\u00e1s. A pozsonyi \u00e1llom\u00e1s 1839 \u00e9s 1840 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt emp\u00edr st\u00edlusban."},{"sightId":873,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00e9 hradby","address":"Staromestsk\u00e1","mapdata":"1|731|1725","gps_lat":"48.1431640000","gps_long":"17.1042840000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Varosfal-megmaradt-szakasza-Pozsony-819","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/pozsony-varosfalanak-megmaradt-szakasza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava14Slovakia47.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava14Slovakia47\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Bratislava14Slovakia47.JPG\/512px-Bratislava14Slovakia47.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava14Slovakia47.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosfalak","seolink":"varosfalak","note":"","history":"1291-ben lett Pozsony szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros. Az er\u0151d\u00edt\u00e9sei is a 13 sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fcltek. 4 kapuja volt, amelyb\u0151l csak a Mih\u00e1ly-kapu maradt meg. A 15. sz\u00e1zad elej\u00e9n Zsigmond uralkod\u00e1sa alatt \u00e9p\u00edtett\u00e9k ki a v\u00e1rosfalakat v\u00e9gs\u0151 form\u00e1jukban. 1775-ben M\u00e1ria Ter\u00e9zia elrendelte a v\u00e1rosfalak lebont\u00e1s\u00e1t, amelyek a v\u00e1ros terjeszked\u00e9s\u00e9nek \u00fatj\u00e1t \u00e1llt\u00e1k."},{"sightId":874,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Gotick\u00e1 ve\u017ea z franti\u0161k\u00e1nskeho kostola","address":"Sad Janka Kr\u00e1\u013ea","mapdata":"2|568|645","gps_lat":"48.1340360000","gps_long":"17.1139370000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Ferences-templom-toronysisakja-Pozsony-816","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovakia_Bratislava_947.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Slovakia Bratislava 947\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/98\/Slovakia_Bratislava_947.jpg\/512px-Slovakia_Bratislava_947.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovakia_Bratislava_947.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ferences templom toronysisakja ","seolink":"ferences-templom-toronysisakja","note":"","history":"Az \u00f3v\u00e1rosi ferences templom kor\u00e1bbi, g\u00f3tikus sisakja. 1895-ben bontott\u00e1k Ie rossz m\u0171szaki \u00e1llapota miatt. Az \u00faj toronysisakot 1897-ben Ferenc J\u00f3zsef jelenl\u00e9t\u00e9ben avatt\u00e1k fel."},{"sightId":875,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Kostol sv\u00e4tej Al\u017ebety","address":"Al\u017ebety, Bezru\u010dova 2","mapdata":"1|1461|1703","gps_lat":"48.1433540000","gps_long":"17.1167200000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/modrykostol.fara.sk\/info","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kek-templom-Pozsony-754","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/arpad-hazi-szent-erzsebet-templom\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Hiroki Ogawa \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv%C3%A4tej_Al%C5%BEbety_Blue_Church_Bratislava_Slovakia_-_panoramio_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol sv\u00e4tej Al\u017ebety Blue Church Bratislava Slovakia - panoramio (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/20\/Kostol_sv%C3%A4tej_Al%C5%BEbety_Blue_Church_Bratislava_Slovakia_-_panoramio_%283%29.jpg\/512px-Kostol_sv%C3%A4tej_Al%C5%BEbety_Blue_Church_Bratislava_Slovakia_-_panoramio_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv%C3%A4tej_Al%C5%BEbety_Blue_Church_Bratislava_Slovakia_-_panoramio_(3).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHiroki Ogawa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"\u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet-templom (K\u00e9k templom) ","seolink":"arpad-hazi-szent-erzsebet-templom-kek-templom","note":"","history":"1909-1913 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, Lechner \u00d6d\u00f6n egyik legszebb alkot\u00e1sa. Homlokzat\u00e1t a p\u00e9csi Zsolnay gy\u00e1r mozaikjai d\u00edsz\u00edtik, ott k\u00e9sz\u00fcltek a tet\u0151 cserepei is. A benne tal\u00e1lhat\u00f3 feh\u00e9rm\u00e1rv\u00e1ny Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u0151 domborm\u0171vet a csehszlov\u00e1kok 1921-ben elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k \u00e9s a szomsz\u00e9dos pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1n helyezt\u00e9k el."},{"sightId":876,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol pov\u00fd\u0161enia Sv\u00e4t\u00e9ho kr\u00ed\u017ea","address":"Klarisk\u00e1","mapdata":"1|813|1654","gps_lat":"48.1440130000","gps_long":"17.1056650000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Klarissza-templom-es-rendhaz-Pozsony-815","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Klarissza templom \u00e9s rendh\u00e1z ","seolink":"klarissza-templom-es-rendhaz","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k kor\u00e1bbi ciszterci templom hely\u00e9n. Tornya a 15. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fclt. A 17. sz\u00e1zadban a kolostort renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. A Moh\u00e1csi v\u00e9sz ut\u00e1n a margitszigeti domonkos kolostor ap\u00e1c\u00e1i itt tal\u00e1ltak mened\u00e9ket, \u00e9s magukkal hozt\u00e1k \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Margit f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait. A hagyom\u00e1ny szerint az erekly\u00e9ket a rend 1782-es feloszlat\u00e1sa alkalm\u00e1val befalazt\u00e1k a templom kript\u00e1j\u00e1ba, \u00edgy azok ma is ott tal\u00e1lhat\u00f3ak. K\u00e9s\u0151bb a katolikus gimn\u00e1zium \u00e9s a jogakad\u00e9mia k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a kolostorba.@Torny\u00e1t 1888-1889-ben Schulek Frigyes ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val neog\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre. A kolostor ma k\u00f6nyvt\u00e1rk\u00e9nt, a templom k\u00e9pt\u00e1rk\u00e9nt \u00e9s hangversenyteremk\u00e9nt szolg\u00e1l."},{"sightId":877,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Maximili\u00e1nova font\u00e1na","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie","mapdata":"1|958|1704","gps_lat":"48.1433730000","gps_long":"17.1081590000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Roland-kut-Pozsony-810","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/roland-kut\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Maximili%C3%A1nova_font%C3%A1na_03.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Maximili\u00e1nova font\u00e1na 03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/68\/Maximili%C3%A1nova_font%C3%A1na_03.jpg\/512px-Maximili%C3%A1nova_font%C3%A1na_03.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Maximili%C3%A1nova_font%C3%A1na_03.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Roland-k\u00fat ","seolink":"roland-kut","note":"","history":"1572-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k I. Miksa magyar kir\u00e1ly (II. Miksa cs\u00e1sz\u00e1r) utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra renesz\u00e1nsz st\u00edlusban, Andreas Luthringer alkot\u00e1sa. \u00c1ll\u00edt\u00f3lag 1563-ban magyar kir\u00e1lly\u00e1 koron\u00e1z\u00e1sakor t\u0171z \u00fct\u00f6tt ki a v\u00e1rosban, ez\u00e9rt szorgalmazta a k\u00fat fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t, amit t\u0171zolt\u00e1sra is haszn\u00e1ltak."},{"sightId":878,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Primaci\u00e1lny pal\u00e1c","address":"Primaci\u00e1lne n\u00e1mestie 2","mapdata":"1|1051|1661","gps_lat":"48.1439390000","gps_long":"17.1096990000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.visitbratislava.com\/sk\/miesta\/primacialny-palac\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Primasi-palota-Pozsony-751","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-erseki-palota-primasi-palota\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Pr\u00edm\u00e1si palota ","seolink":"primasi-palota","note":"","history":"1778 \u00e9s 1781 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette Batthy\u00e1ny J\u00f3zsef esztergomi \u00e9rsek Melchior Hefele tervei alapj\u00e1n. A timpanont az \u00e9rsek c\u00edmere \u00e9s b\u00edborosi kalapja d\u00edsz\u00edti. 1805-ben a palota T\u00fck\u00f6rterm\u00e9ben \u00edrt\u00e1k al\u00e1 az austerlitzi csata ut\u00e1n a pozsonyi b\u00e9k\u00e9t. 1848. \u00e1prilis 11-\u00e9n V. Ferdin\u00e1nd szint\u00e9n itt \u00edrta al\u00e1 az \u00e1prilisi t\u00f6rv\u00e9nyeket. 1849-ben Haynau itt \u00edrta al\u00e1 a magyar forradalm\u00e1rok felett az \u00edt\u00e9leteket. Az emelet\u00e9n 17. sz\u00e1zadi angol gobelinsorozat l\u00e1that\u00f3, ami Leandrosz \u00e9s Her\u00f3 tragikus szerelm\u00e9t \u00e1br\u00e1zolja. A falik\u00e1rpitokat Batthy\u00e1ny J\u00f3zsef \u00e9rsek v\u00e1s\u00e1rolta Mazarin b\u00edborost\u00f3l.@A palot\u00e1ban tal\u00e1lhat\u00f3 a Szent L\u00e1szl\u00f3 k\u00e1polna. Udvar\u00e1n Szent Gy\u00f6rgy lovas szobra l\u00e1that\u00f3."},{"sightId":879,"townId":1,"active":1,"name_LO":"M\u00fazeum farm\u00e1cie - lek\u00e1re\u0148 U \u010derven\u00e9ho raka","address":"Michalsk\u00e1 1484\/26","mapdata":"1|880|1532","gps_lat":"48.1452480000","gps_long":"17.1067670000","religion":0,"oldtype":"72","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeum.bratislava.sk\/vismo\/dokumenty2.asp?id_org=700015&id=1039","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Voros-Rak-patika-Pozsony-750","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/voros-rak-patika\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Michalsk%C3%A1_26_02.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Michalsk\u00e1 26 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cc\/Bratislava_Michalsk%C3%A1_26_02.jpg\/512px-Bratislava_Michalsk%C3%A1_26_02.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Michalsk%C3%A1_26_02.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00f6r\u00f6s R\u00e1k Patika, Patikam\u00fazeum","seolink":"voros-rak-patika-patikamuzeum","note":"Patikam\u00fazeum.","history":"Eredeti \u0022b\u00e9csi emp\u00edr\u0022 st\u00edlus\u00fa patika-berendez\u00e9ssel b\u00edr."},{"sightId":880,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Diev\u010da so srnkou","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|824|1923","gps_lat":"48.1409410000","gps_long":"17.1059370000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Nimfa-es-oz-szokokut-Pozsony-697","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nimfa-es-oz-szokokut\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Robert K\u00fchmayer \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hviezdoslavovo_namestie.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava Hviezdoslavovo namestie\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/10\/Bratislava_Hviezdoslavovo_namestie.jpg\/256px-Bratislava_Hviezdoslavovo_namestie.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hviezdoslavovo_namestie.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERobert K\u00fchmayer\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Nimfa \u00e9s \u0151z sz\u00f6k\u0151k\u00fat ","seolink":"nimfa-es-oz-szokokut","note":"","history":"A pozsonyi sz\u00fclet\u00e9s\u0171 Rigele Alajos alkot\u00e1sa. Modellj\u00e9t 1938-ban k\u00e9sz\u00edtette, 1940-ban azonban elhunyt. 1942-ben K\u00fchmayer R\u00f3bert k\u00e9sz\u00edtette el v\u00e9g\u00fcl m\u0171k\u0151b\u0151l, az eredetileg bronznak tervezett alkot\u00e1st."},{"sightId":881,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Morov\u00fd st\u013ap","address":"Rybn\u00e9 n\u00e1mestie","mapdata":"1|785|1933","gps_lat":"48.1406660000","gps_long":"17.1051500000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szentharomsag-szoborcsoport-Pozsony-695","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szentharomsag-szoborcsoport\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Rybn%C3%A9_n%C3%A1mestie,_morov%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava, Rybn\u00e9 n\u00e1mestie, morov\u00fd st\u013ap\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/11\/Bratislava%2C_Rybn%C3%A9_n%C3%A1mestie%2C_morov%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\/512px-Bratislava%2C_Rybn%C3%A9_n%C3%A1mestie%2C_morov%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Rybn%C3%A9_n%C3%A1mestie,_morov%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-szoborcsoport ","seolink":"szentharomsag-szoborcsoport","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fclt a barokk alkot\u00e1s az 1710-1713-as pestisj\u00e1rv\u00e1ny eml\u00e9k\u00e9re. Talapzat\u00e1n l\u00e1that\u00f3 Szent Istv\u00e1n is, aki felaj\u00e1nlja a koron\u00e1t Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak."},{"sightId":882,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol Zvestovania","address":"Franti\u0161k\u00e1nske n\u00e1mestie 10","mapdata":"1|967|1569","gps_lat":"48.1448720000","gps_long":"17.1081430000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.frantiskani.sk\/bratislava\/kostol-a-vysluhovanie-sviatosti","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Angyali-udvozlet-ferences-templom-Pozsony-364","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-ovarosi-ferences-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434 \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2014_Franti%C5%A1k%C3%A1nske_n%C3%A1mestie_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u00222014 Franti\u0161k\u00e1nske n\u00e1mestie - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a6\/2014_Franti%C5%A1k%C3%A1nske_n%C3%A1mestie_-_panoramio.jpg\/256px-2014_Franti%C5%A1k%C3%A1nske_n%C3%A1mestie_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2014_Franti%C5%A1k%C3%A1nske_n%C3%A1mestie_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Angyali \u00fcdv\u00f6zlet ferences templom ","seolink":"angyali-udvozlet-ferences-templom","note":"","history":"A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n alap\u00edtott\u00e1k a ferences kolostort. A templomot 1290-ben IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3 kezdte \u00e9p\u00edttetni. Felszentel\u00e9s\u00e9n 1297-ben III. Andr\u00e1s kir\u00e1ly szem\u00e9lyesen vett r\u00e9szt. \u00c9szaki oldal\u00e1hoz csatlakoz\u00f3 k\u00e9tszintes Szent J\u00e1nos k\u00e1polna 1380-b\u00f3l sz\u00e1rmazik. Az 1586-es \u00e9s 1590-es f\u00f6ldreng\u00e9sek ut\u00e1n 1619-re renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1. \u00c9szaki oldal\u00e1n 1708-b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 Lorett\u00f3i k\u00e1polna tal\u00e1lhat\u00f3.@A nyugati homlokzata (1745) \u00e9s berendez\u00e9se a 18. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fclt. Torny\u00e1t 1410-t\u0151l folyamatosan \u00e9p\u00edtett\u00e9k, jelenlegi form\u00e1j\u00e1t 1897-ben nyerte el Schulek Frigyes tervei alapj\u00e1n. Eredeti g\u00f3tikus toronysisakja egy v\u00e1rosi parkban tal\u00e1lhat\u00f3 Pozsonyligetfaluban.@1563-t\u00f3l 1830-ig 19 kir\u00e1ly itt \u00fct\u00f6tte aranysarkanty\u00fas lovagg\u00e1 az arra \u00e9rdemes nemeseket a koron\u00e1z\u00e1si szertart\u00e1s ut\u00e1n.@F\u0151olt\u00e1ra a 18. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmazik \u00e9s Szent Istv\u00e1n \u00e9s Szent Imre barokk szobrait tartalmazza."},{"sightId":883,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Star\u00e1 radnica","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 501\/1","mapdata":"1|998|1674","gps_lat":"48.1437450000","gps_long":"17.1088360000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"http:\/\/muzeum.bratislava.sk\/vismo\/dokumenty2.asp?id_org=700015&id=1589","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Ovaroshaza-Pozsony-295","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/pozsonyi-ovaroshaza\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"\u00d3v\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"ovaroshaza","note":"","history":"El\u0151sz\u00f6r a 14. sz\u00e1zadban eml\u00edtett\u00e9k. Legr\u00e9gibb nyugati r\u00e9sze 1288-b\u00f3l val\u00f3, Jakab b\u00edr\u00f3 g\u00f3tikus h\u00e1za. 1387-ben vette meg a v\u00e1ros, \u00e9s ekkor \u00e9p\u00edtett\u00e9k hozz\u00e1 a m\u00e1sodik, cs\u00facs\u00edves r\u00e9szt \u00e9s a tornyot, mely eredetileg k\u00e1poln\u00e1ul szolg\u00e1lt. 1442-k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt a kapu. 1581-ben \u00e9p\u00fclt renesz\u00e1nsz \u00e1rk\u00e1dos udvara. A 16. sz\u00e1zadban \u00f6sszekapcsolt\u00e1k a szomsz\u00e9dos Unger h\u00e1zzal. A tornyot a 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n barokk st\u00edlusban alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. Az Apponyiak rokok\u00f3 palot\u00e1j\u00e1t 1867-ben kapcsolt\u00e1k hozz\u00e1. Jelenleg a V\u00e1rosi M\u00fazeum \u00e9s az Eur\u00f3p\u00e1ban is rendk\u00edv\u00fcl gazdagnak sz\u00e1m\u00edt\u00f3 Lev\u00e9lt\u00e1r \u00e9p\u00fclete."},{"sightId":884,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Michalsk\u00e1 br\u00e1na","address":"Michalsk\u00e1 ulica 22 806\/24","mapdata":"1|878|1551","gps_lat":"48.1451810000","gps_long":"17.1067690000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.visitbratislava.com\/sk\/miesta\/michalska-brana\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Mihaly-kapu-Pozsony-291","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/mihaly-kapu\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Mih\u00e1ly-kapu ","seolink":"mihaly-kapu","note":"","history":"A n\u00e9gy egykori k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1roskapu egyike. Zsigmond uralkod\u00e1sa idej\u00e9n \u00e9p\u00edtett\u00e9k meg egy emeletesre. 1511 \u00e9s 1513 k\u00f6z\u00f6tt megmagas\u00edtott\u00e1k. 1753 \u00e9s 1758 k\u00f6z\u00f6tt \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k, ekkor ker\u00fclt r\u00e1 a legfels\u0151, nyolcsz\u00f6g\u0171 r\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s \u00e9s a barokk toronysisak. Tetej\u00e9n Szent Mih\u00e1ly arkangyal szobra \u00e1ll. Fegyverki\u00e1ll\u00edt\u00e1s tal\u00e1lhat\u00f3 benne, \u00e9s panor\u00e1m\u00e1t is ny\u00fajt a v\u00e1rosra."},{"sightId":885,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho J\u00e1na z Mathy","address":"\u017dupn\u00e9 n\u00e1mestie 11","mapdata":"1|871|1463","gps_lat":"48.1461240000","gps_long":"17.1068370000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szentharomsag-templom-Pozsony-106","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szentharomsag-templom-2\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom ","seolink":"szentharomsag-templom","note":"","history":"1717 \u00e9s 1725 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Franz Janggl tervei alapj\u00e1n barokk st\u00edlusban a trinit\u00e1rius rend sz\u00e1m\u00e1ra. A trinit\u00e1riusok kereszt\u00e9ny foglyokat szabad\u00edtottak ki t\u00f6r\u00f6k fogs\u00e1gb\u00f3l a v\u00e1lts\u00e1gd\u00edj megfizet\u00e9s\u00e9vel. Az 1745 k\u00f6r\u00fcl k\u00e9sz\u00fclt olt\u00e1rk\u00e9pen Mathai Szent J\u00e1nos \u00e9s Valois Szent F\u00e9lix alakja l\u00e1that\u00f3, amint kiszabad\u00edtj\u00e1k a foglyokat a t\u00f6r\u00f6k\u00f6kt\u0151l. Az olt\u00e1r k\u00e9t oldal\u00e1n Szent \u00c1gnes \u00e9s Szent Katalin szobrai \u00e1llnak. A templom oldals\u00f3 olt\u00e1r\u00e1t 1736-ban k\u00e9sz\u00edtette a Zichy-csal\u00e1d, \u00e9s Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak lett szentelve."},{"sightId":886,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Kapitulsk\u00e1 15","mapdata":"1|794|1735","gps_lat":"48.1430300000","gps_long":"17.1052890000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kapitulsk%C3%A1_15.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kapitulsk\u00e1 15\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ad\/Kapitulsk%C3%A1_15.jpg\/256px-Kapitulsk%C3%A1_15.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kapitulsk%C3%A1_15.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kis Pr\u00e9postlak ","seolink":"kis-prepostlak","note":"","history":"1200 k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt eredetileg. Falfestm\u00e9nyei 17-18. sz\u00e1zadi eredet\u0171ek."},{"sightId":887,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Prepo\u0161tsk\u00fd pal\u00e1c","address":"Kapitulsk\u00e1 19.","mapdata":"1|809|1787","gps_lat":"48.1424340000","gps_long":"17.1055180000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/prepostlak\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Prepo%C5%A1tsk%C3%BD_pal%C3%A1c_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Prepo\u0161tsk\u00fd pal\u00e1c 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/96\/Prepo%C5%A1tsk%C3%BD_pal%C3%A1c_01.jpg\/256px-Prepo%C5%A1tsk%C3%BD_pal%C3%A1c_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Prepo%C5%A1tsk%C3%BD_pal%C3%A1c_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Pr\u00e9postlak","seolink":"prepostlak","note":"","history":"1311-ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r. 1632-ben Draskovich Gy\u00f6rgy lebontatta \u00e9s \u00faj \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edtett. 1776-ban fel\u00faj\u00edtott\u00e1k. 1886.04.27-\u00e9n l\u00e1togatta meg Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 R\u00f3nay J\u00e1cint pr\u00e9postot, melyre v\u00f6r\u00f6s m\u00e1rv\u00e1ny eml\u00e9kt\u00e1bla eml\u00e9kezik. A pr\u00e9posts\u00e1got a 12. sz\u00e1zad elej\u00e9n eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r."},{"sightId":888,"townId":1,"active":2,"name_LO":"","address":"Primaci\u00e1lne n\u00e1mestie","mapdata":"1|1039|1641","gps_lat":"48.1441010000","gps_long":"17.1095490000","religion":0,"oldtype":"43","newtype":"43","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Fred Romero from Paris, France \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Primaci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava - Primaci\u00e1lny pal\u00e1c (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6c\/Bratislava_-_Primaci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_%281%29.jpg\/512px-Bratislava_-_Primaci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_Primaci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFred Romero from Paris, France\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Milleniumi fa ","seolink":"milleniumi-fa","note":"","history":"1896-ban a millennium alkalm\u00e1val \u00fcltett\u00e9k a h\u00e1rsf\u00e1t. Az 1970-es \u00e9vekben a pozsonyi polg\u00e1rmester kiv\u00e1gatta. 1997-t\u0151l \u00fajra h\u00e1rsa \u00e1ll a hely\u00e9n."},{"sightId":889,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Pal\u00e1c Uhorskej kr\u00e1\u013eovskej komory","address":"Michalsk\u00e1 ulica 1","mapdata":"1|860|1653","gps_lat":"48.1439780000","gps_long":"17.1065320000","religion":0,"oldtype":"10, 15, 17","newtype":"76","homepage":"https:\/\/www.ulib.sk\/sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"A Magyar Orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s h\u00e1za ","seolink":"a-magyar-orszaggyules-haza","note":"Egyetemi k\u00f6nyvt\u00e1r.","history":"1753-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1802 \u00e9s 1848 k\u00f6z\u00f6tt itt tartott\u00e1k a magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seket. 1825-ben itt alap\u00edtotta Sz\u00e9chenyi Istv\u00e1n a Magyar Tudom\u00e1nyos Akad\u00e9mi\u00e1t. Az 1843-44 \u00e9vi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s itt mondta ki a magyar nyelv hivataloss\u00e1 t\u00e9tel\u00e9t a latin helyett. 1849-t\u0151l laktanya volt, 1859-ben a Helytart\u00f3s\u00e1g\u00e9 lett. 1891-ben a kir\u00e1lyi \u00edt\u00e9l\u0151t\u00e1bla foglalta el. 1953-t\u0151l egyetemi k\u00f6nyvt\u00e1r."},{"sightId":890,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Dobrovi\u010dova ulica 10.","mapdata":"1|1479|1803","gps_lat":"48.1422630000","gps_long":"17.1171620000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022A. B. Moln\u00e1r \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Dobrovicova_10_Toth_Istvan_Alegoria_prace_a_umenia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Dobrovicova 10 Toth Istvan Alegoria prace a umenia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e1\/Bratislava_Dobrovicova_10_Toth_Istvan_Alegoria_prace_a_umenia.jpg\/512px-Bratislava_Dobrovicova_10_Toth_Istvan_Alegoria_prace_a_umenia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Dobrovicova_10_Toth_Istvan_Alegoria_prace_a_umenia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EA. B. Moln\u00e1r\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"A munka \u00e9s a m\u0171v\u00e9szetek alleg\u00f3ri\u00e1ja domborm\u0171","seolink":"a-munka-es-a-muveszetek-allegoriaja-dombormu","note":"","history":"T\u00f3th Istv\u00e1n bronzreliefje, 1910 k\u00f6r\u00fcl k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":891,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol Notre Dame","address":"Jesensk\u00e9ho 198\/2.","mapdata":"1|1095|1833","gps_lat":"48.1418720000","gps_long":"17.1105190000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-pozsonyi-notre-dame-apacak-temploma-es-zardaja\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Notre_Dame_Bratislava_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Notre Dame Bratislava (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4b\/Notre_Dame_Bratislava_%281%29.jpg\/512px-Notre_Dame_Bratislava_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Notre_Dame_Bratislava_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"A Notre-Dame-ap\u00e1c\u00e1k temploma \u00e9s z\u00e1rd\u00e1ja ","seolink":"a-notre-dame-apacak-temploma-es-zardaja","note":"","history":"1754-ben \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban. A kolostort 1750-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, \u00e9s \u00e1gostonos kanonokrendi ap\u00e1c\u00e1k \u00e9ltek benne \u00e9s elemi iskol\u00e1t tartottak fenn benne."},{"sightId":892,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|1040|1810","gps_lat":"48.1421480000","gps_long":"17.1095510000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-pozsonyi-vashonved\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Vashonv\u00e9d","seolink":"vashonved","note":"","history":"Rigele Alajos alkot\u00e1sa. A sz\u00ednh\u00e1z el\u0151tt \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel 1915. m\u00e1jus 23-\u00e1n. Egy sz\u00f6get egy koron\u00e1\u00e9rt lehetett venni, \u00e9s beleverni a f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt szoborba. Az adom\u00e1nyt a hadirokkantak sz\u00e1m\u00e1ra gy\u0171jt\u00f6tt\u00e9k. 1919-ben a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00f3k elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k. 1929-ben Rigele Alajos elk\u00e9sz\u00edtette k\u0151 v\u00e1ltozat\u00e1t is, amit G\u00fatoron \u00e1ll\u00edtottak fel."},{"sightId":893,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Blument\u00e1lsky kostol","address":"Radlinsk\u00e9ho","mapdata":"1|1591|867","gps_lat":"48.1527900000","gps_long":"17.1187930000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.blumental.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-viragvolgyi-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434 \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_panoramio_(33).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava - panoramio (33)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b3\/Bratislava_-_panoramio_%2833%29.jpg\/512px-Bratislava_-_panoramio_%2833%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_-_panoramio_(33).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Vir\u00e1gv\u00f6lgyi templom ","seolink":"viragvolgyi-templom","note":"","history":"1770-ben gabonarakt\u00e1r \u00e1talak\u00edt\u00e1s\u00e1val k\u00e9sz\u00fclt az els\u0151 templom. A m\u00e1sodik templom 1784-ben \u00e9p\u00fclt. A harmadik, jelenlegi templom 1885 \u00e9s 1888 k\u00f6z\u00f6tt Rumpelmayer Frigyes tervei alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt h\u00e1romhaj\u00f3s, hatalmas neorom\u00e1n bazilika. 1888. okt\u00f3ber 28-\u00e1n Simor J\u00e1nos esztergomi \u00e9rsek szentelte fel."},{"sightId":894,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Academia Istropolitana","address":"Vent\u00farska ulica 3","mapdata":"1|851|1785","gps_lat":"48.1423900000","gps_long":"17.1063110000","religion":0,"oldtype":"75","newtype":"75","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/academia-istropolitana\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022JoJan \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_092.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava 092\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/Bratislava_092.jpg\/512px-Bratislava_092.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_092.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJoJan\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Academia Istropolitana ","seolink":"academia-istropolitana","note":"Sz\u00ednm\u0171v\u00e9szeti iskola","history":"1465. m\u00e1jus 19-\u00e9n kelt II. P\u00e1l p\u00e1pa bull\u00e1ja, amely enged\u00e9lyezte M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly sz\u00e1m\u00e1ra az egyetem megalap\u00edt\u00e1s\u00e1t. Gmaintl Istv\u00e1n pozsonyi polg\u00e1r a kincst\u00e1rra hagyta vagyon\u00e1t, \u00edgy itt ny\u00edlt meg az egyetem. A humanista m\u0171velts\u00e9g\u0171 Vit\u00e9z J\u00e1nos \u00e9rsek elv\u00e1llalta vezet\u00e9s\u00e9t, \u00e9s b\u0151kez\u0171en t\u00e1mogatta. Neves k\u00fclf\u00f6ldi oktat\u00f3kat h\u00edvtak meg. Az egyetem Vit\u00e9z J\u00e1nos 1471-es M\u00e1ty\u00e1s-ellenes \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s\u00e9vel \u00e9s 1472-es hal\u00e1l\u00e1val hanyatlani kezdett. M\u00e1ty\u00e1s 1490-es hal\u00e1l\u00e1val hivatalosan is megsz\u0171nt az oktat\u00e1s. Pozsonyban legk\u00f6zelebb 1784-ben II. J\u00f3zsef rendelete nyom\u00e1n ny\u00edlt egyetem."},{"sightId":895,"townId":1,"active":2,"name_LO":"","address":"Hrad","mapdata":"1|602|1811","gps_lat":"48.1420360000","gps_long":"17.1020320000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/arpad-hazi-szent-erzsebet-szobra-2\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Al%C5%BEbeta_Durinska_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Al\u017ebeta Durinska - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fa\/Al%C5%BEbeta_Durinska_-_panoramio.jpg\/256px-Al%C5%BEbeta_Durinska_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Al%C5%BEbeta_Durinska_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"\u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet szobra ","seolink":"arpad-hazi-szent-erzsebet-szobra","note":"","history":"A pozsonyi v\u00e1r udvar\u00e1n tekinthet\u0151 meg. 2001-ben k\u00e9sz\u00fclt, Norbert Sadei olasz szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa."},{"sightId":896,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"\u0160pit\u00e1lska ulica 23","mapdata":"1|1317|1420","gps_lat":"48.1466010000","gps_long":"17.1143320000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.alzbetinky.sk\/?kostol=omse","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/arpad-hazi-szent-erzsebet-templom-es-kolostor\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Zello \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Saint_elizabeth_church_bratislava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Saint elizabeth church bratislava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/89\/Saint_elizabeth_church_bratislava.jpg\/512px-Saint_elizabeth_church_bratislava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Saint_elizabeth_church_bratislava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EZello\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00d3v\u00e1rosi \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet-templom \u00e9s kolostor ","seolink":"ovarosi-arpad-hazi-szent-erzsebet-templom-es-kolostor","note":"","history":"1739 \u00e9s 1745 k\u00f6z\u00f6tt Pilgram Ferenc Antal tervei szerint \u00e9p\u00fclt, Esterh\u00e1zy Imre pr\u00edm\u00e1s finansz\u00edrozta."},{"sightId":897,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Al\u017ebeta Dur\u00ednska","address":"Kapitulsk\u00e1 19","mapdata":"1|796|1784","gps_lat":"48.1424340000","gps_long":"17.1054150000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/arpadhazi-szent-erzsebet-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Alojz Rigele (sculptor) - cc-by-3.0Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo) \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Kapucinska_ulica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava Kapucinska ulica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7a\/Bratislava_Kapucinska_ulica.jpg\/256px-Bratislava_Kapucinska_ulica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Kapucinska_ulica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAlojz Rigele (sculptor) - cc-by-3.0Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo)\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"\u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet szobra ","seolink":"arpad-hazi-szent-erzsebet-szobra","note":"","history":"Rigele Alajos szobra az egykori Pr\u00e9postlak (ma papi szemin\u00e1rium) udvar\u00e1n \u00e1ll. 1907-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k Dr. Koml\u00f3ssy Ferenc pozsonyi nagypr\u00e9post megrendel\u00e9s\u00e9re."},{"sightId":898,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol Ur\u0161ul\u00ednok","address":"\u00a0Ur\u0161ul\u00ednska 3.","mapdata":"1|1030|1556","gps_lat":"48.1449770000","gps_long":"17.1093860000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-orsolyaszuzek-temploma-es-zardaja\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022LMih \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_kostol_Loret%C3%A1nskej_Panny_M%C3%A1rie,_Slovensko.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava, kostol Loret\u00e1nskej Panny M\u00e1rie, Slovensko\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Bratislava%2C_kostol_Loret%C3%A1nskej_Panny_M%C3%A1rie%2C_Slovensko.jpg\/256px-Bratislava%2C_kostol_Loret%C3%A1nskej_Panny_M%C3%A1rie%2C_Slovensko.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_kostol_Loret%C3%A1nskej_Panny_M%C3%A1rie,_Slovensko.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELMih\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Orsolyasz\u00fczek temploma \u00e9s z\u00e1rd\u00e1ja ","seolink":"orsolyaszuzek-temploma-es-zardaja","note":"","history":"1676-ban telepedtek le az orsolya rendiek Pozsonyban. A z\u00e1rda, elemi iskola \u00e9s tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 \u00e9p\u00fclet\u00e9t Gr\u00f3f Esterh\u00e1zy Imre \u00e9rsek \u00e9p\u00edttette 1731-ben. A templom eredetileg az evang\u00e9likusok\u00e9 volt, \u00e9s 1640-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":899,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Bala\u0161ov pal\u00e1c","address":"Pansk\u00e1 ulica 15","mapdata":"1|932|1792","gps_lat":"48.1423950000","gps_long":"17.1076430000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/balassa-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Balassov_pal%C3%A1c-3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Balassov pal\u00e1c-3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e6\/Balassov_pal%C3%A1c-3.jpg\/512px-Balassov_pal%C3%A1c-3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Balassov_pal%C3%A1c-3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Balassa-palota ","seolink":"balassa-palota","note":"","history":"1752 \u00e9s 1762 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt gr\u00f3f Balassa J\u00e1nos h\u00e1za. \u00c9p\u00edt\u00e9sze Franz Anton Hillebrandt volt, a kamara f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze."},{"sightId":900,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"\u0160pit\u00e1lska 7","mapdata":"1|1264|1507","gps_lat":"48.1456490000","gps_long":"17.1134980000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/bartok-bela-emlektabla\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ben Sk\u00e1la, Benfoto \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava-plaketa-B%C3%A9ly-B%C3%A1rtoka2019.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava-plaketa-B\u00e9ly-B\u00e1rtoka2019\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/69\/Bratislava-plaketa-B%C3%A9ly-B%C3%A1rtoka2019.jpg\/256px-Bratislava-plaketa-B%C3%A9ly-B%C3%A1rtoka2019.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava-plaketa-B%C3%A9ly-B%C3%A1rtoka2019.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBen Sk\u00e1la, Benfoto\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Bart\u00f3k B\u00e9la-eml\u00e9kt\u00e1bla ","seolink":"bartok-bela-emlektabla","note":"","history":"1888-ban k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt Bart\u00f3k B\u00e9la Pozsonyba \u00e9s 1892 \u00e9s 1899 k\u00f6z\u00f6tt a Pozsonyi Kir\u00e1lyi Katolikus Gimn\u00e1zium di\u00e1kja volt. A domborm\u0171 szlov\u00e1k nyelv\u0171."},{"sightId":901,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk obetiam 1. sv. vojny Four lions alebo 4 levy.","address":"Na Bar\u00e1nku","mapdata":"1|184|855","gps_lat":"48.1530540000","gps_long":"17.0948810000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/elso-vilaghaborus-emlekmu-3\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Architekt Franz Wimmer a Alojz Rigele (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo) \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_ulica_francuzskych_partizanov.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava ulica francuzskych partizanov\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/36\/Bratislava_ulica_francuzskych_partizanov.jpg\/512px-Bratislava_ulica_francuzskych_partizanov.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_ulica_francuzskych_partizanov.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EArchitekt Franz Wimmer a Alojz Rigele (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fas eml\u00e9km\u0171 ","seolink":"elso-vilaghaborus-emlekmu","note":"","history":"1925-ben k\u00e9sz\u00edtette Rigele Alajos"},{"sightId":902,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Kapitulsk\u00e1 20.","mapdata":"1|779|1735","gps_lat":"48.1429990000","gps_long":"17.1051060000","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/emericanum\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Sch\u00f6lla Schwarz \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kapitulska_r%C3%B6tlich_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kapitulska r\u00f6tlich - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/30\/Kapitulska_r%C3%B6tlich_-_panoramio.jpg\/512px-Kapitulska_r%C3%B6tlich_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kapitulska_r%C3%B6tlich_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESch\u00f6lla Schwarz\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Emericanum","seolink":"emericanum","note":"","history":"1642. janu\u00e1r 26-\u00e1n alap\u00edtott papnevel\u0151 int\u00e9zet, melyet Szent Imr\u00e9r\u0151l neveztek el. L\u00f3sy Imre pozsonyi kanonok, ut\u00f3bb esztergomi \u00e9rsek alap\u00edtotta. 1724-ben renov\u00e1lt\u00e1k."},{"sightId":903,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie \u013d. \u0160t\u00fara","mapdata":"1|1078|1985","gps_lat":"48.1401120000","gps_long":"17.1101660000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"125","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/fadrusz-janos-pozsonyi-mellszobra\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Fadrusz J\u00e1nos mellszobra ","seolink":"fadrusz-janos-mellszobra","note":"","history":"Az 1897-ben \u00e1ll\u00edtott M\u00e1ria Ter\u00e9zia szoborcsoport alkot\u00f3ja 1903-ban elhunyt. Szobr\u00e1t 1912-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k a rakparton, r\u00e1l\u00e1t\u00e1ssal a M\u00e1ria Ter\u00e9zia szoborcsoportra, \u00edgy v\u00e9gign\u00e9zhette annak elpuszt\u00edt\u00e1s\u00e1t. Pliegler J\u00e1nos alkot\u00e1s\u00e1t a szlov\u00e1kok 1959. \u00f3ta a pozsonyi v\u00e1rosi gal\u00e9ria rakt\u00e1r\u00e1ban t\u00e1rolj\u00e1k."},{"sightId":904,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Ve\u013evyslanectvo Japonska","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 2.","mapdata":"1|994|1702","gps_lat":"48.1433870000","gps_long":"17.1087290000","religion":0,"oldtype":"50, 84","newtype":"63","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/garzuli-schilson-fele-haz\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Garzuli-Schilson-f\u00e9le h\u00e1z ","seolink":"garzuli-schilson-fele-haz","note":"Jap\u00e1n Nagyk\u00f6vetss\u00e9g","history":"El\u0151bb a Garzuli, majd a b\u00e1r\u00f3 Schilson csal\u00e1d tulajdona, ezut\u00e1n a pozsonyi Els\u0151 Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r tulajdona. A h\u00e1z sark\u00e1n l\u00e9v\u0151 vaskamp\u00f3ba akasztott\u00e1k a l\u00e1ncot, ami a v\u00e1rosh\u00e1zi tan\u00e1cskoz\u00e1sok alkalm\u00e1val az Apponyi utc\u00e1t elz\u00e1rta, nehogy a kocsik zaja zavarja a tan\u00e1cskoz\u00e1st. Ma jap\u00e1n nagyk\u00f6vets\u00e9g."},{"sightId":905,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Miestodr\u017eite\u013esk\u00fd pal\u00e1c","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 8","mapdata":"1|949|1672","gps_lat":"48.1437030000","gps_long":"17.1081260000","religion":0,"oldtype":"15","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/helytartosagi-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022GFreihalter \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_571.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 571\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6f\/Bratislava_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_571.jpg\/512px-Bratislava_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_571.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie_571.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGFreihalter\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Helytart\u00f3s\u00e1gi palota ","seolink":"helytartosagi-palota","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zadban \u00e9s a 19. sz\u00e1zadban az abszolutizmus idej\u00e9n a cs. \u00e9s kir. helytart\u00f3s\u00e1g sz\u00e9khelye volt, ez\u00e9rt Consiliaris-h\u00e1znak nevezt\u00e9k. Mai alakj\u00e1t az 1762-ben megszerzett Zsigrai- vagy Bal\u00e1zs-f\u00e9le h\u00e1z hozz\u00e1csatol\u00e1s\u00e1val kapta. K\u00e9s\u0151bb a m.k. p\u00e9nz\u00fcgyigazgat\u00f3s\u00e1g k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt bele."},{"sightId":906,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Bre\u010dtanov\u00e1","mapdata":"2|480|219","gps_lat":"48.1731880000","gps_long":"17.1016810000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/i-vilaghaborus-emlekmu\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"I. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fas eml\u00e9km\u0171 M\u00e1ria-k\u00e1polna ","seolink":"i-vilaghaborus-emlekmu-maria-kapolna","note":"","history":"A 13. honv\u00e9d \u0151rszolg\u00e1latos p\u00f3tsz\u00e1zad \u00e1ll\u00edttatta az I. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa eml\u00e9k\u00e9re. Ebben szolg\u00e1lt Rigele Alajos is, \u0151 \u00e9s Pastinszky Mih\u00e1ly szobr\u00e1sz alkott\u00e1k meg k\u00f6z\u00f6sen az eml\u00e9km\u0171vet."},{"sightId":907,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"\u017dupn\u00e9 n\u00e1mestie","mapdata":"1|808|1532","gps_lat":"48.1453690000","gps_long":"17.1055580000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/immaculata-oszlop\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pedro J Pacheco \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Iglesia_de_San_Esteban_Exterior.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Iglesia de San Esteban Exterior\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/95\/Iglesia_de_San_Esteban_Exterior.jpg\/512px-Iglesia_de_San_Esteban_Exterior.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Iglesia_de_San_Esteban_Exterior.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPedro J Pacheco\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Immaculata-oszlop ","seolink":"immaculata-oszlop","note":"","history":"1723-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k a Szent Istv\u00e1n kir\u00e1ly templom el\u0151tt."},{"sightId":908,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol Nav\u0161t\u00edvenia Panny M\u00e1rie","address":"N\u00e1mestie SNP 9-10","mapdata":"1|1092|1472","gps_lat":"48.1460240000","gps_long":"17.1104450000","religion":1,"oldtype":"9, 71","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/irgalmasrendi-templom-rendhaz-es-korhaz\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Irgalmasrendi templom, rendh\u00e1z \u00e9s k\u00f3rh\u00e1z ","seolink":"irgalmasrendi-templom-rendhaz-es-korhaz","note":"","history":"Az Irgalmasok 1672-ben Szelepcs\u00e9nyi Gy\u00f6rgy \u00e9rsek k\u00f6zbenj\u00e1r\u00e1s\u00e1ra telepedtek le Pozsonyban. 1692 \u00e9s 1728 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a templom \u00e9s a kolostor. A kolostorban gy\u00f3gyszert\u00e1r \u00e9s k\u00f3rh\u00e1z m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1882 \u00e9s 1903 k\u00f6z\u00f6tt a magyar birodalmi irgalmasrend sz\u00e9khelye is volt."},{"sightId":909,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Kapitulsk\u00e1 26","mapdata":"1|765|1793","gps_lat":"48.1424980000","gps_long":"17.1048910000","religion":1,"oldtype":"74, 75","newtype":"75","homepage":"http:\/\/www.kscm.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/jezsuita-kollegium\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kapitulsk%C3%A1_26_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kapitulsk\u00e1 26 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0c\/Kapitulsk%C3%A1_26_01.jpg\/512px-Kapitulsk%C3%A1_26_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kapitulsk%C3%A1_26_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Jezsuita koll\u00e9gium ","seolink":"jezsuita-kollegium","note":"","history":"1626. szeptember 11-\u00e9n P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter alap\u00edtotta a jezsuita koll\u00e9giumot. Az \u00faj \u00e9p\u00fcletet 1628-ban kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni. Keleti sz\u00e1rnya 1629-ben, d\u00e9li sz\u00e1rnya 1633-ban, a v\u00e1rosfal fel\u00e9 n\u00e9z\u0151 sz\u00e1rnya 1635-ben lett k\u00e9sz. 1714-ig itt volta koll\u00e9giummal egy\u00fctt a gimn\u00e1zium is elhelyezve, amikor \u00e1tk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az egykori Batthy\u00e1ny t\u00e9ren (Pr\u00edm\u00e1s t\u00e9r) \u00e1ll\u00f3 Behaim Bal\u00e1zs h\u00e1zba, ami Pozsony legr\u00e9gibb \u00e9p\u00fcleteinek egyike.1858-ban az \u00e9p\u00fcletbe a jogakad\u00e9mia k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, mely 1784-ben k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt \u00e1t Nagyszombatr\u00f3l Pozsonyba. Jelenleg a Cirill \u00e9s Met\u00f3d Katolikus Hittudom\u00e1nyi Kar sz\u00e9khelye."},{"sightId":910,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie","mapdata":"1|862|1930","gps_lat":"48.1407630000","gps_long":"17.1064790000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/johann-nepomuk-hummel-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Viktor Tilgner (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo) \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_busta_na_Hviezdoslavovom_namesti.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bratislava busta na Hviezdoslavovom namesti\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1e\/Bratislava_busta_na_Hviezdoslavovom_namesti.jpg\/256px-Bratislava_busta_na_Hviezdoslavovom_namesti.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_busta_na_Hviezdoslavovom_namesti.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EViktor Tilgner (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo)\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Johann Nepomuk Hummel szobra ","seolink":"johann-nepomuk-hummel-szobra","note":"","history":"Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) szabadk\u0151m\u0171ves zeneszerz\u0151 volt, szobr\u00e1t 1887-ben avatt\u00e1k fel a helyi szabadk\u0151m\u0171ves p\u00e1holy kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re."},{"sightId":911,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e9 n\u00e1rodn\u00e9 m\u00fazeum - Archeologick\u00e9 m\u00fazeum","address":"\u00a0\u017di\u017ekova 12.","mapdata":"1|350|1948","gps_lat":"48.1405410000","gps_long":"17.0976970000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.snm.sk\/?archeologicke-muzeum-uvodna-stranka","openinghours":"https:\/\/www.snm.sk\/?otvaracie-hodiny-a-vstupne-22","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kamper-haz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDi%C5%BEkova_12.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u017di\u017ekova 12\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2a\/%C5%BDi%C5%BEkova_12.jpg\/512px-%C5%BDi%C5%BEkova_12.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDi%C5%BEkova_12.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Kamper-h\u00e1z, R\u00e9g\u00e9szeti M\u00fazeum","seolink":"kamper-haz-regeszeti-muzeum","note":"","history":"1601-ben renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Ma r\u00e9g\u00e9szeti m\u00fazeum."},{"sightId":912,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Dunajsk\u00e1 ulica 32.","mapdata":"1|1503|1556","gps_lat":"48.1450840000","gps_long":"17.1175050000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kempelen-farkas-lakohaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_032.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunajsk\u00e1 032\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b7\/Dunajsk%C3%A1_032.jpg\/512px-Dunajsk%C3%A1_032.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_032.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kempelen Farkas h\u00e1za ","seolink":"kempelen-farkas-haza","note":"","history":"A h\u00edres feltal\u00e1l\u00f3 Kempelen Farkas 1734. janu\u00e1r 23-\u00e1n sz\u00fcletett Pozsonyban. Az utols\u00f3 polihisztorok egyike volt. 1791-ben megjelent m\u0171ve megalapozta a tudom\u00e1nyos ig\u00e9ny\u0171 fonetik\u00e1t. Besz\u00e9l\u0151g\u00e9pet k\u00e9sz\u00edtett, ami a hangk\u00e9pz\u0151 szervek m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t ut\u00e1nozta. 1769-ben bemutatott sakkoz\u00f3g\u00e9pe vil\u00e1gszenz\u00e1ci\u00f3 lett."},{"sightId":913,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Komensk\u00e9ho n\u00e1mestie","mapdata":"1|1139|1746","gps_lat":"48.1429190000","gps_long":"17.1114980000","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kereskedelmi-es-iparkamara\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Kereskedelmi \u00e9s Iparkamara ","seolink":"egykori-kereskedelmi-es-iparkamara","note":"","history":"Hubert J\u00f3zsef tervezte az \u00e9p\u00fcletet, 1903 \u00e9s 1904 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":914,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Univerzitn\u00e1 nemocnica Bratislava","address":"Mickiewiczova ulica13","mapdata":"1|1499|1060","gps_lat":"48.1506400000","gps_long":"17.1173870000","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"71","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/magyar-kiralyi-allami-korhaz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Carol23 de \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Landesspital_(Bratislava).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Landesspital (Bratislava)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/d\/d7\/Landesspital_%28Bratislava%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Landesspital_(Bratislava).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ECarol23 de\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Egykori magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami k\u00f3rh\u00e1z","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-allami-korhaz","note":"","history":"1864-ben adt\u00e1k \u00e1t \u00e9s 1899-ig folyamatosan tov\u00e1bb b\u0151v\u00edtett\u00e9k \u00fajabb \u00e9p\u00fcletekkel."},{"sightId":915,"townId":1,"active":1,"name_LO":"\u00dastredn\u00fd kontroln\u00fd a sk\u00fa\u0161obn\u00fd \u00fastav po\u013enohospod\u00e1rsky","address":"Mat\u00fa\u0161kova ulica 21","mapdata":"1|1063|239","gps_lat":"48.1600840000","gps_long":"17.1100650000","religion":0,"oldtype":"75","newtype":"15","homepage":"https:\/\/www.uksup.sk\/sk","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/magyar-kiralyi-szoleszeti-es-boraszati-szakiskola\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mat%C3%BA%C5%A1kova_05.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Mat\u00fa\u0161kova 05\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/Mat%C3%BA%C5%A1kova_05.jpg\/512px-Mat%C3%BA%C5%A1kova_05.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mat%C3%BA%C5%A1kova_05.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori magyar kir\u00e1lyi sz\u0151l\u00e9szeti \u00e9s bor\u00e1szati szakiskola ","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-szoleszeti-es-boraszati-szakiskola","note":"K\u00f6zponti Mez\u0151gazdas\u00e1gi Fel\u00fcgyeleti \u00e9s K\u00eds\u00e9rleti Int\u00e9zet","history":"1880-ban l\u00e9tes\u00fclt. Vegy\u00e9szeti laborral is rendelkezett."},{"sightId":916,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Jaskov\u00fd rad","mapdata":"1|408|34","gps_lat":"48.1624930000","gps_long":"17.0989700000","religion":0,"oldtype":"32","newtype":"32","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/magyarorszag-elso-vasuti-alagutja\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Magyarorsz\u00e1g els\u0151 vas\u00fati alag\u00fatja ","seolink":"magyarorszag-elso-vasuti-alagutja","note":"","history":"1848-ban adt\u00e1k \u00e1t a forgalomnak a Pozsony-Marchegg vas\u00fatvonalat \u00e9s a rajta fekv\u0151 alagutat. 1846 \u00e9s 1848 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt az alag\u00fat. Hossza eredetileg 703,6 m\u00e9ter volt. 1900 \u00e9s 1902 k\u00f6z\u00f6tt b\u0151v\u00edtett\u00e9k k\u00e9tv\u00e1g\u00e1ny\u00fara."},{"sightId":917,"townId":1,"active":2,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie \u013dudov\u00edta \u0160t\u00fara","mapdata":"1|1062|1971","gps_lat":"48.1402250000","gps_long":"17.1099160000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/maria-terezia-szobor-korabban-koronazasi-domb\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022See page for author \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fadrusz_M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fadrusz M\u00e1ria Ter\u00e9zia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fb\/Fadrusz_M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia.jpg\/256px-Fadrusz_M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fadrusz_M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESee page for author\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Egykori M\u00e1ria Ter\u00e9zia-szoborcsoport ","seolink":"egykori-maria-terezia-szoborcsoport","note":"","history":"1897. m\u00e1jus 16-\u00e1n avatt\u00e1k fel Ferenc J\u00f3zsef jelenl\u00e9t\u00e9ben, Fadrusz J\u00e1nos alkot\u00e1sa.1921. okt\u00f3ber 26. \u00e9s 27. k\u00f6z\u00f6tti \u00e9jszaka a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00f3 csapatok led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k \u00e9s vasdorongokkal darabokra z\u00fazt\u00e1k. Hely\u00e9re 1972-ben Ludovit St\u00far szoborcsoportja ker\u00fclt, ami B\u00e1rtfay Tibor m\u0171ve. Makettj\u00e9t az 1900-as p\u00e1rizsi vil\u00e1gki\u00e1ll\u00edt\u00e1son nagyd\u00edjjal jutalmazt\u00e1k."},{"sightId":918,"townId":1,"active":2,"name_LO":"","address":"\u0160t\u00farova 6.","mapdata":"1|1267|1741","gps_lat":"48.1429690000","gps_long":"17.1135400000","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/osztrak-magyar-bank\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Fred Romero from Paris, France \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava.Star%C3%A9_Mesto._%C5%A0t%C3%BArova_Historicism.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava.Star\u00e9 Mesto. \u0160t\u00farova Historicism\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/79\/Bratislava.Star%C3%A9_Mesto._%C5%A0t%C3%BArova_Historicism.jpg\/512px-Bratislava.Star%C3%A9_Mesto._%C5%A0t%C3%BArova_Historicism.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava.Star%C3%A9_Mesto._%C5%A0t%C3%BArova_Historicism.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFred Romero from Paris, France\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Osztr\u00e1k-Magyar Bank ","seolink":"egykori-osztrak-magyar-bank","note":"","history":"1902-ben barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edtette Hubert J\u00f3zsef \u00e9p\u00edt\u00e9sz. Hubert J\u00f3zsef az Osztr\u00e1k-Magyar Bank \u00e9p\u00edt\u00e9szek\u00e9nt 32 bankfi\u00f3kot tervezett orsz\u00e1gszerte. 1878-ban hozt\u00e1k l\u00e9tre a bankot, hogy a Monarchia k\u00f6zponti bankja legyen. 1892-t\u0151l a bank\u00e9 lett az \u00faj, arany alap\u00fa korona kibocs\u00e1t\u00e1si joga, ami a monarchia k\u00f6z\u00f6s fizet\u0151eszk\u00f6ze volt."},{"sightId":919,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Palugyayov pal\u00e1c","address":"Pra\u017esk\u00e1 ulica 1.","mapdata":"1|792|668","gps_lat":"48.1553390000","gps_long":"17.1055420000","religion":0,"oldtype":"50, 115","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/palugyay-palota-2\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palugyayov_pal%C3%A1c_Pra%C5%BEsk%C3%A1_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palugyayov pal\u00e1c Pra\u017esk\u00e1 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ad\/Palugyayov_pal%C3%A1c_Pra%C5%BEsk%C3%A1_3.jpg\/512px-Palugyayov_pal%C3%A1c_Pra%C5%BEsk%C3%A1_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palugyayov_pal%C3%A1c_Pra%C5%BEsk%C3%A1_3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Palugyay-palota ","seolink":"palugyay-palota","note":"","history":"1872-ben ifj. Feigler Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n palladi\u00e1nus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Lak\u00f3hely \u00e9s bor\u00fczem volt egyszerre. Alatta borrakt\u00e1r volt. A vas\u00fat\u00e1llom\u00e1ssal f\u00f6ldalatti borvezet\u00e9k kapcsolta \u00f6ssze."},{"sightId":920,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Palugyayov pal\u00e1c","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 6.","mapdata":"1|938|1717","gps_lat":"48.1432830000","gps_long":"17.1078510000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/palugyay-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Palugyayov_pal%C3%A1c_03.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Palugyayov pal\u00e1c 03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Bratislava_Palugyayov_pal%C3%A1c_03.jpg\/512px-Bratislava_Palugyayov_pal%C3%A1c_03.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Palugyayov_pal%C3%A1c_03.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Palugyay-palota ","seolink":"palugyay-palota","note":"","history":"1882-ben Palugyay Ferenc \u00e9p\u00edttette Rumpelmayer Viktor tervei alapj\u00e1n francia Mansard-st\u00edlusban."},{"sightId":921,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Panensk\u00e1 27.","mapdata":"1|812|1282","gps_lat":"48.1481720000","gps_long":"17.1056790000","religion":0,"oldtype":"53, 39","newtype":"120, 39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/petofi-sandor-emlektablaja-pozsonyban\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Panensk%C3%A1_27.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Panensk\u00e1 27\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/58\/Panensk%C3%A1_27.jpg\/512px-Panensk%C3%A1_27.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Panensk%C3%A1_27.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Balskovics-h\u00e1z \u00e9s Pet\u0151fi-eml\u00e9kt\u00e1bla ","seolink":"balskovics-haz-es-petofi-emlektabla","note":"","history":"2011-ben leplezt\u00e9k le a bronz eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t, Magy Gyula alkot\u00e1s\u00e1t. 1900. m\u00e1rcius 15-\u00e9n helyezt\u00e9k el az els\u0151 Pet\u0151fi-eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t a h\u00e1z fal\u00e1n, ahol Pet\u0151fi lakott. Ez a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n elt\u0171nt."},{"sightId":922,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Sl\u00e1dkovi\u010dova 1.","mapdata":"1|816|1215","gps_lat":"48.1488960000","gps_long":"17.1056930000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/petofi-sandor-es-vorosmarty-mihaly-mellszobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Sl%C3%A1dkovi%C4%8Dova_01_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava Sl\u00e1dkovi\u010dova 01 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Bratislava_Sl%C3%A1dkovi%C4%8Dova_01_01.jpg\/512px-Bratislava_Sl%C3%A1dkovi%C4%8Dova_01_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava_Sl%C3%A1dkovi%C4%8Dova_01_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor \u00e9s V\u00f6r\u00f6smarty Mih\u00e1ly mellszobrai ","seolink":"petofi-sandor-es-vorosmarty-mihaly-mellszobrai","note":"","history":"A 19. sz\u00e1zad v\u00e9gi eklektikus h\u00e1z falf\u00fclk\u00e9iben l\u00e1that\u00f3k a mellszobrok."},{"sightId":923,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Vent\u00farska 2","mapdata":"1|873|1803","gps_lat":"48.1422260000","gps_long":"17.1066900000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/rakoczi-haz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vent%C3%BArska_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Vent\u00farska 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/59\/Vent%C3%BArska_2.jpg\/512px-Vent%C3%BArska_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vent%C3%BArska_2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"R\u00e1k\u00f3czi-h\u00e1z ","seolink":"rakoczi-haz","note":"","history":"A R\u00e1k\u00f3czi csal\u00e1d h\u00e1za volt, a 1893-ban alakult ker\u00fcleti betegseg\u00e9lyez\u0151 p\u00e9nzt\u00e1r sz\u00e9kh\u00e1za lett."},{"sightId":924,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. Ladislava","address":"\u0160pit\u00e1lska 7.","mapdata":"1|1254|1516","gps_lat":"48.1455170000","gps_long":"17.1132630000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-laszlo-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv_Ladislava01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol sv Ladislava01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/67\/Kostol_sv_Ladislava01.jpg\/512px-Kostol_sv_Ladislava01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv_Ladislava01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3-templom ","seolink":"szent-laszlo-templom","note":"","history":"A templom a mellette \u00e1ll\u00f3 n\u00e9gysz\u00e1rnyas k\u00f3rh\u00e1z r\u00e9sze, melyet 1830 \u00e9s 1832 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtettek klasszicista st\u00edlusban id. Feigler Ign\u00e1c tervei szerint. 1891-ben ifj. Storn\u00f3 Ferenc restaur\u00e1ltatta, \u0151 k\u00e9sz\u00edtette a templom festett \u00fcvegablakait."},{"sightId":925,"townId":1,"active":1,"name_LO":"Kostol Najsv. Spasite\u013ea","address":"Franti\u0161k\u00e1nske n\u00e1mestie 5","mapdata":"1|989|1645","gps_lat":"48.1439810000","gps_long":"17.1085470000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-szalvator-jezsuita-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Jezuitsky01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Jezuitsky01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/79\/Jezuitsky01.jpg\/512px-Jezuitsky01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Jezuitsky01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Szalv\u00e1tor jezsuita templom ","seolink":"szent-szalvator-jezsuita-templom","note":"","history":"1636 m\u00e1jus 19-\u00e9n letett\u00e9k az evang\u00e9likus templom alapjait az uralkod\u00f3 enged\u00e9ly\u00e9vel. 1638-ban fejez\u0151d\u00f6tt be az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s. 1672-ben Szelepcs\u00e9nyi Gy\u00f6rgy \u00e9rsek utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra a katonas\u00e1g, a protest\u00e1ns polg\u00e1rs\u00e1g tiltakoz\u00e1sa ellen\u00e9re, er\u0151szakkal elfoglalta, majd a jezsuit\u00e1k kapt\u00e1k meg."},{"sightId":926,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Z\u00e1mock\u00e9 schody","mapdata":"1|720|1850","gps_lat":"48.1416780000","gps_long":"17.1041030000","religion":0,"oldtype":"29","newtype":"29","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varlepcso\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00e1rl\u00e9pcs\u0151","seolink":"varlepcso","note":"","history":"Alj\u00e1n egykor toronykapu \u00e1llt. Fels\u0151 v\u00e9g\u00e9n 15. sz\u00e1zad v\u00e9gi (M\u00e1ty\u00e1s korabeli) g\u00f3tikus d\u00edszkapu \u00e1ll."},{"sightId":927,"townId":1,"active":2,"name_LO":"","address":"\u017dupn\u00e9 n\u00e1mestie 12","mapdata":"1|839|1484","gps_lat":"48.1458190000","gps_long":"17.1060880000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varmegyehaza\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za","seolink":"egykori-varmegyehaza","note":"","history":"1844-ben rakt\u00e1k le az alapk\u00f6v\u00e9t. Feigler Ign\u00e1c tervezte. Pozsony v\u00e1rmegye egykori sz\u00e9kh\u00e1za volt."},{"sightId":928,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Slovensk\u00e9 n\u00e1rodn\u00e9 divadlo","address":"Hviezdoslavovo n\u00e1mestie 1","mapdata":"1|1077|1789","gps_lat":"48.1422870000","gps_long":"17.1099440000","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"https:\/\/www.snd.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varosi-szinhaz\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Egykori v\u00e1rosi sz\u00ednh\u00e1z, Szlov\u00e1k Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"egykori-varosi-szinhaz-szlovak-nemzeti-szinhaz","note":"","history":"1885 \u00e9s 1886 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k Fellner N\u00e1ndor \u00e9s Helm Henrik \u00e9p\u00edt\u00e9szek tervei alapj\u00e1n. 1886. szeptember 22-\u00e9n v\u00e1rosi sz\u00ednh\u00e1zk\u00e9nt nyitott meg a B\u00e1nk B\u00e1n d\u00edszel\u0151ad\u00e1s\u00e1val. Az \u00fcnneps\u00e9gen r\u00e9szt vett az eg\u00e9sz magyar korm\u00e1ny Tisza K\u00e1lm\u00e1n minisztereln\u00f6kkel. J\u00f3kai M\u00f3r is jelen volt, \u00e9s prol\u00f3got \u00edrt ez alkalomra. Erkel Ferenc szem\u00e9lyesen vez\u00e9nyelte a Magyar Kir\u00e1lyi Opera el\u0151ad\u00e1s\u00e1t. A homlokzat\u00e1n Katona J\u00f3zsef, Liszt Ferenc, Mozart, Goethe \u00e9s Shakespeare mellszobrai l\u00e1that\u00f3k. Mozart szobra hely\u00e9n kor\u00e1bban K\u00f6lcsey Ferenc szobra volt l\u00e1that\u00f3."},{"sightId":929,"townId":1,"active":2,"name_LO":"Reduta","address":"Mostov\u00e1 ulica 1","mapdata":"1|1056|1891","gps_lat":"48.1411450000","gps_long":"17.1098920000","religion":0,"oldtype":"92","newtype":"92","homepage":"http:\/\/www.filharmonia.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varosi-vigado-es-zenepalota\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Reduta.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bratislava, Reduta\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/49\/Bratislava%2C_Reduta.jpg\/512px-Bratislava%2C_Reduta.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bratislava,_Reduta.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori v\u00e1rosi vigad\u00f3, Szlov\u00e1k Filharm\u00f3nikus Zenekar","seolink":"egykori-varosi-vigado-szlovak-filharmonikus-zenekar","note":"","history":"1911 \u00e9s 1915 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Jakab Dezs\u0151 \u00e9s Komor Marcell tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":930,"townId":1,"active":1,"name_LO":"","address":"Sedl\u00e1rska ulica 12","mapdata":"1|926|1705","gps_lat":"48.1433550000","gps_long":"17.1076840000","religion":0,"oldtype":"81, 82, 106, 91","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/zoldszoba-haz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ GGAABBOO \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:F%C5%91_t%C3%A9r_(Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie),_k%C3%B6zep%C3%A9n_a_Roland-k%C3%BAttal._Fortepan_6995.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022F\u0151 t\u00e9r (Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie), k\u00f6zep\u00e9n a Roland-k\u00fattal. Fortepan 6995\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cc\/F%C5%91_t%C3%A9r_%28Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie%29%2C_k%C3%B6zep%C3%A9n_a_Roland-k%C3%BAttal._Fortepan_6995.jpg\/512px-F%C5%91_t%C3%A9r_%28Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie%29%2C_k%C3%B6zep%C3%A9n_a_Roland-k%C3%BAttal._Fortepan_6995.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:F%C5%91_t%C3%A9r_(Hlavn%C3%A9_n%C3%A1mestie),_k%C3%B6zep%C3%A9n_a_Roland-k%C3%BAttal._Fortepan_6995.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ GGAABBOO\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Z\u00f6ldszoba h\u00e1z ","seolink":"zoldszoba-haz","note":"","history":"A h\u00e1z a nev\u00e9t onnan kapta, hogy a k\u00f6z\u00e9pkorban k\u00edv\u00fcl-bel\u00fcl z\u00f6ld sz\u00edn\u0171 k\u00e9pekkel volt kifestve. Belsej\u00e9ben I. Ferdin\u00e1nd uralkod\u00e1sa alatt orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seket, tan\u00e1cskoz\u00e1sokat, rendezv\u00e9nyeket tartottak. M\u00e1r kor\u00e1bban kocsm\u00e1ul \u00e9s \u00e9tkez\u0151 hely\u00fcl is szolg\u00e1lt. 1671. \u00e1prilis 10-\u00e9n itt \u00edt\u00e9lt\u00e9k f\u0151veszt\u00e9sre B\u00f3nis Ferencet. 1760-61-ben h\u00e1ts\u00f3 r\u00e9sz\u00e9ben kis sz\u00ednh\u00e1zat l\u00e9tes\u00edtettek, \u00e9s 1775-ig ebben j\u00e1tszott\u00e1k a darabokat, amikor a Cs\u00e1ky-f\u00e9le \u00e1lland\u00f3 sz\u00ednh\u00e1z fel\u00e9p\u00fclt."},{"sightId":931,"townId":1,"active":1,"name_LO":"\u017digraiova k\u00faria","address":"\u017didovsk\u00e1 ulica 17.","mapdata":"1|691|1647","gps_lat":"48.1440320000","gps_long":"17.1036070000","religion":6,"oldtype":"51, 8","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.snm.sk\/?muzeum-zidovskej-kultury-historia-muzea","openinghours":"https:\/\/www.snm.sk\/?otvaracie-hodiny-a-vstupne-19","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/zsigray-kuria\/","picture":"\u003Ca title=\u0022Wizzard \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDigraiova_k%C3%BAria_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u017digraiova k\u00faria 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3c\/%C5%BDigraiova_k%C3%BAria_1.jpg\/512px-%C5%BDigraiova_k%C3%BAria_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDigraiova_k%C3%BAria_1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWizzard\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Zsigray-k\u00faria, Zsid\u00f3 Kult\u00fara M\u00fazeuma","seolink":"zsigray-kuria-zsido-kultura-muzeuma","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zadban Zsigray J\u00e1nos pozsonyi alisp\u00e1n \u00e9p\u00edttette. K\u00e9s\u0151bb itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a lengyel haszid zsid\u00f3k imah\u00e1za. Ma a Szlov\u00e1kiai Zsid\u00f3 Kult\u00fara M\u00fazeuma tal\u00e1lhat\u00f3 benne."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}