exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Nyitra Zászló

Nyitra

Nitra 
Nyitra
Szlovák:
Nitra 
Német:
Neutra
Latin:
Nitria
Vármegye:
Nyitra
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Nyitrai
Folyó:
Nyitra
Tengerszint feletti magasság:
151 m
GPS koordináták:
48.316359, 18.088635
Google térkép:
Népesség
Népesség:
77e
Magyarok aránya:
1.83%
Népesség 1910-ben
Összesen 16419
Magyarok 59.4%
Németek 9.9%
Szlovákok 30%

A Nyitra folyóról elnevezett város fontos püspöki székhely és Nyitra vármegye egykori székhelye, jelentős szerepet játszott Magyarország korai történelmében. Várában őrizték és vakíttatták meg Vazult, az első keresztény magyar király, Szent István pogány riválisát. Szent István felesége, a bajor Gizella létesítette a mai székesegyház elődjét és szentelte Szent Emmerámnak, a regensburgi főegyház patrónusának. A Zobor hegyi monostort, melynek romjai ma is láthatók, is ekkor létesítették Szent Ipoly bajor szent védelme alatt. Nyitra volt a hercegség, azaz a dukátus székhelye, amely cím a mindenkori király öccsét illette meg. Mivel a hercegek gyakran törtek bátyjuk trónjára, ezen intézményt Könyves Kálmán király megszüntette. Szintén ő hozta létre a nyitrai püspökséget 1113-ban és építtette fel itt az első kővárat. Az 1896-ban a honfoglalás emlékére emelt emlékművet a megszálló csehszlovákok 1921-ben felrobbantották, de impozáns talapzata ma is áll a Zobor-hegyen a rádióadó mellett. A város egykori magyar többsége a 20. századi üldöztetések miatt csaknem teljesen eltűnt, de a város kulturális örökségében kitörölhetetlen nyomot hagytak maguk után.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
825-833
A Nyitrai fejedelemség központja, vezetője az ismeretlen származású Pribina.
833
I. Mojmir morva fejedelem állítólag elfoglalta Nyitrát, de ez bizonytalan.
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1000-1038
I. István uralkodása. Magyar vár épült. Vazult, I. István király unokatestvérét itt őrizték és vakíttatták meg. Vazul azután lázadt fel, hogy István fiát, Imrét jelölte utódául, míg az ősi magyar szeniorátus elve alapján a legidősebb családtagnak kellett volna követnie a trónon, aki Vazul volt. I. István felesége, Gizella kápolnát építtetett és Szent Emerámról nevezte el, aki a regensburgi főegyház patrónusa volt. A Zobor hegyen a Szent Ipolynak {Hippolit} felajánlott bencés monostor. Szent Ipoly bajor szent volt, akit Gizella királyné körében nagyra becsültek.
1042
A magyar trónról letaszított Orseolo Pétert támogató III. Henrik német-római császár Magyarországra törő fegyveresei égették fel.
1048-1110 körülig
A hercegség, azaz dukátus székhelye volt, ami a mindenkori király öccsét illette meg. Így 1048-tól Béla, 1064-től Géza, 1074-től László, 1095-től Álmos hercegek parancsoltak benne. Könyves Kálmán király szüntette meg, miután Álmos folyton föllázadt ellene.
1074 nyara
IV. Henrik Német-Római Császár hadával megpróbálta visszasegíteni a magyar trónra Salamon királyt, akitől unokatestvére, Géza foglalta el az országot. Salamon serege sikertelenül próbálta elfoglalni Nyitrát, míg a császár seregét a felperzselt föld taktikájával kiéheztetve kényszerítették visszavonulásra.
1083
Szent László szentté avattatta a monostor két szerzetesét, Andrást {Zoeard} és Benedeket. Az előbbi önsanyargatásban, az utóbbi rablók keze által halt meg idő előtt.
1108
Szvatopluk cseh herceg – a trónkövetelő Álmos herceg kérésére – betört az országba, és a Vág és Nyitra folyók vidékén pusztított. Nyitra várának őrsége visszaverte a támadásukat, Könyves Kálmán király pedig ellentámadásba lendült. Végül kibékültek.
1113
Könyves Kálmán megalapította a nyitrai püspökséget. Székesegyház épült. Kálmán idejében épült át a vár kővárrá.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1241
IV. Béla a tatárok elől menekülve itt is megszállt. A tatárok hiába ostromolták.
1248
IV. Béla szabad királyi várossá tette, köszönetképpen a polgárai által a tatárokkal szemben nyújtott segítségért.
1271. április
A birodalomépítő ambíciókkal rendelkező II. Ottokár cseh király elfoglalta, több északnyugat-magyarországi várral és településsel együtt. A várost felgyújtották.
1271. július 2.
A csehek Mosonyi veresége utáni békekötés eredményeként visszakerült a magyar király fennhatósága alá.
1273. tavasz
II. Ottokár osztrák alattvalói a fegyverszünet ellenére betörtek az országba. Az egyik seregük Nyitráig hatolt, ahol bevették a várost. A székesegyházba menekült kb. 50 embert lemészárolták. A csecsemőket a lábuknál fogva az oszlopoknak csapkodták. Ezután megtámadták a szomszédos Ghymest, de azt Ivánkafia András megvédelmezte.
1288
IV. (Kun) László Nyitrát a nyitrai püspöknek adományozta, megszűnt szabad városnak lenni.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1311. július 6.
Fra Gentile pápai követ kiközösítette Csák Mátét és híveit. Ezután Csák Máté cseh és morva zsoldosokkal elfoglaltatta Nyitrát, és lefoglalta a püspöki javakat.
1317
Miután Csák Máté zaklatásait megelégelte, a nyitrai püspök újra kiátkozta Csák Mátét. Csák Máté utasítására a Kacsics nembeli Mihály fia Simon seregével megtámadta és elfoglalta Nyitra városát és várát.
1321
Csák Máté halála után Károly Róbert király kezére került, és visszakerült a püspök hatalmába.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440
Csetneki László nyitrai püspök Erzsébet királynét támogatta, így a husziták szövetségese volt.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták Lőcsét, Bártfát, Körmöcbányát, Selmecbányát, Eperjest és Késmárkot. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1471. október
A Vitéz János esztergomi érsek vezette összeesküvés hívására IV. Kázmér lengyel király seregével Magyarországra érkezett. Vitézék megnyitották előtte Nyitra kapuját. A támadás kudarcba fulladt. 1472-be Mátyás visszafoglalta.
1471. December 19.
Vitéz János kiegyezett Mátyással. A király ezután 1472. március 1-jén mégis fogságba vetette Vitézt.
1472. tavasza
A lengyel katonaság visszaadta Nyitra várát Mátyásnak.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1526. ősze
Podmaniczky István nyitrai püspök koronázta Szapolyai Jánost királlyá, miután a mohácsi csatában az esztergomi és a kalocsai érsek is odalett.
1527. november
Podmaniczky István nyitrai püspök koronázta Szapolyai János ellenfelét, Habsburg Ferdinándot Székesfehérváron királlyá, miután a mohácsi csatában az esztergomi és a kalocsai érsek is odalett.
1533
Thurzó Ferenc szerezte meg, akit Ferdinánd nyitrai püspöknek is kinevezett.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1556
Thurzó Ferenc lemondott hivataláról és megnősült, hogy a család férfiágon ne haljon ki és a kereskedelemből és bányászatból összegyűjtött hatalmas vagyon ne szálljon királyi kézbe. Feleségével Kosztka Borbálával hozományul kapta Árva és Zsolnalitva váruradalmait. Borbála halála után második felesége Zrínyi Katalin lett, akivel együtt áttért a protestáns hitre.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1582-1588
Püspökvár építése, korszerű ó-olasz bástyákkal.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605. június 11.
Bocskai vezére, Rhédey rövid ostrommal bevette.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1620. szeptember 9.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király egy napi ostrommal hódoltatta Nyitrát.
1621. május
Nyitra megadta magát a császáriaknak.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1630
Ferences szerzetesek telepednek le.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. június
Az előrenyomuló I. Rákóczi György erdélyi fejedelem elfoglalta Nyitrát, majd egyesült a svéd sereggel Morvaországban.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1652
Nyitra környékén, Nagyvezekény településnél Forgách Ádám érsekújvári főkapitány katonasága egy 5 ezer fős török portyázó lovascsapatot győzött le.
1663. október 12.
Érsekújvár eleste után török kézre kerül Terjék János kapitány hűtlensége folytán.
1664. április 17. - május 3.
Koháry István és de Souches császári csapatai visszafoglalták a töröktől.
1669-1673
Pálffy Miklós nyitrai püspök megerősítette a falait.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1701
Elkerülte I. Lipót várromboló rendeletét.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1704. augusztus 24.
Bercsényi Miklós kurucai elfoglalták.
1704-1708
Rákóczi kurucai birtokolták.
1708 máj. 27.
Czelder Orbán és Esze Tamás talpas ezredei között kirobbant verekedés során, a nyitrai táborban, tisztázatlan körülmények között megölték Esze Tamás brigadérost.
1708. augusztus
A vesztes Trencséni csata után Pálffy János, császári altábornagy katonasága előtt, háromnapi, mozsarakkal való bombázás után a kurucok feladták Nyitrát.
18. század
A várat barokk stílusban átépítették.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848
A forradalom és szabadságharc következtében kikerült a püspök irányítása alól.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1876
Vasúti összeköttetést kapott a Komárom - Érsekújvár - Nyitra - Trencsén vonalon. Ezután szeszfőzde, mezőgazdasági gépgyár, sörfőzde, tejüzem létesült.
1896. augusztus 30.
A Zobor-hegyen Millenniumi emlékművet avattak, Kallós Ede alkotása volt.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. december 9.
A csehszlovákok megszállták Nyitrát.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1921. február 9.
Cseh légionáriusok felrobbantották a Zobor-hegyen Millenniumi emlékművet.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. március vége
A szovjetek megszállták Nyitrát.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Várak
Nyitrai vár
Nitriansky hrad
Állapot:
Felújított / Jó
Belépés:
Díjköteles
Felkeres
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Városi infrastruktúra
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Emmerám-székesegyház
Bazilika svätého Emeráma
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Emmerám-székesegyház
Története

A 11. század elején a bajor Gizella királyné, I. István király felesége patronálásával épült az első Szent Emmerám templom, védőszentje a bajor Szent Emmerám lett. A 12. század elején Könyves Kálmán király Nyitrát püspökségi rangra emelte. 1158-ban rotunda épült román stílusban. A felső templom 1333-1335 között épült gótikus stílusban, a 18. század elején átalakították. Ehhez 1621-1642 között Telegdi püspök nagyméretű barokk dómot építtetett (ez lett az alsó templom), ekkor építették a felső templomhoz a Szent Borbála kápolnát is. A főoltárát Szent István és Szent László szobrai díszítik. A püspöki kápolna feletti reliefen Szent László látható. Szent Emmerám szobra a templomban Szlovákia legrégebbi szobra. 1674-ből származó ezüstveretes koporsóban a templom védőszentjeinek, Szent Szórád és Szent Benedek csontjai nyugszanak.

Püspöki palota
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Püspöki palota
Története

Gótikus eredetű épület, 1732-39 között Erdődy püspök barokkosította. A palota előtt áll II. János Pál pápa szobra 2012-ből.

Nagyboldogasszony-templom, a Zöld-hegyen
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nagyboldogasszony-templom, a Zöld-hegyen
Története

1446-ban már állt.1723-1738 között teljesen újjáépítették. A Fájdalmas Szűzanya kegyszobra a főoltáron 1784-ben már állt, búcsújáróhely.

Sarlós Nagyboldogasszony-templom
Kostol Navštívenia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Sarlós Nagyboldogasszony-templom
Története

1852-ben kezdték építeni Palugyai Imre püspök kezdeményezésére, neoromán stílusban. 1861-ben fejezték be. A főoltár Szent Imrét, Páli Szent Vincét, Szűz Máriát és Szent Erzsébetet ábrázolja.

Szent László piarista templom, kolostor és iskola
Piaristický kostol sv. Ladislava
Eredetileg:
templom és kolostor, iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent László piarista templom, kolostor és iskola
Története

1698-ban érkezett a piarista rend Nyitrára a szegény gyermekek tanítása céljából. 1701-1702 között épült meg a kolostor. 1702-1741 között épült meg a templomból, főiskolából és gimnáziumból álló komplexum. Mattyasovszky László püspök és mások adományából épült. A mai templom 1742 és 1789 között épült, Nemcsényi Adolf rektor kezdte építtetni.

A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. 1919-ben a megszálló csehszlovákok a piaristákat elüldözték, és az ingatlanokat kisajátították. 1992-től kapták vissza a piaristák, akik újra gimnáziumot nyitottak.

1940 után további, történelmietlen és oda nem illő festményekkel csúfították el a templomot. Ezek az állítólagos Pribina templomot ábrázolják, illetve Cirill és Metód Nagymorva Birodalomba érkezését, illetve három szlovák püspöknek a város csehszlovák megszállását követően, 1921-ben történt beiktatását ábrázolják.

Szent Péter és Pál ferences templom és kolostor
Kostol sv. Petra a Pavla
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Péter és Pál ferences templom és kolostor
Története

1624-1634 között épült reneszánsz stílusban, Telegdy János nyitrai püspök építtette. A templomot 1763-ban barokkizálták. 1760 körül keletkezett az Assisi Szent Ferenc életét bemutató 33 dombormű. Külső homlokzatán 1633-ból való domborművek Szent Pétert és Pált ábrázolják.

Református templom
Kostol Reformovanej cirkvi na Slovensku
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

1910-ben épült Gere József építész tervei alapján neoreneszánsz stílusban.

Szent István király székesegyház
Kostol svätého Štefana
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
görög katolikus
Felkeres
Szent István király székesegyház
Története

A 10. században épült román stílusban, a város legrégibb temploma.

A 13-14. században gótikus stílusú sekrestyével bővült. A 18. század elején Mattyasovszky László püspök barokk stílusúra alakította.

Szent Mihály-kápolna
Kostol svätého Michala
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Mihály-kápolna
Története

1739-ben Brezovics Lukács emeltette 1894-ben Bende Imre püspök átépíttette, tornyát elbontották. Szent Mihály arkangyal szobra az 1930-as évekből származik, Bártfay Gyula szobrászművész alkotása.

Kálvária
Kalvária
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
kálvária
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálvária
Története

A 19. század utolsó harmadában épült 7 stációval. 1885-ben 14 stációsra egészítették ki Roskoványi Ágoston püspök kezdeményezésére. A kápolnát Szent Sír kápolnára keresztelték.

Kluch-palota
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Kluch-palota
Története

1818 és 1821 között empír stílusban épült. Kluch József püspök építtette a kanonokok számára. A sarkon álló Atlantisz-szobrot Lőrinc mester faragta 1820-ban. A helyiek Corgony-nak hívták. A legenda szerint Corgony kovács volt, és olyan erős, hogy egymaga védte meg a Felső városrészt a töröktől. A szobor a nyitrai sör névadója (Corgon).

Zoborhegyi bencés apátság, ma szanatórium
Zoborský Kláštor
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
rom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Zoborhegyi bencés apátság, ma szanatórium
Története

Ma szanatórium. A Zobor-hegy 587 méter magas és a Tribecs-hegység legdélebbi része.

A Zobor hegyen a Szent Ipolynak {Hippolit} felajánlott bencés monostort Szent István uralkodása alatt alapították. Szent Ipoly bajor szent volt, akit Gizella királyné körében nagyra becsültek. Leghíresebb remetéi Szent Zoerard-András és tanítványa, Zoborhegyi Szent Benedek. Szent Zoerard-András Trencsén közelében, a Vág folyó meredek partján emelkedő Szkalka (kis szikla) barlangjában élt és 1009 körül az önsanyargatásba halt bele. Barlangjába barátja, Benedek költözött. Benedeket 1012-ben rablók támadták meg. Nem találván semmit barlangjában, megölték, holttestét lehurcolták a Vág partjára, és a sebes folyóba vetették.

A szent remetét hiába keresték. Egy legenda szerint egy sas vezette őket nyomra, amely állandóan egy helyen lebegett a Vág vize fölött. Meg is találta a szent holttestét, a húsába nőtt vezeklőlánccal együtt. Teste tökéletes épségben volt. Nyitrára szállították, s a székesegyházban mestere, András mellé temették.

Szent László királyunk idején, 1083. július 17-én avatták őket szentté, István királlyal, Szent Imre herceggel és Szent Gellérttel együtt. Ünnepnapjuk július 17-ére került.

Szkalkai remetebarlangnál Jakab nyitrai püspök 1224-ben bencés apátságot alapított.

1464-ben az esztergomi érsek elvette a bencésektől az apátságot, vagy Vitéz János 1471-ben foglalta el, amikor elárulta Mátyás királyt. 1695-ben Itáliából kamalduliak telepedtek le, ők új templomot és rendházat építettek, ami 1782-ig működött.

Nagyszeminárium
Kňazský Seminár sv. Gorazda
Eredetileg:
szeminárium, könyvtár
Jelenleg:
könyvtár
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nagyszeminárium
Története

A Nagyszeminárium a 18. század második felében épült. Az emeletén található a Szent László kápolna. A könyvtárat 1771-ben alapították, Szlovákia 3. legnagyobb könyvtára. A Nagyszeminárium északkeleti szárnyát 1877-78-ban Roskoványi Ágoston kezdeményezésére egyházmegyei könyvtárrá alakították át. 66 ezer kötetből áll, többsége latin, magyar és német nyelvű.

Kisszeminárium
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
szeminárium
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Papnevelde
Felkeres
Kisszeminárium
Története

A Kisszeminárium a 18. század elején épült középkori alapokra, 1876-84 között eklektikus jelleget kapott, jelenleg a Szent Gozard papi szeminárium otthona.

Zsinagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
vigadó / koncertterem, kiállítóterem
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsinagóga
Története

1908-1911 között épült Baumhorn Lipót tervei alapján orientalista stílusban.

Remete-barlang
Svoradova jaskyňa
Eredetileg:
barlang
Jelenleg:
barlang
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Remete-barlang
Története

Középületek
Egykori vármegyeháza, Nyitrai Állami Galéria
Nitra Gallery
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Egykori vármegyeháza, Nyitrai Állami Galéria
Története

1784-ben épült. 1874 körül neobarokk stílusban építették át. 1905-08 között szecessziós átépítés történt Czigler Győző építész vezetésével.

Volt városháza, Nyitra-menti Múzeum
Ponitrianske múzeum
Svatopluks Square
Knieza at en.wikipedia / Public domain
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Volt városháza, Nyitra-menti Múzeum
Története

A múzeum anyagát a piarista gimnázium oktatói és hallgatói kezdték el összegyűjteni a 19. század közepén. A Nyitra vármegyei múzeumot 1896-ban alapították, 1951-ben bezárták. 1962-ben újra nyitották a Nagyszeminárium épületében. Ma az egykori városháza épületében található.

A városháza épületét 1880-ban építették fel Lyka János nyitrai építész tervei alapján neoreneszánsz stílusban.

Törvényszéki palota, börtön
Okresný súd Nitra
Eredetileg:
bíróság, börtön
Jelenleg:
bíróság
Felkeres
Törvényszéki palota, börtön
Története

1901-1903 között épült Kiss István tervei alapján.

Kulturális létesítmények
Misszionárius Múzeum, Isten Igéjének Missziós Rendje a Kálvárián
Misijné múzeum
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Misszionárius Múzeum, Isten Igéjének Missziós Rendje a Kálvárián
Története

Egyházmegyei Múzeum
Diecézne múzeum v Nitre
Eredetileg:
nincs adat
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egyházmegyei Múzeum
Története

Városi infrastruktúra
Kazamaták, a vár délkeleti bástyájában
Nitriansky hrad
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kazamaták, a vár délkeleti bástyájában
Története

1664-ben alakították ki a kazamatákat a török harcokban. Pálffy Tamás püspök a délkeleti bástyát déli oldalról új fallal vette körül. A köztes teret nem töltötték fel, boltívekkel és lőrésekkel látták el. Innen védték a várkaput.

Vazul-torony és várkút
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Vazul-torony és várkút
Története

Neve onnan ered, hogy 1037-ben itt vakíttatta meg I. István Vazult. A torony maga később épülhetett. Alatta található a néhai várbörtön. A várkút mintegy 60 méter mély volt.

Várhíd
Eredetileg:
híd
Jelenleg:
híd
Felkeres
Várhíd
Története

1750 és 1780 között építették téglából barokk stílusban. Korábban ezen keresztül lehetett a várba feljutni. A 19. század végén újabb pillérekkel erősítették meg, és befalazták a híd alatti fülkéket. 2011-ben a felújítási munkálatok során a kivitelező részben lebontotta.

Emlékművek
Millenniumi emlékmű a Zobor-hegyen
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Millenniumi emlékmű a Zobor-hegyen
Története

A TV toronytól pár méterre délre állt, talapzata ma is látható. 1896-ban állították fel, Berczik Gyula tervezte. 22 méter magas volt. Egy obeliszkből és a négy égtáj felé néző 1-1 turul madárból állt.

Anonymus Gesta Hungaroruma szerint e helyen győzték le a honfoglaló magyarok Huba, Szovárd és Kadocsa vezetésével a morvák vezetőjét, Zobort, akit aztán a hegy tetején felakasztottak. A történészek szerint Zobor személyét csak Anonymus találta ki. 1921-ben a csehszlovák légionáriusok felrobbantották az emlékművet.

Honvéd-emlékmű, a vár alatti városligetben
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Honvéd-emlékmű, a vár alatti városligetben
Története

A vár alatti városligetben áll. 1918-ban állították a nyitrai 14. honvéd gyalogezred hősi halált halt katonái emlékére. Finta Sándor alkotása.

Eredeti, magyar nyelvű felirata: "A világháborúban elesett hőseinek Nyitra vármegye közönsége 2014" alatta Szathmáry István "Vér és vas kora tombolt" kezdetű versével. A csehszlovák megszállást követően a magyar feliratot eltüntették és helyére szlovák felirat került.

Nagyboldogasszony-szoborcsoport (Fogadalmi pestisoszlop)
Morový Stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nagyboldogasszony-szoborcsoport (Fogadalmi pestisoszlop)
Története

Múzeumok és Galériák
Zsinagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
vigadó / koncertterem, kiállítóterem
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsinagóga
Története

1908-1911 között épült Baumhorn Lipót tervei alapján orientalista stílusban.

Egykori vármegyeháza, Nyitrai Állami Galéria
Nitra Gallery
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Egykori vármegyeháza, Nyitrai Állami Galéria
Története

1784-ben épült. 1874 körül neobarokk stílusban építették át. 1905-08 között szecessziós átépítés történt Czigler Győző építész vezetésével.

Volt városháza, Nyitra-menti Múzeum
Ponitrianske múzeum
Svatopluks Square
Knieza at en.wikipedia / Public domain
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Volt városháza, Nyitra-menti Múzeum
Története

A múzeum anyagát a piarista gimnázium oktatói és hallgatói kezdték el összegyűjteni a 19. század közepén. A Nyitra vármegyei múzeumot 1896-ban alapították, 1951-ben bezárták. 1962-ben újra nyitották a Nagyszeminárium épületében. Ma az egykori városháza épületében található.

A városháza épületét 1880-ban építették fel Lyka János nyitrai építész tervei alapján neoreneszánsz stílusban.

Kazamaták, a vár délkeleti bástyájában
Nitriansky hrad
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kazamaták, a vár délkeleti bástyájában
Története

1664-ben alakították ki a kazamatákat a török harcokban. Pálffy Tamás püspök a délkeleti bástyát déli oldalról új fallal vette körül. A köztes teret nem töltötték fel, boltívekkel és lőrésekkel látták el. Innen védték a várkaput.

Vazul-torony és várkút
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Vazul-torony és várkút
Története

Neve onnan ered, hogy 1037-ben itt vakíttatta meg I. István Vazult. A torony maga később épülhetett. Alatta található a néhai várbörtön. A várkút mintegy 60 méter mély volt.

Misszionárius Múzeum, Isten Igéjének Missziós Rendje a Kálvárián
Misijné múzeum
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Misszionárius Múzeum, Isten Igéjének Missziós Rendje a Kálvárián
Története

Remete-barlang
Svoradova jaskyňa
Eredetileg:
barlang
Jelenleg:
barlang
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Remete-barlang
Története

Egyházmegyei Múzeum
Diecézne múzeum v Nitre
Eredetileg:
nincs adat
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egyházmegyei Múzeum
Története

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.3163590000","long":"18.0886350000"},"townlink":"nyitra-nitra","town":{"townId":27,"active":1,"name_HU":"Nyitra","name_LO":"Nitra\u00a0","name_GE":"Neutra","name_LT":"Nitria","seolink":"nyitra-nitra","listorder":5,"oldcounty":2,"country":2,"division":2,"altitude":"151","gps_lat":"48.3163590000","gps_long":"18.0886350000","population":77,"hungarian_2011":1.83,"population_1910":16419,"hungarian_1910":59.4,"german_1910":9.9,"slovak_1910":30,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Xmetov \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitriansky_hrad.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitriansky hrad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/47\/Nitriansky_hrad.jpg\/512px-Nitriansky_hrad.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitriansky_hrad.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EXmetov\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Nyitra-mente, Tribecs-hegys\u00e9g l\u00e1b\u00e1n\u00e1l","river":"Nyitra","description":" A Nyitra foly\u00f3r\u00f3l elnevezett v\u00e1ros fontos p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khely \u00e9s Nyitra v\u00e1rmegye egykori sz\u00e9khelye, jelent\u0151s szerepet j\u00e1tszott Magyarorsz\u00e1g korai t\u00f6rt\u00e9nelm\u00e9ben. V\u00e1r\u00e1ban \u0151rizt\u00e9k \u00e9s vak\u00edttatt\u00e1k meg Vazult, az els\u0151 kereszt\u00e9ny magyar kir\u00e1ly, Szent Istv\u00e1n pog\u00e1ny riv\u00e1lis\u00e1t. Szent Istv\u00e1n feles\u00e9ge, a bajor Gizella l\u00e9tes\u00edtette a mai sz\u00e9kesegyh\u00e1z el\u0151dj\u00e9t \u00e9s szentelte Szent Emmer\u00e1mnak, a regensburgi f\u0151egyh\u00e1z patr\u00f3nus\u00e1nak. A Zobor hegyi monostort, melynek romjai ma is l\u00e1that\u00f3k, is ekkor l\u00e9tes\u00edtett\u00e9k Szent Ipoly bajor szent v\u00e9delme alatt. Nyitra volt a hercegs\u00e9g, azaz a duk\u00e1tus sz\u00e9khelye, amely c\u00edm a mindenkori kir\u00e1ly \u00f6ccs\u00e9t illette meg. Mivel a hercegek gyakran t\u00f6rtek b\u00e1tyjuk tr\u00f3nj\u00e1ra, ezen int\u00e9zm\u00e9nyt K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1ly megsz\u00fcntette. Szint\u00e9n \u0151 hozta l\u00e9tre a nyitrai p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get 1113-ban \u00e9s \u00e9p\u00edttette fel itt az els\u0151 k\u0151v\u00e1rat. Az 1896-ban a honfoglal\u00e1s eml\u00e9k\u00e9re emelt eml\u00e9km\u0171vet a megsz\u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1kok 1921-ben felrobbantott\u00e1k, de impoz\u00e1ns talapzata ma is \u00e1ll a Zobor-hegyen a r\u00e1di\u00f3ad\u00f3 mellett. A v\u00e1ros egykori magyar t\u00f6bbs\u00e9ge a 20. sz\u00e1zadi \u00fcld\u00f6ztet\u00e9sek miatt csaknem teljesen elt\u0171nt, de a v\u00e1ros kultur\u00e1lis \u00f6r\u00f6ks\u00e9g\u00e9ben kit\u00f6r\u00f6lhetetlen nyomot hagytak maguk ut\u00e1n.","nameorigin":" A germ\u00e1n Nitrahwa v\u00edzn\u00e9vb\u0151l, nid: foly\u00f3, ahwa : v\u00edz.","history":"825-833|A Nyitrai fejedelems\u00e9g k\u00f6zpontja, vezet\u0151je az ismeretlen sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa Pribina.@833|I. Mojmir morva fejedelem \u00e1ll\u00edt\u00f3lag elfoglalta Nyitr\u00e1t, de ez bizonytalan.@#1|@#3|@1000-1038|I. Istv\u00e1n uralkod\u00e1sa. Magyar v\u00e1r \u00e9p\u00fclt. Vazult, I. Istv\u00e1n kir\u00e1ly unokatestv\u00e9r\u00e9t itt \u0151rizt\u00e9k \u00e9s vak\u00edttatt\u00e1k meg. Vazul azut\u00e1n l\u00e1zadt fel, hogy Istv\u00e1n fi\u00e1t, Imr\u00e9t jel\u00f6lte ut\u00f3d\u00e1ul, m\u00edg az \u0151si magyar szenior\u00e1tus elve alapj\u00e1n a legid\u0151sebb csal\u00e1dtagnak kellett volna k\u00f6vetnie a tr\u00f3non, aki Vazul volt. I. Istv\u00e1n feles\u00e9ge, Gizella k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edttetett \u00e9s Szent Emer\u00e1mr\u00f3l nevezte el, aki a regensburgi f\u0151egyh\u00e1z patr\u00f3nusa volt. A Zobor hegyen a Szent Ipolynak {Hippolit} felaj\u00e1nlott benc\u00e9s monostor. Szent Ipoly bajor szent volt, akit Gizella kir\u00e1lyn\u00e9 k\u00f6r\u00e9ben nagyra becs\u00fcltek.@1042|A magyar tr\u00f3nr\u00f3l letasz\u00edtott Orseolo P\u00e9tert t\u00e1mogat\u00f3 III. Henrik n\u00e9met-r\u00f3mai cs\u00e1sz\u00e1r Magyarorsz\u00e1gra t\u00f6r\u0151 fegyveresei \u00e9gett\u00e9k fel.@1048-1110 k\u00f6r\u00fclig|A hercegs\u00e9g, azaz duk\u00e1tus sz\u00e9khelye volt, ami a mindenkori kir\u00e1ly \u00f6ccs\u00e9t illette meg. \u00cdgy 1048-t\u00f3l B\u00e9la, 1064-t\u0151l G\u00e9za, 1074-t\u0151l L\u00e1szl\u00f3, 1095-t\u0151l \u00c1lmos hercegek parancsoltak benne. K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1ly sz\u00fcntette meg, miut\u00e1n \u00c1lmos folyton f\u00f6ll\u00e1zadt ellene.@1074 nyara|IV. Henrik N\u00e9met-R\u00f3mai Cs\u00e1sz\u00e1r had\u00e1val megpr\u00f3b\u00e1lta visszaseg\u00edteni a magyar tr\u00f3nra Salamon kir\u00e1lyt, akit\u0151l unokatestv\u00e9re, G\u00e9za foglalta el az orsz\u00e1got. Salamon serege sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lta elfoglalni Nyitr\u00e1t, m\u00edg a cs\u00e1sz\u00e1r sereg\u00e9t a felperzselt f\u00f6ld taktik\u00e1j\u00e1val ki\u00e9heztetve k\u00e9nyszer\u00edtett\u00e9k visszavonul\u00e1sra.@1083|Szent L\u00e1szl\u00f3 szentt\u00e9 avattatta a monostor k\u00e9t szerzetes\u00e9t, Andr\u00e1st {Zoeard} \u00e9s Benedeket. Az el\u0151bbi \u00f6nsanyargat\u00e1sban, az ut\u00f3bbi rabl\u00f3k keze \u00e1ltal halt meg id\u0151 el\u0151tt.@1108|Szvatopluk cseh herceg \u2013 a tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151 \u00c1lmos herceg k\u00e9r\u00e9s\u00e9re \u2013 bet\u00f6rt az orsz\u00e1gba, \u00e9s a V\u00e1g \u00e9s Nyitra foly\u00f3k vid\u00e9k\u00e9n puszt\u00edtott. Nyitra v\u00e1r\u00e1nak \u0151rs\u00e9ge visszaverte a t\u00e1mad\u00e1sukat, K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1ly pedig ellent\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fclt. V\u00e9g\u00fcl kib\u00e9k\u00fcltek.@1113|K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n megalap\u00edtotta a nyitrai p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get. Sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9p\u00fclt. K\u00e1lm\u00e1n idej\u00e9ben \u00e9p\u00fclt \u00e1t a v\u00e1r k\u0151v\u00e1rr\u00e1.@#5|@1241|IV. B\u00e9la a tat\u00e1rok el\u0151l menek\u00fclve itt is megsz\u00e1llt. A tat\u00e1rok hi\u00e1ba ostromolt\u00e1k.@1248|IV. B\u00e9la szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 tette, k\u00f6sz\u00f6netk\u00e9ppen a polg\u00e1rai \u00e1ltal a tat\u00e1rokkal szemben ny\u00fajtott seg\u00edts\u00e9g\u00e9rt.@1271. \u00e1prilis|A birodalom\u00e9p\u00edt\u0151 amb\u00edci\u00f3kkal rendelkez\u0151 II. Ottok\u00e1r cseh kir\u00e1ly elfoglalta, t\u00f6bb \u00e9szaknyugat-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rral \u00e9s telep\u00fcl\u00e9ssel egy\u00fctt. A v\u00e1rost felgy\u00fajtott\u00e1k.@1271. j\u00falius 2.|A csehek Mosonyi veres\u00e9ge ut\u00e1ni b\u00e9kek\u00f6t\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9nt visszaker\u00fclt a magyar kir\u00e1ly fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00e1.@1273. tavasz|II. Ottok\u00e1r osztr\u00e1k alattval\u00f3i a fegyversz\u00fcnet ellen\u00e9re bet\u00f6rtek az orsz\u00e1gba. Az egyik sereg\u00fck Nyitr\u00e1ig hatolt, ahol bevett\u00e9k a v\u00e1rost. A sz\u00e9kesegyh\u00e1zba menek\u00fclt kb. 50 embert lem\u00e9sz\u00e1rolt\u00e1k. A csecsem\u0151ket a l\u00e1bukn\u00e1l fogva az oszlopoknak csapkodt\u00e1k. Ezut\u00e1n megt\u00e1madt\u00e1k a szomsz\u00e9dos Ghymest, de azt Iv\u00e1nkafia Andr\u00e1s megv\u00e9delmezte.@1288|IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3 Nyitr\u00e1t a nyitrai p\u00fcsp\u00f6knek adom\u00e1nyozta, megsz\u0171nt szabad v\u00e1rosnak lenni.@#6|@1311. j\u00falius 6.|Fra Gentile p\u00e1pai k\u00f6vet kik\u00f6z\u00f6s\u00edtette Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t \u00e9s h\u00edveit. Ezut\u00e1n Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 cseh \u00e9s morva zsoldosokkal elfoglaltatta Nyitr\u00e1t, \u00e9s lefoglalta a p\u00fcsp\u00f6ki javakat.@1317|Miut\u00e1n Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 zaklat\u00e1sait megel\u00e9gelte, a nyitrai p\u00fcsp\u00f6k \u00fajra ki\u00e1tkozta Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t. Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra a Kacsics nembeli Mih\u00e1ly fia Simon sereg\u00e9vel megt\u00e1madta \u00e9s elfoglalta Nyitra v\u00e1ros\u00e1t \u00e9s v\u00e1r\u00e1t.@1321|Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 hal\u00e1la ut\u00e1n K\u00e1roly R\u00f3bert kir\u00e1ly kez\u00e9re ker\u00fclt, \u00e9s visszaker\u00fclt a p\u00fcsp\u00f6k hatalm\u00e1ba.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440|Csetneki L\u00e1szl\u00f3 nyitrai p\u00fcsp\u00f6k Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9t t\u00e1mogatta, \u00edgy a huszit\u00e1k sz\u00f6vets\u00e9gese volt.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t, B\u00e1rtf\u00e1t, K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1t, Selmecb\u00e1ny\u00e1t, Eperjest \u00e9s K\u00e9sm\u00e1rkot. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1471. okt\u00f3ber|A Vit\u00e9z J\u00e1nos esztergomi \u00e9rsek vezette \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s h\u00edv\u00e1s\u00e1ra IV. K\u00e1zm\u00e9r lengyel kir\u00e1ly sereg\u00e9vel Magyarorsz\u00e1gra \u00e9rkezett. Vit\u00e9z\u00e9k megnyitott\u00e1k el\u0151tte Nyitra kapuj\u00e1t. A t\u00e1mad\u00e1s kudarcba fulladt. 1472-be M\u00e1ty\u00e1s visszafoglalta.@1471. December 19.|Vit\u00e9z J\u00e1nos kiegyezett M\u00e1ty\u00e1ssal. A kir\u00e1ly ezut\u00e1n 1472. m\u00e1rcius 1-j\u00e9n m\u00e9gis fogs\u00e1gba vetette Vit\u00e9zt.@1472. tavasza|A lengyel katonas\u00e1g visszaadta Nyitra v\u00e1r\u00e1t M\u00e1ty\u00e1snak.@#8|@1526. \u0151sze|Podmaniczky Istv\u00e1n nyitrai p\u00fcsp\u00f6k koron\u00e1zta Szapolyai J\u00e1nost kir\u00e1lly\u00e1, miut\u00e1n a moh\u00e1csi csat\u00e1ban az esztergomi \u00e9s a kalocsai \u00e9rsek is odalett.@1527. november|Podmaniczky Istv\u00e1n nyitrai p\u00fcsp\u00f6k koron\u00e1zta Szapolyai J\u00e1nos ellenfel\u00e9t, Habsburg Ferdin\u00e1ndot Sz\u00e9kesfeh\u00e9rv\u00e1ron kir\u00e1lly\u00e1, miut\u00e1n a moh\u00e1csi csat\u00e1ban az esztergomi \u00e9s a kalocsai \u00e9rsek is odalett.@1533|Thurz\u00f3 Ferenc szerezte meg, akit Ferdin\u00e1nd nyitrai p\u00fcsp\u00f6knek is kinevezett.@#9|@1556|Thurz\u00f3 Ferenc lemondott hivatal\u00e1r\u00f3l \u00e9s megn\u0151s\u00fclt, hogy a csal\u00e1d f\u00e9rfi\u00e1gon ne haljon ki \u00e9s a kereskedelemb\u0151l \u00e9s b\u00e1ny\u00e1szatb\u00f3l \u00f6sszegy\u0171jt\u00f6tt hatalmas vagyon ne sz\u00e1lljon kir\u00e1lyi k\u00e9zbe. Feles\u00e9g\u00e9vel Kosztka Borb\u00e1l\u00e1val hozom\u00e1nyul kapta \u00c1rva \u00e9s Zsolnalitva v\u00e1ruradalmait. Borb\u00e1la hal\u00e1la ut\u00e1n m\u00e1sodik feles\u00e9ge Zr\u00ednyi Katalin lett, akivel egy\u00fctt \u00e1tt\u00e9rt a protest\u00e1ns hitre.@#10|@1582-1588|P\u00fcsp\u00f6kv\u00e1r \u00e9p\u00edt\u00e9se, korszer\u0171 \u00f3-olasz b\u00e1sty\u00e1kkal.@#13|@1605. j\u00fanius 11.|Bocskai vez\u00e9re, Rh\u00e9dey r\u00f6vid ostrommal bevette.@#14|@#15|@1620. szeptember 9.|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem \u00e9s magyar kir\u00e1ly egy napi ostrommal h\u00f3doltatta Nyitr\u00e1t.@1621. m\u00e1jus|Nyitra megadta mag\u00e1t a cs\u00e1sz\u00e1riaknak.@#16|@1630|Ferences szerzetesek telepednek le.@#17|@1645. j\u00fanius|Az el\u0151renyomul\u00f3 I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem elfoglalta Nyitr\u00e1t, majd egyes\u00fclt a sv\u00e9d sereggel Morvaorsz\u00e1gban.@#18|@1652|Nyitra k\u00f6rny\u00e9k\u00e9n, Nagyvezek\u00e9ny telep\u00fcl\u00e9sn\u00e9l Forg\u00e1ch \u00c1d\u00e1m \u00e9rsek\u00fajv\u00e1ri f\u0151kapit\u00e1ny katonas\u00e1ga egy 5 ezer f\u0151s t\u00f6r\u00f6k porty\u00e1z\u00f3 lovascsapatot gy\u0151z\u00f6tt le.@1663. okt\u00f3ber 12.|\u00c9rsek\u00fajv\u00e1r eleste ut\u00e1n t\u00f6r\u00f6k k\u00e9zre ker\u00fcl Terj\u00e9k J\u00e1nos kapit\u00e1ny h\u0171tlens\u00e9ge folyt\u00e1n.@1664. \u00e1prilis 17. - m\u00e1jus 3.|Koh\u00e1ry Istv\u00e1n \u00e9s de Souches cs\u00e1sz\u00e1ri csapatai visszafoglalt\u00e1k a t\u00f6r\u00f6kt\u0151l.@1669-1673|P\u00e1lffy Mikl\u00f3s nyitrai p\u00fcsp\u00f6k meger\u0151s\u00edtette a falait.@#25|@1701|Elker\u00fclte I. Lip\u00f3t v\u00e1rrombol\u00f3 rendelet\u00e9t.@#27|@1704. augusztus 24.|Bercs\u00e9nyi Mikl\u00f3s kurucai elfoglalt\u00e1k.@1704-1708|R\u00e1k\u00f3czi kurucai birtokolt\u00e1k.@1708 m\u00e1j. 27.|Czelder Orb\u00e1n \u00e9s Esze Tam\u00e1s talpas ezredei k\u00f6z\u00f6tt kirobbant vereked\u00e9s sor\u00e1n, a nyitrai t\u00e1borban, tiszt\u00e1zatlan k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyek k\u00f6z\u00f6tt meg\u00f6lt\u00e9k Esze Tam\u00e1s brigad\u00e9rost.@1708. augusztus|A vesztes Trencs\u00e9ni csata ut\u00e1n P\u00e1lffy J\u00e1nos, cs\u00e1sz\u00e1ri alt\u00e1bornagy katonas\u00e1ga el\u0151tt, h\u00e1romnapi, mozsarakkal val\u00f3 bomb\u00e1z\u00e1s ut\u00e1n a kurucok feladt\u00e1k Nyitr\u00e1t.@18. sz\u00e1zad|A v\u00e1rat barokk st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k.@#28|@1848|A forradalom \u00e9s szabads\u00e1gharc k\u00f6vetkezt\u00e9ben kiker\u00fclt a p\u00fcsp\u00f6k ir\u00e1ny\u00edt\u00e1sa al\u00f3l.@#30|@1876|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott a Kom\u00e1rom - \u00c9rsek\u00fajv\u00e1r - Nyitra - Trencs\u00e9n vonalon. Ezut\u00e1n szeszf\u0151zde, mez\u0151gazdas\u00e1gi g\u00e9pgy\u00e1r, s\u00f6rf\u0151zde, tej\u00fczem l\u00e9tes\u00fclt.@1896. augusztus 30.|A Zobor-hegyen Millenniumi eml\u00e9km\u0171vet avattak, Kall\u00f3s Ede alkot\u00e1sa volt.@#31|@#32|@1918. december 9.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Nyitr\u00e1t.@#36|@1921. febru\u00e1r 9.|Cseh l\u00e9gion\u00e1riusok felrobbantott\u00e1k a Zobor-hegyen Millenniumi eml\u00e9km\u0171vet.@#38|@#41|@1945. m\u00e1rcius v\u00e9ge|A szovjetek megsz\u00e1llt\u00e1k Nyitr\u00e1t.@#42|@#44|&varak.hu|https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/2481-Nyitra-Var\/"},"castles":[{"castleId":71,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Nitriansky hrad","settlement_HU":"Nyitra","settlement_LO":"Nitra","address":"N\u00e1mestie J\u00e1na Pavla II. 1012\/7, 949 01 Nitra","listorder":8,"gps_lat":"48.3185550000","gps_long":"18.0868000000","oldcounty":2,"country":2,"division":2,"cond":1,"entrance":1,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/2481-Nyitra-Var\/","homepage":"http:\/\/www.nitrianskyhrad.sk\/","openinghours":"http:\/\/www.nitrianskyhrad.sk\/otvaracie-hodiny\/","picture":"\u003Ca title=\u0022Xmetov \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitriansky_hrad.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitriansky hrad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/47\/Nitriansky_hrad.jpg\/512px-Nitriansky_hrad.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitriansky_hrad.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EXmetov\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nyitrai v\u00e1r","seolink":"nyitrai-var","georegion":"Zobor-hegys\u00e9g","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@1000-1038|I. Istv\u00e1n uralkod\u00e1sa. Magyar v\u00e1r \u00e9p\u00fclt. Vazult, I. Istv\u00e1n kir\u00e1ly unokatestv\u00e9r\u00e9t itt \u0151rizt\u00e9k \u00e9s vak\u00edttatt\u00e1k meg. Vazul azut\u00e1n l\u00e1zadt fel, hogy Istv\u00e1n fi\u00e1t, Imr\u00e9t jel\u00f6lte ut\u00f3d\u00e1ul, m\u00edg az \u0151si magyar szenior\u00e1tus elve alapj\u00e1n a legid\u0151sebb csal\u00e1dtagnak kellett volna k\u00f6vetnie a tr\u00f3non, aki Vazul volt. I. Istv\u00e1n feles\u00e9ge, Gizella k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edttetett \u00e9s Szent Emer\u00e1mr\u00f3l nevezte el, aki a regensburgi f\u0151egyh\u00e1z patr\u00f3nusa volt.@1042|A magyar tr\u00f3nr\u00f3l letasz\u00edtott Orseolo P\u00e9tert t\u00e1mogat\u00f3 III. Henrik n\u00e9met-r\u00f3mai cs\u00e1sz\u00e1r Magyarorsz\u00e1gra t\u00f6r\u0151 fegyveresei \u00e9gett\u00e9k fel.@1048-1110 k\u00f6r\u00fclig|A hercegs\u00e9g, azaz duk\u00e1tus sz\u00e9khelye volt, ami a mindenkori kir\u00e1ly \u00f6ccs\u00e9t illette meg. \u00cdgy 1048-t\u00f3l B\u00e9la, 1064-t\u0151l G\u00e9za, 1074-t\u0151l L\u00e1szl\u00f3, 1095-t\u0151l \u00c1lmos hercegek parancsoltak benne. K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1ly sz\u00fcntette meg, miut\u00e1n \u00c1lmos folyton f\u00f6ll\u00e1zadt ellene.@1074 nyara|IV. Henrik N\u00e9met-R\u00f3mai Cs\u00e1sz\u00e1r had\u00e1val megpr\u00f3b\u00e1lta visszaseg\u00edteni a magyar tr\u00f3nra Salamon kir\u00e1lyt, akit\u0151l unokatestv\u00e9re, G\u00e9za foglalta el az orsz\u00e1got. Salamon serege sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lta elfoglalni Nyitr\u00e1t, m\u00edg a cs\u00e1sz\u00e1r sereg\u00e9t a felperzselt f\u00f6ld taktik\u00e1j\u00e1val ki\u00e9heztetve k\u00e9nyszer\u00edtett\u00e9k visszavonul\u00e1sra.@1108|Szvatopluk cseh herceg \u2013 a tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151 \u00c1lmos herceg k\u00e9r\u00e9s\u00e9re \u2013 bet\u00f6rt az orsz\u00e1gba, \u00e9s a V\u00e1g \u00e9s Nyitra foly\u00f3k vid\u00e9k\u00e9n puszt\u00edtott. Nyitra v\u00e1r\u00e1nak \u0151rs\u00e9ge visszaverte a t\u00e1mad\u00e1sukat, K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1ly pedig ellent\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fclt. V\u00e9g\u00fcl kib\u00e9k\u00fcltek.@1113|K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n megalap\u00edtotta a nyitrai p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get. Sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9p\u00fclt. K\u00e1lm\u00e1n idej\u00e9ben \u00e9p\u00fclt \u00e1t a v\u00e1r k\u0151v\u00e1rr\u00e1.@#5|@1241|IV. B\u00e9la a tat\u00e1rok el\u0151l menek\u00fclve itt is megsz\u00e1llt. A tat\u00e1rok hi\u00e1ba ostromolt\u00e1k.@1271. \u00e1prilis|A birodalom\u00e9p\u00edt\u0151 amb\u00edci\u00f3kkal rendelkez\u0151 II. Ottok\u00e1r cseh kir\u00e1ly elfoglalta, t\u00f6bb \u00e9szaknyugat-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rral \u00e9s telep\u00fcl\u00e9ssel egy\u00fctt. A v\u00e1rost felgy\u00fajtott\u00e1k.@1271. j\u00falius 2.|A csehek Mosonyi veres\u00e9ge ut\u00e1ni b\u00e9kek\u00f6t\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9nt visszaker\u00fclt a magyar kir\u00e1ly fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00e1.@1273. tavasz|II. Ottok\u00e1r osztr\u00e1k alattval\u00f3i a fegyversz\u00fcnet ellen\u00e9re bet\u00f6rtek az orsz\u00e1gba. Az egyik sereg\u00fck Nyitr\u00e1ig hatolt, ahol bevett\u00e9k a v\u00e1rost. A sz\u00e9kesegyh\u00e1zba menek\u00fclt kb. 50 embert lem\u00e9sz\u00e1rolt\u00e1k. A csecsem\u0151ket a l\u00e1bukn\u00e1l fogva az oszlopoknak csapkodt\u00e1k. Ezut\u00e1n megt\u00e1madt\u00e1k a szomsz\u00e9dos Ghymest, de azt Iv\u00e1nkafia Andr\u00e1s megv\u00e9delmezte.@#6|@1311. j\u00falius 6.|Fra Gentile p\u00e1pai k\u00f6vet kik\u00f6z\u00f6s\u00edtette Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t \u00e9s h\u00edveit. Ezut\u00e1n Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 cseh \u00e9s morva zsoldosokkal elfoglaltatta Nyitr\u00e1t, \u00e9s lefoglalta a p\u00fcsp\u00f6ki javakat.@1317|Miut\u00e1n Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 zaklat\u00e1sait megel\u00e9gelte, a nyitrai p\u00fcsp\u00f6k \u00fajra ki\u00e1tkozta Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t. Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra a Kacsics nembeli Mih\u00e1ly fia Simon sereg\u00e9vel megt\u00e1madta \u00e9s elfoglalta Nyitra v\u00e1ros\u00e1t \u00e9s v\u00e1r\u00e1t.@1321|Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 hal\u00e1la ut\u00e1n K\u00e1roly R\u00f3bert kir\u00e1ly kez\u00e9re ker\u00fclt, \u00e9s visszaker\u00fclt a p\u00fcsp\u00f6k hatalm\u00e1ba.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440|Csetneki L\u00e1szl\u00f3 nyitrai p\u00fcsp\u00f6k Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9t t\u00e1mogatta, \u00edgy a huszit\u00e1k sz\u00f6vets\u00e9gese volt.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t, B\u00e1rtf\u00e1t, K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1t, Selmecb\u00e1ny\u00e1t, Eperjest \u00e9s K\u00e9sm\u00e1rkot. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1471. okt\u00f3ber|A Vit\u00e9z J\u00e1nos esztergomi \u00e9rsek vezette \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s h\u00edv\u00e1s\u00e1ra IV. K\u00e1zm\u00e9r lengyel kir\u00e1ly sereg\u00e9vel Magyarorsz\u00e1gra \u00e9rkezett. Vit\u00e9z\u00e9k megnyitott\u00e1k el\u0151tte Nyitra kapuj\u00e1t. A t\u00e1mad\u00e1s kudarcba fulladt. 1472-be M\u00e1ty\u00e1s visszafoglalta.@1471. December 19.|Vit\u00e9z J\u00e1nos kiegyezett M\u00e1ty\u00e1ssal. A kir\u00e1ly ezut\u00e1n 1472. m\u00e1rcius 1-j\u00e9n m\u00e9gis fogs\u00e1gba vetette Vit\u00e9zt.@1472. tavasza|A lengyel katonas\u00e1g visszaadta Nyitra v\u00e1r\u00e1t M\u00e1ty\u00e1snak.@#8|@1526. \u0151sze|Podmaniczky Istv\u00e1n nyitrai p\u00fcsp\u00f6k koron\u00e1zta Szapolyai J\u00e1nost kir\u00e1lly\u00e1, miut\u00e1n a moh\u00e1csi csat\u00e1ban az esztergomi \u00e9s a kalocsai \u00e9rsek is odalett.@1527. november|Podmaniczky Istv\u00e1n nyitrai p\u00fcsp\u00f6k koron\u00e1zta Szapolyai J\u00e1nos ellenfel\u00e9t, Habsburg Ferdin\u00e1ndot Sz\u00e9kesfeh\u00e9rv\u00e1ron kir\u00e1lly\u00e1, miut\u00e1n a moh\u00e1csi csat\u00e1ban az esztergomi \u00e9s a kalocsai \u00e9rsek is odalett.@#9|@#10|@1582-1588|P\u00fcsp\u00f6kv\u00e1r \u00e9p\u00edt\u00e9se, korszer\u0171 \u00f3-olasz b\u00e1sty\u00e1kkal.@#13|@1605. j\u00fanius 11.|Bocskai vez\u00e9re, Rh\u00e9dey r\u00f6vid ostrommal bevette.@#14|@#15|@1620. szeptember 9.|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem \u00e9s magyar kir\u00e1ly egy napi ostrommal h\u00f3doltatta Nyitr\u00e1t.@1621. m\u00e1jus|Nyitra megadta mag\u00e1t a cs\u00e1sz\u00e1riaknak.@#16|@#17|@1645. j\u00fanius|Az el\u0151renyomul\u00f3 I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem elfoglalta Nyitr\u00e1t, majd egyes\u00fclt a sv\u00e9d sereggel Morvaorsz\u00e1gban.@#18|@1663. okt\u00f3ber 12.|\u00c9rsek\u00fajv\u00e1r eleste ut\u00e1n t\u00f6r\u00f6k k\u00e9zre ker\u00fcl Terj\u00e9k J\u00e1nos kapit\u00e1ny h\u0171tlens\u00e9ge folyt\u00e1n.@1664. \u00e1prilis 17. - m\u00e1jus 3.|Koh\u00e1ry Istv\u00e1n \u00e9s de Souches cs\u00e1sz\u00e1ri csapatai visszafoglalt\u00e1k a t\u00f6r\u00f6kt\u0151l.@1669-1673|P\u00e1lffy Mikl\u00f3s nyitrai p\u00fcsp\u00f6k meger\u0151s\u00edtette a falait.@#25|@1701|Elker\u00fclte I. Lip\u00f3t v\u00e1rrombol\u00f3 rendelet\u00e9t.@#27|@1704. augusztus 24.|Bercs\u00e9nyi Mikl\u00f3s kurucai elfoglalt\u00e1k.@1704-1708|R\u00e1k\u00f3czi kurucai birtokolt\u00e1k.@1708. augusztus|A vesztes Trencs\u00e9ni csata ut\u00e1n P\u00e1lffy J\u00e1nos, cs\u00e1sz\u00e1ri alt\u00e1bornagy katonas\u00e1ga el\u0151tt, h\u00e1romnapi, mozsarakkal val\u00f3 bomb\u00e1z\u00e1s ut\u00e1n a kurucok feladt\u00e1k Nyitr\u00e1t.@18. sz\u00e1zad|A v\u00e1rat barokk st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k.@#28|@#30|@#31|@#32|@#36|&"}],"sights":[{"sightId":496,"townId":27,"active":2,"name_LO":"Bazilika sv\u00e4t\u00e9ho Emer\u00e1ma","address":"Podz\u00e1mska 906\/35, 949 01 Nitra","mapdata":"1|516|185","gps_lat":"48.3184160000","gps_long":"18.0871100000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Emmeram-szekesegyhaz-Nyitra-703","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrzej Otr\u0119bski \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_katedra_07.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra katedra 07\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/21\/Nitra_katedra_07.jpg\/256px-Nitra_katedra_07.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_katedra_07.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAndrzej Otr\u0119bski\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Emmer\u00e1m-sz\u00e9kesegyh\u00e1z","seolink":"szent-emmeram-szekesegyhaz","note":"","history":"A 11. sz\u00e1zad elej\u00e9n a bajor Gizella kir\u00e1lyn\u00e9, I. Istv\u00e1n kir\u00e1ly feles\u00e9ge patron\u00e1l\u00e1s\u00e1val \u00e9p\u00fclt az els\u0151 Szent Emmer\u00e1m templom, v\u00e9d\u0151szentje a bajor Szent Emmer\u00e1m lett. A 12. sz\u00e1zad elej\u00e9n K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n kir\u00e1ly Nyitr\u00e1t p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9gi rangra emelte. 1158-ban rotunda \u00e9p\u00fclt rom\u00e1n st\u00edlusban. A fels\u0151 templom 1333-1335 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban, a 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. Ehhez 1621-1642 k\u00f6z\u00f6tt Telegdi p\u00fcsp\u00f6k nagym\u00e9ret\u0171 barokk d\u00f3mot \u00e9p\u00edttetett (ez lett az als\u00f3 templom), ekkor \u00e9p\u00edtett\u00e9k a fels\u0151 templomhoz a Szent Borb\u00e1la k\u00e1poln\u00e1t is. A f\u0151olt\u00e1r\u00e1t Szent Istv\u00e1n \u00e9s Szent L\u00e1szl\u00f3 szobrai d\u00edsz\u00edtik. A p\u00fcsp\u00f6ki k\u00e1polna feletti reliefen Szent L\u00e1szl\u00f3 l\u00e1that\u00f3. Szent Emmer\u00e1m szobra a templomban Szlov\u00e1kia legr\u00e9gebbi szobra. 1674-b\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 ez\u00fcstveretes kopors\u00f3ban a templom v\u00e9d\u0151szentjeinek, Szent Sz\u00f3r\u00e1d \u00e9s Szent Benedek csontjai nyugszanak."},{"sightId":497,"townId":27,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|545|234","gps_lat":"48.3179010000","gps_long":"18.0875710000","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nyitrai-var-Nyitra-681","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Georgeo88 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Most_hradn%C3%BD_-_Nitra.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Most hradn\u00fd - Nitra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Most_hradn%C3%BD_-_Nitra.JPG\/512px-Most_hradn%C3%BD_-_Nitra.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Most_hradn%C3%BD_-_Nitra.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGeorgeo88\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rh\u00edd","seolink":"varhid","note":"","history":"1750 \u00e9s 1780 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k t\u00e9gl\u00e1b\u00f3l barokk st\u00edlusban. Kor\u00e1bban ezen kereszt\u00fcl lehetett a v\u00e1rba feljutni. A 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00fajabb pill\u00e9rekkel er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg, \u00e9s befalazt\u00e1k a h\u00edd alatti f\u00fclk\u00e9ket. 2011-ben a fel\u00faj\u00edt\u00e1si munk\u00e1latok sor\u00e1n a kivitelez\u0151 r\u00e9szben lebontotta."},{"sightId":498,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Morov\u00fd St\u013ap","address":"","mapdata":"1|560|255","gps_lat":"48.3177150000","gps_long":"18.0879360000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-oszlop-es-szoborcsoport-Nyitra-680","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyboldogasszony-szoborcsoport\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Marian_Column.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra - Marian Column\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3f\/Nitra_-_Marian_Column.jpg\/256px-Nitra_-_Marian_Column.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Marian_Column.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nagyboldogasszony-szoborcsoport (Fogadalmi pestisoszlop)","seolink":"nagyboldogasszony-szoborcsoport-fogadalmi-pestisoszlop","note":"","history":""},{"sightId":499,"townId":27,"active":2,"name_LO":"","address":"Podz\u00e1mska 906\/35, 949 01 Nitra","mapdata":"1|474|191","gps_lat":"48.3183010000","gps_long":"18.0866290000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Lestat (Jan Mehlich) \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Castle_02.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitra - Castle 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Nitra_-_Castle_02.jpg\/512px-Nitra_-_Castle_02.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Castle_02.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELestat (Jan Mehlich)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"P\u00fcsp\u00f6ki palota ","seolink":"puspoki-palota","note":"","history":"G\u00f3tikus eredet\u0171 \u00e9p\u00fclet, 1732-39 k\u00f6z\u00f6tt Erd\u0151dy p\u00fcsp\u00f6k barokkos\u00edtotta. A palota el\u0151tt \u00e1ll II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa szobra 2012-b\u0151l."},{"sightId":500,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Diec\u00e9zne m\u00fazeum v Nitre","address":"N\u00e1mestie J\u00e1na Pavla II. 1012\/7, 949 01 Nitra","mapdata":"1|479|223","gps_lat":"48.3179920000","gps_long":"18.0867980000","religion":1,"oldtype":"120","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.biskupstvo-nitra.sk\/institucie\/diecezne-muzeum\/","openinghours":"http:\/\/www.biskupstvo-nitra.sk\/institucie\/diecezne-muzeum\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Diec%C3%A9zne_m%C3%BAzeum.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitra - Diec\u00e9zne m\u00fazeum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4e\/Nitra_-_Diec%C3%A9zne_m%C3%BAzeum.jpg\/512px-Nitra_-_Diec%C3%A9zne_m%C3%BAzeum.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Diec%C3%A9zne_m%C3%BAzeum.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egyh\u00e1zmegyei M\u00fazeum","seolink":"egyhazmegyei-muzeum","note":"","history":""},{"sightId":501,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie","address":"Kalv\u00e1ria 714, 949 01 Nitra","mapdata":"2|711|489","gps_lat":"48.2986990000","gps_long":"18.0919650000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Michal Hru\u0161ka \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitrianska_kalv%C3%A1ria,_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_03.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitrianska kalv\u00e1ria, Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie 03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Nitrianska_kalv%C3%A1ria%2C_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_03.jpg\/256px-Nitrianska_kalv%C3%A1ria%2C_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_03.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitrianska_kalv%C3%A1ria,_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_03.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMichal Hru\u0161ka\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nagyboldogasszony-templom, a Z\u00f6ld-hegyen ","seolink":"nagyboldogasszony-templom-a-zold-hegyen","note":"","history":"1446-ban m\u00e1r \u00e1llt.1723-1738 k\u00f6z\u00f6tt teljesen \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. A F\u00e1jdalmas Sz\u0171zanya kegyszobra a f\u0151olt\u00e1ron 1784-ben m\u00e1r \u00e1llt, b\u00facs\u00faj\u00e1r\u00f3hely."},{"sightId":502,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Nitra Gallery","address":"\u017dupn\u00e9 n\u00e1mestie 962\/3, 949 01 Nitra","mapdata":"1|415|418","gps_lat":"48.3157340000","gps_long":"18.0854420000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"99","homepage":"https:\/\/nitrianskagaleria.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/megyehaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrzej Otr\u0119bski \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_Dom_Zupny_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitra Dom Zupny 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3b\/Nitra_Dom_Zupny_1.jpg\/512px-Nitra_Dom_Zupny_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_Dom_Zupny_1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAndrzej Otr\u0119bski\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za, Nyitrai \u00c1llami Gal\u00e9ria ","seolink":"egykori-varmegyehaza-nyitrai-allami-galeria","note":"","history":"1784-ben \u00e9p\u00fclt. 1874 k\u00f6r\u00fcl neobarokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. 1905-08 k\u00f6z\u00f6tt szecesszi\u00f3s \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s t\u00f6rt\u00e9nt Czigler Gy\u0151z\u0151 \u00e9p\u00edt\u00e9sz vezet\u00e9s\u00e9vel."},{"sightId":503,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. Petra a Pavla","address":"Samova 2, 949 01 Nitra","mapdata":"1|468|408","gps_lat":"48.3159880000","gps_long":"18.0862800000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"https:\/\/nitra.hm.nrb.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Kostol_sv._Petra_a_Pavla.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra - Kostol sv. Petra a Pavla\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7f\/Nitra_-_Kostol_sv._Petra_a_Pavla.jpg\/256px-Nitra_-_Kostol_sv._Petra_a_Pavla.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Kostol_sv._Petra_a_Pavla.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent P\u00e9ter \u00e9s P\u00e1l ferences templom \u00e9s kolostor ","seolink":"szent-peter-es-pal-ferences-templom-es-kolostor","note":"","history":"1624-1634 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt renesz\u00e1nsz st\u00edlusban, Telegdy J\u00e1nos nyitrai p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette. A templomot 1763-ban barokkiz\u00e1lt\u00e1k. 1760 k\u00f6r\u00fcl keletkezett az Assisi Szent Ferenc \u00e9let\u00e9t bemutat\u00f3 33 domborm\u0171. K\u00fcls\u0151 homlokzat\u00e1n 1633-b\u00f3l val\u00f3 domborm\u0171vek Szent P\u00e9tert \u00e9s P\u00e1lt \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k."},{"sightId":504,"townId":27,"active":1,"name_LO":"K\u0148azsk\u00fd Semin\u00e1r sv. Gorazda","address":"Samova 983\/14","mapdata":"1|592|388","gps_lat":"48.3161700000","gps_long":"18.0884430000","religion":1,"oldtype":"6, 76","newtype":"76","homepage":"http:\/\/www.ksnr.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagy-szeminarium\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Ve%C4%BEk%C3%BD_semin%C3%A1r.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitra - Ve\u013ek\u00fd semin\u00e1r\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/21\/Nitra_-_Ve%C4%BEk%C3%BD_semin%C3%A1r.jpg\/512px-Nitra_-_Ve%C4%BEk%C3%BD_semin%C3%A1r.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Ve%C4%BEk%C3%BD_semin%C3%A1r.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nagyszemin\u00e1rium","seolink":"nagyszeminarium","note":"","history":"A Nagyszemin\u00e1rium a 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt. Az emelet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3 a Szent L\u00e1szl\u00f3 k\u00e1polna. A k\u00f6nyvt\u00e1rat 1771-ben alap\u00edtott\u00e1k, Szlov\u00e1kia 3. legnagyobb k\u00f6nyvt\u00e1ra. A Nagyszemin\u00e1rium \u00e9szakkeleti sz\u00e1rny\u00e1t 1877-78-ban Roskov\u00e1nyi \u00c1goston kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re egyh\u00e1zmegyei k\u00f6nyvt\u00e1rr\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. 66 ezer k\u00f6tetb\u0151l \u00e1ll, t\u00f6bbs\u00e9ge latin, magyar \u00e9s n\u00e9met nyelv\u0171."},{"sightId":505,"townId":27,"active":1,"name_LO":"","address":"Pribinovo n\u00e1mestie 992\/5","mapdata":"1|547|348","gps_lat":"48.3165280000","gps_long":"18.0877300000","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"6","homepage":"http:\/\/www.ksnr.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kis-szeminarium\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Semin%C3%A1r_sv._Gorazda.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitra - Semin\u00e1r sv. Gorazda\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4d\/Nitra_-_Semin%C3%A1r_sv._Gorazda.jpg\/512px-Nitra_-_Semin%C3%A1r_sv._Gorazda.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Semin%C3%A1r_sv._Gorazda.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kisszemin\u00e1rium","seolink":"kisszeminarium","note":"Papnevelde","history":"A Kisszemin\u00e1rium a 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00fclt k\u00f6z\u00e9pkori alapokra, 1876-84 k\u00f6z\u00f6tt eklektikus jelleget kapott, jelenleg a Szent Gozard papi szemin\u00e1rium otthona."},{"sightId":506,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho Michala","address":"Na V\u0155\u0161ku 1323, 949 01 Nitra","mapdata":"1|383|646","gps_lat":"48.3131790000","gps_long":"18.0849240000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Kaplnka_sv._Michala_Archanjela_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra - Kaplnka sv. Michala Archanjela (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/03\/Nitra_-_Kaplnka_sv._Michala_Archanjela_%281%29.jpg\/256px-Nitra_-_Kaplnka_sv._Michala_Archanjela_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Kaplnka_sv._Michala_Archanjela_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Mih\u00e1ly-k\u00e1polna ","seolink":"szent-mihaly-kapolna","note":"","history":"1739-ben Brezovics Luk\u00e1cs emeltette 1894-ben Bende Imre p\u00fcsp\u00f6k \u00e1t\u00e9p\u00edttette, torny\u00e1t elbontott\u00e1k. Szent Mih\u00e1ly arkangyal szobra az 1930-as \u00e9vekb\u0151l sz\u00e1rmazik, B\u00e1rtfay Gyula szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa."},{"sightId":507,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Piaristick\u00fd kostol sv. Ladislava","address":"Piaristick\u00e1 10, 949 01 Nitra","mapdata":"1|339|885","gps_lat":"48.3105290000","gps_long":"18.0842000000","religion":1,"oldtype":"9, 74","newtype":"1","homepage":"https:\/\/pssjknr.sk\/gymnazium\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Laszlo-templom-es-piarista-kolostor-Nyitra-1119","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-laszlo-piarista-kolostor-templom-es-gimnazium\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Kostol_sv._Ladislava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra - Kostol sv. Ladislava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a9\/Nitra_-_Kostol_sv._Ladislava.jpg\/256px-Nitra_-_Kostol_sv._Ladislava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Kostol_sv._Ladislava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3 piarista templom, kolostor \u00e9s iskola","seolink":"szent-laszlo-piarista-templom-kolostor-es-iskola","note":"","history":"1698-ban \u00e9rkezett a piarista rend Nyitr\u00e1ra a szeg\u00e9ny gyermekek tan\u00edt\u00e1sa c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l. 1701-1702 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt meg a kolostor. 1702-1741 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt meg a templomb\u00f3l, f\u0151iskol\u00e1b\u00f3l \u00e9s gimn\u00e1ziumb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 komplexum. Mattyasovszky L\u00e1szl\u00f3 p\u00fcsp\u00f6k \u00e9s m\u00e1sok adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt. A mai templom 1742 \u00e9s 1789 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, Nemcs\u00e9nyi Adolf rektor kezdte \u00e9p\u00edttetni.@A nyitrai piarista gimn\u00e1zium 1698-t\u00f3l 1919-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1kok a piarist\u00e1kat el\u00fcld\u00f6zt\u00e9k, \u00e9s az ingatlanokat kisaj\u00e1t\u00edtott\u00e1k. 1992-t\u0151l kapt\u00e1k vissza a piarist\u00e1k, akik \u00fajra gimn\u00e1ziumot nyitottak.@1940 ut\u00e1n tov\u00e1bbi, t\u00f6rt\u00e9nelmietlen \u00e9s oda nem ill\u0151 festm\u00e9nyekkel cs\u00faf\u00edtott\u00e1k el a templomot. Ezek az \u00e1ll\u00edt\u00f3lagos Pribina templomot \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k, illetve Cirill \u00e9s Met\u00f3d Nagymorva Birodalomba \u00e9rkez\u00e9s\u00e9t, illetve h\u00e1rom szlov\u00e1k p\u00fcsp\u00f6knek a v\u00e1ros csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s\u00e1t k\u00f6vet\u0151en, 1921-ben t\u00f6rt\u00e9nt beiktat\u00e1s\u00e1t \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k."},{"sightId":508,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Ponitrianske m\u00fazeum","address":"\u0160tef\u00e1nikova trieda 1, 949 01 Nitra","mapdata":"1|576|639","gps_lat":"48.3133760000","gps_long":"18.0881480000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeumnitra.sk\/","openinghours":"http:\/\/www.muzeumnitra.sk\/kontakt.html","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Knieza at en.wikipedia \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Svatopluks_Square.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Svatopluks Square\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c0\/Svatopluks_Square.JPG\/512px-Svatopluks_Square.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Svatopluks_Square.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EKnieza at en.wikipedia\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Volt v\u00e1rosh\u00e1za, Nyitra-menti M\u00fazeum ","seolink":"volt-varoshaza-nyitra-menti-muzeum","note":"","history":"A m\u00fazeum anyag\u00e1t a piarista gimn\u00e1zium oktat\u00f3i \u00e9s hallgat\u00f3i kezdt\u00e9k el \u00f6sszegy\u0171jteni a 19. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n. A Nyitra v\u00e1rmegyei m\u00fazeumot 1896-ban alap\u00edtott\u00e1k, 1951-ben bez\u00e1rt\u00e1k. 1962-ben \u00fajra nyitott\u00e1k a Nagyszemin\u00e1rium \u00e9p\u00fclet\u00e9ben. Ma az egykori v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9p\u00fclet\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3.@A v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9p\u00fclet\u00e9t 1880-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel Lyka J\u00e1nos nyitrai \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban."},{"sightId":509,"townId":27,"active":1,"name_LO":"","address":"Pri synag\u00f3ge 1387\/3, 949 01 Nitra","mapdata":"1|467|785","gps_lat":"48.3115870000","gps_long":"18.0863290000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"92, 105","homepage":"https:\/\/www.nitra.sk\/zobraz\/sekciu\/synagoga","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Zsinagoga-Nyitra-995","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/zsinagoga\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Synag%C3%B3ga.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra - Synag\u00f3ga\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f4\/Nitra_-_Synag%C3%B3ga.jpg\/256px-Nitra_-_Synag%C3%B3ga.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Synag%C3%B3ga.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Zsinag\u00f3ga","seolink":"zsinagoga","note":"","history":"1908-1911 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Baumhorn Lip\u00f3t tervei alapj\u00e1n orientalista st\u00edlusban."},{"sightId":510,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Misijn\u00e9 m\u00fazeum","address":"Kalv\u00e1ria 715\/3, 949 01 Nitra","mapdata":"2|691|506","gps_lat":"48.2983980000","gps_long":"18.0914620000","religion":1,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.verbisti.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Michal Hru\u0161ka \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitrianska_kalv%C3%A1ria,_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitrianska kalv\u00e1ria, Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Nitrianska_kalv%C3%A1ria%2C_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_01.jpg\/512px-Nitrianska_kalv%C3%A1ria%2C_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitrianska_kalv%C3%A1ria,_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMichal Hru\u0161ka\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Misszion\u00e1rius M\u00fazeum, Isten Ig\u00e9j\u00e9nek Misszi\u00f3s Rendje a K\u00e1lv\u00e1ri\u00e1n","seolink":"misszionarius-muzeum--isten-igejenek-misszios-rendje-a-kalvarian","note":"","history":""},{"sightId":511,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Zoborsk\u00fd Kl\u00e1\u0161tor","address":"Kl\u00e1\u0161torsk\u00e1 1878\/148, 949 01 Nitra-Lie\u010debn\u00fd \u00fastav","mapdata":"3|441|310","gps_lat":"48.3450780000","gps_long":"18.0916380000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"122","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: PeterMichalik \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zoborsky_klastor.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Zoborsky klastor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c4\/Zoborsky_klastor.jpg\/512px-Zoborsky_klastor.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zoborsky_klastor.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: PeterMichalik\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Zoborhegyi benc\u00e9s ap\u00e1ts\u00e1g, ma szanat\u00f3rium ","seolink":"zoborhegyi-bences-apatsag-ma-szanatorium","note":"","history":"Ma szanat\u00f3rium. A Zobor-hegy 587 m\u00e9ter magas \u00e9s a Tribecs-hegys\u00e9g legd\u00e9lebbi r\u00e9sze.@A Zobor hegyen a Szent Ipolynak {Hippolit} felaj\u00e1nlott benc\u00e9s monostort Szent Istv\u00e1n uralkod\u00e1sa alatt alap\u00edtott\u00e1k. Szent Ipoly bajor szent volt, akit Gizella kir\u00e1lyn\u00e9 k\u00f6r\u00e9ben nagyra becs\u00fcltek. Legh\u00edresebb remet\u00e9i Szent Zoerard-Andr\u00e1s \u00e9s tan\u00edtv\u00e1nya, Zoborhegyi Szent Benedek. Szent Zoerard-Andr\u00e1s Trencs\u00e9n k\u00f6zel\u00e9ben, a V\u00e1g foly\u00f3 meredek partj\u00e1n emelked\u0151 Szkalka (kis szikla) barlangj\u00e1ban \u00e9lt \u00e9s 1009 k\u00f6r\u00fcl az \u00f6nsanyargat\u00e1sba halt bele. Barlangj\u00e1ba bar\u00e1tja, Benedek k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. Benedeket 1012-ben rabl\u00f3k t\u00e1madt\u00e1k meg. Nem tal\u00e1lv\u00e1n semmit barlangj\u00e1ban, meg\u00f6lt\u00e9k, holttest\u00e9t lehurcolt\u00e1k a V\u00e1g partj\u00e1ra, \u00e9s a sebes foly\u00f3ba vetett\u00e9k.@A szent remet\u00e9t hi\u00e1ba kerest\u00e9k. Egy legenda szerint egy sas vezette \u0151ket nyomra, amely \u00e1lland\u00f3an egy helyen lebegett a V\u00e1g vize f\u00f6l\u00f6tt. Meg is tal\u00e1lta a szent holttest\u00e9t, a h\u00fas\u00e1ba n\u0151tt vezekl\u0151l\u00e1nccal egy\u00fctt. Teste t\u00f6k\u00e9letes \u00e9ps\u00e9gben volt. Nyitr\u00e1ra sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, s a sz\u00e9kesegyh\u00e1zban mestere, Andr\u00e1s mell\u00e9 temett\u00e9k.@Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1lyunk idej\u00e9n, 1083. j\u00falius 17-\u00e9n avatt\u00e1k \u0151ket szentt\u00e9, Istv\u00e1n kir\u00e1llyal, Szent Imre herceggel \u00e9s Szent Gell\u00e9rttel egy\u00fctt. \u00dcnnepnapjuk j\u00falius 17-\u00e9re ker\u00fclt.@Szkalkai remetebarlangn\u00e1l Jakab nyitrai p\u00fcsp\u00f6k 1224-ben benc\u00e9s ap\u00e1ts\u00e1got alap\u00edtott.@1464-ben az esztergomi \u00e9rsek elvette a benc\u00e9sekt\u0151l az ap\u00e1ts\u00e1got, vagy Vit\u00e9z J\u00e1nos 1471-ben foglalta el, amikor el\u00e1rulta M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1lyt. 1695-ben It\u00e1li\u00e1b\u00f3l kamalduliak telepedtek le, \u0151k \u00faj templomot \u00e9s rendh\u00e1zat \u00e9p\u00edtettek, ami 1782-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt."},{"sightId":512,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Svoradova jasky\u0148a","address":"","mapdata":"3|500|233","gps_lat":"48.3469190000","gps_long":"18.0929810000","religion":1,"oldtype":"104","newtype":"104","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Michal Jakubsk\u00fd \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Svoradova_jasky%C5%88a_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Svoradova jasky\u0148a - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/71\/Svoradova_jasky%C5%88a_-_panoramio.jpg\/512px-Svoradova_jasky%C5%88a_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Svoradova_jasky%C5%88a_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMichal Jakubsk\u00fd\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Remete-barlang","seolink":"remete-barlang","note":"","history":""},{"sightId":513,"townId":27,"active":1,"name_LO":"","address":"Samova 16, 949 01 Nitra","mapdata":"1|616|366","gps_lat":"48.3163410000","gps_long":"18.0888000000","religion":0,"oldtype":"5","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kluch-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Georgeo88 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Samova_ul._16,_Nitra.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Samova ul. 16, Nitra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/Samova_ul._16%2C_Nitra.JPG\/512px-Samova_ul._16%2C_Nitra.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Samova_ul._16,_Nitra.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGeorgeo88\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kluch-palota","seolink":"kluch-palota","note":"","history":"1818 \u00e9s 1821 k\u00f6z\u00f6tt emp\u00edr st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Kluch J\u00f3zsef p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette a kanonokok sz\u00e1m\u00e1ra. A sarkon \u00e1ll\u00f3 Atlantisz-szobrot L\u0151rinc mester faragta 1820-ban. A helyiek Corgony-nak h\u00edvt\u00e1k. A legenda szerint Corgony kov\u00e1cs volt, \u00e9s olyan er\u0151s, hogy egymaga v\u00e9dte meg a Fels\u0151 v\u00e1rosr\u00e9szt a t\u00f6r\u00f6kt\u0151l. A szobor a nyitrai s\u00f6r n\u00e9vad\u00f3ja (Corgon)."},{"sightId":514,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Kalv\u00e1ria","address":"","mapdata":"2|630|593","gps_lat":"48.2964630000","gps_long":"18.0894630000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"3","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Bojars \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kalvaria-nitra-12.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kalvaria-nitra-12\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ce\/Kalvaria-nitra-12.jpg\/512px-Kalvaria-nitra-12.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kalvaria-nitra-12.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBojars\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1lv\u00e1ria","seolink":"kalvaria","note":"","history":"A 19. sz\u00e1zad utols\u00f3 harmad\u00e1ban \u00e9p\u00fclt 7 st\u00e1ci\u00f3val. 1885-ben 14 st\u00e1ci\u00f3sra eg\u00e9sz\u00edtett\u00e9k ki Roskov\u00e1nyi \u00c1goston p\u00fcsp\u00f6k kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re. A k\u00e1poln\u00e1t Szent S\u00edr k\u00e1poln\u00e1ra keresztelt\u00e9k."},{"sightId":515,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Nitriansky hrad","address":"","mapdata":"1|555|195","gps_lat":"48.3183850000","gps_long":"18.0877890000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrzej Otr\u0119bski \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_zamek_05.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra zamek 05\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/Nitra_zamek_05.jpg\/256px-Nitra_zamek_05.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_zamek_05.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAndrzej Otr\u0119bski\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kazamat\u00e1k, a v\u00e1r d\u00e9lkeleti b\u00e1sty\u00e1j\u00e1ban","seolink":"kazamatak-a-var-delkeleti-bastyajaban","note":"","history":"1664-ben alak\u00edtott\u00e1k ki a kazamat\u00e1kat a t\u00f6r\u00f6k harcokban. P\u00e1lffy Tam\u00e1s p\u00fcsp\u00f6k a d\u00e9lkeleti b\u00e1sty\u00e1t d\u00e9li oldalr\u00f3l \u00faj fallal vette k\u00f6r\u00fcl. A k\u00f6ztes teret nem t\u00f6lt\u00f6tt\u00e9k fel, bolt\u00edvekkel \u00e9s l\u0151r\u00e9sekkel l\u00e1tt\u00e1k el. Innen v\u00e9dt\u00e9k a v\u00e1rkaput."},{"sightId":516,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Kostol Nav\u0161t\u00edvenia Panny M\u00e1rie","address":"Farsk\u00e1, 949 01 Nitra","mapdata":"1|435|717","gps_lat":"48.3124010000","gps_long":"18.0855790000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/dolnemesto.fara.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/sarlos-nagyboldogasszony-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Domov_ml%C3%A1de%C5%BEe_pri_SK%C5%A0,_Farsk%C3%A1_21.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra - Domov ml\u00e1de\u017ee pri SK\u0160, Farsk\u00e1 21\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/95\/Nitra_-_Domov_ml%C3%A1de%C5%BEe_pri_SK%C5%A0%2C_Farsk%C3%A1_21.jpg\/256px-Nitra_-_Domov_ml%C3%A1de%C5%BEe_pri_SK%C5%A0%2C_Farsk%C3%A1_21.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Domov_ml%C3%A1de%C5%BEe_pri_SK%C5%A0,_Farsk%C3%A1_21.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sarl\u00f3s Nagyboldogasszony-templom","seolink":"sarlos-nagyboldogasszony-templom","note":"","history":"1852-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni Palugyai Imre p\u00fcsp\u00f6k kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re, neorom\u00e1n st\u00edlusban. 1861-ben fejezt\u00e9k be. A f\u0151olt\u00e1r Szent Imr\u00e9t, P\u00e1li Szent Vinc\u00e9t, Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1t \u00e9s Szent Erzs\u00e9betet \u00e1br\u00e1zolja."},{"sightId":517,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho \u0160tefana","address":"P\u00e1rovsk\u00e1 1186\/2, 949 01 Nitra","mapdata":"1|212|746","gps_lat":"48.3120550000","gps_long":"18.0819620000","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/grkatnr.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-istvan-kiraly-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Georgeo88 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv._%C5%A0tefana_2,_Nitra.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol sv. \u0160tefana 2, Nitra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/ba\/Kostol_sv._%C5%A0tefana_2%2C_Nitra.JPG\/512px-Kostol_sv._%C5%A0tefana_2%2C_Nitra.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv._%C5%A0tefana_2,_Nitra.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGeorgeo88\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Istv\u00e1n kir\u00e1ly sz\u00e9kesegyh\u00e1z ","seolink":"szent-istvan-kiraly-szekesegyhaz","note":"","history":"A 10. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt rom\u00e1n st\u00edlusban, a v\u00e1ros legr\u00e9gibb temploma.@A 13-14. sz\u00e1zadban g\u00f3tikus st\u00edlus\u00fa sekresty\u00e9vel b\u0151v\u00fclt. A 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n Mattyasovszky L\u00e1szl\u00f3 p\u00fcsp\u00f6k barokk st\u00edlus\u00fara alak\u00edtotta."},{"sightId":518,"townId":27,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|541|183","gps_lat":"48.3184010000","gps_long":"18.0876630000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/vazul-torony\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Nitriansky_hrad_-_N%C3%A1ro%C5%BEn%C3%A1_ve%C5%BEa.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra - Nitriansky hrad - N\u00e1ro\u017en\u00e1 ve\u017ea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a8\/Nitra_-_Nitriansky_hrad_-_N%C3%A1ro%C5%BEn%C3%A1_ve%C5%BEa.jpg\/256px-Nitra_-_Nitriansky_hrad_-_N%C3%A1ro%C5%BEn%C3%A1_ve%C5%BEa.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_Nitriansky_hrad_-_N%C3%A1ro%C5%BEn%C3%A1_ve%C5%BEa.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Vazul-torony \u00e9s v\u00e1rk\u00fat","seolink":"vazul-torony-es-varkut","note":"","history":"Neve onnan ered, hogy 1037-ben itt vak\u00edttatta meg I. Istv\u00e1n Vazult. A torony maga k\u00e9s\u0151bb \u00e9p\u00fclhetett. Alatta tal\u00e1lhat\u00f3 a n\u00e9hai v\u00e1rb\u00f6rt\u00f6n. A v\u00e1rk\u00fat mintegy 60 m\u00e9ter m\u00e9ly volt."},{"sightId":519,"townId":27,"active":1,"name_LO":"","address":"951 01 Nitrianske Hrn\u010diarovce","mapdata":"3|829|408","gps_lat":"48.3428470000","gps_long":"18.1051220000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Millenniumi-honfoglalas-emlekmu-Nyitra-797","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/zobor-hegyi-millenniumi-emlekmu\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Divald K. Fia m\u0171int\u00e9zet \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zobor_1896_millennium_monument.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Zobor 1896 millennium monument\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cf\/Zobor_1896_millennium_monument.jpg\/256px-Zobor_1896_millennium_monument.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zobor_1896_millennium_monument.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDivald K. Fia m\u0171int\u00e9zet\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Millenniumi eml\u00e9km\u0171 a Zobor-hegyen","seolink":"millenniumi-emlekmu-a-zobor-hegyen","note":"","history":"A TV toronyt\u00f3l p\u00e1r m\u00e9terre d\u00e9lre \u00e1llt, talapzata ma is l\u00e1that\u00f3. 1896-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel, Berczik Gyula tervezte. 22 m\u00e9ter magas volt. Egy obeliszkb\u0151l \u00e9s a n\u00e9gy \u00e9gt\u00e1j fel\u00e9 n\u00e9z\u0151 1-1 turul mad\u00e1rb\u00f3l \u00e1llt.@Anonymus Gesta Hungaroruma szerint e helyen gy\u0151zt\u00e9k le a honfoglal\u00f3 magyarok Huba, Szov\u00e1rd \u00e9s Kadocsa vezet\u00e9s\u00e9vel a morv\u00e1k vezet\u0151j\u00e9t, Zobort, akit azt\u00e1n a hegy tetej\u00e9n felakasztottak. A t\u00f6rt\u00e9n\u00e9szek szerint Zobor szem\u00e9ly\u00e9t csak Anonymus tal\u00e1lta ki. 1921-ben a csehszlov\u00e1k l\u00e9gion\u00e1riusok felrobbantott\u00e1k az eml\u00e9km\u0171vet."},{"sightId":520,"townId":27,"active":1,"name_LO":"","address":"Jesensk\u00e9ho 2, 949 01 Nitra","mapdata":"1|443|44","gps_lat":"48.3201770000","gps_long":"18.0858510000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/honved-emlek\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Honv\u00e9d-eml\u00e9km\u0171, a v\u00e1r alatti v\u00e1rosligetben ","seolink":"honved-emlekmu-a-var-alatti-varosligetben","note":"","history":"A v\u00e1r alatti v\u00e1rosligetben \u00e1ll. 1918-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k a nyitrai 14. honv\u00e9d gyalogezred h\u0151si hal\u00e1lt halt katon\u00e1i eml\u00e9k\u00e9re. Finta S\u00e1ndor alkot\u00e1sa.@Eredeti, magyar nyelv\u0171 felirata: \u0022A vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban elesett h\u0151seinek Nyitra v\u00e1rmegye k\u00f6z\u00f6ns\u00e9ge 2014\u0022 alatta Szathm\u00e1ry Istv\u00e1n \u0022V\u00e9r \u00e9s vas kora tombolt\u0022 kezdet\u0171 vers\u00e9vel. A csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1st k\u00f6vet\u0151en a magyar feliratot elt\u00fcntett\u00e9k \u00e9s hely\u00e9re szlov\u00e1k felirat ker\u00fclt."},{"sightId":521,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Okresn\u00fd s\u00fad Nitra","address":"\u0160t\u00farova 9, 949 68 Nitra","mapdata":"1|279|1102","gps_lat":"48.3079570000","gps_long":"18.0830630000","religion":0,"oldtype":"17, 18","newtype":"17","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/torvenyszeki-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_pam._budova_-_mestsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nitra - pam. budova - mestsk\u00fd pal\u00e1c\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c4\/Nitra_-_pam._budova_-_mestsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\/512px-Nitra_-_pam._budova_-_mestsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_-_pam._budova_-_mestsk%C3%BD_pal%C3%A1c.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"T\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ki palota, b\u00f6rt\u00f6n ","seolink":"torvenyszeki-palota-borton","note":"","history":"1901-1903 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Kiss Istv\u00e1n tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":522,"townId":27,"active":1,"name_LO":"Kostol Reformovanej cirkvi na Slovensku","address":"Fra\u0148a Mojtu 275, 949 01 Nitra","mapdata":"1|652|788","gps_lat":"48.3115880000","gps_long":"18.0895290000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrzej Otr\u0119bski \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_kosciol_ADS.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nitra kosciol ADS\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ea\/Nitra_kosciol_ADS.jpg\/256px-Nitra_kosciol_ADS.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nitra_kosciol_ADS.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAndrzej Otr\u0119bski\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"1910-ben \u00e9p\u00fclt Gere J\u00f3zsef \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}