exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Nagytapolcsány Zászló

Nagytapolcsány

Topoľčany
Nagytapolcsány
Szlovák:
Topoľčany
Vármegye:
Nyitra
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Nyitrai
Folyó:
Bebrava
Tengerszint feletti magasság:
174 m
GPS koordináták:
48.559723, 18.174539
Google térkép:
Népesség
Népesség:
25e
Magyarok aránya:
0.89%
Népesség 1910-ben
Összesen 6399
Magyarok 32.97%
Németek 15.18%
Szlovákok 50.93%
Címer
Topolcany COA
Connormah [Public domain]
via Wikimedia Commons

A Nyitra völgyében fekvő várost a 12. század során német telepesek alapították, és szabad királyi városi rangra is emelkedett. Később több főúri család birtoka is volt, a törökök többször feldúlták, tűzvész és kolerajárványok is pusztították. 1868-ban a birtokot a Stummer család vásárolta meg, akik korszerű cukorgyárat létesítettek a településen. 1918 decemberében csehszlovákok szállták meg, akik magyar és német lakosait 1945. után kitelepítették. Fő nevezetessége a 13. századi templom helyén épült barokk Nagyboldogasszony-templom.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1173
A várost először említették Tupulchan néven. A várost német telepesek alapították.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
14. század eleje
Csák Máté birtokába került.
1321
Károly Róbert szerezte meg.
1342
Először említették mint szabad királyi várost.
1431
Husziták támadták meg.
15. század
Fallal erősítették meg.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1580
Evangélikus iskola létesült.
1584
Parasztlázadás tört ki.
1599
Törökök dúlták fel.
1601
A Forgách család birtokába került.
1609
Az első céhét a cipészek alapították.
1618
II. Rudolf császártól vásártartási jogot kapott.
1643
Törökök dúlták fel.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. július 6.
Nagytapolcsányban 1.800 svéd lovas csatlakozott I. Rákóczi György erdélyi fejedelem táborához. Ezután elfoglalta Nagyszombatot, majd Holicsba vonult, ahol megtudta, hogy a császár összes követelését elfogadta. Július 18-án egyesült Torstenson svéd hadával Brünn alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi értesült arról, hogy a temesvári pasa Erdélybe készül betörni, így feladta a hadjárat további folytatását.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1719
A Berényi család tulajdona lett.
1733
A Traun család tulajdona lett.
1740
Barokk templom épült.
1783, 1787, 1790
Hatalmas tűzvészek pusztították a várost.
1831, 1855, 1868
Kolerajárványok pusztították.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1868
A Traun birtokot a Stummer család vásárolta meg, akik 1870-ben korszerű cukorgyárat létesítettek.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. december 12.
A csehszlovákok megszállták Nagytapolcsányt.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945 után
A város magyar lakosságát a csehszlovákok kitelepítették.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Emlékművek
Templomok, vallási épületek
Nagyboldogasszony-templom
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nagyboldogasszony-templom
Története

1285-ben említették először a templomot. A 13. és 15. század között a bencések kezén volt.

1790 és 1802 között barokk stílusban épült a 13. századi templom helyén.

Szűz Mária-kápolna
Kaplnka Ružencovej Panny Márie na Krušovskej ulici
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária-kápolna
Története

Szent Kereszt-kápolna a kálvárián
Kalvária
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
kálvária
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Kereszt-kápolna a kálvárián
Története

1856-ban szentelte fel Barinyai József Vágújhelyről. A lejtő közepén található a Hétfájdalmú Szűz Mária kápolna és egy kút, aminek a vize állítólag gyógyhatású.

A tetőn eredetileg fakeresztek álltak, amit később egy nyitott kápolnára cseréltek, amiben a Piétá szobra áll, Rigel Lajos alkotása.

Középületek
Városháza
Mestský úrad
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

Emlékművek
Nepomuki Szent János szobra
Socha sv. Jána Nepomuckého
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nepomuki Szent János szobra
Története

Mária-oszlop
Stĺp s Najsvätejšou Trojicou
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mária-oszlop
Története

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.5597230000","long":"18.1745390000"},"townlink":"nagytapolcsany-topolcany","town":{"townId":40,"active":1,"name_HU":"Nagytapolcs\u00e1ny","name_LO":"Topo\u013e\u010dany","name_GE":"","name_LT":"","seolink":"nagytapolcsany-topolcany","listorder":43,"oldcounty":2,"country":2,"division":2,"altitude":"174","gps_lat":"48.5597230000","gps_long":"18.1745390000","population":25,"hungarian_2011":0.89,"population_1910":6399,"hungarian_1910":32.97,"german_1910":15.18,"slovak_1910":50.93,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Akul59 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_11.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Topo\u013e\u010dany Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie 11\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8b\/Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_11.jpg\/512px-Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_11.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_11.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAkul59\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Nyitra-v\u00f6lgy","river":"Bebrava","description":"A Nyitra v\u00f6lgy\u00e9ben fekv\u0151 v\u00e1rost a 12. sz\u00e1zad sor\u00e1n n\u00e9met telepesek alap\u00edtott\u00e1k, \u00e9s szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi rangra is emelkedett. K\u00e9s\u0151bb t\u00f6bb f\u0151\u00fari csal\u00e1d birtoka is volt, a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k t\u00f6bbsz\u00f6r feld\u00falt\u00e1k, t\u0171zv\u00e9sz \u00e9s koleraj\u00e1rv\u00e1nyok is puszt\u00edtott\u00e1k. 1868-ban a birtokot a Stummer csal\u00e1d v\u00e1s\u00e1rolta meg, akik korszer\u0171 cukorgy\u00e1rat l\u00e9tes\u00edtettek a telep\u00fcl\u00e9sen. 1918 december\u00e9ben csehszlov\u00e1kok sz\u00e1llt\u00e1k meg, akik magyar \u00e9s n\u00e9met lakosait 1945. ut\u00e1n kitelep\u00edtett\u00e9k. F\u0151 nevezetess\u00e9ge a 13. sz\u00e1zadi templom hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt barokk Nagyboldogasszony-templom.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@1173|A v\u00e1rost el\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k Tupulchan n\u00e9ven. A v\u00e1rost n\u00e9met telepesek alap\u00edtott\u00e1k.@#5|@#6|@14. sz\u00e1zad eleje|Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 birtok\u00e1ba ker\u00fclt.@1321|K\u00e1roly R\u00f3bert szerezte meg.@1342|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k mint szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rost.@1431|Huszit\u00e1k t\u00e1madt\u00e1k meg.@15. sz\u00e1zad|Fallal er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg.@#8|@#11|@1580|Evang\u00e9likus iskola l\u00e9tes\u00fclt.@1584|Parasztl\u00e1zad\u00e1s t\u00f6rt ki.@1599|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k d\u00falt\u00e1k fel.@1601|A Forg\u00e1ch csal\u00e1d birtok\u00e1ba ker\u00fclt.@1609|Az els\u0151 c\u00e9h\u00e9t a cip\u00e9szek alap\u00edtott\u00e1k.@1618|II. Rudolf cs\u00e1sz\u00e1rt\u00f3l v\u00e1s\u00e1rtart\u00e1si jogot kapott.@1643|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k d\u00falt\u00e1k fel.@#17|@1645. j\u00falius 6.|Nagytapolcs\u00e1nyban 1.800 sv\u00e9d lovas csatlakozott I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem t\u00e1bor\u00e1hoz. Ezut\u00e1n elfoglalta Nagyszombatot, majd Holicsba vonult, ahol megtudta, hogy a cs\u00e1sz\u00e1r \u00f6sszes k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9t elfogadta. J\u00falius 18-\u00e1n egyes\u00fclt Torstenson sv\u00e9d had\u00e1val Br\u00fcnn alatt. A kiv\u00e1l\u00f3 erd\u00e9lyi t\u00fcz\u00e9rs\u00e9g l\u0151ni kezdte a v\u00e1ros fal\u00e1t. R\u00e1k\u00f3czi \u00e9rtes\u00fclt arr\u00f3l, hogy a temesv\u00e1ri pasa Erd\u00e9lybe k\u00e9sz\u00fcl bet\u00f6rni, \u00edgy feladta a hadj\u00e1rat tov\u00e1bbi folytat\u00e1s\u00e1t.@#18|@#25|@#27|@1719|A Ber\u00e9nyi csal\u00e1d tulajdona lett.@1733|A Traun csal\u00e1d tulajdona lett.@1740|Barokk templom \u00e9p\u00fclt.@1783, 1787, 1790|Hatalmas t\u0171zv\u00e9szek puszt\u00edtott\u00e1k a v\u00e1rost.@1831, 1855, 1868|Koleraj\u00e1rv\u00e1nyok puszt\u00edtott\u00e1k.@#28|@#30|@1868|A Traun birtokot a Stummer csal\u00e1d v\u00e1s\u00e1rolta meg, akik 1870-ben korszer\u0171 cukorgy\u00e1rat l\u00e9tes\u00edtettek.@#31|@#32|@1918. december 12.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Nagytapolcs\u00e1nyt.@#36|@#38|@#41|@#42|@1945 ut\u00e1n|A v\u00e1ros magyar lakoss\u00e1g\u00e1t a csehszlov\u00e1kok kitelep\u00edtett\u00e9k.@#44|&"},"sights":[{"sightId":745,"townId":40,"active":1,"name_LO":"Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie","address":"Obchodn\u00e1, 955 01 Topo\u013e\u010dany","mapdata":"1|664|214","gps_lat":"48.5594490000","gps_long":"18.1747290000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.topolcany.fara.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Akul59 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_18.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Topo\u013e\u010dany Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie 18\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/36\/Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_18.jpg\/256px-Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_18.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_18.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAkul59\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nagyboldogasszony-templom","seolink":"nagyboldogasszony-templom","note":"","history":"1285-ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r a templomot. A 13. \u00e9s 15. sz\u00e1zad k\u00f6z\u00f6tt a benc\u00e9sek kez\u00e9n volt.@1790 \u00e9s 1802 k\u00f6z\u00f6tt barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt a 13. sz\u00e1zadi templom hely\u00e9n."},{"sightId":746,"townId":40,"active":1,"name_LO":"Kalv\u00e1ria","address":"Pod Kalv\u00e1riou 1519\/33, 955 01 Topo\u013e\u010dany","mapdata":"1|105|516","gps_lat":"48.5525190000","gps_long":"18.1555310000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"3","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Kereszt-k\u00e1polna a k\u00e1lv\u00e1ri\u00e1n ","seolink":"szent-kereszt-kapolna-a-kalvarian","note":"","history":"1856-ban szentelte fel Barinyai J\u00f3zsef V\u00e1g\u00fajhelyr\u0151l. A lejt\u0151 k\u00f6zep\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3 a H\u00e9tf\u00e1jdalm\u00fa Sz\u0171z M\u00e1ria k\u00e1polna \u00e9s egy k\u00fat, aminek a vize \u00e1ll\u00edt\u00f3lag gy\u00f3gyhat\u00e1s\u00fa.@A tet\u0151n eredetileg fakeresztek \u00e1lltak, amit k\u00e9s\u0151bb egy nyitott k\u00e1poln\u00e1ra cser\u00e9ltek, amiben a Pi\u00e9t\u00e1 szobra \u00e1ll, Rigel Lajos alkot\u00e1sa."},{"sightId":938,"townId":40,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00fd \u00farad","address":"N\u00e1mestie Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika\r\n\r\n","mapdata":"1|655|239","gps_lat":"48.5589280000","gps_long":"18.1745080000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Akul59 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_mestsk%C3%BD_%C3%BArad_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Topo\u013e\u010dany mestsk\u00fd \u00farad 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/11\/Topo%C4%BE%C4%8Dany_mestsk%C3%BD_%C3%BArad_1.jpg\/512px-Topo%C4%BE%C4%8Dany_mestsk%C3%BD_%C3%BArad_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_mestsk%C3%BD_%C3%BArad_1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAkul59\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":""},{"sightId":939,"townId":40,"active":1,"name_LO":"Socha sv. J\u00e1na Nepomuck\u00e9ho","address":"N\u00e1mestie Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika","mapdata":"1|643|220","gps_lat":"48.5592820000","gps_long":"18.1740000000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u013dubo\u0161 Repta \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_06.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Topo\u013e\u010dany mesto 06\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/84\/Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_06.jpg\/256px-Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_06.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_06.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u013dubo\u0161 Repta\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nepomuki Szent J\u00e1nos szobra","seolink":"nepomuki-szent-janos-szobra","note":"","history":""},{"sightId":940,"townId":40,"active":1,"name_LO":"St\u013ap s Najsv\u00e4tej\u0161ou Trojicou","address":"N\u00e1mestie Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika","mapdata":"1|679|238","gps_lat":"48.5589780000","gps_long":"18.1751740000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u013dubo\u0161 Repta \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_03.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Topo\u013e\u010dany mesto 03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_03.jpg\/256px-Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_03.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_mesto_03.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u013dubo\u0161 Repta\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ria-oszlop","seolink":"maria-oszlop","note":"","history":""},{"sightId":941,"townId":40,"active":1,"name_LO":"Kaplnka Ru\u017eencovej Panny M\u00e1rie na Kru\u0161ovskej ulici","address":"Kru\u0161ovsk\u00e1 40-38","mapdata":"1|791|163","gps_lat":"48.5606360000","gps_long":"18.1790280000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u013dubo\u0161 Repta \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_kaplnka_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Topo\u013e\u010dany kaplnka 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d4\/Topo%C4%BE%C4%8Dany_kaplnka_01.jpg\/512px-Topo%C4%BE%C4%8Dany_kaplnka_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Topo%C4%BE%C4%8Dany_kaplnka_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u013dubo\u0161 Repta\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria-k\u00e1polna","seolink":"szuz-maria-kapolna","note":"","history":""}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}