exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Nagyszombat Zászló

Nagyszombat

Trnava 
Nagyszombat
Szlovák:
Trnava 
Német:
Tyrnau
Latin:
Tyrnavia, Tyrnaviae
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Nagyszombati
Folyó:
Tirna-patak
Tengerszint feletti magasság:
144 m
GPS koordináták:
48.377812, 17.586404
Google térkép:
Népesség
Népesség:
65e
Magyarok aránya:
0.25%
Népesség 1910-ben
Összesen 15163
Magyarok 30.29%
Németek 15.04%
Szlovákok 52.97%

A Pozsonytól alig 60 kilométerre fekvő várost, amellyel egykor Magyarország első lóvasútja kötötte össze, méltán nevezték "kis" Rómának számos temploma után, na és mert a török hódítást követően az esztergomi érsek székhelyeként csaknem háromszáz évig Magyarország vallási és kulturális központja volt. Pázmány Péter érsek 1635-ben itt alapította meg az egyetemét, ami a mai napig Magyarország legjobb nevű egyetemeinek egyike. Az egykor fontos kereskedelmi csomópont nevét is a szombati napokon tartott híres vásárairól kapta és a 13. századra Európa egyik legnagyobb városává fejlődött. Nagy Lajos király kedvelt tartózkodási helye volt, ő kezdte építtetni a Szent Miklós bazilikát és itt is hunyt el 1382-ben. A környék híres borairól és számos kulturális esemény várja a városba látogatókat.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1211
Sumbot néven említették.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
13. század
Német betelepülés, a tatárjárás után felerősödik.
1238
IV. Béla szabad királyi várossá emelte, Zumbotel néven.
1271. április
A birodalomépítő ambíciókkal rendelkező II. Ottokár cseh király elfoglalta, több északnyugat-magyarországi várral és településsel együtt.
1271. július 2.
A csehek Mosonyi veresége utáni békekötés eredményeként visszakerült a magyar király fennhatósága alá.
1273. augusztus 8.
II. Ottokár 60.000 fős cseh-német seregével megtámadta Magyarországot. Ottokár megostromolta és elfoglalta Pozsonyt és Nagyszombatot. Ezután még több vár és település Északnyugat-Magyarországon a kezére került.
1273. október
A magyar sereg visszafoglalta Nagyszombatot, de Pozsony, Sopron, Mosony és Óvár több kisebb várral II. Ottokár kezén maradt.
1276. november 21.
Habsburg Rudolf német császár és IV. (Kun) László magyar király közös fellépése békére kényszerítette II. Ottokárt. Magyarország visszakapta területeit és Ottokár hűségesküt tett Rudolf előtt.
1277. július 12.
IV. László és Rudolf császár megerősítették szövetségüket. Ezután II. Ottokár ténylegesen is visszaadta az elfoglalt magyar várakat.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1327. február
Nagyszombatban Károly Róbert szövetséget kötött János cseh királlyal Ottó osztrák herceg támogatása érdekében a többi osztrák herceggel szemben.
1328. február
A hadjárat megindult Ausztria ellen, és sor várat elfoglaltak. Július 23-án János is támadásba lendült.
1328. szeptember 21.
A felek békét kötöttek a Lajta melletti Bruckban. Ennek értelmében a magyarok visszakapták az 1301-óta osztrák kézen lévő Pozsonyt.
14. század első fele
Tárnokmesteri joghatóság alá került. Buda, Pest, Bártfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony és Sopron tárnoki városok voltak, vagyis a tárnokmesterhez fellebbezhettek polgári ügyekben. 1848-ban szűnt meg, ekkor már 28 város tartozott alá.
1360
IV. Károly és Nagy Lajos barátsági szerződést kötöttek Nagyszombaton.
1382. szeptember 10.
Nagy Lajos király itt halt meg, kedvelt tartózkodási helye volt.
1430 tavasza
A husziták egy csoportja, Žižka árvái Velek vezetésével betörtek a Vág-völgybe, és annak feldúlása után Nagyszombatnál vertek tábort. Zsigmond, Stibor volt erdélyi vajda fiát, Stiboriczot és Mathis Jánost küldte ki ellenük. Mathis elkésett a csatából, így nagy véráldozatokat követelt a győzelem. Velek is ott hagyta a fogát, és a husziták kitakarodtak az országból.
1431. szeptember 27.
A husziták ismét betörtek, és elfoglalták Likava várát, majd Prokóp és Kolowrat Hanus vezette csoportjuk a Vág mentén lefelé haladva, Galgócz, Nyitra és Nagy-Szombat környékén pusztitottak, egy másik csapatban Žižka árvái Léva vidékéig hatoltak és a bányavárosokat fenyegették. Cillei Borbála királyné Rozgonyi Miklóst és Berzeviczi Pohárnok Istvánt küldte ellenük. Rozgonyi elől Prokóp serege visszavonult a morva határra, így a magyar sereg a másik csoportra, Žižka árváira koncentrálhatott.
1431. november 9.
Illava táján vívták meg a csatát és az árvák 7000 főnyi seregéből 5000 maradt a csatatéren és csataszekereik nagy része ágyúikkal együtt a magyarok hatalmába került.
1432
A betörő husziták elfoglalták Körmöcbányát, Nagyszombatot és Szakolczát, és Pozsonyt is ostrom alá vették. Rozgonyi Istvánnak és Györgynek sikerült Pozsonyt megmenteni, de a magyar seregek nem tudták visszafoglalni Nagyszombatot. A husziták az elfoglalt városokba erős őrséget állítottak. Nagyszombatba kereskedőnek álcázva jutottak be, és éjjel az őrséget levágták, innen irányították rabló hadjárataikat, a város elszlávosodott.
1434
Lévai Cseh Péter és Wallenrad János serege visszafoglalta Nagyszombatot a huszitáktól.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták Lőcsét, Bártfát, Körmöcbányát, Selmecbányát, Eperjest és Késmárkot. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1543-1822
Miután Esztergom török kézre került, az esztergomi érsek itt székelt.
1561
Jezsuitákat hívtak a városba, iskolákat alapítottak.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1573
Káldi György, az első katolikus magyar bibliafordító itt született és dolgozott.
1577
Nyomdát alapítottak.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605. május 3-5.
Rhédey Ferenc hajdúi elfoglalták.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1615. május 6.
Az első nagyszombati egyezményben II. Mátyás császár elismerte Bethlen Gábort Erdély fejedelmének, lemondott Nagyváradról és visszaadta Huszt, Kővár és Tasnád várát Máramarossal együtt, de Nagybányát megtartották.
1617. július 31.
A második nagyszombati egyezmény megerősítette az elsőt.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. október 9.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem harc nélkül bevonult Nagyszombatra. Még aznap a cseh-morva felkelők követeivel tárgyalt, és segítségükre Rhédely Ferenc parancsnoksága alatt 12.000 lovast küldött.
1621. április 30.
A császári sereg bevonult Nagyszombatra, de a vár csak ostrom után május 6-án adta meg magát.
1621. július 25.
Bornemissza János erdélyi serege megverte Pálffy István császári seregét.
1621. július 30.
Bornemissza János erdélyi serege előtt kétnapi lövetés után megnyitotta kapuit.
1621. augusztus 9.
János György jägerndorfi őrgróf 8.000 főnyi seregével csatlakozott Nagyszombaton Bethlen Gábor seregéhez, és Pozsony visszavételére indultak.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1623. október 10-e után
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a Nagyszombat védelmére küldött császári sereget Bogdanócnál megadásra bírta.
1623. október 13.
Bethlen bevonult Nagyszombatra, és országgyűlést hirdetett.
1623. október 15.
Megérkezett Nagyszombatra Ibrahim szerdár török segédcsapata. Ezután Bethlen a törökökkel együtt Morvaországba vonult.
1635. május 6.
Pázmány Péter egyetemet alapított, a magyar kultúra központja volt. Pázmány Péter művét és beszédeit lefordíttatta szlovákra is, a szlovák írásbeliség alapjait megteremtve
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. július
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem elfoglalta Nagyszombatot. Ezután 1645. július 18-án Egyesült Torstenson svéd hadával Brünn alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi a török bosszúhadjárattól félve azonban visszavonult.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1683. július
Nagyszombat meghódolt Thököly Imre kuruc serege előtt. A császári seregek Bécs alá húzódtak vissza, mivel annak ostromára hatalmas török sereg közeledett.
1683. augusztus 7.
Miután Lotharingiai Károly kiűzte Pozsonyból, Thököly Nagyszombatra vonult vissza. Egy csűrt a kurucok felgyújtottak, aminek tüze átterjedt a városra és az teljesen leégett. A város lakosai nem mertek kaput nyitni a zsákmányolástól félve, így 4000 ember bent pusztult.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1683. szeptember 12.
Sobieski János és Lotharingiai Károly hadai legyőzték a Kara Musztafa nagyvezír vezette Bécset ostromló tökök sereget a kahlenbergi csatában. Thököly Imre kelet felé visszavonult.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1704. december 26.
Itt szenvedett vereséget Rákóczi Heister császári seregétől egy Rákóczi oldalán harcoló német csapat árulása, és a győzelmet már magukénak érző kurucok szervezetlensége okán. Nagyszombat császári kézre jutott.
1777
Budára költözött az egyetem, a mai ELTE.
1846
Megnyílt az első magyar közüzemű vaspálya Pozsony és Nagyszombat között (lóvasút).
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848. december 16. éjjel
Guyon Richárd sikeres kitörést hajtott végre a Nagyszombatot kőrbe vevő osztrák csapatok gyűrűjéből. 1871. október 15-én emlékszobrot emeltek a hősi honvédeknek, amit a csehszlovák megszállás után a helyi temetőbe helyeztek át, ma is itt létható.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1869
Cukorgyár létesült.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. november 7.
A csehszlovákok megszállták Nagyszombatot.
1918. november 13.
Az ellentámadásba lendülő magyar csapatok kiverték a megszállókat Nagyszombatból. Ezután a Károlyi-kormány intézkedései a magyar karhatalom felbomlását eredményezték.
1918. november 24.
A csehszlovákok éjjel lerohanták és megszállták Nagyszombatot.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 1.
Szovjet megszállás.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1977
VI. Pál pápa létrehozta a Nagyszombati érsekséget, amivel függetlenítette a szlovák egyházat Magyarországtól
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Miklós-bazilika
Bazilika sv. Mikuláša
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Miklós-bazilika
Története

1380 és 1421 között épült, Nagy Lajos király utasítására kezdték az építkezést.

1543 és 1822 között az esztergomi érsek székesegyháza volt. 1618-1630 között Pázmány Péter megrendelésére barokkosították. A 1739-1741 között épült északi oldalkápolnájában található Könnyező Szűz Mária kép 1546 óta a város védelmezője. November 21-én tartják a főbúcsút. A kép először 1683-ban a párkányi csata előtt könnyezett vérrel.

Keresztelő Szent János-székesegyház
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Keresztelő Szent János-székesegyház
Története

1629 és 1637 között épült korai barokk stílusban egy középkori domonkos templom és kolostor helyén. A jezsuiták és Pázmány Péter kérésére Eszterházy Miklós nádor építtette. Barokk főoltára 1640-ből származik. 1977-től a Nagyszombati érsekség székesegyháza.

Oláh Szeminárium, Nyugat-szlovákiai Múzeum könyvmúzeuma
Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Oláh Szeminárium, Nyugat-szlovákiai Múzeum könyvmúzeuma
Története

Oláh Miklós érsek építtette 1561-ben reneszánsz stílusban. Ez volt az első katolikus papnevelő Magyarország területén. 1619-től deficientia volt, vagyis idős papok laktak benne. 1979-től könyvmúzeumnak ad otthont.

Idősebb Szent Jakab apostol temploma, ferences templom és kolostor
Kostol sv. Jakuba
Idősebb Szent Jakab apostol temploma, ferences templom és kolostor
Radovan Bahna
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Idősebb Szent Jakab apostol temploma, ferences templom és kolostor
Története

1363-83 között Nagy Lajos király építtette gótikus stílusban, a 17. század végén barokk stílusra alakíttatta át Szelepcsényi György érsek.

Szentháromság-templom
Kostol Najsvätejšej Trojice
Slovakia-Trnava-Kostol jezuitov
Radovan Bahna, Slovakia / Public domain
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-templom
Története

A trinitáriusok török fogságból keresztény foglyokat váltottak ki. 1710-1719 között barokk stílusban épült a templom. A 18. században a jezsuiták átépítették. A 20. század elején jobb oldalához neogótikus kápolnát építettek.

Irgalmasok Szent Ilona-temploma
Kostol sv. Heleny
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Irgalmasok Szent Ilona-temploma
Története

Ma magyar nyelvű miséket tartanak benne.

13. századi gótikus eredetű, melyet reneszánsz majd barokk stílusban átalakítottak. A város legrégibb temploma, régen ispotály is tartozott hozzá. Bejárata fölött Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Ilona és Szent Borbála szobra látható.

Szűz Mária mennybevétele templom (egykori klarissza templom) és kolostor
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária mennybevétele templom (egykori klarissza templom) és kolostor
Története

Eredetileg a 13. századból származó román kori együttes, 1239-ben már említették. 17. század közepén barokk stílusban átalakították.

Pálosok Szent József-temploma
Kostol sv. Jozefa
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Pálosok Szent József-temploma
Története

1646-ban épült, eredetileg evangélikus templom volt, 1671-óta a pálos rendé. 1701-ben építették hozzá a LorettóI-kápolnát és egy fából készült harangtornyot.

Orsolya-nővérek Szent Anna-temploma, zárdája
Kostol sv. Anny (Uršulínky)
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Orsolya-nővérek Szent Anna-temploma, zárdája
Története

Internátus és iskola is tartozott hozzá. Eszterházy Imre érsek hívta az Orsolya-nővéreket a városba 1724-ben. A Szűz Mária oltár alatt a kassai mártírok földi maradványai találhatók. 1729-ben letették az alapkövét, de csak 1776-ban szentelhették fel. Barokk stílusban épült.

Az iskola folyamatosan bővült, 1877-ben megnyitott az elemi iskola 5. és 6. osztálya, 1891-ben 4 osztályú polgári iskolát, 1894-ben 4 évfolyamú leányiskolát nyitottak. 1902-ben tágas, kétemeletes épületet emeltek az iskola számára.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1923-24 között épült.

Egykori klarissza-zárda, Nyugat-szlovákiai Múzeum
Západoslovenské múzeum
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori klarissza-zárda, Nyugat-szlovákiai Múzeum
Története

1954-től a Nyugat-Szlovákiai Múzeum székhelye.

Kanonokház
Rímskokatolícky farský úrad
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kanonokház
Története

Középkori épület. Bejárata fölött két 1600-es évek elejéről származó festménytöredék látható, egyike Szent Istvánt és Szent Imrét, a másik Szűz Máriát ábrázolja.

Gimnázium
ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA
Eredetileg:
szeminárium, iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Gimnázium.
Felkeres
Gimnázium
Története

1648-ban szemináriumnak épült. 1852-óta gimnázium. A Lippay György érsek által alapított szeminárium (papnevelő) 1648-tól 1777-ig működött itt, Collegium Rubrorum néven.

A későbbi gimnáziumban érettségizett Kodály Zoltán, aki 15 évesen komponálta a Stabat Matert Nagyszombaton.

Szt. István Szeminárium (Stefaneum)
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szt. István Szeminárium (Stefaneum)
Története

1631-től működött papnevelde, Pázmány Péter alapította.

Miután az érsekség Esztergomba költözött, fiú-árvaház működött falai közt.

Érseki palota
Historický arcibiskupský palác
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Érseki palota
Története

1562-ben Oláh Miklós érsek építtette reneszánsz stílusban. Forgács Pál és Lippay György érsekek bővítették ki. 1562 és 1820 között az esztergomi érsekek palotája volt. 1668-tól a nagyszombati egyetem jogi karának előadásait itt tartották.

Ortodox zsinagóga
Synagoga café
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felekezet:
zsidó
Megjegyzés:
Kávézó.
Felkeres
Ortodox zsinagóga
Története

1892-ben épült, iparcsarnok-jellegű.

Status Quo Ante zsinagóga, Ján Koniarek Galéria
Synagoga status quo ante
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Status Quo Ante zsinagóga, Ján Koniarek Galéria
Története

Ma galéria, zsidó múzeum. 1897-ben orientalista stílusban épült.

Középületek
Városháza
"Mestská radnica"
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1793-ban építették copf stílusban, a középkori tanácsháza alapjain.

Kulturális létesítmények
Egykori egyetem
Eredetileg:
felsőoktatás
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori egyetem
Története

1635-ben Pázmány Péter alapította meg a Nagyszombati egyetemet. A korabeli Magyarország egyetlen egyeteme volt. Teológiát és bölcsészetet tanítottak. 1679-ben jogi karral, 1769-ben orvosi karral bővült. Obszervatóriumát Hell Miksa tervezte. 1777-ben az egyetemet Budára költöztették, ma Eötvös Lóránd Tudományegyetemnek hívják. 1992-ben nyitottak újra egyetemet Nagyszombaton.

Az egykori nagyszombati egyetem komplexuma 1678 és 1773 között több részletben épült.

Színház
Divadlo Jána Palárika
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Felkeres
Színház
Története

1831-ben épült empír stílusban. Eredetileg német nyelven játszottak, első magyar nyelvű előadása 1844-ben, első szlovák nyelvű 1869-ben történt.

Városi infrastruktúra
Tűztorony
Mestská veža
Tűztorony
Radovan Bahna
Eredetileg:
városi torony / tűztorony
Jelenleg:
városi torony / tűztorony
Felkeres
Tűztorony
Története

57 méter magas, gyönyörű kilátás nyílik a tetejéről. 1574-ben épült, Jakab mester építette. 1683-ban leégett, de újjáépítették. 1688-tól tűztoronyként használták. 1729-ben készült a toronyórája, a harangjáték negyedóránként szólal meg.

A kupola tetején Szeplőtelen Szűz Mária (lmmaculata) szobra áll.

városfalak
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
városfalak
Története

Eredetileg 3 km hosszú volt, mára a nyugati városfal áll már csak. A 13. században épültek, a korabeli Európa legnagyobb városai közé tartozott Nagyszombat. 1553 és 1556 között Pietro Ferrobosco átépítette. 4 kapun át lehetett bejutni. Kapuit a 19. században lebontották.

Magánlakhelyek
Zene háza, Nyugat-szlovákiai Múzeum kiállítása
MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ HOUSE OF MUSIC
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Zene háza, Nyugat-szlovákiai Múzeum kiállítása
Története

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958) szlovák zeneszerző kiállítása.

Emlékművek
1848-as Honvéd-emlékmű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Megjegyzés:
A temetőben.
Felkeres
1848-as Honvéd-emlékmű
Története

1871. október 15-én leplezték le, Takáts Károly alkotása.

Az osztrákok által bekerített Nagyszombatból 1814. december 16-án éjjel Guyon Richárd honvéd ezredes vezetése alatt végrehajtott sikeres kitörés emlékére emelték.

Az 1918-as csehszlovák megszállás után a nagyszombati temetőben helyezték át, három táblájától megfosztották.

Piétá-szoborcsoport
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Piétá-szoborcsoport
Története

1767-ben Karaffi Eleonóra Terézia állíttatta csodás gyógyulása miatt hálából. Alakjai: Szent Sebestyén, Szent Rókus, Szent József, Xavéri Szent Ferenc, Szent Rozália.

Szent József-szoboregyüttes
Trojičný stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent József-szoboregyüttes
Története

1731-ből származik, az 1729-30-ban pusztító nagy pestisjárvány elmúlásáért való hálából építették. Melczer Ignác alkotása. Tetején Szent József látható a gyermek Krisztussal.

Szentháromság-szobor
Súsošie Najsvätejšej Trojice
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-szobor
Története

1695-ben emelték. Tetején Szűz Mária áll Talapzatán Magyarország, Nagyszombat és Dolny István püspök címerei láthatók.

Mária-oszlop
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mária-oszlop
Története

1542-1562 között Oláh Miklós érsek emeltette.

Szent Miklós szobra
Socha svätého Mikuláša
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Miklós szobra
Története

A Szent Miklós templom előtt áll. 1805-ben állították, 1847-ben került mai helyére.

Szent Adalbert szobra
Socha svätého Vojtecha
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Adalbert szobra
Története

A Szent Miklós templom előtt áll. 1805-ben állították, 1847-ben került mai helyére.

Szent Adalbert az Esztergomi Főegyházmegye védőszentje, így tisztelete egyidős a magyar állammal.

Nagy Lajos halálozási helye emléktábla
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Nagy Lajos halálozási helye emléktábla
Története

1382. szeptember 11-én hunyt el Nagy Lajos király az úgynevezett Popovich-házban. Ezt a csehszlovákok 1947-ben lebontották és postahivatalt építettek a helyére. 1879-ben a szomszédos Somonyi-házat emléktáblával megjelölték, mert azt hiték, hogy abban a házban hunyt el a király. 1882-ben a Popovich-házat is megjelölték.

Múzeumok és Galériák
Oláh Szeminárium, Nyugat-szlovákiai Múzeum könyvmúzeuma
Múzeum knižnej kultúry - Oláhov seminár
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Oláh Szeminárium, Nyugat-szlovákiai Múzeum könyvmúzeuma
Története

Oláh Miklós érsek építtette 1561-ben reneszánsz stílusban. Ez volt az első katolikus papnevelő Magyarország területén. 1619-től deficientia volt, vagyis idős papok laktak benne. 1979-től könyvmúzeumnak ad otthont.

Egykori klarissza-zárda, Nyugat-szlovákiai Múzeum
Západoslovenské múzeum
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori klarissza-zárda, Nyugat-szlovákiai Múzeum
Története

1954-től a Nyugat-Szlovákiai Múzeum székhelye.

Status Quo Ante zsinagóga, Ján Koniarek Galéria
Synagoga status quo ante
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Status Quo Ante zsinagóga, Ján Koniarek Galéria
Története

Ma galéria, zsidó múzeum. 1897-ben orientalista stílusban épült.

Zene háza, Nyugat-szlovákiai Múzeum kiállítása
MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ HOUSE OF MUSIC
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Zene háza, Nyugat-szlovákiai Múzeum kiállítása
Története

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958) szlovák zeneszerző kiállítása.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.3778120000","long":"17.5864040000"},"townlink":"nagyszombat-trnava","town":{"townId":25,"active":1,"name_HU":"Nagyszombat","name_LO":"Trnava\u00a0","name_GE":"Tyrnau","name_LT":"Tyrnavia; Tyrnaviae","seolink":"nagyszombat-trnava","listorder":4,"oldcounty":1,"country":2,"division":3,"altitude":"144","gps_lat":"48.3778120000","gps_long":"17.5864040000","population":65,"hungarian_2011":0.25,"population_1910":15163,"hungarian_1910":30.29,"german_1910":15.04,"slovak_1910":52.97,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_M._Schneidra-Trnavsk%C3%A9ho.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Trnava, M. Schneidra-Trnavsk\u00e9ho\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Trnava%2C_M._Schneidra-Trnavsk%C3%A9ho.jpg\/512px-Trnava%2C_M._Schneidra-Trnavsk%C3%A9ho.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_M._Schneidra-Trnavsk%C3%A9ho.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Nagyszombati-medence, Kisalf\u00f6ld","river":"Tirna-patak","description":" A Pozsonyt\u00f3l alig 60 kilom\u00e9terre fekv\u0151 v\u00e1rost, amellyel egykor Magyarorsz\u00e1g els\u0151 l\u00f3vas\u00fatja k\u00f6t\u00f6tte \u00f6ssze, m\u00e9lt\u00e1n nevezt\u00e9k \u0022kis\u0022 R\u00f3m\u00e1nak sz\u00e1mos temploma ut\u00e1n, na \u00e9s mert a t\u00f6r\u00f6k h\u00f3d\u00edt\u00e1st k\u00f6vet\u0151en az esztergomi \u00e9rsek sz\u00e9khelyek\u00e9nt csaknem h\u00e1romsz\u00e1z \u00e9vig Magyarorsz\u00e1g vall\u00e1si \u00e9s kultur\u00e1lis k\u00f6zpontja volt. P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter \u00e9rsek 1635-ben itt alap\u00edtotta meg az egyetem\u00e9t, ami a mai napig Magyarorsz\u00e1g legjobb nev\u0171 egyetemeinek egyike. Az egykor fontos kereskedelmi csom\u00f3pont nev\u00e9t is a szombati napokon tartott h\u00edres v\u00e1s\u00e1rair\u00f3l kapta \u00e9s a 13. sz\u00e1zadra Eur\u00f3pa egyik legnagyobb v\u00e1ros\u00e1v\u00e1 fejl\u0151d\u00f6tt. Nagy Lajos kir\u00e1ly kedvelt tart\u00f3zkod\u00e1si helye volt, \u0151 kezdte \u00e9p\u00edttetni a Szent Mikl\u00f3s bazilik\u00e1t \u00e9s itt is hunyt el 1382-ben. A k\u00f6rny\u00e9k h\u00edres borair\u00f3l \u00e9s sz\u00e1mos kultur\u00e1lis esem\u00e9ny v\u00e1rja a v\u00e1rosba l\u00e1togat\u00f3kat.","nameorigin":" A szombati napokon tartott hetiv\u00e1s\u00e1rair\u00f3l kapta nev\u00e9t.","history":"#1|@#3|@1211|Sumbot n\u00e9ven eml\u00edtett\u00e9k.@#5|@13. sz\u00e1zad|N\u00e9met betelep\u00fcl\u00e9s, a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n feler\u0151s\u00f6dik.@1238|IV. B\u00e9la szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 emelte, Zumbotel n\u00e9ven.@1271. \u00e1prilis|A birodalom\u00e9p\u00edt\u0151 amb\u00edci\u00f3kkal rendelkez\u0151 II. Ottok\u00e1r cseh kir\u00e1ly elfoglalta, t\u00f6bb \u00e9szaknyugat-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rral \u00e9s telep\u00fcl\u00e9ssel egy\u00fctt.@1271. j\u00falius 2.|A csehek Mosonyi veres\u00e9ge ut\u00e1ni b\u00e9kek\u00f6t\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9nt visszaker\u00fclt a magyar kir\u00e1ly fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00e1.@1273. augusztus 8.|II. Ottok\u00e1r 60.000 f\u0151s cseh-n\u00e9met sereg\u00e9vel megt\u00e1madta Magyarorsz\u00e1got. Ottok\u00e1r megostromolta \u00e9s elfoglalta Pozsonyt \u00e9s Nagyszombatot. Ezut\u00e1n m\u00e9g t\u00f6bb v\u00e1r \u00e9s telep\u00fcl\u00e9s \u00c9szaknyugat-Magyarorsz\u00e1gon a kez\u00e9re ker\u00fclt.@1273. okt\u00f3ber|A magyar sereg visszafoglalta Nagyszombatot, de Pozsony, Sopron, Mosony \u00e9s \u00d3v\u00e1r t\u00f6bb kisebb v\u00e1rral II. Ottok\u00e1r kez\u00e9n maradt.@1276. november 21.|Habsburg Rudolf n\u00e9met cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9s IV. (Kun) L\u00e1szl\u00f3 magyar kir\u00e1ly k\u00f6z\u00f6s fell\u00e9p\u00e9se b\u00e9k\u00e9re k\u00e9nyszer\u00edtette II. Ottok\u00e1rt. Magyarorsz\u00e1g visszakapta ter\u00fcleteit \u00e9s Ottok\u00e1r h\u0171s\u00e9gesk\u00fct tett Rudolf el\u0151tt.@1277. j\u00falius 12.|IV. L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r meger\u0151s\u00edtett\u00e9k sz\u00f6vets\u00e9g\u00fcket. Ezut\u00e1n II. Ottok\u00e1r t\u00e9nylegesen is visszaadta az elfoglalt magyar v\u00e1rakat.@#6|@1327. febru\u00e1r|Nagyszombatban K\u00e1roly R\u00f3bert sz\u00f6vets\u00e9get k\u00f6t\u00f6tt J\u00e1nos cseh kir\u00e1llyal Ott\u00f3 osztr\u00e1k herceg t\u00e1mogat\u00e1sa \u00e9rdek\u00e9ben a t\u00f6bbi osztr\u00e1k herceggel szemben.@1328. febru\u00e1r|A hadj\u00e1rat megindult Ausztria ellen, \u00e9s sor v\u00e1rat elfoglaltak. J\u00falius 23-\u00e1n J\u00e1nos is t\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fclt.@1328. szeptember 21.|A felek b\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6ttek a Lajta melletti Bruckban. Ennek \u00e9rtelm\u00e9ben a magyarok visszakapt\u00e1k az 1301-\u00f3ta osztr\u00e1k k\u00e9zen l\u00e9v\u0151 Pozsonyt.@14. sz\u00e1zad els\u0151 fele|T\u00e1rnokmesteri joghat\u00f3s\u00e1g al\u00e1 ker\u00fclt. Buda, Pest, B\u00e1rtfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony \u00e9s Sopron t\u00e1rnoki v\u00e1rosok voltak, vagyis a t\u00e1rnokmesterhez fellebbezhettek polg\u00e1ri \u00fcgyekben. 1848-ban sz\u0171nt meg, ekkor m\u00e1r 28 v\u00e1ros tartozott al\u00e1.@1360|IV. K\u00e1roly \u00e9s Nagy Lajos bar\u00e1ts\u00e1gi szerz\u0151d\u00e9st k\u00f6t\u00f6ttek Nagyszombaton.@1382. szeptember 10.|Nagy Lajos kir\u00e1ly itt halt meg, kedvelt tart\u00f3zkod\u00e1si helye volt.@1430 tavasza|A huszit\u00e1k egy csoportja, \u017di\u017eka \u00e1rv\u00e1i Velek vezet\u00e9s\u00e9vel bet\u00f6rtek a V\u00e1g-v\u00f6lgybe, \u00e9s annak feld\u00fal\u00e1sa ut\u00e1n Nagyszombatn\u00e1l vertek t\u00e1bort. Zsigmond, Stibor volt erd\u00e9lyi vajda fi\u00e1t, Stiboriczot \u00e9s Mathis J\u00e1nost k\u00fcldte ki ellen\u00fck. Mathis elk\u00e9sett a csat\u00e1b\u00f3l, \u00edgy nagy v\u00e9r\u00e1ldozatokat k\u00f6vetelt a gy\u0151zelem. Velek is ott hagyta a fog\u00e1t, \u00e9s a huszit\u00e1k kitakarodtak az orsz\u00e1gb\u00f3l.@1431. szeptember 27.|A huszit\u00e1k ism\u00e9t bet\u00f6rtek, \u00e9s elfoglalt\u00e1k Likava v\u00e1r\u00e1t, majd Prok\u00f3p \u00e9s Kolowrat Hanus vezette csoportjuk a V\u00e1g ment\u00e9n lefel\u00e9 haladva, Galg\u00f3cz, Nyitra \u00e9s Nagy-Szombat k\u00f6rny\u00e9k\u00e9n pusztitottak, egy m\u00e1sik csapatban \u017di\u017eka \u00e1rv\u00e1i L\u00e9va vid\u00e9k\u00e9ig hatoltak \u00e9s a b\u00e1nyav\u00e1rosokat fenyegett\u00e9k. Cillei Borb\u00e1la kir\u00e1lyn\u00e9 Rozgonyi Mikl\u00f3st \u00e9s Berzeviczi Poh\u00e1rnok Istv\u00e1nt k\u00fcldte ellen\u00fck. Rozgonyi el\u0151l Prok\u00f3p serege visszavonult a morva hat\u00e1rra, \u00edgy a magyar sereg a m\u00e1sik csoportra, \u017di\u017eka \u00e1rv\u00e1ira koncentr\u00e1lhatott.@1431. november 9.|Illava t\u00e1j\u00e1n v\u00edvt\u00e1k meg a csat\u00e1t \u00e9s az \u00e1rv\u00e1k 7000 f\u0151nyi sereg\u00e9b\u0151l 5000 maradt a csatat\u00e9ren \u00e9s csataszekereik nagy r\u00e9sze \u00e1gy\u00faikkal egy\u00fctt a magyarok hatalm\u00e1ba ker\u00fclt.@1432|A bet\u00f6r\u0151 huszit\u00e1k elfoglalt\u00e1k K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1t, Nagyszombatot \u00e9s Szakolcz\u00e1t, \u00e9s Pozsonyt is ostrom al\u00e1 vett\u00e9k. Rozgonyi Istv\u00e1nnak \u00e9s Gy\u00f6rgynek siker\u00fclt Pozsonyt megmenteni, de a magyar seregek nem tudt\u00e1k visszafoglalni Nagyszombatot. A huszit\u00e1k az elfoglalt v\u00e1rosokba er\u0151s \u0151rs\u00e9get \u00e1ll\u00edtottak. Nagyszombatba keresked\u0151nek \u00e1lc\u00e1zva jutottak be, \u00e9s \u00e9jjel az \u0151rs\u00e9get lev\u00e1gt\u00e1k, innen ir\u00e1ny\u00edtott\u00e1k rabl\u00f3 hadj\u00e1rataikat, a v\u00e1ros elszl\u00e1vosodott.@1434|L\u00e9vai Cseh P\u00e9ter \u00e9s Wallenrad J\u00e1nos serege visszafoglalta Nagyszombatot a huszit\u00e1kt\u00f3l.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t, B\u00e1rtf\u00e1t, K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1t, Selmecb\u00e1ny\u00e1t, Eperjest \u00e9s K\u00e9sm\u00e1rkot. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@#8|@#9|@1543-1822|Miut\u00e1n Esztergom t\u00f6r\u00f6k k\u00e9zre ker\u00fclt, az esztergomi \u00e9rsek itt sz\u00e9kelt.@1561|Jezsuit\u00e1kat h\u00edvtak a v\u00e1rosba, iskol\u00e1kat alap\u00edtottak.@#10|@1573|K\u00e1ldi Gy\u00f6rgy, az els\u0151 katolikus magyar bibliaford\u00edt\u00f3 itt sz\u00fcletett \u00e9s dolgozott.@1577|Nyomd\u00e1t alap\u00edtottak.@#13|@1605. m\u00e1jus 3-5.|Rh\u00e9dey Ferenc hajd\u00fai elfoglalt\u00e1k.@#14|@1615. m\u00e1jus 6.|Az els\u0151 nagyszombati egyezm\u00e9nyben II. M\u00e1ty\u00e1s cs\u00e1sz\u00e1r elismerte Bethlen G\u00e1bort Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9nek, lemondott Nagyv\u00e1radr\u00f3l \u00e9s visszaadta Huszt, K\u0151v\u00e1r \u00e9s Tasn\u00e1d v\u00e1r\u00e1t M\u00e1ramarossal egy\u00fctt, de Nagyb\u00e1ny\u00e1t megtartott\u00e1k.@1617. j\u00falius 31.|A m\u00e1sodik nagyszombati egyezm\u00e9ny meger\u0151s\u00edtette az els\u0151t.@#15|@1619. okt\u00f3ber 9.|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem harc n\u00e9lk\u00fcl bevonult Nagyszombatra. M\u00e9g aznap a cseh-morva felkel\u0151k k\u00f6veteivel t\u00e1rgyalt, \u00e9s seg\u00edts\u00e9g\u00fckre Rh\u00e9dely Ferenc parancsnoks\u00e1ga alatt 12.000 lovast k\u00fcld\u00f6tt.@1621. \u00e1prilis 30.|A cs\u00e1sz\u00e1ri sereg bevonult Nagyszombatra, de a v\u00e1r csak ostrom ut\u00e1n m\u00e1jus 6-\u00e1n adta meg mag\u00e1t.@1621. j\u00falius 25.|Bornemissza J\u00e1nos erd\u00e9lyi serege megverte P\u00e1lffy Istv\u00e1n cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9t.@1621. j\u00falius 30.|Bornemissza J\u00e1nos erd\u00e9lyi serege el\u0151tt k\u00e9tnapi l\u00f6vet\u00e9s ut\u00e1n megnyitotta kapuit.@1621. augusztus 9.|J\u00e1nos Gy\u00f6rgy j\u00e4gerndorfi \u0151rgr\u00f3f 8.000 f\u0151nyi sereg\u00e9vel csatlakozott Nagyszombaton Bethlen G\u00e1bor sereg\u00e9hez, \u00e9s Pozsony visszav\u00e9tel\u00e9re indultak.@#16|@1623. okt\u00f3ber 10-e ut\u00e1n|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem a Nagyszombat v\u00e9delm\u00e9re k\u00fcld\u00f6tt cs\u00e1sz\u00e1ri sereget Bogdan\u00f3cn\u00e1l megad\u00e1sra b\u00edrta.@1623. okt\u00f3ber 13.|Bethlen bevonult Nagyszombatra, \u00e9s orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st hirdetett.@1623. okt\u00f3ber 15.|Meg\u00e9rkezett Nagyszombatra Ibrahim szerd\u00e1r t\u00f6r\u00f6k seg\u00e9dcsapata. Ezut\u00e1n Bethlen a t\u00f6r\u00f6k\u00f6kkel egy\u00fctt Morvaorsz\u00e1gba vonult.@1635. m\u00e1jus 6.|P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter egyetemet alap\u00edtott, a magyar kult\u00fara k\u00f6zpontja volt. P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter m\u0171v\u00e9t \u00e9s besz\u00e9deit leford\u00edttatta szlov\u00e1kra is, a szlov\u00e1k \u00edr\u00e1sbelis\u00e9g alapjait megteremtve@#17|@1645. j\u00falius|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem elfoglalta Nagyszombatot. Ezut\u00e1n 1645. j\u00falius 18-\u00e1n Egyes\u00fclt Torstenson sv\u00e9d had\u00e1val Br\u00fcnn alatt. A kiv\u00e1l\u00f3 erd\u00e9lyi t\u00fcz\u00e9rs\u00e9g l\u0151ni kezdte a v\u00e1ros fal\u00e1t. R\u00e1k\u00f3czi a t\u00f6r\u00f6k bossz\u00fahadj\u00e1ratt\u00f3l f\u00e9lve azonban visszavonult.@#18|@#21|@#22|@1683. j\u00falius|Nagyszombat megh\u00f3dolt Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc serege el\u0151tt. A cs\u00e1sz\u00e1ri seregek B\u00e9cs al\u00e1 h\u00faz\u00f3dtak vissza, mivel annak ostrom\u00e1ra hatalmas t\u00f6r\u00f6k sereg k\u00f6zeledett.@1683. augusztus 7.|Miut\u00e1n Lotharingiai K\u00e1roly ki\u0171zte Pozsonyb\u00f3l, Th\u00f6k\u00f6ly Nagyszombatra vonult vissza. Egy cs\u0171rt a kurucok felgy\u00fajtottak, aminek t\u00fcze \u00e1tterjedt a v\u00e1rosra \u00e9s az teljesen le\u00e9gett. A v\u00e1ros lakosai nem mertek kaput nyitni a zs\u00e1km\u00e1nyol\u00e1st\u00f3l f\u00e9lve, \u00edgy 4000 ember bent pusztult.@#23|@1683. szeptember 12.|Sobieski J\u00e1nos \u00e9s Lotharingiai K\u00e1roly hadai legy\u0151zt\u00e9k a Kara Musztafa nagyvez\u00edr vezette B\u00e9cset ostroml\u00f3 t\u00f6k\u00f6k sereget a kahlenbergi csat\u00e1ban. Th\u00f6k\u00f6ly Imre kelet fel\u00e9 visszavonult.@#24|@#25|@#27|@1704. december 26.|Itt szenvedett veres\u00e9get R\u00e1k\u00f3czi Heister cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9t\u0151l egy R\u00e1k\u00f3czi oldal\u00e1n harcol\u00f3 n\u00e9met csapat \u00e1rul\u00e1sa, \u00e9s a gy\u0151zelmet m\u00e1r maguk\u00e9nak \u00e9rz\u0151 kurucok szervezetlens\u00e9ge ok\u00e1n. Nagyszombat cs\u00e1sz\u00e1ri k\u00e9zre jutott.@1777|Bud\u00e1ra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az egyetem, a mai ELTE.@1846|Megny\u00edlt az els\u0151 magyar k\u00f6z\u00fczem\u0171 vasp\u00e1lya Pozsony \u00e9s Nagyszombat k\u00f6z\u00f6tt (l\u00f3vas\u00fat).@#28|@1848. december 16. \u00e9jjel|Guyon Rich\u00e1rd sikeres kit\u00f6r\u00e9st hajtott v\u00e9gre a Nagyszombatot k\u0151rbe vev\u0151 osztr\u00e1k csapatok gy\u0171r\u0171j\u00e9b\u0151l. 1871. okt\u00f3ber 15-\u00e9n eml\u00e9kszobrot emeltek a h\u0151si honv\u00e9deknek, amit a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a helyi temet\u0151be helyeztek \u00e1t, ma is itt l\u00e9that\u00f3.@#30|@1869|Cukorgy\u00e1r l\u00e9tes\u00fclt.@#31|@#32|@1918. november 7.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Nagyszombatot.@1918. november 13.|Az ellent\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fcl\u0151 magyar csapatok kivert\u00e9k a megsz\u00e1ll\u00f3kat Nagyszombatb\u00f3l. Ezut\u00e1n a K\u00e1rolyi-korm\u00e1ny int\u00e9zked\u00e9sei a magyar karhatalom felboml\u00e1s\u00e1t eredm\u00e9nyezt\u00e9k.@1918. november 24.|A csehszlov\u00e1kok \u00e9jjel lerohant\u00e1k \u00e9s megsz\u00e1llt\u00e1k Nagyszombatot.@#36|@#38|@#41|@1945. \u00e1prilis 1.|Szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s.@#42|@1977|VI. P\u00e1l p\u00e1pa l\u00e9trehozta a Nagyszombati \u00e9rseks\u00e9get, amivel f\u00fcggetlen\u00edtette a szlov\u00e1k egyh\u00e1zat Magyarorsz\u00e1gt\u00f3l@#44|&"},"sights":[{"sightId":440,"townId":25,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|669|633","gps_lat":"48.3766740000","gps_long":"17.5831200000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosfal-maradvanyai-Nagyszombat-293","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyszombat-varosfala\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Akul59 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_Bernol%C3%A1kova_br%C3%A1na_2019.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Trnava, Bernol\u00e1kova br\u00e1na 2019\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7c\/Trnava%2C_Bernol%C3%A1kova_br%C3%A1na_2019.jpg\/512px-Trnava%2C_Bernol%C3%A1kova_br%C3%A1na_2019.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_Bernol%C3%A1kova_br%C3%A1na_2019.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAkul59\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"v\u00e1rosfalak","seolink":"varosfalak","note":"","history":"Eredetileg 3 km hossz\u00fa volt, m\u00e1ra a nyugati v\u00e1rosfal \u00e1ll m\u00e1r csak. A 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fcltek, a korabeli Eur\u00f3pa legnagyobb v\u00e1rosai k\u00f6z\u00e9 tartozott Nagyszombat. 1553 \u00e9s 1556 k\u00f6z\u00f6tt Pietro Ferrobosco \u00e1t\u00e9p\u00edtette. 4 kapun \u00e1t lehetett bejutni. Kapuit a 19. sz\u00e1zadban lebontott\u00e1k."},{"sightId":441,"townId":25,"active":2,"name_LO":"Bazilika sv. Mikul\u00e1\u0161a","address":"M. Schneidera-Trnavsk\u00e9ho 3, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1178|408","gps_lat":"48.3790970000","gps_long":"17.5918350000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/faratrnava.sk\/kostoly\/bazilika-sv-mikulasa\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Miklos-templom-Nagyszombat-294","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-miklos-bazilika-nagyszombat\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_St._Nicholas_Church.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava - St. Nicholas Church\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4a\/Trnava_-_St._Nicholas_Church.jpg\/256px-Trnava_-_St._Nicholas_Church.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_St._Nicholas_Church.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Mikl\u00f3s-bazilika","seolink":"szent-miklos-bazilika","note":"","history":"1380 \u00e9s 1421 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, Nagy Lajos kir\u00e1ly utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra kezdt\u00e9k az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st.@1543 \u00e9s 1822 k\u00f6z\u00f6tt az esztergomi \u00e9rsek sz\u00e9kesegyh\u00e1za volt. 1618-1630 k\u00f6z\u00f6tt P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter megrendel\u00e9s\u00e9re barokkos\u00edtott\u00e1k. A 1739-1741 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt \u00e9szaki oldalk\u00e1poln\u00e1j\u00e1ban tal\u00e1lhat\u00f3 K\u00f6nnyez\u0151 Sz\u0171z M\u00e1ria k\u00e9p 1546 \u00f3ta a v\u00e1ros v\u00e9delmez\u0151je. November 21-\u00e9n tartj\u00e1k a f\u0151b\u00facs\u00fat. A k\u00e9p el\u0151sz\u00f6r 1683-ban a p\u00e1rk\u00e1nyi csata el\u0151tt k\u00f6nnyezett v\u00e9rrel."},{"sightId":442,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Socha sv\u00e4t\u00e9ho Vojtecha","address":"M. Schneidera-Trnavsk\u00e9ho 3, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1150|406","gps_lat":"48.3790670000","gps_long":"17.5914360000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-adalbert-nagyszombati-szobra\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Adalbert szobra","seolink":"szent-adalbert-szobra","note":"","history":"A Szent Mikl\u00f3s templom el\u0151tt \u00e1ll. 1805-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, 1847-ben ker\u00fclt mai hely\u00e9re.@Szent Adalbert az Esztergomi F\u0151egyh\u00e1zmegye v\u00e9d\u0151szentje, \u00edgy tisztelete egyid\u0151s a magyar \u00e1llammal."},{"sightId":443,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Socha sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a","address":"M. Schneidera-Trnavsk\u00e9ho 3, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1151|420","gps_lat":"48.3788890000","gps_long":"17.5914790000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-miklos-nagyszombati-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u013dubo\u0161 Repta \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_bazilika_10.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava bazilika 10\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9c\/Trnava_bazilika_10.jpg\/256px-Trnava_bazilika_10.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_bazilika_10.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u013dubo\u0161 Repta\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Mikl\u00f3s szobra","seolink":"szent-miklos-szobra","note":"","history":"A Szent Mikl\u00f3s templom el\u0151tt \u00e1ll. 1805-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, 1847-ben ker\u00fclt mai hely\u00e9re."},{"sightId":444,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Historick\u00fd arcibiskupsk\u00fd pal\u00e1c","address":"N\u00e1mestie sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a 387, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1192|452","gps_lat":"48.3785780000","gps_long":"17.5921300000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00c9rseki palota ","seolink":"erseki-palota","note":"","history":"1562-ben Ol\u00e1h Mikl\u00f3s \u00e9rsek \u00e9p\u00edttette renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. Forg\u00e1cs P\u00e1l \u00e9s Lippay Gy\u00f6rgy \u00e9rsekek b\u0151v\u00edtett\u00e9k ki. 1562 \u00e9s 1820 k\u00f6z\u00f6tt az esztergomi \u00e9rsekek palot\u00e1ja volt. 1668-t\u00f3l a nagyszombati egyetem jogi kar\u00e1nak el\u0151ad\u00e1sait itt tartott\u00e1k."},{"sightId":445,"townId":25,"active":2,"name_LO":"M\u00fazeum kni\u017enej kult\u00fary - Ol\u00e1hov semin\u00e1r","address":"N\u00e1mestie sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a 394, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1138|393","gps_lat":"48.3792580000","gps_long":"17.5912000000","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.zsmuzeum.sk\/expozicie","openinghours":"http:\/\/www.zsmuzeum.sk\/otvaracie-hodiny","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/olah-szeminarium\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_n%C3%A1mestie_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_10.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Trnava, n\u00e1mestie sv. Mikul\u00e1\u0161a 10\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4d\/Trnava%2C_n%C3%A1mestie_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_10.JPG\/512px-Trnava%2C_n%C3%A1mestie_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_10.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_n%C3%A1mestie_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_10.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ol\u00e1h Szemin\u00e1rium, Nyugat-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum k\u00f6nyvm\u00fazeuma","seolink":"olah-szeminarium-nyugat-szlovakiai-muzeum-konyvmuzeuma","note":"","history":"Ol\u00e1h Mikl\u00f3s \u00e9rsek \u00e9p\u00edttette 1561-ben renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. Ez volt az els\u0151 katolikus papnevel\u0151 Magyarorsz\u00e1g ter\u00fclet\u00e9n. 1619-t\u0151l deficientia volt, vagyis id\u0151s papok laktak benne. 1979-t\u0151l k\u00f6nyvm\u00fazeumnak ad otthont."},{"sightId":446,"townId":25,"active":1,"name_LO":"ARCIBISKUPSK\u00c9 GYMN\u00c1ZIUM biskupa P. JANTAUSCHA","address":"J\u00e1na Holl\u00e9ho 8, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1000|350","gps_lat":"48.3798050000","gps_long":"17.5888230000","religion":1,"oldtype":"6, 74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.arcanum.hu\/hu\/online-kiadvanyok\/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1\/pozsony-varmegye-13AE4\/kozoktatasugy-a-nepoktatasugyi-reszt-irta-plachy-bertalan-a-kozepiskolakra-vonatkozo-reszt-pirchala-imre-dr-1453F\/ii-pozsony-varmegye-kozepiskolai-145DE\/a-nagyszombati-erseki-fogimnazium-1460B\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Gimn\u00e1zium","seolink":"gimnazium","note":"Gimn\u00e1zium.","history":"1648-ban szemin\u00e1riumnak \u00e9p\u00fclt. 1852-\u00f3ta gimn\u00e1zium. A Lippay Gy\u00f6rgy \u00e9rsek \u00e1ltal alap\u00edtott szemin\u00e1rium (papnevel\u0151) 1648-t\u00f3l 1777-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt itt, Collegium Rubrorum n\u00e9ven.@A k\u00e9s\u0151bbi gimn\u00e1ziumban \u00e9retts\u00e9gizett Kod\u00e1ly Zolt\u00e1n, aki 15 \u00e9vesen kompon\u00e1lta a Stabat Matert Nagyszombaton."},{"sightId":447,"townId":25,"active":2,"name_LO":"Katedr\u00e1lny chr\u00e1m sv. J\u00e1na Krstite\u013ea","address":"Univerzitn\u00e9 n\u00e1mestie, 917 01 Trnava","mapdata":"1|974|285","gps_lat":"48.3803850000","gps_long":"17.5880280000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.abu.sk\/arcidieceza\/katedrala\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Keresztelo-Szent-Janos-szekesegyhaz-Nagyszombat-292","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/keresztelo-szent-janos-szekesegyhaz\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_Cathedral_of_St._John_the_Baptist.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava - Cathedral of St. John the Baptist\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8d\/Trnava_-_Cathedral_of_St._John_the_Baptist.jpg\/256px-Trnava_-_Cathedral_of_St._John_the_Baptist.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_Cathedral_of_St._John_the_Baptist.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos-sz\u00e9kesegyh\u00e1z ","seolink":"keresztelo-szent-janos-szekesegyhaz","note":"","history":"1629 \u00e9s 1637 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt korai barokk st\u00edlusban egy k\u00f6z\u00e9pkori domonkos templom \u00e9s kolostor hely\u00e9n. A jezsuit\u00e1k \u00e9s P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter k\u00e9r\u00e9s\u00e9re Eszterh\u00e1zy Mikl\u00f3s n\u00e1dor \u00e9p\u00edttette. Barokk f\u0151olt\u00e1ra 1640-b\u0151l sz\u00e1rmazik. 1977-t\u0151l a Nagyszombati \u00e9rseks\u00e9g sz\u00e9kesegyh\u00e1za."},{"sightId":448,"townId":25,"active":1,"name_LO":"","address":"Univerzitn\u00e9 n\u00e1mestie, 917 01 Trnava","mapdata":"1|932|277","gps_lat":"48.3805890000","gps_long":"17.5877080000","religion":1,"oldtype":"75","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-egykori-nagyszombati-egyetem\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Doronenko \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_old_university.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Trnava old university\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/4\/4d\/Trnava_old_university.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_old_university.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDoronenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Egykori egyetem","seolink":"egykori-egyetem","note":"","history":"1635-ben P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter alap\u00edtotta meg a Nagyszombati egyetemet. A korabeli Magyarorsz\u00e1g egyetlen egyeteme volt. Teol\u00f3gi\u00e1t \u00e9s b\u00f6lcs\u00e9szetet tan\u00edtottak. 1679-ben jogi karral, 1769-ben orvosi karral b\u0151v\u00fclt. Obszervat\u00f3rium\u00e1t Hell Miksa tervezte. 1777-ben az egyetemet Bud\u00e1ra k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k, ma E\u00f6tv\u00f6s L\u00f3r\u00e1nd Tudom\u00e1nyegyetemnek h\u00edvj\u00e1k. 1992-ben nyitottak \u00fajra egyetemet Nagyszombaton.@Az egykori nagyszombati egyetem komplexuma 1678 \u00e9s 1773 k\u00f6z\u00f6tt t\u00f6bb r\u00e9szletben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":449,"townId":25,"active":1,"name_LO":"\u0022Mestsk\u00e1 radnica\u0022","address":"Hlavn\u00e1 1, 917 01 Trnava","mapdata":"1|816|618","gps_lat":"48.3767390000","gps_long":"17.5857020000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"https:\/\/www.trnava.sk\/sk","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-nagyszombati-varoshaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Maksym Kozlenko \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2018-06-27_Trnava_14.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u00222018-06-27 Trnava 14\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f6\/2018-06-27_Trnava_14.jpg\/512px-2018-06-27_Trnava_14.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2018-06-27_Trnava_14.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMaksym Kozlenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1793-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k copf st\u00edlusban, a k\u00f6z\u00e9pkori tan\u00e1csh\u00e1za alapjain."},{"sightId":450,"townId":25,"active":2,"name_LO":"Mestsk\u00e1 ve\u017ea","address":"\u0160tef\u00e1nikova 1, 917 02 Trnava","mapdata":"1|809|506","gps_lat":"48.3779150000","gps_long":"17.5855870000","religion":0,"oldtype":"25","newtype":"25","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tuztorony-Nagyszombat-301","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyszombati-varostorony\/\n","picture":"own","picture_ref":"Radovan Bahna","name":"T\u0171ztorony","seolink":"tuztorony","note":"","history":"57 m\u00e9ter magas, gy\u00f6ny\u00f6r\u0171 kil\u00e1t\u00e1s ny\u00edlik a tetej\u00e9r\u0151l. 1574-ben \u00e9p\u00fclt, Jakab mester \u00e9p\u00edtette. 1683-ban le\u00e9gett, de \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1688-t\u00f3l t\u0171ztoronyk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k. 1729-ben k\u00e9sz\u00fclt a torony\u00f3r\u00e1ja, a harangj\u00e1t\u00e9k negyed\u00f3r\u00e1nk\u00e9nt sz\u00f3lal meg.@A kupola tetej\u00e9n Szepl\u0151telen Sz\u0171z M\u00e1ria (lmmaculata) szobra \u00e1ll."},{"sightId":451,"townId":25,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a","mapdata":"1|1188|479","gps_lat":"48.3783060000","gps_long":"17.5921280000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyszombati-maria-oszlop\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"M\u00e1ria-oszlop","seolink":"maria-oszlop","note":"","history":"1542-1562 k\u00f6z\u00f6tt Ol\u00e1h Mikl\u00f3s \u00e9rsek emeltette."},{"sightId":452,"townId":25,"active":1,"name_LO":"S\u00faso\u0161ie Najsv\u00e4tej\u0161ej Trojice","address":"Troji\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie, 917 01 Trnava","mapdata":"1|828|530","gps_lat":"48.3777190000","gps_long":"17.5858990000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_Square_of_Holy_Trinity_-_Marian_Column.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava - Square of Holy Trinity - Marian Column\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/11\/Trnava_-_Square_of_Holy_Trinity_-_Marian_Column.jpg\/256px-Trnava_-_Square_of_Holy_Trinity_-_Marian_Column.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_Square_of_Holy_Trinity_-_Marian_Column.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-szobor ","seolink":"szentharomsag-szobor","note":"","history":"1695-ben emelt\u00e9k. Tetej\u00e9n Sz\u0171z M\u00e1ria \u00e1ll Talapzat\u00e1n Magyarorsz\u00e1g, Nagyszombat \u00e9s Dolny Istv\u00e1n p\u00fcsp\u00f6k c\u00edmerei l\u00e1that\u00f3k."},{"sightId":453,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Troji\u010dn\u00fd st\u013ap","address":"N\u00e1mestie sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a","mapdata":"1|1147|447","gps_lat":"48.3786340000","gps_long":"17.5913770000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyszombati-szent-jozsef-oszlop\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_St._Nicholas_Square_-_Statue_of_St._Nicholas.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava - St. Nicholas Square - Statue of St. Nicholas\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/Trnava_-_St._Nicholas_Square_-_Statue_of_St._Nicholas.jpg\/256px-Trnava_-_St._Nicholas_Square_-_Statue_of_St._Nicholas.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_-_St._Nicholas_Square_-_Statue_of_St._Nicholas.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent J\u00f3zsef-szoboregy\u00fcttes","seolink":"szent-jozsef-szoboregyuttes","note":"","history":"1731-b\u0151l sz\u00e1rmazik, az 1729-30-ban puszt\u00edt\u00f3 nagy pestisj\u00e1rv\u00e1ny elm\u00fal\u00e1s\u00e1\u00e9rt val\u00f3 h\u00e1l\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00edtett\u00e9k. Melczer Ign\u00e1c alkot\u00e1sa. Tetej\u00e9n Szent J\u00f3zsef l\u00e1that\u00f3 a gyermek Krisztussal."},{"sightId":454,"townId":25,"active":1,"name_LO":"","address":"Vansa Ter\u00e9zia utca - Ulica Ter\u00e9zie Vansovej","mapdata":"1|300|167","gps_lat":"48.3818460000","gps_long":"17.5767910000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyszombati-pieta-szoborcsoport\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Pi\u00e9t\u00e1-szoborcsoport","seolink":"pieta-szoborcsoport","note":"","history":"1767-ben Karaffi Eleon\u00f3ra Ter\u00e9zia \u00e1ll\u00edttatta csod\u00e1s gy\u00f3gyul\u00e1sa miatt h\u00e1l\u00e1b\u00f3l. Alakjai: Szent Sebesty\u00e9n, Szent R\u00f3kus, Szent J\u00f3zsef, Xav\u00e9ri Szent Ferenc, Szent Roz\u00e1lia."},{"sightId":455,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. Jakuba","address":"Franti\u0161k\u00e1nska 56, 917 01 Trnava","mapdata":"1|687|581","gps_lat":"48.3771130000","gps_long":"17.5834760000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.frantiskani.sk\/trnava_old\/index.php?id=35","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"Radovan Bahna","name":"Id\u0151sebb Szent Jakab apostol temploma, ferences templom \u00e9s kolostor ","seolink":"idosebb-szent-jakab-apostol-temploma-ferences-templom-es-kolostor","note":"","history":"1363-83 k\u00f6z\u00f6tt Nagy Lajos kir\u00e1ly \u00e9p\u00edttette g\u00f3tikus st\u00edlusban, a 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n barokk st\u00edlusra alak\u00edttatta \u00e1t Szelepcs\u00e9nyi Gy\u00f6rgy \u00e9rsek."},{"sightId":456,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. Heleny","address":"Hlavn\u00e1 18\/47, 917 01 Trnava","mapdata":"1|915|853","gps_lat":"48.3740030000","gps_long":"17.5874400000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Ilona-templom-Nagyszombat-300","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyszombati-szent-ilona-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Maksym Kozlenko \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2018-06-27_Saint_Helena%27s_Church,_Trnava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u00222018-06-27 Saint Helena's Church, Trnava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/81\/2018-06-27_Saint_Helena%27s_Church%2C_Trnava.jpg\/512px-2018-06-27_Saint_Helena%27s_Church%2C_Trnava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2018-06-27_Saint_Helena%27s_Church,_Trnava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMaksym Kozlenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Irgalmasok Szent Ilona-temploma","seolink":"irgalmasok-szent-ilona-temploma","note":"","history":"Ma magyar nyelv\u0171 mis\u00e9ket tartanak benne.@13. sz\u00e1zadi g\u00f3tikus eredet\u0171, melyet renesz\u00e1nsz majd barokk st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtottak. A v\u00e1ros legr\u00e9gibb temploma, r\u00e9gen ispot\u00e1ly is tartozott hozz\u00e1. Bej\u00e1rata f\u00f6l\u00f6tt \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet, Szent Ilona \u00e9s Szent Borb\u00e1la szobra l\u00e1that\u00f3."},{"sightId":457,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. Anny (Ur\u0161ul\u00ednky)","address":"Hviezdoslavova 231, 917 01 Trnava","mapdata":"1|965|485","gps_lat":"48.3781910000","gps_long":"17.5882110000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.ursulinky.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-orsolya-apaczak-epuletcsoportja-nagyszombatban\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u013dubo\u0161 Repta \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava ur\u0161ul\u00ednsky 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b2\/Trnava_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\/256px-Trnava_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u013dubo\u0161 Repta\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Orsolya-n\u0151v\u00e9rek Szent Anna-temploma, z\u00e1rd\u00e1ja","seolink":"orsolya-noverek-szent-anna-temploma-zardaja","note":"","history":"Intern\u00e1tus \u00e9s iskola is tartozott hozz\u00e1. Eszterh\u00e1zy Imre \u00e9rsek h\u00edvta az Orsolya-n\u0151v\u00e9reket a v\u00e1rosba 1724-ben. A Sz\u0171z M\u00e1ria olt\u00e1r alatt a kassai m\u00e1rt\u00edrok f\u00f6ldi maradv\u00e1nyai tal\u00e1lhat\u00f3k. 1729-ben letett\u00e9k az alapk\u00f6v\u00e9t, de csak 1776-ban szentelhett\u00e9k fel. Barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt.@Az iskola folyamatosan b\u0151v\u00fclt, 1877-ben megnyitott az elemi iskola 5. \u00e9s 6. oszt\u00e1lya, 1891-ben 4 oszt\u00e1ly\u00fa polg\u00e1ri iskol\u00e1t, 1894-ben 4 \u00e9vfolyam\u00fa le\u00e1nyiskol\u00e1t nyitottak. 1902-ben t\u00e1gas, k\u00e9temeletes \u00e9p\u00fcletet emeltek az iskola sz\u00e1m\u00e1ra."},{"sightId":458,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Kostol Najsv\u00e4tej\u0161ej Trojice","address":"\u0160tef\u00e1nikova 135\/45, 917 01 Trnava","mapdata":"1|767|469","gps_lat":"48.3782600000","gps_long":"17.5849710000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Radovan Bahna, Slovakia \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovakia-Trnava-Kostol_jezuitov.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Slovakia-Trnava-Kostol jezuitov\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b5\/Slovakia-Trnava-Kostol_jezuitov.JPG\/256px-Slovakia-Trnava-Kostol_jezuitov.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovakia-Trnava-Kostol_jezuitov.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERadovan Bahna, Slovakia\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom","seolink":"szentharomsag-templom","note":"","history":"A trinit\u00e1riusok t\u00f6r\u00f6k fogs\u00e1gb\u00f3l kereszt\u00e9ny foglyokat v\u00e1ltottak ki. 1710-1719 k\u00f6z\u00f6tt barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt a templom. A 18. sz\u00e1zadban a jezsuit\u00e1k \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n jobb oldal\u00e1hoz neog\u00f3tikus k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edtettek."},{"sightId":459,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie","address":"Kapitulsk\u00e1 455\/13-14, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1260|698","gps_lat":"48.3757490000","gps_long":"17.5931220000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022GFreihalter \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava Klarissenkloster 752\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0f\/Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\/256px-Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGFreihalter\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele templom (egykori klarissza templom) \u00e9s kolostor ","seolink":"szuz-maria-mennybevetele-templom-egykori-klarissza-templom-es-kolostor","note":"","history":"Eredetileg a 13. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 rom\u00e1n kori egy\u00fcttes, 1239-ben m\u00e1r eml\u00edtett\u00e9k. 17. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n barokk st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":460,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Z\u00e1padoslovensk\u00e9 m\u00fazeum","address":"M\u00fazejn\u00e9 n\u00e1mestie 3, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1257|726","gps_lat":"48.3755310000","gps_long":"17.5932070000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.zsmuzeum.sk\/expozicie","openinghours":"http:\/\/www.zsmuzeum.sk\/otvaracie-hodiny","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022GFreihalter \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava Klarissenkloster 752\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0f\/Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\/256px-Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Klarissenkloster_752.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGFreihalter\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori klarissza-z\u00e1rda, Nyugat-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum","seolink":"egykori-klarissza-zarda-nyugat-szlovakiai-muzeum","note":"","history":"1954-t\u0151l a Nyugat-Szlov\u00e1kiai M\u00fazeum sz\u00e9khelye."},{"sightId":461,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Kostol sv. Jozefa","address":"Paul\u00ednska 506, 917 01 Trnava","mapdata":"1|986|638","gps_lat":"48.3764370000","gps_long":"17.5884700000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Stanislav Doronenko \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_st.joseph.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trnava st.joseph\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/a\/a9\/Trnava_st.joseph.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_st.joseph.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EStanislav Doronenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"P\u00e1losok Szent J\u00f3zsef-temploma ","seolink":"palosok-szent-jozsef-temploma","note":"","history":"1646-ban \u00e9p\u00fclt, eredetileg evang\u00e9likus templom volt, 1671-\u00f3ta a p\u00e1los rend\u00e9. 1701-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k hozz\u00e1 a Lorett\u00f3I-k\u00e1poln\u00e1t \u00e9s egy f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt harangtornyot."},{"sightId":462,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Divadlo J\u00e1na Pal\u00e1rika","address":"Troji\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 2, 917 00 Trnava","mapdata":"1|793|552","gps_lat":"48.3774760000","gps_long":"17.5853650000","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"https:\/\/www.djp.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-nagyszombati-szinhaz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Maksym Kozlenko \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2018-06-27_Trnava_22.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u00222018-06-27 Trnava 22\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b2\/2018-06-27_Trnava_22.jpg\/512px-2018-06-27_Trnava_22.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:2018-06-27_Trnava_22.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMaksym Kozlenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"szinhaz","note":"","history":"1831-ben \u00e9p\u00fclt emp\u00edr st\u00edlusban. Eredetileg n\u00e9met nyelven j\u00e1tszottak, els\u0151 magyar nyelv\u0171 el\u0151ad\u00e1sa 1844-ben, els\u0151 szlov\u00e1k nyelv\u0171 1869-ben t\u00f6rt\u00e9nt."},{"sightId":463,"townId":25,"active":1,"name_LO":"MIKUL\u00c1\u0160 SCHNEIDER TRNAVSK\u00dd HOUSE OF MUSIC","address":"Ul.\u00a0Mikul\u00e1\u0161 Schneider Trnavsk\u00fd no.\u00a05, Trnava","mapdata":"1|1087|446","gps_lat":"48.3787500000","gps_long":"17.5901630000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.zsmuzeum.sk\/expozicie","openinghours":"http:\/\/www.zsmuzeum.sk\/otvaracie-hodiny","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Zene h\u00e1za, Nyugat-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa","seolink":"zene-haza-nyugat-szlovakiai-muzeum-kiallitasa","note":"","history":"Mikul\u00e1\u0161 Schneider-Trnavsk\u00fd (1881-1958) szlov\u00e1k zeneszerz\u0151 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa."},{"sightId":464,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"N\u00e1mestie Slovensk\u00e9ho n\u00e1rodn\u00e9ho povstania 274, 917 01 Trnava","mapdata":"1|845|916","gps_lat":"48.3732930000","gps_long":"17.5862820000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Akul59 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evanjelick%C3%BD_kostol_Trnava.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Evanjelick\u00fd kostol Trnava\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9a\/Evanjelick%C3%BD_kostol_Trnava.jpg\/512px-Evanjelick%C3%BD_kostol_Trnava.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evanjelick%C3%BD_kostol_Trnava.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAkul59\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1923-24 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":465,"townId":25,"active":1,"name_LO":"","address":"Mikul\u00e1\u0161a Schneidra-Trnavsk\u00e9ho 1-3,","mapdata":"1|1032|460","gps_lat":"48.3784660000","gps_long":"17.5894450000","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022GFreihalter \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Stefaneum_732.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Trnava Stefaneum 732\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/11\/Trnava_Stefaneum_732.jpg\/512px-Trnava_Stefaneum_732.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Stefaneum_732.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGFreihalter\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szt. Istv\u00e1n Szemin\u00e1rium (Stefaneum) ","seolink":"szt-istvan-szeminarium-stefaneum","note":"","history":"1631-t\u0151l m\u0171k\u00f6d\u00f6tt papnevelde, P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter alap\u00edtotta.@Miut\u00e1n az \u00e9rseks\u00e9g Esztergomba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, fi\u00fa-\u00e1rvah\u00e1z m\u0171k\u00f6d\u00f6tt falai k\u00f6zt."},{"sightId":466,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Synagoga caf\u00e9","address":"Haul\u00edkova 405\/3, 917 00 Trnava","mapdata":"1|1136|513","gps_lat":"48.3778820000","gps_long":"17.5911160000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"81","homepage":"http:\/\/www.synagogacafe.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyszombati-ortodox-zsinagoga\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Filo \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_in_Trnava_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Synagogue in Trnava 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3a\/Synagogue_in_Trnava_4.jpg\/512px-Synagogue_in_Trnava_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_in_Trnava_4.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFilo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ortodox zsinag\u00f3ga","seolink":"ortodox-zsinagoga","note":"K\u00e1v\u00e9z\u00f3.","history":"1892-ben \u00e9p\u00fclt, iparcsarnok-jelleg\u0171."},{"sightId":467,"townId":25,"active":1,"name_LO":"Synagoga status quo ante","address":"Halen\u00e1rska 2, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1077|496","gps_lat":"48.3780460000","gps_long":"17.5900090000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.gjk.sk\/sk\/uvod\/","openinghours":"https:\/\/www.gjk.sk\/sk\/kontakt\/otvaracie-hodiny\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Zsinagoga-status-quo-ante-Nagyszombat-924","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/zsinagoga-status-quo-ante-nagyszombatban\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022GFreihalter \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Synagoge_Status_Quo_Ante_677.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Trnava Synagoge Status Quo Ante 677\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/83\/Trnava_Synagoge_Status_Quo_Ante_677.jpg\/512px-Trnava_Synagoge_Status_Quo_Ante_677.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava_Synagoge_Status_Quo_Ante_677.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGFreihalter\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Status Quo Ante zsinag\u00f3ga, J\u00e1n Koniarek Gal\u00e9ria","seolink":"status-quo-ante-zsinagoga-jan-koniarek-galeria","note":"","history":"Ma gal\u00e9ria, zsid\u00f3 m\u00fazeum. 1897-ben orientalista st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":468,"townId":25,"active":1,"name_LO":"","address":"Nov\u00fd cintor\u00edn, 917 01 Trnava","mapdata":"1|223|101","gps_lat":"48.3826520000","gps_long":"17.5755630000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/1848-as-honved-emlekmu\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"1848-as Honv\u00e9d-eml\u00e9km\u0171","seolink":"1848-as-honved-emlekmu","note":"A temet\u0151ben.","history":"1871. okt\u00f3ber 15-\u00e9n leplezt\u00e9k le, Tak\u00e1ts K\u00e1roly alkot\u00e1sa.@Az osztr\u00e1kok \u00e1ltal beker\u00edtett Nagyszombatb\u00f3l 1814. december 16-\u00e1n \u00e9jjel Guyon Rich\u00e1rd honv\u00e9d ezredes vezet\u00e9se alatt v\u00e9grehajtott sikeres kit\u00f6r\u00e9s eml\u00e9k\u00e9re emelt\u00e9k.@Az 1918-as csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a nagyszombati temet\u0151ben helyezt\u00e9k \u00e1t, h\u00e1rom t\u00e1bl\u00e1j\u00e1t\u00f3l megfosztott\u00e1k."},{"sightId":469,"townId":25,"active":1,"name_LO":"R\u00edmskokatol\u00edcky farsk\u00fd \u00farad","address":"M. Schneidra Trnavsk\u00e9ho 399, 917 01 Trnava","mapdata":"1|1121|417","gps_lat":"48.3789780000","gps_long":"17.5907820000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-kanonokhaz-homlokzati-festmenytoredekei\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_fara.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Trnava, fara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/51\/Trnava%2C_fara.JPG\/512px-Trnava%2C_fara.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trnava,_fara.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kanonokh\u00e1z","seolink":"kanonokhaz","note":"","history":"K\u00f6z\u00e9pkori \u00e9p\u00fclet. Bej\u00e1rata f\u00f6l\u00f6tt k\u00e9t 1600-es \u00e9vek elej\u00e9r\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 festm\u00e9nyt\u00f6red\u00e9k l\u00e1that\u00f3, egyike Szent Istv\u00e1nt \u00e9s Szent Imr\u00e9t, a m\u00e1sik Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1t \u00e1br\u00e1zolja."},{"sightId":470,"townId":25,"active":1,"name_LO":"","address":"Troji\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 8, 917 01 Trnava","mapdata":"1|890|494","gps_lat":"48.3780700000","gps_long":"17.5868920000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/i-nagy-lajos-halalozasi-helye\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Nagy Lajos hal\u00e1loz\u00e1si helye eml\u00e9kt\u00e1bla ","seolink":"nagy-lajos-halalozasi-helye-emlektabla","note":"","history":"1382. szeptember 11-\u00e9n hunyt el Nagy Lajos kir\u00e1ly az \u00fagynevezett Popovich-h\u00e1zban. Ezt a csehszlov\u00e1kok 1947-ben lebontott\u00e1k \u00e9s postahivatalt \u00e9p\u00edtettek a hely\u00e9re. 1879-ben a szomsz\u00e9dos Somonyi-h\u00e1zat eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1val megjel\u00f6lt\u00e9k, mert azt hit\u00e9k, hogy abban a h\u00e1zban hunyt el a kir\u00e1ly. 1882-ben a Popovich-h\u00e1zat is megjel\u00f6lt\u00e9k."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}