exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Modor Zászló

Modor

Modra
Modor
Szlovák:
Modra
Német:
Modern
Latin:
Modorinum
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Pozsonyi
Folyó:
Tengerszint feletti magasság:
175 m
GPS koordináták:
48.335702, 17.311098
Google térkép:
Népesség
Népesség:
9e
Magyarok aránya:
0%
Népesség 1910-ben
Összesen 5009
Magyarok 6.93%
Szlovákok 82.33%
Címer
Coat of arms of Modra

Már 1326-ban feljegyezték, hogy a Kis-Kárpátok lábánál fekvő városka lakosai szőlőtermesztéssel foglalkoznak, így nem csoda, hogy kiváló borairól rég óta híres ez a vidék. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ősi címerének jobb oldali mezejében is egy szőlőtőke látható. A 17. század elején szabad királyi városi rangot nyert, és fallal vették körül, melynek egyes szakaszai és az egyik városkapu máig állnak. Lakosai a reformáció idején evangélikus hitre tértek, gimnáziumot is alapítottak és olyan jelentős volt a jelenlétük, hogy város 1741-ben evangélikus püspöki székhellyé vált. Híressé vált 1883-ban alapított majolikamanufaktúrája, mely látogatható. Modorba vonattal nem lehet eljutni. 1838-ban a Pozsonyt Nagyszombattal összekötő lóvasút tervezésekor Modor város képviselő testülete tiltakozott, azt hangoztatva, hogy vasút erkölcstelenséget és bűnt terjeszt, ezért a vasút végül elkerülte a várost. Amikor harminc évvel később a lóvasutat gőzvasúttá építették át a modoriak 60 000 aranyat ajánlottak fel azért, hogy a sínpárokat városukhoz közelebb fektessék le, ám kérésüket nem teljesítették.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
12. század
Pozsony várának tartozéka volt.
1158
Első említése, II. Géza a nyitrai püspökségnek adta.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1241
A tatárok elpusztították.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1300-1321
Csák Máté birtoka volt.
1326
Első feljegyzés a szőlőtermesztéséről.
1361
Városi kiváltságot kapott Nagy Lajostól.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1741-1934
Evangélikus püspöki székhely volt.
1594
Evangélikus gimnázium létesült.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605
Bocskai István elfoglalta.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1607
Szabad királyi város lett (Rudolf)
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. ősze
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem előtt harc nélkül meghódolt.
1621. április 29.
Pozsony megadta magát a Buquoy vezette császáriaknak. Bazin is megadta magát.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1610-1646
Erődítést építettek.
1663
Az Érsekújvárt elfoglaló törökök dúlták.
1674
A bencések katolikus gimnáziumot alapítottak.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1705, 1729
Tűzvész pusztította.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. december 8.
A csehszlovákok megszállták Modort.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent István király róm. kat. plébániatemplom
Kostol sv. Štefana kráľa
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent István király róm. kat. plébániatemplom
Története

1873-ban épült klasszicizáló reneszánsz stílusban, Feigler Ignác tervei alapján.

1574-ben kezdték építeni, eredetileg őrtorony volt és természeti katasztrófák illetve az ellenség közeledtének jelzésére szolgált. Négy harangja volt, és 1731-ben óraszerkezetet is kapott. 53 méter magas. 1873 és 1876 között belefoglalták az épülő Szent István király templomba, annak harangtornya lett.

Keresztelő Szent János-templom
Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Keresztelő Szent János-templom
Története

A 14. században épült gótikus stílusban. A 16. és 17. században bővítették.

Német evangélikus templom
Nemecký evanjelický kostol a. v.
Modra German and Slovak Lutheran Church 01
feťour / Public domain
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Német evangélikus templom
Története

1833-1834 között épült, 1866-ban alakították jelenlegi formájára. Neoklasszicista stílusú.

Szlovák evangélikus templom
Slovenský evanjelický a. v. kostol Modra
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Szlovák evangélikus templom
Története

1825-1835 között épült.

Havas Szűz Mária-kápolna
Kaplnka Panny Márie Snežnej
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Havas Szűz Mária-kápolna
Története

1760-ban épült, keresztelőkápolna volt. Havas Szűz Mária ünnepét Augusztus 5-én tartják.

Szentháromság-kápolna
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-kápolna
Története

1758-ban épült.

Kálvária
Kalvária
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
kálvária
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálvária
Története

1814-ben épült.

Egykori Orsolya-rendi zárda és leányiskola
Kláštor Uršulínok (Claudianum, Štúrova 34)
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak, iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
szabadidőközpont
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori Orsolya-rendi zárda és leányiskola
Története

1901-ben alapították a római katolikus lányok nevelésére az iskolát és egy zárdát a nyitrai Orsolya-rendi nővérek. Vaszary Kolos Ferenc esztergomi érsek építtette.

Zsinagóga
Synagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Zsinagóga
Története

1902-ben épült.

Középületek
Városháza
Radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

Modort I. Rudolf király szabad királyi várossá tette 1607-ben. Ezután reneszánsz városházát alakítottak ki. 1830 és 1837 között, illetve a 20. százas 60-as és 70-es éveiben újították fel. Alatta borospince található, ahol az adó gyanánt begyűjtött bort tárolták.

Kulturális létesítmények
Evangélikus gimnázium
Evanjelické gymnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus gimnázium
Története

1610-ben alapították az evangélikus gimnáziumot. 1674-ben az ellenreformáció miatt bezárták, de 1691-ben újraindulhatott, a városon kívül. A jelenlegi épület 1825-ben épült.

Egykori Magyar Kir. Állami Tanítóképezde
Pedagogická a kultúrna akadémia
Eredetileg:
felsőoktatás
Jelenleg:
felsőoktatás
Megjegyzés:
Tanítóképző intézet.
Felkeres
Egykori Magyar Kir. Állami Tanítóképezde
Története

1884 és 1887 között építették.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Régi majolikagyár
Hotel Majolika
Modra, hotel Majolika - panoramio
Валерий Дед, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
gyár
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Felkeres
Régi majolikagyár
Története

1883-ban alapították.

Emresz-ház, Ľudovít Štúr Múzeum
Emreszovský dom
Eredetileg:
borház / borüzem
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Emresz-ház, Ľudovít Štúr Múzeum
Története

Eredetileg földszintes reneszánsz borház volt. A 19. században az Emresz család tulajdona volt.

Városi infrastruktúra
Felső kapu
Horná brána
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Felső kapu
Története

1610 - 1618 között épült. Árok, felvonóhíd és lőrések védték.

Reneszánsz körbástya, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Modranská bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Reneszánsz körbástya, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Története

Városfalak
Hradby
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városfalak
Története

1610-1646 között épültek a város falai, miután Modort 1607-ben I. Rudolf király szabad királyi várossá nyilvánította. Három kapuja volt. Ebből az északi kapu, kisebb falmaradványok és egy borozónak átalakított kör alakú torony maradt meg.

Szent Flórián kút
Kamenná studňa so sochou sv. Floriána
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Flórián kút
Története

A gimnázium előtt áll, de eredetileg máshol volt. 1752-ben készült.

Magánlakhelyek
Kastély
Kaštieľ + záhrada (smer Kráľová)
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
székház
Megjegyzés:
Kis-Kárpátoki Borút Egyesület
Felkeres
Kastély
Története

Jelenleg kertészeti és szőlészeti szakiskola.

A 16. század végén épült, a 20. század elején a Habsburgok újjáépítették ál-reneszánsz stílusban nyári vadászkastély céljára.

Emlékművek
Golgota-szoborcsoport
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Golgota-szoborcsoport
Története

A 18. században készült. Krisztust ábrázolja Szűz Mária, János evangélista és Mária Magdolna társaságában.

Nepomuki Szent János szobra
Socha sv. Jána Nepomuckého
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nepomuki Szent János szobra
Története

Múzeumok és Galériák
Reneszánsz körbástya, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Modranská bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Reneszánsz körbástya, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Története

Emresz-ház, Ľudovít Štúr Múzeum
Emreszovský dom
Eredetileg:
borház / borüzem
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Emresz-ház, Ľudovít Štúr Múzeum
Története

Eredetileg földszintes reneszánsz borház volt. A 19. században az Emresz család tulajdona volt.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.3357020000","long":"17.3110980000"},"townlink":"modor-modra","town":{"townId":24,"active":1,"name_HU":"Modor","name_LO":"Modra","name_GE":"Modern","name_LT":"Modorinum","seolink":"modor-modra","listorder":35,"oldcounty":1,"country":2,"division":1,"altitude":"175","gps_lat":"48.3357020000","gps_long":"17.3110980000","population":9,"hungarian_2011":0,"population_1910":5009,"hungarian_1910":6.93,"german_1910":0,"slovak_1910":82.33,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434 \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra_2014_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Modra 2014 - panoramio (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ed\/Modra_2014_-_panoramio_%281%29.jpg\/512px-Modra_2014_-_panoramio_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra_2014_-_panoramio_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","georegion":"Kis-K\u00e1rp\u00e1tok","river":"","description":" M\u00e1r 1326-ban feljegyezt\u00e9k, hogy a Kis-K\u00e1rp\u00e1tok l\u00e1b\u00e1n\u00e1l fekv\u0151 v\u00e1roska lakosai sz\u0151l\u0151termeszt\u00e9ssel foglalkoznak, \u00edgy nem csoda, hogy kiv\u00e1l\u00f3 borair\u00f3l r\u00e9g \u00f3ta h\u00edres ez a vid\u00e9k. Mi sem bizony\u00edtja ezt jobban, hogy \u0151si c\u00edmer\u00e9nek jobb oldali mezej\u00e9ben is egy sz\u0151l\u0151t\u0151ke l\u00e1that\u00f3. A 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi rangot nyert, \u00e9s fallal vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl, melynek egyes szakaszai \u00e9s az egyik v\u00e1roskapu m\u00e1ig \u00e1llnak. Lakosai a reform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n evang\u00e9likus hitre t\u00e9rtek, gimn\u00e1ziumot is alap\u00edtottak \u00e9s olyan jelent\u0151s volt a jelenl\u00e9t\u00fck, hogy v\u00e1ros 1741-ben evang\u00e9likus p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khelly\u00e9 v\u00e1lt. H\u00edress\u00e9 v\u00e1lt 1883-ban alap\u00edtott majolikamanufakt\u00far\u00e1ja, mely l\u00e1togathat\u00f3. Modorba vonattal nem lehet eljutni. 1838-ban a Pozsonyt Nagyszombattal \u00f6sszek\u00f6t\u0151 l\u00f3vas\u00fat tervez\u00e9sekor Modor v\u00e1ros k\u00e9pvisel\u0151 test\u00fclete tiltakozott, azt hangoztatva, hogy vas\u00fat erk\u00f6lcstelens\u00e9get \u00e9s b\u0171nt terjeszt, ez\u00e9rt a vas\u00fat v\u00e9g\u00fcl elker\u00fclte a v\u00e1rost. Amikor harminc \u00e9vvel k\u00e9s\u0151bb a l\u00f3vasutat g\u0151zvas\u00fatt\u00e1 \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t a modoriak 60 000 aranyat aj\u00e1nlottak fel az\u00e9rt, hogy a s\u00ednp\u00e1rokat v\u00e1rosukhoz k\u00f6zelebb fektess\u00e9k le, \u00e1m k\u00e9r\u00e9s\u00fcket nem teljes\u00edtett\u00e9k.","nameorigin":" r\u00e9gi magyar Modor szem\u00e9lyn\u00e9vb\u0151l timeline","history":"#1|@#3|@12. sz\u00e1zad|Pozsony v\u00e1r\u00e1nak tartoz\u00e9ka volt.@1158|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se, II. G\u00e9za a nyitrai p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9gnek adta.@#5|@1241|A tat\u00e1rok elpuszt\u00edtott\u00e1k.@#6|@1300-1321|Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 birtoka volt.@1326|Els\u0151 feljegyz\u00e9s a sz\u0151l\u0151termeszt\u00e9s\u00e9r\u0151l.@1361|V\u00e1rosi kiv\u00e1lts\u00e1got kapott Nagy Lajost\u00f3l.@#8|@#11|@1741-1934|Evang\u00e9likus p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khely volt.@1594|Evang\u00e9likus gimn\u00e1zium l\u00e9tes\u00fclt.@#13|@1605|Bocskai Istv\u00e1n elfoglalta.@#14|@1607|Szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros lett (Rudolf)@#15|@1619. \u0151sze|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt harc n\u00e9lk\u00fcl megh\u00f3dolt.@1621. \u00e1prilis 29.|Pozsony megadta mag\u00e1t a Buquoy vezette cs\u00e1sz\u00e1riaknak. Bazin is megadta mag\u00e1t.@#16|@1610-1646|Er\u0151d\u00edt\u00e9st \u00e9p\u00edtettek.@1663|Az \u00c9rsek\u00fajv\u00e1rt elfoglal\u00f3 t\u00f6r\u00f6k\u00f6k d\u00falt\u00e1k.@1674|A benc\u00e9sek katolikus gimn\u00e1ziumot alap\u00edtottak.@#25|@#27|@1705, 1729|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@#28|@#30|@#31|@#32|@1918. december 8.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Modort.@#36|@#38|@#41|@#42|@#44|&"},"sights":[{"sightId":419,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Kostol Narodenia sv. J\u00e1na Krstite\u013ea","address":"Doln\u00e1 56\/78, 900 01 Modra","mapdata":"1|1042|1058","gps_lat":"48.3291970000","gps_long":"17.3135560000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Renardo la vulpo \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra,_pre%C4%9Dejo_je_Johano_la_baptisto,_19.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Modra, pre\u011dejo je Johano la baptisto, 19\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/af\/Modra%2C_pre%C4%9Dejo_je_Johano_la_baptisto%2C_19.jpeg\/512px-Modra%2C_pre%C4%9Dejo_je_Johano_la_baptisto%2C_19.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra,_pre%C4%9Dejo_je_Johano_la_baptisto,_19.jpeg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERenardo la vulpo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos-templom ","seolink":"keresztelo-szent-janos-templom","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban. A 16. \u00e9s 17. sz\u00e1zadban b\u0151v\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":420,"townId":24,"active":2,"name_LO":"Kostol sv. \u0160tefana kr\u00e1\u013ea","address":"\u0160t\u00farova 1\/58, 900 01 Modra","mapdata":"1|893|503","gps_lat":"48.3355260000","gps_long":"17.3110850000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_r.k._sv._%C5%A0tefana_kr%C3%A1%C4%BEa_%C5%A0t%C3%BArova_57_Modra_2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kostol r.k. sv. \u0160tefana kr\u00e1\u013ea \u0160t\u00farova 57 Modra 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/80\/Kostol_r.k._sv._%C5%A0tefana_kr%C3%A1%C4%BEa_%C5%A0t%C3%BArova_57_Modra_2.JPG\/256px-Kostol_r.k._sv._%C5%A0tefana_kr%C3%A1%C4%BEa_%C5%A0t%C3%BArova_57_Modra_2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_r.k._sv._%C5%A0tefana_kr%C3%A1%C4%BEa_%C5%A0t%C3%BArova_57_Modra_2.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Istv\u00e1n kir\u00e1ly r\u00f3m. kat. pl\u00e9b\u00e1niatemplom ","seolink":"szent-istvan-kiraly-rom-kat-plebaniatemplom","note":"","history":"1873-ban \u00e9p\u00fclt klassziciz\u00e1l\u00f3 renesz\u00e1nsz st\u00edlusban, Feigler Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n.@1574-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, eredetileg \u0151rtorony volt \u00e9s term\u00e9szeti katasztr\u00f3f\u00e1k illetve az ellens\u00e9g k\u00f6zeledt\u00e9nek jelz\u00e9s\u00e9re szolg\u00e1lt. N\u00e9gy harangja volt, \u00e9s 1731-ben \u00f3raszerkezetet is kapott. 53 m\u00e9ter magas. 1873 \u00e9s 1876 k\u00f6z\u00f6tt belefoglalt\u00e1k az \u00e9p\u00fcl\u0151 Szent Istv\u00e1n kir\u00e1ly templomba, annak harangtornya lett."},{"sightId":421,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Nemeck\u00fd evanjelick\u00fd kostol a. v.","address":"1046 1, 900 01 Modra","mapdata":"1|975|734","gps_lat":"48.3327850000","gps_long":"17.3120940000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022fe\u0165our \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra_German_and_Slovak_Lutheran_Church_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Modra German and Slovak Lutheran Church 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a9\/Modra_German_and_Slovak_Lutheran_Church_01.jpg\/512px-Modra_German_and_Slovak_Lutheran_Church_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra_German_and_Slovak_Lutheran_Church_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Efe\u0165our\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"N\u00e9met evang\u00e9likus templom ","seolink":"nemet-evangelikus-templom","note":"","history":"1833-1834 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, 1866-ban alak\u00edtott\u00e1k jelenlegi form\u00e1j\u00e1ra. Neoklasszicista st\u00edlus\u00fa."},{"sightId":422,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00fd evanjelick\u00fd a. v. kostol Modra","address":"Doln\u00e1 159, 900 01 Modra","mapdata":"1|980|758","gps_lat":"48.3325070000","gps_long":"17.3121550000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pavol Fre\u0161o \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovensk%C3%BD_evanjelick%C3%BD_kostol,_Modra.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Slovensk\u00fd evanjelick\u00fd kostol, Modra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ac\/Slovensk%C3%BD_evanjelick%C3%BD_kostol%2C_Modra.jpg\/256px-Slovensk%C3%BD_evanjelick%C3%BD_kostol%2C_Modra.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovensk%C3%BD_evanjelick%C3%BD_kostol,_Modra.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPavol Fre\u0161o\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Szlov\u00e1k evang\u00e9likus templom ","seolink":"szlovak-evangelikus-templom","note":"","history":"1825-1835 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":423,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Horn\u00e1 br\u00e1na","address":"\u0160t\u00farova 268, 900 01 Modra","mapdata":"1|857|201","gps_lat":"48.3387850000","gps_long":"17.3102950000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoskapu-varosfalak-Modor-1232","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Br%C3%A1na_opevnenia_-_Horn%C3%A1_br%C3%A1na,_%C5%A0t%C3%BArova_128,_Modra.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Br\u00e1na opevnenia - Horn\u00e1 br\u00e1na, \u0160t\u00farova 128, Modra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/26\/Br%C3%A1na_opevnenia_-_Horn%C3%A1_br%C3%A1na%2C_%C5%A0t%C3%BArova_128%2C_Modra.JPG\/256px-Br%C3%A1na_opevnenia_-_Horn%C3%A1_br%C3%A1na%2C_%C5%A0t%C3%BArova_128%2C_Modra.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Br%C3%A1na_opevnenia_-_Horn%C3%A1_br%C3%A1na,_%C5%A0t%C3%BArova_128,_Modra.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Fels\u0151 kapu","seolink":"felso-kapu","note":"","history":"1610 - 1618 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. \u00c1rok, felvon\u00f3h\u00edd \u00e9s l\u0151r\u00e9sek v\u00e9dt\u00e9k."},{"sightId":424,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Kaplnka Panny M\u00e1rie Sne\u017enej","address":"Doln\u00e1 2","mapdata":"1|947|730","gps_lat":"48.3329730000","gps_long":"17.3118310000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434 \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_barokov%C3%A1_kaplnka_Panny_M%C3%A1rie_Sne%C5%BEnej_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022R\u00edmskokatol\u00edcka barokov\u00e1 kaplnka Panny M\u00e1rie Sne\u017enej - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6d\/R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_barokov%C3%A1_kaplnka_Panny_M%C3%A1rie_Sne%C5%BEnej_-_panoramio.jpg\/512px-R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_barokov%C3%A1_kaplnka_Panny_M%C3%A1rie_Sne%C5%BEnej_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_barokov%C3%A1_kaplnka_Panny_M%C3%A1rie_Sne%C5%BEnej_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Havas Sz\u0171z M\u00e1ria-k\u00e1polna ","seolink":"havas-szuz-maria-kapolna","note":"","history":"1760-ban \u00e9p\u00fclt, keresztel\u0151k\u00e1polna volt. Havas Sz\u0171z M\u00e1ria \u00fcnnep\u00e9t Augusztus 5-\u00e9n tartj\u00e1k."},{"sightId":425,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Ka\u0161tie\u013e + z\u00e1hrada (smer Kr\u00e1\u013eov\u00e1)","address":"Horn\u00e1 20","mapdata":"1|906|23","gps_lat":"48.3408550000","gps_long":"17.3110220000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"16","homepage":"https:\/\/mvc.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ka%C5%A1tie%C4%BE_Horn%C3%A1_20_Modra.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ka\u0161tie\u013e Horn\u00e1 20 Modra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d4\/Ka%C5%A1tie%C4%BE_Horn%C3%A1_20_Modra.JPG\/512px-Ka%C5%A1tie%C4%BE_Horn%C3%A1_20_Modra.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ka%C5%A1tie%C4%BE_Horn%C3%A1_20_Modra.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kast\u00e9ly","seolink":"kastely","note":"Kis-K\u00e1rp\u00e1toki Bor\u00fat Egyes\u00fclet","history":"Jelenleg kert\u00e9szeti \u00e9s sz\u0151l\u00e9szeti szakiskola.@A 16. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt, a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n a Habsburgok \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1l-renesz\u00e1nsz st\u00edlusban ny\u00e1ri vad\u00e1szkast\u00e9ly c\u00e9lj\u00e1ra."},{"sightId":426,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Modransk\u00e1 ba\u0161ta","address":"N\u00e1mestie Slobody 3","mapdata":"1|710|469","gps_lat":"48.3359030000","gps_long":"17.3076960000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.snm.sk\/?galeria-ignaca-bizmayera-uvodna-stranka","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ba%C5%A1ta_mestsk%C3%A9ho_opevnenia_n%C3%A1m._Slobody_3,_Modra_4.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ba\u0161ta mestsk\u00e9ho opevnenia n\u00e1m. Slobody 3, Modra 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/Ba%C5%A1ta_mestsk%C3%A9ho_opevnenia_n%C3%A1m._Slobody_3%2C_Modra_4.JPG\/512px-Ba%C5%A1ta_mestsk%C3%A9ho_opevnenia_n%C3%A1m._Slobody_3%2C_Modra_4.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ba%C5%A1ta_mestsk%C3%A9ho_opevnenia_n%C3%A1m._Slobody_3,_Modra_4.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Renesz\u00e1nsz k\u00f6rb\u00e1stya, Szlov\u00e1k Nemzeti Gal\u00e9ria ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa ","seolink":"reneszansz-korbastya-szlovak-nemzeti-galeria-kiallitasa","note":"","history":""},{"sightId":427,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Emreszovsk\u00fd dom","address":"\u0160t\u00farova 84","mapdata":"1|872|391","gps_lat":"48.3368150000","gps_long":"17.3106310000","religion":0,"oldtype":"115","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky_pam%C3%A4tn%C3%BD_%C5%A0t%C3%BArova_84_Modra.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dom me\u0161tiansky pam\u00e4tn\u00fd \u0160t\u00farova 84 Modra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/08\/Dom_me%C5%A1tiansky_pam%C3%A4tn%C3%BD_%C5%A0t%C3%BArova_84_Modra.JPG\/512px-Dom_me%C5%A1tiansky_pam%C3%A4tn%C3%BD_%C5%A0t%C3%BArova_84_Modra.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky_pam%C3%A4tn%C3%BD_%C5%A0t%C3%BArova_84_Modra.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Emresz-h\u00e1z, \u013dudov\u00edt \u0160t\u00far M\u00fazeum","seolink":"emresz-haz--ludovit-stur-muzeum","note":"","history":"Eredetileg f\u00f6ldszintes renesz\u00e1nsz borh\u00e1z volt. A 19. sz\u00e1zadban az Emresz csal\u00e1d tulajdona volt."},{"sightId":428,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00e9 gymn\u00e1zium","address":"Doln\u00e1 24","mapdata":"1|940|812","gps_lat":"48.3320050000","gps_long":"17.3117340000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gymn%C3%A1zium_pam%C3%A4tn%C3%A9_Doln%C3%A1_24_Modra1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Gymn\u00e1zium pam\u00e4tn\u00e9 Doln\u00e1 24 Modra1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f1\/Gymn%C3%A1zium_pam%C3%A4tn%C3%A9_Doln%C3%A1_24_Modra1.JPG\/512px-Gymn%C3%A1zium_pam%C3%A4tn%C3%A9_Doln%C3%A1_24_Modra1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Gymn%C3%A1zium_pam%C3%A4tn%C3%A9_Doln%C3%A1_24_Modra1.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus gimn\u00e1zium","seolink":"evangelikus-gimnazium","note":"","history":"1610-ben alap\u00edtott\u00e1k az evang\u00e9likus gimn\u00e1ziumot. 1674-ben az ellenreform\u00e1ci\u00f3 miatt bez\u00e1rt\u00e1k, de 1691-ben \u00fajraindulhatott, a v\u00e1roson k\u00edv\u00fcl. A jelenlegi \u00e9p\u00fclet 1825-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":429,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Hotel Majolika","address":"S\u00faken\u00edcka 41","mapdata":"1|802|751","gps_lat":"48.3328850000","gps_long":"17.3094290000","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"80","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra,_hotel_Majolika_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Modra, hotel Majolika - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b1\/Modra%2C_hotel_Majolika_-_panoramio.jpg\/512px-Modra%2C_hotel_Majolika_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Modra,_hotel_Majolika_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00e9gi majolikagy\u00e1r","seolink":"regi-majolikagyar","note":"","history":"1883-ban alap\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":430,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Kl\u00e1\u0161tor Ur\u0161ul\u00ednok (Claudianum, \u0160t\u00farova 34)","address":"\u0160t\u00farova 34","mapdata":"1|910|623","gps_lat":"48.3341630000","gps_long":"17.3113820000","religion":1,"oldtype":"5, 74","newtype":"78","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kl%C3%A1%C5%A1tor_Ur%C5%A1ul%C3%ADnok,_%C5%A0t%C3%BArova_34,_Modra_04.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kl\u00e1\u0161tor Ur\u0161ul\u00ednok, \u0160t\u00farova 34, Modra 04\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9b\/Kl%C3%A1%C5%A1tor_Ur%C5%A1ul%C3%ADnok%2C_%C5%A0t%C3%BArova_34%2C_Modra_04.JPG\/512px-Kl%C3%A1%C5%A1tor_Ur%C5%A1ul%C3%ADnok%2C_%C5%A0t%C3%BArova_34%2C_Modra_04.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kl%C3%A1%C5%A1tor_Ur%C5%A1ul%C3%ADnok,_%C5%A0t%C3%BArova_34,_Modra_04.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Orsolya-rendi z\u00e1rda \u00e9s le\u00e1nyiskola","seolink":"egykori-orsolya-rendi--zarda-es-leanyiskola","note":"","history":"1901-ben alap\u00edtott\u00e1k a r\u00f3mai katolikus l\u00e1nyok nevel\u00e9s\u00e9re az iskol\u00e1t \u00e9s egy z\u00e1rd\u00e1t a nyitrai Orsolya-rendi n\u0151v\u00e9rek. Vaszary Kolos Ferenc esztergomi \u00e9rsek \u00e9p\u00edttette."},{"sightId":431,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Pedagogick\u00e1 a kult\u00farna akad\u00e9mia","address":"Sokolsk\u00e1 6","mapdata":"1|572|539","gps_lat":"48.3350770000","gps_long":"17.3053650000","religion":0,"oldtype":"75","newtype":"75","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Magyar Kir. \u00c1llami Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pezde","seolink":"egykori-magyar-kir-allami-tanitokepezde","note":"Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 int\u00e9zet.","history":"1884 \u00e9s 1887 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":432,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Synag\u00f3ga","address":"S\u00faken\u00edcka 34","mapdata":"1|826|746","gps_lat":"48.3328910000","gps_long":"17.3094970000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%BDval%C3%A1_synag%C3%B3ga,_S%C3%BAken%C3%ADcka_34,_Modra_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022B\u00fdval\u00e1 synag\u00f3ga, S\u00faken\u00edcka 34, Modra 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/B%C3%BDval%C3%A1_synag%C3%B3ga%2C_S%C3%BAken%C3%ADcka_34%2C_Modra_01.JPG\/512px-B%C3%BDval%C3%A1_synag%C3%B3ga%2C_S%C3%BAken%C3%ADcka_34%2C_Modra_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%BDval%C3%A1_synag%C3%B3ga,_S%C3%BAken%C3%ADcka_34,_Modra_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Zsinag\u00f3ga","seolink":"zsinagoga","note":"","history":"1902-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":433,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Hradby","address":"","mapdata":"1|1021|547","gps_lat":"48.3350670000","gps_long":"17.3130190000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022ANDREJ NEUHERZ \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:MESTSK%C3%89_HRADBY_-_PANOR%C3%81MA_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022MESTSK\u00c9 HRADBY - PANOR\u00c1MA - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/82\/MESTSK%C3%89_HRADBY_-_PANOR%C3%81MA_-_panoramio.jpg\/512px-MESTSK%C3%89_HRADBY_-_PANOR%C3%81MA_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:MESTSK%C3%89_HRADBY_-_PANOR%C3%81MA_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EANDREJ NEUHERZ\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosfalak","seolink":"varosfalak","note":"","history":"1610-1646 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fcltek a v\u00e1ros falai, miut\u00e1n Modort 1607-ben I. Rudolf kir\u00e1ly szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 nyilv\u00e1n\u00edtotta. H\u00e1rom kapuja volt. Ebb\u0151l az \u00e9szaki kapu, kisebb falmaradv\u00e1nyok \u00e9s egy boroz\u00f3nak \u00e1talak\u00edtott k\u00f6r alak\u00fa torony maradt meg."},{"sightId":434,"townId":24,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1312|1213","gps_lat":"48.3274040000","gps_long":"17.3180360000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-k\u00e1polna ","seolink":"szentharomsag-kapolna","note":"","history":"1758-ban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":435,"townId":24,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1016|1016","gps_lat":"48.3298510000","gps_long":"17.3129420000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:S%C5%AFso%C5%A1ie_pred_cintor%C3%ADnom_v_Modre.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022S\u016fso\u0161ie pred cintor\u00ednom v Modre\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/14\/S%C5%AFso%C5%A1ie_pred_cintor%C3%ADnom_v_Modre.JPG\/256px-S%C5%AFso%C5%A1ie_pred_cintor%C3%ADnom_v_Modre.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:S%C5%AFso%C5%A1ie_pred_cintor%C3%ADnom_v_Modre.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Golgota-szoborcsoport","seolink":"golgota-szoborcsoport","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fclt. Krisztust \u00e1br\u00e1zolja Sz\u0171z M\u00e1ria, J\u00e1nos evang\u00e9lista \u00e9s M\u00e1ria Magdolna t\u00e1rsas\u00e1g\u00e1ban."},{"sightId":436,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Kalv\u00e1ria","address":"","mapdata":"1|102|1071","gps_lat":"48.3290460000","gps_long":"17.2972530000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"3","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"K\u00e1lv\u00e1ria","seolink":"kalvaria","note":"","history":"1814-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":437,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Radnica","address":"Sturova 54, Modra","mapdata":"1|911|518","gps_lat":"48.3352280000","gps_long":"17.3111900000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radnica_%C5%A0t%C3%BArova_54_Modra_1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Radnica \u0160t\u00farova 54 Modra 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3c\/Radnica_%C5%A0t%C3%BArova_54_Modra_1.JPG\/512px-Radnica_%C5%A0t%C3%BArova_54_Modra_1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radnica_%C5%A0t%C3%BArova_54_Modra_1.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ehorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"Modort I. Rudolf kir\u00e1ly szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 tette 1607-ben. Ezut\u00e1n renesz\u00e1nsz v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1t alak\u00edtottak ki. 1830 \u00e9s 1837 k\u00f6z\u00f6tt, illetve a 20. sz\u00e1zas 60-as \u00e9s 70-es \u00e9veiben \u00faj\u00edtott\u00e1k fel. Alatta borospince tal\u00e1lhat\u00f3, ahol az ad\u00f3 gyan\u00e1nt begy\u0171jt\u00f6tt bort t\u00e1rolt\u00e1k."},{"sightId":438,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Socha sv. J\u00e1na Nepomuck\u00e9ho","address":"Dukelsk\u00e1 ulica pri kostole sv\u00e4t\u00e9ho \u0160tefana Kr\u00e1\u013ea, Modra","mapdata":"1|879|501","gps_lat":"48.3355410000","gps_long":"17.3106350000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Nepomuki Szent J\u00e1nos szobra","seolink":"nepomuki-szent-janos-szobra","note":"","history":""},{"sightId":439,"townId":24,"active":1,"name_LO":"Kamenn\u00e1 stud\u0148a so sochou sv. Flori\u00e1na","address":"","mapdata":"1|680|499","gps_lat":"48.3355240000","gps_long":"17.3072510000","religion":1,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Font%C3%A1na_sv._Flori%C3%A1na,_n%C3%A1m._Slobody,_Modra.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Font\u00e1na sv. Flori\u00e1na, n\u00e1m. Slobody, Modra\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2c\/Font%C3%A1na_sv._Flori%C3%A1na%2C_n%C3%A1m._Slobody%2C_Modra.JPG\/512px-Font%C3%A1na_sv._Flori%C3%A1na%2C_n%C3%A1m._Slobody%2C_Modra.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Font%C3%A1na_sv._Flori%C3%A1na,_n%C3%A1m._Slobody,_Modra.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Fl\u00f3ri\u00e1n k\u00fat","seolink":"szent-florian-kut","note":"","history":"A gimn\u00e1zium el\u0151tt \u00e1ll, de eredetileg m\u00e1shol volt. 1752-ben k\u00e9sz\u00fclt."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}