exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Losonc Zászló

Losonc

Lučenec
Losonc
Szlovák:
Lučenec
Német:
Lizenz
Latin:
Lutetia Hungarorum
Vármegye:
Nógrád
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Besztercebányai
Folyó:
Kriványi-patak
Tengerszint feletti magasság:
186 m
GPS koordináták:
48.328499, 19.669265
Google térkép:
Népesség
Népesség:
28e
Magyarok aránya:
13.1%
Népesség 1910-ben
Összesen 12939
Magyarok 82.18%
Németek 3.3%
Szlovákok 12.94%
Címer
Coat of arms of Lučenec

A Nógrádi-medencében a Kriványi-patak mellett fekvő kis magyar mezőváros sokat szenvedett az idegen hódítók pusztításaitól. A 15. század közepén cseh fosztogatók kerítették hatalmukba, és a templomot rablófészekké változtatták. Száz évre rá törökök foglalták el. 1849-ben a magyar szabadságharc idején az intervenciós orosz sereg égette porig bosszúból az ellenállás miatt. 1919 januárjában a még mindig magyarok lakta várost csehszlovák légiósok szállták meg és az éj leple alatt alantas módon ledöntötték és végigvonszolták a városon Kossuth Lajos szobrát. A második világháborút követően aztán az addig mindent túlélő magyarság nagy részét a barbár hódítók kitelepítették.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
XII. század
A losoncapátfalvi apátsághoz tartozott.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1247
Először említették, Luchunch néven.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták a Felvidék jelentős részét. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1442
Jan Jiskra vezetésével a husziták betörtek.
1449–1450
Háborút vívtak a husziták Magyarországról való kiűzésére.
1450 március 28.
Mezőkövesden békét kötöttek, de azt Jiskra megszegte.
1451. szeptember 7.
Jiskra megszegte a békét, így Hunyadi János hadat vezetett ellene. Megostromolta a losonci Szentkirálydombon a kolostorból átalakított huszita erődöt. Jiskra serege Gács várából a felmentésre indult, Hunyadi elébe ment. Ekkor az erődöt kőrbezáró magyar sereg, talán árulás következtében megfutamodott. Hunyadi két tűz közé került, és vereséget szenvedett.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1554
Fülek elestével török kézre került.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1593
Füleket a császári csapatok visszafoglalták a töröktől, vele együtt Losonc is felszabadult.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem előtt meghódolt.
1621
Bethlen Gábor itt őrizte a Szent Koronát.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1686
Buda visszafoglalásakor a törököt végleg kiűzték.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1755. június
Losonc nagy része tűzvészben leégett.
1785-től
Mezőváros volt.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1849. március 24.
Beniczky Lajos rajtaütésszerűen legyőzte a Losoncon állomásozó a császári csapatokat.
1849. Augusztus 1.
Mintegy 90 fős orosz alakulat érkezett a városba. A tisztek a Sárkány vendéglőben reggeliztek, amikor egy 150 fős gerillacsapat támadta meg őket. Három tisztet és három közlegényt lelőttek, továbbiakat foglyul ejtettek.
1849. augusztus 9.
A Gesztelynél Leiningen-Westerburg Károly honvéd tábornoktól július 28-án vereséget szenvedő Grabbe vezette orosz csapatok bosszúból felgyújtották a várost.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1871
Vasúti összeköttetés létesült Budapesttel a Fülek - Losonc - Zólyom - Ruttka vonalon.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 3.
A Csehszlovákok megszállták Losoncot.
1919. január 8.
Az éj leple alatt a mai Kubinyi téren álló Kossuth-szobrot a cseh legionisták kötéllel lehúzták – ekkor letört a feje – majd a városon végigvontatva a tüzér kaszárnya egyik istállójában helyezték el.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. május 30.
A Magyar Tanácsköztársaság csapatai visszafoglalták Losoncot.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1938. november 2.
Első bécsi döntés
Több...
1938. november 2.
Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte.
1938. november 2.
Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Losoncot.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945
Losoncon működött az egyik internálótábor, ahol a kitelepítésre ítélt magyarok illetve németek raboskodtak.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szűz Mária látogatása római katolikus templom
Kostol návštevy Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária látogatása római katolikus templom
Története

Gótikus eredetű barokk épület, 1783-ban épült. 1792-ben megnagyobbították, 1850-ben és 1895-ben helyreállították.

Református templom
Kalvínsky kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

Elődét 1128-ban emelte Lambert nádor, Szent László király lánytestvérének fia. A 15. században a huszita rablóvezér, Jiskra erődtemplommá alakította. 1608-ban reformátusok tulajdonába került. 1849. augusztusában a város oroszok általi felégetésekor súlyosan megrongálódott. 1851-1863 között neogótikus stílusban újjáépítették Wagner János építész tervei alapján. Felszentelésére 1864-ben került sor. 1851-ben a renoválás kezdetén sírokat tártak fel a templomban, ahol arany és ezüst ékszereket találtak. Az úgynevezett "Losonci kincs" a budapesti Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. 1944/45 fordulóján a háborús események következtében a templom használhatatlanná vált. A benesi dekrétumok alapján minden vagyonától megfosztott református egyház a templomot képtelen volt rendbe hozni. 2005-ben kapta vissza az egyház, és újra rendeltetésszerűen kezdték használni. 2015. június 21-én, ünnepi istentisztelet keretében a templom felszentelésének 150. és visszaszerzésének 10. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak.

Evangélikus templom
ECAV Lučenec
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1859-ben késő klasszicista stílusban építették az 1784-ben épített korábbi templom helyén.

Római katolikus plébánia
Rímskokatolícky farský úrad
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Római katolikus plébánia
Története

1780 - 1792 között épült késő barokk stílusban. 1849-ben az oroszok kirabolták, felgyújtották. Egy új plébániát épített a régi helyén Bartakovics Béla rozsnyói püspök. 1897-ben felújították.

Neológ zsinagóga, Zsidó Kiállítás
Synagóga Lučenec
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum, rendezvényközpont
Felekezet:
zsidó
Megjegyzés:
Múzeum, koncertek, rendezvények helyszíne
Felkeres
Neológ zsinagóga, Zsidó Kiállítás
Története

1925-ben adták át.

Középületek
Városháza, Losonci Városi Múzeum
Radnica 
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza, múzeum
Felkeres
Városháza, Losonci Városi Múzeum
Története

1893-94 között épült szecessziós stílusban.

Kulturális létesítmények
 M. Kir. Állami Főgimnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
 Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda
Felkeres
 M. Kir. Állami Főgimnázium
Története

A losonci Kármán utca 5-ös számú épületének hivatalos megnevezése Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Eredetileg, 1883-ban gimnáziumnak épült.

Vigadó
Reduta
Eredetileg:
vigadó / koncertterem
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó, vendéglő / cukrászda / kávéház
Megjegyzés:
Hotel Reduta
Felkeres
Vigadó
Története

1816-ban épült, 1856-ban átépítették.

Magánlakhelyek
Szabó Gyula Emlékház és emléktábla
Eredetileg:
ház, emléktábla
Jelenleg:
múzeum, emléktábla
Felkeres
Szabó Gyula Emlékház és emléktábla
Története

Szabó Gyula (1907 Budapest – 1972 Prága). A jelentős életművet hátrahagyó felvidéki festőművész, grafikus és költő Losoncon élt és alkotott. Felirata: "SZABÓ GYULA / 1907 – 1972 / Képzőművész és költő emlékháza"

Szilassy-kastély
Silašiho Kaštiel
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
elhagyatott
Felkeres
Szilassy-kastély
Története

17. századi barokk kúria. Id. Szilassy József (1755-1835) alakította ki a barokk kúriából a ma is álló klasszicista kastélyt.

Lehner Ödön tervezte Rakottyai-villa
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
bölcsöde / óvoda
Megjegyzés:
Bölcsöde
Felkeres
Lehner Ödön tervezte Rakottyai-villa
Története

Rakottyai György (1858-1914) zománcgyáros családi villájaként épült 1910-ben. Lechner Ödön, a magyar szecessziós építőművészet legjelesebb képviselője (1845-1914) tervezte.

Nógrádi Múzeum és Galéria
Novohradské múzeum a galéria
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum, galéria
Megjegyzés:
A múzeumban régészeti leletek, üveg és zománctermékek, a gácsi Forgách vár berendezési tárgyai, és Csontváry Kosztka Tivadar festményei vannak kiállítva.
Felkeres
Nógrádi Múzeum és Galéria
Története

Kubinyi-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Kubinyi-ház
Története

A szomszédos Videfalván született, de az 1840-es években Losoncon élt közéleti személyiség, természettudós, Kubinyi Ferenc (1796-1874), és felesége, Losonczi Gyürky Franciska háza a város és a megye társas életének központja, jótékony célú előadások, rendezvények színhelye volt a reformkorban. Nógrád képviselőjeként Kubinyi az 1830-es években a pozsonyi reformországgyűléseken szólalt fel. Kossuth, Széchenyi, Wesselényi mellett a diéta vezéralakjai közé tartozott.

Emlékművek
Kossuth Lajos egykori szobra, Nógrád védelmezője szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Kossuth Lajos egykori szobra, Nógrád védelmezője szobor
Története

1910. szeptember 19-én leplezték le a Kubinyi tér közepén, Holló Barnabás alkotása. 1919 januárjában, mikor a cseh katonaság megszállta Losoncot, egyik napról a másikra eltüntették. A talapzat kőhonvédje a Nógrádi Galéria kertjében található. Helyére 2002-ben egy fából és bádogból készült figurát, „Nógrád védelmezőjét“ állították, szlovák és latin magyarázó szöveggel ellátva.

Egykori Kossuth-szobor maradványa
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Egykori Kossuth-szobor maradványa
Története

1910. szeptember 19-én leplezték le a Kubinyi tér közepén Kossuth Lajos szobrát, Holló Barnabás alkotását. 1919 januárjában, mikor a cseh katonaság megszállta Losoncot, egyik napról a másikra eltüntették. A talapzat kőhonvédje a Nógrádi Galéria kertjében található.

Kármán József emlékmű, volt Honvéd-emlékmű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Kármán József emlékmű, volt Honvéd-emlékmű
Története

1877 március 24-én a Kubinyi téren, a ref. templom mellett leplezték le a honvéd emlékművet (kőobeliszk), annak emlékére, hogy 1849. március 24-én Beniczky Lajos honvédőrnagy alakulata megfutamította a többszörös túlerőben lévő császári katonaságot. 1945-ben a csehszlovák hatóság eltávolította.

Kármán József, felvilágosodás kori író (Fanni hagyományai, A nemzet csinosodása), lapkiadó (URÁNIA), színházszervező (1769 Losonc – 1795 Losonc). 1896-ban állították fel a szobrát eredetileg a M. Kir. Állami Főgimnázium bejáratával szemben. 1945-ben eltüntették a megszálló csehszlovákok. 1969 március 24-én az 1945-ben megsemmisített 1848/49-es honvédemlékmű helyére állították.

Kármán József-emléktábla
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Kármán József-emléktábla
Története

1896-ban Kármán József Nagybég utcai szülőházat megjelölték egy sötét gránit emléktáblával. 1926-ban a régi házat lebontották, de az emléktáblát visszahelyezték az új épület falára. 1945-ben az ország- és rendszerváltás után az emléktáblát is eltüntette a csehszlovák hatóság. 1969. március 24-én új, magyar-szlovák feliratú emléktáblát avattak fel,

"E HELYEN SZÜLETETT / KÁRMÁN JÓZSEF / MAGYAR ÍRÓ / 1769. MÁRCIUS 14-ÉN" felirattal.

Petőfi Sándor-emléktábla
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Petőfi Sándor-emléktábla
Története

Petőfi Sándor 1845-ös felvidéki utazásának utolsó állomása Losonc volt, ahol egy hetet töltött és két verset írt. A költő halálának 50. évfordulója alkalmából Losoncon, 1899. július 30-án emléktáblát avattak a házat ahol Petőfi megszállt. 1945-ben, mint minden magyar emléket, a Petőfi táblát is eltávolították. A helyi Csemadok vezetőségének 1950-ben sikerült elérnie, hogy Petőfi losonci látogatása 105-ik évfordulójára visszahelyezzék az emléktáblát, mégpedig ünnepélyesen.

"Itt időzött / Petőfi Sándor / 1845 évben / 1899. július 30"

Református templom felszentelésének emléktáblája
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom felszentelésének emléktáblája
Története

2015. június 21-én, ünnepi istentisztelet keretében a templom felszentelésének 150. és visszaszerzésének 10. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak.

Múzeumok és Galériák
Neológ zsinagóga, Zsidó Kiállítás
Synagóga Lučenec
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum, rendezvényközpont
Felekezet:
zsidó
Megjegyzés:
Múzeum, koncertek, rendezvények helyszíne
Felkeres
Neológ zsinagóga, Zsidó Kiállítás
Története

1925-ben adták át.

Városháza, Losonci Városi Múzeum
Radnica 
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza, múzeum
Felkeres
Városháza, Losonci Városi Múzeum
Története

1893-94 között épült szecessziós stílusban.

Szabó Gyula Emlékház és emléktábla
Eredetileg:
ház, emléktábla
Jelenleg:
múzeum, emléktábla
Felkeres
Szabó Gyula Emlékház és emléktábla
Története

Szabó Gyula (1907 Budapest – 1972 Prága). A jelentős életművet hátrahagyó felvidéki festőművész, grafikus és költő Losoncon élt és alkotott. Felirata: "SZABÓ GYULA / 1907 – 1972 / Képzőművész és költő emlékháza"

Nógrádi Múzeum és Galéria
Novohradské múzeum a galéria
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum, galéria
Megjegyzés:
A múzeumban régészeti leletek, üveg és zománctermékek, a gácsi Forgách vár berendezési tárgyai, és Csontváry Kosztka Tivadar festményei vannak kiállítva.
Felkeres
Nógrádi Múzeum és Galéria
Története

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.3284990000","long":"19.6692650000"},"townlink":"losonc-lucenec","town":{"townId":4,"active":1,"name_HU":"Losonc","name_LO":"Lu\u010denec","name_GE":"Lizenz","name_LT":"Lutetia Hungarorum","seolink":"losonc-lucenec","listorder":23,"oldcounty":6,"country":2,"division":6,"altitude":"186","gps_lat":"48.3284990000","gps_long":"19.6692650000","population":28,"hungarian_2011":13.1,"population_1910":12939,"hungarian_1910":82.18,"german_1910":3.3,"slovak_1910":12.94,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Miroslav Blaho \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lucenec_katol%C3%ADcky_a_kalv%C3%ADnsky_kostol_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Lucenec katol\u00edcky a kalv\u00ednsky kostol - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/57\/Lucenec_katol%C3%ADcky_a_kalv%C3%ADnsky_kostol_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lucenec_katol%C3%ADcky_a_kalv%C3%ADnsky_kostol_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMiroslav Blaho\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"N\u00f3gr\u00e1di-medence","river":"Kriv\u00e1nyi-patak","description":"A N\u00f3gr\u00e1di-medenc\u00e9ben a Kriv\u00e1nyi-patak mellett fekv\u0151 kis magyar mez\u0151v\u00e1ros sokat szenvedett az idegen h\u00f3d\u00edt\u00f3k puszt\u00edt\u00e1sait\u00f3l. A 15. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n cseh fosztogat\u00f3k ker\u00edtett\u00e9k hatalmukba, \u00e9s a templomot rabl\u00f3f\u00e9szekk\u00e9 v\u00e1ltoztatt\u00e1k. Sz\u00e1z \u00e9vre r\u00e1 t\u00f6r\u00f6k\u00f6k foglalt\u00e1k el. 1849-ben a magyar szabads\u00e1gharc idej\u00e9n az intervenci\u00f3s orosz sereg \u00e9gette porig bossz\u00fab\u00f3l az ellen\u00e1ll\u00e1s miatt. 1919 janu\u00e1rj\u00e1ban a m\u00e9g mindig magyarok lakta v\u00e1rost csehszlov\u00e1k l\u00e9gi\u00f3sok sz\u00e1llt\u00e1k meg \u00e9s az \u00e9j leple alatt alantas m\u00f3don led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k \u00e9s v\u00e9gigvonszolt\u00e1k a v\u00e1roson Kossuth Lajos szobr\u00e1t. A m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat k\u00f6vet\u0151en azt\u00e1n az addig mindent t\u00fal\u00e9l\u0151 magyars\u00e1g nagy r\u00e9sz\u00e9t a barb\u00e1r h\u00f3d\u00edt\u00f3k kitelep\u00edtett\u00e9k.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@XII. sz\u00e1zad|A losoncap\u00e1tfalvi ap\u00e1ts\u00e1ghoz tartozott.@#5|@1247|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k, Luchunch n\u00e9ven.@#6|@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1442|Jan Jiskra vezet\u00e9s\u00e9vel a huszit\u00e1k bet\u00f6rtek.@1449\u20131450|H\u00e1bor\u00fat v\u00edvtak a huszit\u00e1k Magyarorsz\u00e1gr\u00f3l val\u00f3 ki\u0171z\u00e9s\u00e9re.@1450 m\u00e1rcius 28.|Mez\u0151k\u00f6vesden b\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6ttek, de azt Jiskra megszegte.@1451. szeptember 7.|Jiskra megszegte a b\u00e9k\u00e9t, \u00edgy Hunyadi J\u00e1nos hadat vezetett ellene. Megostromolta a losonci Szentkir\u00e1lydombon a kolostorb\u00f3l \u00e1talak\u00edtott huszita er\u0151d\u00f6t. Jiskra serege G\u00e1cs v\u00e1r\u00e1b\u00f3l a felment\u00e9sre indult, Hunyadi el\u00e9be ment. Ekkor az er\u0151d\u00f6t k\u0151rbez\u00e1r\u00f3 magyar sereg, tal\u00e1n \u00e1rul\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben megfutamodott. Hunyadi k\u00e9t t\u0171z k\u00f6z\u00e9 ker\u00fclt, \u00e9s veres\u00e9get szenvedett.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@#8|@#9|@1554|F\u00fclek elest\u00e9vel t\u00f6r\u00f6k k\u00e9zre ker\u00fclt.@#10|@1593|F\u00fcleket a cs\u00e1sz\u00e1ri csapatok visszafoglalt\u00e1k a t\u00f6r\u00f6kt\u0151l, vele egy\u00fctt Losonc is felszabadult.@#15|@1619|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt megh\u00f3dolt.@1621|Bethlen G\u00e1bor itt \u0151rizte a Szent Koron\u00e1t.@#16|@#25|@1686|Buda visszafoglal\u00e1sakor a t\u00f6r\u00f6k\u00f6t v\u00e9gleg ki\u0171zt\u00e9k.@#27|@1755. j\u00fanius|Losonc nagy r\u00e9sze t\u0171zv\u00e9szben le\u00e9gett.@1785-t\u0151l|Mez\u0151v\u00e1ros volt.@#28|@1849. m\u00e1rcius 24.|Beniczky Lajos rajta\u00fct\u00e9sszer\u0171en legy\u0151zte a Losoncon \u00e1llom\u00e1soz\u00f3 a cs\u00e1sz\u00e1ri csapatokat.@1849. Augusztus 1.|Mintegy 90 f\u0151s orosz alakulat \u00e9rkezett a v\u00e1rosba. A tisztek a S\u00e1rk\u00e1ny vend\u00e9gl\u0151ben reggeliztek, amikor egy 150 f\u0151s gerillacsapat t\u00e1madta meg \u0151ket. H\u00e1rom tisztet \u00e9s h\u00e1rom k\u00f6zleg\u00e9nyt lel\u0151ttek, tov\u00e1bbiakat foglyul ejtettek.@1849. augusztus 9.|A Gesztelyn\u00e9l Leiningen-Westerburg K\u00e1roly honv\u00e9d t\u00e1bornokt\u00f3l j\u00falius 28-\u00e1n veres\u00e9get szenved\u0151 Grabbe vezette orosz csapatok bossz\u00fab\u00f3l felgy\u00fajtott\u00e1k a v\u00e1rost.@#30|@1871|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9s l\u00e9tes\u00fclt Budapesttel a F\u00fclek - Losonc - Z\u00f3lyom - Ruttka vonalon.@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r 3.|A Csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Losoncot.@1919. janu\u00e1r 8.|Az \u00e9j leple alatt a mai Kubinyi t\u00e9ren \u00e1ll\u00f3 Kossuth-szobrot a cseh legionist\u00e1k k\u00f6t\u00e9llel leh\u00fazt\u00e1k \u2013 ekkor let\u00f6rt a feje \u2013 majd a v\u00e1roson v\u00e9gigvontatva a t\u00fcz\u00e9r kasz\u00e1rnya egyik ist\u00e1ll\u00f3j\u00e1ban helyezt\u00e9k el.@#34|@1919. m\u00e1jus 30.|A Magyar Tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g csapatai visszafoglalt\u00e1k Losoncot.@#36|@#37|@1938. november 2.|Az I. b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Magyarorsz\u00e1g visszakapta Losoncot.@#41|@#42|@1945|Losoncon m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az egyik intern\u00e1l\u00f3t\u00e1bor, ahol a kitelep\u00edt\u00e9sre \u00edt\u00e9lt magyarok illetve n\u00e9metek raboskodtak.@#43|@#44|&felvidek.ma|https:\/\/felvidek.ma\/2014\/08\/losonc-pusztulasa-1849-augusztus-8-9-en\/\nkorkep.sk|https:\/\/korkep.sk\/cikkek\/tortenelem\/2019\/01\/08\/mi-tortent-losoncon-100-evvel-ezelott-iii-resz\/"},"sights":[{"sightId":38,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Kostol n\u00e1v\u0161tevy Panny M\u00e1rie","address":"Kub\u00ednyiho n\u00e1mestie 63, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|964|684","gps_lat":"48.3282760000","gps_long":"19.6696010000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/lucenec.fara.sk\/index.php\/o-farnosti","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szuz-Maria-plebaniatemplom-Losonc-3327","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Kub%C3%ADnyi_Square.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Lu\u010denec - Kub\u00ednyi Square\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8d\/Lu%C4%8Denec_-_Kub%C3%ADnyi_Square.jpg\/512px-Lu%C4%8Denec_-_Kub%C3%ADnyi_Square.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Kub%C3%ADnyi_Square.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria l\u00e1togat\u00e1sa r\u00f3mai katolikus templom","seolink":"szuz-maria-latogatasa-romai-katolikus-templom","note":"","history":"G\u00f3tikus eredet\u0171 barokk \u00e9p\u00fclet, 1783-ban \u00e9p\u00fclt. 1792-ben megnagyobb\u00edtott\u00e1k, 1850-ben \u00e9s 1895-ben helyre\u00e1ll\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":39,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Kalv\u00ednsky kostol","address":"J. K\u00e1rm\u00e1na 64\/1, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|967|629","gps_lat":"48.3287980000","gps_long":"19.6695830000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Losonc-3326","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc026.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Losonc026\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cc\/Losonc026.JPG\/256px-Losonc026.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc026.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"El\u0151d\u00e9t 1128-ban emelte Lambert n\u00e1dor, Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly l\u00e1nytestv\u00e9r\u00e9nek fia. A 15. sz\u00e1zadban a huszita rabl\u00f3vez\u00e9r, Jiskra er\u0151dtemplomm\u00e1 alak\u00edtotta. 1608-ban reform\u00e1tusok tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. 1849. augusztus\u00e1ban a v\u00e1ros oroszok \u00e1ltali fel\u00e9get\u00e9sekor s\u00falyosan megrong\u00e1l\u00f3dott. 1851-1863 k\u00f6z\u00f6tt neog\u00f3tikus st\u00edlusban \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k Wagner J\u00e1nos \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. Felszentel\u00e9s\u00e9re 1864-ben ker\u00fclt sor. 1851-ben a renov\u00e1l\u00e1s kezdet\u00e9n s\u00edrokat t\u00e1rtak fel a templomban, ahol arany \u00e9s ez\u00fcst \u00e9kszereket tal\u00e1ltak. Az \u00fagynevezett \u0022Losonci kincs\u0022 a budapesti Nemzeti M\u00fazeumban tekinthet\u0151 meg. 1944\/45 fordul\u00f3j\u00e1n a h\u00e1bor\u00fas esem\u00e9nyek k\u00f6vetkezt\u00e9ben a templom haszn\u00e1lhatatlann\u00e1 v\u00e1lt. A benesi dekr\u00e9tumok alapj\u00e1n minden vagyon\u00e1t\u00f3l megfosztott reform\u00e1tus egyh\u00e1z a templomot k\u00e9ptelen volt rendbe hozni. 2005-ben kapta vissza az egyh\u00e1z, \u00e9s \u00fajra rendeltet\u00e9sszer\u0171en kezdt\u00e9k haszn\u00e1lni. 2015. j\u00fanius 21-\u00e9n, \u00fcnnepi istentisztelet keret\u00e9ben a templom felszentel\u00e9s\u00e9nek 150. \u00e9s visszaszerz\u00e9s\u00e9nek 10. \u00e9vfordul\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t avattak."},{"sightId":40,"townId":4,"active":1,"name_LO":"ECAV Lu\u010denec","address":"J\u00e1na Amosa Komensk\u00e9ho 732\/16, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|768|895","gps_lat":"48.3256230000","gps_long":"19.6660540000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/lucenec.lutheran.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Evanjelick%C3%BD_kostol_-2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Lu\u010denec - Evanjelick\u00fd kostol -2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/92\/Lu%C4%8Denec_-_Evanjelick%C3%BD_kostol_-2.jpg\/512px-Lu%C4%8Denec_-_Evanjelick%C3%BD_kostol_-2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Evanjelick%C3%BD_kostol_-2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1859-ben k\u00e9s\u0151 klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k az 1784-ben \u00e9p\u00edtett kor\u00e1bbi templom hely\u00e9n."},{"sightId":41,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Reduta","address":"984 01, Vajansk\u00e9ho 827\/2, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|947|753","gps_lat":"48.3274370000","gps_long":"19.6691650000","religion":0,"oldtype":"92","newtype":"80, 81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Vigado-Losonc-3328","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc012.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Losonc012\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Losonc012.JPG\/256px-Losonc012.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc012.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Vigad\u00f3","seolink":"vigado","note":"Hotel Reduta","history":"1816-ban \u00e9p\u00fclt, 1856-ban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":42,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Radnica\u00a0","address":"Doktora Herza 240\/1, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|906|741","gps_lat":"48.3275410000","gps_long":"19.6682910000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12, 98","homepage":"https:\/\/www.lukus.sk\/radnica\/","openinghours":"https:\/\/www.lukus.sk\/radnica\/rekonstrukcia\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Radnica_-_2017-1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Lu\u010denec - Radnica - 2017-1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Lu%C4%8Denec_-_Radnica_-_2017-1.jpg\/512px-Lu%C4%8Denec_-_Radnica_-_2017-1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Radnica_-_2017-1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za, Losonci V\u00e1rosi M\u00fazeum","seolink":"varoshaza-losonci-varosi-muzeum","note":"","history":"1893-94 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban."},{"sightId":43,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Synag\u00f3ga Lu\u010denec","address":"Adyho 69\/7, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|823|958","gps_lat":"48.3250030000","gps_long":"19.6671750000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"98, 106","homepage":"https:\/\/www.lukus.sk\/synagoga\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Zsinagoga-Losonc-672","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala) \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_in_Lu%C4%8Denec_(Losonc).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Synagogue in Lu\u010denec (Losonc)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/Synagogue_in_Lu%C4%8Denec_%28Losonc%29.jpg\/512px-Synagogue_in_Lu%C4%8Denec_%28Losonc%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Synagogue_in_Lu%C4%8Denec_(Losonc).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Neol\u00f3g zsinag\u00f3ga, Zsid\u00f3 Ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s","seolink":"neolog-zsinagoga-zsido-kiallitas","note":"M\u00fazeum, koncertek, rendezv\u00e9nyek helysz\u00edne","history":"1925-ben adt\u00e1k \u00e1t."},{"sightId":44,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Novohradsk\u00e9 m\u00fazeum a gal\u00e9ria","address":"N\u00e1mestie Kub\u00ednyiho 38\/3, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|985|697","gps_lat":"48.3282540000","gps_long":"19.6699880000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98, 99","homepage":"http:\/\/www.nmg.sk\/","openinghours":"http:\/\/www.nmg.sk\/Informacie_o_nas.html","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc023.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Losonc023\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Losonc023.JPG\/512px-Losonc023.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc023.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"N\u00f3gr\u00e1di M\u00fazeum \u00e9s Gal\u00e9ria","seolink":"nogradi-muzeum-es-galeria","note":"A m\u00fazeumban r\u00e9g\u00e9szeti leletek, \u00fcveg \u00e9s zom\u00e1ncterm\u00e9kek, a g\u00e1csi Forg\u00e1ch v\u00e1r berendez\u00e9si t\u00e1rgyai, \u00e9s Csontv\u00e1ry Kosztka Tivadar festm\u00e9nyei vannak ki\u00e1ll\u00edtva.","history":""},{"sightId":45,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"Losonc, K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef utca 1., a templomban","mapdata":"1|980|624","gps_lat":"48.3288100000","gps_long":"19.6693930000","religion":2,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-losonci-reformatus-templom-felszentelese-emlektablaja\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Reform\u00e1tus templom felszentel\u00e9s\u00e9nek eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja ","seolink":"reformatus-templom-felszentelesenek-emlektablaja","note":"","history":"2015. j\u00fanius 21-\u00e9n, \u00fcnnepi istentisztelet keret\u00e9ben a templom felszentel\u00e9s\u00e9nek 150. \u00e9s visszaszerz\u00e9s\u00e9nek 10. \u00e9vfordul\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t avattak."},{"sightId":46,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"K\u00e1rm\u00e1na 1","mapdata":"1|952|630","gps_lat":"48.3288100000","gps_long":"19.6693930000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-1849-marcius-24-i-losonci-csata-emlekmuve-honved-emlekmu\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc005.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Losonc005\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8d\/Losonc005.JPG\/256px-Losonc005.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc005.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef eml\u00e9km\u0171, volt Honv\u00e9d-eml\u00e9km\u0171","seolink":"karman-jozsef-emlekmu-volt-honved-emlekmu","note":"","history":"1877 m\u00e1rcius 24-\u00e9n a Kubinyi t\u00e9ren, a ref. templom mellett leplezt\u00e9k le a honv\u00e9d eml\u00e9km\u0171vet (k\u0151obeliszk), annak eml\u00e9k\u00e9re, hogy 1849. m\u00e1rcius 24-\u00e9n Beniczky Lajos honv\u00e9d\u0151rnagy alakulata megfutam\u00edtotta a t\u00f6bbsz\u00f6r\u00f6s t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1got. 1945-ben a csehszlov\u00e1k hat\u00f3s\u00e1g elt\u00e1vol\u00edtotta.@K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef, felvil\u00e1gosod\u00e1s kori \u00edr\u00f3 (Fanni hagyom\u00e1nyai, A nemzet csinosod\u00e1sa), lapkiad\u00f3 (UR\u00c1NIA), sz\u00ednh\u00e1zszervez\u0151 (1769 Losonc \u2013 1795 Losonc). 1896-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a szobr\u00e1t eredetileg a M. Kir. \u00c1llami F\u0151gimn\u00e1zium bej\u00e1rat\u00e1val szemben. 1945-ben elt\u00fcntett\u00e9k a megsz\u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1kok. 1969 m\u00e1rcius 24-\u00e9n az 1945-ben megsemmis\u00edtett 1848\/49-es honv\u00e9deml\u00e9km\u0171 hely\u00e9re \u00e1ll\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":47,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"\u00a0J. K\u00e1rm\u00e1na 5.","mapdata":"1|998|566","gps_lat":"48.3296030000","gps_long":"19.6701470000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Fogimnazium-Losonc-3615","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Z%C5%A0_s_materskou_%C5%A1kolou_J.K%C3%A1rm%C3%A1na.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Lu\u010denec - Z\u0160 s materskou \u0161kolou J.K\u00e1rm\u00e1na\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ec\/Lu%C4%8Denec_-_Z%C5%A0_s_materskou_%C5%A1kolou_J.K%C3%A1rm%C3%A1na.jpg\/512px-Lu%C4%8Denec_-_Z%C5%A0_s_materskou_%C5%A1kolou_J.K%C3%A1rm%C3%A1na.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Z%C5%A0_s_materskou_%C5%A1kolou_J.K%C3%A1rm%C3%A1na.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00a0M. Kir. \u00c1llami F\u0151gimn\u00e1zium","seolink":"\u00a0m-kir-allami-fogimnazium","note":"\u00a0K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef Magyar Tan\u00edt\u00e1si Nyelv\u0171 Alapiskola \u00e9s \u00d3voda","history":"A losonci K\u00e1rm\u00e1n utca 5-\u00f6s sz\u00e1m\u00fa \u00e9p\u00fclet\u00e9nek hivatalos megnevez\u00e9se K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef Magyar Tan\u00edt\u00e1si Nyelv\u0171 Alapiskola \u00e9s \u00d3voda Eredetileg, 1883-ban gimn\u00e1ziumnak \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":48,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"\u00a0J. K\u00e1rm\u00e1na 4.","mapdata":"1|945|599","gps_lat":"48.3291590000","gps_long":"19.6692320000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Karman-Jozsef-emlekoszlopa-Losonc-3330","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/karman-jozsef-emlektablaja\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc035.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Losonc035\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/89\/Losonc035.JPG\/512px-Losonc035.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc035.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef-eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"karman-jozsef-emlektabla","note":"","history":"1896-ban K\u00e1rm\u00e1n J\u00f3zsef Nagyb\u00e9g utcai sz\u00fcl\u0151h\u00e1zat megjel\u00f6lt\u00e9k egy s\u00f6t\u00e9t gr\u00e1nit eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1val. 1926-ban a r\u00e9gi h\u00e1zat lebontott\u00e1k, de az eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t visszahelyezt\u00e9k az \u00faj \u00e9p\u00fclet fal\u00e1ra. 1945-ben az orsz\u00e1g- \u00e9s rendszerv\u00e1lt\u00e1s ut\u00e1n az eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t is elt\u00fcntette a csehszlov\u00e1k hat\u00f3s\u00e1g. 1969. m\u00e1rcius 24-\u00e9n \u00faj, magyar-szlov\u00e1k felirat\u00fa eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t avattak fel,@\u0022E HELYEN SZ\u00dcLETETT \/ K\u00c1RM\u00c1N J\u00d3ZSEF \/ MAGYAR \u00cdR\u00d3 \/ 1769. M\u00c1RCIUS 14-\u00c9N\u0022 felirattal."},{"sightId":49,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|955|727","gps_lat":"48.3277890000","gps_long":"19.6694120000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kossuth-lajos-losonci-szobra\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Kossuth Lajos egykori szobra, N\u00f3gr\u00e1d v\u00e9delmez\u0151je szobor","seolink":"kossuth-lajos-egykori-szobra-nograd-vedelmezoje-szobor","note":"","history":"1910. szeptember 19-\u00e9n leplezt\u00e9k le a Kubinyi t\u00e9r k\u00f6zep\u00e9n, Holl\u00f3 Barnab\u00e1s alkot\u00e1sa. 1919 janu\u00e1rj\u00e1ban, mikor a cseh katonas\u00e1g megsz\u00e1llta Losoncot, egyik napr\u00f3l a m\u00e1sikra elt\u00fcntett\u00e9k. A talapzat k\u0151honv\u00e9dje a N\u00f3gr\u00e1di Gal\u00e9ria kertj\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3. Hely\u00e9re 2002-ben egy f\u00e1b\u00f3l \u00e9s b\u00e1dogb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt figur\u00e1t, \u201eN\u00f3gr\u00e1d v\u00e9delmez\u0151j\u00e9t\u201c \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, szlov\u00e1k \u00e9s latin magyar\u00e1z\u00f3 sz\u00f6veggel ell\u00e1tva."},{"sightId":50,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"\u00a0Vajansk\u00e9ho 5","mapdata":"1|916|797","gps_lat":"48.3269050000","gps_long":"19.6687700000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/petofi-sandor-emlektablaja-losoncon\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pauly~huwiki \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pet%C5%91fi-eml%C3%A9kt%C3%A1bla_Losoncon.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pet\u0151fi-eml\u00e9kt\u00e1bla Losoncon\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0e\/Pet%C5%91fi-eml%C3%A9kt%C3%A1bla_Losoncon.jpg\/512px-Pet%C5%91fi-eml%C3%A9kt%C3%A1bla_Losoncon.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pet%C5%91fi-eml%C3%A9kt%C3%A1bla_Losoncon.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPauly~huwiki\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor-eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"petofi-sandor-emlektabla","note":"","history":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor 1845-\u00f6s felvid\u00e9ki utaz\u00e1s\u00e1nak utols\u00f3 \u00e1llom\u00e1sa Losonc volt, ahol egy hetet t\u00f6lt\u00f6tt \u00e9s k\u00e9t verset \u00edrt. A k\u00f6lt\u0151 hal\u00e1l\u00e1nak 50. \u00e9vfordul\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l Losoncon, 1899. j\u00falius 30-\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t avattak a h\u00e1zat ahol Pet\u0151fi megsz\u00e1llt. 1945-ben, mint minden magyar eml\u00e9ket, a Pet\u0151fi t\u00e1bl\u00e1t is elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k. A helyi Csemadok vezet\u0151s\u00e9g\u00e9nek 1950-ben siker\u00fclt el\u00e9rnie, hogy Pet\u0151fi losonci l\u00e1togat\u00e1sa 105-ik \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1ra visszahelyezz\u00e9k az eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t, m\u00e9gpedig \u00fcnnep\u00e9lyesen.@\u0022Itt id\u0151z\u00f6tt \/ Pet\u0151fi S\u00e1ndor \/ 1845 \u00e9vben \/ 1899. j\u00falius 30\u0022"},{"sightId":51,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"ul. J. Szab\u00f3a 1.","mapdata":"1|120|701","gps_lat":"48.3279760000","gps_long":"19.6550060000","religion":0,"oldtype":"53, 39","newtype":"98, 39","homepage":"http:\/\/csemadok.sk\/felvideki-ertektar\/szabo-gyula-emlekhaz\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szabo-gyula-emlekhaz-es-emlektabla-losoncon\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pam%C3%A4tn%C3%BD_dom_J%C3%BAliusa_Szab%C3%B3a_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pam\u00e4tn\u00fd dom J\u00faliusa Szab\u00f3a - Lu\u010denec\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2c\/Pam%C3%A4tn%C3%BD_dom_J%C3%BAliusa_Szab%C3%B3a_-_Lu%C4%8Denec.jpg\/512px-Pam%C3%A4tn%C3%BD_dom_J%C3%BAliusa_Szab%C3%B3a_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pam%C3%A4tn%C3%BD_dom_J%C3%BAliusa_Szab%C3%B3a_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szab\u00f3 Gyula Eml\u00e9kh\u00e1z \u00e9s eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"szabo-gyula-emlekhaz-es-emlektabla","note":"","history":"Szab\u00f3 Gyula (1907 Budapest \u2013 1972 Pr\u00e1ga). A jelent\u0151s \u00e9letm\u0171vet h\u00e1trahagy\u00f3 felvid\u00e9ki fest\u0151m\u0171v\u00e9sz, grafikus \u00e9s k\u00f6lt\u0151 Losoncon \u00e9lt \u00e9s alkotott. Felirata: \u0022SZAB\u00d3 GYULA \/ 1907 \u2013 1972 \/ K\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9sz \u00e9s k\u00f6lt\u0151 eml\u00e9kh\u00e1za\u0022"},{"sightId":52,"townId":4,"active":1,"name_LO":"R\u00edmskokatol\u00edcky farsk\u00fd \u00farad","address":"N\u00e1mestie Kub\u00ednyiho 36\/2, 984 01 Lu\u010denec","mapdata":"1|989|670","gps_lat":"48.3283490000","gps_long":"19.6699350000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"http:\/\/lucenec.fara.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katol%C3%ADcka_fara_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Katol\u00edcka fara - Lu\u010denec\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/Katol%C3%ADcka_fara_-_Lu%C4%8Denec.jpg\/512px-Katol%C3%ADcka_fara_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katol%C3%ADcka_fara_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"romai-katolikus-plebania","note":"","history":"1780 - 1792 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt k\u00e9s\u0151 barokk st\u00edlusban. 1849-ben az oroszok kirabolt\u00e1k, felgy\u00fajtott\u00e1k. Egy \u00faj pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t \u00e9p\u00edtett a r\u00e9gi hely\u00e9n Bartakovics B\u00e9la rozsny\u00f3i p\u00fcsp\u00f6k. 1897-ben fel\u00faj\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":53,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"ul. Tom\u00e1\u0161a Garrigue Masaryka 11.","mapdata":"1|834|580","gps_lat":"48.3294160000","gps_long":"19.6672870000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Kubinyi-haz-Losonc-3622","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Kubinyi-h\u00e1z","seolink":"kubinyi-haz","note":"","history":"A szomsz\u00e9dos Videfalv\u00e1n sz\u00fcletett, de az 1840-es \u00e9vekben Losoncon \u00e9lt k\u00f6z\u00e9leti szem\u00e9lyis\u00e9g, term\u00e9szettud\u00f3s, Kubinyi Ferenc (1796-1874), \u00e9s feles\u00e9ge, Losonczi Gy\u00fcrky Franciska h\u00e1za a v\u00e1ros \u00e9s a megye t\u00e1rsas \u00e9let\u00e9nek k\u00f6zpontja, j\u00f3t\u00e9kony c\u00e9l\u00fa el\u0151ad\u00e1sok, rendezv\u00e9nyek sz\u00ednhelye volt a reformkorban. N\u00f3gr\u00e1d k\u00e9pvisel\u0151jek\u00e9nt Kubinyi az 1830-es \u00e9vekben a pozsonyi reformorsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9seken sz\u00f3lalt fel. Kossuth, Sz\u00e9chenyi, Wessel\u00e9nyi mellett a di\u00e9ta vez\u00e9ralakjai k\u00f6z\u00e9 tartozott."},{"sightId":54,"townId":4,"active":1,"name_LO":"Sila\u0161iho Ka\u0161tiel","address":"Sila\u0161iho Ka\u0161tiel, 984 01 Lu\u010denec (Fi\u013eakovsk\u00e1 cesta)","mapdata":"1|1153|914","gps_lat":"48.3255740000","gps_long":"19.6727680000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szilassy-kastely-Losonc-3618","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Mansion_Szilassy.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Lu\u010denec - Mansion Szilassy\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b9\/Lu%C4%8Denec_-_Mansion_Szilassy.jpg\/512px-Lu%C4%8Denec_-_Mansion_Szilassy.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lu%C4%8Denec_-_Mansion_Szilassy.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"Szilassy-kast\u00e9ly","seolink":"szilassy-kastely","note":"","history":"17. sz\u00e1zadi barokk k\u00faria. Id. Szilassy J\u00f3zsef (1755-1835) alak\u00edtotta ki a barokk k\u00fari\u00e1b\u00f3l a ma is \u00e1ll\u00f3 klasszicista kast\u00e9lyt."},{"sightId":55,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"ulica J\u00f3kaiho 13","mapdata":"1|948|403","gps_lat":"48.3314230000","gps_long":"19.6691900000","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"77","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Lechner-Odon-tervezte-villa-Losonc-3617","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rakottayho_vila_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rakottayho vila - Lu\u010denec\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/90\/Rakottayho_vila_-_Lu%C4%8Denec.jpg\/512px-Rakottayho_vila_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rakottayho_vila_-_Lu%C4%8Denec.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Lehner \u00d6d\u00f6n tervezte Rakottyai-villa","seolink":"lehner-odon-tervezte-rakottyai-villa","note":"B\u00f6lcs\u00f6de","history":"Rakottyai Gy\u00f6rgy (1858-1914) zom\u00e1ncgy\u00e1ros csal\u00e1di vill\u00e1jak\u00e9nt \u00e9p\u00fclt 1910-ben. Lechner \u00d6d\u00f6n, a magyar szecesszi\u00f3s \u00e9p\u00edt\u0151m\u0171v\u00e9szet legjelesebb k\u00e9pvisel\u0151je (1845-1914) tervezte."},{"sightId":934,"townId":4,"active":1,"name_LO":"","address":"Kub\u00ednyiho n\u00e1mestie","mapdata":"1|1008|717","gps_lat":"48.3277610000","gps_long":"19.6704710000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc005.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Losonc005\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8d\/Losonc005.JPG\/256px-Losonc005.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Losonc005.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Kossuth-szobor maradv\u00e1nya","seolink":"egykori-kossuth-szobor-maradvanya","note":"","history":"1910. szeptember 19-\u00e9n leplezt\u00e9k le a Kubinyi t\u00e9r k\u00f6zep\u00e9n Kossuth Lajos szobr\u00e1t, Holl\u00f3 Barnab\u00e1s alkot\u00e1s\u00e1t. 1919 janu\u00e1rj\u00e1ban, mikor a cseh katonas\u00e1g megsz\u00e1llta Losoncot, egyik napr\u00f3l a m\u00e1sikra elt\u00fcntett\u00e9k. A talapzat k\u0151honv\u00e9dje a N\u00f3gr\u00e1di Gal\u00e9ria kertj\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}