exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Szent Jakab-templom

Bazilika sv. Jakuba
Szent Jakab-templom
Bazilika sv. Jakuba
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Námestie Majstra Pavla 53, 054 01 Levoča
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.026334, 20.589188
Google térkép:

Története

Szent Jakab a vándorok, harcosok, munkások védőszentje. Ünnepnapja július 25. Ezen a napon tartották régen a lőcsei nagy évi vásárt. A templom liturgiai gyűjteménye világhírű 18. századi szentségtartókból, kelyhekből és arany zománcművekből áll, melyek Szilassy János lőcsei ékszerész mestermunkái. A Thurzó-kápolnában a Thurzók reneszánsz síremlékei találhatók.

1245-ben kezdték építeni román stílusban. Majdnem száz évig épült, és fokozatosan gótikussá építették át. 1392-ben épült a gótikus Szent György kápolna.

1474-re Mátyás király fogadására épült a déli előcsarnok a felette lévő kápolnával, a Corvin oratóriummal (kápolnával). A Corvin-oltár 11 méter magas. Ugyanekkor épült az északi előcsarnok és a nyugati orgonakarzat a Thurzók költségén.

1490-ben a négy Jagelló-testvér Lőcsén találkozott, erre az alkalomra padsor készült.

Az 1500-as évek elején készült a főoltára, a Szent Jakab főoltár, Lőcsei Pál mester munkája. A világ legmagasabb gótikus szárnyas oltára 18,62 méteres magasságával és 6 méteres szélességével. Hársfáből készült, 10 év alatt. Középen Szűz Mária látható Jézussal, jobbján Szent Jakab, balján Szent János.

1550-ben leégett és a tornya is ledőlt. 1626-ban készítették az orgonáját a protestánsok. 19. század első felében teteje leégett, 1849-ben fedték be újra. 1858-ban épült a mai tornya.

{"item":"sight","set":{"sightId":163,"townId":14,"active":2,"name_LO":"Bazilika sv. Jakuba","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 53, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|628|560","gps_lat":"49.0263340000","gps_long":"20.5891880000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.chramsvjakuba.sk\/hu.html#hosjakuba","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Jakab-templom-Locse-102","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-szent-jakab-templom\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levoca - Basilica of St. James\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\/512px-Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Jakab-templom ","note":"","history":"Szent Jakab a v\u00e1ndorok, harcosok, munk\u00e1sok v\u00e9d\u0151szentje. \u00dcnnepnapja j\u00falius 25. Ezen a napon tartott\u00e1k r\u00e9gen a l\u0151csei nagy \u00e9vi v\u00e1s\u00e1rt. A templom liturgiai gy\u0171jtem\u00e9nye vil\u00e1gh\u00edr\u0171 18. sz\u00e1zadi szents\u00e9gtart\u00f3kb\u00f3l, kelyhekb\u0151l \u00e9s arany zom\u00e1ncm\u0171vekb\u0151l \u00e1ll, melyek Szilassy J\u00e1nos l\u0151csei \u00e9kszer\u00e9sz mestermunk\u00e1i. A Thurz\u00f3-k\u00e1poln\u00e1ban a Thurz\u00f3k renesz\u00e1nsz s\u00edreml\u00e9kei tal\u00e1lhat\u00f3k.@1245-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni rom\u00e1n st\u00edlusban. Majdnem sz\u00e1z \u00e9vig \u00e9p\u00fclt, \u00e9s fokozatosan g\u00f3tikuss\u00e1 \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. 1392-ben \u00e9p\u00fclt a g\u00f3tikus Szent Gy\u00f6rgy k\u00e1polna.@1474-re M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly fogad\u00e1s\u00e1ra \u00e9p\u00fclt a d\u00e9li el\u0151csarnok a felette l\u00e9v\u0151 k\u00e1poln\u00e1val, a Corvin orat\u00f3riummal (k\u00e1poln\u00e1val). A Corvin-olt\u00e1r 11 m\u00e9ter magas. Ugyanekkor \u00e9p\u00fclt az \u00e9szaki el\u0151csarnok \u00e9s a nyugati orgonakarzat a Thurz\u00f3k k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n.@1490-ben a n\u00e9gy Jagell\u00f3-testv\u00e9r L\u0151cs\u00e9n tal\u00e1lkozott, erre az alkalomra padsor k\u00e9sz\u00fclt.@Az 1500-as \u00e9vek elej\u00e9n k\u00e9sz\u00fclt a f\u0151olt\u00e1ra, a Szent Jakab f\u0151olt\u00e1r, L\u0151csei P\u00e1l mester munk\u00e1ja. A vil\u00e1g legmagasabb g\u00f3tikus sz\u00e1rnyas olt\u00e1ra 18,62 m\u00e9teres magass\u00e1g\u00e1val \u00e9s 6 m\u00e9teres sz\u00e9less\u00e9g\u00e9vel. H\u00e1rsf\u00e1b\u0151l k\u00e9sz\u00fclt, 10 \u00e9v alatt. K\u00f6z\u00e9pen Sz\u0171z M\u00e1ria l\u00e1that\u00f3 J\u00e9zussal, jobbj\u00e1n Szent Jakab, balj\u00e1n Szent J\u00e1nos.@1550-ben le\u00e9gett \u00e9s a tornya is led\u0151lt. 1626-ban k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k az orgon\u00e1j\u00e1t a protest\u00e1nsok. 19. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben teteje le\u00e9gett, 1849-ben fedt\u00e9k be \u00fajra. 1858-ban \u00e9p\u00fclt a mai tornya.","town":{"townId":14,"name_HU":"L\u0151cse","name_LO":"Levo\u010da","seolink":"locse-levoca","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}