exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Régi városháza, Szepesi Múzeum

Radnica
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Radnica
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
Námestie Majstra Pavla 2/2, 054 01 Levoča
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
49.025819, 20.588656
Google térkép:

Története

Ma a Szepesi Múzeum működik benne, várostörténeti kiállítással. Az emeleti gótikus nagyterem ajtaján a Jókai regényből ismert lőcsei fehér asszony, Korponayné Géczy Julianna látható. A reneszánsz tanácsterem falain Habsburg uralkodók és egykori lőcsei polgármesterek arcképei lógnak. A külső falán a 17. századi freskók az öt pogány erényt ábrázolják: a mértékletességet, az elővigyázatosságot, a derekasságot, a türelmet és az igazságosságot.

15. században épült gótikus stílusban. 1550-ben leégett. 1615-ben építették át mai, árkádos formájában. 1656 - 1661 között épült a harangtorony. 1893-95 között Schulek Frigyes építész tervei alapján készült el a végleges formája (tetőből kiemelkedő díszes emeletrész). 1955-ig itt székelt a városi tanács.

{"item":"sight","set":{"sightId":165,"townId":14,"active":2,"name_LO":"Radnica","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 2\/2, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|570|657","gps_lat":"49.0258190000","gps_long":"20.5886560000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.spisskemuzeum.com\/radnica.html","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Locse-2210","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-regi-varoshaza\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za, Szepesi M\u00fazeum","note":"","history":"Ma a Szepesi M\u00fazeum m\u0171k\u00f6dik benne, v\u00e1rost\u00f6rt\u00e9neti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1ssal. Az emeleti g\u00f3tikus nagyterem ajtaj\u00e1n a J\u00f3kai reg\u00e9nyb\u0151l ismert l\u0151csei feh\u00e9r asszony, Korponayn\u00e9 G\u00e9czy Julianna l\u00e1that\u00f3. A renesz\u00e1nsz tan\u00e1csterem falain Habsburg uralkod\u00f3k \u00e9s egykori l\u0151csei polg\u00e1rmesterek arck\u00e9pei l\u00f3gnak. A k\u00fcls\u0151 fal\u00e1n a 17. sz\u00e1zadi fresk\u00f3k az \u00f6t pog\u00e1ny er\u00e9nyt \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k: a m\u00e9rt\u00e9kletess\u00e9get, az el\u0151vigy\u00e1zatoss\u00e1got, a derekass\u00e1got, a t\u00fcrelmet \u00e9s az igazs\u00e1goss\u00e1got.@15. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1550-ben le\u00e9gett. 1615-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t mai, \u00e1rk\u00e1dos form\u00e1j\u00e1ban. 1656 - 1661 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a harangtorony. 1893-95 k\u00f6z\u00f6tt Schulek Frigyes \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt el a v\u00e9gleges form\u00e1ja (tet\u0151b\u0151l kiemelked\u0151 d\u00edszes emeletr\u00e9sz). 1955-ig itt sz\u00e9kelt a v\u00e1rosi tan\u00e1cs.","town":{"townId":14,"name_HU":"L\u0151cse","name_LO":"Levo\u010da","seolink":"locse-levoca","oldcounty":16,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}