exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Lőcse Zászló

Lőcse

Levoča
Lőcse
Szlovák:
Levoča
Német:
Leutschau
Latin:
Leutsovia
Lőcse
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Eperjesi
Folyó:
Lőcse-patak
Tengerszint feletti magasság:
628 m
GPS koordináták:
49.026548, 20.589412
Google térkép:
Népesség
Népesség:
15e
Magyarok aránya:
0%
Népesség 1910-ben
Összesen 7528
Magyarok 32.01%
Németek 18.29%
Szlovákok 41.1%
Címer
Coat of arms of Levoča

A tatárjárás után IV. Béla által a Szepességbe betelepített szászok alapították, hamarosan legjelentősebb városuk, központjuk lett. 1321-ben árumegállító jogot kapott a Magyarország és Lengyelország közötti kereskedelmi útvonalon, amiért a 16. században vérre menő küzdelmet folytatott Késmárkkal. A versengés 1544-ben ért véget, amikor I. Ferdinánd király „örök hallgatásra” ítélte Késmárkot. A 18. században Szepes vármegye székhelye lett. A 13. század óta a Mária-dombon lévő zarándokhely az egyik legjelentősebb volt Magyarországon, a Szűz Mária Bazilikában II. János Pál pápa is látogatást tett. A szepesi szászok hűek voltak hazájukhoz, támogatták a magyarok szabadságharcát a Habsburg Birodalommal szemben 1848-1849-ben, és az 1918-as csehszlovák invázió idején is kinyilvánították, hogy továbbra is Magyarországhoz kívánnak tartozni. Sajnos a nagyhatalmakat a helyiek véleménye nem érdekelte. Az újdonsült Csehszlovákiának nem volt szüksége az őslakos nemzetiségekre, és a második világháború után a szászokat ki is telepítették. Legismertebb látványosságai a Jókai Mór regényéből készült A fekete város című sorozatból ismert gótikus városháza és a Szent Jakab templom Lőcsei Pál mester híres gótikus szárnyasoltárával.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1245
Első említése, szászok alapították.
1271
A szepesi városok szász tartományának főhelye.
13. század
Városfalakat építettek.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1312
A szepesi szászok Károly Róbert mellé álltak és a rozgonyi csatában közösen legyőzték Csák Máté és Aba Amádé seregét.
1321
Árumegállító jogot kapott (kereskedelmi útvonal Lengyelország és Magyarország között).
1323
Szabad királyi város lett (1317?).
1332
Tűzvész pusztította.
1412
Pentapolitana név alatt az 5 legjelentősebb szabad királyi város szövetségre lépett, ezek a következők voltak: Kassa, Eperjes, Lőcse, Kisszeben, Bártfa. A szövetség célja a kereskedelem szabályozása volt. A szövetség vezető városa Kassa volt.
1431
Tűzvész pusztította.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták a Felvidék jelentős részét, beleértve Lőcsét is. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1462
Mátyás serege Szapolyai Imre és István vezetésével legyőzte a huszitákat, rövidesen Jiskra is meghódolt és átadta a várait Mátyásnak.
15-16. század
A ma is látható védművek kiépítése.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
16. század
Ellenségeskedés Késmárkkal, fegyveres összetűzésre is sor került.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. szeptember 29.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem előtt harc nélkül meghódolt.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1630
Breuer Lőrinc nyomdáját felállította.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1644. március
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem uralma alá került.
1644. július
Az I. Rákóczi György erdélyi fejedelem serege elől hátráló császáriakat Lőcse városa nem engedte be.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1645
Pestisjárvány sújtotta, 2214 halott.
1550, 1559
Tűzvész pusztította.
1672
Jezsuita gimnáziumot alapítottak.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1672. október eleje
Miután Eperjes megadta magát a bujdosóknak, azok megtámadták Lőcsét. Lőcse falai mögött azonban Dieppenthal császári serege tartotta magát.
1672. október 26.
A hajdúk elpártolása miatt Györkénél a bujdosók döntő vereséget szenvedtek a császári seregtől.
1680. augusztus
Thököly Imre kurucai megostromolták, de augusztus 22-én felhagytak az ostrommal.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682. augusztus 14.
Kassa megadta magát Thököly Imre törökök által támogatott kuruc seregének. Thököly és a budai pasa serege ezután elfoglalták Lőcsét.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1683. december 10.
Lőcse megadta magát a császáriaknak.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1703. december 4.
A Rákóczi-szabadságharc idején 3 havi ostrom után a kurucok bevették.
1709-1710
A császáriak hosszú ostrom után elfoglalták a kurucoktól. A legenda szerint Korponayné Géczy Julianna, a Jókai Mór regényéből ismert lőcsei "fehér asszony" engedte be az osztrákokat a városba, a valóságban csak közvetített a megadásról szóló tárgyalásokban. 1714-ben felségárulás miatt kivégezték.
18. század
Szepes vármegye székhelye lett.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848-49
A szepesi szászok támogatták a magyarok szabadságharcát.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1871
A vasút 8 kilométerre délre elkerülte.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. decembere
A szepesi szászok a Magyarországhoz való tartozás iránti szándékukat nyilvánították ki. Nem sokkal ezután a Csehszlovák légió megszállta a Szepességet.
1918. december 16.
A csehszlovákok megszállták Lőcsét.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
1995. július 3.
II. János Pál pápa látogatása a Mária-dombon épült (1906-1922) Szűz Mária Bazilikában.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Jakab-templom
Bazilika sv. Jakuba
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Jakab-templom
Története

Szent Jakab a vándorok, harcosok, munkások védőszentje. Ünnepnapja július 25. Ezen a napon tartották régen a lőcsei nagy évi vásárt. A templom liturgiai gyűjteménye világhírű 18. századi szentségtartókból, kelyhekből és arany zománcművekből áll, melyek Szilassy János lőcsei ékszerész mestermunkái. A Thurzó-kápolnában a Thurzók reneszánsz síremlékei találhatók.

1245-ben kezdték építeni román stílusban. Majdnem száz évig épült, és fokozatosan gótikussá építették át. 1392-ben épült a gótikus Szent György kápolna.

1474-re Mátyás király fogadására épült a déli előcsarnok a felette lévő kápolnával, a Corvin oratóriummal (kápolnával). A Corvin-oltár 11 méter magas. Ugyanekkor épült az északi előcsarnok és a nyugati orgonakarzat a Thurzók költségén.

1490-ben a négy Jagelló-testvér Lőcsén találkozott, erre az alkalomra padsor készült.

Az 1500-as évek elején készült a főoltára, a Szent Jakab főoltár, Lőcsei Pál mester munkája. A világ legmagasabb gótikus szárnyas oltára 18,62 méteres magasságával és 6 méteres szélességével. Hársfáből készült, 10 év alatt. Középen Szűz Mária látható Jézussal, jobbján Szent Jakab, balján Szent János.

1550-ben leégett és a tornya is ledőlt. 1626-ban készítették az orgonáját a protestánsok. 19. század első felében teteje leégett, 1849-ben fedték be újra. 1858-ban épült a mai tornya.

Sarlós Boldogasszony-bazilika, Mária-hegyi zarándokhely
Bazilika Navštívenia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Sarlós Boldogasszony-bazilika, Mária-hegyi zarándokhely
Története

A 871 méter magas Mária-hegyen található. A 13. század elején alakult ki a zarándokhely.

1247-ben nagyobb kápolnát építettek, 1311-ben templommá bővítették. 1696-ban új, nagyobb templomot építettek. 1819-ben egy még nagyobb templomot kellett építeni. A mai templomot 1914-ben szentelték fel a Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A Iourdes-i bazilikához hasonló formában épült. Főoltárán áll az 500 éves, fából faragott kegyszobor. 1995-ben II. János Pál pápa is elzarándokolt ide.

Sarlós Boldogasszony ünnepén a katolikus egyház arról emlékezik meg, amikor a várandós Szűz Mária meglátogatta a Keresztelő Jánost váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve "Szűz Mária látogatása Erzsébetnél". A 13. századtól július 2-án ünnepelték, a II. vatikáni zsinat tette át május 31-ére. Azonban Magyarországon ma is július 2-án ünneplik, s mivel ez a nap az aratás kezdete, ezért magyarul a "Sarlós Boldogasszony" nevet viseli.

Régi minorita kolostor és Szent László templom
Gymnaziálny kostol
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Régi minorita kolostor és Szent László templom
Története

A városfal mellett áll. A ferencesek (minoriták) építették a 14. század elején, majd a jezsuitáké lett. Mellette áll a volt jezsuita (azelőtt minorita) kolostor, ami egykorú a templommal, gótikus stílusú. Szomszédjában áll a katolikus főgimnázium egykori épülete. Mellette található a Lengyel-kapu is.

Minorita Szentlélek-templom és kolostor
Kostol a kláštor svätého Ducha
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Minorita Szentlélek-templom és kolostor
Története

1751-ben épült barokk stílusban, a Kassai-kapu mellett áll.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol v Levoči
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1825-37 között épült klasszicista stílusban. Povolny Antal volt az építész.

Plébánia
Rímskokatolícky farský úrad
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Plébánia
Története

Evangélikus plébánia
Evanjelická fara
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus plébánia
Története

Középületek
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Radnica
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Története

Ma a Szepesi Múzeum működik benne, várostörténeti kiállítással. Az emeleti gótikus nagyterem ajtaján a Jókai regényből ismert lőcsei fehér asszony, Korponayné Géczy Julianna látható. A reneszánsz tanácsterem falain Habsburg uralkodók és egykori lőcsei polgármesterek arcképei lógnak. A külső falán a 17. századi freskók az öt pogány erényt ábrázolják: a mértékletességet, az elővigyázatosságot, a derekasságot, a türelmet és az igazságosságot.

15. században épült gótikus stílusban. 1550-ben leégett. 1615-ben építették át mai, árkádos formájában. 1656 - 1661 között épült a harangtorony. 1893-95 között Schulek Frigyes építész tervei alapján készült el a végleges formája (tetőből kiemelkedő díszes emeletrész). 1955-ig itt székelt a városi tanács.

Régi vármegyeháza
Malý župný dom
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Régi vármegyeháza
Története

16. századi épület. Az új vármegyeháza megépítése előtt ez az épület volt Szepes vármegye központja. Homlokzatán Szepes vármegye történelmi címere látható.

Egykori új vármegyeháza
Vel'ky župný dom
Župný dom, Levoča
Martiner111 / Public domain
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Felkeres
Egykori új vármegyeháza
Története

1806-1826 között építették klasszicista stílusban, építésze az egri Povolny Antal volt. 1922-ig vármegyeháza volt, ma városi hivatalok működnek benne.

Városháza
Mestský úrad Levoča
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1815-től 1831-ig épült klasszicista stílusban.

egykori Törvényszéki Palota
Eredetileg:
bíróság
Jelenleg:
kereskedelmi épület
Felkeres
egykori Törvényszéki Palota
Története

A valamikori Erzsébet téren áll a törvényszék egykori épülete.

Kulturális létesítmények
Hain-ház, egykori evangélikus líceum, Szepesi Múzeum
SNM-Spišské múzeum
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus, ház
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Hain-ház, egykori evangélikus líceum, Szepesi Múzeum
Története

A 16. században épült. Lőcsei Pál mester sógora lakott benne 1550 előtt, amikor is leégett. A 17. század elején Máriássy Ferenc tulajdona volt. 1672-ben a városé lett, ami eladta Serpilius János evangélikus lelkésznek, aki a vejére, Hain Gáspárra hagyta. Hain Gáspár a híres lőcsei krónikaíró volt, a házat utána Hain-háznak is nevezik. A 18. század elején a Hain család az evangélikus egyháznak adományozta, ami evangélikus líceumot nyitott benne. A líceum 1899-ig működött. 1844-1848 között a Stúr iskola képviselői itt tanultak.

gimnázium
Ján Francisci-Rimavský Gymnasium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Gimnázium.
Felkeres
gimnázium
Története

1672-ben a jezsuiták Szepeshelyről Lőcsére költöztették a gimnáziumot. Részben a régi minorita kolostorban, részben egy ekkor épített épületben működött. 1738-ban egy emelettel bővítették, 1844-ben újjáépítették. 1773-ban a jezsuita rendet a pápa feloszlatta, így 1776-tól 1789-ig a minoriták működtették, ezután világi tanárok tanítottak benne. 1811 és 1852 között a premontreiek működtették. 1852-ben állami gimnázium lett. A magyar szabadságharc leverése utáni Bach-korszakban (abszolutizmus) a magyar tanárokat cseh és morva tanárokra cserélték, akik nem tudtak magyarul. A hivatalos tanítási nyelv a német lett. 1861-ben az abszolutizmus bukása után újra magyar tanárok érkeztek. 1911-13 között a magyar állam új épületet építtetett a gimnázium számára Hajós Alfréd tervei alapján. A régi épületet lebontották. 1919-ben a csehszlovák megszállás után csehszlovák állami gimnáziumot csináltak belőle.

Városi színház
Mestské divadlo Levoča
Eredetileg:
színház / opera, szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
színház / opera
Felkeres
Városi színház
Története

A 13. századból ered az épület, három polgárház állt a helyén. 1590-ben a város vette át és városi fogadó nyílt benne. 1763-ban az "Osztrák császárhoz" címzett fogadó nyílt benne. 1770-ben II. József császár valóban megszállt benne. 1841-től 1853-ig színházzá alakították, azóta Szlovákia legrégebbi, folyamatosan színházként funkcionáló épülete. Jelenlegi formáját az 1871-72 években végzett átalakítás során nyerte el, amikor egy pompás bálteremmel is kiegészült.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Kereskedő és Pénzváltóház
Hotel STELA
Eredetileg:
kereskedelmi épület
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Megjegyzés:
Hotel Stela.
Felkeres
Kereskedő és Pénzváltóház
Története

A kereskedők árukirakási és vámolási helye volt. 1580-ban épült. Lőcse 1544-ben nyerte el az árumegállító jogot végleg Késmárk elől.

Breuer-nyomda
Eredetileg:
nyomda
Jelenleg:
ház
Felkeres
Breuer-nyomda
Története

1570-től a Breuer/Brewer nyomdászcsaládé. 1624-től itt működött a híres lőcsei Breuer-nyomda. A Breuer család három generációja kb. ezer különféle könyvet nyomtatott ki különböző nyelveken. Itt nyomtatták a 18. századtól a Lőcsei kalendáriumot, amely a naptáron kívül kis történeteket és jövendöléseket is tartalmazott.

Városi infrastruktúra
Ménhárdi-kapu
Menhardská brána
Levoča Gate16Slovakia10
Ing.Mgr.Jozef Kotulič / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Ménhárdi-kapu
Története

A három megmaradt középkori városkapu egyike.

Lengyel-kapu
Poľská brána
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Lengyel-kapu
Története

A három megmaradt középkori városkapu egyike.

Kassai-kapu
Košická brána
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Kassai-kapu
Története

A három megmaradt középkori városkapu egyike.

Főtér
Eredetileg:
tér
Jelenleg:
tér
Felkeres
Főtér
Története

Lőcsei Pál mesterről lett elnevezve.

Jótékonyság (Arpád-házi Szent Erszébet) szökőkútja
Fontána so sochou dobročinnosti
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Jótékonyság (Arpád-házi Szent Erszébet) szökőkútja
Története

Herrmann Gusztáv adományából épült Steinhausz László tervei alapján. Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolja egy gyermekkel.

Az evangélikus Herrmann Gusztáv nagykereskedő-vállalkozó Lőcse nagy mecénása volt. Ő építtette a városi vízvezetéket, árvaházat, lányiskolát és a temetőbeli kápolnát is és a kórház építését is jelentős összeggel támogatta.

Magánlakhelyek
Thurzó-ház
Thurzov Dom
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Felkeres
Thurzó-ház
Története

A 16. század második felében épült. 1902-ben vásárolta meg Csáky gróf, akinek a pártázatos reneszánsz stílusú homlokzatát köszönheti.

Krupek-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Krupek-ház
Története

A 16. században a ház tulajdonosa krakkói származású lengyel Krupek Sebestyén volt.

Steinhausz-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Steinhausz-ház
Története

14. századi gótikus eredetű. A helyi német ajkú evangélikusok egyik titkos gyülekező helye volt. Amikor az ellenreformáció idején a fallal körülvett belvárosból kiszorult, fából épült evangélikus templom leégett, 1709-1713 között az evangélikusok városi magánházaknál tartottak titkos istentiszteleteket. A házat a 18. század óta a Steinhausz lőcsei polgár család birtokolta. Így lehetett szülőháza többek között annak a Steinhausz László műépítésznek, aki a budapesti Parlament építésének vezetője volt. Ő végül itt is halt meg. Egy 19. századi átépítés során nyerte el a ház mai homlokzati képét

Régi Múzeum, Szepesi Múzeum
Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi Múzeum, Szepesi Múzeum
Története

Már 1317-ben is állt. Mai alakját a 16. században nyerte el. A 18. században istállónak és bérháznak használták. 1927 és 1929 között a háromemeletes udvari szárnyát (az épület kétharmadát) lebontották. 2012 és 2014 között felújították.

Máriássy-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Máriássy-ház
Története

1654-ben Báró Máriássy János volt az első, aki nemes és magyar létére házat vehetett a szász polgárok városában.

Görgey-ház
Kino Úsmev
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
mozi
Megjegyzés:
Úsmev Mozi.
Felkeres
Görgey-ház
Története

Görgey Artúr honvéd tábornok rokonainak háza. 1970-es években hunyt el utolsó Görgey családból származó tulajdonosa, Görgey Eli.

Hermann Spillenberger-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Hermann Spillenberger-ház
Története

A 17. század második felében épült. Spillenberger Sámuel Szepestapolcán 1613-ban papírmalmot létesített. Ebben a házban lakott Korponayné Géczy Julianna.

Lőcsei Pál háza
SNM - Dom Majstra Pavla
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Lőcsei Pál háza
Története

1431 után épült 13. századi alapokon. Az 1850-es években a tűzvész után újjáépítették. Lőcsei Pál mester művészetével foglalkozó kiállítás található benne, állítólag itt volt a műhelye 1510 körül.

Emlékművek
Egykori Honvéd-emlékmű, Štúr-szobor
Socha Ľudovíta Štúra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Egykori Honvéd-emlékmű, Štúr-szobor
Története

1876-ban emelték, Faragó József lőcsei szobrászművész alkotása volt.

Guyon Richárd ezredes által vezetett honvédsereg - soraiban számos, nem rég toborzott, Zólyom megyei szlovák önkéntessel - 1849. február 5-én elfoglalta a császári katonaság által sokszorosan megerősített Branyiszkói-hágót. Ennek köszönhetően Görgey honvéd serege kijutott az Alföldre, csatlakozni tudott a magyar főerőkhöz és megindíthatta a tavaszi hadjáratot. 1919. augusztus 11-12. éjjelén a megszálló csehek ledöntötték a szobrot talapzatáról.

Ma Ludovit Štúr szobra áll a talapzaton. Stúr egy felforgató szlovák politikus volt, aki a Habsburgok oldalán toborzott szlovák önkénteseket a szabadságharc leverésére.

Szűz Mária-oszlop
Stĺp so sochou Panny Márie
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária-oszlop
Története

Szégyenketrec
Klietka hanby
Eredetileg:
köztéri emlék
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szégyenketrec
Története

A 16. századból származik. Kisebb bűnözők és léha asszonyok megszégyenítésére használták.

Múzeumok és Galériák
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Radnica
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi városháza, Szepesi Múzeum
Története

Ma a Szepesi Múzeum működik benne, várostörténeti kiállítással. Az emeleti gótikus nagyterem ajtaján a Jókai regényből ismert lőcsei fehér asszony, Korponayné Géczy Julianna látható. A reneszánsz tanácsterem falain Habsburg uralkodók és egykori lőcsei polgármesterek arcképei lógnak. A külső falán a 17. századi freskók az öt pogány erényt ábrázolják: a mértékletességet, az elővigyázatosságot, a derekasságot, a türelmet és az igazságosságot.

15. században épült gótikus stílusban. 1550-ben leégett. 1615-ben építették át mai, árkádos formájában. 1656 - 1661 között épült a harangtorony. 1893-95 között Schulek Frigyes építész tervei alapján készült el a végleges formája (tetőből kiemelkedő díszes emeletrész). 1955-ig itt székelt a városi tanács.

Régi Múzeum, Szepesi Múzeum
Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi Múzeum, Szepesi Múzeum
Története

Már 1317-ben is állt. Mai alakját a 16. században nyerte el. A 18. században istállónak és bérháznak használták. 1927 és 1929 között a háromemeletes udvari szárnyát (az épület kétharmadát) lebontották. 2012 és 2014 között felújították.

Lőcsei Pál háza
SNM - Dom Majstra Pavla
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Lőcsei Pál háza
Története

1431 után épült 13. századi alapokon. Az 1850-es években a tűzvész után újjáépítették. Lőcsei Pál mester művészetével foglalkozó kiállítás található benne, állítólag itt volt a műhelye 1510 körül.

Hain-ház, egykori evangélikus líceum, Szepesi Múzeum
SNM-Spišské múzeum
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus, ház
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Hain-ház, egykori evangélikus líceum, Szepesi Múzeum
Története

A 16. században épült. Lőcsei Pál mester sógora lakott benne 1550 előtt, amikor is leégett. A 17. század elején Máriássy Ferenc tulajdona volt. 1672-ben a városé lett, ami eladta Serpilius János evangélikus lelkésznek, aki a vejére, Hain Gáspárra hagyta. Hain Gáspár a híres lőcsei krónikaíró volt, a házat utána Hain-háznak is nevezik. A 18. század elején a Hain család az evangélikus egyháznak adományozta, ami evangélikus líceumot nyitott benne. A líceum 1899-ig működött. 1844-1848 között a Stúr iskola képviselői itt tanultak.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"49.0265480000","long":"20.5894120000"},"townlink":"locse-levoca","town":{"townId":14,"active":1,"name_HU":"L\u0151cse","name_LO":"Levo\u010da","name_GE":"Leutschau","name_LT":"Leutsovia","seolink":"locse-levoca","listorder":8,"oldcounty":16,"country":2,"division":5,"altitude":"628","gps_lat":"49.0265480000","gps_long":"20.5894120000","population":15,"hungarian_2011":0,"population_1910":7528,"hungarian_1910":32.01,"german_1910":18.29,"slovak_1910":41.1,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"own","picture_ref":"","georegion":"L\u0151csei-hegys\u00e9g, \u00c9szaki-T\u00e1traalja","river":"L\u0151cse-patak","description":"A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n IV. B\u00e9la \u00e1ltal a Szepess\u00e9gbe betelep\u00edtett sz\u00e1szok alap\u00edtott\u00e1k, hamarosan legjelent\u0151sebb v\u00e1rosuk, k\u00f6zpontjuk lett. 1321-ben \u00e1rumeg\u00e1ll\u00edt\u00f3 jogot kapott a Magyarorsz\u00e1g \u00e9s Lengyelorsz\u00e1g k\u00f6z\u00f6tti kereskedelmi \u00fatvonalon, ami\u00e9rt a 16. sz\u00e1zadban v\u00e9rre men\u0151 k\u00fczdelmet folytatott K\u00e9sm\u00e1rkkal. A verseng\u00e9s 1544-ben \u00e9rt v\u00e9get, amikor I. Ferdin\u00e1nd kir\u00e1ly \u201e\u00f6r\u00f6k hallgat\u00e1sra\u201d \u00edt\u00e9lte K\u00e9sm\u00e1rkot. A 18. sz\u00e1zadban Szepes v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett. A 13. sz\u00e1zad \u00f3ta a M\u00e1ria-dombon l\u00e9v\u0151 zar\u00e1ndokhely az egyik legjelent\u0151sebb volt Magyarorsz\u00e1gon, a Sz\u0171z M\u00e1ria Bazilik\u00e1ban II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa is l\u00e1togat\u00e1st tett. A szepesi sz\u00e1szok h\u0171ek voltak haz\u00e1jukhoz, t\u00e1mogatt\u00e1k a magyarok szabads\u00e1gharc\u00e1t a Habsburg Birodalommal szemben 1848-1849-ben, \u00e9s az 1918-as csehszlov\u00e1k inv\u00e1zi\u00f3 idej\u00e9n is kinyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k, hogy tov\u00e1bbra is Magyarorsz\u00e1ghoz k\u00edv\u00e1nnak tartozni. Sajnos a nagyhatalmakat a helyiek v\u00e9lem\u00e9nye nem \u00e9rdekelte. Az \u00fajdons\u00fclt Csehszlov\u00e1ki\u00e1nak nem volt sz\u00fcks\u00e9ge az \u0151slakos nemzetis\u00e9gekre, \u00e9s a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n a sz\u00e1szokat ki is telep\u00edtett\u00e9k. Legismertebb l\u00e1tv\u00e1nyoss\u00e1gai a J\u00f3kai M\u00f3r reg\u00e9ny\u00e9b\u0151l k\u00e9sz\u00fclt A fekete v\u00e1ros c\u00edm\u0171 sorozatb\u00f3l ismert g\u00f3tikus v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9s a Szent Jakab templom L\u0151csei P\u00e1l mester h\u00edres g\u00f3tikus sz\u00e1rnyasolt\u00e1r\u00e1val.","nameorigin":" A L\u0151cse patakr\u00f3l kapta a nev\u00e9t, tal\u00e1n a szl\u00e1v lev (bal) mell\u00e9kn\u00e9vb\u0151l ered.","history":"#1|@#3|@#5|@1245|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se, sz\u00e1szok alap\u00edtott\u00e1k.@1271|A szepesi v\u00e1rosok sz\u00e1sz tartom\u00e1ny\u00e1nak f\u0151helye.@13. sz\u00e1zad|V\u00e1rosfalakat \u00e9p\u00edtettek.@#6|@1312|A szepesi sz\u00e1szok K\u00e1roly R\u00f3bert mell\u00e9 \u00e1lltak \u00e9s a rozgonyi csat\u00e1ban k\u00f6z\u00f6sen legy\u0151zt\u00e9k Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 \u00e9s Aba Am\u00e1d\u00e9 sereg\u00e9t.@1321|\u00c1rumeg\u00e1ll\u00edt\u00f3 jogot kapott (kereskedelmi \u00fatvonal Lengyelorsz\u00e1g \u00e9s Magyarorsz\u00e1g k\u00f6z\u00f6tt).@1323|Szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros lett (1317?).@1332|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@1412|Pentapolitana n\u00e9v alatt az 5 legjelent\u0151sebb szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros sz\u00f6vets\u00e9gre l\u00e9pett, ezek a k\u00f6vetkez\u0151k voltak: Kassa, Eperjes, L\u0151cse, Kisszeben, B\u00e1rtfa. A sz\u00f6vets\u00e9g c\u00e9lja a kereskedelem szab\u00e1lyoz\u00e1sa volt. A sz\u00f6vets\u00e9g vezet\u0151 v\u00e1rosa Kassa volt.@1431|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t, bele\u00e9rtve L\u0151cs\u00e9t is. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1462|M\u00e1ty\u00e1s serege Szapolyai Imre \u00e9s Istv\u00e1n vezet\u00e9s\u00e9vel legy\u0151zte a huszit\u00e1kat, r\u00f6videsen Jiskra is megh\u00f3dolt \u00e9s \u00e1tadta a v\u00e1rait M\u00e1ty\u00e1snak.@15-16. sz\u00e1zad|A ma is l\u00e1that\u00f3 v\u00e9dm\u0171vek ki\u00e9p\u00edt\u00e9se.@#8|@#11|@16. sz\u00e1zad|Ellens\u00e9gesked\u00e9s K\u00e9sm\u00e1rkkal, fegyveres \u00f6sszet\u0171z\u00e9sre is sor ker\u00fclt.@#15|@1619. szeptember 29.|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt harc n\u00e9lk\u00fcl megh\u00f3dolt.@#16|@1630|Breuer L\u0151rinc nyomd\u00e1j\u00e1t fel\u00e1ll\u00edtotta.@#17|@1644. m\u00e1rcius|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem uralma al\u00e1 ker\u00fclt.@1644. j\u00falius|Az I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem serege el\u0151l h\u00e1tr\u00e1l\u00f3 cs\u00e1sz\u00e1riakat L\u0151cse v\u00e1rosa nem engedte be.@#18|@1645|Pestisj\u00e1rv\u00e1ny s\u00fajtotta, 2214 halott.@1550, 1559|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@1672|Jezsuita gimn\u00e1ziumot alap\u00edtottak.@#21|@1672. okt\u00f3ber eleje|Miut\u00e1n Eperjes megadta mag\u00e1t a bujdos\u00f3knak, azok megt\u00e1madt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t. L\u0151cse falai m\u00f6g\u00f6tt azonban Dieppenthal cs\u00e1sz\u00e1ri serege tartotta mag\u00e1t.@1672. okt\u00f3ber 26.|A hajd\u00fak elp\u00e1rtol\u00e1sa miatt Gy\u00f6rk\u00e9n\u00e9l a bujdos\u00f3k d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get szenvedtek a cs\u00e1sz\u00e1ri seregt\u0151l.@1680. augusztus|Th\u00f6k\u00f6ly Imre kurucai megostromolt\u00e1k, de augusztus 22-\u00e9n felhagytak az ostrommal.@#22|@1682. augusztus 14.|Kassa megadta mag\u00e1t Th\u00f6k\u00f6ly Imre t\u00f6r\u00f6k\u00f6k \u00e1ltal t\u00e1mogatott kuruc sereg\u00e9nek. Th\u00f6k\u00f6ly \u00e9s a budai pasa serege ezut\u00e1n elfoglalt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t.@#23|@1683. december 10.|L\u0151cse megadta mag\u00e1t a cs\u00e1sz\u00e1riaknak.@#24|@#25|@#27|@1703. december 4.|A R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharc idej\u00e9n 3 havi ostrom ut\u00e1n a kurucok bevett\u00e9k.@1709-1710|A cs\u00e1sz\u00e1riak hossz\u00fa ostrom ut\u00e1n elfoglalt\u00e1k a kurucokt\u00f3l. A legenda szerint Korponayn\u00e9 G\u00e9czy Julianna, a J\u00f3kai M\u00f3r reg\u00e9ny\u00e9b\u0151l ismert l\u0151csei \u0022feh\u00e9r asszony\u0022 engedte be az osztr\u00e1kokat a v\u00e1rosba, a val\u00f3s\u00e1gban csak k\u00f6zvet\u00edtett a megad\u00e1sr\u00f3l sz\u00f3l\u00f3 t\u00e1rgyal\u00e1sokban. 1714-ben fels\u00e9g\u00e1rul\u00e1s miatt kiv\u00e9gezt\u00e9k.@18. sz\u00e1zad|Szepes v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett.@#28|@1848-49|A szepesi sz\u00e1szok t\u00e1mogatt\u00e1k a magyarok szabads\u00e1gharc\u00e1t.@#30|@1871|A vas\u00fat 8 kilom\u00e9terre d\u00e9lre elker\u00fclte.@#31|@#32|@1918. decembere|A szepesi sz\u00e1szok a Magyarorsz\u00e1ghoz val\u00f3 tartoz\u00e1s ir\u00e1nti sz\u00e1nd\u00e9kukat nyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k ki. Nem sokkal ezut\u00e1n a Csehszlov\u00e1k l\u00e9gi\u00f3 megsz\u00e1llta a Szepess\u00e9get.@1918. december 16.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t.@#36|@#38|@#41|@#42|@#44|@1995. j\u00falius 3.|II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa l\u00e1togat\u00e1sa a M\u00e1ria-dombon \u00e9p\u00fclt (1906-1922) Sz\u0171z M\u00e1ria Bazilik\u00e1ban.&"},"sights":[{"sightId":162,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|619|628","gps_lat":"49.0260090000","gps_long":"20.5891620000","religion":0,"oldtype":"26","newtype":"26","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"F\u0151t\u00e9r","seolink":"foter","note":"","history":"L\u0151csei P\u00e1l mesterr\u0151l lett elnevezve."},{"sightId":163,"townId":14,"active":2,"name_LO":"Bazilika sv. Jakuba","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 53, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|628|560","gps_lat":"49.0263340000","gps_long":"20.5891880000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.chramsvjakuba.sk\/hu.html#hosjakuba","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Jakab-templom-Locse-102","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-szent-jakab-templom\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levoca - Basilica of St. James\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\/512px-Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levoca_-_Basilica_of_St._James.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Jakab-templom ","seolink":"szent-jakab-templom","note":"","history":"Szent Jakab a v\u00e1ndorok, harcosok, munk\u00e1sok v\u00e9d\u0151szentje. \u00dcnnepnapja j\u00falius 25. Ezen a napon tartott\u00e1k r\u00e9gen a l\u0151csei nagy \u00e9vi v\u00e1s\u00e1rt. A templom liturgiai gy\u0171jtem\u00e9nye vil\u00e1gh\u00edr\u0171 18. sz\u00e1zadi szents\u00e9gtart\u00f3kb\u00f3l, kelyhekb\u0151l \u00e9s arany zom\u00e1ncm\u0171vekb\u0151l \u00e1ll, melyek Szilassy J\u00e1nos l\u0151csei \u00e9kszer\u00e9sz mestermunk\u00e1i. A Thurz\u00f3-k\u00e1poln\u00e1ban a Thurz\u00f3k renesz\u00e1nsz s\u00edreml\u00e9kei tal\u00e1lhat\u00f3k.@1245-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni rom\u00e1n st\u00edlusban. Majdnem sz\u00e1z \u00e9vig \u00e9p\u00fclt, \u00e9s fokozatosan g\u00f3tikuss\u00e1 \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. 1392-ben \u00e9p\u00fclt a g\u00f3tikus Szent Gy\u00f6rgy k\u00e1polna.@1474-re M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly fogad\u00e1s\u00e1ra \u00e9p\u00fclt a d\u00e9li el\u0151csarnok a felette l\u00e9v\u0151 k\u00e1poln\u00e1val, a Corvin orat\u00f3riummal (k\u00e1poln\u00e1val). A Corvin-olt\u00e1r 11 m\u00e9ter magas. Ugyanekkor \u00e9p\u00fclt az \u00e9szaki el\u0151csarnok \u00e9s a nyugati orgonakarzat a Thurz\u00f3k k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n.@1490-ben a n\u00e9gy Jagell\u00f3-testv\u00e9r L\u0151cs\u00e9n tal\u00e1lkozott, erre az alkalomra padsor k\u00e9sz\u00fclt.@Az 1500-as \u00e9vek elej\u00e9n k\u00e9sz\u00fclt a f\u0151olt\u00e1ra, a Szent Jakab f\u0151olt\u00e1r, L\u0151csei P\u00e1l mester munk\u00e1ja. A vil\u00e1g legmagasabb g\u00f3tikus sz\u00e1rnyas olt\u00e1ra 18,62 m\u00e9teres magass\u00e1g\u00e1val \u00e9s 6 m\u00e9teres sz\u00e9less\u00e9g\u00e9vel. H\u00e1rsf\u00e1b\u0151l k\u00e9sz\u00fclt, 10 \u00e9v alatt. K\u00f6z\u00e9pen Sz\u0171z M\u00e1ria l\u00e1that\u00f3 J\u00e9zussal, jobbj\u00e1n Szent Jakab, balj\u00e1n Szent J\u00e1nos.@1550-ben le\u00e9gett \u00e9s a tornya is led\u0151lt. 1626-ban k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k az orgon\u00e1j\u00e1t a protest\u00e1nsok. 19. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben teteje le\u00e9gett, 1849-ben fedt\u00e9k be \u00fajra. 1858-ban \u00e9p\u00fclt a mai tornya."},{"sightId":164,"townId":14,"active":1,"name_LO":"R\u00edmskokatol\u00edcky farsk\u00fd \u00farad","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|563|504","gps_lat":"49.0267290000","gps_long":"20.5887420000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"plebania","note":"","history":""},{"sightId":165,"townId":14,"active":2,"name_LO":"Radnica","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 2\/2, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|570|657","gps_lat":"49.0258190000","gps_long":"20.5886560000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.spisskemuzeum.com\/radnica.html","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Locse-2210","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-regi-varoshaza\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za, Szepesi M\u00fazeum","seolink":"regi-varoshaza-szepesi-muzeum","note":"","history":"Ma a Szepesi M\u00fazeum m\u0171k\u00f6dik benne, v\u00e1rost\u00f6rt\u00e9neti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1ssal. Az emeleti g\u00f3tikus nagyterem ajtaj\u00e1n a J\u00f3kai reg\u00e9nyb\u0151l ismert l\u0151csei feh\u00e9r asszony, Korponayn\u00e9 G\u00e9czy Julianna l\u00e1that\u00f3. A renesz\u00e1nsz tan\u00e1csterem falain Habsburg uralkod\u00f3k \u00e9s egykori l\u0151csei polg\u00e1rmesterek arck\u00e9pei l\u00f3gnak. A k\u00fcls\u0151 fal\u00e1n a 17. sz\u00e1zadi fresk\u00f3k az \u00f6t pog\u00e1ny er\u00e9nyt \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k: a m\u00e9rt\u00e9kletess\u00e9get, az el\u0151vigy\u00e1zatoss\u00e1got, a derekass\u00e1got, a t\u00fcrelmet \u00e9s az igazs\u00e1goss\u00e1got.@15. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1550-ben le\u00e9gett. 1615-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t mai, \u00e1rk\u00e1dos form\u00e1j\u00e1ban. 1656 - 1661 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a harangtorony. 1893-95 k\u00f6z\u00f6tt Schulek Frigyes \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt el a v\u00e9gleges form\u00e1ja (tet\u0151b\u0151l kiemelked\u0151 d\u00edszes emeletr\u00e9sz). 1955-ig itt sz\u00e9kelt a v\u00e1rosi tan\u00e1cs."},{"sightId":166,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Mal\u00fd \u017eupn\u00fd dom","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 60, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|757|312","gps_lat":"49.0277640000","gps_long":"20.5903180000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kis-megyehaza-Locse-3736","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kis-megyehaza-locsen\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022NickK \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Minor_County_House.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Levo\u010da Minor County House\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/17\/Levo%C4%8Da_Minor_County_House.jpg\/256px-Levo%C4%8Da_Minor_County_House.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Minor_County_House.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENickK\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rmegyeh\u00e1za","seolink":"regi-varmegyehaza","note":"","history":"16. sz\u00e1zadi \u00e9p\u00fclet. Az \u00faj v\u00e1rmegyeh\u00e1za meg\u00e9p\u00edt\u00e9se el\u0151tt ez az \u00e9p\u00fclet volt Szepes v\u00e1rmegye k\u00f6zpontja. Homlokzat\u00e1n Szepes v\u00e1rmegye t\u00f6rt\u00e9nelmi c\u00edmere l\u00e1that\u00f3."},{"sightId":167,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Vel'ky \u017eupn\u00fd dom","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 59\/59, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|718|296","gps_lat":"49.0277940000","gps_long":"20.5899330000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Martiner111 \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDupn%C3%BD_dom,_Levo%C4%8Da.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u017dupn\u00fd dom, Levo\u010da\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/12\/%C5%BDupn%C3%BD_dom%2C_Levo%C4%8Da.jpg\/512px-%C5%BDupn%C3%BD_dom%2C_Levo%C4%8Da.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%C5%BDupn%C3%BD_dom,_Levo%C4%8Da.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMartiner111\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Egykori \u00faj v\u00e1rmegyeh\u00e1za","seolink":"egykori-uj-varmegyehaza","note":"","history":"1806-1826 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k klasszicista st\u00edlusban, \u00e9p\u00edt\u00e9sze az egri Povolny Antal volt. 1922-ig v\u00e1rmegyeh\u00e1za volt, ma v\u00e1rosi hivatalok m\u0171k\u00f6dnek benne."},{"sightId":168,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00fd \u00farad Levo\u010da","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|663|472","gps_lat":"49.0270040000","gps_long":"20.5895420000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia9.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Square Levo\u010da16Slovakia9\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d4\/Square_Levo%C4%8Da16Slovakia9.JPG\/512px-Square_Levo%C4%8Da16Slovakia9.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia9.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1815-t\u0151l 1831-ig \u00e9p\u00fclt klasszicista st\u00edlusban."},{"sightId":169,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 26","mapdata":"1|647|744","gps_lat":"49.0252950000","gps_long":"20.5892720000","religion":0,"oldtype":"114","newtype":"53","homepage":"http:\/\/typographia.oszk.hu\/html\/hun\/nyomdak\/brewer.htm","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Breuer-nyomda","seolink":"breuer-nyomda","note":"","history":"1570-t\u0151l a Breuer\/Brewer nyomd\u00e1szcsal\u00e1d\u00e9. 1624-t\u0151l itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a h\u00edres l\u0151csei Breuer-nyomda. A Breuer csal\u00e1d h\u00e1rom gener\u00e1ci\u00f3ja kb. ezer k\u00fcl\u00f6nf\u00e9le k\u00f6nyvet nyomtatott ki k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 nyelveken. Itt nyomtatt\u00e1k a 18. sz\u00e1zadt\u00f3l a L\u0151csei kalend\u00e1riumot, amely a napt\u00e1ron k\u00edv\u00fcl kis t\u00f6rt\u00e9neteket \u00e9s j\u00f6vend\u00f6l\u00e9seket is tartalmazott."},{"sightId":170,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Gymnazi\u00e1lny kostol","address":"Kl\u00e1\u0161torsk\u00e1 555\/39, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|94|823","gps_lat":"49.0248440000","gps_long":"20.5845510000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kl%C3%A1%C5%A1torsk%C3%A1_Levo%C4%8Da16Slovakia5.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kl\u00e1\u0161torsk\u00e1 Levo\u010da16Slovakia5\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/61\/Kl%C3%A1%C5%A1torsk%C3%A1_Levo%C4%8Da16Slovakia5.JPG\/512px-Kl%C3%A1%C5%A1torsk%C3%A1_Levo%C4%8Da16Slovakia5.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kl%C3%A1%C5%A1torsk%C3%A1_Levo%C4%8Da16Slovakia5.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi minorita kolostor \u00e9s Szent L\u00e1szl\u00f3 templom","seolink":"regi-minorita-kolostor-es-szent-laszlo-templom","note":"","history":"A v\u00e1rosfal mellett \u00e1ll. A ferencesek (minorit\u00e1k) \u00e9p\u00edtett\u00e9k a 14. sz\u00e1zad elej\u00e9n, majd a jezsuit\u00e1k\u00e9 lett. Mellette \u00e1ll a volt jezsuita (azel\u0151tt minorita) kolostor, ami egykor\u00fa a templommal, g\u00f3tikus st\u00edlus\u00fa. Szomsz\u00e9dj\u00e1ban \u00e1ll a katolikus f\u0151gimn\u00e1zium egykori \u00e9p\u00fclete. Mellette tal\u00e1lhat\u00f3 a Lengyel-kapu is."},{"sightId":171,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Kostol a kl\u00e1\u0161tor sv\u00e4t\u00e9ho Ducha","address":"Ko\u0161ick\u00e1 66\/2, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|1091|446","gps_lat":"49.0270760000","gps_long":"20.5931120000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"https:\/\/minoriti.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Lelek-minorita-templom-es-kolostor-Locse-2213","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_minoritsk%C3%BD_kostol_-_poh%C4%BEad_z_v%C3%BDchodu.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levo\u010da - minoritsk\u00fd kostol - poh\u013ead z v\u00fdchodu\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Levo%C4%8Da_-_minoritsk%C3%BD_kostol_-_poh%C4%BEad_z_v%C3%BDchodu.jpg\/512px-Levo%C4%8Da_-_minoritsk%C3%BD_kostol_-_poh%C4%BEad_z_v%C3%BDchodu.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_minoritsk%C3%BD_kostol_-_poh%C4%BEad_z_v%C3%BDchodu.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Minorita Szentl\u00e9lek-templom \u00e9s kolostor ","seolink":"minorita-szentlelek-templom-es-kolostor","note":"","history":"1751-ben \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban, a Kassai-kapu mellett \u00e1ll."},{"sightId":172,"townId":14,"active":1,"name_LO":"J\u00e1n Francisci-Rimavsk\u00fd Gymnasium","address":"Kl\u00e1\u0161torsk\u00e1 553\/37, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|203|682","gps_lat":"49.0255580000","gps_long":"20.5855480000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/gymjfrle.edupage.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: Boris \u010cih\u00e1k \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levo\u010dsk\u00e9Gymn\u00e1zium\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e6\/Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\/512px-Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Dsk%C3%A9Gymn%C3%A1zium.jpeg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: Boris \u010cih\u00e1k\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"gimn\u00e1zium","seolink":"gimnazium","note":"Gimn\u00e1zium.","history":"1672-ben a jezsuit\u00e1k Szepeshelyr\u0151l L\u0151cs\u00e9re k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k a gimn\u00e1ziumot. R\u00e9szben a r\u00e9gi minorita kolostorban, r\u00e9szben egy ekkor \u00e9p\u00edtett \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1738-ban egy emelettel b\u0151v\u00edtett\u00e9k, 1844-ben \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1773-ban a jezsuita rendet a p\u00e1pa feloszlatta, \u00edgy 1776-t\u00f3l 1789-ig a minorit\u00e1k m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k, ezut\u00e1n vil\u00e1gi tan\u00e1rok tan\u00edtottak benne. 1811 \u00e9s 1852 k\u00f6z\u00f6tt a premontreiek m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k. 1852-ben \u00e1llami gimn\u00e1zium lett. A magyar szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1ni Bach-korszakban (abszolutizmus) a magyar tan\u00e1rokat cseh \u00e9s morva tan\u00e1rokra cser\u00e9lt\u00e9k, akik nem tudtak magyarul. A hivatalos tan\u00edt\u00e1si nyelv a n\u00e9met lett. 1861-ben az abszolutizmus buk\u00e1sa ut\u00e1n \u00fajra magyar tan\u00e1rok \u00e9rkeztek. 1911-13 k\u00f6z\u00f6tt a magyar \u00e1llam \u00faj \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edttetett a gimn\u00e1zium sz\u00e1m\u00e1ra Haj\u00f3s Alfr\u00e9d tervei alapj\u00e1n. A r\u00e9gi \u00e9p\u00fcletet lebontott\u00e1k. 1919-ben a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n csehszlov\u00e1k \u00e1llami gimn\u00e1ziumot csin\u00e1ltak bel\u0151le."},{"sightId":173,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol v Levo\u010di","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 3\/3, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|532|762","gps_lat":"49.0252150000","gps_long":"20.5883720000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Locse-2212","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-evangelikus-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jansuhaj \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evan_kostol.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Evan kostol\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/be\/Evan_kostol.jpg\/512px-Evan_kostol.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evan_kostol.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJansuhaj\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom ","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1825-37 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt klasszicista st\u00edlusban. Povolny Antal volt az \u00e9p\u00edt\u00e9sz."},{"sightId":174,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00e1 fara","address":"Gust\u00e1va Hermana 1-3, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|566|900","gps_lat":"49.0244980000","gps_long":"20.5886130000","religion":3,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022NickK \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Evangelical_Parish.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Levo\u010da Evangelical Parish\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/29\/Levo%C4%8Da_Evangelical_Parish.jpg\/256px-Levo%C4%8Da_Evangelical_Parish.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Evangelical_Parish.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENickK\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"evangelikus-plebania","note":"","history":""},{"sightId":175,"townId":14,"active":2,"name_LO":"Bazilika Nav\u0161t\u00edvenia Panny M\u00e1rie","address":"Mari\u00e1nska Hora 1118\/2, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"2|487|253","gps_lat":"49.0433890000","gps_long":"20.5977510000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-hegyi-Sarlos-Boldogasszony-Bazilika-Locse-324","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora,_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bazilika Mari\u00e1nska hora, Levo\u010da 19 Slovakia203\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4f\/Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora%2C_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\/512px-Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora%2C_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bazilika_Mari%C3%A1nska_hora,_Levo%C4%8Da_19_Slovakia203.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sarl\u00f3s Boldogasszony-bazilika, M\u00e1ria-hegyi zar\u00e1ndokhely","seolink":"sarlos-boldogasszony-bazilika-maria-hegyi-zarandokhely","note":"","history":"A 871 m\u00e9ter magas M\u00e1ria-hegyen tal\u00e1lhat\u00f3. A 13. sz\u00e1zad elej\u00e9n alakult ki a zar\u00e1ndokhely.@1247-ben nagyobb k\u00e1poln\u00e1t \u00e9p\u00edtettek, 1311-ben templomm\u00e1 b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1696-ban \u00faj, nagyobb templomot \u00e9p\u00edtettek. 1819-ben egy m\u00e9g nagyobb templomot kellett \u00e9p\u00edteni. A mai templomot 1914-ben szentelt\u00e9k fel a Sarl\u00f3s Boldogasszony tisztelet\u00e9re. A Iourdes-i bazilik\u00e1hoz hasonl\u00f3 form\u00e1ban \u00e9p\u00fclt. F\u0151olt\u00e1r\u00e1n \u00e1ll az 500 \u00e9ves, f\u00e1b\u00f3l faragott kegyszobor. 1995-ben II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa is elzar\u00e1ndokolt ide.@Sarl\u00f3s Boldogasszony \u00fcnnep\u00e9n a katolikus egyh\u00e1z arr\u00f3l eml\u00e9kezik meg, amikor a v\u00e1rand\u00f3s Sz\u0171z M\u00e1ria megl\u00e1togatta a Keresztel\u0151 J\u00e1nost v\u00e1r\u00f3 Erzs\u00e9betet. Az \u00fcnnep liturgikus neve \u0022Sz\u0171z M\u00e1ria l\u00e1togat\u00e1sa Erzs\u00e9betn\u00e9l\u0022. A 13. sz\u00e1zadt\u00f3l j\u00falius 2-\u00e1n \u00fcnnepelt\u00e9k, a II. vatik\u00e1ni zsinat tette \u00e1t m\u00e1jus 31-\u00e9re. Azonban Magyarorsz\u00e1gon ma is j\u00falius 2-\u00e1n \u00fcnneplik, s mivel ez a nap az arat\u00e1s kezdete, ez\u00e9rt magyarul a \u0022Sarl\u00f3s Boldogasszony\u0022 nevet viseli."},{"sightId":176,"townId":14,"active":2,"name_LO":"Thurzov Dom","address":"Slovakia, N\u00e1mestie Majstra Pavla 7, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|808|441","gps_lat":"49.0270140000","gps_long":"20.5906730000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-thurzo-haz\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Pas-6 at Hungarian Wikipedia \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:L%C5%91cse_TH.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022L\u0151cse TH\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c9\/L%C5%91cse_TH.JPG\/512px-L%C5%91cse_TH.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:L%C5%91cse_TH.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPas-6 at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Thurz\u00f3-h\u00e1z","seolink":"thurzo-haz","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt. 1902-ben v\u00e1s\u00e1rolta meg Cs\u00e1ky gr\u00f3f, akinek a p\u00e1rt\u00e1zatos renesz\u00e1nsz st\u00edlus\u00fa homlokzat\u00e1t k\u00f6sz\u00f6nheti."},{"sightId":177,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Klietka hanby","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 2\/2, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|582|703","gps_lat":"49.0255180000","gps_long":"20.5887000000","religion":0,"oldtype":"40","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szegyenketrec-Locse-2211","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-szegyenketrec\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Tomicenko \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pranier_-_Klietka_hanby_Levo%C4%8Da.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Pranier - Klietka hanby Levo\u010da\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/55\/Pranier_-_Klietka_hanby_Levo%C4%8Da.JPG\/256px-Pranier_-_Klietka_hanby_Levo%C4%8Da.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pranier_-_Klietka_hanby_Levo%C4%8Da.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ETomicenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u00e9gyenketrec","seolink":"szegyenketrec","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmazik. Kisebb b\u0171n\u00f6z\u0151k \u00e9s l\u00e9ha asszonyok megsz\u00e9gyen\u00edt\u00e9s\u00e9re haszn\u00e1lt\u00e1k."},{"sightId":178,"townId":14,"active":1,"name_LO":"SNM - Dom Majstra Pavla","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 20, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|705|637","gps_lat":"49.0258900000","gps_long":"20.5898040000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.snm.sk\/?dom-majstra-pavla-stale-expozicie","openinghours":"https:\/\/www.snm.sk\/?otvaracie-hodiny-a-vstupne-13","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._20.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Levo\u010da - n\u00e1m. Majstra Pavla \u010d. 20\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._20.JPG\/256px-Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._20.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._20.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"L\u0151csei P\u00e1l h\u00e1za","seolink":"locsei-pal-haza","note":"","history":"1431 ut\u00e1n \u00e9p\u00fclt 13. sz\u00e1zadi alapokon. Az 1850-es \u00e9vekben a t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. L\u0151csei P\u00e1l mester m\u0171v\u00e9szet\u00e9vel foglalkoz\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s tal\u00e1lhat\u00f3 benne, \u00e1ll\u00edt\u00f3lag itt volt a m\u0171helye 1510 k\u00f6r\u00fcl."},{"sightId":179,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 44","mapdata":"1|474|659","gps_lat":"49.0257490000","gps_long":"20.5878490000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022NickK \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Krupekov_dom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levo\u010da Krupekov dom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/52\/Levo%C4%8Da_Krupekov_dom.jpg\/512px-Levo%C4%8Da_Krupekov_dom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Krupekov_dom.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENickK\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Krupek-h\u00e1z","seolink":"krupek-haz","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zadban a h\u00e1z tulajdonosa krakk\u00f3i sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa lengyel Krupek Sebesty\u00e9n volt."},{"sightId":180,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 45","mapdata":"1|485|644","gps_lat":"49.0258430000","gps_long":"20.5879340000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._45.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Levo\u010da - n\u00e1m. Majstra Pavla \u010d. 45\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f0\/Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._45.JPG\/256px-Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._45.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_n%C3%A1m._Majstra_Pavla_%C4%8D._45.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Hermann Spillenberger-h\u00e1z ","seolink":"hermann-spillenberger-haz","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt. Spillenberger S\u00e1muel Szepestapolc\u00e1n 1613-ban pap\u00edrmalmot l\u00e9tes\u00edtett. Ebben a h\u00e1zban lakott Korponayn\u00e9 G\u00e9czy Julianna."},{"sightId":181,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 43","mapdata":"1|461|680","gps_lat":"49.0256280000","gps_long":"20.5877630000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia47.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Square Levo\u010da16Slovakia47\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bc\/Square_Levo%C4%8Da16Slovakia47.JPG\/512px-Square_Levo%C4%8Da16Slovakia47.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia47.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ri\u00e1ssy-h\u00e1z ","seolink":"mariassy-haz","note":"","history":"1654-ben B\u00e1r\u00f3 M\u00e1ri\u00e1ssy J\u00e1nos volt az els\u0151, aki nemes \u00e9s magyar l\u00e9t\u00e9re h\u00e1zat vehetett a sz\u00e1sz polg\u00e1rok v\u00e1ros\u00e1ban."},{"sightId":182,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Kino \u00dasmev","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|652|318","gps_lat":"49.0276780000","gps_long":"20.5893580000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"94","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia56.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Square Levo\u010da16Slovakia56\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/Square_Levo%C4%8Da16Slovakia56.JPG\/512px-Square_Levo%C4%8Da16Slovakia56.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia56.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"G\u00f6rgey-h\u00e1z","seolink":"gorgey-haz","note":"\u00dasmev Mozi.","history":"G\u00f6rgey Art\u00far honv\u00e9d t\u00e1bornok rokonainak h\u00e1za. 1970-es \u00e9vekben hunyt el utols\u00f3 G\u00f6rgey csal\u00e1db\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 tulajdonosa, G\u00f6rgey Eli."},{"sightId":183,"townId":14,"active":1,"name_LO":"SNM-Spi\u0161sk\u00e9 m\u00fazeum","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|423|747","gps_lat":"49.0253790000","gps_long":"20.5875990000","religion":3,"oldtype":"74, 53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.spisskemuzeum.com\/sidelna-budova.html","openinghours":"http:\/\/www.spisskemuzeum.com\/sidelna-budova.html","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia37.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Square Levo\u010da16Slovakia37\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/20\/Square_Levo%C4%8Da16Slovakia37.JPG\/512px-Square_Levo%C4%8Da16Slovakia37.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Square_Levo%C4%8Da16Slovakia37.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Hain-h\u00e1z, egykori evang\u00e9likus l\u00edceum, Szepesi M\u00fazeum","seolink":"hain-haz-egykori-evangelikus-liceum-szepesi-muzeum","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt. L\u0151csei P\u00e1l mester s\u00f3gora lakott benne 1550 el\u0151tt, amikor is le\u00e9gett. A 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n M\u00e1ri\u00e1ssy Ferenc tulajdona volt. 1672-ben a v\u00e1ros\u00e9 lett, ami eladta Serpilius J\u00e1nos evang\u00e9likus lelk\u00e9sznek, aki a vej\u00e9re, Hain G\u00e1sp\u00e1rra hagyta. Hain G\u00e1sp\u00e1r a h\u00edres l\u0151csei kr\u00f3nika\u00edr\u00f3 volt, a h\u00e1zat ut\u00e1na Hain-h\u00e1znak is nevezik. A 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n a Hain csal\u00e1d az evang\u00e9likus egyh\u00e1znak adom\u00e1nyozta, ami evang\u00e9likus l\u00edceumot nyitott benne. A l\u00edceum 1899-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1844-1848 k\u00f6z\u00f6tt a St\u00far iskola k\u00e9pvisel\u0151i itt tanultak."},{"sightId":184,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Hotel STELA","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 55, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|625|384","gps_lat":"49.0273050000","gps_long":"20.5891980000","religion":0,"oldtype":"83","newtype":"80","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022NickK \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Hotel_Stella.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levo\u010da Hotel Stella\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b6\/Levo%C4%8Da_Hotel_Stella.jpg\/512px-Levo%C4%8Da_Hotel_Stella.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Hotel_Stella.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENickK\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Keresked\u0151 \u00e9s P\u00e9nzv\u00e1lt\u00f3h\u00e1z","seolink":"kereskedo-es-penzvaltohaz","note":"Hotel Stela.","history":"A keresked\u0151k \u00e1rukirak\u00e1si \u00e9s v\u00e1mol\u00e1si helye volt. 1580-ban \u00e9p\u00fclt. L\u0151cse 1544-ben nyerte el az \u00e1rumeg\u00e1ll\u00edt\u00f3 jogot v\u00e9gleg K\u00e9sm\u00e1rk el\u0151l."},{"sightId":185,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00e9 divadlo Levo\u010da","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla 4\/4, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|610|420","gps_lat":"49.0270600000","gps_long":"20.5889800000","religion":0,"oldtype":"91, 80","newtype":"91","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Theatre_Levo%C4%8Da16Slovakia.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Theatre Levo\u010da16Slovakia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ad\/Theatre_Levo%C4%8Da16Slovakia.JPG\/512px-Theatre_Levo%C4%8Da16Slovakia.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Theatre_Levo%C4%8Da16Slovakia.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosi sz\u00ednh\u00e1z ","seolink":"varosi-szinhaz","note":"","history":"A 13. sz\u00e1zadb\u00f3l ered az \u00e9p\u00fclet, h\u00e1rom polg\u00e1rh\u00e1z \u00e1llt a hely\u00e9n. 1590-ben a v\u00e1ros vette \u00e1t \u00e9s v\u00e1rosi fogad\u00f3 ny\u00edlt benne. 1763-ban az \u0022Osztr\u00e1k cs\u00e1sz\u00e1rhoz\u0022 c\u00edmzett fogad\u00f3 ny\u00edlt benne. 1770-ben II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r val\u00f3ban megsz\u00e1llt benne. 1841-t\u0151l 1853-ig sz\u00ednh\u00e1zz\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k, az\u00f3ta Szlov\u00e1kia legr\u00e9gebbi, folyamatosan sz\u00ednh\u00e1zk\u00e9nt funkcion\u00e1l\u00f3 \u00e9p\u00fclete. Jelenlegi form\u00e1j\u00e1t az 1871-72 \u00e9vekben v\u00e9gzett \u00e1talak\u00edt\u00e1s sor\u00e1n nyerte el, amikor egy pomp\u00e1s b\u00e1lteremmel is kieg\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":186,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Ko\u0161ick\u00e1 br\u00e1na","address":"Ko\u0161ick\u00e1 89\/25, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|1132|401","gps_lat":"49.0272910000","gps_long":"20.5934460000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kassai-kapu-Locse-3695","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levoca_-_Kosice_Gate.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levoca - Kosice Gate\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9b\/Levoca_-_Kosice_Gate.jpg\/512px-Levoca_-_Kosice_Gate.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levoca_-_Kosice_Gate.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kassai-kapu","seolink":"kassai-kapu","note":"","history":"A h\u00e1rom megmaradt k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1roskapu egyike."},{"sightId":187,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Po\u013esk\u00e1 br\u00e1na","address":"","mapdata":"1|33|840","gps_lat":"49.0247550000","gps_long":"20.5840080000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Gate16Slovakia12.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Levo\u010da Gate16Slovakia12\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c5\/Levo%C4%8Da_Gate16Slovakia12.JPG\/256px-Levo%C4%8Da_Gate16Slovakia12.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Gate16Slovakia12.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Lengyel-kapu","seolink":"lengyel-kapu","note":"","history":"A h\u00e1rom megmaradt k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1roskapu egyike."},{"sightId":188,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Menhardsk\u00e1 br\u00e1na","address":"Kri\u017eovatka Kuku\u010d\u00ednovej ulice a ulice Gust\u00e1va Hermana, Levo\u010da, 054 01","mapdata":"1|895|1074","gps_lat":"49.0234210000","gps_long":"20.5914360000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Menhardi-kapu-Locse-3696","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_Gate16Slovakia10.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Levo\u010da Gate16Slovakia10\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/98\/Levo%C4%8Da_Gate16Slovakia10.JPG\/256px-Levo%C4%8Da_Gate16Slovakia10.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)","name":"M\u00e9nh\u00e1rdi-kapu","seolink":"menhardi-kapu","note":"","history":"A h\u00e1rom megmaradt k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1roskapu egyike."},{"sightId":189,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e9 n\u00e1rodn\u00e9 m\u00fazeum - Spi\u0161sk\u00e9 m\u00fazeum v Levo\u010di","address":"M\u00e4siarska 298\/18, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|771|753","gps_lat":"49.0252420000","gps_long":"20.5903130000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/spisskemuzeum.com\/18.html","openinghours":"http:\/\/spisskemuzeum.com\/18.html","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_M%C3%A4siarska_ul._%C4%8D._18.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Levo\u010da - M\u00e4siarska ul. \u010d. 18\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c7\/Levo%C4%8Da_-_M%C3%A4siarska_ul._%C4%8D._18.JPG\/512px-Levo%C4%8Da_-_M%C3%A4siarska_ul._%C4%8D._18.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Levo%C4%8Da_-_M%C3%A4siarska_ul._%C4%8D._18.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi M\u00fazeum, Szepesi M\u00fazeum","seolink":"regi-muzeum-szepesi-muzeum","note":"","history":"M\u00e1r 1317-ben is \u00e1llt. Mai alakj\u00e1t a 16. sz\u00e1zadban nyerte el. A 18. sz\u00e1zadban ist\u00e1ll\u00f3nak \u00e9s b\u00e9rh\u00e1znak haszn\u00e1lt\u00e1k. 1927 \u00e9s 1929 k\u00f6z\u00f6tt a h\u00e1romemeletes udvari sz\u00e1rny\u00e1t (az \u00e9p\u00fclet k\u00e9tharmad\u00e1t) lebontott\u00e1k. 2012 \u00e9s 2014 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00faj\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":190,"townId":14,"active":1,"name_LO":"St\u013ap so sochou Panny M\u00e1rie","address":"Kl\u00e1\u0161torsk\u00e1 555\/39, 054 01 Levo\u010da","mapdata":"1|98|857","gps_lat":"49.0246950000","gps_long":"20.5846380000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Column_Levo%C4%8Da16Slovakia2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Column Levo\u010da16Slovakia2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/75\/Column_Levo%C4%8Da16Slovakia2.JPG\/256px-Column_Levo%C4%8Da16Slovakia2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Column_Levo%C4%8Da16Slovakia2.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria-oszlop","seolink":"szuz-maria-oszlop","note":"","history":""},{"sightId":191,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"M\u00e4siarska 295\/15","mapdata":"1|809|675","gps_lat":"49.0257020000","gps_long":"20.5906860000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Steinhausz-haz--Szepesi-Haz--Locse-3713","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Steinhausz-h\u00e1z","seolink":"steinhausz-haz","note":"","history":"14. sz\u00e1zadi g\u00f3tikus eredet\u0171. A helyi n\u00e9met ajk\u00fa evang\u00e9likusok egyik titkos gy\u00fclekez\u0151 helye volt. Amikor az ellenreform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n a fallal k\u00f6r\u00fclvett belv\u00e1rosb\u00f3l kiszorult, f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt evang\u00e9likus templom le\u00e9gett, 1709-1713 k\u00f6z\u00f6tt az evang\u00e9likusok v\u00e1rosi mag\u00e1nh\u00e1zakn\u00e1l tartottak titkos istentiszteleteket. A h\u00e1zat a 18. sz\u00e1zad \u00f3ta a Steinhausz l\u0151csei polg\u00e1r csal\u00e1d birtokolta. \u00cdgy lehetett sz\u00fcl\u0151h\u00e1za t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt annak a Steinhausz L\u00e1szl\u00f3 m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sznek, aki a budapesti Parlament \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek vezet\u0151je volt. \u0150 v\u00e9g\u00fcl itt is halt meg. Egy 19. sz\u00e1zadi \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s sor\u00e1n nyerte el a h\u00e1z mai homlokzati k\u00e9p\u00e9t"},{"sightId":192,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Socha \u013dudov\u00edta \u0160t\u00fara","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla","mapdata":"1|731|347","gps_lat":"49.0274540000","gps_long":"20.5900410000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Honved-emlekmu--ma--Stur-szobor--talapzata-Locse-3201","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/honved-emlekmu-a-branyiszkoi-csata-emlekmuve\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:13684-L%C3%B6cse-1911-Megyehaz_es_honvedszobor-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002213684-L\u00f6cse-1911-Megyehaz es honvedszobor-Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/08\/13684-L%C3%B6cse-1911-Megyehaz_es_honvedszobor-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\/512px-13684-L%C3%B6cse-1911-Megyehaz_es_honvedszobor-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:13684-L%C3%B6cse-1911-Megyehaz_es_honvedszobor-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBr\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"Egykori Honv\u00e9d-eml\u00e9km\u0171, \u0160t\u00far-szobor","seolink":"egykori-honved-emlekmu-stur-szobor","note":"","history":"1876-ban emelt\u00e9k, Farag\u00f3 J\u00f3zsef l\u0151csei szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa volt.@Guyon Rich\u00e1rd ezredes \u00e1ltal vezetett honv\u00e9dsereg - soraiban sz\u00e1mos, nem r\u00e9g toborzott, Z\u00f3lyom megyei szlov\u00e1k \u00f6nk\u00e9ntessel - 1849. febru\u00e1r 5-\u00e9n elfoglalta a cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1g \u00e1ltal sokszorosan meger\u0151s\u00edtett Branyiszk\u00f3i-h\u00e1g\u00f3t. Ennek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en G\u00f6rgey honv\u00e9d serege kijutott az Alf\u00f6ldre, csatlakozni tudott a magyar f\u0151er\u0151kh\u00f6z \u00e9s megind\u00edthatta a tavaszi hadj\u00e1ratot. 1919. augusztus 11-12. \u00e9jjel\u00e9n a megsz\u00e1ll\u00f3 csehek led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a szobrot talapzat\u00e1r\u00f3l.@Ma Ludovit \u0160t\u00far szobra \u00e1ll a talapzaton. St\u00far egy felforgat\u00f3 szlov\u00e1k politikus volt, aki a Habsburgok oldal\u00e1n toborzott szlov\u00e1k \u00f6nk\u00e9nteseket a szabads\u00e1gharc lever\u00e9s\u00e9re."},{"sightId":193,"townId":14,"active":1,"name_LO":"Font\u00e1na so sochou dobro\u010dinnosti","address":"N\u00e1mestie Majstra Pavla\u00a0","mapdata":"1|616|685","gps_lat":"49.0256750000","gps_long":"20.5889590000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/jotekonysag-szokokutja-anya-es-gyermeke\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Column_Levo%C4%8Da16Slovakia7.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Column Levo\u010da16Slovakia7\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d4\/Column_Levo%C4%8Da16Slovakia7.JPG\/256px-Column_Levo%C4%8Da16Slovakia7.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Column_Levo%C4%8Da16Slovakia7.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"J\u00f3t\u00e9konys\u00e1g (Arp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Ersz\u00e9bet) sz\u00f6k\u0151k\u00fatja","seolink":"jotekonysag-arpad-hazi-szent-erszebet-szokokutja","note":"","history":"Herrmann Guszt\u00e1v adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt Steinhausz L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n. \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9betet \u00e1br\u00e1zolja egy gyermekkel.@Az evang\u00e9likus Herrmann Guszt\u00e1v nagykeresked\u0151-v\u00e1llalkoz\u00f3 L\u0151cse nagy mec\u00e9n\u00e1sa volt. \u0150 \u00e9p\u00edttette a v\u00e1rosi v\u00edzvezet\u00e9ket, \u00e1rvah\u00e1zat, l\u00e1nyiskol\u00e1t \u00e9s a temet\u0151beli k\u00e1poln\u00e1t is \u00e9s a k\u00f3rh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t is jelent\u0151s \u00f6sszeggel t\u00e1mogatta."},{"sightId":935,"townId":14,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie \u0160tefana Kluberta","mapdata":"2|440|983","gps_lat":"49.0269250000","gps_long":"20.5962480000","religion":0,"oldtype":"17","newtype":"83","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:13674-L%C3%B6cse-1911-T%C3%B6rvenyszek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002213674-L\u00f6cse-1911-T\u00f6rvenyszek-Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/28\/13674-L%C3%B6cse-1911-T%C3%B6rvenyszek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\/512px-13674-L%C3%B6cse-1911-T%C3%B6rvenyszek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:13674-L%C3%B6cse-1911-T%C3%B6rvenyszek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBr\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"egykori T\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ki Palota","seolink":"egykori-torvenyszeki-palota","note":"","history":"A valamikori Erzs\u00e9bet t\u00e9ren \u00e1ll a t\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9k egykori \u00e9p\u00fclete."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}