exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Korpona Zászló

Korpona

Krupina
Korpona
Szlovák:
Krupina
Német:
Karpfen
Latin:
Carpona
Vármegye:
Hont
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Besztercebányai
Folyó:
Korpona-patak
Tengerszint feletti magasság:
271 m
GPS koordináták:
48.35409, 19.066606
Google térkép:
Népesség
Népesség:
8e
Magyarok aránya:
0%
Népesség 1910-ben
Összesen 4016
Magyarok 12.05%
Szlovákok 86.16%
Címer
Coat of arms of Krupina

Az erdélyi szász bányászok alapították a várost a Korpona-patak völgyében a Selmeci-hegység lábánál, mely a háborús viszontagságok következtében elszlovákosodott. A 17. század végéig Hont vármegye székhelye volt. A Habsburg uralkodó önkénye ellen küzdő Bocskai István erdélyi fejedelem 1605-ben hívta össze ide a magyar országgyűlést, amely megállapította a béke pontjait és itt kelt a hajdú harcosok szabadságlevele is. Egykori erődítésének falai a templom körül ma is láthatók.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
11. század
A Hont-Pázmány nemzettség alapította, majd német hospesek érkeztek.
13. század
Erdélyből szász bányászok telepedtek le II. András jóvoltából.
1238
Ekkor említették először Corpona néven
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1241-42
A tatárjárás során elpusztult.
1242 után
Erődítés épült a templom köré
1244
IV. Bélától kiváltságokat kapott.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1342
Már város volt.
1393
Vásártartási jogot kapott.
1424
Zsigmond Cillei Borbálának adományozta.
1439
Husziták foglalták el.
1467
Mátyás felmentette az adófizetés alól lehetővé téve az erőd kijavítását.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1522
II. Lajos Mária királynénak adományozta.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1546
Balassa Menyhért megostromolta.
1552
Ferdinánd megváltotta és megerősítette a török ellen.
1582
A török sikertelenül ostromolta.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1604-5
Bocskai István előtt meghódolt. 1605. november 17-ei kezdettel országgyűlést tartottak itt, ami megállapította a Bécsi béke pontjait. Itt kelt a hajdúk szabadságlevele is.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619
Bethlen Gábor szállta meg.
1621. július 12.
Korpona Bethlennek hűséget esküdött.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1626
Törökök fosztották ki.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645
I. Rákóczi György szállta meg.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1647, 1678
Török ostromokat vert vissza.
17. század végéig
Hont vármegye székhelye volt.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682-83
Thököly Imre foglalta el
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1683
Sobieski János lengyel király Bécs alól visszavonuló hada itt időzött.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1703-1708
A kurucok tartották hatalmukban. Kiürítéskor Andrássy György felgyújtotta.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január
A csehszlovákok megszállták Korponát.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. június 5.
A magyar tanácsköztársaság visszafoglalta Korponát a megszálló csehszlovákoktól.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szűz Mária születése plébániatemplom
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária születése plébániatemplom
Története

A 13. században román stílusban épült háromhajós templom, később gótikus átalakításon esett át. 1500-1520 között készült késő gótikus szárnyasoltárai a korponai M.S. mester művei.

A hajó boltíve az 1676. június 5-ei tűzvész következtében beomlott és a templom 1699-ig romokban állt. 1705-ben rekonstruálták barokk stílusban.

A déli oldalhajóból nyíló kápolna 1415-ből származik. Eredetileg Szűz Máriának volt felszentelve, 1710-től Szent Rozáliának szentelték újra.

Evangélikus templom
Evanjelický a.v. kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1784-1786 között klasszicista stílusban épült. 1824-1829 között tornyot kapott. Az orgona 1889-ből származik.

Hétfájdalmú Száz Mária-kápolna
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z r. 1784
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Hétfájdalmú Száz Mária-kápolna
Története

1784-ben barokk-klasszicista stílusban épült.

Középületek
Városháza
Mestský úrad Krupina
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1901-ben historizáló stílusban épült. A kivitelező a Kondorossy fivérek zólyomi vállalata volt.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Török kutak
Štrampľoch - Turecké studne
Eredetileg:
táró / bánya / kőfejtő
Jelenleg:
táró / bánya / kőfejtő
Felkeres
Török kutak
Története

Az egykori kőbányában kifaragott sziklamedencék. Rendeltetésük ismeretlen. Egyesek szerint a 16-17. században a törökök rejtekhelyül használták.

Városi infrastruktúra
Tarisznyavár őrtorony, Vartovka
Strážna veža Vartovka
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
vár / erődítés
Felkeres
Tarisznyavár őrtorony, Vartovka
Története

1564-ben a portyázó török csapatok figyelésére épült.

Erődítmény falai a templom körül
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Erődítmény falai a templom körül
Története

1551 és 1564 között épültek a város védművei a török ellen.

A 15. század közepén a huszita támadások idején építették.

Magánlakhelyek
Városi Múzeum
Múzeum Andreja Sládkoviča
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Városi Múzeum
Története

Eredetileg késő gótikus egyemeletes ház volt, amit a 17-18. században megnagyobbítottak és a 19. században újjáépítettek.

Legkorábbi tulajdonosa az evangélikus nemesi Zsembery család volt. Őket egy Amman nevű gyógyszerész váltotta, akitől felesége örökölte meg. Ő kiadta az épületet. Állítólag Mária Terézia is meglátogatta. A 19. század második felében Gustáv Lehotský, szlovák nacionalista ügyész birtokába került, aki a 20. század elején a cseh írót, Jaroslav Hašeket is vendégül látta.

1965 óta az Andrej Sládkovičról (1820-1872 között élt szlovák költő, irodalomkritikus, újságíró és műfordító) elnevezett városi múzeum kapott benne helyet.

Halmay-ház
Domček - Centrum Voľného Času
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
szabadidőközpont
Felkeres
Halmay-ház
Története

1906-ban építettek a főszolgabírónak.

Emlékművek
Szentháromság-szobor
Svätotrojičný stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-szobor
Története

1752-ben készült, Dionysius Ignatius Stanetti munkája. Szent Orbán, Szent Flórián és Szent Rókus szobrai díszítik.

Múzeumok és Galériák
Városi Múzeum
Múzeum Andreja Sládkoviča
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Városi Múzeum
Története

Eredetileg késő gótikus egyemeletes ház volt, amit a 17-18. században megnagyobbítottak és a 19. században újjáépítettek.

Legkorábbi tulajdonosa az evangélikus nemesi Zsembery család volt. Őket egy Amman nevű gyógyszerész váltotta, akitől felesége örökölte meg. Ő kiadta az épületet. Állítólag Mária Terézia is meglátogatta. A 19. század második felében Gustáv Lehotský, szlovák nacionalista ügyész birtokába került, aki a 20. század elején a cseh írót, Jaroslav Hašeket is vendégül látta.

1965 óta az Andrej Sládkovičról (1820-1872 között élt szlovák költő, irodalomkritikus, újságíró és műfordító) elnevezett városi múzeum kapott benne helyet.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.3540900000","long":"19.0666060000"},"townlink":"korpona-krupina","town":{"townId":45,"active":1,"name_HU":"Korpona","name_LO":"Krupina","name_GE":"Karpfen","name_LT":"Carpona","seolink":"korpona-krupina","listorder":36,"oldcounty":5,"country":2,"division":6,"altitude":"271","gps_lat":"48.3540900000","gps_long":"19.0666060000","population":8,"hungarian_2011":0,"population_1910":4016,"hungarian_1910":12.05,"german_1910":0,"slovak_1910":86.16,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Newbog \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Korpona_templom_kaputoronnyal.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Korpona templom kaputoronnyal\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/27\/Korpona_templom_kaputoronnyal.jpg\/512px-Korpona_templom_kaputoronnyal.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Korpona_templom_kaputoronnyal.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ENewbog\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Selmeci-hegys\u00e9g, Korponai-erd\u0151","river":"Korpona-patak","description":"Az erd\u00e9lyi sz\u00e1sz b\u00e1ny\u00e1szok alap\u00edtott\u00e1k a v\u00e1rost a Korpona-patak v\u00f6lgy\u00e9ben a Selmeci-hegys\u00e9g l\u00e1b\u00e1n\u00e1l, mely a h\u00e1bor\u00fas viszontags\u00e1gok k\u00f6vetkezt\u00e9ben elszlov\u00e1kosodott. A 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9ig Hont v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye volt. A Habsburg uralkod\u00f3 \u00f6nk\u00e9nye ellen k\u00fczd\u0151 Bocskai Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelem 1605-ben h\u00edvta \u00f6ssze ide a magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st, amely meg\u00e1llap\u00edtotta a b\u00e9ke pontjait \u00e9s itt kelt a hajd\u00fa harcosok szabads\u00e1glevele is. Egykori er\u0151d\u00edt\u00e9s\u00e9nek falai a templom k\u00f6r\u00fcl ma is l\u00e1that\u00f3k.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@11. sz\u00e1zad|A Hont-P\u00e1zm\u00e1ny nemzetts\u00e9g alap\u00edtotta, majd n\u00e9met hospesek \u00e9rkeztek.@13. sz\u00e1zad|Erd\u00e9lyb\u0151l sz\u00e1sz b\u00e1ny\u00e1szok telepedtek le II. Andr\u00e1s j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l.@1238|Ekkor eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r Corpona n\u00e9ven@#5|@1241-42|A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n elpusztult.@1242 ut\u00e1n|Er\u0151d\u00edt\u00e9s \u00e9p\u00fclt a templom k\u00f6r\u00e9@1244|IV. B\u00e9l\u00e1t\u00f3l kiv\u00e1lts\u00e1gokat kapott.@#6|@1342|M\u00e1r v\u00e1ros volt.@1393|V\u00e1s\u00e1rtart\u00e1si jogot kapott.@1424|Zsigmond Cillei Borb\u00e1l\u00e1nak adom\u00e1nyozta.@1439|Huszit\u00e1k foglalt\u00e1k el.@1467|M\u00e1ty\u00e1s felmentette az ad\u00f3fizet\u00e9s al\u00f3l lehet\u0151v\u00e9 t\u00e9ve az er\u0151d kijav\u00edt\u00e1s\u00e1t.@#8|@1522|II. Lajos M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u00e9nak adom\u00e1nyozta.@#11|@1546|Balassa Menyh\u00e9rt megostromolta.@1552|Ferdin\u00e1nd megv\u00e1ltotta \u00e9s meger\u0151s\u00edtette a t\u00f6r\u00f6k ellen.@1582|A t\u00f6r\u00f6k sikertelen\u00fcl ostromolta.@#13|@1604-5|Bocskai Istv\u00e1n el\u0151tt megh\u00f3dolt. 1605. november 17-ei kezdettel orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st tartottak itt, ami meg\u00e1llap\u00edtotta a B\u00e9csi b\u00e9ke pontjait. Itt kelt a hajd\u00fak szabads\u00e1glevele is.@#14|@#15|@1619|Bethlen G\u00e1bor sz\u00e1llta meg.@1621. j\u00falius 12.|Korpona Bethlennek h\u0171s\u00e9get esk\u00fcd\u00f6tt.@#16|@1626|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k fosztott\u00e1k ki.@#17|@1645|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy sz\u00e1llta meg.@#18|@1647, 1678|T\u00f6r\u00f6k ostromokat vert vissza.@17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9ig|Hont v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye volt.@#21|@#22|@1682-83|Th\u00f6k\u00f6ly Imre foglalta el@#23|@#24|@#25|@#27|@1683|Sobieski J\u00e1nos lengyel kir\u00e1ly B\u00e9cs al\u00f3l visszavonul\u00f3 hada itt id\u0151z\u00f6tt.@#27|@1703-1708|A kurucok tartott\u00e1k hatalmukban. Ki\u00fcr\u00edt\u00e9skor Andr\u00e1ssy Gy\u00f6rgy felgy\u00fajtotta.@#28|@#30|@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Korpon\u00e1t.@#34|@1919. j\u00fanius 5.|A magyar tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g visszafoglalta Korpon\u00e1t a megsz\u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1kokt\u00f3l.@#36|@#38|@#41|@#42|@#44|&"},"sights":[{"sightId":717,"townId":45,"active":1,"name_LO":"R\u00edmskokatol\u00edcky kostol Narodenia Panny M\u00e1rie","address":"Bo\u010dkayho n\u00e1mestie 61\/8","mapdata":"1|334|852","gps_lat":"48.3541950000","gps_long":"19.0647910000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/rkfu.webnode.sk\/historia-kostola\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szuz-Maria-plebaniatemplom-es-eroditese-Korpona-249","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_kostol.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Krupina, kostol\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2a\/Krupina%2C_kostol.JPG\/512px-Krupina%2C_kostol.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_kostol.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria sz\u00fclet\u00e9se pl\u00e9b\u00e1niatemplom ","seolink":"szuz-maria-szuletese-plebaniatemplom","note":"","history":"A 13. sz\u00e1zadban rom\u00e1n st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt h\u00e1romhaj\u00f3s templom, k\u00e9s\u0151bb g\u00f3tikus \u00e1talak\u00edt\u00e1son esett \u00e1t. 1500-1520 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus sz\u00e1rnyasolt\u00e1rai a korponai M.S. mester m\u0171vei.@A haj\u00f3 bolt\u00edve az 1676. j\u00fanius 5-ei t\u0171zv\u00e9sz k\u00f6vetkezt\u00e9ben beomlott \u00e9s a templom 1699-ig romokban \u00e1llt. 1705-ben rekonstru\u00e1lt\u00e1k barokk st\u00edlusban.@A d\u00e9li oldalhaj\u00f3b\u00f3l ny\u00edl\u00f3 k\u00e1polna 1415-b\u0151l sz\u00e1rmazik. Eredetileg Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak volt felszentelve, 1710-t\u0151l Szent Roz\u00e1li\u00e1nak szentelt\u00e9k \u00fajra."},{"sightId":718,"townId":45,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|335|910","gps_lat":"48.3535930000","gps_long":"19.0649580000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: Peter Andr\u00e1\u0161 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_ba%C5%A1ta.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Krupina, ba\u0161ta\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/04\/Krupina%2C_ba%C5%A1ta.jpg\/512px-Krupina%2C_ba%C5%A1ta.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_ba%C5%A1ta.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: Peter Andr\u00e1\u0161\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Er\u0151d\u00edtm\u00e9ny falai a templom k\u00f6r\u00fcl ","seolink":"eroditmeny-falai-a-templom-korul","note":"","history":"1551 \u00e9s 1564 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fcltek a v\u00e1ros v\u00e9dm\u0171vei a t\u00f6r\u00f6k ellen.@A 15. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n a huszita t\u00e1mad\u00e1sok idej\u00e9n \u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":719,"townId":45,"active":1,"name_LO":"Kaplnka Sedembolestnej Panny M\u00e1rie z r. 1784","address":"","mapdata":"1|261|95","gps_lat":"48.3628250000","gps_long":"19.0633830000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"H\u00e9tf\u00e1jdalm\u00fa Sz\u00e1z M\u00e1ria-k\u00e1polna ","seolink":"hetfajdalmu-szaz-maria-kapolna","note":"","history":"1784-ben barokk-klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":720,"townId":45,"active":1,"name_LO":"Sv\u00e4totroji\u010dn\u00fd st\u013ap","address":"Sv\u00e4totroji\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie, 963 01 Krupina","mapdata":"1|450|829","gps_lat":"48.3543980000","gps_long":"19.0665540000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Dion\u00fdz Ign\u00e1c Stanetti (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo) \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina_Svatotrojicny_stlp.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Krupina Svatotrojicny stlp\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f3\/Krupina_Svatotrojicny_stlp.jpg\/256px-Krupina_Svatotrojicny_stlp.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina_Svatotrojicny_stlp.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDion\u00fdz Ign\u00e1c Stanetti (sculptor) - cc-by-3.0 Peter Zeliz\u0148\u00e1k (photo)\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-szobor ","seolink":"szentharomsag-szobor","note":"","history":"1752-ben k\u00e9sz\u00fclt, Dionysius Ignatius Stanetti munk\u00e1ja. Szent Orb\u00e1n, Szent Fl\u00f3ri\u00e1n \u00e9s Szent R\u00f3kus szobrai d\u00edsz\u00edtik."},{"sightId":721,"townId":45,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd a.v. kostol","address":"Sv\u00e4totroji\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 21\/21, 963 01 Krupina","mapdata":"1|506|930","gps_lat":"48.3532440000","gps_long":"19.0677370000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_evanjel%C3%ADcky_zbor.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Krupina, evanjel\u00edcky zbor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Krupina%2C_evanjel%C3%ADcky_zbor.JPG\/512px-Krupina%2C_evanjel%C3%ADcky_zbor.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_evanjel%C3%ADcky_zbor.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom ","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1784-1786 k\u00f6z\u00f6tt klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. 1824-1829 k\u00f6z\u00f6tt tornyot kapott. Az orgona 1889-b\u0151l sz\u00e1rmazik."},{"sightId":722,"townId":45,"active":1,"name_LO":"M\u00fazeum Andreja Sl\u00e1dkovi\u010da","address":"Sl\u00e1dkovi\u010dova 51, 963 01 Krupina","mapdata":"1|412|991","gps_lat":"48.3524730000","gps_long":"19.0660080000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00e1rosi M\u00fazeum ","seolink":"varosi-muzeum","note":"","history":"Eredetileg k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus egyemeletes h\u00e1z volt, amit a 17-18. sz\u00e1zadban megnagyobb\u00edtottak \u00e9s a 19. sz\u00e1zadban \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtettek.@Legkor\u00e1bbi tulajdonosa az evang\u00e9likus nemesi Zsembery csal\u00e1d volt. \u0150ket egy Amman nev\u0171 gy\u00f3gyszer\u00e9sz v\u00e1ltotta, akit\u0151l feles\u00e9ge \u00f6r\u00f6k\u00f6lte meg. \u0150 kiadta az \u00e9p\u00fcletet. \u00c1ll\u00edt\u00f3lag M\u00e1ria Ter\u00e9zia is megl\u00e1togatta. A 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben Gust\u00e1v Lehotsk\u00fd, szlov\u00e1k nacionalista \u00fcgy\u00e9sz birtok\u00e1ba ker\u00fclt, aki a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n a cseh \u00edr\u00f3t, Jaroslav Ha\u0161eket is vend\u00e9g\u00fcl l\u00e1tta.@1965 \u00f3ta az Andrej Sl\u00e1dkovi\u010dr\u00f3l (1820-1872 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9lt szlov\u00e1k k\u00f6lt\u0151, irodalomkritikus, \u00fajs\u00e1g\u00edr\u00f3 \u00e9s m\u0171ford\u00edt\u00f3) elnevezett v\u00e1rosi m\u00fazeum kapott benne helyet."},{"sightId":723,"townId":45,"active":1,"name_LO":"Str\u00e1\u017ena ve\u017ea Vartovka","address":"Tanistrav\u00e1r, 963 01 Krupina","mapdata":"1|1185|1297","gps_lat":"48.3493630000","gps_long":"19.0790730000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"22","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tarisznyavar--ortorony--Korpona-1166","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina_-_Vartovka.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Krupina - Vartovka\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Krupina_-_Vartovka.JPG\/256px-Krupina_-_Vartovka.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina_-_Vartovka.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Tarisznyav\u00e1r \u0151rtorony, Vartovka ","seolink":"tarisznyavar-ortorony-vartovka","note":"","history":"1564-ben a porty\u00e1z\u00f3 t\u00f6r\u00f6k csapatok figyel\u00e9s\u00e9re \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":724,"townId":45,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00fd \u00farad Krupina","address":"Sv\u00e4totroji\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 4, 963 01 Krupina","mapdata":"1|429|858","gps_lat":"48.3540950000","gps_long":"19.0663750000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"https:\/\/www.krupina.sk\/kulturne-a-historicke-pamiatky","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_radnica.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Krupina, radnica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Krupina%2C_radnica.JPG\/512px-Krupina%2C_radnica.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Krupina,_radnica.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1901-ben historiz\u00e1l\u00f3 st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. A kivitelez\u0151 a Kondorossy fiv\u00e9rek z\u00f3lyomi v\u00e1llalata volt."},{"sightId":725,"townId":45,"active":1,"name_LO":"Dom\u010dek - Centrum Vo\u013en\u00e9ho \u010casu","address":"Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika 866, 963 01 Krupina","mapdata":"1|547|1146","gps_lat":"48.3507540000","gps_long":"19.0682790000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"78","homepage":"https:\/\/www.domcekcvc.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Halmay-h\u00e1z ","seolink":"halmay-haz","note":"","history":"1906-ban \u00e9p\u00edtettek a f\u0151szolgab\u00edr\u00f3nak."},{"sightId":726,"townId":45,"active":1,"name_LO":"\u0160tramp\u013eoch - Tureck\u00e9 studne","address":"Nad mestom 1135, 963 01 Krupina","mapdata":"1|875|650","gps_lat":"48.3564490000","gps_long":"19.0740040000","religion":0,"oldtype":"112","newtype":"112","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"T\u00f6r\u00f6k kutak","seolink":"torok-kutak","note":"","history":"Az egykori k\u0151b\u00e1ny\u00e1ban kifaragott sziklamedenc\u00e9k. Rendeltet\u00e9s\u00fck ismeretlen. Egyesek szerint a 16-17. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k rejtekhely\u00fcl haszn\u00e1lt\u00e1k."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}