exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Komárom Zászló

Komárom

Komárno
Komárom
Szlovák:
Komárno
Német:
Komorn
Latin:
Camarum 
Vármegye:
Komárom
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Nyitrai
Folyó:
Duna, Vág-Duna
Tengerszint feletti magasság:
110 m
GPS koordináták:
47.757141, 18.129441
Google térkép:
Népesség
Népesség:
36e
Magyarok aránya:
53.9%
Népesség 1910-ben
Összesen 19391
Magyarok 88.12%
Németek 6.03%
Szlovákok 3.89%
Címer
Coat of arms of Komárno

Az ősi magyar várost nem csak a Duna, hanem 1920. óta sajnos egy országhatár is kettészeli, amikor is a történelmi magját is magába foglaló északi felét Csehszlovákiához csatolták. A város létrejötte a magyar állam megalakulásához köthető. Kiemelt jelentőségű végvárként védte az országot a török hódítókkal szemben, akik soha el nem tudták foglalni. Európa egyik legmodernebb erődrendszere épült itt ki, amely az 1848-1849-es magyar szabadságharc idején is töretlenül ellenállt az osztrák ostromnak, még a szabadságharc orosz intervenció általi eltiprását követően is, és a feladásával elnyert amnesztia több ezer hazafinak biztosított bántatlanságot, köztük Madách Imrének, aki később megírhatta Az ember tragédiáját. A város Komárom-Esztergom vármegye egykori székhelye, Jókai Mór Az arany ember című híres regényéből is közismert. Máig őrzi magyar többségét, és a Selye János szlovákiai magyar egyetem székhelye.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
l. század
Brigetio néven római város, kikötő, katonai tábor állt a területén, és Pannónia provinciához tartozott.
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
895 után
A magyarokhoz csatlakozott kun (kabar) Ketel vezér birtoka volt, Ketel fia, Alap-Tolma földvárat emeltetett a Duna és Vág között Komárom néven.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
XI. század
Rév Komárom települése létrejött és Komárom vármegye központja lett.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1265
IV. Béla városi rangra emelte.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1317. november 3.
Károly Róbert kéthavi ostrom után elfoglalta Komáromot Csák Mátétól. Ezután már annak 1321-es haláláig nem támadta meg Csák Mátét.
XV. század
Királyi pihenőhely volt Mátyás és Beatrix számára.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
XVI. század
Kiemelkedő jelentőségű végvár volt, a Bécs és Buda közötti vízi és szárazföldi utat ellenőrizte, és itt volt a dunai naszádosok központja is.
1540-es évektől
A várat megerősítették, a terepviszonyoknak megfelelő óolasz rendszerűnek védművekkel ellátott ötszögletű erőddé épült ki.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1589
Pálffy Miklós hajóhidat és két cölöp hídfőerődöt épített (Szent Péter Palánk).
1594
Az öregvár védői sikeresen ellenálltak Szinán nagyvezér Ottomán serege ostromának. Az ostromlott várba Pálffy Miklós vezetésével az éj leple alatt erősítést sikerült bejuttatni. Az erőd élén Erasm Braun főkapitány állt, míg helyettese és egyben a naszádosok kapitánya Starsith Farkas volt.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605. tavasza
A városban lakó naszádosok és huszárok, valamint a polgárság fegyverforgató része Bocskai István zászlói alá állt, a Csallóközbe húzódott és elzárta az utat a Habsburg-párti pozsonyi és komáromi vár között.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1606. november 11.
A Komárom közelében Bocskai István közvetítésével I. Rudolf császár és I. Ahmed szultán között megkötött zsitvatoroki béke lezárta a 15 éves háborút a Habsburg és a török birodalom között. Emlékműve Zsitvatőn áll.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1620. szeptember
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem serege meghódoltatta a várost.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1663-1673
Megépült az Újvár.
1682
Árvíz pusztította a várost, az erődök is megrongálódtak.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1763
Erős földrengésben a város fele összedőlt, 63 halott.
1827-1838
I. Ferenc elrendelte az erőd felújítását, és elrendelte a Monostori erőd és az Igmándi erőd építését.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848 decembere
A császári csapatok ostrom alá vették Komárom várát.
1849. április 22.
A dicsőséges tavaszi hadjárat részeként a Görgey Artúr vezette magyar honvéd fősereg felszabadította Komárom várát.
1849. április 26.
A Görgei Artúr, Klapka György és Damjanich János vezette honvéd fősereg az első komáromi, más néven komárom-szőnyi ütközetben győzelmet aratott a Schlik tábornok vezette túlerőben lévő osztrák főseregen. Az osztrákok visszavonultak Győr felé, Budát a honvédek egy havi ostrom után felszabadították. A komáromi vereség hatására Ferenc József Varsóban segítséget kért I. Miklós orosz cártól (ur. 1825-1855), aki Paszkievics herceggel az élen 200 000 fős hadsereget indított a szabadságharc leverésére.
1849. július 2.
A második komáromi csatában Görgey Artúr vezette honvéd fősereg visszaverte a Haynau vezette kétszeres túlerőben lévő császári seregek támadását. Görgey Artúr súlyos fejsérülést szenvedett.
1849. július 11.
A harmadik komáromi csatában Klapka György vezetésével a magyar csapatok sikertelenül próbálták áttörni az osztrák ostromzárat.
1848. július 12.
Görgey csapatai a Duna bal partján vonulva elhagyták Komáromot, a város Klapka György parancsnoksága alatt maradt.
1849. augusztus 3.
Klapka György magyar seregeivel kitört az ostromlott erődből és 30 ágyút, 1000 hadifoglyot és rengeteg élelmet zsákmányolt.
1849. augusztus 13.
Görgei Artúr magyar honvédhadserege I. Miklós orosz cár 200.000 fős inváziós hadserege előtt Világosnál letette a fegyvert, ezzel a szabadságharc véget ért. Véres osztrák megtorlás következett.
1849. szeptember 10.
A komáromi védők fővezére, Klapka György meggyilkolására küldött osztrák kémet kivégezték.
1849. október 1-4.
A Klapka György vezette komáromi védősereg hosszas alkudozás után teljes körű amnesztia mellett letette a fegyvert.
1856
Vasúti összeköttetés létesült Béccsel (Új Szőny).
1860
Vasúti összeköttetés létesült Székesfehérvárral.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1884
Vasúti összeköttetés létesült Budapesttel. Budapest-Bécs között a fővonal ekkor még nem itt, hanem Vácon és Pozsonyon át ment. A vasútvonal Trianon után értékelődött fel.
1892
A dunai Erzsébet-híd átadása.
1896
Az északi Komárom és a déli Új Szőny egyesült.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 10.
A csehszlovák csapatok megszállták Komárom északi részét, és lezárták a Duna-hidat.
1919. április 28.
Az északi Hajógyár munkásai megtámadták a csehszlovák hídőrséget, hogy utat nyissanak a délről érkező felmentő csapatoknak. A támadás kudarcba fulladt és a munkásokat Terezínbe (Csehország) internálták.
1919. május 1-jén hajnalban
Dél-komáromi, tatai és győri vagongyári munkásokból, tatabányai bányászokból, leszerelt katonákból álló 1700 és 3000 fő közötti önkéntes magyar sereg egy csapata csónakokkal a Dunán, két másik pedig a hidakon átkelve támadta meg a csehszlovák helyőrséget. Kezdetben sikeresek voltak, de az Érsekújvár felől jövő csehszlovák erősítés miatt két tűz közé kerültek. Az elfogott és sebesült magyarokat a csehszlovákok bestiális módon lemészárolták, többen menekülés közben vízbe fúltak. 250-300 fő veszett oda.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1920. június 4.
Trianoni diktátum kettészakította a várost.
1938. november 2.
Első bécsi döntés
Több...
1938. november 2.
Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte.
1938. november 2.
Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Komáromot.
1944. július 2.
700 amerikai bombázó és 180 kísérővadász Budapest bombázására indult. Ezt a magyar és német vadászgépek megzavarták, így egy ellenséges repülő Komárom déli városrészére dobta bombáit. Egy ember meghalt. A légvédelem lelőtt egy B-17-es nehézbombázót, ami a várostól pár kilométerre zuhant le.
1944. Szeptember 11.
A légvédelem Komárom felett lelőtt egy amerikai B–24-es bombázót.
1944. október 7.
Első tervszerű légitámadás ekkor érte Komáromot. 54 halálos áldozattal és jelentős épületkárokkal járt. Elpusztult a vasúti rendező pályaudvar is.
1944. Október 14.
Komoly károkkal járó légitámadás sújtotta Komáromot. Ekkor pusztult el a KAC-pálya tribünje, a selyemgyár, a vágóhíd, a csatorna szivattyútelepe.
1945. március 8., 14., 29.
Újabb bombázások. Az október 14-ei támadást is beleértve 35-en vesztették életüket.
1944
Német megszállás.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. március 28-31.
Szovjet megszállás.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945
Komáromban működött az egyik internálótábor, ahol a kitelepítésre ítélt magyarok raboskodtak.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1947
A Párizsi békediktátummal a várost újra kettészakították.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Várak
Komáromi Erődrendszer
Pevnosť Komárno
Állapot:
Felújított / Jó
Belépés:
Díjköteles
Az Óvárat 1546-ban kezdték építeni. 1663-1673 között épült az Újvár, az Óvár megerősítéseként. A Lipót-kapun át lehet bemenni.
Felkeres
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent András-bazilika
Bazilika sv. Ondreja
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent András-bazilika
Története

1723-1763 között épült, a lebontott Érsekújvári erőd tégláit is felhasználták. 1763-ban földrengés romba döntötte, de újjáépítették. 1860-ban nyerte el jelenlegi formáját. Több árvizet túlélt, hátoldalán egy emléktábla található, amely a Duna 1875-ös vízszintjére emlékeztet.

A templom tornyát őrtoronyként használták, tetején egy rézgolyón Szent András két méter magas tornya áll.

Szent Rozália-templom
Kostol svätej Rozálie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Rozália-templom
Története

1844-ben szentelték fel. Kertjében 14 állomásból álló Kálvária található.

Limes Galéria
Galeria Limes
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
galéria
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Limes Galéria
Története

Kortárs magyar művészeti galéria. A Ferences barátok utcájában található Katonatemplomban működik. A templomot 1677 és 1681 között ferences szerzetesek építették. 1769-ben újították fel az 1763-as földrengés után. 1783-ban II. József feloszlatta a ferences rendet. Az erőd katonasága számára tartottak itt istentiszteleteket 1945-ig.

Református templom
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

A klasszicista jegyeket hordozó templomot a 18. században emelték. A 19. századból származó kőtorony a város legmagasabb pontja, 63 méter, és mint ilyet a honvédség megfigyelési pontként használt az 1849-es ostrom alatt. A templomban található orgonát a bécsi Bohák János orgonaépítő készítette. Az épület hátsó részében állították fel a lerombolt érsekújvári erőd Komáromi kapujának keretét, udvarán pedig a 18. és 19. századból származó értékes sírkövek tekinthetők meg.

Középületek
Városháza
Radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1718 és 1719 között épült eredetileg barokk stílusban, de az 1763-as földrengésben megsemmisült. 1766-ban befejeződött a felújítás, 1767-ben tornyot kapott. Azóta többször megsemmisült és újraépítették. A mai formája 1875-ből származik, neoreneszánsz stílusú. Zenejáték: A városháza tornyának ajtócskáiból huszáralakok bújnak ki, és elhangzik a Klapka induló minden nap 10, 12, 14 és 16 órakor.

Volt vármegyeház
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Megjegyzés:
Városi hivatalok.
Felkeres
Volt vármegyeház
Története

Az erőszakkal elhurcoltak emlékművével szemben áll. Komárom-Esztergom vármegye székhelye volt a 18. század közepétől 1920-ig.

Képtár, Duna Menti Múzeum
Podunajské Múzeum V Komárne
Eredetileg:
közigazgatás / államigazgatás
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Képtár, Duna Menti Múzeum
Története

A 19. században romantikus stílusban épült ház eredetileg is adóhivatalként szolgált. Helyén valamikor a Ghyczy-kúria állt, abban született Ghyczy Kálmán, a város országgyűlési képviselője, pénzügyminiszter. Ma az épület földszintjén a Szinnyei József Könyvtár egyik részlege működik, az emeleten pedig a Duna Menti Múzeum képtárának legszebb képei, valamint a 19. századi magyar festészet jelentős képviselőjének, Feszty Árpádnak alkotásai láthatók. A múzeumban a Dunamente élővilága kiállítás is megtekinthető.

Tiszti Pavilon
Dôstojnícky pavilón
Eredetileg:
laktanya
Jelenleg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő, vendéglő / cukrászda / kávéház, közigazgatás / államigazgatás
Felkeres
Tiszti Pavilon
Története

1863-ba épült az angol gótikára hajazó stílusban, a császári hadsereg tisztjei és családjai laktak benne. A földszinten kaszinó működött. Homlokzatán jelmondata látható: "VIRIBVS VNITIS", azaz "Egységben az erő". Ma: irodák, orvosi rendelő, étterem.

Kulturális létesítmények
Selye János Egyetem
Univerzita J. Selyeho
Eredetileg:
felsőoktatás
Jelenleg:
felsőoktatás
Felkeres
Selye János Egyetem
Története

A szlovákiai magyar egyetem székhelye. Selye János endokrinológus volt, világhírű stressz kutató.

Ógyallai Csillagvizsgáló
Slovenská ústredná
Eredetileg:
csillagvizsgáló / planetárium
Jelenleg:
csillagvizsgáló / planetárium
Felkeres
Ógyallai Csillagvizsgáló
Története

1871-ben hozta létre Dr. Konkon-Thege Miklós, Európában az elsők között. A legjobban felszerelt csillagvizsgálók közé tartozott. A Magyar Államra hagyta.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Egykori takarékpénztár
Eredetileg:
bank
Jelenleg:
elhagyatott
Felkeres
Egykori takarékpénztár
Története

Egykor takarékpénztár székhelye volt, ma üresen áll. 1844-ben épült Ney Béla budapesti építész tervei alapján. 1848. november 6-án itt szállt meg Kossuth Lajos.

Városi infrastruktúra
Európa-udvar
Nádvorie Európy
Eredetileg:
tér
Jelenleg:
tér
Felkeres
Európa-udvar
Története

Az európai országok és régiók építészete által inspirált házakból áll. A három régi városkaput köti össze: a Szent István kaput, a IV. Béla kaput és a Mária Terézia kaput. 1999-ben kezdett épülni, Litomericzky Nádor építész, Takács Péter építési vállalkozó és Varga Péter projektmenedzser közös vállalkozásként. Nagyrészt 2002-re felépült, de máig befejezetlen maradt.

Az Európa-udvarban található az úgynevezett Német ház is, ami a 17. századból való. 1800-1827 között városi színházként működött. A ház mögött faragott haranglábat helyeztek el.

A Palatinus Polgári Társulás 18 szoborból álló szoborparkot hozott létre, uralkodókat és történelmi személyiségeket ábrázolnak.

Az Anglia-parki egykori zenepavilon másolata is megtekinthető az Európa-udvarban.

A Zichy palota belső parkjából nyílik a Mátyás kapu.

Az eredeti kút a városháza előtti Főtéren állt.

Római Lapidárium
Rímske lapidárium
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Római Lapidárium
Története

A VI. számú erődben (VI. bástya) található, amely az 1860-es években épült a komáromi erődrendszer részeként. Szlovákia legnagyobb római kori műemlékgyűjteménye.

Kelemantia római ellenerőd
Kelemantia: kamenný rímsky kastel
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kelemantia római ellenerőd
Története

A Duna bal partján, lzsa község határában, 4 km-re a Vág-Duna torkolatától található. Brigetio légiós tábor hídfője, a Limes Romanus része volt. Pannonia provinciához tartozott.

Marcus Aurelius császár uralkodása idején (168-180), a markomann háborúk idején épült az első ellenerőd a Duna bal partján. A föld-fa szerkezetű palánkvár germán támadás következtében tűzvészben semmisült meg.

A II. század végén kőerődöt (castellum) építettek, ami a III. század közepén háborúban jelentősen megrongálódott.

A IV. században a Constantinusok alatt az erődöt megerősítették és átépítették. 364-365 között I. Valentinianus császár alatt építették át utoljára. A császár halála után a tábort kifosztották vagy elhagyták. A lV-V. század fordulóján germán népek lakták.

Lehár Ferenc park
Lehárov park
Eredetileg:
park
Jelenleg:
park
Felkeres
Lehár Ferenc park
Története

A helyén állt a világhírű operett zeneszerző, Lehár Ferenc (1870-1948) szülőhelye. ő szerezte a Víg özvegy című operettet.

Anglia park
Anglický park
Eredetileg:
park
Jelenleg:
park
Felkeres
Anglia park
Története

Egykor zenepavilon állt itt, melyben katonai zenekarok koncerteztek. Egyik karmesterük id. Lehár Ferenc volt. A zenepavilon másolata az Európa-udvarban megtekinthető.

Új Duna-híd
Eredetileg:
híd
Jelenleg:
híd
Felkeres
Új Duna-híd
Története

Átadása 2020. tavaszára várható.

Erzsébe híd
Bridge Komárno
Eredetileg:
híd
Jelenleg:
híd
Felkeres
Erzsébe híd
Története

Az első hajóhíd 1586-ban létesült, 79 darab hajó tartotta. 1892-be épült meg az Erzsébet-híd, névadója Sissi császárné, Ferenc József felesége.

Erzsébet-sziget
Alžbetin ostrov
Eredetileg:
sziget
Jelenleg:
sziget
Felkeres
Erzsébet-sziget
Története

Zenepavilon
Eredetileg:
pavilon
Jelenleg:
pavilon
Felkeres
Zenepavilon
Története

Az Anglia-parki egykori zenepavilon másolata is megtekinthető az Európa-udvarban.

Víztorony
Vodna veza
Eredetileg:
víztorony
Jelenleg:
víztorony
Felkeres
Víztorony
Története

1902-ben adták át.

Magánlakhelyek
Kultúrpalota, Duna Menti Múzeum
Podunajské Múzeum v Komárne
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kultúrpalota, Duna Menti Múzeum
Története

A város történetét bemutató kiállítás. Jókai Mór és Lehár Ferenc életét is bemutatja. Jókai dolgozószobáját is megtekinthetjük.

Az épületet a Jókai Egyesület számára, jelentős állami támogatással, 1913-ban építették Hütl Dezső tervei alapján, neobarokk stílusban. Az ide költözött városi múzeum első állandó kiállítása 1914. április 2-án nyílt meg. A csehszlovákok 1947-ben a Jókai Egyesületet feloszlatták, a Kultúrpalotát lefoglalták az állam javára. 1949-ben újra megnyílt a múzeumi kiállítás az immár Duna Menti Múzeumnak nevezett épületben.

Zichy-palota, Duna Menti Múzeum
Zichyho Palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Zichy-palota, Duna Menti Múzeum
Története

A Zichy-család a 17. század közepén megvásárolta a komáromi várkapitányságot és a várbirtokot. Palotájukat a 17. század utolsó harmadában építették.

A 18. század folyamán két oldalszárnnyal U-alaprajzú, barokk palotává bővítették, ami azonban az 1763-as földrengés során súlyosan megsérült. Klasszicista átalakítására a 19. század elején került sor. Ekkor a keleti és a nyugati szárny még földszintes volt. A század utolsó harmadában a Weisz család birtokában volt, ekkor történtek az eklektikus bővítések.

Jókai Mór szülőháza
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Megjegyzés:
Pizzéria.
Felkeres
Jókai Mór szülőháza
Története

Emlékművek
Jókai Mór szobra
socha Móra Jókaiho
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Jókai Mór szobra
Története

A Duna Menti Múzeum előtt áll. A híres magyar író 1825-1904 között élt. Az aranyember című műve Komáromban játszódik. Az íróról nevezték el a Jókai bablevest is.

Szent István szobra
Socha svätého Štefana
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szent István szobra
Története

2009-ben állították, Győrfy Lajos szobrászművész alkotása. 1000-ben Szent István alapította meg Komárom vármegyét.

Klapka György szobra
Socha gen. Klapku
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Klapka György szobra
Története

Komárom védőinek vezetője volt 1849-ben.

Trianon kopjafa
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Trianon kopjafa
Története

A református plébánia hivatal udvarán állították 2010-ben. Az épületet 1796-ban építették klasszicista stílusban a református kollégium számára, ahol Jókai Mór is megkezdte tanulmányait. Csokonai Vitéz Mihály a kollégium előtti kis kertben pillantotta meg először szerelmét Vajda Juliannát, azaz Lillát.

Petőfi Sándor mellszobra
Pamätník Sándora Petőfiho
Bust of Sandor Petofi in Komárno, 2019-02-27
Own work / CC0
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Petőfi Sándor mellszobra
Története

2017-ben avatták fel a magyar költő mellszobrát.

Meghurcoltak emlékműve
Pamätník oslobodenia mesta
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Meghurcoltak emlékműve
Története

1947-48 között több ezer magyart telepítettek át Magyarországra a megszállt Komáromból. A 2000 deportált zsidónak is emléket állít.

Kőszűz
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Kőszűz
Története

Az Újvár középső bástyájának sarkán elhelyezett Kőszűz szobor a komáromi vár mindenkori bevehetetlenségét jelképezi. Ezt tanúsítja a szobor alatt olvasható latin nyelvű felirat is: NEC ARTE NEC MARTE (Sem csellel, sem erővel).

Jókai filagória
filagória Móra Jókaiho
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Jókai filagória
Története

A Platánfa sor 16. szám alatt található az egykori Beöthy-villa, melynek udvarában 1913-ban állították a Jókai-filagóriát a nagy író mellszobrával (ez utóbbi az 1919-es harcok során megsemmisült). Beöthy Zsigmondnál számos híres író és tudós megfordult (Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Molnár Ferenc, Szinnyei József).

Jókai Mór halálát követő hónapban, Beöthy Zsolt a 65. születésnapján állíttatta ezt az emlékművet, hogy hűen őrizze az író nagyságát és szellemiségét.

Csokonay Vitéz Mihály szobra
Socha Mihálya Csokonaiho
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Csokonay Vitéz Mihály szobra
Története

Lehár Ferenc szobra
Socha Franza Lehára
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Lehár Ferenc szobra
Története

A világhírű operett zeneszerző, Lehár Ferenc (1870-1948) Komáromban született. ő szerezte a Víg özvegy című operettet.

V. László szobra
Socha Ladislava Pohrobka
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
V. László szobra
Története

Az erődítményben található. Habsburg Albert magyar király és Luxemburgi Erzsébet fia volt. 17 évesen Prágában halt meg.

M.R.Stefánik szobra
Generálny pamätník Milan Rastislav Štefánika
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
M.R.Stefánik szobra
Története

12 gyerekes tót családban született Kosarason. Apja tagja volt a Szlovák Nemzeti Pártnak, és szlováknak nevelte gyerekeit.

A Pozsonyi és Soproni gimnáziumban is tanult, és a Szarvasi Evangélikus Gimnáziumban érettségizett le. Prágában járt egyetemre, ahol filozófiatanára a cseh nacionalista Masaryk volt. Az ő hatására a cseh-szlovák egyesülés híve lett és Prágai folyóiratokban a magyarok által elnyomott szlovákok sanyarú sorsáról hazudozott. Hazáját elárulva az első világháború kitörését követően 1914-ben beállt a Francia Idegenlégióba, ahol vadászrepülő pilóta lett. 1916-ban Párizsban megalakult a Csehszlovák Nemzeti Tanács Masaryk elnökletével, ennek alelnöke lett. Megszervezték a Csehszlovák Légiót cseh és szlovák dezertőrökből, aminek a központi hatalmak veresége után el kellett foglalnia Csehországot és észak-Magyarországot. 1918. november 1-én a Csehszlovák Légió elkezdte észak-Magyarország megszállását olasz tisztek parancsnoksága alatt, 1919. januárjában megszállták Pozsonyt is.

1919. májusában repülővel utazott Udinéből Pozsonyba, a gépe leszállás közben lezuhant, és mindenki életét vesztette. Számos találgatás látott napvilágot. Masaryk és Beneš a megvalósítandó Csehszlovák államban a kezdetektől fogva háttérbe akarták szorítani a szlovákokat, emiatt Stefánikkal komoly ellentét alakult ki. Beszámolók szerint Stefánik olasz repülővel érkezett Pozsonyba, amit zöld-fehér-piros trikolorja miatt magyar repülőnek néztek, és leszállás közben a csehszlovák katonák lelőtték. Andrej Hlinka szlovák nacionalista politikus szerint a gép földet ért, de ahogy Stefánik kilépett belőle, agyonlőtték Beneš parancsára.

Szoborpark
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szoborpark
Története

A Palatinus Polgári Társulás 18 szoborból álló szoborparkot hozott létre az Európa-udvarban. A szobrok uralkodókat és történelmi személyiségeket ábrázolnak.

Egressy Béni szobra
Socha básnika Béniho Egressyho
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Egressy Béni szobra
Története

Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója évében avatták fel Egressy Béni közel három méteres szobrát, Nagy János felvidéki szobrászművész alkotását. Egressy Bénit a "magyar nóta atyjaként" tartják számon.

Szentháromság-szobor
Trojičný stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-szobor
Története

1715-ben létesült, az 1710-11 között pusztító pestisjárvány elmúlásáért kívántak hálát adni.

Egy legenda szerint 1763-ban egy menyasszonyt kocsistól és az egész násznépével együtt elnyelte a föld, egy földrengésben. A város a 160 km hosszú komáromi tektonikus törésen fekszik.

Egressy Béni-emléktábla
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Egressy Béni-emléktábla
Története

2014-ben leplezték le, a magyar zeneszerző 200-aski születésnapján. A "magyar nóta atyjaként" tartják számon.

Múzeumok és Galériák
Limes Galéria
Galeria Limes
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
galéria
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Limes Galéria
Története

Kortárs magyar művészeti galéria. A Ferences barátok utcájában található Katonatemplomban működik. A templomot 1677 és 1681 között ferences szerzetesek építették. 1769-ben újították fel az 1763-as földrengés után. 1783-ban II. József feloszlatta a ferences rendet. Az erőd katonasága számára tartottak itt istentiszteleteket 1945-ig.

Képtár, Duna Menti Múzeum
Podunajské Múzeum V Komárne
Eredetileg:
közigazgatás / államigazgatás
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Képtár, Duna Menti Múzeum
Története

A 19. században romantikus stílusban épült ház eredetileg is adóhivatalként szolgált. Helyén valamikor a Ghyczy-kúria állt, abban született Ghyczy Kálmán, a város országgyűlési képviselője, pénzügyminiszter. Ma az épület földszintjén a Szinnyei József Könyvtár egyik részlege működik, az emeleten pedig a Duna Menti Múzeum képtárának legszebb képei, valamint a 19. századi magyar festészet jelentős képviselőjének, Feszty Árpádnak alkotásai láthatók. A múzeumban a Dunamente élővilága kiállítás is megtekinthető.

Római Lapidárium
Rímske lapidárium
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Római Lapidárium
Története

A VI. számú erődben (VI. bástya) található, amely az 1860-es években épült a komáromi erődrendszer részeként. Szlovákia legnagyobb római kori műemlékgyűjteménye.

Kelemantia római ellenerőd
Kelemantia: kamenný rímsky kastel
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kelemantia római ellenerőd
Története

A Duna bal partján, lzsa község határában, 4 km-re a Vág-Duna torkolatától található. Brigetio légiós tábor hídfője, a Limes Romanus része volt. Pannonia provinciához tartozott.

Marcus Aurelius császár uralkodása idején (168-180), a markomann háborúk idején épült az első ellenerőd a Duna bal partján. A föld-fa szerkezetű palánkvár germán támadás következtében tűzvészben semmisült meg.

A II. század végén kőerődöt (castellum) építettek, ami a III. század közepén háborúban jelentősen megrongálódott.

A IV. században a Constantinusok alatt az erődöt megerősítették és átépítették. 364-365 között I. Valentinianus császár alatt építették át utoljára. A császár halála után a tábort kifosztották vagy elhagyták. A lV-V. század fordulóján germán népek lakták.

Kultúrpalota, Duna Menti Múzeum
Podunajské Múzeum v Komárne
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kultúrpalota, Duna Menti Múzeum
Története

A város történetét bemutató kiállítás. Jókai Mór és Lehár Ferenc életét is bemutatja. Jókai dolgozószobáját is megtekinthetjük.

Az épületet a Jókai Egyesület számára, jelentős állami támogatással, 1913-ban építették Hütl Dezső tervei alapján, neobarokk stílusban. Az ide költözött városi múzeum első állandó kiállítása 1914. április 2-án nyílt meg. A csehszlovákok 1947-ben a Jókai Egyesületet feloszlatták, a Kultúrpalotát lefoglalták az állam javára. 1949-ben újra megnyílt a múzeumi kiállítás az immár Duna Menti Múzeumnak nevezett épületben.

Zichy-palota, Duna Menti Múzeum
Zichyho Palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Zichy-palota, Duna Menti Múzeum
Története

A Zichy-család a 17. század közepén megvásárolta a komáromi várkapitányságot és a várbirtokot. Palotájukat a 17. század utolsó harmadában építették.

A 18. század folyamán két oldalszárnnyal U-alaprajzú, barokk palotává bővítették, ami azonban az 1763-as földrengés során súlyosan megsérült. Klasszicista átalakítására a 19. század elején került sor. Ekkor a keleti és a nyugati szárny még földszintes volt. A század utolsó harmadában a Weisz család birtokában volt, ekkor történtek az eklektikus bővítések.

Ógyallai Csillagvizsgáló
Slovenská ústredná
Eredetileg:
csillagvizsgáló / planetárium
Jelenleg:
csillagvizsgáló / planetárium
Felkeres
Ógyallai Csillagvizsgáló
Története

1871-ben hozta létre Dr. Konkon-Thege Miklós, Európában az elsők között. A legjobban felszerelt csillagvizsgálók közé tartozott. A Magyar Államra hagyta.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"47.7571410000","long":"18.1294410000"},"townlink":"komarom-komarno","town":{"townId":3,"active":1,"name_HU":"Kom\u00e1rom","name_LO":"Kom\u00e1rno","name_GE":"Komorn","name_LT":"Camarum\u00a0","seolink":"komarom-komarno","listorder":3,"oldcounty":3,"country":2,"division":2,"altitude":"110","gps_lat":"47.7571410000","gps_long":"18.1294410000","population":36,"hungarian_2011":53.9,"population_1910":19391,"hungarian_1910":88.12,"german_1910":6.03,"slovak_1910":3.89,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Antissimo \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Klapka_Street_and_City_Hall_in_Kom%C3%A1rno.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Klapka Street and City Hall in Kom\u00e1rno\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/41\/Klapka_Street_and_City_Hall_in_Kom%C3%A1rno.jpg\/512px-Klapka_Street_and_City_Hall_in_Kom%C3%A1rno.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Klapka_Street_and_City_Hall_in_Kom%C3%A1rno.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAntissimo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Kisalf\u00f6ld","river":"Duna, V\u00e1g-Duna","description":"Az \u0151si magyar v\u00e1rost nem csak a Duna, hanem 1920. \u00f3ta sajnos egy orsz\u00e1ghat\u00e1r is kett\u00e9szeli, amikor is a t\u00f6rt\u00e9nelmi magj\u00e1t is mag\u00e1ba foglal\u00f3 \u00e9szaki fel\u00e9t Csehszlov\u00e1ki\u00e1hoz csatolt\u00e1k. A v\u00e1ros l\u00e9trej\u00f6tte a magyar \u00e1llam megalakul\u00e1s\u00e1hoz k\u00f6thet\u0151. Kiemelt jelent\u0151s\u00e9g\u0171 v\u00e9gv\u00e1rk\u00e9nt v\u00e9dte az orsz\u00e1got a t\u00f6r\u00f6k h\u00f3d\u00edt\u00f3kkal szemben, akik soha el nem tudt\u00e1k foglalni. Eur\u00f3pa egyik legmodernebb er\u0151drendszere \u00e9p\u00fclt itt ki, amely az 1848-1849-es magyar szabads\u00e1gharc idej\u00e9n is t\u00f6retlen\u00fcl ellen\u00e1llt az osztr\u00e1k ostromnak, m\u00e9g a szabads\u00e1gharc orosz intervenci\u00f3 \u00e1ltali eltipr\u00e1s\u00e1t k\u00f6vet\u0151en is, \u00e9s a felad\u00e1s\u00e1val elnyert amnesztia t\u00f6bb ezer hazafinak biztos\u00edtott b\u00e1ntatlans\u00e1got, k\u00f6zt\u00fck Mad\u00e1ch Imr\u00e9nek, aki k\u00e9s\u0151bb meg\u00edrhatta Az ember trag\u00e9di\u00e1j\u00e1t. A v\u00e1ros Kom\u00e1rom-Esztergom v\u00e1rmegye egykori sz\u00e9khelye, J\u00f3kai M\u00f3r Az arany ember c\u00edm\u0171 h\u00edres reg\u00e9ny\u00e9b\u0151l is k\u00f6zismert. M\u00e1ig \u0151rzi magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9t, \u00e9s a Selye J\u00e1nos szlov\u00e1kiai magyar egyetem sz\u00e9khelye.","nameorigin":"","history":"l. sz\u00e1zad|Brigetio n\u00e9ven r\u00f3mai v\u00e1ros, kik\u00f6t\u0151, katonai t\u00e1bor \u00e1llt a ter\u00fclet\u00e9n, \u00e9s Pann\u00f3nia provinci\u00e1hoz tartozott.@#1|@895 ut\u00e1n|A magyarokhoz csatlakozott kun (kabar) Ketel vez\u00e9r birtoka volt, Ketel fia, Alap-Tolma f\u00f6ldv\u00e1rat emeltetett a Duna \u00e9s V\u00e1g k\u00f6z\u00f6tt Kom\u00e1rom n\u00e9ven.@#3|@XI. sz\u00e1zad|R\u00e9v Kom\u00e1rom telep\u00fcl\u00e9se l\u00e9trej\u00f6tt \u00e9s Kom\u00e1rom v\u00e1rmegye k\u00f6zpontja lett.@#5|@1265|IV. B\u00e9la v\u00e1rosi rangra emelte.@#6|@1317. november 3.|K\u00e1roly R\u00f3bert k\u00e9thavi ostrom ut\u00e1n elfoglalta Kom\u00e1romot Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t\u00f3l. Ezut\u00e1n m\u00e1r annak 1321-es hal\u00e1l\u00e1ig nem t\u00e1madta meg Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t.@XV. sz\u00e1zad|Kir\u00e1lyi pihen\u0151hely volt M\u00e1ty\u00e1s \u00e9s Beatrix sz\u00e1m\u00e1ra.@#8|@XVI. sz\u00e1zad|Kiemelked\u0151 jelent\u0151s\u00e9g\u0171 v\u00e9gv\u00e1r volt, a B\u00e9cs \u00e9s Buda k\u00f6z\u00f6tti v\u00edzi \u00e9s sz\u00e1razf\u00f6ldi utat ellen\u0151rizte, \u00e9s itt volt a dunai nasz\u00e1dosok k\u00f6zpontja is.@1540-es \u00e9vekt\u0151l|A v\u00e1rat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k, a terepviszonyoknak megfelel\u0151 \u00f3olasz rendszer\u0171nek v\u00e9dm\u0171vekkel ell\u00e1tott \u00f6tsz\u00f6glet\u0171 er\u0151dd\u00e9 \u00e9p\u00fclt ki.@#11|@1589|P\u00e1lffy Mikl\u00f3s haj\u00f3hidat \u00e9s k\u00e9t c\u00f6l\u00f6p h\u00eddf\u0151er\u0151d\u00f6t \u00e9p\u00edtett (Szent P\u00e9ter Pal\u00e1nk).@1594|Az \u00f6regv\u00e1r v\u00e9d\u0151i sikeresen ellen\u00e1lltak Szin\u00e1n nagyvez\u00e9r Ottom\u00e1n serege ostrom\u00e1nak. Az ostromlott v\u00e1rba P\u00e1lffy Mikl\u00f3s vezet\u00e9s\u00e9vel az \u00e9j leple alatt er\u0151s\u00edt\u00e9st siker\u00fclt bejuttatni. Az er\u0151d \u00e9l\u00e9n Erasm Braun f\u0151kapit\u00e1ny \u00e1llt, m\u00edg helyettese \u00e9s egyben a nasz\u00e1dosok kapit\u00e1nya Starsith Farkas volt.@#13|@1605. tavasza|A v\u00e1rosban lak\u00f3 nasz\u00e1dosok \u00e9s husz\u00e1rok, valamint a polg\u00e1rs\u00e1g fegyverforgat\u00f3 r\u00e9sze Bocskai Istv\u00e1n z\u00e1szl\u00f3i al\u00e1 \u00e1llt, a Csall\u00f3k\u00f6zbe h\u00faz\u00f3dott \u00e9s elz\u00e1rta az utat a Habsburg-p\u00e1rti pozsonyi \u00e9s kom\u00e1romi v\u00e1r k\u00f6z\u00f6tt.@#14|@1606. november 11.|A Kom\u00e1rom k\u00f6zel\u00e9ben Bocskai Istv\u00e1n k\u00f6zvet\u00edt\u00e9s\u00e9vel I. Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9s I. Ahmed szult\u00e1n k\u00f6z\u00f6tt megk\u00f6t\u00f6tt zsitvatoroki b\u00e9ke lez\u00e1rta a 15 \u00e9ves h\u00e1bor\u00fat a Habsburg \u00e9s a t\u00f6r\u00f6k birodalom k\u00f6z\u00f6tt. Eml\u00e9km\u0171ve Zsitvat\u0151n \u00e1ll.@#15|@1620. szeptember|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem serege megh\u00f3doltatta a v\u00e1rost.@#16|@1663-1673|Meg\u00e9p\u00fclt az \u00dajv\u00e1r.@1682|\u00c1rv\u00edz puszt\u00edtotta a v\u00e1rost, az er\u0151d\u00f6k is megrong\u00e1l\u00f3dtak.@#25|@#27|@1763|Er\u0151s f\u00f6ldreng\u00e9sben a v\u00e1ros fele \u00f6sszed\u0151lt, 63 halott.@1827-1838|I. Ferenc elrendelte az er\u0151d fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1t, \u00e9s elrendelte a Monostori er\u0151d \u00e9s az Igm\u00e1ndi er\u0151d \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t.@#28|@1848 decembere|A cs\u00e1sz\u00e1ri csapatok ostrom al\u00e1 vett\u00e9k Kom\u00e1rom v\u00e1r\u00e1t.@1849. \u00e1prilis 22.|A dics\u0151s\u00e9ges tavaszi hadj\u00e1rat r\u00e9szek\u00e9nt a G\u00f6rgey Art\u00far vezette magyar honv\u00e9d f\u0151sereg felszabad\u00edtotta Kom\u00e1rom v\u00e1r\u00e1t.@1849. \u00e1prilis 26.|A G\u00f6rgei Art\u00far, Klapka Gy\u00f6rgy \u00e9s Damjanich J\u00e1nos vezette honv\u00e9d f\u0151sereg az els\u0151 kom\u00e1romi, m\u00e1s n\u00e9ven kom\u00e1rom-sz\u0151nyi \u00fctk\u00f6zetben gy\u0151zelmet aratott a Schlik t\u00e1bornok vezette t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 osztr\u00e1k f\u0151seregen. Az osztr\u00e1kok visszavonultak Gy\u0151r fel\u00e9, Bud\u00e1t a honv\u00e9dek egy havi ostrom ut\u00e1n felszabad\u00edtott\u00e1k. A kom\u00e1romi veres\u00e9g hat\u00e1s\u00e1ra Ferenc J\u00f3zsef Vars\u00f3ban seg\u00edts\u00e9get k\u00e9rt I. Mikl\u00f3s orosz c\u00e1rt\u00f3l (ur. 1825-1855), aki Paszkievics herceggel az \u00e9len 200 000 f\u0151s hadsereget ind\u00edtott a szabads\u00e1gharc lever\u00e9s\u00e9re.@1849. j\u00falius 2.|A m\u00e1sodik kom\u00e1romi csat\u00e1ban G\u00f6rgey Art\u00far vezette honv\u00e9d f\u0151sereg visszaverte a Haynau vezette k\u00e9tszeres t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri seregek t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t. G\u00f6rgey Art\u00far s\u00falyos fejs\u00e9r\u00fcl\u00e9st szenvedett.@1849. j\u00falius 11.|A harmadik kom\u00e1romi csat\u00e1ban Klapka Gy\u00f6rgy vezet\u00e9s\u00e9vel a magyar csapatok sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k \u00e1tt\u00f6rni az osztr\u00e1k ostromz\u00e1rat.@1848. j\u00falius 12.|G\u00f6rgey csapatai a Duna bal partj\u00e1n vonulva elhagyt\u00e1k Kom\u00e1romot, a v\u00e1ros Klapka Gy\u00f6rgy parancsnoks\u00e1ga alatt maradt.@1849. augusztus 3.|Klapka Gy\u00f6rgy magyar seregeivel kit\u00f6rt az ostromlott er\u0151db\u0151l \u00e9s 30 \u00e1gy\u00fat, 1000 hadifoglyot \u00e9s rengeteg \u00e9lelmet zs\u00e1km\u00e1nyolt.@1849. augusztus 13.|G\u00f6rgei Art\u00far magyar honv\u00e9dhadserege I. Mikl\u00f3s orosz c\u00e1r 200.000 f\u0151s inv\u00e1zi\u00f3s hadserege el\u0151tt Vil\u00e1gosn\u00e1l letette a fegyvert, ezzel a szabads\u00e1gharc v\u00e9get \u00e9rt. V\u00e9res osztr\u00e1k megtorl\u00e1s k\u00f6vetkezett.@1849. szeptember 10.|A kom\u00e1romi v\u00e9d\u0151k f\u0151vez\u00e9re, Klapka Gy\u00f6rgy meggyilkol\u00e1s\u00e1ra k\u00fcld\u00f6tt osztr\u00e1k k\u00e9met kiv\u00e9gezt\u00e9k.@1849. okt\u00f3ber 1-4.|A Klapka Gy\u00f6rgy vezette kom\u00e1romi v\u00e9d\u0151sereg hosszas alkudoz\u00e1s ut\u00e1n teljes k\u00f6r\u0171 amnesztia mellett letette a fegyvert.@1856|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9s l\u00e9tes\u00fclt B\u00e9ccsel (\u00daj Sz\u0151ny).@1860|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9s l\u00e9tes\u00fclt Sz\u00e9kesfeh\u00e9rv\u00e1rral.@#30|@1884|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9s l\u00e9tes\u00fclt Budapesttel. Budapest-B\u00e9cs k\u00f6z\u00f6tt a f\u0151vonal ekkor m\u00e9g nem itt, hanem V\u00e1con \u00e9s Pozsonyon \u00e1t ment. A vas\u00fatvonal Trianon ut\u00e1n \u00e9rt\u00e9kel\u0151d\u00f6tt fel.@1892|A dunai Erzs\u00e9bet-h\u00edd \u00e1tad\u00e1sa.@1896|Az \u00e9szaki Kom\u00e1rom \u00e9s a d\u00e9li \u00daj Sz\u0151ny egyes\u00fclt.@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r 10.|A csehszlov\u00e1k csapatok megsz\u00e1llt\u00e1k Kom\u00e1rom \u00e9szaki r\u00e9sz\u00e9t, \u00e9s lez\u00e1rt\u00e1k a Duna-hidat.@1919. \u00e1prilis 28.|Az \u00e9szaki Haj\u00f3gy\u00e1r munk\u00e1sai megt\u00e1madt\u00e1k a csehszlov\u00e1k h\u00edd\u0151rs\u00e9get, hogy utat nyissanak a d\u00e9lr\u0151l \u00e9rkez\u0151 felment\u0151 csapatoknak. A t\u00e1mad\u00e1s kudarcba fulladt \u00e9s a munk\u00e1sokat Terez\u00ednbe (Csehorsz\u00e1g) intern\u00e1lt\u00e1k.@1919. m\u00e1jus 1-j\u00e9n hajnalban|D\u00e9l-kom\u00e1romi, tatai \u00e9s gy\u0151ri vagongy\u00e1ri munk\u00e1sokb\u00f3l, tatab\u00e1nyai b\u00e1ny\u00e1szokb\u00f3l, leszerelt katon\u00e1kb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 1700 \u00e9s 3000 f\u0151 k\u00f6z\u00f6tti \u00f6nk\u00e9ntes magyar sereg egy csapata cs\u00f3nakokkal a Dun\u00e1n, k\u00e9t m\u00e1sik pedig a hidakon \u00e1tkelve t\u00e1madta meg a csehszlov\u00e1k hely\u0151rs\u00e9get. Kezdetben sikeresek voltak, de az \u00c9rsek\u00fajv\u00e1r fel\u0151l j\u00f6v\u0151 csehszlov\u00e1k er\u0151s\u00edt\u00e9s miatt k\u00e9t t\u0171z k\u00f6z\u00e9 ker\u00fcltek. Az elfogott \u00e9s sebes\u00fclt magyarokat a csehszlov\u00e1kok besti\u00e1lis m\u00f3don lem\u00e9sz\u00e1rolt\u00e1k, t\u00f6bben menek\u00fcl\u00e9s k\u00f6zben v\u00edzbe f\u00faltak. 250-300 f\u0151 veszett oda.@#36|@1920. j\u00fanius 4.|Trianoni dikt\u00e1tum kett\u00e9szak\u00edtotta a v\u00e1rost.@#37|@1938. november 2.|Az I. b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Magyarorsz\u00e1g visszakapta Kom\u00e1romot.@1944. j\u00falius 2.|700 amerikai bomb\u00e1z\u00f3 \u00e9s 180 k\u00eds\u00e9r\u0151vad\u00e1sz Budapest bomb\u00e1z\u00e1s\u00e1ra indult. Ezt a magyar \u00e9s n\u00e9met vad\u00e1szg\u00e9pek megzavart\u00e1k, \u00edgy egy ellens\u00e9ges rep\u00fcl\u0151 Kom\u00e1rom d\u00e9li v\u00e1rosr\u00e9sz\u00e9re dobta bomb\u00e1it. Egy ember meghalt. A l\u00e9gv\u00e9delem lel\u0151tt egy B-17-es neh\u00e9zbomb\u00e1z\u00f3t, ami a v\u00e1rost\u00f3l p\u00e1r kilom\u00e9terre zuhant le.@1944. Szeptember 11.|A l\u00e9gv\u00e9delem Kom\u00e1rom felett lel\u0151tt egy amerikai B\u201324-es bomb\u00e1z\u00f3t.@1944. okt\u00f3ber 7.|Els\u0151 tervszer\u0171 l\u00e9git\u00e1mad\u00e1s ekkor \u00e9rte Kom\u00e1romot. 54 hal\u00e1los \u00e1ldozattal \u00e9s jelent\u0151s \u00e9p\u00fcletk\u00e1rokkal j\u00e1rt. Elpusztult a vas\u00fati rendez\u0151 p\u00e1lyaudvar is.@1944. Okt\u00f3ber 14.|Komoly k\u00e1rokkal j\u00e1r\u00f3 l\u00e9git\u00e1mad\u00e1s s\u00fajtotta Kom\u00e1romot. Ekkor pusztult el a KAC-p\u00e1lya trib\u00fcnje, a selyemgy\u00e1r, a v\u00e1g\u00f3h\u00edd, a csatorna szivatty\u00fatelepe.@1945. m\u00e1rcius 8., 14., 29.|\u00dajabb bomb\u00e1z\u00e1sok. Az okt\u00f3ber 14-ei t\u00e1mad\u00e1st is bele\u00e9rtve 35-en vesztett\u00e9k \u00e9let\u00fcket.@1944|N\u00e9met megsz\u00e1ll\u00e1s.@#41|@1945. m\u00e1rcius 28-31.|Szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s.@#42|@1945|Kom\u00e1romban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az egyik intern\u00e1l\u00f3t\u00e1bor, ahol a kitelep\u00edt\u00e9sre \u00edt\u00e9lt magyarok raboskodtak.@#43|@1947|A P\u00e1rizsi b\u00e9kedikt\u00e1tummal a v\u00e1rost \u00fajra kett\u00e9szak\u00edtott\u00e1k.@#44|&varak.hu|https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/424-Komarom-OregvarUjvar\/\nhvim-felvidek.hu|https:\/\/hvim-felvidek.hu\/2019\/04\/30\/komaromi-attores\/\nvitezirend.com|http:\/\/www.vitezirend.com\/rovatok\/hirek\/100_eve_tortent_a_komaromi_attores\/\narcanum.hu|https:\/\/www.arcanum.hu\/hu\/online-kiadvanyok\/2vhSzakkonyv-magyarok-a-ii-vilaghaboruban-2\/legi-haboru-magyarorszag-felett-6E95\/masodik-kotet-75D7\/kiegeszitesek-pontositasok-7D93\/legi-bombazasok-es-karok-komarom-megyeben-194445-7E45\/"},"castles":[{"castleId":69,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Pevnos\u0165 Kom\u00e1rno","settlement_HU":"Kom\u00e1rom","settlement_LO":"Komarno","address":"Hradn\u00e1, 945 01 Kom\u00e1rno","listorder":11,"gps_lat":"47.7545560000","gps_long":"18.1342110000","oldcounty":3,"country":2,"division":2,"cond":1,"entrance":1,"varaklink":"","homepage":"https:\/\/pevnost.komarno.eu\/hu\/","openinghours":"https:\/\/pevnost.komarno.eu\/hu\/latogatasi-rend-es-megkozelithetoseg\/latogatasi-rend-es-arjegyzek\/","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka,_nov%C3%A1_protitureck%C3%A1_pevnos%C5%A5._Kom%C3%A1rno_WMP_19_Slovakia155.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022N\u00e1rodn\u00e1 kult\u00farna pamiatka, nov\u00e1 protitureck\u00e1 pevnos\u0165. Kom\u00e1rno WMP 19 Slovakia155\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka%2C_nov%C3%A1_protitureck%C3%A1_pevnos%C5%A5._Kom%C3%A1rno_WMP_19_Slovakia155.jpg\/512px-N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka%2C_nov%C3%A1_protitureck%C3%A1_pevnos%C5%A5._Kom%C3%A1rno_WMP_19_Slovakia155.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka,_nov%C3%A1_protitureck%C3%A1_pevnos%C5%A5._Kom%C3%A1rno_WMP_19_Slovakia155.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kom\u00e1romi Er\u0151drendszer","seolink":"komaromi-erodrendszer","georegion":"Kisalf\u00f6ld","description":" Az \u00d3v\u00e1rat 1546-ban kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni. 1663-1673 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt az \u00dajv\u00e1r, az \u00d3v\u00e1r meger\u0151s\u00edt\u00e9sek\u00e9nt. A Lip\u00f3t-kapun \u00e1t lehet bemenni.","nameorigin":"","history":"#1|@895 ut\u00e1n|A magyarokhoz csatlakozott kun (kabar) Ketel vez\u00e9r birtoka volt, Ketel fia, Alap-Tolma f\u00f6ldv\u00e1rat emeltetett a Duna \u00e9s V\u00e1g k\u00f6z\u00f6tt Kom\u00e1rom n\u00e9ven.@#3|@#5|@#6|@1317. november 3.|K\u00e1roly R\u00f3bert k\u00e9thavi ostrom ut\u00e1n elfoglalta Kom\u00e1romot Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t\u00f3l. Ezut\u00e1n m\u00e1r annak 1321-es hal\u00e1l\u00e1ig nem t\u00e1madta meg Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9t.@XV. sz\u00e1zad|Kir\u00e1lyi pihen\u0151hely volt M\u00e1ty\u00e1s \u00e9s Beatrix sz\u00e1m\u00e1ra.@#8|@XVI. sz\u00e1zad|Kiemelked\u0151 jelent\u0151s\u00e9g\u0171 v\u00e9gv\u00e1r volt, a B\u00e9cs \u00e9s Buda k\u00f6z\u00f6tti v\u00edzi \u00e9s sz\u00e1razf\u00f6ldi utat ellen\u0151rizte, \u00e9s itt volt a dunai nasz\u00e1dosok k\u00f6zpontja is.@1540-es \u00e9vekt\u0151l|A v\u00e1rat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k, a terepviszonyoknak megfelel\u0151 \u00f3olasz rendszer\u0171nek v\u00e9dm\u0171vekkel ell\u00e1tott \u00f6tsz\u00f6glet\u0171 er\u0151dd\u00e9 \u00e9p\u00fclt ki.@#11|@1589|P\u00e1lffy Mikl\u00f3s haj\u00f3hidat \u00e9s k\u00e9t c\u00f6l\u00f6p h\u00eddf\u0151er\u0151d\u00f6t \u00e9p\u00edtett (Szent P\u00e9ter Pal\u00e1nk).@1594|Az \u00f6regv\u00e1r v\u00e9d\u0151i sikeresen ellen\u00e1lltak Szin\u00e1n nagyvez\u00e9r Ottom\u00e1n serege ostrom\u00e1nak. Az ostromlott v\u00e1rba Palffy Mikl\u00f3s vezet\u00e9s\u00e9vel az \u00e9j leple alatt er\u0151s\u00edt\u00e9st siker\u00fclt bejuttatni. Az er\u0151d \u00e9l\u00e9n Erasm Braun f\u0151kapit\u00e1ny \u00e1llt, m\u00edg helyettese \u00e9s egyben a nasz\u00e1dosok kapit\u00e1nya Starsith Farkas volt.@#15|@1620. szeptember|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem serege megh\u00f3doltatta a v\u00e1rost.@#16|@1663-1673|Meg\u00e9p\u00fclt az \u00dajv\u00e1r.@#25|@#27|@1827-1838|I. Ferenc elrendelte az er\u0151d fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1t, \u00e9s elrendelte a Monostori er\u0151d \u00e9s az Igm\u00e1ndi er\u0151d \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t.@#28|@1848 decembere|A cs\u00e1sz\u00e1ri csapatok ostrom al\u00e1 vett\u00e9k Kom\u00e1rom v\u00e1r\u00e1t.@1849. \u00e1prilis 22.|A dics\u0151s\u00e9ges tavaszi hadj\u00e1rat r\u00e9szek\u00e9nt a G\u00f6rgey Art\u00far vezette magyar honv\u00e9d f\u0151sereg felszabad\u00edtotta Kom\u00e1rom v\u00e1r\u00e1t.@1849. \u00e1prilis 26.|A G\u00f6rgei Art\u00far, Klapka Gy\u00f6rgy \u00e9s Damjanich J\u00e1nos vezette honv\u00e9d f\u0151sereg az els\u0151 kom\u00e1romi, m\u00e1s n\u00e9ven kom\u00e1rom-sz\u0151nyi \u00fctk\u00f6zetben gy\u0151zelmet aratott a Schlik t\u00e1bornok vezette t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 osztr\u00e1k f\u0151seregen. Az osztr\u00e1kok visszavonultak Gy\u0151r fel\u00e9, Bud\u00e1t a honv\u00e9dek egy havi ostrom ut\u00e1n felszabad\u00edtott\u00e1k. A kom\u00e1romi veres\u00e9g hat\u00e1s\u00e1ra Ferenc J\u00f3zsef Vars\u00f3ban seg\u00edts\u00e9get k\u00e9rt I. Mikl\u00f3s orosz c\u00e1rt\u00f3l (ur. 1825-1855), aki Paszkievics herceggel az \u00e9len 200 000 f\u0151s hadsereget ind\u00edtott a szabads\u00e1gharc lever\u00e9s\u00e9re.@1849. j\u00falius 2.|A m\u00e1sodik kom\u00e1romi csat\u00e1ban G\u00f6rgei Art\u00far vezette honv\u00e9d f\u0151sereg visszaverte a Haynau vezette k\u00e9tszeres t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri seregek t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t. G\u00f6rgey Art\u00far s\u00falyos fejs\u00e9r\u00fcl\u00e9st szenvedett.@1849. j\u00falius 11.|A harmadik kom\u00e1romi csat\u00e1ban Klapka Gy\u00f6rgy vezet\u00e9s\u00e9vel a magyar csapatok sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k \u00e1tt\u00f6rni az osztr\u00e1k ostromz\u00e1rat.@1848. j\u00falius 12.|G\u00f6rgei csapatai a Duna bal partj\u00e1n vonulva elhagyt\u00e1k Kom\u00e1romot, a v\u00e1ros Klapka Gy\u00f6rgy parancsnoks\u00e1ga alatt maradt.@1849. augusztus 3.|Klapka Gy\u00f6rgy magyar seregeivel kit\u00f6rt az ostromlott er\u0151db\u0151l \u00e9s 30 \u00e1gy\u00fat, 1000 hadifoglyot \u00e9s rengeteg \u00e9lelmet zs\u00e1km\u00e1nyolt.@1849. augusztus 13.|G\u00f6rgei Art\u00far magyar honv\u00e9dhadserege I. Mikl\u00f3s orosz c\u00e1r 200.000 f\u0151s inv\u00e1zi\u00f3s hadserege el\u0151tt Vil\u00e1gosn\u00e1l letette a fegyvert, ezzel a szabads\u00e1gharc v\u00e9get \u00e9rt. V\u00e9res osztr\u00e1k megtorl\u00e1s k\u00f6vetkezett.@1849. szeptember 10.|A kom\u00e1romi v\u00e9d\u0151k f\u0151vez\u00e9re, Klapka Gy\u00f6rgy meggyilkol\u00e1s\u00e1ra k\u00fcld\u00f6tt osztr\u00e1k k\u00e9met kiv\u00e9gezt\u00e9k.@1849. okt\u00f3ber 1-4.|A Klapka Gy\u00f6rgy vezette kom\u00e1romi v\u00e9d\u0151sereg hosszas alkudoz\u00e1s ut\u00e1n teljes k\u00f6r\u0171 amnesztia mellett letette a fegyvert.@#30|@#31|@#32|@#36|&"}],"sights":[{"sightId":1,"townId":3,"active":2,"name_LO":"Radnica","address":"\u017dupn\u00e1 1, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|367|414","gps_lat":"47.7575530000","gps_long":"18.1296670000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"http:\/\/www.komarno.sk\/index.php?lang=hungarian","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Komarom-180","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Husond \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_4.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Kom%C3%A1rno_4.JPG\/512px-Kom%C3%A1rno_4.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_4.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHusond\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1718 \u00e9s 1719 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt eredetileg barokk st\u00edlusban, de az 1763-as f\u00f6ldreng\u00e9sben megsemmis\u00fclt. 1766-ban befejez\u0151d\u00f6tt a fel\u00faj\u00edt\u00e1s, 1767-ben tornyot kapott. Az\u00f3ta t\u00f6bbsz\u00f6r megsemmis\u00fclt \u00e9s \u00fajra\u00e9p\u00edtett\u00e9k. A mai form\u00e1ja 1875-b\u0151l sz\u00e1rmazik, neorenesz\u00e1nsz st\u00edlus\u00fa. Zenej\u00e1t\u00e9k: A v\u00e1rosh\u00e1za torny\u00e1nak ajt\u00f3csk\u00e1ib\u00f3l husz\u00e1ralakok b\u00fajnak ki, \u00e9s elhangzik a Klapka indul\u00f3 minden nap 10, 12, 14 \u00e9s 16 \u00f3rakor."},{"sightId":2,"townId":3,"active":2,"name_LO":"Socha gen. Klapku","address":"\u017dupn\u00e1 1, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|357|428","gps_lat":"47.7573500000","gps_long":"18.1294560000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Klapka-Gyorgy-szobra-Komarom-179","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/klapka-gyorgy-komaromi-szobra\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pomn%C3%ADk_gener%C3%A1la_Gy%C3%B6rgyho._Klapku,_n%C3%A1m._gener%C3%A1la_Klapku,_Kom%C3%A1rno,_okres_Kom%C3%A1rno.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Pomn\u00edk gener\u00e1la Gy\u00f6rgyho. Klapku, n\u00e1m. gener\u00e1la Klapku, Kom\u00e1rno, okres Kom\u00e1rno\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5f\/Pomn%C3%ADk_gener%C3%A1la_Gy%C3%B6rgyho._Klapku%2C_n%C3%A1m._gener%C3%A1la_Klapku%2C_Kom%C3%A1rno%2C_okres_Kom%C3%A1rno.JPG\/256px-Pomn%C3%ADk_gener%C3%A1la_Gy%C3%B6rgyho._Klapku%2C_n%C3%A1m._gener%C3%A1la_Klapku%2C_Kom%C3%A1rno%2C_okres_Kom%C3%A1rno.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pomn%C3%ADk_gener%C3%A1la_Gy%C3%B6rgyho._Klapku,_n%C3%A1m._gener%C3%A1la_Klapku,_Kom%C3%A1rno,_okres_Kom%C3%A1rno.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Klapka Gy\u00f6rgy szobra","seolink":"klapka-gyorgy-szobra","note":"","history":"Kom\u00e1rom v\u00e9d\u0151inek vezet\u0151je volt 1849-ben."},{"sightId":3,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Podunajsk\u00e9 M\u00fazeum v Kom\u00e1rne","address":"Palat\u00ednova 1028\/13, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|260|399","gps_lat":"47.7577720000","gps_long":"18.1272270000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeumkn.sk\/index.php?cat=12&page=article","openinghours":"http:\/\/www.muzeumkn.sk\/index.php?cat=57&page=article","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Duna-Menti-Muzeum-Komarom-97","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Fojsinek \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_-_15.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno - 15\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fa\/Kom%C3%A1rno_-_15.JPG\/512px-Kom%C3%A1rno_-_15.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_-_15.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFojsinek\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kult\u00farpalota, Duna Menti M\u00fazeum ","seolink":"kulturpalota-duna-menti-muzeum","note":"","history":"A v\u00e1ros t\u00f6rt\u00e9net\u00e9t bemutat\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s. J\u00f3kai M\u00f3r \u00e9s Leh\u00e1r Ferenc \u00e9let\u00e9t is bemutatja. J\u00f3kai dolgoz\u00f3szob\u00e1j\u00e1t is megtekinthetj\u00fck.@Az \u00e9p\u00fcletet a J\u00f3kai Egyes\u00fclet sz\u00e1m\u00e1ra, jelent\u0151s \u00e1llami t\u00e1mogat\u00e1ssal, 1913-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k H\u00fctl Dezs\u0151 tervei alapj\u00e1n, neobarokk st\u00edlusban. Az ide k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt v\u00e1rosi m\u00fazeum els\u0151 \u00e1lland\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa 1914. \u00e1prilis 2-\u00e1n ny\u00edlt meg. A csehszlov\u00e1kok 1947-ben a J\u00f3kai Egyes\u00fcletet feloszlatt\u00e1k, a Kult\u00farpalot\u00e1t lefoglalt\u00e1k az \u00e1llam jav\u00e1ra. 1949-ben \u00fajra megny\u00edlt a m\u00fazeumi ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s az imm\u00e1r Duna Menti M\u00fazeumnak nevezett \u00e9p\u00fcletben."},{"sightId":4,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1m. gen. Klapku 185\/2","mapdata":"1|371|438","gps_lat":"47.7572460000","gps_long":"18.1297250000","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom-R%C3%A9gi_takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rom-R\u00e9gi takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/72\/Kom%C3%A1rom-R%C3%A9gi_takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r.JPG\/512px-Kom%C3%A1rom-R%C3%A9gi_takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom-R%C3%A9gi_takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r","seolink":"egykori-takarekpenztar","note":"","history":"Egykor takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r sz\u00e9khelye volt, ma \u00fcresen \u00e1ll. 1844-ben \u00e9p\u00fclt Ney B\u00e9la budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. 1848. november 6-\u00e1n itt sz\u00e1llt meg Kossuth Lajos."},{"sightId":5,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Anglick\u00fd park","address":"","mapdata":"1|479|478","gps_lat":"47.7565970000","gps_long":"18.1322380000","religion":0,"oldtype":"28","newtype":"28","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom71.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rom71\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e3\/Kom%C3%A1rom71.JPG\/512px-Kom%C3%A1rom71.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom71.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Anglia park ","seolink":"anglia-park","note":"","history":"Egykor zenepavilon \u00e1llt itt, melyben katonai zenekarok koncerteztek. Egyik karmester\u00fck id. Leh\u00e1r Ferenc volt. A zenepavilon m\u00e1solata az Eur\u00f3pa-udvarban megtekinthet\u0151."},{"sightId":6,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Socha Ladislava Pohrobka","address":"Vn\u00fatorn\u00e1 Okru\u017en\u00e1 176\/9, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|460|462","gps_lat":"47.7567160000","gps_long":"18.1319410000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/v-laszlo-mellszobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom543.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rom543\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Kom%C3%A1rom543.JPG\/256px-Kom%C3%A1rom543.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom543.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V. L\u00e1szl\u00f3 szobra","seolink":"v-laszlo-szobra","note":"","history":"Az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyben tal\u00e1lhat\u00f3. Habsburg Albert magyar kir\u00e1ly \u00e9s Luxemburgi Erzs\u00e9bet fia volt. 17 \u00e9vesen Pr\u00e1g\u00e1ban halt meg."},{"sightId":7,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Univerzita J. Selyeho","address":"Elektr\u00e1rensk\u00e1 cesta 2, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|494|611","gps_lat":"47.7543890000","gps_long":"18.1329020000","religion":0,"oldtype":"75","newtype":"75","homepage":"https:\/\/www.ujs.sk\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Univerzita_J._Selyeho_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Univerzita J. Selyeho Kom\u00e1rno 19 Slovakia1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b0\/Univerzita_J._Selyeho_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia1.jpg\/512px-Univerzita_J._Selyeho_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Univerzita_J._Selyeho_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Selye J\u00e1nos Egyetem","seolink":"selye-janos-egyetem","note":"","history":"A szlov\u00e1kiai magyar egyetem sz\u00e9khelye. Selye J\u00e1nos endokrinol\u00f3gus volt, vil\u00e1gh\u00edr\u0171 stressz kutat\u00f3."},{"sightId":8,"townId":3,"active":1,"name_LO":"D\u00f4stojn\u00edcky pavil\u00f3n","address":"Pevnostn\u00fd Rad 142\/1, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|375|474","gps_lat":"47.7566870000","gps_long":"18.1298610000","religion":0,"oldtype":"21","newtype":"71, 81, 15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Egykori-Tiszti-kaszino-Komarom-95","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Husond \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_5.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno 5\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Kom%C3%A1rno_5.JPG\/512px-Kom%C3%A1rno_5.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_5.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHusond\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Tiszti Pavilon ","seolink":"tiszti-pavilon","note":"","history":"1863-ba \u00e9p\u00fclt az angol g\u00f3tik\u00e1ra hajaz\u00f3 st\u00edlusban, a cs\u00e1sz\u00e1ri hadsereg tisztjei \u00e9s csal\u00e1djai laktak benne. A f\u00f6ldszinten kaszin\u00f3 m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Homlokzat\u00e1n jelmondata l\u00e1that\u00f3: \u0022VIRIBVS VNITIS\u0022, azaz \u0022Egys\u00e9gben az er\u0151\u0022. Ma: irod\u00e1k, orvosi rendel\u0151, \u00e9tterem."},{"sightId":9,"townId":3,"active":2,"name_LO":"Bazilika sv. Ondreja","address":"Palat\u00ednova 10, 945 05 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|251|433","gps_lat":"47.7574350000","gps_long":"18.1269920000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Andras-templom-es-jezsuita-rendhaz-Komarom-96","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Fojsinek \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_-_13.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno - 13\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c6\/Kom%C3%A1rno_-_13.JPG\/256px-Kom%C3%A1rno_-_13.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_-_13.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFojsinek\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Andr\u00e1s-bazilika ","seolink":"szent-andras-bazilika","note":"","history":"1723-1763 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, a lebontott \u00c9rsek\u00fajv\u00e1ri er\u0151d t\u00e9gl\u00e1it is felhaszn\u00e1lt\u00e1k. 1763-ban f\u00f6ldreng\u00e9s romba d\u00f6nt\u00f6tte, de \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1860-ban nyerte el jelenlegi form\u00e1j\u00e1t. T\u00f6bb \u00e1rvizet t\u00fal\u00e9lt, h\u00e1toldal\u00e1n egy eml\u00e9kt\u00e1bla tal\u00e1lhat\u00f3, amely a Duna 1875-\u00f6s v\u00edzszintj\u00e9re eml\u00e9keztet.@A templom torny\u00e1t \u0151rtoronyk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k, tetej\u00e9n egy r\u00e9zgoly\u00f3n Szent Andr\u00e1s k\u00e9t m\u00e9ter magas tornya \u00e1ll."},{"sightId":10,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Leh\u00e1rov park","address":"945 01, Leh\u00e1rova 6, Kom\u00e1rno","mapdata":"1|150|395","gps_lat":"47.7576590000","gps_long":"18.1243130000","religion":0,"oldtype":"28","newtype":"28","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Leh\u00e1r Ferenc park","seolink":"lehar-ferenc-park","note":"","history":"A hely\u00e9n \u00e1llt a vil\u00e1gh\u00edr\u0171 operett zeneszerz\u0151, Leh\u00e1r Ferenc (1870-1948) sz\u00fcl\u0151helye. \u0151 szerezte a V\u00edg \u00f6zvegy c\u00edm\u0171 operettet."},{"sightId":11,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Socha Franza Leh\u00e1ra","address":"Leh\u00e1rova 1092\/4, 945 05 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|142|418","gps_lat":"47.7576100000","gps_long":"18.1242500000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Leh%C3%A1r-szobor.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Leh\u00e1r-szobor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b7\/Leh%C3%A1r-szobor.JPG\/256px-Leh%C3%A1r-szobor.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Leh%C3%A1r-szobor.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Leh\u00e1r Ferenc szobra","seolink":"lehar-ferenc-szobra","note":"","history":"A vil\u00e1gh\u00edr\u0171 operett zeneszerz\u0151, Leh\u00e1r Ferenc (1870-1948) Kom\u00e1romban sz\u00fcletett. \u0151 szerezte a V\u00edg \u00f6zvegy c\u00edm\u0171 operettet."},{"sightId":12,"townId":3,"active":2,"name_LO":"Socha sv\u00e4t\u00e9ho \u0160tefana","address":"Tr\u017eni\u010dn\u00e9 N\u00e1mestie, 945 05 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|161|366","gps_lat":"47.7583880000","gps_long":"18.1247570000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Milan Nobonn \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_Slovakia_-_panoramio_(5).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno, Slovakia - panoramio (5)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ac\/Kom%C3%A1rno%2C_Slovakia_-_panoramio_%285%29.jpg\/512px-Kom%C3%A1rno%2C_Slovakia_-_panoramio_%285%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_Slovakia_-_panoramio_(5).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMilan Nobonn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Szent Istv\u00e1n szobra","seolink":"szent-istvan-szobra","note":"","history":"2009-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Gy\u0151rfy Lajos szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa. 1000-ben Szent Istv\u00e1n alap\u00edtotta meg Kom\u00e1rom v\u00e1rmegy\u00e9t."},{"sightId":13,"townId":3,"active":2,"name_LO":"N\u00e1dvorie Eur\u00f3py","address":"N\u00e1dvorie Eur\u00f3py 46, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|351|370","gps_lat":"47.7583080000","gps_long":"18.1292590000","religion":0,"oldtype":"26","newtype":"26","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Milan Nobonn \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_Slovakia_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno, Slovakia - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/29\/Kom%C3%A1rno%2C_Slovakia_-_panoramio.jpg\/256px-Kom%C3%A1rno%2C_Slovakia_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_Slovakia_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMilan Nobonn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Eur\u00f3pa-udvar","seolink":"europa-udvar","note":"","history":"Az eur\u00f3pai orsz\u00e1gok \u00e9s r\u00e9gi\u00f3k \u00e9p\u00edt\u00e9szete \u00e1ltal inspir\u00e1lt h\u00e1zakb\u00f3l \u00e1ll. A h\u00e1rom r\u00e9gi v\u00e1roskaput k\u00f6ti \u00f6ssze: a Szent Istv\u00e1n kaput, a IV. B\u00e9la kaput \u00e9s a M\u00e1ria Ter\u00e9zia kaput. 1999-ben kezdett \u00e9p\u00fclni, Litomericzky N\u00e1dor \u00e9p\u00edt\u00e9sz, Tak\u00e1cs P\u00e9ter \u00e9p\u00edt\u00e9si v\u00e1llalkoz\u00f3 \u00e9s Varga P\u00e9ter projektmenedzser k\u00f6z\u00f6s v\u00e1llalkoz\u00e1sk\u00e9nt. Nagyr\u00e9szt 2002-re fel\u00e9p\u00fclt, de m\u00e1ig befejezetlen maradt.@Az Eur\u00f3pa-udvarban tal\u00e1lhat\u00f3 az \u00fagynevezett N\u00e9met h\u00e1z is, ami a 17. sz\u00e1zadb\u00f3l val\u00f3. 1800-1827 k\u00f6z\u00f6tt v\u00e1rosi sz\u00ednh\u00e1zk\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. A h\u00e1z m\u00f6g\u00f6tt faragott harangl\u00e1bat helyeztek el.@A Palatinus Polg\u00e1ri T\u00e1rsul\u00e1s 18 szoborb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 szoborparkot hozott l\u00e9tre, uralkod\u00f3kat \u00e9s t\u00f6rt\u00e9nelmi szem\u00e9lyis\u00e9geket \u00e1br\u00e1zolnak.@Az Anglia-parki egykori zenepavilon m\u00e1solata is megtekinthet\u0151 az Eur\u00f3pa-udvarban.@A Zichy palota bels\u0151 parkj\u00e1b\u00f3l ny\u00edlik a M\u00e1ty\u00e1s kapu.@Az eredeti k\u00fat a v\u00e1rosh\u00e1za el\u0151tti F\u0151t\u00e9ren \u00e1llt."},{"sightId":14,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1dvorie Eur\u00f3py, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|343|393","gps_lat":"47.7578540000","gps_long":"18.1291410000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Szoborpark","seolink":"szoborpark","note":"","history":"A Palatinus Polg\u00e1ri T\u00e1rsul\u00e1s 18 szoborb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 szoborparkot hozott l\u00e9tre az Eur\u00f3pa-udvarban. A szobrok uralkod\u00f3kat \u00e9s t\u00f6rt\u00e9nelmi szem\u00e9lyis\u00e9geket \u00e1br\u00e1zolnak."},{"sightId":15,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1dvorie Eur\u00f3py, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|344|406","gps_lat":"47.7576810000","gps_long":"18.1290480000","religion":0,"oldtype":"36","newtype":"36","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Zenepavilon","seolink":"zenepavilon","note":"","history":"Az Anglia-parki egykori zenepavilon m\u00e1solata is megtekinthet\u0151 az Eur\u00f3pa-udvarban."},{"sightId":16,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Zichyho Pal\u00e1c","address":"N\u00e1m. gen. Klapku 9, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|343|425","gps_lat":"47.7572850000","gps_long":"18.1292180000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.muzeumkn.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Zichy-palota-Komarom-1125","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zichy-palota.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Zichy-palota\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/94\/Zichy-palota.JPG\/512px-Zichy-palota.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zichy-palota.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Zichy-palota, Duna Menti M\u00fazeum ","seolink":"zichy-palota-duna-menti-muzeum","note":"","history":"A Zichy-csal\u00e1d a 17. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n megv\u00e1s\u00e1rolta a kom\u00e1romi v\u00e1rkapit\u00e1nys\u00e1got \u00e9s a v\u00e1rbirtokot. Palot\u00e1jukat a 17. sz\u00e1zad utols\u00f3 harmad\u00e1ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k.@A 18. sz\u00e1zad folyam\u00e1n k\u00e9t oldalsz\u00e1rnnyal U-alaprajz\u00fa, barokk palot\u00e1v\u00e1 b\u0151v\u00edtett\u00e9k, ami azonban az 1763-as f\u00f6ldreng\u00e9s sor\u00e1n s\u00falyosan megs\u00e9r\u00fclt. Klasszicista \u00e1talak\u00edt\u00e1s\u00e1ra a 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n ker\u00fclt sor. Ekkor a keleti \u00e9s a nyugati sz\u00e1rny m\u00e9g f\u00f6ldszintes volt. A sz\u00e1zad utols\u00f3 harmad\u00e1ban a Weisz csal\u00e1d birtok\u00e1ban volt, ekkor t\u00f6rt\u00e9ntek az eklektikus b\u0151v\u00edt\u00e9sek."},{"sightId":17,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Bridge Kom\u00e1rno","address":"","mapdata":"2|577|1208","gps_lat":"47.7511430000","gps_long":"18.1206860000","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Erzsebet-hid-Komarom-110","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Erzs\u00e9be h\u00edd ","seolink":"erzsebe-hid","note":"","history":"Az els\u0151 haj\u00f3h\u00edd 1586-ban l\u00e9tes\u00fclt, 79 darab haj\u00f3 tartotta. 1892-be \u00e9p\u00fclt meg az Erzs\u00e9bet-h\u00edd, n\u00e9vad\u00f3ja Sissi cs\u00e1sz\u00e1rn\u00e9, Ferenc J\u00f3zsef feles\u00e9ge."},{"sightId":18,"townId":3,"active":1,"name_LO":"\u00darad pr\u00e1ce, soci\u00e1lnych vec\u00ed a rodiny","address":"\u017dupn\u00e1 15, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|254|353","gps_lat":"47.7585850000","gps_long":"18.1268650000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno12.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno12\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a2\/Kom%C3%A1rno12.JPG\/512px-Kom%C3%A1rno12.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno12.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Volt v\u00e1rmegyeh\u00e1z ","seolink":"volt-varmegyehaz","note":"V\u00e1rosi hivatalok.","history":"Az er\u0151szakkal elhurcoltak eml\u00e9km\u0171v\u00e9vel szemben \u00e1ll. Kom\u00e1rom-Esztergom v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye volt a 18. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9t\u0151l 1920-ig."},{"sightId":19,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Gener\u00e1lny pam\u00e4tn\u00edk Milan Rastislav \u0160tef\u00e1nika","address":"","mapdata":"1|256|246","gps_lat":"47.7603400000","gps_long":"18.1269860000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_socha_M.R.%C5%A0tef%C3%A1nik_19_Slovakia12.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno, socha M.R.\u0160tef\u00e1nik 19 Slovakia12\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5b\/Kom%C3%A1rno%2C_socha_M.R.%C5%A0tef%C3%A1nik_19_Slovakia12.jpg\/256px-Kom%C3%A1rno%2C_socha_M.R.%C5%A0tef%C3%A1nik_19_Slovakia12.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_socha_M.R.%C5%A0tef%C3%A1nik_19_Slovakia12.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M.R.Stef\u00e1nik szobra","seolink":"mrstefanik-szobra","note":"","history":"12 gyerekes t\u00f3t csal\u00e1dban sz\u00fcletett Kosarason. Apja tagja volt a Szlov\u00e1k Nemzeti P\u00e1rtnak, \u00e9s szlov\u00e1knak nevelte gyerekeit.@A Pozsonyi \u00e9s Soproni gimn\u00e1ziumban is tanult, \u00e9s a Szarvasi Evang\u00e9likus Gimn\u00e1ziumban \u00e9retts\u00e9gizett le. Pr\u00e1g\u00e1ban j\u00e1rt egyetemre, ahol filoz\u00f3fiatan\u00e1ra a cseh nacionalista Masaryk volt. Az \u0151 hat\u00e1s\u00e1ra a cseh-szlov\u00e1k egyes\u00fcl\u00e9s h\u00edve lett \u00e9s Pr\u00e1gai foly\u00f3iratokban a magyarok \u00e1ltal elnyomott szlov\u00e1kok sanyar\u00fa sors\u00e1r\u00f3l hazudozott. Haz\u00e1j\u00e1t el\u00e1rulva az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa kit\u00f6r\u00e9s\u00e9t k\u00f6vet\u0151en 1914-ben be\u00e1llt a Francia Idegenl\u00e9gi\u00f3ba, ahol vad\u00e1szrep\u00fcl\u0151 pil\u00f3ta lett. 1916-ban P\u00e1rizsban megalakult a Csehszlov\u00e1k Nemzeti Tan\u00e1cs Masaryk eln\u00f6klet\u00e9vel, ennek aleln\u00f6ke lett. Megszervezt\u00e9k a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3t cseh \u00e9s szlov\u00e1k dezert\u0151r\u00f6kb\u0151l, aminek a k\u00f6zponti hatalmak veres\u00e9ge ut\u00e1n el kellett foglalnia Csehorsz\u00e1got \u00e9s \u00e9szak-Magyarorsz\u00e1got. 1918. november 1-\u00e9n a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 elkezdte \u00e9szak-Magyarorsz\u00e1g megsz\u00e1ll\u00e1s\u00e1t olasz tisztek parancsnoks\u00e1ga alatt, 1919. janu\u00e1rj\u00e1ban megsz\u00e1llt\u00e1k Pozsonyt is.@1919. m\u00e1jus\u00e1ban rep\u00fcl\u0151vel utazott Udin\u00e9b\u0151l Pozsonyba, a g\u00e9pe lesz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6zben lezuhant, \u00e9s mindenki \u00e9let\u00e9t vesztette. Sz\u00e1mos tal\u00e1lgat\u00e1s l\u00e1tott napvil\u00e1got. Masaryk \u00e9s Bene\u0161 a megval\u00f3s\u00edtand\u00f3 Csehszlov\u00e1k \u00e1llamban a kezdetekt\u0151l fogva h\u00e1tt\u00e9rbe akart\u00e1k szor\u00edtani a szlov\u00e1kokat, emiatt Stef\u00e1nikkal komoly ellent\u00e9t alakult ki. Besz\u00e1mol\u00f3k szerint Stef\u00e1nik olasz rep\u00fcl\u0151vel \u00e9rkezett Pozsonyba, amit z\u00f6ld-feh\u00e9r-piros trikolorja miatt magyar rep\u00fcl\u0151nek n\u00e9ztek, \u00e9s lesz\u00e1ll\u00e1s k\u00f6zben a csehszlov\u00e1k katon\u00e1k lel\u0151tt\u00e9k. Andrej Hlinka szlov\u00e1k nacionalista politikus szerint a g\u00e9p f\u00f6ldet \u00e9rt, de ahogy Stef\u00e1nik kil\u00e9pett bel\u0151le, agyonl\u0151tt\u00e9k Bene\u0161 parancs\u00e1ra."},{"sightId":20,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Troji\u010dn\u00fd st\u013ap","address":"Palat\u00ednova 1, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|332|436","gps_lat":"47.7572300000","gps_long":"18.1288280000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szentharomsag-oszlop-es-szoborcsoport-Komarom-178","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp_19_Slovakia31.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno, troji\u010dn\u00fd st\u013ap 19 Slovakia31\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/25\/Kom%C3%A1rno%2C_troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp_19_Slovakia31.jpg\/256px-Kom%C3%A1rno%2C_troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp_19_Slovakia31.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp_19_Slovakia31.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-szobor ","seolink":"szentharomsag-szobor","note":"","history":"1715-ben l\u00e9tes\u00fclt, az 1710-11 k\u00f6z\u00f6tt puszt\u00edt\u00f3 pestisj\u00e1rv\u00e1ny elm\u00fal\u00e1s\u00e1\u00e9rt k\u00edv\u00e1ntak h\u00e1l\u00e1t adni.@Egy legenda szerint 1763-ban egy menyasszonyt kocsist\u00f3l \u00e9s az eg\u00e9sz n\u00e1szn\u00e9p\u00e9vel egy\u00fctt elnyelte a f\u00f6ld, egy f\u00f6ldreng\u00e9sben. A v\u00e1ros a 160 km hossz\u00fa kom\u00e1romi tektonikus t\u00f6r\u00e9sen fekszik."},{"sightId":21,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Kelemantia: kamenn\u00fd r\u00edmsky kastel","address":"946 39 I\u017ea","mapdata":"3|1179|576","gps_lat":"47.7448390000","gps_long":"18.1989900000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.archeol.sav.sk\/kelemantia\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Agapito \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kelemantia1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kelemantia1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Kelemantia1.jpg\/512px-Kelemantia1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kelemantia1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAgapito\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kelemantia r\u00f3mai ellener\u0151d","seolink":"kelemantia-romai-ellenerod","note":"","history":"A Duna bal partj\u00e1n, lzsa k\u00f6zs\u00e9g hat\u00e1r\u00e1ban, 4 km-re a V\u00e1g-Duna torkolat\u00e1t\u00f3l tal\u00e1lhat\u00f3. Brigetio l\u00e9gi\u00f3s t\u00e1bor h\u00eddf\u0151je, a Limes Romanus r\u00e9sze volt. Pannonia provinci\u00e1hoz tartozott.@Marcus Aurelius cs\u00e1sz\u00e1r uralkod\u00e1sa idej\u00e9n (168-180), a markomann h\u00e1bor\u00fak idej\u00e9n \u00e9p\u00fclt az els\u0151 ellener\u0151d a Duna bal partj\u00e1n. A f\u00f6ld-fa szerkezet\u0171 pal\u00e1nkv\u00e1r germ\u00e1n t\u00e1mad\u00e1s k\u00f6vetkezt\u00e9ben t\u0171zv\u00e9szben semmis\u00fclt meg.@A II. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n k\u0151er\u0151d\u00f6t (castellum) \u00e9p\u00edtettek, ami a III. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n h\u00e1bor\u00faban jelent\u0151sen megrong\u00e1l\u00f3dott.@A IV. sz\u00e1zadban a Constantinusok alatt az er\u0151d\u00f6t meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 364-365 k\u00f6z\u00f6tt I. Valentinianus cs\u00e1sz\u00e1r alatt \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t utolj\u00e1ra. A cs\u00e1sz\u00e1r hal\u00e1la ut\u00e1n a t\u00e1bort kifosztott\u00e1k vagy elhagyt\u00e1k. A lV-V. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n germ\u00e1n n\u00e9pek lakt\u00e1k."},{"sightId":22,"townId":3,"active":1,"name_LO":"R\u00edmske lapid\u00e1rium","address":"Ba\u0161ta VI., Okru\u017en\u00e1 cesta, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"2|815|94","gps_lat":"47.7772020000","gps_long":"18.1291250000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.muzeumkn.sk\/index.php?cat=57&page=article","openinghours":"https:\/\/www.muzeumkn.sk\/index.php?cat=57&page=article","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom_-_Roman_Lapidarium_at_the_bastion_VI.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rom - Roman Lapidarium at the bastion VI\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/53\/Kom%C3%A1rom_-_Roman_Lapidarium_at_the_bastion_VI.jpg\/512px-Kom%C3%A1rom_-_Roman_Lapidarium_at_the_bastion_VI.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom_-_Roman_Lapidarium_at_the_bastion_VI.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00f3mai Lapid\u00e1rium","seolink":"romai-lapidarium","note":"","history":"A VI. sz\u00e1m\u00fa er\u0151dben (VI. b\u00e1stya) tal\u00e1lhat\u00f3, amely az 1860-es \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt a kom\u00e1romi er\u0151drendszer r\u00e9szek\u00e9nt. Szlov\u00e1kia legnagyobb r\u00f3mai kori m\u0171eml\u00e9kgy\u0171jtem\u00e9nye."},{"sightId":23,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e1 \u00fastredn\u00e1","address":"Kom\u00e1r\u0148ansk\u00e1 137, 947 01 Hurbanovo","mapdata":"","gps_lat":"47.8728920000","gps_long":"18.1912480000","religion":0,"oldtype":"101","newtype":"101","homepage":"http:\/\/www.suh.sk\/hu\/","openinghours":"http:\/\/www.suh.sk\/hu\/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=362","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00d3gyallai Csillagvizsg\u00e1l\u00f3","seolink":"ogyallai-csillagvizsgalo","note":"","history":"1871-ben hozta l\u00e9tre Dr. Konkon-Thege Mikl\u00f3s, Eur\u00f3p\u00e1ban az els\u0151k k\u00f6z\u00f6tt. A legjobban felszerelt csillagvizsg\u00e1l\u00f3k k\u00f6z\u00e9 tartozott. A Magyar \u00c1llamra hagyta."},{"sightId":24,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Galeria Limes","address":"Franti\u0161k\u00e1nov 84\/33, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|489|292","gps_lat":"47.7595970000","gps_long":"18.1326580000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"99","homepage":"https:\/\/galerialimes.sk\/","openinghours":"https:\/\/galerialimes.sk\/opening_hours\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Limes Gal\u00e9ria","seolink":"limes-galeria","note":"","history":"Kort\u00e1rs magyar m\u0171v\u00e9szeti gal\u00e9ria. A Ferences bar\u00e1tok utc\u00e1j\u00e1ban tal\u00e1lhat\u00f3 Katonatemplomban m\u0171k\u00f6dik. A templomot 1677 \u00e9s 1681 k\u00f6z\u00f6tt ferences szerzetesek \u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1769-ben \u00faj\u00edtott\u00e1k fel az 1763-as f\u00f6ldreng\u00e9s ut\u00e1n. 1783-ban II. J\u00f3zsef feloszlatta a ferences rendet. Az er\u0151d katonas\u00e1ga sz\u00e1m\u00e1ra tartottak itt istentiszteleteket 1945-ig."},{"sightId":25,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Al\u017ebetin ostrov","address":"","mapdata":"2|263|1029","gps_lat":"47.7565190000","gps_long":"18.1101930000","religion":0,"oldtype":"33","newtype":"33","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Erzs%C3%A9bet-sziget1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Erzs\u00e9bet-sziget1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/78\/Erzs%C3%A9bet-sziget1.JPG\/256px-Erzs%C3%A9bet-sziget1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Erzs%C3%A9bet-sziget1.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Erzs\u00e9bet-sziget","seolink":"erzsebet-sziget","note":"","history":""},{"sightId":26,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"Kom\u00e1rom, Duna sor 10, 2903","mapdata":"","gps_lat":"47.7565140000","gps_long":"18.0849840000","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00daj Duna-h\u00edd ","seolink":"uj-duna-hid","note":"","history":"\u00c1tad\u00e1sa 2020. tavasz\u00e1ra v\u00e1rhat\u00f3."},{"sightId":27,"townId":3,"active":2,"name_LO":"socha M\u00f3ra J\u00f3kaiho","address":"Dunajsk\u00e1 1113\/3, 945 05 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|257|411","gps_lat":"47.7576640000","gps_long":"18.1270530000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Jokai-Mor-szobra-Komarom-919","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_pam%C3%A4tn%C3%ADk_Jokai_19_Slovakia28.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno, pam\u00e4tn\u00edk Jokai 19 Slovakia28\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d1\/Kom%C3%A1rno%2C_pam%C3%A4tn%C3%ADk_Jokai_19_Slovakia28.jpg\/512px-Kom%C3%A1rno%2C_pam%C3%A4tn%C3%ADk_Jokai_19_Slovakia28.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno,_pam%C3%A4tn%C3%ADk_Jokai_19_Slovakia28.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"J\u00f3kai M\u00f3r szobra","seolink":"jokai-mor-szobra","note":"","history":"A Duna Menti M\u00fazeum el\u0151tt \u00e1ll. A h\u00edres magyar \u00edr\u00f3 1825-1904 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9lt. Az aranyember c\u00edm\u0171 m\u0171ve Kom\u00e1romban j\u00e1tsz\u00f3dik. Az \u00edr\u00f3r\u00f3l nevezt\u00e9k el a J\u00f3kai bablevest is."},{"sightId":28,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Socha Mih\u00e1lya Csokonaiho","address":"Gombaiho 6, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|567|234","gps_lat":"47.7604720000","gps_long":"18.1344380000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/csokonai-vitez-mihaly-szobra\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Csokonay Vit\u00e9z Mih\u00e1ly szobra","seolink":"csokonay-vitez-mihaly-szobra","note":"","history":""},{"sightId":29,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Vodna veza","address":"","mapdata":"1|165|103","gps_lat":"47.7626860000","gps_long":"18.1247590000","religion":0,"oldtype":"61","newtype":"61","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Fojsinek \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_-_07.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno - 07\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Kom%C3%A1rno_-_07.JPG\/512px-Kom%C3%A1rno_-_07.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno_-_07.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFojsinek\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00edztorony","seolink":"viztorony","note":"","history":"1902-ben adt\u00e1k \u00e1t."},{"sightId":30,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4tej Roz\u00e1lie","address":"N\u00e1m. Sv. Roz\u00e1lie 878\/2, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|419|64","gps_lat":"47.7632780000","gps_long":"18.1309990000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.komarno.fara.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Rozalia-templom-Komarom-3220","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:R.k._kostol_sv._Roz%C3%A1lie,_n%C3%A1m._Koss%C3%BAtha_L._4,_Kom%C3%A1rno,_okres_Kom%C3%A1rno_03.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022R.k. kostol sv. Roz\u00e1lie, n\u00e1m. Koss\u00fatha L. 4, Kom\u00e1rno, okres Kom\u00e1rno 03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/24\/R.k._kostol_sv._Roz%C3%A1lie%2C_n%C3%A1m._Koss%C3%BAtha_L._4%2C_Kom%C3%A1rno%2C_okres_Kom%C3%A1rno_03.JPG\/512px-R.k._kostol_sv._Roz%C3%A1lie%2C_n%C3%A1m._Koss%C3%BAtha_L._4%2C_Kom%C3%A1rno%2C_okres_Kom%C3%A1rno_03.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:R.k._kostol_sv._Roz%C3%A1lie,_n%C3%A1m._Koss%C3%BAtha_L._4,_Kom%C3%A1rno,_okres_Kom%C3%A1rno_03.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Roz\u00e1lia-templom","seolink":"szent-rozalia-templom","note":"","history":"1844-ben szentelt\u00e9k fel. Kertj\u00e9ben 14 \u00e1llom\u00e1sb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 K\u00e1lv\u00e1ria tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":31,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Kostol reformovanej kres\u0165anskej cirkvi","address":"J\u00f3kaiho 31, 945 01 Kom\u00e1rno","mapdata":"1|435|267","gps_lat":"47.7599280000","gps_long":"18.1312430000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_reformovanej_kres%C5%A5anskej_cirkvi,_J%C3%B3kaiho_ul.31,_Kom%C3%A1rno,_okres_Kom%C3%A1rno_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kostol reformovanej kres\u0165anskej cirkvi, J\u00f3kaiho ul.31, Kom\u00e1rno, okres Kom\u00e1rno 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b0\/Kostol_reformovanej_kres%C5%A5anskej_cirkvi%2C_J%C3%B3kaiho_ul.31%2C_Kom%C3%A1rno%2C_okres_Kom%C3%A1rno_01.JPG\/256px-Kostol_reformovanej_kres%C5%A5anskej_cirkvi%2C_J%C3%B3kaiho_ul.31%2C_Kom%C3%A1rno%2C_okres_Kom%C3%A1rno_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_reformovanej_kres%C5%A5anskej_cirkvi,_J%C3%B3kaiho_ul.31,_Kom%C3%A1rno,_okres_Kom%C3%A1rno_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"A klasszicista jegyeket hordoz\u00f3 templomot a 18. sz\u00e1zadban emelt\u00e9k. A 19. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 k\u0151torony a v\u00e1ros legmagasabb pontja, 63 m\u00e9ter, \u00e9s mint ilyet a honv\u00e9ds\u00e9g megfigyel\u00e9si pontk\u00e9nt haszn\u00e1lt az 1849-es ostrom alatt. A templomban tal\u00e1lhat\u00f3 orgon\u00e1t a b\u00e9csi Boh\u00e1k J\u00e1nos orgona\u00e9p\u00edt\u0151 k\u00e9sz\u00edtette. Az \u00e9p\u00fclet h\u00e1ts\u00f3 r\u00e9sz\u00e9ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a lerombolt \u00e9rsek\u00fajv\u00e1ri er\u0151d Kom\u00e1romi kapuj\u00e1nak keret\u00e9t, udvar\u00e1n pedig a 18. \u00e9s 19. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 \u00e9rt\u00e9kes s\u00edrk\u00f6vek tekinthet\u0151k meg."},{"sightId":32,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Podunajsk\u00e9 M\u00fazeum V Kom\u00e1rne","address":"\u00a0945 05 KOM\u00c1RNO PALAT\u00cdNOVA 8","mapdata":"1|275|433","gps_lat":"47.7572350000","gps_long":"18.1274770000","religion":0,"oldtype":"15","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.muzeumkn.sk\/index.php?cat=17&page=article","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"K\u00e9pt\u00e1r, Duna Menti M\u00fazeum","seolink":"keptar-duna-menti-muzeum","note":"","history":"A 19. sz\u00e1zadban romantikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt h\u00e1z eredetileg is ad\u00f3hivatalk\u00e9nt szolg\u00e1lt. Hely\u00e9n valamikor a Ghyczy-k\u00faria \u00e1llt, abban sz\u00fcletett Ghyczy K\u00e1lm\u00e1n, a v\u00e1ros orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151je, p\u00e9nz\u00fcgyminiszter. Ma az \u00e9p\u00fclet f\u00f6ldszintj\u00e9n a Szinnyei J\u00f3zsef K\u00f6nyvt\u00e1r egyik r\u00e9szlege m\u0171k\u00f6dik, az emeleten pedig a Duna Menti M\u00fazeum k\u00e9pt\u00e1r\u00e1nak legszebb k\u00e9pei, valamint a 19. sz\u00e1zadi magyar fest\u00e9szet jelent\u0151s k\u00e9pvisel\u0151j\u00e9nek, Feszty \u00c1rp\u00e1dnak alkot\u00e1sai l\u00e1that\u00f3k. A m\u00fazeumban a Dunamente \u00e9l\u0151vil\u00e1ga ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s is megtekinthet\u0151."},{"sightId":33,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"\u00a0945 01 KOM\u00c1ROM UL. BISKUPA KIR\u00c1LYA 10","mapdata":"1|139|267","gps_lat":"47.7600110000","gps_long":"18.1241620000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ Magyar F\u00f6ldrajzi M\u00fazeum \/ Erd\u00e9lyi M\u00f3r c\u00e9ge \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kir%C3%A1ly_p%C3%BCsp%C3%B6k_utca_10.,_J%C3%B3kai_M%C3%B3r_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za._Fortepan_86604.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kir\u00e1ly p\u00fcsp\u00f6k utca 10., J\u00f3kai M\u00f3r sz\u00fcl\u0151h\u00e1za. Fortepan 86604\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Kir%C3%A1ly_p%C3%BCsp%C3%B6k_utca_10.%2C_J%C3%B3kai_M%C3%B3r_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za._Fortepan_86604.jpg\/512px-Kir%C3%A1ly_p%C3%BCsp%C3%B6k_utca_10.%2C_J%C3%B3kai_M%C3%B3r_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za._Fortepan_86604.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kir%C3%A1ly_p%C3%BCsp%C3%B6k_utca_10.,_J%C3%B3kai_M%C3%B3r_sz%C3%BCl%C5%91h%C3%A1za._Fortepan_86604.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ Magyar F\u00f6ldrajzi M\u00fazeum \/ Erd\u00e9lyi M\u00f3r c\u00e9ge\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"J\u00f3kai M\u00f3r sz\u00fcl\u0151h\u00e1za","seolink":"jokai-mor-szulohaza","note":"Pizz\u00e9ria.","history":""},{"sightId":34,"townId":3,"active":1,"name_LO":"filag\u00f3ria M\u00f3ra J\u00f3kaiho","address":"\u00a0945 01 KOM\u00c1ROM 18, PLATANOV\u00c1 ALEJ 16","mapdata":"2|396|1076","gps_lat":"47.7549650000","gps_long":"18.1148640000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom208.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rom208\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/eb\/Kom%C3%A1rom208.JPG\/256px-Kom%C3%A1rom208.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom208.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"J\u00f3kai filag\u00f3ria","seolink":"jokai-filagoria","note":"","history":"A Plat\u00e1nfa sor 16. sz\u00e1m alatt tal\u00e1lhat\u00f3 az egykori Be\u00f6thy-villa, melynek udvar\u00e1ban 1913-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k a J\u00f3kai-filag\u00f3ri\u00e1t a nagy \u00edr\u00f3 mellszobr\u00e1val (ez ut\u00f3bbi az 1919-es harcok sor\u00e1n megsemmis\u00fclt). Be\u00f6thy Zsigmondn\u00e1l sz\u00e1mos h\u00edres \u00edr\u00f3 \u00e9s tud\u00f3s megfordult (G\u00e1rdonyi G\u00e9za, Miksz\u00e1th K\u00e1lm\u00e1n, Moln\u00e1r Ferenc, Szinnyei J\u00f3zsef).@J\u00f3kai M\u00f3r hal\u00e1l\u00e1t k\u00f6vet\u0151 h\u00f3napban, Be\u00f6thy Zsolt a 65. sz\u00fclet\u00e9snapj\u00e1n \u00e1ll\u00edttatta ezt az eml\u00e9km\u0171vet, hogy h\u0171en \u0151rizze az \u00edr\u00f3 nagys\u00e1g\u00e1t \u00e9s szellemis\u00e9g\u00e9t."},{"sightId":35,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|597|572","gps_lat":"47.7550100000","gps_long":"18.1353490000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno11.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rno11\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1b\/Kom%C3%A1rno11.JPG\/256px-Kom%C3%A1rno11.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rno11.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u0151sz\u0171z","seolink":"koszuz","note":"","history":"Az \u00dajv\u00e1r k\u00f6z\u00e9ps\u0151 b\u00e1sty\u00e1j\u00e1nak sark\u00e1n elhelyezett K\u0151sz\u0171z szobor a kom\u00e1romi v\u00e1r mindenkori bevehetetlens\u00e9g\u00e9t jelk\u00e9pezi. Ezt tan\u00fas\u00edtja a szobor alatt olvashat\u00f3 latin nyelv\u0171 felirat is: NEC ARTE NEC MARTE (Sem csellel, sem er\u0151vel)."},{"sightId":36,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"Hradn\u00e1 1","mapdata":"1|445|508","gps_lat":"47.7560350000","gps_long":"18.1316180000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/egressy-beni-emlektablaja\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom342.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rom342\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9a\/Kom%C3%A1rom342.JPG\/512px-Kom%C3%A1rom342.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom342.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egressy B\u00e9ni-eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"egressy-beni-emlektabla","note":"","history":"2014-ben leplezt\u00e9k le, a magyar zeneszerz\u0151 200-aski sz\u00fclet\u00e9snapj\u00e1n. A \u0022magyar n\u00f3ta atyjak\u00e9nt\u0022 tartj\u00e1k sz\u00e1mon."},{"sightId":37,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk oslobodenia mesta","address":"N\u00e1m. M. R. \u0160tef\u00e1nika","mapdata":"1|233|338","gps_lat":"47.7587640000","gps_long":"18.1264260000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom-Meghurcoltak_eml%C3%A9km%C5%B1ve.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kom\u00e1rom-Meghurcoltak eml\u00e9km\u0171ve\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3e\/Kom%C3%A1rom-Meghurcoltak_eml%C3%A9km%C5%B1ve.JPG\/512px-Kom%C3%A1rom-Meghurcoltak_eml%C3%A9km%C5%B1ve.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kom%C3%A1rom-Meghurcoltak_eml%C3%A9km%C5%B1ve.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Meghurcoltak eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"meghurcoltak-emlekmuve","note":"","history":"1947-48 k\u00f6z\u00f6tt t\u00f6bb ezer magyart telep\u00edtettek \u00e1t Magyarorsz\u00e1gra a megsz\u00e1llt Kom\u00e1romb\u00f3l. A 2000 deport\u00e1lt zsid\u00f3nak is eml\u00e9ket \u00e1ll\u00edt."},{"sightId":932,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk S\u00e1ndora Pet\u0151fiho","address":"Pet\u00f6fiho","mapdata":"1|215|159","gps_lat":"47.7617660000","gps_long":"18.1258710000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Own work \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bust_of_Sandor_Petofi_in_Kom%C3%A1rno,_2019-02-27.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bust of Sandor Petofi in Kom\u00e1rno, 2019-02-27\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e1\/Bust_of_Sandor_Petofi_in_Kom%C3%A1rno%2C_2019-02-27.jpg\/256px-Bust_of_Sandor_Petofi_in_Kom%C3%A1rno%2C_2019-02-27.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bust_of_Sandor_Petofi_in_Kom%C3%A1rno,_2019-02-27.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EOwn work\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor mellszobra","seolink":"petofi-sandor-mellszobra","note":"","history":"2017-ben avatt\u00e1k fel a magyar k\u00f6lt\u0151 mellszobr\u00e1t."},{"sightId":933,"townId":3,"active":1,"name_LO":"","address":"J\u00f3kaiho","mapdata":"1|409|235","gps_lat":"47.7605120000","gps_long":"18.1308300000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Globetrotter19 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trianon_Memorial_(2010),_oak,_Kom%C3%A1rno,_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Trianon Memorial (2010), oak, Kom\u00e1rno, Slovakia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8c\/Trianon_Memorial_%282010%29%2C_oak%2C_Kom%C3%A1rno%2C_Slovakia.jpg\/256px-Trianon_Memorial_%282010%29%2C_oak%2C_Kom%C3%A1rno%2C_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Trianon_Memorial_(2010),_oak,_Kom%C3%A1rno,_Slovakia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGlobetrotter19\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Trianon kopjafa","seolink":"trianon-kopjafa","note":"","history":"A reform\u00e1tus pl\u00e9b\u00e1nia hivatal udvar\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k 2010-ben. Az \u00e9p\u00fcletet 1796-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k klasszicista st\u00edlusban a reform\u00e1tus koll\u00e9gium sz\u00e1m\u00e1ra, ahol J\u00f3kai M\u00f3r is megkezdte tanulm\u00e1nyait. Csokonai Vit\u00e9z Mih\u00e1ly a koll\u00e9gium el\u0151tti kis kertben pillantotta meg el\u0151sz\u00f6r szerelm\u00e9t Vajda Juliann\u00e1t, azaz Lill\u00e1t."},{"sightId":942,"townId":3,"active":1,"name_LO":"Socha b\u00e1snika B\u00e9niho Egressyho","address":"Hradn\u00e1","mapdata":"1|501|525","gps_lat":"47.7556660000","gps_long":"18.1329550000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Priestranstvo_pred_pevnos%C5%A5ou_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Priestranstvo pred pevnos\u0165ou Kom\u00e1rno 19 Slovakia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2c\/Priestranstvo_pred_pevnos%C5%A5ou_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia.jpg\/512px-Priestranstvo_pred_pevnos%C5%A5ou_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Priestranstvo_pred_pevnos%C5%A5ou_Kom%C3%A1rno_19_Slovakia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egressy B\u00e9ni szobra","seolink":"egressy-beni-szobra","note":"","history":"Az 1848\/1849-es forradalom \u00e9s szabads\u00e1gharc 170. \u00e9vfordul\u00f3ja \u00e9v\u00e9ben avatt\u00e1k fel Egressy B\u00e9ni k\u00f6zel h\u00e1rom m\u00e9teres szobr\u00e1t, Nagy J\u00e1nos felvid\u00e9ki szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1s\u00e1t. Egressy B\u00e9nit a \u0022magyar n\u00f3ta atyjak\u00e9nt\u0022 tartj\u00e1k sz\u00e1mon."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}