exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Szent Erzsébet-dóm

Dóm svätej Alžbety
Szent Erzsébet-dóm
Dóm svätej Alžbety
Szent Erzsébet-dóm
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Hlavná 30/54, 040 01 Košice
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.720289, 21.258134
Google térkép:

Története

Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) tiszteletére emelték gótikus stílusban. A dóm tornyából kiváló a kilátás a városra.

1378-ban leégett a korábban a helyén álló templom, ezután határozták el a dóm építését. 1520-ban fejezték be. 1461-ben épült a Mátyás-torony, a királylépcső és a szentségház. 1467-ben épült a Szent Kereszt-kápolna és a Mettertia-kápolna. 1477-ben épült a Szűz Mária-kápolna és a Szent József-kápolna, mely utóbbi nem maradt fenn. 1604-től 1671-ig Bocskai István folytán az evangélikusok használták. 1682-től 87-ig Thököly Imrének köszönhetőleg újra az evangélikusok használták.

Északi tornya 1775-ben, befejezetlen déli Mátyás-tornya 1904-ben nyerte el mai formáját.

Szárnyas főoltára 1474 és 1477 között készült.

1804-ben létrehozták a Kassai egyházmegyét, így székesegyházi rangot kapott, addig plébánia templom volt.

1877 és 1896 között Steindl Imre tervei szerint építették újjá.

1906-ban a dóm altemplomában helyezték el II. Rákóczi Ferenc Rodostóból hazaszállított hamvait. Itt nyugszanak hamvai Zrínyi Ilonának és Bercsényi Miklósnak is.

{"item":"sight","set":{"sightId":258,"townId":17,"active":2,"name_LO":"D\u00f3m sv\u00e4tej Al\u017ebety","address":"Hlavn\u00e1 30\/54, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1042|759","gps_lat":"48.7202890000","gps_long":"21.2581340000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/domsvalzbety.sk\/","openinghours":"http:\/\/domsvalzbety.sk\/?page_id=3369","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Erzsebet-szekesegyhaz-Kassa-251","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-erzsebet-szekesegyhaz-1\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent Erzs\u00e9bet-d\u00f3m","note":"","history":"\u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet (1207-1231) tisztelet\u00e9re emelt\u00e9k g\u00f3tikus st\u00edlusban. A d\u00f3m torny\u00e1b\u00f3l kiv\u00e1l\u00f3 a kil\u00e1t\u00e1s a v\u00e1rosra.@1378-ban le\u00e9gett a kor\u00e1bban a hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 templom, ezut\u00e1n hat\u00e1rozt\u00e1k el a d\u00f3m \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. 1520-ban fejezt\u00e9k be. 1461-ben \u00e9p\u00fclt a M\u00e1ty\u00e1s-torony, a kir\u00e1lyl\u00e9pcs\u0151 \u00e9s a szents\u00e9gh\u00e1z. 1467-ben \u00e9p\u00fclt a Szent Kereszt-k\u00e1polna \u00e9s a Mettertia-k\u00e1polna. 1477-ben \u00e9p\u00fclt a Sz\u0171z M\u00e1ria-k\u00e1polna \u00e9s a Szent J\u00f3zsef-k\u00e1polna, mely ut\u00f3bbi nem maradt fenn. 1604-t\u0151l 1671-ig Bocskai Istv\u00e1n folyt\u00e1n az evang\u00e9likusok haszn\u00e1lt\u00e1k. 1682-t\u0151l 87-ig Th\u00f6k\u00f6ly Imr\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg \u00fajra az evang\u00e9likusok haszn\u00e1lt\u00e1k.@\u00c9szaki tornya 1775-ben, befejezetlen d\u00e9li M\u00e1ty\u00e1s-tornya 1904-ben nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t.@Sz\u00e1rnyas f\u0151olt\u00e1ra 1474 \u00e9s 1477 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt.@1804-ben l\u00e9trehozt\u00e1k a Kassai egyh\u00e1zmegy\u00e9t, \u00edgy sz\u00e9kesegyh\u00e1zi rangot kapott, addig pl\u00e9b\u00e1nia templom volt.@1877 \u00e9s 1896 k\u00f6z\u00f6tt Steindl Imre tervei szerint \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1.@1906-ban a d\u00f3m altemplom\u00e1ban helyezt\u00e9k el II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc Rodost\u00f3b\u00f3l hazasz\u00e1ll\u00edtott hamvait. Itt nyugszanak hamvai Zr\u00ednyi Ilon\u00e1nak \u00e9s Bercs\u00e9nyi Mikl\u00f3snak is.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}