exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Premontrei Szentháromság-templom templom és rendház

Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice
Premontrei Szentháromság-templom templom és rendház
Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice
Eredetileg:
templom és kolostor
felsőoktatás
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Hlavná 67
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.722209, 21.257622
Google térkép:

Története

Egykor jezsuita, ma premontrei templom. Homlokzata reneszánsz stílusú, belső tere barokk. A kapu fölött a Báthoryak és a Rákócziak egyesített címere található.

I. Lipót császár építtette 1671 és 1681 között abból a váltságdíjból, amit Báthory Zsófia fizetett fia, I. Rákóczi Ferenc életéért, ami után lelepleződött a Wesselényi-féle összeesküvés. A templom északi falán hársfából faragott emléktábla (halotti epitáfium) I. Rákóczi Ferenc 1676-es haláláról emlékezik meg. A templom kriptájában temették el, ahogyan anyját, Báthory Zsófiát is.

Ezen a helyen lettek vértanúk 1619. szeptember 6-án Kőrösi Márk esztergomi kanonok valamint Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuita atyák Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata idején.

A templommal összeépült a premontreiek kolostora és főgimnáziuma is. A konvent egykor királyi ház (domus regia) volt, majd a Felső-magyarországi főkapitányok székhelye lett. Fejedelmi udvarával itt lakott Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György is.

1657-től itt működött a Kisdy Benedek egri püspök által alapított jezsuita egyetem. 1657. február 26-án kelt a Kassai Akadémia alapító oklevele Kisdy tollából. 1660. augusztus 7-én I. Lipót oklevelében megerősítette, így meg is nyílt. Azonban Kisdy Benedek még előtte, június 22-én elhunyt. 1776-tól Királyi Akadémia lett. 1921-ben szűnt meg a csehszlovák megszállással.

1787-ben Kazinczy Ferenc és Batsányi János itt látogatta meg Baróti Szabó Dávid költő, paptanárt. Ekkor jött az ötlet a Kassai Magyar Társaság megalapítására. 1788-ban el is indították az első magyar nyelvű irodalmi lapot, a Magyar Museumot.

{"item":"sight","set":{"sightId":262,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Premon\u0161tr\u00e1tsky kostol Najsv\u00e4tej\u0161ej Trojice","address":"Hlavn\u00e1 67","mapdata":"1|1010|580","gps_lat":"48.7222090000","gps_long":"21.2576220000","religion":1,"oldtype":"9, 75","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jezsuita-premontrei-templom-es-rendhaz-Kassa-947","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/premontrei-szentharomsag-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Draco QQQ \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_(5).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice kostol - panoramio (5)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f1\/Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_%285%29.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_%285%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_(5).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDraco QQQ\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Premontrei Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom templom \u00e9s rendh\u00e1z","note":"","history":"Egykor jezsuita, ma premontrei templom. Homlokzata renesz\u00e1nsz st\u00edlus\u00fa, bels\u0151 tere barokk. A kapu f\u00f6l\u00f6tt a B\u00e1thoryak \u00e9s a R\u00e1k\u00f3cziak egyes\u00edtett c\u00edmere tal\u00e1lhat\u00f3.@I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9p\u00edttette 1671 \u00e9s 1681 k\u00f6z\u00f6tt abb\u00f3l a v\u00e1lts\u00e1gd\u00edjb\u00f3l, amit B\u00e1thory Zs\u00f3fia fizetett fia, I. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc \u00e9let\u00e9\u00e9rt, ami ut\u00e1n leleplez\u0151d\u00f6tt a Wessel\u00e9nyi-f\u00e9le \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s. A templom \u00e9szaki fal\u00e1n h\u00e1rsf\u00e1b\u00f3l faragott eml\u00e9kt\u00e1bla (halotti epit\u00e1fium) I. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc 1676-es hal\u00e1l\u00e1r\u00f3l eml\u00e9kezik meg. A templom kript\u00e1j\u00e1ban temett\u00e9k el, ahogyan anyj\u00e1t, B\u00e1thory Zs\u00f3fi\u00e1t is.@Ezen a helyen lettek v\u00e9rtan\u00fak 1619. szeptember 6-\u00e1n K\u0151r\u00f6si M\u00e1rk esztergomi kanonok valamint Pongr\u00e1cz Istv\u00e1n \u00e9s Grodecz Menyh\u00e9rt jezsuita aty\u00e1k Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem hadj\u00e1rata idej\u00e9n.@A templommal \u00f6ssze\u00e9p\u00fclt a premontreiek kolostora \u00e9s f\u0151gimn\u00e1ziuma is. A konvent egykor kir\u00e1lyi h\u00e1z (domus regia) volt, majd a Fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1nyok sz\u00e9khelye lett. Fejedelmi udvar\u00e1val itt lakott Bocskai Istv\u00e1n, Bethlen G\u00e1bor \u00e9s I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy is.@1657-t\u0151l itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Kisdy Benedek egri p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ltal alap\u00edtott jezsuita egyetem. 1657. febru\u00e1r 26-\u00e1n kelt a Kassai Akad\u00e9mia alap\u00edt\u00f3 oklevele Kisdy toll\u00e1b\u00f3l. 1660. augusztus 7-\u00e9n I. Lip\u00f3t oklevel\u00e9ben meger\u0151s\u00edtette, \u00edgy meg is ny\u00edlt. Azonban Kisdy Benedek m\u00e9g el\u0151tte, j\u00fanius 22-\u00e9n elhunyt. 1776-t\u00f3l Kir\u00e1lyi Akad\u00e9mia lett. 1921-ben sz\u0171nt meg a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1ssal.@1787-ben Kazinczy Ferenc \u00e9s Bats\u00e1nyi J\u00e1nos itt l\u00e1togatta meg Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid k\u00f6lt\u0151, paptan\u00e1rt. Ekkor j\u00f6tt az \u00f6tlet a Kassai Magyar T\u00e1rsas\u00e1g megalap\u00edt\u00e1s\u00e1ra. 1788-ban el is ind\u00edtott\u00e1k az els\u0151 magyar nyelv\u0171 irodalmi lapot, a Magyar Museumot.","town":{"townId":17,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","seolink":"kassa-kosice","oldcounty":8,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}