exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Kassa Zászló

Kassa

Košice 
Kassa
Szlovák:
Košice 
Német:
Kaschau
Latin:
Cassovia, Cassoviae
Kassa
Unknown author / Public domain
Vármegye:
Abaúj-Torna
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Kassai
Folyó:
Hernád
Tengerszint feletti magasság:
208 m
GPS koordináták:
48.720543, 21.258099
Google térkép:
Népesség
Népesség:
241e
Magyarok aránya:
2.65%
Népesség 1910-ben
Összesen 44200
Magyarok 75.4%
Németek 7.2%
Szlovákok 14.8%
Címer
Kosice Coat of Arms

A tatárjárás során elpusztult kis magyar település helyére IV. Béla telepített be németeket. 1312-ben a rozgonyi csatában a kassai polgárok Károly Róbertet győzelemre segítették az Abák és Csák Máté serege felett, amiért a király megvédte a várost a nagyurak hatalmaskodásától. 1374-ben kezdték építeni az Árpád-házi Szent Erzsébetnek szentelt gótikus katedrálist. 1412-ben Kassa vezetésével létrehozták a Pentapolitanat, az észak magyarországi 5 legjelentősebb szabad királyi város szövetségét. Mátyás király uralkodása idején Kassa 10.000 lakosával Európa legnagyobb városai közé tartozott. A 17-18. századi Habsburg-ellenes magyar felkeléseknek és az erdélyi magyar fejedelmek Bécs elleni hadjáratainak rendre a magyarországi központja volt, így az 1703-1711 közötti Rákóczi-szabadságharcnak is. II. Rákóczi Ferencnek és bujdosótársainak a törökországi Rodostóból 1906-ban hazaszállított hamvait a Szent Erzsébet dómban helyezték végső nyugalomra. 1918-ban a csehszlovákok megszállták a döntően magyarlakta várost, ledöntötték a magyar szabadságharc emlékművét és a békés tiltakozó tömeg közé lőttek. A várost ezután az újonnan létrehozott Csehszlovákiához csatolták. 1945-ben az egykori Abaúj-Torna vármegye székházának erkélyéről hirdette ki Benes csehszlovák elnök a magyarság és a németség üldözéséről és kifosztásáról szóló dekrétumait, melynek következtében mára alig maradt magyar a városban.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1230
Első említése.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1242. után
A tatárjárás során elpusztult a kis magyar település. IV. Béla német hospeseket telepített le.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1311. szeptember
Aba Amádé kiskirály meg akarta szerezni Kassát. Kíséretével a városba érkezett, ahol tömegverekedés tört ki. Aba Amádét megölték, fiait, Jánost és Demetert börtönbe vetették.
1311. október 3.
Miután Károly Róbert Kassa mellé ált, az Amádé fiak kötelezték magukat, hogy nem háborgatják Kassát, és visszaadják az elfoglalt királyi javakat (köztük Abaúj és Zemplén vármegyét). A kiszabadult Abák azonban Csák Máténak hűséget esküdtek.
1312. június 12.
Rozgonyi csata: Csák Máté és az Abák serege ostrom alá fogta Kassát. Görgei István ispán vezetésével a szepesiek csatlakoztak a királyhoz. Csák Máté és az Abák egyesített serege felhagyott az ostrommal, és Rozgonynál megütközött Károly Róberttel, aki a Kassaiak segítségével győzelmet aratott.
1341. körül
A gótikus Szt. Mihály-kápolna a dómtól délre eredetileg temetőkápolnának épült.
1342
Tárnokmesteri joghatóság alá került. Buda, Pest, Bártfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony és Sopron tárnoki városok voltak, vagyis a tárnokmesterhez fellebbezhettek polgári ügyekben. 1848-ban szűnt meg, ekkor már 28 város tartozott alá.
1347
Szabad királyi város lett Nagy Lajos jóvoltából.
1374
A kassai országgyűlésen Nagy Lajos elismertette a rendekkel a leányági öröklést.
1374-1520
A Szent Erzsébet székesegyház építése. Zsigmond és Mátyás király anyagilag támogatta. Déli tornya befejezetlen maradt. Meghatározó építőművésze Kassai István mester.
1412
Pentapolitana név alatt az 5 legjelentősebb szabad királyi város szövetségre lépett, ezek a következők voltak: Kassa, Eperjes, Lőcse, Kisszeben, Bártfa. A szövetség célja a kereskedelem szabályozása volt. A szövetség vezető városa Kassa volt.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták Lőcsét, Bártfát, Körmöcbányát, Selmecbányát, Eperjest és Késmárkot. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1441
A Hunyadi János által is támogatott I. Ulászló sikertelenül próbálta elfoglalni Jiskrától.
1449
Hunyadi János Székely Tamást küldte Jiskra ellen, akinek a seregét Kassa alatt rajtaütéssel szeptember 5-én Jiskra szétverte. Jiskra új erődöt épített Kassától 22 kilométerre délnyugatra Szepsit. Hunyadi megostromolta és elfoglalta Szepsit. Ezután rövidesen lengyel közvetítéssel békét kötöttek.
1452
A pozsonyi országgyűlés Kassát, Lőcsét, Bártfát Cillei Ulrik, Hunyadi János vetélytársa védelme alá helyezte. Ennek előzménye, hogy Hunyadi János 1451. év végén a husziták ellen sikeres hadjáratot folytatott.
1453
Jiskra kezén lévő várakat és városokat az országgyűlés pénzért megváltotta, Jiskra ezután elhagyta az országot. Vezérei tovább fosztogattak. A huszita időkből származik a város szláv neve: “Kossicze”, Košice. Ekkor érkezett a környékre sok lengyel és ruszin pásztortelepes.
1455
Cillei Ulrik báró, Hunyadi János vetélytársa ismét behívta Jiskrát, hamarosan csaknem az egész Felvidék a hatalmába került.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1458-1490
Mátyás király uralkodása. Kassa 10.000 lakosával Európa legnagyobb városai közé tartozott.
1491
Albert lengyel herceg fél évig ostromolta Kassát eredménytelenül. Mátyás magyar király halála után János Albert Rákos-mezőig hatolva megkísérelte a magyar korona megszerzését bátyja, II. Ulászló ellenében, Kinizsi Pál és Báthory István erdélyi vajda csapatai azonban hamarosan kiverték az országból, és kénytelen volt Ulászlóval kiegyezni, amelyben kárpótlás fejében lemondott trónigényéről.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1527
I. Ferdinánd foglalta el.
1536. december 4.
Szapolyai János foglalta el.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1551
Kassa újra Ferdinándé lett.
1556
Tűz pusztított a városban, a dóm is leégett.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1596-1700
Az egri érsek székhelye volt.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1604. november 11.
Bocskai István hajdúi élén bevonult Kassára.
1604. november 12.
Bocskai István Kassáról kiáltványban szólította fel a nemességet a felkeléséhez való csatlakozásra. Csatlakoztak hozzá az elnyomott jobbágyok, a zsoldosok garázdálkodása és az ellenreformáció miatt elégedetlen városi polgárság, a köznemesség és a főnemesség jelentős része is.
1604. december 3.
Basta császári generális 3 napig eredménytelenül ostromolta Kassát.
1604. november 20.
Bethlen Gábor meghozta Kassára a Portától Bocskai Istvánnak küldött uralkodói jelvényeket (kaftán, süveg, zászló és buzogány).
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1606. június 23.
A Bocskai-felkelést lezáró bécsi béke értelmében a város visszakerült a császár uralma alá. A béke biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta.
1606. december 29.
Bocskai István Kassán hunyt el vízkórságban (ödéma). Politikai végrendeletében a független Erdély fenntartását kötötte ki, amely majd megvalósíthatja a Habsburg és a Török birodalmak között Magyarország egyesítését.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. szeptember 5.
Kassa megnyitotta kapuit Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Rákóczy György vezette hada előtt. Bethlen debreceni röpiratában tudatta, hogy hadba indul. A magyar rendeket a felkelés támogatására próbálta billenteni. A nagyurak sorra csatlakoztak hozzá.
1619. szeptember 20.
Bethlen Gábor ünnepélyesen bevonult Kassára.
1619. november 30.
A Bécset ostromló Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hátországát megtámadó Habsburg-párti Homonnay Drugeth György felszólította Kassát a megadásra, de a város elutasította.
1621. május 8.
Bethlen Gábor Kassára érkezett vissza az ellentámadásba lendülő császári csapatok és az elpártolások miatt.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1621
Nikolsburgi béke, császár visszaállította a vallásszabadságot és Erdély uralmát 7 Partiumi vármegye, köztük Abaúj felett.
1623. szeptember 10.
Bethlen Gábor Kassára, Magyarországi központjára összehívta a hét megye rendjeit, akiktől hadiszerek szállítását kérte.
1626. március 1.
Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője a 14. században épült Lőcsei-házban. Eredetileg Szathmáry György háza volt. 1542-ben Thurzó Elek Lőcse városára hagyta, mely kereskedőit szállásolta el benne, innen a neve.
1629
Bethlen Gábor halála, nem sokkal ezután Kassa Habsburg kézre került.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1644. március 12.
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem bevonult Kassára. Ezután a Vág-völgyéig hatoltak előre.
1644. május
I. Rákóczi György erdélyi serege a Vág vonalától a Tiszáig vonult vissza az előrenyomuló császári sereg elől. A Kassa, Eperjes, Tokaj és Sárospatak városát erős védelemmel látták el.
1644. június 3.
Az ellentámadásba lendült császári sereg a szervezett paraszti ellenállástól megtépázottan Kassa alá ért. Ott a védők rájuk támadtak, így a császáriak két tűz közé kerültek. A császáriak bosszúból falvakat égettek fel.
1644. június 14.
Kassa védői ostrom alá vették a császáriak sáncait.
1644. június 16.
Kemény János erdélyi serege érkezésére a császáriak elmenekültek.
1644.január 18.
Kassai országgyűlés I. Rákóczi György kikiáltása Magyarország fejedelmévé, csatlakozik a Brno-t ostromló svédekhez, de a szultán eltiltja a hadjárat folytatásától
1644. húsvét
I. Rákóczi György a lutheránus tanokat követő városban megalapította a református egyházat.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1645. december 16.
A Linzi békében I. Rákóczi György erdélyi fejedelem élete végéig megkapta Abaúj vármegyét, és így Kassát.
1647
Abaúj megye állandó székhelye lett.
1648
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem meghalt, Kassa újra Habsburg kézre került.
1657
Kisdy Benedek egri püspök és jászói prépost jezsuita főiskolát és nyomdát alapított (Lipót), az egyetemet 1921-ben a csehszlovákok száműzték.
1664
A szentgotthárdi győzelem és a szégyenteljes vasvári béke
Több...
1664
A császári sereg a szentgotthárdi csatában jelentős győzelmet aratott a török felett. I. Lipót császár ennek ellenére Vasváron 20 évre szóló békét kötött a törökökkel olyan feltételek mellett, mintha a törökök győztek volna. Ez hatalmas felháborodást keltett Európában, és a magyar nemesség körében, akik az ország felszabadítását várták a győzelem után. A korábban Habsburg-hű katolikus főnemesek szervezkedni kezdtek a császár ellen, ez volt az úgynevezett Wesselényi-féle összeesküvés. 1668-ban XIV. Lajos francia király a spanyol-francia háború végeztével kihátrált az összeesküvés támogatása mögül, és a törökök támogatását sem szerezték meg.
1670-76
A császáriak citadellát építtettek a várostól délre.
1671
A Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése
Több...
1671
A Habsburg-ellenes Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződése után a fő szervezőket, Zrínyi Pétert, Nádasdy Ferencet és Frangepán Ferencet kivégezték. Wesselényi Ferenc még 1667-ben elhunyt. Az összeesküvés részét képező horvátországi felkelést 1670-ben a Habsburgok vérbe fojtották.
1671
Az egykori jezsuita, ma premontrei Szentháromság templomot I. Lipót császár építette abból a pénzből, amit Báthory Zsófia fizetett fia, I. Rákóczy György életéért, miután a Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződött.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1672. szeptember 14.
Kassától délre Enyickénél a bujdosók nagy győzelmet arattak Spankau császári seregén Petrőczy István, Szepessy Pál és Szuhay Mátyás vezetésével.
1672. október 26.
A hajdúk a császári kegyelem ígéretére elpártoltak a bujdosóktól, így Kassától keletre, Györkénél azok döntő vereséget szenvedtek Spankau és Cobb egyesített seregétől.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682. július 20.
A kurucok rajtaütéssel elfoglalták a kassai citadellát egy órás harc után. Thököly Imre kuruc seregével sietve ostrom alá vette a várost.
1682. augusztus 14.
A török 30 ezres serege megérkezésére Kassa megadta magát Thökölynek.
1683. január 11.
Thököly Imre Kassára országgyűlést hívott össze. Thököly Imre békét kezdeményezett I. Lipóttal. A megszállt 13 vármegyét és "Magyarország részeinek ura" címet követelte, cserébe I. Lipót hűségére tért volna. Elutasították.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1685. október 15.
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thökölyt, és felkínálta I. Lipótnak, de annak már nem kellett. Thökölyt Belgrádba szállították vasra verve.
1685. október 17-25.
Kassa rövid ostrom után megadta magát Thököly Imre elfogása hírére. A császáriak sorra elfoglalták a felső-magyarországi várakat. November 5-ére egyedül Munkács tartotta magát, amit Thököly felesége, Zrínyi Ilona védett. Thököly katonái csatlakoztak I. Lipóthoz.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1704. október 24.
Rákóczinak behódolt, főhadiszállásává vált.
1706. szeptember 29.–október 11.
Esze Tamás megvédte Kassát a császári ostrom ellen.
1710-11
Pestisjárvány pusztította a várost.
1711. április 27.
Esterházy Dániel a császáriaknak átadta a várost, mivel Károlyi Sándor utasítását a fejedelem akaratával egyezőnek vélte.
1713
III. Károly elrendelte a citadella elbontását.
1722
A barokk Immaculata-szobor az egykori vesztőhely helyén épült fel.
1788
Az első magyar nyelvű folyóiratot itt adták ki "Magyar Museum" néven. A Kazinczy Ferenc, Baróti Szabó Dávid és Batsányi János által 1787-ben alapított Kassai Magyar Társaság adta ki.
1802
püspöki székhely
1833. február 15.
Katona József: Bánk bán c. drámájának ősbemutatóját a kassai színházban tartották.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848. december 11.
Az első kassai csata (Budamérnál zajlott) után Schlik osztrák csapatai elfoglalták a várost.
1849. január 4.
A második kassai csatában (Barcánál) a magyarok sikertelenül próbálták visszafoglalni.
1849. február 9.
Görgey a téli hadjárat zárásaként felszabadította, és itt egyesült Klapka György seregével.
1849. március 3.
Georg Ramberg csapatai elfoglalták, de áprilisban ismét magyar kézre jutott.
1849. június 24.
A Habsburgok oldalán közbelépő orosz csapatok szállták meg.
1860
Vasúti összeköttetést kapott Miskolccal.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1891
Lóvontatta villamos épült.
1897-1899
A jelenlegi színház eklektikus stílusban épült, Láng Adolf tervezte.
1900
Márai Sándor Kassán született.
1903
Jakab Árpád Mátyás király emlékére emeltette a velencei gótika stílusában a Jakab-palotát.
1914
A villamos villamosítása megtörtént.
1906
II. Rákóczi Ferencnek és bujdosótársainak a hamvait a Szent Erzsébet dómban helyezték el négy márványkoporsóban.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. december 29.
A csehszlovákok megszállták Kassát, ahol a bevonulók fegyverrel verték le az ott kikiáltott tiszavirág életű, Csehszlovákiától független, Vladimir Dvortsák-féle Szlovák Köztársaságot.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. június 6.
A Magyar Tanácsköztársaság csapatai felszabadítják Kassát.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1938. november 2.
Első bécsi döntés
Több...
1938. november 2.
Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte.
1938. november 2.
Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Kassát.
1940-43
A Rodostói-ház II. Rákóczi Ferenc ebédlőházának egyik fele, melyet Rodostóból (a mai Tekirdagból) szállítottak Kassára. 1940-1943 között, Lux Kálmán tervei szerint építették fel. 1991-ben nyithatott csak meg a közönség előtt.
1941. június 26.
Szovjetek bombázták, 29 halálos áldozat és számos sebesült. Magyarország válaszul hadat üzent a Szovjetuniónak.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945. április 5.
Beneš kassai kormányprogramja (Beneš dekrétumok) , Abaúj-Tornai megyeházának üléstermében hirdette ki.
1945
Itt működött az egyik internálótábor, ahol a kitelepítésre ítélt magyarok raboskodtak.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Kastélyok
Bárczay-kastély
Jelenleg:
Nem látogatható
Megjegyzés:
Felújítás alatt áll, 5 csillagos szállodát terveznek nyitni benne.
Felkeres
Zichy-kastély
Miestny úrad mestská časť Košice - Barca
Jelenleg:
Nem látogatható
Megjegyzés:
Kassa egyik körzetének polgármesteri hivatala található benne.
Felkeres
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Erzsébet-dóm
Dóm svätej Alžbety
Szent Erzsébet-dóm
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Erzsébet-dóm
Története

Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) tiszteletére emelték gótikus stílusban. A dóm tornyából kiváló a kilátás a városra.

1378-ban leégett a korábban a helyén álló templom, ezután határozták el a dóm építését. 1520-ban fejezték be. 1461-ben épült a Mátyás-torony, a királylépcső és a szentségház. 1467-ben épült a Szent Kereszt-kápolna és a Mettertia-kápolna. 1477-ben épült a Szűz Mária-kápolna és a Szent József-kápolna, mely utóbbi nem maradt fenn. 1604-től 1671-ig Bocskai István folytán az evangélikusok használták. 1682-től 87-ig Thököly Imrének köszönhetőleg újra az evangélikusok használták.

Északi tornya 1775-ben, befejezetlen déli Mátyás-tornya 1904-ben nyerte el mai formáját.

Szárnyas főoltára 1474 és 1477 között készült.

1804-ben létrehozták a Kassai egyházmegyét, így székesegyházi rangot kapott, addig plébánia templom volt.

1877 és 1896 között Steindl Imre tervei szerint építették újjá.

1906-ban a dóm altemplomában helyezték el II. Rákóczi Ferenc Rodostóból hazaszállított hamvait. Itt nyugszanak hamvai Zrínyi Ilonának és Bercsényi Miklósnak is.

Szent Mihály-kápolna
Kostol svätého Michala
Szent Mihály-kápolna
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Mihály-kápolna
Története

Temetőkápolna volt. Altemploma a 13. században, felső része 1360-80 között épült. A 15. század végén Szathmáry György kezdeményezésére bővítették. 1902-1904 között Schulek Frigyes irányításával renoválták.

Érseki palota
Arcibiskupský palác
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Érseki palota
Története

1804-ben I. Ferenc császár alapította a kassai püspökséget, Abaúj, Zemplén és Sáros vármegyét az egri püspökségből kiszakítva. 1995-ben II. János Pál kassai látogatása alkalmával érdeki rangra emelte.

1804-ben egyesítették a Csáky és Sztáray-házakat, 1893-tól a déli Gering-házat is hozzácsatolták, így jött létre a mai homlokzat. Ocskay Antal püspök címere látható a homlokzaton.

Szűz Mária mennybevétele domonkos templom
Kostol nanebovzatia Panny Márie - dominikáni
Szűz Mária mennybevétele domonkos templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária mennybevétele domonkos templom
Története

1250-es években már állt. 1437-ben gótikus stílusban átalakították. 1553-ban a református városlakók megrohanták és kirabolták a kolostort, ezután a domonkosok elhagyták Kassát. 1699-ben tértek vissza a domonkosok és 1767-re barokk stílusban állították helyre az épületet. 1894-ben nyerte el mai formáját.

Páduai Szent Antal-templom és kolostor
Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho
Páduai Szent Antal-templom és kolostor
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Páduai Szent Antal-templom és kolostor
Története

1370 és 1400 között a Perényiek építették a ferencesek számára, eredetileg gótikus stílusban. 1718-1724 között a templomot barokk stílusban építették át. 1764-1765 között a kolostort barokkosították, ekkor kapta a 2. emeletét.

1597-1671 között az egri püspök székhelye volt. Miután visszakerült a ferencesekhez, Páduai Szent Antal számára szentelték fel, korábban Szent Miklós volt a védőszentje. 1804-ben a Kassai püspökség megalapításával a ferences kolostor papnevelő lett.

A kriptájában van eltemetve Kisdy Benedek egri érsek, az első kassai egyetem megalapítója. 1657. február 26-án kelt a Kassai Akadémia alapító oklevele Kisdy tollából. 1660. augusztus 7-én I. Lipót oklevelében megerősítette, így meg is nyílt. Azonban Kisdy Benedek még előtte, június 22-én elhunyt.

Premontrei Szentháromság-templom templom és rendház
Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice
Eredetileg:
templom és kolostor, felsőoktatás
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Premontrei Szentháromság-templom templom és rendház
Története

Egykor jezsuita, ma premontrei templom. Homlokzata reneszánsz stílusú, belső tere barokk. A kapu fölött a Báthoryak és a Rákócziak egyesített címere található.

I. Lipót császár építtette 1671 és 1681 között abból a váltságdíjból, amit Báthory Zsófia fizetett fia, I. Rákóczi Ferenc életéért, ami után lelepleződött a Wesselényi-féle összeesküvés. A templom északi falán hársfából faragott emléktábla (halotti epitáfium) I. Rákóczi Ferenc 1676-es haláláról emlékezik meg. A templom kriptájában temették el, ahogyan anyját, Báthory Zsófiát is.

Ezen a helyen lettek vértanúk 1619. szeptember 6-án Kőrösi Márk esztergomi kanonok valamint Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuita atyák Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata idején.

A templommal összeépült a premontreiek kolostora és főgimnáziuma is. A konvent egykor királyi ház (domus regia) volt, majd a Felső-magyarországi főkapitányok székhelye lett. Fejedelmi udvarával itt lakott Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György is.

1657-től itt működött a Kisdy Benedek egri püspök által alapított jezsuita egyetem. 1657. február 26-án kelt a Kassai Akadémia alapító oklevele Kisdy tollából. 1660. augusztus 7-én I. Lipót oklevelében megerősítette, így meg is nyílt. Azonban Kisdy Benedek még előtte, június 22-én elhunyt. 1776-tól Királyi Akadémia lett. 1921-ben szűnt meg a csehszlovák megszállással.

1787-ben Kazinczy Ferenc és Batsányi János itt látogatta meg Baróti Szabó Dávid költő, paptanárt. Ekkor jött az ötlet a Kassai Magyar Társaság megalapítására. 1788-ban el is indították az első magyar nyelvű irodalmi lapot, a Magyar Museumot.

Szent Anna-templom
Kostol Sv. Anny
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Anna-templom
Története

Szent Mihály arkangyal templom (Orsolya-rendi templom)
Kostol Sv. Michala Archanjela
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Mihály arkangyal templom (Orsolya-rendi templom)
Története

Szentlélek-templom és ispotály
Špitálsky kostol svätého Ducha
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentlélek-templom és ispotály
Története

1283-ban említették először az ispotályt és a Szent Lélek templomot. A városon kívül épült, a kor szokása szerint. 1731-33 között épült fel a mai barokk épület. Később részben klasszicista stílusban átalakították.

Református templom
Kostol reformovanej kresťanskej circus
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

1805-1810 között épült fel. 1853-ban kapta a tornyát.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Evangélikus templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1804-1816 között épült klasszicista stílusban.

Szent Istenanya születése székesegyház
Gréckokatolícky katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Szent Istenanya születése székesegyház
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
görög katolikus
Felkeres
Szent Istenanya születése székesegyház
Története

1882-1886 között neoromán stílusban épült görögkatolikus templom.

Szent Flórián-kápolna
Kaplnka sv. Floriána
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Flórián-kápolna
Története

1823-ban építették a várost elpusztító 1820-es tűzvész emlékére. 1923-ban historizáló stílusban újjáépítette Bauernebl Szilárd polgár.

Szent Rozália-kápolna
Kaplnka St. Rozálie
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Rozália-kápolna
Története

1714-1715 között építették barokk stílusban. 1762-ben XIII. Kelemen pápától Szent Rozália napjára búcsúengedélyt nyert.

Krisztus Mennybemenetele-kápolna
Kaplnka Nanebovstúpenia Pan
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Krisztus Mennybemenetele-kápolna
Története

1830-ban klasszicista stílusban emelték annak emlékére, hogy itt halt meg az utolsó pestises beteg Kassán.

Kálváría
Kostol na Calvary
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
kálvária
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálváría
Története

A várostól északnyugatra emelkedő dombon található, a kassaiak búcsújáróhelye. 1736-1758 között a jezsuiták építtették. 1773-1820 között katonai raktár volt, II. József rendeletének köszönhetőleg. 1826-ban XII. Leó teljes búcsút engedélyezett az ide látogatóknak. A 16 önálló stációt (kápolnákat) zömmel a 19. században építették.

Katolikus plébánia
RIMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Katolikus plébánia
Története

1901-1902 között épült szecessziós-eklektikus stílusban. Helyén már 1248-ban is plébánia állt.

Orsolya-rendi zárda
URŠULÍNSKY KLÁŠTOR
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Orsolya-rendi zárda
Története

1652-55 között a kassai reformátusok építették. 1673-ban a Habsburgok elvették a reformátusoktól és hadiraktárnak használták. 1682-ben Thökölyi Imre, 1706-ban II. Rákóczi Ferenc adta vissza a reformátusoknak, de csak időlegesen tudták birtokolni. 1698-ban pozsonyi Orsolya-rendi szerzetesnők kapták meg.

Kisdyánum
Eredetileg:
szeminárium
Jelenleg:
bank
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kisdyánum
Története

A 17. században reneszánsz stílusban megújított épületben Kisdy Benedek egri érsek papi szemináriumot hozott létre. 1861-ben Eötvös Miklós és Andrássy Károly átépítette és második emelettel bővítette.

Régi ortodox zsinagóga
Stará Synagoga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Megjegyzés:
Alkalmi kiállítások.
Felkeres
Régi ortodox zsinagóga
Története

1899-ben épült.

Volt neológ zsinagóga
Štátna Philharmonic Hall, Košice, Dom umenia
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
vigadó / koncertterem
Felekezet:
zsidó
Megjegyzés:
Állami Filharmónikusok koncertterme
Felkeres
Volt neológ zsinagóga
Története

1927-ben épült.

Új ortodox zsinagóga
Synagóga na Pushkinovej ulici
Új ortodox zsinagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
galéria
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Új ortodox zsinagóga
Története

1926-27-ben emelték.

Középületek
Volt új vármegyeháza, Kelet-szlovákiai Galéria
Župný dom
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Volt új vármegyeháza, Kelet-szlovákiai Galéria
Története

Abaúj-Torna vármegye székhelye volt. 1779-ben Langer János tervei alapján épült, barokk-klasszicista stílusban. 1887-89 között jelentősen átépítették Gerster Béla és Markó Gusztáv vezetésével.

1945. április 5-én itt hirdette ki a Kassai kormányprogramot Eduard Benes csehszlovák elnök az őslakos magyarság jogfosztásáról, kifosztásáról és kitelepítéséről (Benes-dekrétumok).

Régi vármegyeháza
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
ház
Felkeres
Régi vármegyeháza
Története

A 17. században Kassa Abaúj vármegye székhelye lett, ekkor lett a vármegye székháza. 1779-ig voltak itt a megyei közgyűlések.

Régi városháza
Stará radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Felkeres
Régi városháza
Története

1779-1780 között épült barokk-klasszicista stílusban Langer János építész tervei alapján. 1927-ig volt városháza.

Vítézi Szék háza
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Vítézi Szék háza
Története

1913-ban épült az 1870-ben alakult szabadkőműves mozgalom székháza számára, Sipos Béla tervezte. Miután Kassa Magyarországhoz visszatért 1938-ban a mozgalmat betiltották, a Vitézi Szék székháza lett, és Őry Lajos tervei alapján átépítették.

Szepesi Kamara székháza
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Szepesi Kamara székháza
Története

1567-ben jött létre a Szepesi Kamara Magyarország keleti részének pénzügyi igazgatására az épületben. Az épület nagy részét már elbontották, csak egy keskeny sáv maradt meg belőle. 1935-ben a pincéjében egy átépítés alkalmával egy munkás csákányával arany pénzekkel teli rézedényt fordított ki a földből. Ezt nevezik az úgynevezett "kassai aranykincsnek", és a Kelet-szlovákiai Múzeumban megtekinthető.

Egykori vasúti igazgatóság
Daňový úrad Košice
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Megjegyzés:
Adóhivatal.
Felkeres
Egykori vasúti igazgatóság
Története

1913-ban kezdődött meg a Kassa-Oderbergi Vasút társaság kassai üzletvezetőségének építése. A társaság a porosz Sziléziát kötötte össze Magyarországgal.

A cég központja Budapesten működött, míg üzletvezetőségei a sziléziai Teschenben, ill. Kassán került elhelyezésre.

Az eklektikus palota nyugati szárnya 1915-ben, a keleti szárnya 1927-ben készült el.

Miután 1938-ban Kassa visszatért Magyarországhoz, ebben az épületben nyílt meg 1943. november 11-én az Országos Magyar Műszaki Múzeum. Gyűjteménye a második világháborút követően is Kassán maradt és Szlovák Műszaki múzeumra nevezték át.

Egykori királyi ítélőtábla
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Eredetileg:
bíróság
Jelenleg:
felsőoktatás
Megjegyzés:
Pavol Jozef Šafárik Egyetem
Felkeres
Egykori királyi ítélőtábla
Története

1903-ban építették szecessziós stílusban Répászky Mihály tervei alapján. 1959-től máig a kassai Pavel Jozef Šafárik Egyetem rektori hivatalának ad helyet.

Törvényház
Eredetileg:
bíróság, börtön
Jelenleg:
bank
Felkeres
Törvényház
Története

Bíróság és fogház volt.

Miklós-börtön, Kelet-szlovákiai Múzeum
Miklušova väznica
Eredetileg:
börtön
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Miklós-börtön, Kelet-szlovákiai Múzeum
Története

A Rodostó-házból lehet megközelíteni egy átjárón. Két 15. század első feléből származó gótikus ház 17. századi egybeépítésével jött Iétre. Városi börtönként és kínzókamraként működött a 17. századtól 1909-ig. A hóhér is itt lakott. Nevét II. Rákóczi Ferenc kegyetlen hírű hóhérjáról, Miklósról kapta. 1872-től 1909-ig a városi csendőrség börtöne volt. Ezután a Felső-Magyarországi Rákóczi Múzeum része, a város helytörténetét, céhtörténetét bemutató múzeum lett.

Főkapitányok háza, Műszaki Múzeum
Slovenské technické múzeum
Eredetileg:
katonai főparancsnokság / igazgatás, laktanya
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Főkapitányok háza, Műszaki Múzeum
Története

A 18. században nyerte el barokk formáját. Négy középkori gótikus polgárház egyesítésével jött létre fokozatosan. A Felső-magyarországi főkapitányok székhelye volt. 1870-ben honvéd kaszárnyává alakították.

1943-ban a magyar időszak alatt Műszaki Múzeumot hoztak itt létre jelentős, a Budapesti Műszaki Múzeumtól származó anyaggal. A szovjet megszállás után a múzeumot 1947-től Szlovák Technika Múzeuma névre keresztelve nyitották újra, bár erről a múzeum honlapján mélyen hallgatnak.

Császári és Királyi Hadtestparancsnokság
Východoslovenské múzeum - Storočia v umení / Príroda Karpát
Eredetileg:
katonai főparancsnokság / igazgatás
Jelenleg:
múzeum
Megjegyzés:
Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatósága
Felkeres
Császári és Királyi Hadtestparancsnokság
Története

Ma a Kelet-Szlovákiai Múzeum igazgatósága és a Kassai Kerület hivatala.

1908-ban szecessziós és eklektikus stílusban épült.

Tűzoltólaktanya
Okresné riaditeľstvo HaZZ
Eredetileg:
tűzoltóság
Jelenleg:
tűzoltóság
Felkeres
Tűzoltólaktanya
Története

1927-28-ban építették Oelschlanger Lajos és Boskó Géza Zoltán tervei alapján.

Kulturális létesítmények
Felső-magyarországi Múzeum, Kelet-szlovákiai Múzeum
Východoslovenské múzeum
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Felső-magyarországi Múzeum, Kelet-szlovákiai Múzeum
Története

Ma Kelet-Szlovákiai Múzeum.

1899-1901 között Lechner Ödön (vagy Jakab Árpád és Répászky Mihály) tervei alapján épült neobarokk stílusban a Felső-Magyarországi Múzeum épületének.

1872-ben alakult meg a Felső-Magyarországi Múzeum Egyesület. 1876-ban nyílt meg a múzeum első kiállítása. 1906-ban Felső-Magyarországi Rákóczi Múzeummá nevezték át II. Rákóczi Ferenc ünnepélyes újratemetése alkalmából. A csehszlovák megszállás után 1919-től Kelet-Szlovákiai Múzeum lett a neve.

Rodostói-ház, Kelet-szlovákiai Múzeum
Východoslovenské múzeum - Rodošto
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Rodostói-ház, Kelet-szlovákiai Múzeum
Története

Lux Kálmán 1908-ban elkészült tervei alapján 1942-ben kezdték építeni, miután Kassa visszakerült Magyarországhoz. A szovjet megszállás és a magyar város ismételt Csehszlovákiához csatolása miatt csak 1990-91-ben fejezték be, ekkor nyithatott meg múzeumként.

Egykori Reálgimnázium
Gymnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Gimnázium
Felkeres
Egykori Reálgimnázium
Története

1882-ben korábbi sörfőzde helyén épült.

Városi népiskola
Konzervatórium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Konzervatórium
Felkeres
Városi népiskola
Története

1891-ben épült eklektikus stílusban. A csehszlovák megszállás ideje alatt 1918-1938 között ez volt az egyetlen engedélyezett magyar nyelvű iskola a magyar többségű Kassán. E tényt 1941-ben emléktáblával igyekeztek megörökíteni, de ezt a visszatérő csehszlovák hatalom "természetesen" 1945-ben eltávolíttatta.

Konviktus
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Konviktus
Története

1657-ben épült meg. 1652-ben Balassa Zsuzsanna alapította a katolikus nemesi ifjak nevelésére. A 19. században klasszicista stílusú átépítést végeztek rajta. 1995-ben itt pihent meg II. János Pál.

Premontrei gimnázium
Premonštrátske gymnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Gimnázium.
Felkeres
Premontrei gimnázium
Története

1733-ban barokk stílusú gimnáziumot emeltettek a jezsuiták. Helyén 1903-1907 között eklektikus stílusú gimnáziumot emeltek.

Színház
Štátne divadlo Košice
Színház
Eredetileg:
színház / opera
Jelenleg:
színház / opera
Megjegyzés:
Állami Színház
Felkeres
Színház
Története

A 14. századtól 1756-ig itt állt a régi városháza. A színház elődjét 1786 és 1789 között építtette gróf Sztáray Mihály és gróf Vécsey Miklós. Ehhez kaszinó, vigadó és kávéház is tartozott. 1833. február 15-én itt tartották a magyar drámaíró, Katona József Bánk bán című darabjának ősbemutatóját. 1894-ben biztonsági okokból bezárták, majd 1897-ben elbontották.

A színház mai épülete 1897-1899 között épült és 1899-ben nyílt meg. Lang Adolf tervei alapján a neves kassai építész, Répászky Mihály építette. A II. világháború vége óta Szlovák Állami Színház.

Nagy Kaszinó
Staromestské divadlo
Eredetileg:
kaszinó
Jelenleg:
színház / opera
Megjegyzés:
Óvárosi Színház
Felkeres
Nagy Kaszinó
Története

1903-ban szecessziós stílusban épült, Répaszky Gyula tervei alapján.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Lőcsei ház
Levočský dom
Lőcsei ház
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Megjegyzés:
Kocsma, pizzéria
Felkeres
Lőcsei ház
Története

A 14. században épült gótikus stílusban. A 15. század végén a kassai születésű Szatmári György (1457-1524) esztergomi érsek tulajdona volt. Később Thurzó Elek (1490-1543) lett a tulajdonosa. 1542-ben ő Lőcse városának adományozta, innentől kezdve a lőcsei kereskedők kedvelt szálláshelye volt, innen ered a neve. 1569-ben Kassa városa vásárolta meg, előkelő vendégfogadóvá alakították át. 1626. március 2-án itt rendezték meg Bethlen Gábor és Barndenburgi Katalin házasságkötésének lakomáját. A lakodalom egy héten át tartott és az európai uralkodóházak tagjai vettek részt benne. A 17. században reneszánsz stílusra alakították. A 18. században barokk elemeket kapott.1782-ben átadták a Fekete Sas fogadót, így az lett a város legfontosabb vendéglátó helye.

volt Fekete Sas Fogadó
Čierny Orol 
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó, börtön
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Megjegyzés:
Fekete Sas étterem
Felkeres
volt Fekete Sas Fogadó
Története

Ma Fekete Sas étterem. 1782-ben későbarokk stílusban emelték a Fekete Sas szálló épületének. 1783-ban II. József és 1845-ben Petőfi Sándor is megszállt benne. Az 1700-as évek végén Kazinczy Ferenc apósának tulajdona volt, Kazinczy itt élt és dolgozott, melyre emléktábla emlékezik. 1849 után börtönt rendeztek be benne, 1852-53 között a magyar költő, Tompa Mihály is itt raboskodott.

egykori Savoy Kávéház és Szálloda
Slávia
egykori Savoy Kávéház és Szálloda
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó, vendéglő / cukrászda / kávéház
Jelenleg:
szálló / vendégfogadó
Felkeres
egykori Savoy Kávéház és Szálloda
Története

1900-ban épült szecessziós stílusban, Savoy majd Royal kávéház és szálloda volt. A csehszlovák megszállás után 1919-ben átnevezték Slávia szállodává.

Szárazmalom
Rotunda
Eredetileg:
malom
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Szárazmalom
Története

Már 1604-ben szárazmalomként funkcionált, lovak hajtották. 1909-től Csordák Lajos és Halász-Hradik Elemér kassai festőművészek alkotóháza volt. Emléktábla emlékeztet rájuk.

Városi infrastruktúra
Szent Orbán-torony
Urbanova veža
Szent Orbán-torony
Eredetileg:
harangtorony
Jelenleg:
harangtorony
Felkeres
Szent Orbán-torony
Története

A 45 méter magas torony Szent Orbán, a kassai szőlőművesek védőszentjének nevét viseli. 1628-ban Bethlen Gábor udvari építésze, Lindner Márton építette. 1912-ben készültek az árkádok, és a dóm restaurálása során ott talált sírkövek egy részét itt helyezték el.

Kassai citadella
Eredetileg:
vár / erődítés
Jelenleg:
elpusztult
Felkeres
Kassai citadella
Története

Alsó kapu, Föld alatti kiállítótér
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Alsó kapu, Föld alatti kiállítótér
Története

Az Árpád-korban a 13. században négyzet alaprajzó kaputorony, kissé délebbre 14-15. század fordulóján Zsigmond korabeli tornyos előkapu létesült, Mátyás korában egy, a fal elé épített, hídon megközelíthető, félkör alakú, ágyúállásos barbakán épült.

Forgách-kapu maradványai
Fontána na Alžbetinej
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Forgách-kapu maradványai
Története

A 13. században épült, a város nyugati kapuja volt. A 15. században Mátyás uralkodása idején nyolcszögletű kapuerődöt (barbakán) építettek. 1644-ben befalazták, 1783-ban elbontották.

Malom-kapu maradványai
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Malom-kapu maradványai
Története

A 14. században épült, a 16. században befalazták. Nevét a Hernád vize által táplált Malom-csatornáról és a malomról kapta.

Malom-bástya
Mlynská bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
elhagyatott
Felkeres
Malom-bástya
Története

1566-ban építették, a várost észak felől védte. 1802-1836 között kőedény-gyár volt. Ezután bőrgyár lett, de az is megszűnt 1861-ben. Azóta elhagyatott.

Hóhérbástya
Katova bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Hóhérbástya
Története

A 15. század végén, Mátyás király (1458-1490) uralkodása idején épült a város védműveivel együtt, annak részeként. Az egykori városfal legnagyobb bástyája volt, az egyik városkaput védte. A Rodostó-ház mellett található. Belsejében középkori fegyvereket és ágyúkat lehet megtekinteni.

Zenélő szökőkút
Spievajúca fontána (zvonkohra)
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Zenélő szökőkút
Története

1986-ban hozták létre.

Magánlakhelyek
Forgách-palota
Pongrácovsko - Forgáčovský palác
Forgách-palota
Eredetileg:
palota, közigazgatás / államigazgatás, kaszinó, bank
Jelenleg:
könyvtár
Felkeres
Forgách-palota
Története

1845-47 között klasszicista stílusban épült. Gróf Forgách Kálmán és neje, Pongrácz Eleonóra építtették. A szabadságharc leverése után az 1850-es években a Habsburg abszolutizmus alatt helytartóság működött benne. 1878-tól Úri Kaszinó. Miután a város Magyarországhoz visszatért, 1939-40-ben üvegkupolával befedték az udvart és a Felvidéki Bank költözött bele.

Barkóczy-palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
könyvtár
Felkeres
Barkóczy-palota
Története

A 18. század első felében barokk stílusban emeltette Barkóczy Ferenc egri püspök saját rezidenciájának. 1805-ben l. Ferenc császár gyerekeit Napóleon elől ide menekítette.

Tost-palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
elhagyatott
Felkeres
Tost-palota
Története

1911-ben szecessziós stílusban építtette Tost László alpolgármester és parlamenti képviselő. Építésze György Dénes volt.

Jakab-palota
Jakabov palác
Jakab-palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
rendezvényközpont
Felkeres
Jakab-palota
Története

A Malom-árok hídja mellett épült a velencei gótika stílusában 1903-ban Mátyás király emlékére. Építtetője Jakab Árpád építész volt. Az épületen látható emléktáblán magyarul a következő áll: "Kassa város közönsége hálás szívében örökké él Mátyás, az igazságos király emléke".

Stahlhausen-palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Stahlhausen-palota
Története

A 17. század második felében késő reneszánsz stílusban épült. A 19. században e báró szerezte meg.

Csáky-Dessweffy-palota
Csáky - Dezőfiho palác
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
ház
Megjegyzés:
Könyvesbolt.
Felkeres
Csáky-Dessweffy-palota
Története

1805-7 között épült klasszicizáló későbarokk stílusban a Csáky grófok számára. A 19. század közepén a Dessewffy grófoké lett. Oromzatán a Csákyak címere látható, levágott tatárfejjel. 1849-ben itt szállt meg Konstantin nagyherceg, a magyar szabadságharc leverésére érkezett orosz sereg főparancsnoka. Jelenleg könyvesbolt, illetve a Kassai Figyelő magyar havilap szerkesztősége.

Andrássy-palota
Andrášiho palác
Eredetileg:
palota, vendéglő / cukrászda / kávéház
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Megjegyzés:
Cukrászda.
Felkeres
Andrássy-palota
Története

1898-ban Andrássy Dénes gróf építtette neobarokk, historizáló stílusban a Jakab és Répászky építővállalattal. Földszintjén Kassa legkedveltebb kávéháza működött, az Andrássy kávéház.

Óvárosi Polgármesteri Hivatal
Miestny úrad Košice - Staré Mesto
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Óvárosi Polgármesteri Hivatal
Története

1912-ben Lechner Ödön tervei alapján szecessziós stílusban épült bérháznak.

Wick-ház és emléktábla
Pamatná tabuľa Vojtech Wick Béla
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Wick-ház és emléktábla
Története

Wick Béla szüleinek háza. Wick Béla kanonok, pápai prelátus, Kassa legnevesebb helytörténésze (1873-1955) volt.

Márai Sándor szülőháza
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Márai Sándor szülőháza
Története

1804 körül épült lakóház. A Márai-család egykori háza volt. 1900-ban Mária Sándor (1900-1989) magyar író Kassán született.

Márai Sándor lakóháza és emlékkiállítás
Pamätná výstava Sándora Máraia
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Márai Sándor lakóháza és emlékkiállítás
Története

2019. január 22-én nyílt meg az emlékkiállítás a házban.

1915-ben ide költözött Márai Sándor. Ténylegesen Budapesten, kollégiumban lakott.

Löffler Béla Múzeum
Múzeum Vojtecha Löfflera
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Löffler Béla Múzeum
Története

Löffler Béla 1906-ban Kassán született szobrászművész. 1990-ben hunyt el, gyűjteményét a városra hagyta. A kassai dóm falán lévő Rákóczi-dombormű az ő munkája, de egész Kelet-Szlovákiában megtalálhatjuk köztéri szobrait, domborműveit.

Kortárs művészeti kiállítás, 1993-óta. Löffler Béla gyűjteményét is meg lehet tekinteni.

Vitéz-ház
Vitéz-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Vitéz-ház
Története

Ma a római katolikus egyházmegye tulajdona. 1849-ben Vitéz György földbirtokos nemes építtette maga és családja számára Fischer József építésszel.

Koldus-ház
Žobrákov dom
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Koldus-ház
Története

1898-ban épült. A városi legenda szerint egy kassai koldusnak sikerült annyi pénzt összekéregetnie, hogy felépítette belőle ezt a házat.

Emlékművek
Rákóczi-szobor
Rákóczi-szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Rákóczi-szobor
Története

A Rodostói-ház előtt áll, 2006-ban létesült. Györfi Sándor alkotása.

Jakoby Gyula szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Jakoby Gyula szobra
Története

1903-1985 között élt híres kassai születésű magyar festőművész volt. 1982-ben állították fel szobrát eredetileg a Kelet-szlovákiai Múzeum udvarán, 2000-ben került mai helyére. Bartusz György alkotása.

egykori Honvéd-szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
egykori Honvéd-szobor
Története

1906-ban emelték a Mihály-kápolna mellett az 1848-49-es magyar szabadságharcban dicsőségesen küzdő kassai 9-ik honvédzászlóalj veressipkásainak emlékére.

1918. december 29-én a Csehszlovák Légió megszállta Kassát. 1919. március 15-én a kassai magyar többség békés megemlékezést tartott a Honvéd szobornál, egyben tiltakozva a megszállás ellen. A csehszlovákok bosszúból március 16-án éjjel leszaggatták az utcán a magyar cégtáblákat, és rálőttek arra, aki a zajra ki merészelt nézni az ablakon. Március 17-én hajnalban pedig ledöntötték a Honvéd szobrot, miután előzőleg lefűrészelték a szobor fejét. Délelőtt tiltakozásul nagy tömeg gyűlt össze a szobornál. Az egyik szobornál őrt álló csehszlovák katona a sokaságra lőtt. A 37 éves Ördög Ilonát homlokon, a 13 éves Hervacsics Aranka újságárus lányt nyakon lőtte, mindketten meghaltak. Az ellenőrző megbízottként Kassán tartózkodó olasz tiszteket megdöbbentette a merénylet, jelentést tettek Rómába, de semmi nem történt. 1920. június 4-én a magyar többségű Kassát elszakították az anyaországtól és Csehszlovákiának adták. Azóta a csehszlovákok nem csak a Honvéd szobortél, de Kassa magyar lakosságának nagy részétől is sikeresen megszabadultak.

Márai Sándor szobra
Pamätník Sándora Máraiho
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Márai Sándor szobra
Története

2004-ben avatták fel, Gáspár Péter alkotása.

Szent Orbán-harang
Zvon Urban
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szent Orbán-harang
Története

1966-ig az Orbán-toronyban volt Szent Orbán 72 mázsás harangja, amit az 1556-os tűzvészben elpusztult harangok töredékeiből 1557-ben öntött Illenfeld Ferenc ágyú és harangkészítő mester. 1966-ban egy tűzeset miatt leszakadt és elnémult. A harang nem fémből készült másolata a torony előtt látható. 1999-ben elkészítették a harang másolatát, ami minden délben megkondul.

Kassa címere
Erb mesta Košice
Kassa címere
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Kassa címere
Története

1369 május 7-én Európában elsőként a város király által aláírt címerokmányt kapott Nagy Lajos királytól. Ma ez Kassa város napja. A 15. században Buda után Magyarország második legnagyobb városa volt.

Szeplőtelen Szűz-oszlop
Súsošie Immaculata - Morový stĺp
Szeplőtelen Szűz-oszlop
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szeplőtelen Szűz-oszlop
Története

1720-23 között épült az 1709-1710 között pusztító pestisjárvány emlékére.

Szent János harang
Szent János harang
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent János harang
Története

1558-ban öntötte Franz Illenfeld. 1926-ig a Szent Erzsébet székesegyház északi tornyában szolgált, amikor újra cserélték.

Szentháromság-oszlop
Trojičný stĺp so súsoším svätej trojice
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-oszlop
Története

1722-ben a pestisjárvány emlékére állították.

Bocskai István emléktáblája
Bocskai István emléktáblája
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Bocskai István emléktáblája
Története

2004-ben helyezték el a Bocskai-felkelés 400-adik évfordulójára.

Baróti Szabó Dávid emléktáblája
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Baróti Szabó Dávid emléktáblája
Története

Baróti Szabó Dávid 1739-1819 között élt magyar költő, nyelvújító és pap volt. Emléktábláját1995-ben helyezték el az egykori jezsuita kolostor falán, ahol tanított.

Tinódy Lantos Sebestyén-emléktábla
Tinodi Lantos Sebestyen emlektabla (Kassa)
Taz / Public domain
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Tinódy Lantos Sebestyén-emléktábla
Története

Tinódy Lantos Sebestyén (1510-1556) magyar énekszerző, lantos 1548-tól pár évig Kassán élt. Egykori háza helyén álló ház falán helyezték el az emléktáblát 1900-ban.

Múzeumok és Galériák
Felső-magyarországi Múzeum, Kelet-szlovákiai Múzeum
Východoslovenské múzeum
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Felső-magyarországi Múzeum, Kelet-szlovákiai Múzeum
Története

Ma Kelet-Szlovákiai Múzeum.

1899-1901 között Lechner Ödön (vagy Jakab Árpád és Répászky Mihály) tervei alapján épült neobarokk stílusban a Felső-Magyarországi Múzeum épületének.

1872-ben alakult meg a Felső-Magyarországi Múzeum Egyesület. 1876-ban nyílt meg a múzeum első kiállítása. 1906-ban Felső-Magyarországi Rákóczi Múzeummá nevezték át II. Rákóczi Ferenc ünnepélyes újratemetése alkalmából. A csehszlovák megszállás után 1919-től Kelet-Szlovákiai Múzeum lett a neve.

Rodostói-ház, Kelet-szlovákiai Múzeum
Východoslovenské múzeum - Rodošto
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Rodostói-ház, Kelet-szlovákiai Múzeum
Története

Lux Kálmán 1908-ban elkészült tervei alapján 1942-ben kezdték építeni, miután Kassa visszakerült Magyarországhoz. A szovjet megszállás és a magyar város ismételt Csehszlovákiához csatolása miatt csak 1990-91-ben fejezték be, ekkor nyithatott meg múzeumként.

Régi ortodox zsinagóga
Stará Synagoga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Megjegyzés:
Alkalmi kiállítások.
Felkeres
Régi ortodox zsinagóga
Története

1899-ben épült.

Új ortodox zsinagóga
Synagóga na Pushkinovej ulici
Új ortodox zsinagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
galéria
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Új ortodox zsinagóga
Története

1926-27-ben emelték.

Volt új vármegyeháza, Kelet-szlovákiai Galéria
Župný dom
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Volt új vármegyeháza, Kelet-szlovákiai Galéria
Története

Abaúj-Torna vármegye székhelye volt. 1779-ben Langer János tervei alapján épült, barokk-klasszicista stílusban. 1887-89 között jelentősen átépítették Gerster Béla és Markó Gusztáv vezetésével.

1945. április 5-én itt hirdette ki a Kassai kormányprogramot Eduard Benes csehszlovák elnök az őslakos magyarság jogfosztásáról, kifosztásáról és kitelepítéséről (Benes-dekrétumok).

Miklós-börtön, Kelet-szlovákiai Múzeum
Miklušova väznica
Eredetileg:
börtön
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Miklós-börtön, Kelet-szlovákiai Múzeum
Története

A Rodostó-házból lehet megközelíteni egy átjárón. Két 15. század első feléből származó gótikus ház 17. századi egybeépítésével jött Iétre. Városi börtönként és kínzókamraként működött a 17. századtól 1909-ig. A hóhér is itt lakott. Nevét II. Rákóczi Ferenc kegyetlen hírű hóhérjáról, Miklósról kapta. 1872-től 1909-ig a városi csendőrség börtöne volt. Ezután a Felső-Magyarországi Rákóczi Múzeum része, a város helytörténetét, céhtörténetét bemutató múzeum lett.

Főkapitányok háza, Műszaki Múzeum
Slovenské technické múzeum
Eredetileg:
katonai főparancsnokság / igazgatás, laktanya
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Főkapitányok háza, Műszaki Múzeum
Története

A 18. században nyerte el barokk formáját. Négy középkori gótikus polgárház egyesítésével jött létre fokozatosan. A Felső-magyarországi főkapitányok székhelye volt. 1870-ben honvéd kaszárnyává alakították.

1943-ban a magyar időszak alatt Műszaki Múzeumot hoztak itt létre jelentős, a Budapesti Műszaki Múzeumtól származó anyaggal. A szovjet megszállás után a múzeumot 1947-től Szlovák Technika Múzeuma névre keresztelve nyitották újra, bár erről a múzeum honlapján mélyen hallgatnak.

Császári és Királyi Hadtestparancsnokság
Východoslovenské múzeum - Storočia v umení / Príroda Karpát
Eredetileg:
katonai főparancsnokság / igazgatás
Jelenleg:
múzeum
Megjegyzés:
Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatósága
Felkeres
Császári és Királyi Hadtestparancsnokság
Története

Ma a Kelet-Szlovákiai Múzeum igazgatósága és a Kassai Kerület hivatala.

1908-ban szecessziós és eklektikus stílusban épült.

Alsó kapu, Föld alatti kiállítótér
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Alsó kapu, Föld alatti kiállítótér
Története

Az Árpád-korban a 13. században négyzet alaprajzó kaputorony, kissé délebbre 14-15. század fordulóján Zsigmond korabeli tornyos előkapu létesült, Mátyás korában egy, a fal elé épített, hídon megközelíthető, félkör alakú, ágyúállásos barbakán épült.

Jakab-palota
Jakabov palác
Jakab-palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
rendezvényközpont
Felkeres
Jakab-palota
Története

A Malom-árok hídja mellett épült a velencei gótika stílusában 1903-ban Mátyás király emlékére. Építtetője Jakab Árpád építész volt. Az épületen látható emléktáblán magyarul a következő áll: "Kassa város közönsége hálás szívében örökké él Mátyás, az igazságos király emléke".

Márai Sándor lakóháza és emlékkiállítás
Pamätná výstava Sándora Máraia
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Márai Sándor lakóháza és emlékkiállítás
Története

2019. január 22-én nyílt meg az emlékkiállítás a házban.

1915-ben ide költözött Márai Sándor. Ténylegesen Budapesten, kollégiumban lakott.

Löffler Béla Múzeum
Múzeum Vojtecha Löfflera
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Löffler Béla Múzeum
Története

Löffler Béla 1906-ban Kassán született szobrászművész. 1990-ben hunyt el, gyűjteményét a városra hagyta. A kassai dóm falán lévő Rákóczi-dombormű az ő munkája, de egész Kelet-Szlovákiában megtalálhatjuk köztéri szobrait, domborműveit.

Kortárs művészeti kiállítás, 1993-óta. Löffler Béla gyűjteményét is meg lehet tekinteni.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.7205430000","long":"21.2580990000"},"townlink":"kassa-kosice","town":{"townId":17,"active":1,"name_HU":"Kassa","name_LO":"Ko\u0161ice\u00a0","name_GE":"Kaschau","name_LT":"Cassovia; Cassoviae","seolink":"kassa-kosice","listorder":2,"oldcounty":8,"country":2,"division":4,"altitude":"208","gps_lat":"48.7205430000","gps_long":"21.2580990000","population":241,"hungarian_2011":2.65,"population_1910":44200,"hungarian_1910":75.4,"german_1910":7.2,"slovak_1910":14.8,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kaschau_Dom_um_1900.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kaschau Dom um 1900\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/61\/Kaschau_Dom_um_1900.jpg\/512px-Kaschau_Dom_um_1900.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kaschau_Dom_um_1900.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EUnknown author\u003C\/a\u003E \/ Public domain","georegion":"Kassai-medence","river":"Hern\u00e1d","description":"A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n elpusztult kis magyar telep\u00fcl\u00e9s hely\u00e9re IV. B\u00e9la telep\u00edtett be n\u00e9meteket. 1312-ben a rozgonyi csat\u00e1ban a kassai polg\u00e1rok K\u00e1roly R\u00f3bertet gy\u0151zelemre seg\u00edtett\u00e9k az Ab\u00e1k \u00e9s Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 serege felett, ami\u00e9rt a kir\u00e1ly megv\u00e9dte a v\u00e1rost a nagyurak hatalmaskod\u00e1s\u00e1t\u00f3l. 1374-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni az \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9betnek szentelt g\u00f3tikus katedr\u00e1list. 1412-ben Kassa vezet\u00e9s\u00e9vel l\u00e9trehozt\u00e1k a Pentapolitanat, az \u00e9szak magyarorsz\u00e1gi 5 legjelent\u0151sebb szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros sz\u00f6vets\u00e9g\u00e9t. M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly uralkod\u00e1sa idej\u00e9n Kassa 10.000 lakos\u00e1val Eur\u00f3pa legnagyobb v\u00e1rosai k\u00f6z\u00e9 tartozott. A 17-18. sz\u00e1zadi Habsburg-ellenes magyar felkel\u00e9seknek \u00e9s az erd\u00e9lyi magyar fejedelmek B\u00e9cs elleni hadj\u00e1ratainak rendre a magyarorsz\u00e1gi k\u00f6zpontja volt, \u00edgy az 1703-1711 k\u00f6z\u00f6tti R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharcnak is. II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencnek \u00e9s bujdos\u00f3t\u00e1rsainak a t\u00f6r\u00f6korsz\u00e1gi Rodost\u00f3b\u00f3l 1906-ban hazasz\u00e1ll\u00edtott hamvait a Szent Erzs\u00e9bet d\u00f3mban helyezt\u00e9k v\u00e9gs\u0151 nyugalomra. 1918-ban a csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k a d\u00f6nt\u0151en magyarlakta v\u00e1rost, led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a magyar szabads\u00e1gharc eml\u00e9km\u0171v\u00e9t \u00e9s a b\u00e9k\u00e9s tiltakoz\u00f3 t\u00f6meg k\u00f6z\u00e9 l\u0151ttek. A v\u00e1rost ezut\u00e1n az \u00fajonnan l\u00e9trehozott Csehszlov\u00e1ki\u00e1hoz csatolt\u00e1k. 1945-ben az egykori Aba\u00faj-Torna v\u00e1rmegye sz\u00e9kh\u00e1z\u00e1nak erk\u00e9ly\u00e9r\u0151l hirdette ki Benes csehszlov\u00e1k eln\u00f6k a magyars\u00e1g \u00e9s a n\u00e9mets\u00e9g \u00fcld\u00f6z\u00e9s\u00e9r\u0151l \u00e9s kifoszt\u00e1s\u00e1r\u00f3l sz\u00f3l\u00f3 dekr\u00e9tumait, melynek k\u00f6vetkezt\u00e9ben m\u00e1ra alig maradt magyar a v\u00e1rosban.","nameorigin":" A Kasa vagy valamely Ka kezdet\u0171 magyar szem\u00e9lyn\u00e9vb\u0151l ered.","history":"#1|@#3|@1230|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se.@#5|@1242. ut\u00e1n|A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n elpusztult a kis magyar telep\u00fcl\u00e9s. IV. B\u00e9la n\u00e9met hospeseket telep\u00edtett le.@#6|@1311. szeptember|Aba Am\u00e1d\u00e9 kiskir\u00e1ly meg akarta szerezni Kass\u00e1t. K\u00eds\u00e9ret\u00e9vel a v\u00e1rosba \u00e9rkezett, ahol t\u00f6megvereked\u00e9s t\u00f6rt ki. Aba Am\u00e1d\u00e9t meg\u00f6lt\u00e9k, fiait, J\u00e1nost \u00e9s Demetert b\u00f6rt\u00f6nbe vetett\u00e9k.@1311. okt\u00f3ber 3.|Miut\u00e1n K\u00e1roly R\u00f3bert Kassa mell\u00e9 \u00e1lt, az Am\u00e1d\u00e9 fiak k\u00f6telezt\u00e9k magukat, hogy nem h\u00e1borgatj\u00e1k Kass\u00e1t, \u00e9s visszaadj\u00e1k az elfoglalt kir\u00e1lyi javakat (k\u00f6zt\u00fck Aba\u00faj \u00e9s Zempl\u00e9n v\u00e1rmegy\u00e9t). A kiszabadult Ab\u00e1k azonban Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9nak h\u0171s\u00e9get esk\u00fcdtek.@1312. j\u00fanius 12.|Rozgonyi csata: Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 \u00e9s az Ab\u00e1k serege ostrom al\u00e1 fogta Kass\u00e1t. G\u00f6rgei Istv\u00e1n isp\u00e1n vezet\u00e9s\u00e9vel a szepesiek csatlakoztak a kir\u00e1lyhoz. Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 \u00e9s az Ab\u00e1k egyes\u00edtett serege felhagyott az ostrommal, \u00e9s Rozgonyn\u00e1l meg\u00fctk\u00f6z\u00f6tt K\u00e1roly R\u00f3berttel, aki a Kassaiak seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel gy\u0151zelmet aratott.@1341. k\u00f6r\u00fcl|A g\u00f3tikus Szt. Mih\u00e1ly-k\u00e1polna a d\u00f3mt\u00f3l d\u00e9lre eredetileg temet\u0151k\u00e1poln\u00e1nak \u00e9p\u00fclt.@1342|T\u00e1rnokmesteri joghat\u00f3s\u00e1g al\u00e1 ker\u00fclt. Buda, Pest, B\u00e1rtfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony \u00e9s Sopron t\u00e1rnoki v\u00e1rosok voltak, vagyis a t\u00e1rnokmesterhez fellebbezhettek polg\u00e1ri \u00fcgyekben. 1848-ban sz\u0171nt meg, ekkor m\u00e1r 28 v\u00e1ros tartozott al\u00e1.@1347|Szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros lett Nagy Lajos j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l.@1374|A kassai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sen Nagy Lajos elismertette a rendekkel a le\u00e1ny\u00e1gi \u00f6r\u00f6kl\u00e9st.@1374-1520|A Szent Erzs\u00e9bet sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9se. Zsigmond \u00e9s M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly anyagilag t\u00e1mogatta. D\u00e9li tornya befejezetlen maradt. Meghat\u00e1roz\u00f3 \u00e9p\u00edt\u0151m\u0171v\u00e9sze Kassai Istv\u00e1n mester.@1412|Pentapolitana n\u00e9v alatt az 5 legjelent\u0151sebb szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros sz\u00f6vets\u00e9gre l\u00e9pett, ezek a k\u00f6vetkez\u0151k voltak: Kassa, Eperjes, L\u0151cse, Kisszeben, B\u00e1rtfa. A sz\u00f6vets\u00e9g c\u00e9lja a kereskedelem szab\u00e1lyoz\u00e1sa volt. A sz\u00f6vets\u00e9g vezet\u0151 v\u00e1rosa Kassa volt.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k L\u0151cs\u00e9t, B\u00e1rtf\u00e1t, K\u00f6rm\u00f6cb\u00e1ny\u00e1t, Selmecb\u00e1ny\u00e1t, Eperjest \u00e9s K\u00e9sm\u00e1rkot. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1441|A Hunyadi J\u00e1nos \u00e1ltal is t\u00e1mogatott I. Ul\u00e1szl\u00f3 sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lta elfoglalni Jiskr\u00e1t\u00f3l.@1449|Hunyadi J\u00e1nos Sz\u00e9kely Tam\u00e1st k\u00fcldte Jiskra ellen, akinek a sereg\u00e9t Kassa alatt rajta\u00fct\u00e9ssel szeptember 5-\u00e9n Jiskra sz\u00e9tverte. Jiskra \u00faj er\u0151d\u00f6t \u00e9p\u00edtett Kass\u00e1t\u00f3l 22 kilom\u00e9terre d\u00e9lnyugatra Szepsit. Hunyadi megostromolta \u00e9s elfoglalta Szepsit. Ezut\u00e1n r\u00f6videsen lengyel k\u00f6zvet\u00edt\u00e9ssel b\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6ttek.@1452|A pozsonyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s Kass\u00e1t, L\u0151cs\u00e9t, B\u00e1rtf\u00e1t Cillei Ulrik, Hunyadi J\u00e1nos vet\u00e9lyt\u00e1rsa v\u00e9delme al\u00e1 helyezte. Ennek el\u0151zm\u00e9nye, hogy Hunyadi J\u00e1nos 1451. \u00e9v v\u00e9g\u00e9n a huszit\u00e1k ellen sikeres hadj\u00e1ratot folytatott.@1453|Jiskra kez\u00e9n l\u00e9v\u0151 v\u00e1rakat \u00e9s v\u00e1rosokat az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s p\u00e9nz\u00e9rt megv\u00e1ltotta, Jiskra ezut\u00e1n elhagyta az orsz\u00e1got. Vez\u00e9rei tov\u00e1bb fosztogattak. A huszita id\u0151kb\u0151l sz\u00e1rmazik a v\u00e1ros szl\u00e1v neve: \u201cKossicze\u201d, Ko\u0161ice. Ekkor \u00e9rkezett a k\u00f6rny\u00e9kre sok lengyel \u00e9s ruszin p\u00e1sztortelepes.@1455|Cillei Ulrik b\u00e1r\u00f3, Hunyadi J\u00e1nos vet\u00e9lyt\u00e1rsa ism\u00e9t beh\u00edvta Jiskr\u00e1t, hamarosan csaknem az eg\u00e9sz Felvid\u00e9k a hatalm\u00e1ba ker\u00fclt.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1458-1490|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly uralkod\u00e1sa. Kassa 10.000 lakos\u00e1val Eur\u00f3pa legnagyobb v\u00e1rosai k\u00f6z\u00e9 tartozott.@1491|Albert lengyel herceg f\u00e9l \u00e9vig ostromolta Kass\u00e1t eredm\u00e9nytelen\u00fcl. M\u00e1ty\u00e1s magyar kir\u00e1ly hal\u00e1la ut\u00e1n J\u00e1nos Albert R\u00e1kos-mez\u0151ig hatolva megk\u00eds\u00e9relte a magyar korona megszerz\u00e9s\u00e9t b\u00e1tyja, II. Ul\u00e1szl\u00f3 ellen\u00e9ben, Kinizsi P\u00e1l \u00e9s B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda csapatai azonban hamarosan kivert\u00e9k az orsz\u00e1gb\u00f3l, \u00e9s k\u00e9nytelen volt Ul\u00e1szl\u00f3val kiegyezni, amelyben k\u00e1rp\u00f3tl\u00e1s fej\u00e9ben lemondott tr\u00f3nig\u00e9ny\u00e9r\u0151l.@#8|@1527|I. Ferdin\u00e1nd foglalta el.@1536. december 4.|Szapolyai J\u00e1nos foglalta el.@#9|@1551|Kassa \u00fajra Ferdin\u00e1nd\u00e9 lett.@1556|T\u0171z puszt\u00edtott a v\u00e1rosban, a d\u00f3m is le\u00e9gett.@#10|@1596-1700|Az egri \u00e9rsek sz\u00e9khelye volt.@#13|@1604. november 11.|Bocskai Istv\u00e1n hajd\u00fai \u00e9l\u00e9n bevonult Kass\u00e1ra.@1604. november 12.|Bocskai Istv\u00e1n Kass\u00e1r\u00f3l ki\u00e1ltv\u00e1nyban sz\u00f3l\u00edtotta fel a nemess\u00e9get a felkel\u00e9s\u00e9hez val\u00f3 csatlakoz\u00e1sra. Csatlakoztak hozz\u00e1 az elnyomott jobb\u00e1gyok, a zsoldosok gar\u00e1zd\u00e1lkod\u00e1sa \u00e9s az ellenreform\u00e1ci\u00f3 miatt el\u00e9gedetlen v\u00e1rosi polg\u00e1rs\u00e1g, a k\u00f6znemess\u00e9g \u00e9s a f\u0151nemess\u00e9g jelent\u0151s r\u00e9sze is.@1604. december 3.|Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis 3 napig eredm\u00e9nytelen\u00fcl ostromolta Kass\u00e1t.@1604. november 20.|Bethlen G\u00e1bor meghozta Kass\u00e1ra a Port\u00e1t\u00f3l Bocskai Istv\u00e1nnak k\u00fcld\u00f6tt uralkod\u00f3i jelv\u00e9nyeket (kaft\u00e1n, s\u00fcveg, z\u00e1szl\u00f3 \u00e9s buzog\u00e1ny).@#14|@1606. j\u00fanius 23.|A Bocskai-felkel\u00e9st lez\u00e1r\u00f3 b\u00e9csi b\u00e9ke \u00e9rtelm\u00e9ben a v\u00e1ros visszaker\u00fclt a cs\u00e1sz\u00e1r uralma al\u00e1. A b\u00e9ke biztos\u00edtotta a magyar rendi jogokat \u00e9s a vall\u00e1sszabads\u00e1got, valamint Szatm\u00e1r, Bereg \u00e9s Ugocsa v\u00e1rmegy\u00e9ket az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9ghez csatolta.@1606. december 29.|Bocskai Istv\u00e1n Kass\u00e1n hunyt el v\u00edzk\u00f3rs\u00e1gban (\u00f6d\u00e9ma). Politikai v\u00e9grendelet\u00e9ben a f\u00fcggetlen Erd\u00e9ly fenntart\u00e1s\u00e1t k\u00f6t\u00f6tte ki, amely majd megval\u00f3s\u00edthatja a Habsburg \u00e9s a T\u00f6r\u00f6k birodalmak k\u00f6z\u00f6tt Magyarorsz\u00e1g egyes\u00edt\u00e9s\u00e9t.@#15|@1619. szeptember 5.|Kassa megnyitotta kapuit Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem R\u00e1k\u00f3czy Gy\u00f6rgy vezette hada el\u0151tt. Bethlen debreceni r\u00f6pirat\u00e1ban tudatta, hogy hadba indul. A magyar rendeket a felkel\u00e9s t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1ra pr\u00f3b\u00e1lta billenteni. A nagyurak sorra csatlakoztak hozz\u00e1.@1619. szeptember 20.|Bethlen G\u00e1bor \u00fcnnep\u00e9lyesen bevonult Kass\u00e1ra.@1619. november 30.|A B\u00e9cset ostroml\u00f3 Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem h\u00e1torsz\u00e1g\u00e1t megt\u00e1mad\u00f3 Habsburg-p\u00e1rti Homonnay Drugeth Gy\u00f6rgy felsz\u00f3l\u00edtotta Kass\u00e1t a megad\u00e1sra, de a v\u00e1ros elutas\u00edtotta.@1621. m\u00e1jus 8.|Bethlen G\u00e1bor Kass\u00e1ra \u00e9rkezett vissza az ellent\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fcl\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri csapatok \u00e9s az elp\u00e1rtol\u00e1sok miatt.@#16|@1621|Nikolsburgi b\u00e9ke, cs\u00e1sz\u00e1r vissza\u00e1ll\u00edtotta a vall\u00e1sszabads\u00e1got \u00e9s Erd\u00e9ly uralm\u00e1t 7 Partiumi v\u00e1rmegye, k\u00f6zt\u00fck Aba\u00faj felett.@1623. szeptember 10.|Bethlen G\u00e1bor Kass\u00e1ra, Magyarorsz\u00e1gi k\u00f6zpontj\u00e1ra \u00f6sszeh\u00edvta a h\u00e9t megye rendjeit, akikt\u0151l hadiszerek sz\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t k\u00e9rte.@1626. m\u00e1rcius 1.|Bethlen G\u00e1bor \u00e9s Brandenburgi Katalin esk\u00fcv\u0151je a 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt L\u0151csei-h\u00e1zban. Eredetileg Szathm\u00e1ry Gy\u00f6rgy h\u00e1za volt. 1542-ben Thurz\u00f3 Elek L\u0151cse v\u00e1ros\u00e1ra hagyta, mely keresked\u0151it sz\u00e1ll\u00e1solta el benne, innen a neve.@1629|Bethlen G\u00e1bor hal\u00e1la, nem sokkal ezut\u00e1n Kassa Habsburg k\u00e9zre ker\u00fclt.@#17|@1644. m\u00e1rcius 12.|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem bevonult Kass\u00e1ra. Ezut\u00e1n a V\u00e1g-v\u00f6lgy\u00e9ig hatoltak el\u0151re.@1644. m\u00e1jus|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi serege a V\u00e1g vonal\u00e1t\u00f3l a Tisz\u00e1ig vonult vissza az el\u0151renyomul\u00f3 cs\u00e1sz\u00e1ri sereg el\u0151l. A Kassa, Eperjes, Tokaj \u00e9s S\u00e1rospatak v\u00e1ros\u00e1t er\u0151s v\u00e9delemmel l\u00e1tt\u00e1k el.@1644. j\u00fanius 3.|Az ellent\u00e1mad\u00e1sba lend\u00fclt cs\u00e1sz\u00e1ri sereg a szervezett paraszti ellen\u00e1ll\u00e1st\u00f3l megt\u00e9p\u00e1zottan Kassa al\u00e1 \u00e9rt. Ott a v\u00e9d\u0151k r\u00e1juk t\u00e1madtak, \u00edgy a cs\u00e1sz\u00e1riak k\u00e9t t\u0171z k\u00f6z\u00e9 ker\u00fcltek. A cs\u00e1sz\u00e1riak bossz\u00fab\u00f3l falvakat \u00e9gettek fel.@1644. j\u00fanius 14.|Kassa v\u00e9d\u0151i ostrom al\u00e1 vett\u00e9k a cs\u00e1sz\u00e1riak s\u00e1ncait.@1644. j\u00fanius 16.|Kem\u00e9ny J\u00e1nos erd\u00e9lyi serege \u00e9rkez\u00e9s\u00e9re a cs\u00e1sz\u00e1riak elmenek\u00fcltek.@1644.janu\u00e1r 18.|Kassai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy kiki\u00e1lt\u00e1sa Magyarorsz\u00e1g fejedelm\u00e9v\u00e9, csatlakozik a Brno-t ostroml\u00f3 sv\u00e9dekhez, de a szult\u00e1n eltiltja a hadj\u00e1rat folytat\u00e1s\u00e1t\u00f3l@1644. h\u00fasv\u00e9t|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy a luther\u00e1nus tanokat k\u00f6vet\u0151 v\u00e1rosban megalap\u00edtotta a reform\u00e1tus egyh\u00e1zat.@#18|@1645. december 16.|A Linzi b\u00e9k\u00e9ben I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem \u00e9lete v\u00e9g\u00e9ig megkapta Aba\u00faj v\u00e1rmegy\u00e9t, \u00e9s \u00edgy Kass\u00e1t.@1647|Aba\u00faj megye \u00e1lland\u00f3 sz\u00e9khelye lett.@1648|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem meghalt, Kassa \u00fajra Habsburg k\u00e9zre ker\u00fclt.@1657|Kisdy Benedek egri p\u00fcsp\u00f6k \u00e9s j\u00e1sz\u00f3i pr\u00e9post jezsuita f\u0151iskol\u00e1t \u00e9s nyomd\u00e1t alap\u00edtott (Lip\u00f3t), az egyetemet 1921-ben a csehszlov\u00e1kok sz\u00e1m\u0171zt\u00e9k.@#19|@1670-76|A cs\u00e1sz\u00e1riak citadell\u00e1t \u00e9p\u00edttettek a v\u00e1rost\u00f3l d\u00e9lre.@#20|@1671|Az egykori jezsuita, ma premontrei Szenth\u00e1roms\u00e1g templomot I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9p\u00edtette abb\u00f3l a p\u00e9nzb\u0151l, amit B\u00e1thory Zs\u00f3fia fizetett fia, I. R\u00e1k\u00f3czy Gy\u00f6rgy \u00e9let\u00e9\u00e9rt, miut\u00e1n a Wessel\u00e9nyi-f\u00e9le \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s leleplez\u0151d\u00f6tt.@#21|@1672. szeptember 14.|Kass\u00e1t\u00f3l d\u00e9lre Enyick\u00e9n\u00e9l a bujdos\u00f3k nagy gy\u0151zelmet arattak Spankau cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9n Petr\u0151czy Istv\u00e1n, Szepessy P\u00e1l \u00e9s Szuhay M\u00e1ty\u00e1s vezet\u00e9s\u00e9vel.@1672. okt\u00f3ber 26.|A hajd\u00fak a cs\u00e1sz\u00e1ri kegyelem \u00edg\u00e9ret\u00e9re elp\u00e1rtoltak a bujdos\u00f3kt\u00f3l, \u00edgy Kass\u00e1t\u00f3l keletre, Gy\u00f6rk\u00e9n\u00e9l azok d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get szenvedtek Spankau \u00e9s Cobb egyes\u00edtett sereg\u00e9t\u0151l.@#22|@1682. j\u00falius 20.|A kurucok rajta\u00fct\u00e9ssel elfoglalt\u00e1k a kassai citadell\u00e1t egy \u00f3r\u00e1s harc ut\u00e1n. Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc sereg\u00e9vel sietve ostrom al\u00e1 vette a v\u00e1rost.@1682. augusztus 14.|A t\u00f6r\u00f6k 30 ezres serege meg\u00e9rkez\u00e9s\u00e9re Kassa megadta mag\u00e1t Th\u00f6k\u00f6lynek.@1683. janu\u00e1r 11.|Th\u00f6k\u00f6ly Imre Kass\u00e1ra orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st h\u00edvott \u00f6ssze. Th\u00f6k\u00f6ly Imre b\u00e9k\u00e9t kezdem\u00e9nyezett I. Lip\u00f3ttal. A megsz\u00e1llt 13 v\u00e1rmegy\u00e9t \u00e9s \u0022Magyarorsz\u00e1g r\u00e9szeinek ura\u0022 c\u00edmet k\u00f6vetelte, cser\u00e9be I. Lip\u00f3t h\u0171s\u00e9g\u00e9re t\u00e9rt volna. Elutas\u00edtott\u00e1k.@#23|@#24|@1685. okt\u00f3ber 15.|A v\u00e1radi pasa elfogatta a seg\u00edts\u00e9g\u00e9t k\u00e9r\u0151 Th\u00f6k\u00f6lyt, \u00e9s felk\u00edn\u00e1lta I. Lip\u00f3tnak, de annak m\u00e1r nem kellett. Th\u00f6k\u00f6lyt Belgr\u00e1dba sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k vasra verve.@1685. okt\u00f3ber 17-25.|Kassa r\u00f6vid ostrom ut\u00e1n megadta mag\u00e1t Th\u00f6k\u00f6ly Imre elfog\u00e1sa h\u00edr\u00e9re. A cs\u00e1sz\u00e1riak sorra elfoglalt\u00e1k a fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rakat. November 5-\u00e9re egyed\u00fcl Munk\u00e1cs tartotta mag\u00e1t, amit Th\u00f6k\u00f6ly feles\u00e9ge, Zr\u00ednyi Ilona v\u00e9dett. Th\u00f6k\u00f6ly katon\u00e1i csatlakoztak I. Lip\u00f3thoz.@#25|@#27|@1704. okt\u00f3ber 24.|R\u00e1k\u00f3czinak beh\u00f3dolt, f\u0151hadisz\u00e1ll\u00e1s\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt.@1706. szeptember 29.\u2013okt\u00f3ber 11.|Esze Tam\u00e1s megv\u00e9dte Kass\u00e1t a cs\u00e1sz\u00e1ri ostrom ellen.@1710-11|Pestisj\u00e1rv\u00e1ny puszt\u00edtotta a v\u00e1rost.@1711. \u00e1prilis 27.|Esterh\u00e1zy D\u00e1niel a cs\u00e1sz\u00e1riaknak \u00e1tadta a v\u00e1rost, mivel K\u00e1rolyi S\u00e1ndor utas\u00edt\u00e1s\u00e1t a fejedelem akarat\u00e1val egyez\u0151nek v\u00e9lte.@1713|III. K\u00e1roly elrendelte a citadella elbont\u00e1s\u00e1t.@1722|A barokk Immaculata-szobor az egykori veszt\u0151hely hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt fel.@1788|Az els\u0151 magyar nyelv\u0171 foly\u00f3iratot itt adt\u00e1k ki \u0022Magyar Museum\u0022 n\u00e9ven. A Kazinczy Ferenc, Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid \u00e9s Bats\u00e1nyi J\u00e1nos \u00e1ltal 1787-ben alap\u00edtott Kassai Magyar T\u00e1rsas\u00e1g adta ki.@1802|p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khely@1833. febru\u00e1r 15.|Katona J\u00f3zsef: B\u00e1nk b\u00e1n c. dr\u00e1m\u00e1j\u00e1nak \u0151sbemutat\u00f3j\u00e1t a kassai sz\u00ednh\u00e1zban tartott\u00e1k.@#28|@1848. december 11.|Az els\u0151 kassai csata (Budam\u00e9rn\u00e1l zajlott) ut\u00e1n Schlik osztr\u00e1k csapatai elfoglalt\u00e1k a v\u00e1rost.@1849. janu\u00e1r 4.|A m\u00e1sodik kassai csat\u00e1ban (Barc\u00e1n\u00e1l) a magyarok sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k visszafoglalni.@1849. febru\u00e1r 9.|G\u00f6rgey a t\u00e9li hadj\u00e1rat z\u00e1r\u00e1sak\u00e9nt felszabad\u00edtotta, \u00e9s itt egyes\u00fclt Klapka Gy\u00f6rgy sereg\u00e9vel.@1849. m\u00e1rcius 3.|Georg Ramberg csapatai elfoglalt\u00e1k, de \u00e1prilisban ism\u00e9t magyar k\u00e9zre jutott.@1849. j\u00fanius 24.|A Habsburgok oldal\u00e1n k\u00f6zbel\u00e9p\u0151 orosz csapatok sz\u00e1llt\u00e1k meg.@1860|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott Miskolccal.@#30|@1891|L\u00f3vontatta villamos \u00e9p\u00fclt.@1897-1899|A jelenlegi sz\u00ednh\u00e1z eklektikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt, L\u00e1ng Adolf tervezte.@1900|M\u00e1rai S\u00e1ndor Kass\u00e1n sz\u00fcletett.@1903|Jakab \u00c1rp\u00e1d M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly eml\u00e9k\u00e9re emeltette a velencei g\u00f3tika st\u00edlus\u00e1ban a Jakab-palot\u00e1t.@1914|A villamos villamos\u00edt\u00e1sa megt\u00f6rt\u00e9nt.@1906|II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencnek \u00e9s bujdos\u00f3t\u00e1rsainak a hamvait a Szent Erzs\u00e9bet d\u00f3mban helyezt\u00e9k el n\u00e9gy m\u00e1rv\u00e1nykopors\u00f3ban.@#31|@#32|@1918. december 29.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Kass\u00e1t, ahol a bevonul\u00f3k fegyverrel vert\u00e9k le az ott kiki\u00e1ltott tiszavir\u00e1g \u00e9let\u0171, Csehszlov\u00e1ki\u00e1t\u00f3l f\u00fcggetlen, Vladimir Dvorts\u00e1k-f\u00e9le Szlov\u00e1k K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1got.@#34|@1919. j\u00fanius 6.|A Magyar Tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g csapatai felszabad\u00edtj\u00e1k Kass\u00e1t.@#36|@#37|@1938. november 2.|Az I. b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Magyarorsz\u00e1g visszakapta Kass\u00e1t.@1940-43|A Rodost\u00f3i-h\u00e1z II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc eb\u00e9dl\u0151h\u00e1z\u00e1nak egyik fele, melyet Rodost\u00f3b\u00f3l (a mai Tekirdagb\u00f3l) sz\u00e1ll\u00edtottak Kass\u00e1ra. 1940-1943 k\u00f6z\u00f6tt, Lux K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel. 1991-ben nyithatott csak meg a k\u00f6z\u00f6ns\u00e9g el\u0151tt.@1941. j\u00fanius 26.|Szovjetek bomb\u00e1zt\u00e1k, 29 hal\u00e1los \u00e1ldozat \u00e9s sz\u00e1mos sebes\u00fclt. Magyarorsz\u00e1g v\u00e1laszul hadat \u00fczent a Szovjetuni\u00f3nak.@#41|@#42|@1945. \u00e1prilis 5.|Bene\u0161 kassai korm\u00e1nyprogramja (Bene\u0161 dekr\u00e9tumok) , Aba\u00faj-Tornai megyeh\u00e1z\u00e1nak \u00fcl\u00e9sterm\u00e9ben hirdette ki.@1945|Itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az egyik intern\u00e1l\u00f3t\u00e1bor, ahol a kitelep\u00edt\u00e9sre \u00edt\u00e9lt magyarok raboskodtak.@#43|@#44|&"},"palaces":[{"palaceId":23,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","settlement_HU":"B\u00e1rca, Kassa","settlement_LO":"Barca, Ko\u0161ice ","address":"Abovsk\u00e1 26, Barca","listorder":100,"gps_lat":"48.6771470000","gps_long":"21.2663160000","oldcounty":8,"country":2,"division":4,"cond":3,"entrance":2,"func":0,"display":0,"homepage":"","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Tizo1 \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Barca_Barczay_Manor_House.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Barca Barczay Manor House\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/Ko%C5%A1ice_-_Barca_Barczay_Manor_House.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Barca_Barczay_Manor_House.jpg\u0022\/\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Barca_Barczay_Manor_House.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ETizo1\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"B\u00e1rczay-kast\u00e9ly","seolink":"barca-barczay-kastely","description":"Fel\u00faj\u00edt\u00e1s alatt \u00e1ll, 5 csillagos sz\u00e1llod\u00e1t terveznek nyitni benne.","history":"1282|A B\u00e1rczay csal\u00e1d ekkort\u00f3l rendelkezett itt f\u00f6ldbirtokkal.@1670|A magyar lakoss\u00e1g kolera \u00e1ldozata lett, szl\u00e1vokat telep\u00edtettek be.@17. sz\u00e1zad|Renesz\u00e1nsz kast\u00e9ly \u00e9p\u00fclt az egykori v\u00e1r hely\u00e9n.@1840|B\u00e1rczay J\u00f3zsef klasszicista st\u00edlus\u00fa \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9st v\u00e9gzett rajta, k\u00e9s\u0151bb neorenesz\u00e1nsz tornyot kapott.@1945|Eddig lakt\u00e1k."},{"palaceId":24,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Miestny \u00farad mestsk\u00e1 \u010das\u0165 Ko\u0161ice - Barca","settlement_HU":"B\u00e1rca, Kassa","settlement_LO":"Barca, Ko\u0161ice ","address":"Abovsk\u00e1 32, 040 17 Barca","listorder":100,"gps_lat":"48.6784560000","gps_long":"21.2647610000","oldcounty":8,"country":2,"division":4,"cond":2,"entrance":2,"func":0,"display":0,"homepage":"http:\/\/www.barca.sk\/","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Tizo1 \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Barca_Zichy_Manor_House.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Barca Zichy Manor House\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/18\/Ko%C5%A1ice_-_Barca_Zichy_Manor_House.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Barca_Zichy_Manor_House.jpg\u0022\/\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Barca_Zichy_Manor_House.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ETizo1\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Zichy-kast\u00e9ly","seolink":"barca-zichy-kastely","description":"Kassa egyik k\u00f6rzet\u00e9nek polg\u00e1rmesteri hivatala tal\u00e1lhat\u00f3 benne.","history":"15. sz\u00e1zad|K\u00e9tszintes renesz\u00e1nsz kast\u00e9ly \u00e9p\u00fclt.@1899|Mai alakja Jakab \u00c1rp\u00e1d \u00e9p\u00edt\u00e9sznek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151.@1936|Eddig maradt a Zichyek tulajdon\u00e1ban."}],"sights":[{"sightId":258,"townId":17,"active":2,"name_LO":"D\u00f3m sv\u00e4tej Al\u017ebety","address":"Hlavn\u00e1 30\/54, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1042|759","gps_lat":"48.7202890000","gps_long":"21.2581340000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/domsvalzbety.sk\/","openinghours":"http:\/\/domsvalzbety.sk\/?page_id=3369","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Erzsebet-szekesegyhaz-Kassa-251","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-erzsebet-szekesegyhaz-1\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent Erzs\u00e9bet-d\u00f3m","seolink":"szent-erzsebet-dom","note":"","history":"\u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi Szent Erzs\u00e9bet (1207-1231) tisztelet\u00e9re emelt\u00e9k g\u00f3tikus st\u00edlusban. A d\u00f3m torny\u00e1b\u00f3l kiv\u00e1l\u00f3 a kil\u00e1t\u00e1s a v\u00e1rosra.@1378-ban le\u00e9gett a kor\u00e1bban a hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 templom, ezut\u00e1n hat\u00e1rozt\u00e1k el a d\u00f3m \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. 1520-ban fejezt\u00e9k be. 1461-ben \u00e9p\u00fclt a M\u00e1ty\u00e1s-torony, a kir\u00e1lyl\u00e9pcs\u0151 \u00e9s a szents\u00e9gh\u00e1z. 1467-ben \u00e9p\u00fclt a Szent Kereszt-k\u00e1polna \u00e9s a Mettertia-k\u00e1polna. 1477-ben \u00e9p\u00fclt a Sz\u0171z M\u00e1ria-k\u00e1polna \u00e9s a Szent J\u00f3zsef-k\u00e1polna, mely ut\u00f3bbi nem maradt fenn. 1604-t\u0151l 1671-ig Bocskai Istv\u00e1n folyt\u00e1n az evang\u00e9likusok haszn\u00e1lt\u00e1k. 1682-t\u0151l 87-ig Th\u00f6k\u00f6ly Imr\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg \u00fajra az evang\u00e9likusok haszn\u00e1lt\u00e1k.@\u00c9szaki tornya 1775-ben, befejezetlen d\u00e9li M\u00e1ty\u00e1s-tornya 1904-ben nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t.@Sz\u00e1rnyas f\u0151olt\u00e1ra 1474 \u00e9s 1477 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt.@1804-ben l\u00e9trehozt\u00e1k a Kassai egyh\u00e1zmegy\u00e9t, \u00edgy sz\u00e9kesegyh\u00e1zi rangot kapott, addig pl\u00e9b\u00e1nia templom volt.@1877 \u00e9s 1896 k\u00f6z\u00f6tt Steindl Imre tervei szerint \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1.@1906-ban a d\u00f3m altemplom\u00e1ban helyezt\u00e9k el II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc Rodost\u00f3b\u00f3l hazasz\u00e1ll\u00edtott hamvait. Itt nyugszanak hamvai Zr\u00ednyi Ilon\u00e1nak \u00e9s Bercs\u00e9nyi Mikl\u00f3snak is."},{"sightId":259,"townId":17,"active":2,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho Michala","address":"Hlavn\u00e1 21, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1053|788","gps_lat":"48.7199350000","gps_long":"21.2584550000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"http:\/\/domsvalzbety.sk\/","openinghours":"http:\/\/domsvalzbety.sk\/?page_id=3354","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Mihaly-kapolna-Kassa-9","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-mihaly-kapolna\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent Mih\u00e1ly-k\u00e1polna ","seolink":"szent-mihaly-kapolna","note":"","history":"Temet\u0151k\u00e1polna volt. Altemploma a 13. sz\u00e1zadban, fels\u0151 r\u00e9sze 1360-80 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. A 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n Szathm\u00e1ry Gy\u00f6rgy kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1902-1904 k\u00f6z\u00f6tt Schulek Frigyes ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val renov\u00e1lt\u00e1k."},{"sightId":260,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kostol nanebovzatia Panny M\u00e1rie - dominik\u00e1ni","address":"Dominik\u00e1nske n\u00e1mestie 594, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|856|715","gps_lat":"48.7207780000","gps_long":"21.2550020000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Domonkos-templom-es-kolostor-Kassa-11","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/domonkos-templom-es-kolostor\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele domonkos templom","seolink":"szuz-maria-mennybevetele-domonkos-templom","note":"","history":"1250-es \u00e9vekben m\u00e1r \u00e1llt. 1437-ben g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. 1553-ban a reform\u00e1tus v\u00e1roslak\u00f3k megrohant\u00e1k \u00e9s kirabolt\u00e1k a kolostort, ezut\u00e1n a domonkosok elhagyt\u00e1k Kass\u00e1t. 1699-ben t\u00e9rtek vissza a domonkosok \u00e9s 1767-re barokk st\u00edlusban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre az \u00e9p\u00fcletet. 1894-ben nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t."},{"sightId":261,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Semin\u00e1rny kostol sv. Antona Padu\u00e1nskeho","address":"Hlavn\u00e1 89","mapdata":"1|950|426","gps_lat":"48.7238850000","gps_long":"21.2566200000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ferences-templom-es-kolostor-Kassa-958","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/ferences-templom-es-kolostor\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"P\u00e1duai Szent Antal-templom \u00e9s kolostor","seolink":"paduai-szent-antal-templom-es-kolostor","note":"","history":"1370 \u00e9s 1400 k\u00f6z\u00f6tt a Per\u00e9nyiek \u00e9p\u00edtett\u00e9k a ferencesek sz\u00e1m\u00e1ra, eredetileg g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1718-1724 k\u00f6z\u00f6tt a templomot barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. 1764-1765 k\u00f6z\u00f6tt a kolostort barokkos\u00edtott\u00e1k, ekkor kapta a 2. emelet\u00e9t.@1597-1671 k\u00f6z\u00f6tt az egri p\u00fcsp\u00f6k sz\u00e9khelye volt. Miut\u00e1n visszaker\u00fclt a ferencesekhez, P\u00e1duai Szent Antal sz\u00e1m\u00e1ra szentelt\u00e9k fel, kor\u00e1bban Szent Mikl\u00f3s volt a v\u00e9d\u0151szentje. 1804-ben a Kassai p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g megalap\u00edt\u00e1s\u00e1val a ferences kolostor papnevel\u0151 lett.@A kript\u00e1j\u00e1ban van eltemetve Kisdy Benedek egri \u00e9rsek, az els\u0151 kassai egyetem megalap\u00edt\u00f3ja. 1657. febru\u00e1r 26-\u00e1n kelt a Kassai Akad\u00e9mia alap\u00edt\u00f3 oklevele Kisdy toll\u00e1b\u00f3l. 1660. augusztus 7-\u00e9n I. Lip\u00f3t oklevel\u00e9ben meger\u0151s\u00edtette, \u00edgy meg is ny\u00edlt. Azonban Kisdy Benedek m\u00e9g el\u0151tte, j\u00fanius 22-\u00e9n elhunyt."},{"sightId":262,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Premon\u0161tr\u00e1tsky kostol Najsv\u00e4tej\u0161ej Trojice","address":"Hlavn\u00e1 67","mapdata":"1|1010|580","gps_lat":"48.7222090000","gps_long":"21.2576220000","religion":1,"oldtype":"9, 75","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jezsuita-premontrei-templom-es-rendhaz-Kassa-947","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/premontrei-szentharomsag-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Draco QQQ \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_(5).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice kostol - panoramio (5)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f1\/Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_%285%29.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_%285%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_kostol_-_panoramio_(5).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDraco QQQ\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Premontrei Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom templom \u00e9s rendh\u00e1z","seolink":"premontrei-szentharomsag-templom-templom-es-rendhaz","note":"","history":"Egykor jezsuita, ma premontrei templom. Homlokzata renesz\u00e1nsz st\u00edlus\u00fa, bels\u0151 tere barokk. A kapu f\u00f6l\u00f6tt a B\u00e1thoryak \u00e9s a R\u00e1k\u00f3cziak egyes\u00edtett c\u00edmere tal\u00e1lhat\u00f3.@I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9p\u00edttette 1671 \u00e9s 1681 k\u00f6z\u00f6tt abb\u00f3l a v\u00e1lts\u00e1gd\u00edjb\u00f3l, amit B\u00e1thory Zs\u00f3fia fizetett fia, I. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc \u00e9let\u00e9\u00e9rt, ami ut\u00e1n leleplez\u0151d\u00f6tt a Wessel\u00e9nyi-f\u00e9le \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s. A templom \u00e9szaki fal\u00e1n h\u00e1rsf\u00e1b\u00f3l faragott eml\u00e9kt\u00e1bla (halotti epit\u00e1fium) I. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc 1676-es hal\u00e1l\u00e1r\u00f3l eml\u00e9kezik meg. A templom kript\u00e1j\u00e1ban temett\u00e9k el, ahogyan anyj\u00e1t, B\u00e1thory Zs\u00f3fi\u00e1t is.@Ezen a helyen lettek v\u00e9rtan\u00fak 1619. szeptember 6-\u00e1n K\u0151r\u00f6si M\u00e1rk esztergomi kanonok valamint Pongr\u00e1cz Istv\u00e1n \u00e9s Grodecz Menyh\u00e9rt jezsuita aty\u00e1k Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem hadj\u00e1rata idej\u00e9n.@A templommal \u00f6ssze\u00e9p\u00fclt a premontreiek kolostora \u00e9s f\u0151gimn\u00e1ziuma is. A konvent egykor kir\u00e1lyi h\u00e1z (domus regia) volt, majd a Fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1nyok sz\u00e9khelye lett. Fejedelmi udvar\u00e1val itt lakott Bocskai Istv\u00e1n, Bethlen G\u00e1bor \u00e9s I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy is.@1657-t\u0151l itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Kisdy Benedek egri p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ltal alap\u00edtott jezsuita egyetem. 1657. febru\u00e1r 26-\u00e1n kelt a Kassai Akad\u00e9mia alap\u00edt\u00f3 oklevele Kisdy toll\u00e1b\u00f3l. 1660. augusztus 7-\u00e9n I. Lip\u00f3t oklevel\u00e9ben meger\u0151s\u00edtette, \u00edgy meg is ny\u00edlt. Azonban Kisdy Benedek m\u00e9g el\u0151tte, j\u00fanius 22-\u00e9n elhunyt. 1776-t\u00f3l Kir\u00e1lyi Akad\u00e9mia lett. 1921-ben sz\u0171nt meg a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1ssal.@1787-ben Kazinczy Ferenc \u00e9s Bats\u00e1nyi J\u00e1nos itt l\u00e1togatta meg Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid k\u00f6lt\u0151, paptan\u00e1rt. Ekkor j\u00f6tt az \u00f6tlet a Kassai Magyar T\u00e1rsas\u00e1g megalap\u00edt\u00e1s\u00e1ra. 1788-ban el is ind\u00edtott\u00e1k az els\u0151 magyar nyelv\u0171 irodalmi lapot, a Magyar Museumot."},{"sightId":263,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Premon\u0161tr\u00e1tske gymn\u00e1zium","address":"Kov\u00e1\u010dska 28","mapdata":"1|1074|555","gps_lat":"48.7225170000","gps_long":"21.2588630000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.kovacska.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Premontrei-Gimnazium-Kassa-3050","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Premontrei gimn\u00e1zium","seolink":"premontrei-gimnazium","note":"Gimn\u00e1zium.","history":"1733-ban barokk st\u00edlus\u00fa gimn\u00e1ziumot emeltettek a jezsuit\u00e1k. Hely\u00e9n 1903-1907 k\u00f6z\u00f6tt eklektikus st\u00edlus\u00fa gimn\u00e1ziumot emeltek."},{"sightId":264,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kostol Sv.\u00a0Anny","address":"\u0164ahanovsk\u00e1 2423, 040 13 Ko\u0161ice","mapdata":"","gps_lat":"48.7572280000","gps_long":"21.2544930000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u013dubo\u0161 Repta \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_%C5%A4ahanovce_kostol_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice \u0164ahanovce kostol 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/ba\/Ko%C5%A1ice_%C5%A4ahanovce_kostol_01.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_%C5%A4ahanovce_kostol_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_%C5%A4ahanovce_kostol_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u013dubo\u0161 Repta\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Anna-templom ","seolink":"szent-anna-templom","note":"","history":""},{"sightId":265,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kaplnka sv.\u00a0Flori\u00e1na","address":"Flori\u00e1nska 1367\/23, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|406|931","gps_lat":"48.7183390000","gps_long":"21.2472250000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Florian-kapolna-Kassa-3198","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Flori%C3%A1na-1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Kaplnka sv. Flori\u00e1na-1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Flori%C3%A1na-1.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Flori%C3%A1na-1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Flori%C3%A1na-1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Fl\u00f3ri\u00e1n-k\u00e1polna","seolink":"szent-florian-kapolna","note":"","history":"1823-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k a v\u00e1rost elpuszt\u00edt\u00f3 1820-es t\u0171zv\u00e9sz eml\u00e9k\u00e9re. 1923-ban historiz\u00e1l\u00f3 st\u00edlusban \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtette Bauernebl Szil\u00e1rd polg\u00e1r."},{"sightId":266,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Gr\u00e9ckokatol\u00edcky katedr\u00e1lny chr\u00e1m Narodenia Presv\u00e4tej Bohorodi\u010dky","address":"Moyzesova 42","mapdata":"1|727|736","gps_lat":"48.7205550000","gps_long":"21.2529500000","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/kestaremesto.grkatke.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Istenanya-Szuletese-szekesegyhaz-Kassa-1913","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-istenanya-szuletese-szekesegyhaz\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent Istenanya sz\u00fclet\u00e9se sz\u00e9kesegyh\u00e1z","seolink":"szent-istenanya-szuletese-szekesegyhaz","note":"","history":"1882-1886 k\u00f6z\u00f6tt neorom\u00e1n st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt g\u00f6r\u00f6gkatolikus templom."},{"sightId":267,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kostol Sv.\u00a0Michala Archanjela","address":"M\u00e4siarska, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|876|608","gps_lat":"48.7219760000","gps_long":"21.2553600000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Orsolya-rendi-templom-es-apacakolostor-Kassa-960","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022\u013dubo\u0161 Repta \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice ur\u0161ul\u00ednsky 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e6\/Ko%C5%A1ice_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_ur%C5%A1ul%C3%ADnsky_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u013dubo\u0161 Repta\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Mih\u00e1ly arkangyal templom (Orsolya-rendi templom)","seolink":"szent-mihaly-arkangyal-templom-orsolya-rendi-templom","note":"","history":""},{"sightId":268,"townId":17,"active":1,"name_LO":"\u0160pit\u00e1lsky kostol sv\u00e4t\u00e9ho Ducha","address":"Ju\u017en\u00e1 trieda, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1241|1223","gps_lat":"48.7148340000","gps_long":"21.2616140000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ispotaly-Kassa-1908","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Ducha.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Kostol sv\u00e4t\u00e9ho Ducha\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d3\/Ko%C5%A1ice_-_Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Ducha.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Ducha.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Ducha.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szentl\u00e9lek-templom \u00e9s ispot\u00e1ly","seolink":"szentlelek-templom-es-ispotaly","note":"","history":"1283-ban eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r az ispot\u00e1lyt \u00e9s a Szent L\u00e9lek templomot. A v\u00e1roson k\u00edv\u00fcl \u00e9p\u00fclt, a kor szok\u00e1sa szerint. 1731-33 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel a mai barokk \u00e9p\u00fclet. K\u00e9s\u0151bb r\u00e9szben klasszicista st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":269,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kaplnka St. Roz\u00e1lie","address":"M\u00e1nesova 3369, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"2|275|155","gps_lat":"48.7329680000","gps_long":"21.2332980000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Rozalia-kapolna-Kassa-1902","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Roz%C3%A1lie.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Kaplnka sv. Roz\u00e1lie\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/05\/Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Roz%C3%A1lie.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Roz%C3%A1lie.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_sv._Roz%C3%A1lie.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Roz\u00e1lia-k\u00e1polna","seolink":"szent-rozalia-kapolna","note":"","history":"1714-1715 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k barokk st\u00edlusban. 1762-ben XIII. Kelemen p\u00e1p\u00e1t\u00f3l Szent Roz\u00e1lia napj\u00e1ra b\u00facs\u00faenged\u00e9lyt nyert."},{"sightId":270,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kostol na Calvary","address":"Na Kalv\u00e1rii 2234, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"2|294|609","gps_lat":"48.7279780000","gps_long":"21.2336200000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"3","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kalvaria-Kassa-1835","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kalv%C3%A1ria_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Kalv\u00e1ria -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fe\/Ko%C5%A1ice_-_Kalv%C3%A1ria_-a.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Kalv%C3%A1ria_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kalv%C3%A1ria_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1lv\u00e1r\u00eda","seolink":"kalvaria","note":"","history":"A v\u00e1rost\u00f3l \u00e9szaknyugatra emelked\u0151 dombon tal\u00e1lhat\u00f3, a kassaiak b\u00facs\u00faj\u00e1r\u00f3helye. 1736-1758 k\u00f6z\u00f6tt a jezsuit\u00e1k \u00e9p\u00edttett\u00e9k. 1773-1820 k\u00f6z\u00f6tt katonai rakt\u00e1r volt, II. J\u00f3zsef rendelet\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg. 1826-ban XII. Le\u00f3 teljes b\u00facs\u00fat enged\u00e9lyezett az ide l\u00e1togat\u00f3knak. A 16 \u00f6n\u00e1ll\u00f3 st\u00e1ci\u00f3t (k\u00e1poln\u00e1kat) z\u00f6mmel a 19. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":271,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kaplnka Nanebovst\u00fapenia Pan","address":"Star\u00e1 spi\u0161sk\u00e1 cesta 2146\/3, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"2|511|489","gps_lat":"48.7293430000","gps_long":"21.2373290000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Krisztus-Mennybemenetele-kapolna-Kassa-2908","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_Nanebovst%C3%BApenia_Krista_-b.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Kaplnka Nanebovst\u00fapenia Krista -b\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/53\/Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_Nanebovst%C3%BApenia_Krista_-b.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_Nanebovst%C3%BApenia_Krista_-b.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Kaplnka_Nanebovst%C3%BApenia_Krista_-b.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Krisztus Mennybemenetele-k\u00e1polna","seolink":"krisztus-mennybemenetele-kapolna","note":"","history":"1830-ban klasszicista st\u00edlusban emelt\u00e9k annak eml\u00e9k\u00e9re, hogy itt halt meg az utols\u00f3 pestises beteg Kass\u00e1n."},{"sightId":272,"townId":17,"active":1,"name_LO":"UR\u0160UL\u00cdNSKY KL\u00c1\u0160TOR","address":"Hlavn\u00e1 66","mapdata":"1|944|587","gps_lat":"48.7223070000","gps_long":"21.2565310000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"5","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Orsolya-rendi-templom-es-apacakolostor-Kassa-960","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._66.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - pam. budova - Hlavn\u00e1 ul. 66\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/26\/Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._66.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._66.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._66.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Orsolya-rendi z\u00e1rda","seolink":"orsolya-rendi--zarda","note":"","history":"1652-55 k\u00f6z\u00f6tt a kassai reform\u00e1tusok \u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1673-ban a Habsburgok elvett\u00e9k a reform\u00e1tusokt\u00f3l \u00e9s hadirakt\u00e1rnak haszn\u00e1lt\u00e1k. 1682-ben Th\u00f6k\u00f6lyi Imre, 1706-ban II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc adta vissza a reform\u00e1tusoknak, de csak id\u0151legesen tudt\u00e1k birtokolni. 1698-ban pozsonyi Orsolya-rendi szerzetesn\u0151k kapt\u00e1k meg."},{"sightId":273,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Kostol reformovanej kres\u0165anskej circus","address":"Hrn\u010diarska 9, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1142|526","gps_lat":"48.7227630000","gps_long":"21.2599450000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/refkassa.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Kassa-970","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/reformatus-templom-27\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_kalv%C3%ADnsky_kostol_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - kalv\u00ednsky kostol -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ea\/Ko%C5%A1ice_-_kalv%C3%ADnsky_kostol_-a.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_kalv%C3%ADnsky_kostol_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_kalv%C3%ADnsky_kostol_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"1805-1810 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel. 1853-ban kapta a torny\u00e1t."},{"sightId":274,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"Mlynsk\u00e1 23","mapdata":"1|1209|688","gps_lat":"48.7211180000","gps_long":"21.2610010000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/ecavke.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Kassa-971","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1804-1816 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt klasszicista st\u00edlusban."},{"sightId":275,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Urbanova ve\u017ea","address":"Hlavn\u00e1, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1040|721","gps_lat":"48.7206640000","gps_long":"21.2581620000","religion":0,"oldtype":"13","newtype":"13","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Orban---Voros---torony-Kassa-287","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-orban-torony\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent Orb\u00e1n-torony ","seolink":"szent-orban-torony","note":"","history":"A 45 m\u00e9ter magas torony Szent Orb\u00e1n, a kassai sz\u0151l\u0151m\u0171vesek v\u00e9d\u0151szentj\u00e9nek nev\u00e9t viseli. 1628-ban Bethlen G\u00e1bor udvari \u00e9p\u00edt\u00e9sze, Lindner M\u00e1rton \u00e9p\u00edtette. 1912-ben k\u00e9sz\u00fcltek az \u00e1rk\u00e1dok, \u00e9s a d\u00f3m restaur\u00e1l\u00e1sa sor\u00e1n ott tal\u00e1lt s\u00edrk\u00f6vek egy r\u00e9sz\u00e9t itt helyezt\u00e9k el."},{"sightId":276,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Zvon Urban","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 4-3, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1022|727","gps_lat":"48.7206340000","gps_long":"21.2579150000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Orban-harang-Kassa-288","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/orban-torony-harangja\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J\u00e1nos Korom Dr. \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zvon_Urban_III.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Zvon Urban III\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7c\/Zvon_Urban_III.jpg\/512px-Zvon_Urban_III.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zvon_Urban_III.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ\u00e1nos Korom Dr.\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Orb\u00e1n-harang","seolink":"szent-orban-harang","note":"","history":"1966-ig az Orb\u00e1n-toronyban volt Szent Orb\u00e1n 72 m\u00e1zs\u00e1s harangja, amit az 1556-os t\u0171zv\u00e9szben elpusztult harangok t\u00f6red\u00e9keib\u0151l 1557-ben \u00f6nt\u00f6tt Illenfeld Ferenc \u00e1gy\u00fa \u00e9s harangk\u00e9sz\u00edt\u0151 mester. 1966-ban egy t\u0171zeset miatt leszakadt \u00e9s eln\u00e9mult. A harang nem f\u00e9mb\u0151l k\u00e9sz\u00fclt m\u00e1solata a torony el\u0151tt l\u00e1that\u00f3. 1999-ben elk\u00e9sz\u00edtett\u00e9k a harang m\u00e1solat\u00e1t, ami minden d\u00e9lben megkondul."},{"sightId":277,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Zvon\u00e1rska, Csajkovszij","mapdata":"1|1170|811","gps_lat":"48.7197120000","gps_long":"21.2604110000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Janos-harang-Kassa-3195","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szent J\u00e1nos harang","seolink":"szent-janos-harang","note":"","history":"1558-ban \u00f6nt\u00f6tte Franz Illenfeld. 1926-ig a Szent Erzs\u00e9bet sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9szaki torny\u00e1ban szolg\u00e1lt, amikor \u00fajra cser\u00e9lt\u00e9k."},{"sightId":278,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Alzbetina 2","mapdata":"1|1001|775","gps_lat":"48.7200920000","gps_long":"21.2574740000","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kisdyanum-Kassa-3046","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022jeffwarder \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Albeztina_street_in_Kosice_(Kassa)_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Albeztina street in Kosice (Kassa) - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/22\/Albeztina_street_in_Kosice_%28Kassa%29_-_panoramio.jpg\/512px-Albeztina_street_in_Kosice_%28Kassa%29_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Albeztina_street_in_Kosice_(Kassa)_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ejeffwarder\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kisdy\u00e1num","seolink":"kisdyanum","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zadban renesz\u00e1nsz st\u00edlusban meg\u00faj\u00edtott \u00e9p\u00fcletben Kisdy Benedek egri \u00e9rsek papi szemin\u00e1riumot hozott l\u00e9tre. 1861-ben E\u00f6tv\u00f6s Mikl\u00f3s \u00e9s Andr\u00e1ssy K\u00e1roly \u00e1t\u00e9p\u00edtette \u00e9s m\u00e1sodik emelettel b\u0151v\u00edtette."},{"sightId":279,"townId":17,"active":1,"name_LO":"K\u0148azsk\u00fd semin\u00e1r sv. Karola Boromejsk\u00e9ho","address":"Hlavn\u00e1 78\/91, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|934|385","gps_lat":"48.7244720000","gps_long":"21.2562750000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Konviktus-Kassa-2919","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/konviktus\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_91_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - pam. budova - Hlavn\u00e1 91 (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6e\/Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_91_%281%29.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_91_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_91_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Konviktus","seolink":"konviktus","note":"","history":"1657-ben \u00e9p\u00fclt meg. 1652-ben Balassa Zsuzsanna alap\u00edtotta a katolikus nemesi ifjak nevel\u00e9s\u00e9re. A 19. sz\u00e1zadban klasszicista st\u00edlus\u00fa \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9st v\u00e9geztek rajta. 1995-ben itt pihent meg II. J\u00e1nos P\u00e1l."},{"sightId":280,"townId":17,"active":1,"name_LO":"RIMSKOKATOL\u00cdCKY FARSK\u00dd","address":"Hlavn\u00e1 26, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1025|823","gps_lat":"48.7195750000","gps_long":"21.2580900000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosi-plebania-Kassa-2911","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varosi-plebania\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._26.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - pam. budova - Hlavn\u00e1 ul. 26\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1c\/Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._26.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._26.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_ul._26.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Katolikus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"katolikus-plebania","note":"","history":"1901-1902 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s-eklektikus st\u00edlusban. Hely\u00e9n m\u00e1r 1248-ban is pl\u00e9b\u00e1nia \u00e1llt."},{"sightId":281,"townId":17,"active":2,"name_LO":"Arcibiskupsk\u00fd pal\u00e1c","address":"Hlavn\u00e1 28, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1013|797","gps_lat":"48.7199190000","gps_long":"21.2577960000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"https:\/\/www.ke-arcidieceza.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Erseki-palota-Kassa-963","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/erseki-palota\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_28.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Hlavn\u00e1 28\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/98\/Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_28.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_28.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_28.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00c9rseki palota","seolink":"erseki-palota","note":"","history":"1804-ben I. Ferenc cs\u00e1sz\u00e1r alap\u00edtotta a kassai p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get, Aba\u00faj, Zempl\u00e9n \u00e9s S\u00e1ros v\u00e1rmegy\u00e9t az egri p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9gb\u0151l kiszak\u00edtva. 1995-ben II. J\u00e1nos P\u00e1l kassai l\u00e1togat\u00e1sa alkalm\u00e1val \u00e9rdeki rangra emelte.@1804-ben egyes\u00edtett\u00e9k a Cs\u00e1ky \u00e9s Szt\u00e1ray-h\u00e1zakat, 1893-t\u00f3l a d\u00e9li Gering-h\u00e1zat is hozz\u00e1csatolt\u00e1k, \u00edgy j\u00f6tt l\u00e9tre a mai homlokzat. Ocskay Antal p\u00fcsp\u00f6k c\u00edmere l\u00e1that\u00f3 a homlokzaton."},{"sightId":282,"townId":17,"active":1,"name_LO":"S\u00faso\u0161ie Immaculata - Morov\u00fd st\u013ap","address":"Hlavn\u00e1, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|958|534","gps_lat":"48.7228100000","gps_long":"21.2568660000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Immaculata-oszlop-es-szoborcsoport-Kassa-12","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/immaculata-oszlop-es-szoborcsoport\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Szepl\u0151telen Sz\u0171z-oszlop","seolink":"szeplotelen-szuz-oszlop","note":"","history":"1720-23 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt az 1709-1710 k\u00f6z\u00f6tt puszt\u00edt\u00f3 pestisj\u00e1rv\u00e1ny eml\u00e9k\u00e9re."},{"sightId":283,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Troji\u010dn\u00fd st\u013ap so s\u00faso\u0161\u00edm sv\u00e4tej trojice","address":"Dominik\u00e1nske n\u00e1mestie 590\/6, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|889|712","gps_lat":"48.7207990000","gps_long":"21.2555440000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szentharomsag-oszlop-Kassa-3048","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Dominik%C3%A1nske_n%C3%A1m._-_Troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Dominik\u00e1nske n\u00e1m. - Troji\u010dn\u00fd st\u013ap\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Ko%C5%A1ice_-_Dominik%C3%A1nske_n%C3%A1m._-_Troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_Dominik%C3%A1nske_n%C3%A1m._-_Troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Dominik%C3%A1nske_n%C3%A1m._-_Troji%C4%8Dn%C3%BD_st%C4%BAp.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-oszlop","seolink":"szentharomsag-oszlop","note":"","history":"1722-ben a pestisj\u00e1rv\u00e1ny eml\u00e9k\u00e9re \u00e1ll\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":284,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Star\u00e1 Synagoga","address":"Zvon\u00e1rska 7 ","mapdata":"1|1159|867","gps_lat":"48.7190880000","gps_long":"21.2601730000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.kehilakosice.sk\/synagogy.html","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-ortodox-zsinagoga-Kassa-927","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/harang-utcai-ortodox-zsinagoga\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022A.fiedler \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_synagoge_zvonarska_20111.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kosice synagoge zvonarska 20111\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/56\/Kosice_synagoge_zvonarska_20111.jpg\/256px-Kosice_synagoge_zvonarska_20111.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_synagoge_zvonarska_20111.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EA.fiedler\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi ortodox zsinag\u00f3ga","seolink":"regi-ortodox-zsinagoga","note":"Alkalmi ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sok.","history":"1899-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":285,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Synag\u00f3ga na Pushkinovej ulici","address":"Puskinova 3 ","mapdata":"1|1256|753","gps_lat":"48.7203870000","gps_long":"21.2620810000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.kehilakosice.sk\/synagogy.html","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Uj-ortodox-zsinagoga-Kassa-951","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"\u00daj ortodox zsinag\u00f3ga","seolink":"uj-ortodox-zsinagoga","note":"","history":"1926-27-ben emelt\u00e9k."},{"sightId":286,"townId":17,"active":1,"name_LO":"\u0160t\u00e1tna Philharmonic Hall, Ko\u0161ice, Dom umenia","address":"Moyzesova 66 ","mapdata":"1|801|1040","gps_lat":"48.7170870000","gps_long":"21.2541180000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"92","homepage":"http:\/\/www.sfk.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Volt-neolog-zsinagoga-Kassa-925","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Dom_umenia-2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Dom umenia-2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ca\/Ko%C5%A1ice_-_Dom_umenia-2.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Dom_umenia-2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Dom_umenia-2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Volt neol\u00f3g zsinag\u00f3ga","seolink":"volt-neolog-zsinagoga","note":"\u00c1llami Filharm\u00f3nikusok koncertterme","history":"1927-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":287,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Star\u00e1 radnica","address":"Hlavn\u00e1 59","mapdata":"1|1032|635","gps_lat":"48.7216260000","gps_long":"21.2580560000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"15","homepage":"http:\/\/kosice-city.sk\/historicka-radnica\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-varoshaza-Kassa-943","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/regi-varoshaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Radnica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Radnica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f1\/Ko%C5%A1ice_-_Radnica.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Radnica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Radnica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"regi-varoshaza","note":"","history":"1779-1780 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt barokk-klasszicista st\u00edlusban Langer J\u00e1nos \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. 1927-ig volt v\u00e1rosh\u00e1za."},{"sightId":288,"townId":17,"active":1,"name_LO":"\u017dupn\u00fd dom","address":"Hlavn\u00e1 27, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1091|790","gps_lat":"48.7199860000","gps_long":"21.2589810000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"99","homepage":"https:\/\/vsg.sk\/en\/home-2\/","openinghours":"https:\/\/vsg.sk\/en\/visit\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Abauj-Torna-varmegye-szekhaza-Kassa-937","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/abauj-torna-varmegye-szekhaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Rl91 at the Slovak language Wikipedia \/ GFDL (http:\/\/www.gnu.org\/copyleft\/fdl.html)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hlavn%C3%A1_027_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Hlavn\u00e1 027 - \u017dupn\u00fd dom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1c\/Hlavn%C3%A1_027_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.JPG\/512px-Hlavn%C3%A1_027_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hlavn%C3%A1_027_-_%C5%BDupn%C3%BD_dom.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ERl91 at the Slovak language Wikipedia\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/www.gnu.org\/copyleft\/fdl.html\u0022\u003EGFDL\u003C\/a\u003E","name":"Volt \u00faj v\u00e1rmegyeh\u00e1za, Kelet-szlov\u00e1kiai Gal\u00e9ria","seolink":"volt-uj-varmegyehaza-kelet-szlovakiai-galeria","note":"","history":"Aba\u00faj-Torna v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye volt. 1779-ben Langer J\u00e1nos tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt, barokk-klasszicista st\u00edlusban. 1887-89 k\u00f6z\u00f6tt jelent\u0151sen \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k Gerster B\u00e9la \u00e9s Mark\u00f3 Guszt\u00e1v vezet\u00e9s\u00e9vel.@1945. \u00e1prilis 5-\u00e9n itt hirdette ki a Kassai korm\u00e1nyprogramot Eduard Benes csehszlov\u00e1k eln\u00f6k az \u0151slakos magyars\u00e1g jogfoszt\u00e1s\u00e1r\u00f3l, kifoszt\u00e1s\u00e1r\u00f3l \u00e9s kitelep\u00edt\u00e9s\u00e9r\u0151l (Benes-dekr\u00e9tumok)."},{"sightId":289,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 70, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|931|529","gps_lat":"48.7228750000","gps_long":"21.2563120000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-megyehaza-Kassa-2913","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_70.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - pam. budova - Hlavn\u00e1 70\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/78\/Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_70.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_70.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_70.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rmegyeh\u00e1za","seolink":"regi-varmegyehaza","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zadban Kassa Aba\u00faj v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett, ekkor lett a v\u00e1rmegye sz\u00e9kh\u00e1za. 1779-ig voltak itt a megyei k\u00f6zgy\u0171l\u00e9sek."},{"sightId":290,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Miestny \u00farad Ko\u0161ice - Star\u00e9 Mesto","address":"Hviezdoslavova 7, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|605|209","gps_lat":"48.7264240000","gps_long":"21.2507690000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"12","homepage":"http:\/\/kosice-city.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kassa-Ovarosi-polgarmesteri-hivatal-Kassa-1834","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Clemens \/ CC BY-SA 3.0 AT (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_Hviezdoslavova7.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kosice Hviezdoslavova7\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/14\/Kosice_Hviezdoslavova7.jpg\/512px-Kosice_Hviezdoslavova7.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_Hviezdoslavova7.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EClemens\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 AT\u003C\/a\u003E","name":"\u00d3v\u00e1rosi Polg\u00e1rmesteri Hivatal","seolink":"ovarosi-polgarmesteri-hivatal","note":"","history":"1912-ben Lechner \u00d6d\u00f6n tervei alapj\u00e1n szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt b\u00e9rh\u00e1znak."},{"sightId":291,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Erb mesta Ko\u0161ice","address":"040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1077|863","gps_lat":"48.7190650000","gps_long":"21.2588950000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Kassa c\u00edmere ","seolink":"kassa-cimere","note":"","history":"1369 m\u00e1jus 7-\u00e9n Eur\u00f3p\u00e1ban els\u0151k\u00e9nt a v\u00e1ros kir\u00e1ly \u00e1ltal al\u00e1\u00edrt c\u00edmerokm\u00e1nyt kapott Nagy Lajos kir\u00e1lyt\u00f3l. Ma ez Kassa v\u00e1ros napja. A 15. sz\u00e1zadban Buda ut\u00e1n Magyarorsz\u00e1g m\u00e1sodik legnagyobb v\u00e1rosa volt."},{"sightId":292,"townId":17,"active":2,"name_LO":"V\u00fdchodoslovensk\u00e9 m\u00fazeum - Rodo\u0161to","address":"Hrn\u010diarska 917\/7, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1153|555","gps_lat":"48.7225550000","gps_long":"21.2600930000","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/II-Rakoczi-Ferenc-rodostoi-ebedlohaza-Kassa-486","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-rodostoi-haz\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Marian Gladis \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rodo%C5%A1to2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rodo\u0161to2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6d\/Rodo%C5%A1to2.jpg\/512px-Rodo%C5%A1to2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rodo%C5%A1to2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMarian Gladis\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Rodost\u00f3i-h\u00e1z, Kelet-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum","seolink":"rodostoi-haz-kelet-szlovakiai-muzeum","note":"","history":"Lux K\u00e1lm\u00e1n 1908-ban elk\u00e9sz\u00fclt tervei alapj\u00e1n 1942-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, miut\u00e1n Kassa visszaker\u00fclt Magyarorsz\u00e1ghoz. A szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s \u00e9s a magyar v\u00e1ros ism\u00e9telt Csehszlov\u00e1ki\u00e1hoz csatol\u00e1sa miatt csak 1990-91-ben fejezt\u00e9k be, ekkor nyithatott meg m\u00fazeumk\u00e9nt."},{"sightId":293,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1166|532","gps_lat":"48.7227920000","gps_long":"21.2603390000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/ii-rakoczi-ferenc-szobra\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"R\u00e1k\u00f3czi-szobor ","seolink":"rakoczi-szobor","note":"","history":"A Rodost\u00f3i-h\u00e1z el\u0151tt \u00e1ll, 2006-ban l\u00e9tes\u00fclt. Gy\u00f6rfi S\u00e1ndor alkot\u00e1sa."},{"sightId":294,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Jakabov pal\u00e1c","address":"Mlynsk\u00e1, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1307|610","gps_lat":"48.7218270000","gps_long":"21.2627040000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"106","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jakab-palota-Kassa-395","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/jakab-palota\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Jakab-palota","seolink":"jakab-palota","note":"","history":"A Malom-\u00e1rok h\u00eddja mellett \u00e9p\u00fclt a velencei g\u00f3tika st\u00edlus\u00e1ban 1903-ban M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly eml\u00e9k\u00e9re. \u00c9p\u00edttet\u0151je Jakab \u00c1rp\u00e1d \u00e9p\u00edt\u00e9sz volt. Az \u00e9p\u00fcleten l\u00e1that\u00f3 eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1n magyarul a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e1ll: \u0022Kassa v\u00e1ros k\u00f6z\u00f6ns\u00e9ge h\u00e1l\u00e1s sz\u00edv\u00e9ben \u00f6r\u00f6kk\u00e9 \u00e9l M\u00e1ty\u00e1s, az igazs\u00e1gos kir\u00e1ly eml\u00e9ke\u0022."},{"sightId":295,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Miklu\u0161ova v\u00e4znica","address":"Pri Miklu\u0161ovej v\u00e4znici 10, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1126|532","gps_lat":"48.7228230000","gps_long":"21.2596110000","religion":0,"oldtype":"18","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Miklos-borton-Kassa-969","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/miklos-borton\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Own work, photo by Szilas in Kassa \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Miklusova_vaznica,_Kosice_2018-05-3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Miklusova vaznica, Kosice 2018-05-3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f2\/Miklusova_vaznica%2C_Kosice_2018-05-3.jpg\/512px-Miklusova_vaznica%2C_Kosice_2018-05-3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Miklusova_vaznica,_Kosice_2018-05-3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EOwn work, photo by Szilas in Kassa\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Mikl\u00f3s-b\u00f6rt\u00f6n, Kelet-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum","seolink":"miklos-borton-kelet-szlovakiai-muzeum","note":"","history":"A Rodost\u00f3-h\u00e1zb\u00f3l lehet megk\u00f6zel\u00edteni egy \u00e1tj\u00e1r\u00f3n. K\u00e9t 15. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 g\u00f3tikus h\u00e1z 17. sz\u00e1zadi egybe\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel j\u00f6tt I\u00e9tre. V\u00e1rosi b\u00f6rt\u00f6nk\u00e9nt \u00e9s k\u00ednz\u00f3kamrak\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a 17. sz\u00e1zadt\u00f3l 1909-ig. A h\u00f3h\u00e9r is itt lakott. Nev\u00e9t II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc kegyetlen h\u00edr\u0171 h\u00f3h\u00e9rj\u00e1r\u00f3l, Mikl\u00f3sr\u00f3l kapta. 1872-t\u0151l 1909-ig a v\u00e1rosi csend\u0151rs\u00e9g b\u00f6rt\u00f6ne volt. Ezut\u00e1n a Fels\u0151-Magyarorsz\u00e1gi R\u00e1k\u00f3czi M\u00fazeum r\u00e9sze, a v\u00e1ros helyt\u00f6rt\u00e9net\u00e9t, c\u00e9ht\u00f6rt\u00e9net\u00e9t bemutat\u00f3 m\u00fazeum lett."},{"sightId":296,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Katova ba\u0161ta","address":"Hrn\u010diarska 917\/7, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1153|538","gps_lat":"48.7228480000","gps_long":"21.2603250000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hoher-bastya-Kassa-3188","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Katova_ba%C5%A1ta_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Katova ba\u0161ta -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Ko%C5%A1ice_-_Katova_ba%C5%A1ta_-a.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Katova_ba%C5%A1ta_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Katova_ba%C5%A1ta_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"H\u00f3h\u00e9rb\u00e1stya","seolink":"hoherbastya","note":"","history":"A 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n, M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly (1458-1490) uralkod\u00e1sa idej\u00e9n \u00e9p\u00fclt a v\u00e1ros v\u00e9dm\u0171veivel egy\u00fctt, annak r\u00e9szek\u00e9nt. Az egykori v\u00e1rosfal legnagyobb b\u00e1sty\u00e1ja volt, az egyik v\u00e1roskaput v\u00e9dte. A Rodost\u00f3-h\u00e1z mellett tal\u00e1lhat\u00f3. Belsej\u00e9ben k\u00f6z\u00e9pkori fegyvereket \u00e9s \u00e1gy\u00fakat lehet megtekinteni."},{"sightId":297,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Mlynsk\u00e1 ba\u0161ta","address":"Tov\u00e1rensk\u00e1 3 ","mapdata":"1|961|183","gps_lat":"48.7268060000","gps_long":"21.2568740000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Malom-bastya--Koedenygyar--Kassa-3193","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_v%C3%BDstavba_pri_Mlynskej_ba%C5%A1te_(2018)_-c.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - v\u00fdstavba pri Mlynskej ba\u0161te (2018) -c\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/20\/Ko%C5%A1ice_-_v%C3%BDstavba_pri_Mlynskej_ba%C5%A1te_%282018%29_-c.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_v%C3%BDstavba_pri_Mlynskej_ba%C5%A1te_%282018%29_-c.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_v%C3%BDstavba_pri_Mlynskej_ba%C5%A1te_(2018)_-c.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Malom-b\u00e1stya","seolink":"malom-bastya","note":"","history":"1566-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k, a v\u00e1rost \u00e9szak fel\u0151l v\u00e9dte. 1802-1836 k\u00f6z\u00f6tt k\u0151ed\u00e9ny-gy\u00e1r volt. Ezut\u00e1n b\u0151rgy\u00e1r lett, de az is megsz\u0171nt 1861-ben. Az\u00f3ta elhagyatott."},{"sightId":298,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Mlynsk\u00e1, Zvon\u00e1rska","mapdata":"1|1197|672","gps_lat":"48.7212310000","gps_long":"21.2608630000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Malom-kapu-maradvanyai-Kassa-3077","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Mlynsk%C3%A1_br%C3%A1na,_m%C3%BAr_hradbov%C3%BD.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Mlynsk\u00e1 br\u00e1na, m\u00far hradbov\u00fd\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Ko%C5%A1ice_-_Mlynsk%C3%A1_br%C3%A1na%2C_m%C3%BAr_hradbov%C3%BD.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Mlynsk%C3%A1_br%C3%A1na%2C_m%C3%BAr_hradbov%C3%BD.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Mlynsk%C3%A1_br%C3%A1na,_m%C3%BAr_hradbov%C3%BD.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Malom-kapu maradv\u00e1nyai","seolink":"malom-kapu-maradvanyai","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt, a 16. sz\u00e1zadban befalazt\u00e1k. Nev\u00e9t a Hern\u00e1d vize \u00e1ltal t\u00e1pl\u00e1lt Malom-csatorn\u00e1r\u00f3l \u00e9s a malomr\u00f3l kapta."},{"sightId":299,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Font\u00e1na na Al\u017ebetinej","address":"Al\u017ebetina 659\/40, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|781|836","gps_lat":"48.7193700000","gps_long":"21.2537120000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Forgats---Rothado--Jozsef---kapu-maradvanyai-Kassa-3047","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Forg\u00e1ch-kapu maradv\u00e1nyai","seolink":"forgach-kapu-maradvanyai","note":"","history":"A 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt, a v\u00e1ros nyugati kapuja volt. A 15. sz\u00e1zadban M\u00e1ty\u00e1s uralkod\u00e1sa idej\u00e9n nyolcsz\u00f6glet\u0171 kapuer\u0151d\u00f6t (barbak\u00e1n) \u00e9p\u00edtettek. 1644-ben befalazt\u00e1k, 1783-ban elbontott\u00e1k."},{"sightId":300,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1082|876","gps_lat":"48.7189680000","gps_long":"21.2589500000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Also-kapu-Kassa-687","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Doln\u00e1 br\u00e1na (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4a\/Ko%C5%A1ice_-_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_%283%29.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_(3).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Als\u00f3 kapu, F\u00f6ld alatti ki\u00e1ll\u00edt\u00f3t\u00e9r","seolink":"also-kapu-fold-alatti-kiallitoter","note":"","history":"Az \u00c1rp\u00e1d-korban a 13. sz\u00e1zadban n\u00e9gyzet alaprajz\u00f3 kaputorony, kiss\u00e9 d\u00e9lebbre 14-15. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n Zsigmond korabeli tornyos el\u0151kapu l\u00e9tes\u00fclt, M\u00e1ty\u00e1s kor\u00e1ban egy, a fal el\u00e9 \u00e9p\u00edtett, h\u00eddon megk\u00f6zel\u00edthet\u0151, f\u00e9lk\u00f6r alak\u00fa, \u00e1gy\u00fa\u00e1ll\u00e1sos barbak\u00e1n \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":301,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie oslobodite\u013eov, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|1212|1081","gps_lat":"48.7166400000","gps_long":"21.2611170000","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kassa-erodje-Kassa-2578","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Kassai citadella","seolink":"kassai-citadella","note":"","history":""},{"sightId":302,"townId":17,"active":1,"name_LO":"\u0160t\u00e1tne divadlo Ko\u0161ice","address":"Hlavn\u00e1 32\/58, 040 01 Ko\u0161ice","mapdata":"1|991|630","gps_lat":"48.7218000000","gps_long":"21.2573460000","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"http:\/\/www.sdke.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Allami-szinhaz-Kassa-10","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nemzeti-szinhaz\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"szinhaz","note":"\u00c1llami Sz\u00ednh\u00e1z","history":"A 14. sz\u00e1zadt\u00f3l 1756-ig itt \u00e1llt a r\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za. A sz\u00ednh\u00e1z el\u0151dj\u00e9t 1786 \u00e9s 1789 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette gr\u00f3f Szt\u00e1ray Mih\u00e1ly \u00e9s gr\u00f3f V\u00e9csey Mikl\u00f3s. Ehhez kaszin\u00f3, vigad\u00f3 \u00e9s k\u00e1v\u00e9h\u00e1z is tartozott. 1833. febru\u00e1r 15-\u00e9n itt tartott\u00e1k a magyar dr\u00e1ma\u00edr\u00f3, Katona J\u00f3zsef B\u00e1nk b\u00e1n c\u00edm\u0171 darabj\u00e1nak \u0151sbemutat\u00f3j\u00e1t. 1894-ben biztons\u00e1gi okokb\u00f3l bez\u00e1rt\u00e1k, majd 1897-ben elbontott\u00e1k.@A sz\u00ednh\u00e1z mai \u00e9p\u00fclete 1897-1899 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt \u00e9s 1899-ben ny\u00edlt meg. Lang Adolf tervei alapj\u00e1n a neves kassai \u00e9p\u00edt\u00e9sz, R\u00e9p\u00e1szky Mih\u00e1ly \u00e9p\u00edtette. A II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa v\u00e9ge \u00f3ta Szlov\u00e1k \u00c1llami Sz\u00ednh\u00e1z."},{"sightId":303,"townId":17,"active":2,"name_LO":"Levo\u010dsk\u00fd dom","address":"Hlavn\u00e1 65, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1016|601","gps_lat":"48.7221000000","gps_long":"21.2578250000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"81","homepage":"http:\/\/www.pivovarhostinec.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Locsei-haz-Kassa-289","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/locsei-haz\/\n","picture":"own","picture_ref":"","name":"L\u0151csei h\u00e1z","seolink":"locsei-haz","note":"Kocsma, pizz\u00e9ria","history":"A 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban. A 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a kassai sz\u00fclet\u00e9s\u0171 Szatm\u00e1ri Gy\u00f6rgy (1457-1524) esztergomi \u00e9rsek tulajdona volt. K\u00e9s\u0151bb Thurz\u00f3 Elek (1490-1543) lett a tulajdonosa. 1542-ben \u0151 L\u0151cse v\u00e1ros\u00e1nak adom\u00e1nyozta, innent\u0151l kezdve a l\u0151csei keresked\u0151k kedvelt sz\u00e1ll\u00e1shelye volt, innen ered a neve. 1569-ben Kassa v\u00e1rosa v\u00e1s\u00e1rolta meg, el\u0151kel\u0151 vend\u00e9gfogad\u00f3v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. 1626. m\u00e1rcius 2-\u00e1n itt rendezt\u00e9k meg Bethlen G\u00e1bor \u00e9s Barndenburgi Katalin h\u00e1zass\u00e1gk\u00f6t\u00e9s\u00e9nek lakom\u00e1j\u00e1t. A lakodalom egy h\u00e9ten \u00e1t tartott \u00e9s az eur\u00f3pai uralkod\u00f3h\u00e1zak tagjai vettek r\u00e9szt benne. A 17. sz\u00e1zadban renesz\u00e1nsz st\u00edlusra alak\u00edtott\u00e1k. A 18. sz\u00e1zadban barokk elemeket kapott.1782-ben \u00e1tadt\u00e1k a Fekete Sas fogad\u00f3t, \u00edgy az lett a v\u00e1ros legfontosabb vend\u00e9gl\u00e1t\u00f3 helye."},{"sightId":304,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Bocn\u00e1 2 ","mapdata":"1|949|817","gps_lat":"48.7194670000","gps_long":"21.2567110000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Marai-Sandor-szulohaza-Kassa-498","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Bo%C4%8Dn%C3%A1_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Bo\u010dn\u00e1 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/ba\/Ko%C5%A1ice_-_Bo%C4%8Dn%C3%A1_2.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Bo%C4%8Dn%C3%A1_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Bo%C4%8Dn%C3%A1_2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1rai S\u00e1ndor sz\u00fcl\u0151h\u00e1za","seolink":"marai-sandor-szulohaza","note":"","history":"1804 k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt lak\u00f3h\u00e1z. A M\u00e1rai-csal\u00e1d egykori h\u00e1za volt. 1900-ban M\u00e1ria S\u00e1ndor (1900-1989) magyar \u00edr\u00f3 Kass\u00e1n sz\u00fcletett."},{"sightId":305,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00e1 v\u00fdstava S\u00e1ndora M\u00e1raia","address":"Masiarska 35 ","mapdata":"1|837|510","gps_lat":"48.7231370000","gps_long":"21.2546230000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.maraisandor.eu\/","openinghours":"https:\/\/www.maraisandor.eu\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Marai-Sandor-lakohaza-Kassa-497","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/marai-sandor-lakohaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_M%C3%A4siarska_35-1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - M\u00e4siarska 35-1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e6\/Ko%C5%A1ice_-_M%C3%A4siarska_35-1.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_M%C3%A4siarska_35-1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_M%C3%A4siarska_35-1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1rai S\u00e1ndor lak\u00f3h\u00e1za \u00e9s eml\u00e9kki\u00e1ll\u00edt\u00e1s","seolink":"marai-sandor-lakohaza-es-emlekkiallitas","note":"","history":"2019. janu\u00e1r 22-\u00e9n ny\u00edlt meg az eml\u00e9kki\u00e1ll\u00edt\u00e1s a h\u00e1zban.@1915-ben ide k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt M\u00e1rai S\u00e1ndor. T\u00e9nylegesen Budapesten, koll\u00e9giumban lakott."},{"sightId":306,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk S\u00e1ndora M\u00e1raiho","address":"M\u00e4siarska, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|781|368","gps_lat":"48.7247220000","gps_long":"21.2537990000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/marai-sandor-emlekmu\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jan Starec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:S%C3%A1ndor_M%C3%A1rai_-_pam%C3%A4tn%C3%ADk_I_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022S\u00e1ndor M\u00e1rai - pam\u00e4tn\u00edk I - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c7\/S%C3%A1ndor_M%C3%A1rai_-_pam%C3%A4tn%C3%ADk_I_-_panoramio.jpg\/512px-S%C3%A1ndor_M%C3%A1rai_-_pam%C3%A4tn%C3%ADk_I_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:S%C3%A1ndor_M%C3%A1rai_-_pam%C3%A4tn%C3%ADk_I_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJan Starec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1rai S\u00e1ndor szobra","seolink":"marai-sandor-szobra","note":"","history":"2004-ben avatt\u00e1k fel, G\u00e1sp\u00e1r P\u00e9ter alkot\u00e1sa."},{"sightId":307,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Cs\u00e1ky - Dez\u0151fiho pal\u00e1c","address":"Hlavn\u00e1 72 ","mapdata":"1|925|514","gps_lat":"48.7230490000","gps_long":"21.2562570000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Csaky-Dessewffy-palota-Kassa-956","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/csaky-dessewffy-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Maros M r a z (Maros) \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_Cs%C3%A1ky_-_Dessewffy_Palace.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kosice (Slovakia) - Cs\u00e1ky - Dessewffy Palace\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/11\/Kosice_%28Slovakia%29_-_Cs%C3%A1ky_-_Dessewffy_Palace.jpg\/512px-Kosice_%28Slovakia%29_-_Cs%C3%A1ky_-_Dessewffy_Palace.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_Cs%C3%A1ky_-_Dessewffy_Palace.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMaros M r a z (Maros)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Cs\u00e1ky-Dessweffy-palota","seolink":"csaky-dessweffy-palota","note":"K\u00f6nyvesbolt.","history":"1805-7 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt klassziciz\u00e1l\u00f3 k\u00e9s\u0151barokk st\u00edlusban a Cs\u00e1ky gr\u00f3fok sz\u00e1m\u00e1ra. A 19. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n a Dessewffy gr\u00f3fok\u00e9 lett. Oromzat\u00e1n a Cs\u00e1kyak c\u00edmere l\u00e1that\u00f3, lev\u00e1gott tat\u00e1rfejjel. 1849-ben itt sz\u00e1llt meg Konstantin nagyherceg, a magyar szabads\u00e1gharc lever\u00e9s\u00e9re \u00e9rkezett orosz sereg f\u0151parancsnoka. Jelenleg k\u00f6nyvesbolt, illetve a Kassai Figyel\u0151 magyar havilap szerkeszt\u0151s\u00e9ge."},{"sightId":308,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Andr\u00e1\u0161iho pal\u00e1c","address":"Hlavn\u00e1 81 ","mapdata":"1|966|479","gps_lat":"48.7234500000","gps_long":"21.2569660000","religion":0,"oldtype":"50, 81","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Andrassy-palota-Kassa-13","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/andrassy-palota\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Andr\u00e1ssy-palota","seolink":"andrassy-palota","note":"Cukr\u00e1szda.","history":"1898-ban Andr\u00e1ssy D\u00e9nes gr\u00f3f \u00e9p\u00edttette neobarokk, historiz\u00e1l\u00f3 st\u00edlusban a Jakab \u00e9s R\u00e9p\u00e1szky \u00e9p\u00edt\u0151v\u00e1llalattal. F\u00f6ldszintj\u00e9n Kassa legkedveltebb k\u00e1v\u00e9h\u00e1za m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, az Andr\u00e1ssy k\u00e1v\u00e9h\u00e1z."},{"sightId":309,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Pongr\u00e1covsko - Forg\u00e1\u010dovsk\u00fd pal\u00e1c","address":"Hlavn\u00e1 10, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1068|919","gps_lat":"48.7184750000","gps_long":"21.2588390000","religion":0,"oldtype":"50, 15, 93, 84","newtype":"76","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Forgach-palota-Kassa-440","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/forgach-palota\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Forg\u00e1ch-palota","seolink":"forgach-palota","note":"","history":"1845-47 k\u00f6z\u00f6tt klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Gr\u00f3f Forg\u00e1ch K\u00e1lm\u00e1n \u00e9s neje, Pongr\u00e1cz Eleon\u00f3ra \u00e9p\u00edttett\u00e9k. A szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1n az 1850-es \u00e9vekben a Habsburg abszolutizmus alatt helytart\u00f3s\u00e1g m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne. 1878-t\u00f3l \u00dari Kaszin\u00f3. Miut\u00e1n a v\u00e1ros Magyarorsz\u00e1ghoz visszat\u00e9rt, 1939-40-ben \u00fcvegkupol\u00e1val befedt\u00e9k az udvart \u00e9s a Felvid\u00e9ki Bank k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt bele."},{"sightId":310,"townId":17,"active":1,"name_LO":"\u010cierny Orol\u00a0","address":" Hlavn\u00e1 25 ","mapdata":"1|1097|808","gps_lat":"48.7196650000","gps_long":"21.2590840000","religion":0,"oldtype":"80, 18","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Fekete-Sas-fogado-Kassa-929","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-fekete-sas-vendegfogado\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Clemens \/ CC BY-SA 3.0 AT (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_Hlavna25.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kosice Hlavna25\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b0\/Kosice_Hlavna25.jpg\/512px-Kosice_Hlavna25.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_Hlavna25.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EClemens\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 AT\u003C\/a\u003E","name":"volt Fekete Sas Fogad\u00f3","seolink":"volt-fekete-sas-fogado","note":"Fekete Sas \u00e9tterem","history":"Ma Fekete Sas \u00e9tterem. 1782-ben k\u00e9s\u0151barokk st\u00edlusban emelt\u00e9k a Fekete Sas sz\u00e1ll\u00f3 \u00e9p\u00fclet\u00e9nek. 1783-ban II. J\u00f3zsef \u00e9s 1845-ben Pet\u0151fi S\u00e1ndor is megsz\u00e1llt benne. Az 1700-as \u00e9vek v\u00e9g\u00e9n Kazinczy Ferenc ap\u00f3s\u00e1nak tulajdona volt, Kazinczy itt \u00e9lt \u00e9s dolgozott, melyre eml\u00e9kt\u00e1bla eml\u00e9kezik. 1849 ut\u00e1n b\u00f6rt\u00f6nt rendeztek be benne, 1852-53 k\u00f6z\u00f6tt a magyar k\u00f6lt\u0151, Tompa Mih\u00e1ly is itt raboskodott."},{"sightId":311,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Pamatn\u00e1 tabu\u013ea Vojtech Wick B\u00e9la","address":"Vr\u00e1tna 16","mapdata":"1|994|915","gps_lat":"48.7185310000","gps_long":"21.2575410000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Wick-haz-Kassa-3846","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Vr%C3%A1tna_16_-_Dr._Vojtech_Wick.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Vr\u00e1tna 16 - Dr. Vojtech Wick\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/46\/Ko%C5%A1ice_-_Vr%C3%A1tna_16_-_Dr._Vojtech_Wick.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Vr%C3%A1tna_16_-_Dr._Vojtech_Wick.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Vr%C3%A1tna_16_-_Dr._Vojtech_Wick.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Wick-h\u00e1z \u00e9s eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"wick-haz-es-emlektabla","note":"","history":"Wick B\u00e9la sz\u00fcleinek h\u00e1za. Wick B\u00e9la kanonok, p\u00e1pai prel\u00e1tus, Kassa legnevesebb helyt\u00f6rt\u00e9n\u00e9sze (1873-1955) volt."},{"sightId":312,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 6","mapdata":"1|1087|959","gps_lat":"48.7179240000","gps_long":"21.2590820000","religion":0,"oldtype":"17, 18","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Torvenyhaz-Kassa-3845","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"T\u00f6rv\u00e9nyh\u00e1z","seolink":"torvenyhaz","note":"","history":"B\u00edr\u00f3s\u00e1g \u00e9s fogh\u00e1z volt."},{"sightId":313,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Univerzita Pavla Jozefa \u0160af\u00e1rika v Ko\u0161iciach","address":"Srob\u00e1rova 2 ","mapdata":"1|636|846","gps_lat":"48.7191830000","gps_long":"21.2512250000","religion":0,"oldtype":"17","newtype":"75","homepage":"https:\/\/www.upjs.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kiralyi-Itelotabla-egykori-epulete-Kassa-3189","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Tsonga4 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rektorat_UPJS_Koszyce.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rektorat UPJS Koszyce\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/34\/Rektorat_UPJS_Koszyce.jpg\/512px-Rektorat_UPJS_Koszyce.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rektorat_UPJS_Koszyce.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ETsonga4\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori kir\u00e1lyi \u00edt\u00e9l\u0151t\u00e1bla","seolink":"egykori-kiralyi-itelotabla","note":"Pavol Jozef \u0160af\u00e1rik Egyetem","history":"1903-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k szecesszi\u00f3s st\u00edlusban R\u00e9p\u00e1szky Mih\u00e1ly tervei alapj\u00e1n. 1959-t\u0151l m\u00e1ig a kassai Pavel Jozef \u0160af\u00e1rik Egyetem rektori hivatal\u00e1nak ad helyet."},{"sightId":314,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Rotunda","address":"Zbrojnicn\u00e1 6","mapdata":"1|821|354","gps_lat":"48.7248640000","gps_long":"21.2544200000","religion":0,"oldtype":"110","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szarazmalom-Kassa-3194","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jan Starec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zbrojni%C4%8Dn%C3%A1_ulica_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Zbrojni\u010dn\u00e1 ulica - panoramio (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/63\/Zbrojni%C4%8Dn%C3%A1_ulica_-_panoramio_%281%29.jpg\/512px-Zbrojni%C4%8Dn%C3%A1_ulica_-_panoramio_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Zbrojni%C4%8Dn%C3%A1_ulica_-_panoramio_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJan Starec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u00e1razmalom","seolink":"szarazmalom","note":"","history":"M\u00e1r 1604-ben sz\u00e1razmalomk\u00e9nt funkcion\u00e1lt, lovak hajtott\u00e1k. 1909-t\u0151l Csord\u00e1k Lajos \u00e9s Hal\u00e1sz-Hradik Elem\u00e9r kassai fest\u0151m\u0171v\u00e9szek alkot\u00f3h\u00e1za volt. Eml\u00e9kt\u00e1bla eml\u00e9keztet r\u00e1juk."},{"sightId":315,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Konzervat\u00f3rium","address":"TIMONOVA 2","mapdata":"1|967|959","gps_lat":"48.7180140000","gps_long":"21.2569350000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.konke.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosi-Nepiskola-Kassa-3192","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00e1rosi n\u00e9piskola","seolink":"varosi-nepiskola","note":"Konzervat\u00f3rium","history":"1891-ben \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban. A csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ideje alatt 1918-1938 k\u00f6z\u00f6tt ez volt az egyetlen enged\u00e9lyezett magyar nyelv\u0171 iskola a magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 Kass\u00e1n. E t\u00e9nyt 1941-ben eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1val igyekeztek meg\u00f6r\u00f6k\u00edteni, de ezt a visszat\u00e9r\u0151 csehszlov\u00e1k hatalom \u0022term\u00e9szetesen\u0022 1945-ben elt\u00e1vol\u00edttatta."},{"sightId":316,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Gymn\u00e1zium","address":"Postov\u00e1 9 ","mapdata":"1|801|529","gps_lat":"48.7228170000","gps_long":"21.2540990000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.gympos.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Realgimnazium-Kassa-3086","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%A1tova_9.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Po\u0161tova 9\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d3\/Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%A1tova_9.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%A1tova_9.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%A1tova_9.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Re\u00e1lgimn\u00e1zium","seolink":"egykori-realgimnazium","note":"Gimn\u00e1zium","history":"1882-ben kor\u00e1bbi s\u00f6rf\u0151zde hely\u00e9n \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":317,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Tajovskeho 4-6","mapdata":"1|800|872","gps_lat":"48.7190050000","gps_long":"21.2540250000","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vitezi-Szek-haza-Kassa-3067","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Tajovsk%C3%A9ho_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Tajovsk\u00e9ho 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/67\/Ko%C5%A1ice_-_Tajovsk%C3%A9ho_4.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_Tajovsk%C3%A9ho_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Tajovsk%C3%A9ho_4.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00edt\u00e9zi Sz\u00e9k h\u00e1za","seolink":"vitezi-szek-haza","note":"","history":"1913-ban \u00e9p\u00fclt az 1870-ben alakult szabadk\u0151m\u0171ves mozgalom sz\u00e9kh\u00e1za sz\u00e1m\u00e1ra, Sipos B\u00e9la tervezte. Miut\u00e1n Kassa Magyarorsz\u00e1ghoz visszat\u00e9rt 1938-ban a mozgalmat betiltott\u00e1k, a Vit\u00e9zi Sz\u00e9k sz\u00e9kh\u00e1za lett, \u00e9s \u0150ry Lajos tervei alapj\u00e1n \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":318,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Okresn\u00e9 riadite\u013estvo HaZZ","address":"Poziarnick\u00e1 4 ","mapdata":"1|1335|1377","gps_lat":"48.7132870000","gps_long":"21.2632020000","religion":0,"oldtype":"60","newtype":"60","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tuzoltolaktanya-Kassa-2973","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%BEiarnick%C3%A1_4_-a1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Po\u017eiarnick\u00e1 4 -a1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/de\/Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%BEiarnick%C3%A1_4_-a1.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%BEiarnick%C3%A1_4_-a1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Po%C5%BEiarnick%C3%A1_4_-a1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"T\u0171zolt\u00f3laktanya","seolink":"tuzoltolaktanya","note":"","history":"1927-28-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k Oelschlanger Lajos \u00e9s Bosk\u00f3 G\u00e9za Zolt\u00e1n tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":319,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 80","mapdata":"1|915|466","gps_lat":"48.7236620000","gps_long":"21.2560550000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Stahlhausen-palota-Kassa-2915","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_80.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Hlavn\u00e1 80\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4f\/Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_80.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_80.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_80.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Stahlhausen-palota","seolink":"stahlhausen-palota","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. A 19. sz\u00e1zadban e b\u00e1r\u00f3 szerezte meg."},{"sightId":320,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Staromestsk\u00e9 divadlo","address":"Hlavn\u00e1 76","mapdata":"1|921|485","gps_lat":"48.7233690000","gps_long":"21.2562170000","religion":0,"oldtype":"93","newtype":"91","homepage":"http:\/\/www.staromestske-divadlo.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nagy-Kaszino-Kassa-2914","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Clemens \/ CC BY-SA 3.0 AT (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_Hlavna76.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kosice Hlavna76\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/64\/Kosice_Hlavna76.jpg\/512px-Kosice_Hlavna76.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_Hlavna76.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EClemens\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/at\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 AT\u003C\/a\u003E","name":"Nagy Kaszin\u00f3","seolink":"nagy-kaszino","note":"\u00d3v\u00e1rosi Sz\u00ednh\u00e1z","history":"1903-ban szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt, R\u00e9paszky Gyula tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":321,"townId":17,"active":1,"name_LO":"M\u00fazeum Vojtecha L\u00f6fflera","address":"Al\u017ebetina 20, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|887|811","gps_lat":"48.7196650000","gps_long":"21.2555850000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.lofflermuzeum.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Loffler-Bela-muzeum-Kassa-1914","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/loffler-bela-muzeum\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._dom_-_Al%C5%BEbetina_ul._20.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - pam. dom - Al\u017ebetina ul. 20\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Ko%C5%A1ice_-_pam._dom_-_Al%C5%BEbetina_ul._20.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_pam._dom_-_Al%C5%BEbetina_ul._20.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._dom_-_Al%C5%BEbetina_ul._20.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"L\u00f6ffler B\u00e9la M\u00fazeum","seolink":"loffler-bela-muzeum","note":"","history":"L\u00f6ffler B\u00e9la 1906-ban Kass\u00e1n sz\u00fcletett szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz. 1990-ben hunyt el, gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t a v\u00e1rosra hagyta. A kassai d\u00f3m fal\u00e1n l\u00e9v\u0151 R\u00e1k\u00f3czi-domborm\u0171 az \u0151 munk\u00e1ja, de eg\u00e9sz Kelet-Szlov\u00e1ki\u00e1ban megtal\u00e1lhatjuk k\u00f6zt\u00e9ri szobrait, domborm\u0171veit.@Kort\u00e1rs m\u0171v\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s, 1993-\u00f3ta. L\u00f6ffler B\u00e9la gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t is meg lehet tekinteni."},{"sightId":322,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"\u00a0Moyzesova 16","mapdata":"1|667|418","gps_lat":"48.7241370000","gps_long":"21.2517820000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tost-palota-Kassa-1838","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Moyzesova_16.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Moyzesova 16\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b6\/Ko%C5%A1ice_-_Moyzesova_16.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice_-_Moyzesova_16.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Moyzesova_16.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Tost-palota","seolink":"tost-palota","note":"","history":"1911-ben szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00edttette Tost L\u00e1szl\u00f3 alpolg\u00e1rmester \u00e9s parlamenti k\u00e9pvisel\u0151. \u00c9p\u00edt\u00e9sze Gy\u00f6rgy D\u00e9nes volt."},{"sightId":323,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 40","mapdata":"1|978|720","gps_lat":"48.7206810000","gps_long":"21.2572820000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vitez-haz-Kassa-1833","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-vitez-haz\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Vit\u00e9z-h\u00e1z","seolink":"vitez-haz","note":"","history":"Ma a r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1zmegye tulajdona. 1849-ben Vit\u00e9z Gy\u00f6rgy f\u00f6ldbirtokos nemes \u00e9p\u00edttette maga \u00e9s csal\u00e1dja sz\u00e1m\u00e1ra Fischer J\u00f3zsef \u00e9p\u00edt\u00e9sszel."},{"sightId":324,"townId":17,"active":1,"name_LO":"V\u00fdchodoslovensk\u00e9 m\u00fazeum - Storo\u010dia v umen\u00ed \/ Pr\u00edroda Karp\u00e1t","address":"Hviezdoslavova 3","mapdata":"1|825|123","gps_lat":"48.7272980000","gps_long":"21.2546110000","religion":0,"oldtype":"20","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hadtestparancsnoksag-Kassa-990","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/hadtestparancsnoksag\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jan Starec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%BDchodoslovensk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022V\u00fdchodoslovensk\u00e9 m\u00fazeum - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b8\/V%C3%BDchodoslovensk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-_panoramio.jpg\/512px-V%C3%BDchodoslovensk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%BDchodoslovensk%C3%A9_m%C3%BAzeum_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJan Starec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Cs\u00e1sz\u00e1ri \u00e9s Kir\u00e1lyi Hadtestparancsnoks\u00e1g","seolink":"csaszari-es-kiralyi-hadtestparancsnoksag","note":"Kelet-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum igazgat\u00f3s\u00e1ga","history":"Ma a Kelet-Szlov\u00e1kiai M\u00fazeum igazgat\u00f3s\u00e1ga \u00e9s a Kassai Ker\u00fclet hivatala.@1908-ban szecesszi\u00f3s \u00e9s eklektikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":325,"townId":17,"active":2,"name_LO":"V\u00fdchodoslovensk\u00e9 m\u00fazeum","address":"N\u00e1mestie Marat\u00f3nu 2","mapdata":"1|755|139","gps_lat":"48.7272600000","gps_long":"21.2533260000","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.vsmuzeum.sk\/","openinghours":"http:\/\/www.vsmuzeum.sk\/otvaracie-hodiny","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kelet-Szlovakiai-Muzeum-Kassa-986","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/felso-magyarorszagi-rakoczi-muzeum\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:14670-Kassa-1912-Fels%C3%B6magyarorszagy_Rakoczy_muzeum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002214670-Kassa-1912-Fels\u00f6magyarorszagy Rakoczy muzeum-Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/10\/14670-Kassa-1912-Fels%C3%B6magyarorszagy_Rakoczy_muzeum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\/512px-14670-Kassa-1912-Fels%C3%B6magyarorszagy_Rakoczy_muzeum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:14670-Kassa-1912-Fels%C3%B6magyarorszagy_Rakoczy_muzeum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBr\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"Fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi M\u00fazeum, Kelet-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum","seolink":"felso-magyarorszagi-muzeum-kelet-szlovakiai-muzeum","note":"","history":"Ma Kelet-Szlov\u00e1kiai M\u00fazeum.@1899-1901 k\u00f6z\u00f6tt Lechner \u00d6d\u00f6n (vagy Jakab \u00c1rp\u00e1d \u00e9s R\u00e9p\u00e1szky Mih\u00e1ly) tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt neobarokk st\u00edlusban a Fels\u0151-Magyarorsz\u00e1gi M\u00fazeum \u00e9p\u00fclet\u00e9nek.@1872-ben alakult meg a Fels\u0151-Magyarorsz\u00e1gi M\u00fazeum Egyes\u00fclet. 1876-ban ny\u00edlt meg a m\u00fazeum els\u0151 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa. 1906-ban Fels\u0151-Magyarorsz\u00e1gi R\u00e1k\u00f3czi M\u00fazeumm\u00e1 nevezt\u00e9k \u00e1t II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc \u00fcnnep\u00e9lyes \u00fajratemet\u00e9se alkalm\u00e1b\u00f3l. A csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n 1919-t\u0151l Kelet-Szlov\u00e1kiai M\u00fazeum lett a neve."},{"sightId":326,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Sl\u00e1via","address":"Hlavn\u00e1 63 ","mapdata":"1|1022|611","gps_lat":"48.7218930000","gps_long":"21.2578330000","religion":0,"oldtype":"80, 81","newtype":"80","homepage":"https:\/\/kaviarenslavia.sk\/sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Slavia-szalloda-es-kavehaz-Kassa-976","csemadoklink":"\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"egykori Savoy K\u00e1v\u00e9h\u00e1z \u00e9s Sz\u00e1lloda","seolink":"egykori-savoy-kavehaz-es-szalloda","note":"","history":"1900-ban \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, Savoy majd Royal k\u00e1v\u00e9h\u00e1z \u00e9s sz\u00e1lloda volt. A csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n 1919-ben \u00e1tnevezt\u00e9k Sl\u00e1via sz\u00e1llod\u00e1v\u00e1."},{"sightId":327,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Kov\u00e1cska 34","mapdata":"1|1052|489","gps_lat":"48.7232710000","gps_long":"21.2584450000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tinody-Lantos-Sebestyen-emlektablaja-Kassa-967","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/tinodi-lantos-sebestyen-emlektabla\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Taz \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tinodi_Lantos_Sebestyen_emlektabla_(Kassa).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Tinodi Lantos Sebestyen emlektabla (Kassa)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Tinodi_Lantos_Sebestyen_emlektabla_%28Kassa%29.jpg\/512px-Tinodi_Lantos_Sebestyen_emlektabla_%28Kassa%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tinodi_Lantos_Sebestyen_emlektabla_(Kassa).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ETaz\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"Tin\u00f3dy Lantos Sebesty\u00e9n-eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"tinody-lantos-sebestyen-emlektabla","note":"","history":"Tin\u00f3dy Lantos Sebesty\u00e9n (1510-1556) magyar \u00e9nekszerz\u0151, lantos 1548-t\u00f3l p\u00e1r \u00e9vig Kass\u00e1n \u00e9lt. Egykori h\u00e1za hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 h\u00e1z fal\u00e1n helyezt\u00e9k el az eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t 1900-ban."},{"sightId":328,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 48 ","mapdata":"1|968|676","gps_lat":"48.7212020000","gps_long":"21.2570350000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"76","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Barkoczy-palota-Kassa-961","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-barkoczy-palota\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_48.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - pam. budova - Hlavn\u00e1 48\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/46\/Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_48.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_48.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._budova_-_Hlavn%C3%A1_48.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Bark\u00f3czy-palota","seolink":"barkoczy-palota","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben barokk st\u00edlusban emeltette Bark\u00f3czy Ferenc egri p\u00fcsp\u00f6k saj\u00e1t rezidenci\u00e1j\u00e1nak. 1805-ben l. Ferenc cs\u00e1sz\u00e1r gyerekeit Nap\u00f3leon el\u0151l ide menek\u00edtette."},{"sightId":329,"townId":17,"active":1,"name_LO":"\u017dobr\u00e1kov dom","address":"Hlavn\u00e1 71 ","mapdata":"1|989|537","gps_lat":"48.7227610000","gps_long":"21.2573060000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Koldus-haz-Kassa-948","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-koldus-haz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Maros M r a z (Maros) \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_The_House_of_Beggar.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kosice (Slovakia) - The House of Beggar\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d3\/Kosice_%28Slovakia%29_-_The_House_of_Beggar.jpg\/256px-Kosice_%28Slovakia%29_-_The_House_of_Beggar.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_The_House_of_Beggar.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMaros M r a z (Maros)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Koldus-h\u00e1z","seolink":"koldus-haz","note":"","history":"1898-ban \u00e9p\u00fclt. A v\u00e1rosi legenda szerint egy kassai koldusnak siker\u00fclt annyi p\u00e9nzt \u00f6sszek\u00e9regetnie, hogy fel\u00e9p\u00edtette bel\u0151le ezt a h\u00e1zat."},{"sightId":330,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Slovensk\u00e9 technick\u00e9 m\u00fazeum","address":"Hlavn\u00e1 88 ","mapdata":"1|901|415","gps_lat":"48.7241590000","gps_long":"21.2559470000","religion":0,"oldtype":"20, 21","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.stm-ke.sk\/index.php\/en\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Fokapitanyok-Haza--ma-muszaki-muzeum--Kassa-712","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/fokapitanyok-haza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Maros M r a z (Maros) \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kosice (Slovakia) - The Slovak Technical Museum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/69\/Kosice_%28Slovakia%29_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\/512px-Kosice_%28Slovakia%29_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kosice_(Slovakia)_-_The_Slovak_Technical_Museum.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMaros M r a z (Maros)\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"F\u0151kapit\u00e1nyok h\u00e1za, M\u0171szaki M\u00fazeum","seolink":"fokapitanyok-haza-muszaki-muzeum","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zadban nyerte el barokk form\u00e1j\u00e1t. N\u00e9gy k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus polg\u00e1rh\u00e1z egyes\u00edt\u00e9s\u00e9vel j\u00f6tt l\u00e9tre fokozatosan. A Fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1nyok sz\u00e9khelye volt. 1870-ben honv\u00e9d kasz\u00e1rny\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k.@1943-ban a magyar id\u0151szak alatt M\u0171szaki M\u00fazeumot hoztak itt l\u00e9tre jelent\u0151s, a Budapesti M\u0171szaki M\u00fazeumt\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 anyaggal. A szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a m\u00fazeumot 1947-t\u0151l Szlov\u00e1k Technika M\u00fazeuma n\u00e9vre keresztelve nyitott\u00e1k \u00fajra, b\u00e1r err\u0151l a m\u00fazeum honlapj\u00e1n m\u00e9lyen hallgatnak."},{"sightId":331,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 68","mapdata":"1|933|540","gps_lat":"48.7227220000","gps_long":"21.2563070000","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szepesi-Kamara-egykori-szekhaza-Kassa-959","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-szepesi-kamara-szekhaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_ul._68.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - Hlavn\u00e1 ul. 68\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e7\/Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_ul._68.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_ul._68.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_Hlavn%C3%A1_ul._68.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szepesi Kamara sz\u00e9kh\u00e1za ","seolink":"szepesi-kamara-szekhaza","note":"","history":"1567-ben j\u00f6tt l\u00e9tre a Szepesi Kamara Magyarorsz\u00e1g keleti r\u00e9sz\u00e9nek p\u00e9nz\u00fcgyi igazgat\u00e1s\u00e1ra az \u00e9p\u00fcletben. Az \u00e9p\u00fclet nagy r\u00e9sz\u00e9t m\u00e1r elbontott\u00e1k, csak egy keskeny s\u00e1v maradt meg bel\u0151le. 1935-ben a pinc\u00e9j\u00e9ben egy \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s alkalm\u00e1val egy munk\u00e1s cs\u00e1k\u00e1ny\u00e1val arany p\u00e9nzekkel teli r\u00e9zed\u00e9nyt ford\u00edtott ki a f\u00f6ldb\u0151l. Ezt nevezik az \u00fagynevezett \u0022kassai aranykincsnek\u0022, \u00e9s a Kelet-szlov\u00e1kiai M\u00fazeumban megtekinthet\u0151."},{"sightId":332,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 67","mapdata":"1|1001|572","gps_lat":"48.7223660000","gps_long":"21.2575060000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/baroti-szabo-david-emlektablaja\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._tab._-_Bar%C3%B3ti_Szab%C3%B3_D%C3%A1vid.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice - pam. tab. - Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b4\/Ko%C5%A1ice_-_pam._tab._-_Bar%C3%B3ti_Szab%C3%B3_D%C3%A1vid.jpg\/256px-Ko%C5%A1ice_-_pam._tab._-_Bar%C3%B3ti_Szab%C3%B3_D%C3%A1vid.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice_-_pam._tab._-_Bar%C3%B3ti_Szab%C3%B3_D%C3%A1vid.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"baroti-szabo-david-emlektablaja","note":"","history":"Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid 1739-1819 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9lt magyar k\u00f6lt\u0151, nyelv\u00faj\u00edt\u00f3 \u00e9s pap volt. Eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1j\u00e1t1995-ben helyezt\u00e9k el az egykori jezsuita kolostor fal\u00e1n, ahol tan\u00edtott."},{"sightId":333,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 67","mapdata":"1|995|562","gps_lat":"48.7224760000","gps_long":"21.2574300000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/bocskai-istvan-emlektablaja\/\r","picture":"own","picture_ref":"","name":"Bocskai Istv\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"bocskai-istvan-emlektablaja","note":"","history":"2004-ben helyezt\u00e9k el a Bocskai-felkel\u00e9s 400-adik \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1ra."},{"sightId":334,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1, 040 01 Star\u00e9 Mesto","mapdata":"1|1059|802","gps_lat":"48.7198200000","gps_long":"21.2584710000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"http:\/\/trianon100.hu\/cikk\/a-kassai-honved-emlekmu-ledontese","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/honved-szobor\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen \/ CC0\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002214664-Kassa-1912-1848 - 49 Honvedemlek-Br\u00fcck & Sohn Kunstverlag\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\/512px-14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:14664-Kassa-1912-1848_-_49_Honvedemlek-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EBr\u00fcck & Sohn Kunstverlag Mei\u00dfen\u003C\/a\u003E \/ CC0","name":"egykori Honv\u00e9d-szobor ","seolink":"egykori-honved-szobor","note":"","history":"1906-ban emelt\u00e9k a Mih\u00e1ly-k\u00e1polna mellett az 1848-49-es magyar szabads\u00e1gharcban dics\u0151s\u00e9gesen k\u00fczd\u0151 kassai 9-ik honv\u00e9dz\u00e1szl\u00f3alj veressipk\u00e1sainak eml\u00e9k\u00e9re.@1918. december 29-\u00e9n a Csehszlov\u00e1k L\u00e9gi\u00f3 megsz\u00e1llta Kass\u00e1t. 1919. m\u00e1rcius 15-\u00e9n a kassai magyar t\u00f6bbs\u00e9g b\u00e9k\u00e9s megeml\u00e9kez\u00e9st tartott a Honv\u00e9d szoborn\u00e1l, egyben tiltakozva a megsz\u00e1ll\u00e1s ellen. A csehszlov\u00e1kok bossz\u00fab\u00f3l m\u00e1rcius 16-\u00e1n \u00e9jjel leszaggatt\u00e1k az utc\u00e1n a magyar c\u00e9gt\u00e1bl\u00e1kat, \u00e9s r\u00e1l\u0151ttek arra, aki a zajra ki mer\u00e9szelt n\u00e9zni az ablakon. M\u00e1rcius 17-\u00e9n hajnalban pedig led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a Honv\u00e9d szobrot, miut\u00e1n el\u0151z\u0151leg lef\u0171r\u00e9szelt\u00e9k a szobor fej\u00e9t. D\u00e9lel\u0151tt tiltakoz\u00e1sul nagy t\u00f6meg gy\u0171lt \u00f6ssze a szoborn\u00e1l. Az egyik szoborn\u00e1l \u0151rt \u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1k katona a sokas\u00e1gra l\u0151tt. A 37 \u00e9ves \u00d6rd\u00f6g Ilon\u00e1t homlokon, a 13 \u00e9ves Hervacsics Aranka \u00fajs\u00e1g\u00e1rus l\u00e1nyt nyakon l\u0151tte, mindketten meghaltak. Az ellen\u0151rz\u0151 megb\u00edzottk\u00e9nt Kass\u00e1n tart\u00f3zkod\u00f3 olasz tiszteket megd\u00f6bbentette a mer\u00e9nylet, jelent\u00e9st tettek R\u00f3m\u00e1ba, de semmi nem t\u00f6rt\u00e9nt. 1920. j\u00fanius 4-\u00e9n a magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 Kass\u00e1t elszak\u00edtott\u00e1k az anyaorsz\u00e1gt\u00f3l \u00e9s Csehszlov\u00e1ki\u00e1nak adt\u00e1k. Az\u00f3ta a csehszlov\u00e1kok nem csak a Honv\u00e9d szobort\u00e9l, de Kassa magyar lakoss\u00e1g\u00e1nak nagy r\u00e9sz\u00e9t\u0151l is sikeresen megszabadultak."},{"sightId":335,"townId":17,"active":1,"name_LO":"","address":"Alzbetina","mapdata":"1|968|776","gps_lat":"48.7200110000","gps_long":"21.2569040000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/jakoby-gyula-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Gyurika at Hungarian Wikipedia \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Jakoby_Gyula_szobor_Kassa.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Jakoby Gyula szobor Kassa\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1f\/Jakoby_Gyula_szobor_Kassa.JPG\/256px-Jakoby_Gyula_szobor_Kassa.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Jakoby_Gyula_szobor_Kassa.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EGyurika at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Jakoby Gyula szobra ","seolink":"jakoby-gyula-szobra","note":"","history":"1903-1985 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9lt h\u00edres kassai sz\u00fclet\u00e9s\u0171 magyar fest\u0151m\u0171v\u00e9sz volt. 1982-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel szobr\u00e1t eredetileg a Kelet-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum udvar\u00e1n, 2000-ben ker\u00fclt mai hely\u00e9re. Bartusz Gy\u00f6rgy alkot\u00e1sa."},{"sightId":336,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Da\u0148ov\u00fd \u00farad Ko\u0161ice","address":"\u017delezni\u010dn\u00e1 1002\/1","mapdata":"1|882|86","gps_lat":"48.7278900000","gps_long":"21.2555330000","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vasuti-Igazgatosag-Kassa-3196","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori vas\u00fati igazgat\u00f3s\u00e1g","seolink":"egykori-vasuti-igazgatosag","note":"Ad\u00f3hivatal.","history":"1913-ban kezd\u0151d\u00f6tt meg a Kassa-Oderbergi Vas\u00fat t\u00e1rsas\u00e1g kassai \u00fczletvezet\u0151s\u00e9g\u00e9nek \u00e9p\u00edt\u00e9se. A t\u00e1rsas\u00e1g a porosz Szil\u00e9zi\u00e1t k\u00f6t\u00f6tte \u00f6ssze Magyarorsz\u00e1ggal.@A c\u00e9g k\u00f6zpontja Budapesten m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, m\u00edg \u00fczletvezet\u0151s\u00e9gei a szil\u00e9ziai Teschenben, ill. Kass\u00e1n ker\u00fclt elhelyez\u00e9sre.@Az eklektikus palota nyugati sz\u00e1rnya 1915-ben, a keleti sz\u00e1rnya 1927-ben k\u00e9sz\u00fclt el.@Miut\u00e1n 1938-ban Kassa visszat\u00e9rt Magyarorsz\u00e1ghoz, ebben az \u00e9p\u00fcletben ny\u00edlt meg 1943. november 11-\u00e9n az Orsz\u00e1gos Magyar M\u0171szaki M\u00fazeum. Gy\u0171jtem\u00e9nye a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat k\u00f6vet\u0151en is Kass\u00e1n maradt \u00e9s Szlov\u00e1k M\u0171szaki m\u00fazeumra nevezt\u00e9k \u00e1t."},{"sightId":337,"townId":17,"active":1,"name_LO":"Spievaj\u00faca font\u00e1na (zvonkohra)","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie","mapdata":"1|1008|679","gps_lat":"48.7211910000","gps_long":"21.2576910000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J\u00e1nos Korom Dr. \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice-fountain_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ko\u0161ice-fountain 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fb\/Ko%C5%A1ice-fountain_3.jpg\/512px-Ko%C5%A1ice-fountain_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ko%C5%A1ice-fountain_3.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ\u00e1nos Korom Dr.\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Zen\u00e9l\u0151 sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"zenelo-szokokut","note":"","history":"1986-ban hozt\u00e1k l\u00e9tre."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}