exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Ipolyság Zászló

Ipolyság

Šahy
Ipolyság
Szlovák:
Šahy
Német:
Eipelschlag
Vármegye:
Hont
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Nyitrai
Folyó:
Ipoly
Tengerszint feletti magasság:
135 m
GPS koordináták:
48.069794, 18.94808
Google térkép:
Népesség
Népesség:
7e
Magyarok aránya:
57.84%
Népesség 1910-ben
Összesen 4206
Magyarok 95.17%
Szlovákok 2.9%

Hont vármegye egykori székhelye 1920-ig, a magyar város elcsatolásáig viselhette ezt a címet. A 20. század elején megnyílt Honti Múzeumot a város elcsatolása után a csehszlovákok megszüntették, de 1992-ben az eredeti gyűjtemény visszaszerzését követően újra nyithatott. A volt vármegyeháza, ma városháza épületében Simonyi Lajos képeiből álló galéria tekinthető meg. Az Ipoly-parti város a 20. századi üldöztetések ellenére ma is őrzi magyar többségét.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1237
Először említették "Saag" néven IV. Béla oklevelében. A régi magyar "ság" főnév dombot jelentett. Ekörül alapította premontrei kolostorát a Hont-Pázmány nemzetségbeli Márton bán.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1405
Vásártartási jogot kapott.
1446
Lévai Cseh László cseh zsoldosaival elfoglalta és kirabolta a premontrei kolostort.
15. század közepe
Első erődítményei ekkor épültek.
1451
Jiskra szállta meg, akitől Hunyadi János foglalta vissza.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1546
Királyi rendeletre megerősítették, kolostorát várrá alakították.
1550
A török sikertelenül ostromolta.
1552
A törökök elfoglalták.
1595
Felszabadították a török alól, ezután erődítéseit lebontották.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1704
II. Rákóczi Ferenc itt fogadta az erdélyi küldöttséget, ami fejedelemmé választásának hírét hozta.
1806
Hont vármegye székhelyét Kemencéről Ipolyságra helyezték át. 1922-ig viselte a címet.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1849. január 11.
Guyon Richárd és Anton Csorich csapatai megütköztek a város mellett a szabadságharc alatt.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1886
A vasút elérte a várost, 1909-re Budapesttel is vasúti összeköttetés létesült.
1913
Állami főgimnázium létesült, ami 1939-ben Szondy György nevét vette fel.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 10.
Cseh légionáriusok szállták meg a várost.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. május 29.
A Tanácsköztársaság csapatai visszafoglalták.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1938. november 2.
Első bécsi döntés
Több...
1938. november 2.
Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte.
1938. november 2.
Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Ipolyságot.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Nagyboldogasszony-templom
Rímsko-katolícky kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nagyboldogasszony-templom
Története

A premontreiek építették az első templomot a 13. század első felében, amit a törökök 1552-ben elpusztítottak.

1734-ben a jezsuiták építették újjá reneszánsz-barokk stílusban. Két oldalsó mellékoltára (Jézus Szent Szíve és Lourdes-i Szűzanya) a 20. századból származik. 16. századi Szűz Mária szoborral rendelkezik.

Református templom
Kostol Reformovanej cirkvi
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

2008 és 2014 között épült.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1906-ban épült.

Kálvária
Kalvaria-Ipolysag-2007-7
Pe-Jo / Public domain
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálvária
Története

1907-ben épült a város keleti szélén.

Monostor
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Monostor
Története

1237 körül megépült a premontrei kanonokrend kolostora a Hont-Pázmány nemzetségből való Márton bán vezetésével, aki vagyonát a kolostorra hagyta. 1241-42-ben a tatárok pusztították, 1446-ban Lévai Cseh László cseh zsoldosai fosztották ki, 1451-ben Jiskra huszita fosztogatói foglalták el, akiket Hunyadi János vert ki onnan. A 16. században megerősítették és várrá alakították. 1550-ben Jakusich Ferenc vezetésével megvédték a töröktől. 1552-ben Drégely elestének hírére védői felgyújtották és elhagyták. 1552-től 1595-ig és 1626-tól 1686-ig török kézen volt. I. Lipót a jezsuitáknak adományozta, akik gazdasági épületeket és magtárat építettek a romjain. A kolostorra a templom béleletes kapuja és a kerengő gótikus ívei emlékeztetnek.

Neológ zsinagóga
Synagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
rendezvényközpont
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Neológ zsinagóga
Története

A zsidók 1840 után jelentek meg a városban. 1852-ben épült a status quo ante zsinagóga, ami jelenleg kulturális központ.

Középületek
Egykori vármegyeháza, jelenleg városháza és Simonyi Lajos Galéria
Mestský úrad Šahy
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Egykori vármegyeháza, jelenleg városháza és Simonyi Lajos Galéria
Története

1827 és 1857 között épült copf-klasszicista stílusban, Hont vármegye székhelye volt. 1902-ben itt nyílt meg a Honti Múzeum.

A városháza épületében található a Simonyi Lajos képeiből álló galéria.

Volt pénzügyi palota, ma gimnázium
Eredetileg:
közigazgatás / államigazgatás
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Fegyverneki Ferenc Gimnázium
Felkeres
Volt pénzügyi palota, ma gimnázium
Története

A 20. század elején épült.

Kulturális létesítmények
Római katolikus elemi iskola
Odborné Učilište - Internátne
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Megjegyzés:
Bentlakásos szakmunkásképző
Felkeres
Római katolikus elemi iskola
Története

1872-ben épült.

Honti Múzeum
Hontianske múzeum 
Eredetileg:
nincs adat
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Honti Múzeum
Története

1898-ban a vármegyeházán országos hírű kiállítást rendeztek Pongrácz Elemér és Matunák Mihály szervezésében. Ezután elhatározták a múzeum létrehozását, ami 1902-ben nyílt meg Honti Múzeum néven. Első igazgatója Pongrácz Elemér lett. A múzeum 1924-ig működhetett, ekkor gyűjteményét a selmecbányai Bányamúzeum vette át.

1992-ben nyitott meg a múzeum és a galéria újból. Eredeti gyűjteményét nagyrészt visszaszerezték. A városháza, egykori vármegyeháza épületében található a Simonyi Lajos képeiből álló galéria és az időszaki kiállításokat is itt rendezik.

A múzeum helytörténeti, régészeti, néprajzi, képzőművészeti tárlata a felújított Mühlstein házban található a Rotarides utcában.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Egykori Centrál Szálló
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
ház
Felkeres
Egykori Centrál Szálló
Története

1906-ban épült. Homlokzatán a Centrál felirat olvasható.

Egykori Lengyel Szálló
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
ház
Felkeres
Egykori Lengyel Szálló
Története

A 19. század végén épült. 1932-ben Móricz Zsigmond is megszállt benne.

Volt takarékpénztár, OTP bank
Eredetileg:
bank
Jelenleg:
bank
Felkeres
Volt takarékpénztár, OTP bank
Története

Emlékművek
Szent István király szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szent István király szobra
Története

2013-ban avatták fel a katolikus templom előtti téren, Dr. Kernács Károly alkotása.

Sajó Sándor mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Sajó Sándor mellszobra
Története

Sajó Sándor (1868-1933) Ipolyságon született magyar költő, tanár.

Nepomuki Szent János szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Nepomuki Szent János szobra
Története

A 18. század második felében helyezték el az Ipoly feletti híd kőkorlátjára. A második világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a hidat, a szobor is megsemmisült. 2010-ben új szobrot emeltek, mely Mag Gyula alkotása.

Szeplőtelen Istenanya szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szeplőtelen Istenanya szobra
Története

1859-ben állították a Fő téren.

Szent Flórián-szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Flórián-szobor
Története

A 18. században létesült.

Múzeumok és Galériák
Neológ zsinagóga
Synagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
rendezvényközpont
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Neológ zsinagóga
Története

A zsidók 1840 után jelentek meg a városban. 1852-ben épült a status quo ante zsinagóga, ami jelenleg kulturális központ.

Egykori vármegyeháza, jelenleg városháza és Simonyi Lajos Galéria
Mestský úrad Šahy
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Egykori vármegyeháza, jelenleg városháza és Simonyi Lajos Galéria
Története

1827 és 1857 között épült copf-klasszicista stílusban, Hont vármegye székhelye volt. 1902-ben itt nyílt meg a Honti Múzeum.

A városháza épületében található a Simonyi Lajos képeiből álló galéria.

Honti Múzeum
Hontianske múzeum 
Eredetileg:
nincs adat
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Honti Múzeum
Története

1898-ban a vármegyeházán országos hírű kiállítást rendeztek Pongrácz Elemér és Matunák Mihály szervezésében. Ezután elhatározták a múzeum létrehozását, ami 1902-ben nyílt meg Honti Múzeum néven. Első igazgatója Pongrácz Elemér lett. A múzeum 1924-ig működhetett, ekkor gyűjteményét a selmecbányai Bányamúzeum vette át.

1992-ben nyitott meg a múzeum és a galéria újból. Eredeti gyűjteményét nagyrészt visszaszerezték. A városháza, egykori vármegyeháza épületében található a Simonyi Lajos képeiből álló galéria és az időszaki kiállításokat is itt rendezik.

A múzeum helytörténeti, régészeti, néprajzi, képzőművészeti tárlata a felújított Mühlstein házban található a Rotarides utcában.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.0697940000","long":"18.9480800000"},"townlink":"ipolysag-sahy","town":{"townId":37,"active":1,"name_HU":"Ipolys\u00e1g","name_LO":"\u0160ahy","name_GE":"Eipelschlag","name_LT":"","seolink":"ipolysag-sahy","listorder":25,"oldcounty":5,"country":2,"division":2,"altitude":"135","gps_lat":"48.0697940000","gps_long":"18.9480800000","population":7,"hungarian_2011":57.84,"population_1910":4206,"hungarian_1910":95.17,"german_1910":0,"slovak_1910":2.9,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g025.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g025\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/Ipolys%C3%A1g025.JPG\/512px-Ipolys%C3%A1g025.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g025.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Ipoly-v\u00f6lgy","river":"Ipoly","description":"Hont v\u00e1rmegye egykori sz\u00e9khelye 1920-ig, a magyar v\u00e1ros elcsatol\u00e1s\u00e1ig viselhette ezt a c\u00edmet. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n megny\u00edlt Honti M\u00fazeumot a v\u00e1ros elcsatol\u00e1sa ut\u00e1n a csehszlov\u00e1kok megsz\u00fcntett\u00e9k, de 1992-ben az eredeti gy\u0171jtem\u00e9ny visszaszerz\u00e9s\u00e9t k\u00f6vet\u0151en \u00fajra nyithatott. A volt v\u00e1rmegyeh\u00e1za, ma v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9p\u00fclet\u00e9ben Simonyi Lajos k\u00e9peib\u0151l \u00e1ll\u00f3 gal\u00e9ria tekinthet\u0151 meg. Az Ipoly-parti v\u00e1ros a 20. sz\u00e1zadi \u00fcld\u00f6ztet\u00e9sek ellen\u00e9re ma is \u0151rzi magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9t.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@1237|El\u0151sz\u00f6r eml\u00edtett\u00e9k \u0022Saag\u0022 n\u00e9ven IV. B\u00e9la oklevel\u00e9ben. A r\u00e9gi magyar \u0022s\u00e1g\u0022 f\u0151n\u00e9v dombot jelentett. Ek\u00f6r\u00fcl alap\u00edtotta premontrei kolostor\u00e1t a Hont-P\u00e1zm\u00e1ny nemzets\u00e9gbeli M\u00e1rton b\u00e1n.@#5|@#6|@1405|V\u00e1s\u00e1rtart\u00e1si jogot kapott.@1446|L\u00e9vai Cseh L\u00e1szl\u00f3 cseh zsoldosaival elfoglalta \u00e9s kirabolta a premontrei kolostort.@15. sz\u00e1zad k\u00f6zepe|Els\u0151 er\u0151d\u00edtm\u00e9nyei ekkor \u00e9p\u00fcltek.@1451|Jiskra sz\u00e1llta meg, akit\u0151l Hunyadi J\u00e1nos foglalta vissza.@#8|@#11|@1546|Kir\u00e1lyi rendeletre meger\u0151s\u00edtett\u00e9k, kolostor\u00e1t v\u00e1rr\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k.@1550|A t\u00f6r\u00f6k sikertelen\u00fcl ostromolta.@1552|A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k elfoglalt\u00e1k.@1595|Felszabad\u00edtott\u00e1k a t\u00f6r\u00f6k al\u00f3l, ezut\u00e1n er\u0151d\u00edt\u00e9seit lebontott\u00e1k.@#25|@#27|@1704|II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc itt fogadta az erd\u00e9lyi k\u00fcld\u00f6tts\u00e9get, ami fejedelemm\u00e9 v\u00e1laszt\u00e1s\u00e1nak h\u00edr\u00e9t hozta.@1806|Hont v\u00e1rmegye sz\u00e9khely\u00e9t Kemenc\u00e9r\u0151l Ipolys\u00e1gra helyezt\u00e9k \u00e1t. 1922-ig viselte a c\u00edmet.@#28|@1849. janu\u00e1r 11.|Guyon Rich\u00e1rd \u00e9s Anton Csorich csapatai meg\u00fctk\u00f6ztek a v\u00e1ros mellett a szabads\u00e1gharc alatt.@#30|@1886|A vas\u00fat el\u00e9rte a v\u00e1rost, 1909-re Budapesttel is vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9s l\u00e9tes\u00fclt.@1913|\u00c1llami f\u0151gimn\u00e1zium l\u00e9tes\u00fclt, ami 1939-ben Szondy Gy\u00f6rgy nev\u00e9t vette fel.@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r 10.|Cseh l\u00e9gion\u00e1riusok sz\u00e1llt\u00e1k meg a v\u00e1rost.@#34|@1919. m\u00e1jus 29.|A Tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g csapatai visszafoglalt\u00e1k.@#36|@#37|@1938. november 2.|Az I. b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Magyarorsz\u00e1g visszakapta Ipolys\u00e1got.@#41|@#42|@#43|@#44|&"},"sights":[{"sightId":727,"townId":37,"active":1,"name_LO":"R\u00edmsko-katol\u00edcky kostol","address":"\u0160kolsk\u00e1 ulica 8","mapdata":"1|750|809","gps_lat":"48.0695950000","gps_long":"18.9514090000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nagyboldogasszony-plebaniatemplom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g039.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g039\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4a\/Ipolys%C3%A1g039.JPG\/256px-Ipolys%C3%A1g039.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g039.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nagyboldogasszony-templom ","seolink":"nagyboldogasszony-templom","note":"","history":"A premontreiek \u00e9p\u00edtett\u00e9k az els\u0151 templomot a 13. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben, amit a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k 1552-ben elpuszt\u00edtottak.@1734-ben a jezsuit\u00e1k \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1 renesz\u00e1nsz-barokk st\u00edlusban. K\u00e9t oldals\u00f3 mell\u00e9kolt\u00e1ra (J\u00e9zus Szent Sz\u00edve \u00e9s Lourdes-i Sz\u0171zanya) a 20. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmazik. 16. sz\u00e1zadi Sz\u0171z M\u00e1ria szoborral rendelkezik."},{"sightId":728,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"Kapitulsk\u00e1\u00a0","mapdata":"1|743|830","gps_lat":"48.0693460000","gps_long":"18.9514280000","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/ipolysagi-monostor\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pe-Jo \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g-premontrei_kolostor.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g-premontrei kolostor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a8\/Ipolys%C3%A1g-premontrei_kolostor.JPG\/512px-Ipolys%C3%A1g-premontrei_kolostor.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g-premontrei_kolostor.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPe-Jo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Monostor","seolink":"monostor","note":"","history":"1237 k\u00f6r\u00fcl meg\u00e9p\u00fclt a premontrei kanonokrend kolostora a Hont-P\u00e1zm\u00e1ny nemzets\u00e9gb\u0151l val\u00f3 M\u00e1rton b\u00e1n vezet\u00e9s\u00e9vel, aki vagyon\u00e1t a kolostorra hagyta. 1241-42-ben a tat\u00e1rok puszt\u00edtott\u00e1k, 1446-ban L\u00e9vai Cseh L\u00e1szl\u00f3 cseh zsoldosai fosztott\u00e1k ki, 1451-ben Jiskra huszita fosztogat\u00f3i foglalt\u00e1k el, akiket Hunyadi J\u00e1nos vert ki onnan. A 16. sz\u00e1zadban meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s v\u00e1rr\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k. 1550-ben Jakusich Ferenc vezet\u00e9s\u00e9vel megv\u00e9dt\u00e9k a t\u00f6r\u00f6kt\u0151l. 1552-ben Dr\u00e9gely elest\u00e9nek h\u00edr\u00e9re v\u00e9d\u0151i felgy\u00fajtott\u00e1k \u00e9s elhagyt\u00e1k. 1552-t\u0151l 1595-ig \u00e9s 1626-t\u00f3l 1686-ig t\u00f6r\u00f6k k\u00e9zen volt. I. Lip\u00f3t a jezsuit\u00e1knak adom\u00e1nyozta, akik gazdas\u00e1gi \u00e9p\u00fcleteket \u00e9s magt\u00e1rat \u00e9p\u00edtettek a romjain. A kolostorra a templom b\u00e9leletes kapuja \u00e9s a kereng\u0151 g\u00f3tikus \u00edvei eml\u00e9keztetnek."},{"sightId":729,"townId":37,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00fd \u00farad \u0160ahy","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie 34\/34, 936 01 \u0160ahy","mapdata":"1|497|806","gps_lat":"48.0696200000","gps_long":"18.9473160000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"99","homepage":"http:\/\/hu.sahy.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g015.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g015\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d4\/Ipolys%C3%A1g015.JPG\/512px-Ipolys%C3%A1g015.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g015.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za, jelenleg v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9s Simonyi Lajos Gal\u00e9ria","seolink":"egykori-varmegyehaza-jelenleg-varoshaza-es-simonyi-lajos-galeria","note":"","history":"1827 \u00e9s 1857 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt copf-klasszicista st\u00edlusban, Hont v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye volt. 1902-ben itt ny\u00edlt meg a Honti M\u00fazeum.@A v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9p\u00fclet\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3 a Simonyi Lajos k\u00e9peib\u0151l \u00e1ll\u00f3 gal\u00e9ria."},{"sightId":730,"townId":37,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"F. R\u00e1k\u00f3cziho II 597\/18, 936 01 \u0160ahy","mapdata":"1|828|756","gps_lat":"48.0702750000","gps_long":"18.9522360000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Evang\u00e9likus templom ","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1906-ban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":731,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"Podz\u00e1mock\u00e1 553\/10, 936 01 \u0160ahy","mapdata":"1|994|628","gps_lat":"48.0716270000","gps_long":"18.9557020000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kalvaria-Ipolysag-3760","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pe-Jo \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kalvaria-Ipolysag-2007-7.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kalvaria-Ipolysag-2007-7\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/71\/Kalvaria-Ipolysag-2007-7.JPG\/512px-Kalvaria-Ipolysag-2007-7.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kalvaria-Ipolysag-2007-7.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPe-Jo\u003C\/a\u003E \/ Public domain","name":"K\u00e1lv\u00e1ria","seolink":"kalvaria","note":"","history":"1907-ben \u00e9p\u00fclt a v\u00e1ros keleti sz\u00e9l\u00e9n."},{"sightId":732,"townId":37,"active":1,"name_LO":"Synag\u00f3ga","address":"N\u00e1mestie B\u00e9lu Bart\u00f3ka 12, 936 01 \u0160ahy","mapdata":"1|574|642","gps_lat":"48.0716450000","gps_long":"18.9484670000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"106","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Status-quo-ante-zsinagoga-Ipolysag-1002","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Neol\u00f3g zsinag\u00f3ga ","seolink":"neolog-zsinagoga","note":"","history":"A zsid\u00f3k 1840 ut\u00e1n jelentek meg a v\u00e1rosban. 1852-ben \u00e9p\u00fclt a status quo ante zsinag\u00f3ga, ami jelenleg kultur\u00e1lis k\u00f6zpont."},{"sightId":733,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie ","mapdata":"1|599|784","gps_lat":"48.0697580000","gps_long":"18.9490170000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Lengyel Sz\u00e1ll\u00f3 ","seolink":"egykori-lengyel-szallo","note":"","history":"A 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt. 1932-ben M\u00f3ricz Zsigmond is megsz\u00e1llt benne."},{"sightId":734,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"SNP 4","mapdata":"1|507|562","gps_lat":"48.0723850000","gps_long":"18.9474440000","religion":0,"oldtype":"15","newtype":"74","homepage":"https:\/\/cogff.edupage.org\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt p\u00e9nz\u00fcgyi palota, ma gimn\u00e1zium ","seolink":"volt-penzugyi-palota-ma-gimnazium","note":"Fegyverneki Ferenc Gimn\u00e1zium","history":"A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":735,"townId":37,"active":1,"name_LO":"Odborn\u00e9 U\u010dili\u0161te - Intern\u00e1tne","address":"Kapitulsk\u00e1 653, 936 01 \u0160ahy","mapdata":"1|695|797","gps_lat":"48.0697460000","gps_long":"18.9506510000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g038.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g038\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1c\/Ipolys%C3%A1g038.JPG\/512px-Ipolys%C3%A1g038.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g038.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00f3mai katolikus elemi iskola ","seolink":"romai-katolikus-elemi-iskola","note":"Bentlak\u00e1sos szakmunk\u00e1sk\u00e9pz\u0151","history":"1872-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":736,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"Hontianska cesta","mapdata":"1|615|863","gps_lat":"48.0688960000","gps_long":"18.9493740000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g024.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g024\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/25\/Ipolys%C3%A1g024.JPG\/512px-Ipolys%C3%A1g024.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g024.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Centr\u00e1l Sz\u00e1ll\u00f3 ","seolink":"egykori-central-szallo","note":"","history":"1906-ban \u00e9p\u00fclt. Homlokzat\u00e1n a Centr\u00e1l felirat olvashat\u00f3."},{"sightId":737,"townId":37,"active":1,"name_LO":"Hontianske m\u00fazeum\u00a0","address":"J. Rotaridesa 13, 936 01 \u0160ahy","mapdata":"1|581|587","gps_lat":"48.0720920000","gps_long":"18.9487800000","religion":0,"oldtype":"120","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pe-Jo \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Honti m\u00fazeum -Ipolys\u00e1g2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3b\/Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\/512px-Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Honti_m%C3%BAzeum_-Ipolys%C3%A1g2.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPe-Jo\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Honti M\u00fazeum ","seolink":"honti-muzeum","note":"","history":"1898-ban a v\u00e1rmegyeh\u00e1z\u00e1n orsz\u00e1gos h\u00edr\u0171 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1st rendeztek Pongr\u00e1cz Elem\u00e9r \u00e9s Matun\u00e1k Mih\u00e1ly szervez\u00e9s\u00e9ben. Ezut\u00e1n elhat\u00e1rozt\u00e1k a m\u00fazeum l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1t, ami 1902-ben ny\u00edlt meg Honti M\u00fazeum n\u00e9ven. Els\u0151 igazgat\u00f3ja Pongr\u00e1cz Elem\u00e9r lett. A m\u00fazeum 1924-ig m\u0171k\u00f6dhetett, ekkor gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t a selmecb\u00e1nyai B\u00e1nyam\u00fazeum vette \u00e1t.@1992-ben nyitott meg a m\u00fazeum \u00e9s a gal\u00e9ria \u00fajb\u00f3l. Eredeti gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t nagyr\u00e9szt visszaszerezt\u00e9k. A v\u00e1rosh\u00e1za, egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za \u00e9p\u00fclet\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3 a Simonyi Lajos k\u00e9peib\u0151l \u00e1ll\u00f3 gal\u00e9ria \u00e9s az id\u0151szaki ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sokat is itt rendezik.@A m\u00fazeum helyt\u00f6rt\u00e9neti, r\u00e9g\u00e9szeti, n\u00e9prajzi, k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti t\u00e1rlata a fel\u00faj\u00edtott M\u00fchlstein h\u00e1zban tal\u00e1lhat\u00f3 a Rotarides utc\u00e1ban."},{"sightId":738,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e9 n\u00e1mestie ","mapdata":"1|548|760","gps_lat":"48.0700990000","gps_long":"18.9480720000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g030.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g030\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/43\/Ipolys%C3%A1g030.JPG\/256px-Ipolys%C3%A1g030.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g030.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szepl\u0151telen Istenanya szobra ","seolink":"szeplotelen-istenanya-szobra","note":"","history":"1859-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k a F\u0151 t\u00e9ren."},{"sightId":739,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"Janka Kr\u00e1l'a","mapdata":"1|345|817","gps_lat":"48.0694470000","gps_long":"18.9445900000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g014.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g014\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4e\/Ipolys%C3%A1g014.JPG\/256px-Ipolys%C3%A1g014.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g014.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Fl\u00f3ri\u00e1n-szobor","seolink":"szent-florian-szobor","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zadban l\u00e9tes\u00fclt."},{"sightId":740,"townId":37,"active":1,"name_LO":"Kostol Reformovanej cirkvi","address":"N\u00e1mestie Milana Rastislava \u0160tef\u00e1nika","mapdata":"1|696|166","gps_lat":"48.0770020000","gps_long":"18.9506740000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.ipolysag.reformatus.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"2008 \u00e9s 2014 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":741,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"Ipoly h\u00edd h\u00eddf\u0151j\u00e9n\u00e9l","mapdata":"1|623|913","gps_lat":"48.0683500000","gps_long":"18.9494930000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/nepomuki-szent-janos-szobra-19\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g002.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g002\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ac\/Ipolys%C3%A1g002.JPG\/256px-Ipolys%C3%A1g002.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g002.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nepomuki Szent J\u00e1nos szobra","seolink":"nepomuki-szent-janos-szobra","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben helyezt\u00e9k el az Ipoly feletti h\u00edd k\u0151korl\u00e1tj\u00e1ra. A m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa v\u00e9g\u00e9n a visszavonul\u00f3 n\u00e9met csapatok felrobbantott\u00e1k a hidat, a szobor is megsemmis\u00fclt. 2010-ben \u00faj szobrot emeltek, mely Mag Gyula alkot\u00e1sa."},{"sightId":742,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"\u0160kolsk\u00e1 ulica 8","mapdata":"1|731|804","gps_lat":"48.0696640000","gps_long":"18.9513120000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/sajo-sandor-mellszobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g042.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g042\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/03\/Ipolys%C3%A1g042.JPG\/256px-Ipolys%C3%A1g042.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g042.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Saj\u00f3 S\u00e1ndor mellszobra ","seolink":"sajo-sandor-mellszobra","note":"","history":"Saj\u00f3 S\u00e1ndor (1868-1933) Ipolys\u00e1gon sz\u00fcletett magyar k\u00f6lt\u0151, tan\u00e1r."},{"sightId":743,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"\u0160kolsk\u00e1 ulica 8","mapdata":"1|719|797","gps_lat":"48.0697870000","gps_long":"18.9510180000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-istvan-kiraly-szobor\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Istv\u00e1n kir\u00e1ly szobra","seolink":"szent-istvan-kiraly-szobra","note":"","history":"2013-ban avatt\u00e1k fel a katolikus templom el\u0151tti t\u00e9ren, Dr. Kern\u00e1cs K\u00e1roly alkot\u00e1sa."},{"sightId":744,"townId":37,"active":1,"name_LO":"","address":"OTP Banka - pobo\u010dka E. B. Luk\u00e1\u010da \u0160ahy","mapdata":"1|642|743","gps_lat":"48.0703470000","gps_long":"18.9496920000","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g037.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ipolys\u00e1g037\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2d\/Ipolys%C3%A1g037.JPG\/512px-Ipolys%C3%A1g037.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ipolys%C3%A1g037.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Volt takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r, OTP bank","seolink":"volt-takarekpenztar-otp-bank","note":"","history":""}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}