exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Igló Zászló

Igló

Spišská Nová Ves
Igló
Szlovák:
Spišská Nová Ves
Német:
Zipser Neudorf
Latin:
Villa Nova, Iglovia
Vármegye:
Szepes
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Kassai
Folyó:
Hernád
Tengerszint feletti magasság:
506 m
GPS koordináták:
48.943979, 20.567557
Google térkép:
Népesség
Népesség:
37e
Magyarok aránya:
0.15%
Népesség 1910-ben
Összesen 10525
Magyarok 33.19%
Németek 16.97%
Szlovákok 48.48%
Címer
Coa Slovakia Town Igló
Madboy74 [CC0]
via Wikimedia Commons

A Hernád-parti kisváros melletti gyönyörű karsztvidéket Hajts Béla, a Kárpát Egyesület tagja nevezte el Felső Magyarország Paradicsomának, ezt nevezték át a szlovákok aztán Szlovák Paradicsomnak (Slovensky Raj), és Iglót ezen vidék fővárosának tartják. A várost a tatárjárás után IV. Béla által a Szepességbe betelepített szászok alapították. Híres volt rézbányászatáról és Gál Konrád harangöntödéjéről, amelynek emlékművet is állítottak. 1778-tól 1876-ig a szepesi szász városok tartományának központja volt. A szepesi szászok támogatták a magyarok szabadságharcát a Habsburg Birodalommal szemben 1848-1849-ben, melynek emlékművét a csehszlovák betolakodók 1919-ben megsemmisítették. A csehszlovák invázió idején a szászok kinyilvánították, hogy továbbra is Magyarországhoz kívánnak tartozni. Sajnos a nagyhatalmakat a helyiek véleménye nem érdekelte. Az újdonsült Csehszlovákiának nem volt szüksége az őslakos nemzetiségekre, és a második világháború után kapva a kedvező lehetőségen a szászokat egyből ki is telepítették.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1268
IV. Béla 1268-as oklevele szerint a csehországi Iglau városából telepített be németeket (szászokat).
1279
Első említése Igloszásza néven.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1380
Nagy Lajos bányavárosi rangra emelte (rézbányászat), híres volt Gál Konrád harangöntödéje.
1412. november 8.
Zsigmond király zálogba adott 13 szepesi várost (Szepesbéla, Duránd, Felka, Igló, Leibic, Mateóc, Ménhárd, Poprád, Ruszkin, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesváralja, Sztrázsa), valamint három várkastélyt (Gnézda, Podolin és Lubló) II. Ulászló lengyel király (ur. 1386-1434) számára, a zálog 1772-ig (formálisan 1773. szept. 18-ig) tartott. Zsigmondnak a Velence által elfoglalt dalmát városok visszaszerzésére indított, végül kudarccal végződött háborújához volt szüksége a pénzre.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1678. szeptember 17.
Thököly Imre kuruc hada megérkezett Iglóba.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682. nyara - 1683. vége
Thököly Imre kuruc vezér hatalmában volt.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1684. december 14.
A császáriak Schulz vezetésével Igló mellett ismét megriasztották Thököly Imre kuruc vezér táborát.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1778-1876
A szepesi városok központja volt.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848-49
A szepesi szászok támogatták a magyarok szabadságharcát.
1849. február 2.
A császári csapatok éjjel meglepték a magyar csapatokat, de Guyon Richárd sikeresen rendezte a soraikat és ellentámadást indított. Február 5-én az osztrákok által védett Branyiszkói-hágón sikeresen áttört csapataival, ami lehetővé tette a magyar hadak egyesítését, és a dicsőséges tavaszi hadjáratot.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1870
Vasúti összeköttetést kapott. A Kassa-Oderberg (ma Bohumín, Szilézia, Csehország) vasútvonal (1869-1872 között készült el, magánvasúttársaság tulajdonában).
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. decembere
A szepesi szászok a Magyarországhoz való tartozás iránti szándékukat nyilvánították ki. Nem sokkal ezután a Csehszlovák légió megszállta a Szepességet.
1918. december 16.
A csehszlovákok megszállták Iglót.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945
A város magyar és német lakosságát megfosztották állampolgári jogaitól, a poprádi koncentrációs táborba vitték, majd kitelepítették.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szűz Mária mennybevétele plébániatemplom
Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária mennybevétele plébániatemplom
Története

1380-ban kezdték építeni gótikus stílusban. 1395-ben épült hozzá a gótikus Szent Mihály-kápolna. 1742-ben és 1772-ben barokk átépítést végeztek rajta. 1849-ben a tornyát leágyúzták, az 1870-es években épült újjá Steindl Imre tervei alapján neogótikus stílusban. 87 méter magas, Szlovákia legmagasabb templomtornya. Főoltárát 1751-ben Reich János festette "Mária szeplőtelen fogantatása" címmel. Tornyában megtekinthető a 92 cm-es átmérőjű Halál-harang, melyet Wagner János, a 14. században alapított Konrád-féle harangöntő műhely utolsó jelentős harangöntő mestere készített 1486-ban.

Szeplőtelen Fogantatás temploma
Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szeplőtelen Fogantatás temploma
Története

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1790 és 1796 között copf stílusban épült. Oltárképe 1797-ből származik "Krisztus az Olajfák hegyén" címet viseli és S.G.Stünder alkotása.

Plébánia
Farský úrad
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Plébánia
Története

Középületek
Városháza
Mesto Spišská Nová Ves
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1777 és 1779 között klasszicista stílusban épült. Azelőtt a Provinciális-ház volt a városháza.

Provinciális (Tartományi) ház, Szepesi Múzeum
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Provinciális (Tartományi) ház, Szepesi Múzeum
Története

Középkori épület, egykori városháza, állítólag itt kötött békét I. (Jagelló) Ulászló magyar király és a cseh huszita rablóvezér, Jiskra.

1777-ben az épületet a 14 szepesi város tartománya vásárolta meg a várostól (innen származik a neve), ahol közigazgatási székhelyet hozott létre, mely 1876-ig működött. A tartomány megszűnése után az épület Szepes vármegye tulajdona lett, majd 1894-ben a 16 szepesi város takarékpénztára vásárolta meg. 1954 óta a Szepességi helytörténeti múzeum kiállításainak ad teret.

Kulturális létesítmények
Színház és Vigadó
Spišské divadlo
Eredetileg:
színház / opera, vigadó / koncertterem, vendéglő / cukrászda / kávéház
Jelenleg:
színház / opera, vendéglő / cukrászda / kávéház, rendezvényközpont
Felkeres
Színház és Vigadó
Története

1899-től 1902-ig épült szecessziós stílusban. Gerster Kálmán építész tervezte, és a színházon kívül egy szállodának, koncertteremnek és kávéháznak is helyt adott. Ma a Szepesi Színház, a városi kulturális központ és a „Reduta“ nevet viselő helyi televízió székhelye, és egy étterem is működik benne.

Magánlakhelyek
Szepességi Művészek Galériája
Galéria umelcov Spiša
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Szepességi Művészek Galériája
Története

16. századi reneszánsz épületben található. Hanula József rajzai és festményei is megtekinthetők benne.

Emlékművek
Konrád Mester harangöntödéjének emlékműve
Zvon prianí
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Konrád Mester harangöntödéjének emlékműve
Története

Konrád mester harangöntödéjéről szóló első írásos emlék 1357-ből származik. A mester utódai a műhelyt egészen 1527-ig tartották fenn. Harangjai a mai napig szólnak Szepeshelyen, Kassán, Kőszegen, de még Krakkó főterén is. Az emlékművet 2012-ben, a műhely alapításának 655. évfordulóján adták át. Az emlékmű mellett látható Wagner János harangja, melyet Konrád mester műhelyében öntöttek a 14. és 15. század fordulóján. Eredetileg a márkusfalvi plébániatemplom tornyában volt elhelyezve.

Csontváry Kosztka Tivadar mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Csontváry Kosztka Tivadar mellszobra
Története

1994-ben leplezték le a világhírű magyar festő mellszobrát helyi művészek.

Honvéd-emlékmű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Felkeres
Honvéd-emlékmű
Története

A téli hadjárat során 1849 februárjában Igló város védelméért vívott csatában elesett 67 honvéd. A Honvéd-emlékművet 1919. március 16-án a megszálló csehszlovákok megsemmisítették.

Immaculata-oszlop
Pamätný stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Immaculata-oszlop
Története

1724-ben állították. Az egykori lengyel polgármester, Lubomirski Konstantin Teodor támogatásával épült az ún. lengyel zálog idején. Az Immaculatát a lőcsei Friedrich Horn kőfaragó szobrász készítette.

Múzeumok és Galériák
Provinciális (Tartományi) ház, Szepesi Múzeum
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Provinciális (Tartományi) ház, Szepesi Múzeum
Története

Középkori épület, egykori városháza, állítólag itt kötött békét I. (Jagelló) Ulászló magyar király és a cseh huszita rablóvezér, Jiskra.

1777-ben az épületet a 14 szepesi város tartománya vásárolta meg a várostól (innen származik a neve), ahol közigazgatási székhelyet hozott létre, mely 1876-ig működött. A tartomány megszűnése után az épület Szepes vármegye tulajdona lett, majd 1894-ben a 16 szepesi város takarékpénztára vásárolta meg. 1954 óta a Szepességi helytörténeti múzeum kiállításainak ad teret.

Szepességi Művészek Galériája
Galéria umelcov Spiša
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Szepességi Művészek Galériája
Története

16. századi reneszánsz épületben található. Hanula József rajzai és festményei is megtekinthetők benne.

Színház és Vigadó
Spišské divadlo
Eredetileg:
színház / opera, vigadó / koncertterem, vendéglő / cukrászda / kávéház
Jelenleg:
színház / opera, vendéglő / cukrászda / kávéház, rendezvényközpont
Felkeres
Színház és Vigadó
Története

1899-től 1902-ig épült szecessziós stílusban. Gerster Kálmán építész tervezte, és a színházon kívül egy szállodának, koncertteremnek és kávéháznak is helyt adott. Ma a Szepesi Színház, a városi kulturális központ és a „Reduta“ nevet viselő helyi televízió székhelye, és egy étterem is működik benne.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.9439790000","long":"20.5675570000"},"townlink":"iglo-spisska-nova-ves","town":{"townId":12,"active":1,"name_HU":"Igl\u00f3; Szepes\u00fajhely; Szepes\u00fajfalu","name_LO":"Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","name_GE":"Zipser Neudorf","name_LT":"Villa Nova, Iglovia","seolink":"iglo-spisska-nova-ves","listorder":20,"oldcounty":16,"country":2,"division":4,"altitude":"506","gps_lat":"48.9439790000","gps_long":"20.5675570000","population":37,"hungarian_2011":0.15,"population_1910":10525,"hungarian_1910":33.19,"german_1910":16.97,"slovak_1910":48.48,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia15.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 16Slovakia15\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0a\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia15.JPG\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia15.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia15.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"G\u00f6m\u00f6r-Szepesi \u00c9rchegys\u00e9g","river":"Hern\u00e1d","description":"A Hern\u00e1d-parti kisv\u00e1ros melletti gy\u00f6ny\u00f6r\u0171 karsztvid\u00e9ket Hajts B\u00e9la, a K\u00e1rp\u00e1t Egyes\u00fclet tagja nevezte el Fels\u0151 Magyarorsz\u00e1g Paradicsom\u00e1nak, ezt nevezt\u00e9k \u00e1t a szlov\u00e1kok azt\u00e1n Szlov\u00e1k Paradicsomnak (Slovensky Raj), \u00e9s Igl\u00f3t ezen vid\u00e9k f\u0151v\u00e1ros\u00e1nak tartj\u00e1k. A v\u00e1rost a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n IV. B\u00e9la \u00e1ltal a Szepess\u00e9gbe betelep\u00edtett sz\u00e1szok alap\u00edtott\u00e1k. H\u00edres volt r\u00e9zb\u00e1ny\u00e1szat\u00e1r\u00f3l \u00e9s G\u00e1l Konr\u00e1d harang\u00f6nt\u00f6d\u00e9j\u00e9r\u0151l, amelynek eml\u00e9km\u0171vet is \u00e1ll\u00edtottak. 1778-t\u00f3l 1876-ig a szepesi sz\u00e1sz v\u00e1rosok tartom\u00e1ny\u00e1nak k\u00f6zpontja volt. A szepesi sz\u00e1szok t\u00e1mogatt\u00e1k a magyarok szabads\u00e1gharc\u00e1t a Habsburg Birodalommal szemben 1848-1849-ben, melynek eml\u00e9km\u0171v\u00e9t a csehszlov\u00e1k betolakod\u00f3k 1919-ben megsemmis\u00edtett\u00e9k. A csehszlov\u00e1k inv\u00e1zi\u00f3 idej\u00e9n a sz\u00e1szok kinyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k, hogy tov\u00e1bbra is Magyarorsz\u00e1ghoz k\u00edv\u00e1nnak tartozni. Sajnos a nagyhatalmakat a helyiek v\u00e9lem\u00e9nye nem \u00e9rdekelte. Az \u00fajdons\u00fclt Csehszlov\u00e1ki\u00e1nak nem volt sz\u00fcks\u00e9ge az \u0151slakos nemzetis\u00e9gekre, \u00e9s a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n kapva a kedvez\u0151 lehet\u0151s\u00e9gen a sz\u00e1szokat egyb\u0151l ki is telep\u00edtett\u00e9k.","nameorigin":" IV. B\u00e9la 1268-as oklevele szerint a csehorsz\u00e1gi lglau v\u00e1ros\u00e1b\u00f3l telep\u00edtett le n\u00e9meteket.","history":"#1|@#3|@#5|@1268|IV. B\u00e9la 1268-as oklevele szerint a csehorsz\u00e1gi Iglau v\u00e1ros\u00e1b\u00f3l telep\u00edtett be n\u00e9meteket (sz\u00e1szokat).@1279|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se Iglosz\u00e1sza n\u00e9ven.@#6|@1380|Nagy Lajos b\u00e1nyav\u00e1rosi rangra emelte (r\u00e9zb\u00e1ny\u00e1szat), h\u00edres volt G\u00e1l Konr\u00e1d harang\u00f6nt\u00f6d\u00e9je.@1412. november 8.|Zsigmond kir\u00e1ly z\u00e1logba adott 13 szepesi v\u00e1rost (Szepesb\u00e9la, Dur\u00e1nd, Felka, Igl\u00f3, Leibic, Mate\u00f3c, M\u00e9nh\u00e1rd, Popr\u00e1d, Ruszkin, Szepesolaszi, Szepesszombat, Szepesv\u00e1ralja, Sztr\u00e1zsa), valamint h\u00e1rom v\u00e1rkast\u00e9lyt (Gn\u00e9zda, Podolin \u00e9s Lubl\u00f3) II. Ul\u00e1szl\u00f3 lengyel kir\u00e1ly (ur. 1386-1434) sz\u00e1m\u00e1ra, a z\u00e1log 1772-ig (form\u00e1lisan 1773. szept. 18-ig) tartott. Zsigmondnak a Velence \u00e1ltal elfoglalt dalm\u00e1t v\u00e1rosok visszaszerz\u00e9s\u00e9re ind\u00edtott, v\u00e9g\u00fcl kudarccal v\u00e9gz\u0151d\u00f6tt h\u00e1bor\u00faj\u00e1hoz volt sz\u00fcks\u00e9ge a p\u00e9nzre.@#8|@#11|@#21|@1678. szeptember 17.|Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc hada meg\u00e9rkezett Igl\u00f3ba.@#22|@1682. nyara - 1683. v\u00e9ge|Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r hatalm\u00e1ban volt.@#23|@1684. december 14.|A cs\u00e1sz\u00e1riak Schulz vezet\u00e9s\u00e9vel Igl\u00f3 mellett ism\u00e9t megriasztott\u00e1k Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r t\u00e1bor\u00e1t.@#24|@#25|@#27|@1778-1876|A szepesi v\u00e1rosok k\u00f6zpontja volt.@#28|@1848-49|A szepesi sz\u00e1szok t\u00e1mogatt\u00e1k a magyarok szabads\u00e1gharc\u00e1t.@1849. febru\u00e1r 2.|A cs\u00e1sz\u00e1ri csapatok \u00e9jjel meglept\u00e9k a magyar csapatokat, de Guyon Rich\u00e1rd sikeresen rendezte a soraikat \u00e9s ellent\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott. Febru\u00e1r 5-\u00e9n az osztr\u00e1kok \u00e1ltal v\u00e9dett Branyiszk\u00f3i-h\u00e1g\u00f3n sikeresen \u00e1tt\u00f6rt csapataival, ami lehet\u0151v\u00e9 tette a magyar hadak egyes\u00edt\u00e9s\u00e9t, \u00e9s a dics\u0151s\u00e9ges tavaszi hadj\u00e1ratot.@#30|@1870|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott. A Kassa-Oderberg (ma Bohum\u00edn, Szil\u00e9zia, Csehorsz\u00e1g) vas\u00fatvonal (1869-1872 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt el, mag\u00e1nvas\u00fatt\u00e1rsas\u00e1g tulajdon\u00e1ban).@#31|@#32|@1918. decembere|A szepesi sz\u00e1szok a Magyarorsz\u00e1ghoz val\u00f3 tartoz\u00e1s ir\u00e1nti sz\u00e1nd\u00e9kukat nyilv\u00e1n\u00edtott\u00e1k ki. Nem sokkal ezut\u00e1n a Csehszlov\u00e1k l\u00e9gi\u00f3 megsz\u00e1llta a Szepess\u00e9get.@1918. december 16.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Igl\u00f3t.@#36|@#38|@#41|@#42|@1945|A v\u00e1ros magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1g\u00e1t megfosztott\u00e1k \u00e1llampolg\u00e1ri jogait\u00f3l, a popr\u00e1di koncentr\u00e1ci\u00f3s t\u00e1borba vitt\u00e9k, majd kitelep\u00edtett\u00e9k.@#44|&"},"sights":[{"sightId":136,"townId":12,"active":1,"name_LO":"R\u00edmskokatol\u00edcky farsk\u00fd kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 1842\/6, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|634|606","gps_lat":"48.9437370000","gps_long":"20.5681500000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/snv.fara.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-Mennybemenetele-plebaniatemplom-Iglo-433","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/igloi-szuz-maria-mennybevetele-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Vladim\u00edr Ru\u010dek \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_(Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie (Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_%28Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves%29.jpg\/512px-Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_%28Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie_(Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EVladim\u00edr Ru\u010dek\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele pl\u00e9b\u00e1niatemplom","seolink":"szuz-maria-mennybevetele-plebaniatemplom","note":"","history":"1380-ban kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1395-ben \u00e9p\u00fclt hozz\u00e1 a g\u00f3tikus Szent Mih\u00e1ly-k\u00e1polna. 1742-ben \u00e9s 1772-ben barokk \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9st v\u00e9geztek rajta. 1849-ben a torny\u00e1t le\u00e1gy\u00fazt\u00e1k, az 1870-es \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt \u00fajj\u00e1 Steindl Imre tervei alapj\u00e1n neog\u00f3tikus st\u00edlusban. 87 m\u00e9ter magas, Szlov\u00e1kia legmagasabb templomtornya. F\u0151olt\u00e1r\u00e1t 1751-ben Reich J\u00e1nos festette \u0022M\u00e1ria szepl\u0151telen fogantat\u00e1sa\u0022 c\u00edmmel. Torny\u00e1ban megtekinthet\u0151 a 92 cm-es \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 Hal\u00e1l-harang, melyet Wagner J\u00e1nos, a 14. sz\u00e1zadban alap\u00edtott Konr\u00e1d-f\u00e9le harang\u00f6nt\u0151 m\u0171hely utols\u00f3 jelent\u0151s harang\u00f6nt\u0151 mestere k\u00e9sz\u00edtett 1486-ban."},{"sightId":137,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Farsk\u00fd \u00farad","address":"\u00a0Letn\u00e1 60, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|665|546","gps_lat":"48.9444310000","gps_long":"20.5691290000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"http:\/\/snv.fara.sk\/farnost-snv\/farsky-urad\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"plebania","note":"","history":""},{"sightId":138,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Kostol Nepo\u0161kvrnen\u00e9ho po\u010datia Panny M\u00e1rie","address":"Levo\u010dsk\u00e1 405\/12, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|671|433","gps_lat":"48.9457430000","gps_long":"20.5691890000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/snv.fara.sk\/farnost-snv\/kostoly-a-kaplnky\/maly-kostol\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szuz-Maria-Szeplotlen-Fogantatasa-plebaniatemplom-Iglo-3598","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/igloi-szuz-maria-szeplotelen-fogantatasa-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia169.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 16Slovakia169\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f3\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia169.JPG\/256px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia169.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia169.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szepl\u0151telen Fogantat\u00e1s temploma","seolink":"szeplotelen-fogantatas-temploma","note":"","history":""},{"sightId":139,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 1844\/8, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|502|559","gps_lat":"48.9443100000","gps_long":"20.5663730000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/ecavsnv.sk\/sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Iglo-435","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/igloi-evangelikus-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia62.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 16Slovakia62\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia62.JPG\/256px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia62.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia62.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom ","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1790 \u00e9s 1796 k\u00f6z\u00f6tt copf st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Olt\u00e1rk\u00e9pe 1797-b\u0151l sz\u00e1rmazik \u0022Krisztus az Olajf\u00e1k hegy\u00e9n\u0022 c\u00edmet viseli \u00e9s S.G.St\u00fcnder alkot\u00e1sa."},{"sightId":140,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Mesto Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 7, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|554|574","gps_lat":"48.9440190000","gps_long":"20.5671830000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"https:\/\/navstevnik.spisskanovaves.eu\/hu\/latnivalok\/muemlekek\/a-varoshaza\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/igloi-varoshaza\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022JoJan \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_011.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 011\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/00\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_011.jpg\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_011.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_011.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJoJan\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1777 \u00e9s 1779 k\u00f6z\u00f6tt klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Azel\u0151tt a Provinci\u00e1lis-h\u00e1z volt a v\u00e1rosh\u00e1za."},{"sightId":141,"townId":12,"active":1,"name_LO":"M\u00fazeum Spi\u0161a v Spi\u0161skej Novej Vsi","address":"Letn\u00e1 57\/50, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|625|536","gps_lat":"48.9445760000","gps_long":"20.5684120000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.muzeumspisa.com\/indexsj.php","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Provincialis-haz-Iglo-432","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/igloi-provincialis-tartomanyi-haz\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022JoJan \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_012.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 012\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/29\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_012.jpg\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_012.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_012.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJoJan\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Provinci\u00e1lis (Tartom\u00e1nyi) h\u00e1z, Szepesi M\u00fazeum","seolink":"provincialis-tartomanyi-haz-szepesi-muzeum","note":"","history":"K\u00f6z\u00e9pkori \u00e9p\u00fclet, egykori v\u00e1rosh\u00e1za, \u00e1ll\u00edt\u00f3lag itt k\u00f6t\u00f6tt b\u00e9k\u00e9t I. (Jagell\u00f3) Ul\u00e1szl\u00f3 magyar kir\u00e1ly \u00e9s a cseh huszita rabl\u00f3vez\u00e9r, Jiskra.@1777-ben az \u00e9p\u00fcletet a 14 szepesi v\u00e1ros tartom\u00e1nya v\u00e1s\u00e1rolta meg a v\u00e1rost\u00f3l (innen sz\u00e1rmazik a neve), ahol k\u00f6zigazgat\u00e1si sz\u00e9khelyet hozott l\u00e9tre, mely 1876-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. A tartom\u00e1ny megsz\u0171n\u00e9se ut\u00e1n az \u00e9p\u00fclet Szepes v\u00e1rmegye tulajdona lett, majd 1894-ben a 16 szepesi v\u00e1ros takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1ra v\u00e1s\u00e1rolta meg. 1954 \u00f3ta a Szepess\u00e9gi helyt\u00f6rt\u00e9neti m\u00fazeum ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sainak ad teret."},{"sightId":142,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Spi\u0161sk\u00e9 divadlo","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 279\/4, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|799|683","gps_lat":"48.9429720000","gps_long":"20.5714100000","religion":0,"oldtype":"91, 92, 81","newtype":"91, 81, 106","homepage":"https:\/\/www.spisskedivadlo.sk\/","openinghours":"https:\/\/www.muzeumspisa.com\/indexsj.php?text=informacie","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Vigado--Reduta--Iglo-434","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/igloi-szinhaz-es-vigado\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia22.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 16Slovakia22\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/48\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia22.JPG\/512px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia22.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia22.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u00ednh\u00e1z \u00e9s Vigad\u00f3","seolink":"szinhaz-es-vigado","note":"","history":"1899-t\u0151l 1902-ig \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. Gerster K\u00e1lm\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervezte, \u00e9s a sz\u00ednh\u00e1zon k\u00edv\u00fcl egy sz\u00e1llod\u00e1nak, koncertteremnek \u00e9s k\u00e1v\u00e9h\u00e1znak is helyt adott. Ma a Szepesi Sz\u00ednh\u00e1z, a v\u00e1rosi kultur\u00e1lis k\u00f6zpont \u00e9s a \u201eReduta\u201c nevet visel\u0151 helyi telev\u00edzi\u00f3 sz\u00e9khelye, \u00e9s egy \u00e9tterem is m\u0171k\u00f6dik benne."},{"sightId":143,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Gal\u00e9ria umelcov Spi\u0161a","address":"Zimn\u00e1 181\/46, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|443|572","gps_lat":"48.9442150000","gps_long":"20.5653740000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"99","homepage":"http:\/\/www.gus.sk\/index.php\/uvod","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Szepessegi-Muveszek-Keptara--volt-polgarhaz--Iglo-3601","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia103.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 16Slovakia103\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia103.JPG\/256px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia103.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia103.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szepess\u00e9gi M\u0171v\u00e9szek Gal\u00e9ri\u00e1ja ","seolink":"szepessegi-muveszek-galeriaja","note":"","history":"16. sz\u00e1zadi renesz\u00e1nsz \u00e9p\u00fcletben tal\u00e1lhat\u00f3. Hanula J\u00f3zsef rajzai \u00e9s festm\u00e9nyei is megtekinthet\u0151k benne."},{"sightId":144,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00fd st\u013ap","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 7, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|568|605","gps_lat":"48.9437620000","gps_long":"20.5674920000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/navstevnik.spisskanovaves.eu\/hu\/latnivalok\/muemlekek\/a-szentharomsag-oszlop\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Immaculata-oszlop-Iglo-3600","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/igloi-immaculata-szeplotelen-fogantatas-oszlop\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia32.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves 16Slovakia32\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/90\/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia32.JPG\/256px-Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia32.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves_16Slovakia32.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Immaculata-oszlop","seolink":"immaculata-oszlop","note":"","history":"1724-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Az egykori lengyel polg\u00e1rmester, Lubomirski Konstantin Teodor t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val \u00e9p\u00fclt az \u00fan. lengyel z\u00e1log idej\u00e9n. Az Immaculat\u00e1t a l\u0151csei Friedrich Horn k\u0151farag\u00f3 szobr\u00e1sz k\u00e9sz\u00edtette."},{"sightId":145,"townId":12,"active":1,"name_LO":"Zvon prian\u00ed","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 1843\/7, 052 01 Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves","mapdata":"1|539|593","gps_lat":"48.9439680000","gps_long":"20.5670230000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/navstevnik.spisskanovaves.eu\/hu\/latnivalok\/muemlekek\/a-kivansagok-helye-es-a-harang\/","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Konrad-mester-emlekmuve-Iglo-3602","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Val\u00e9ria Len\u010f\u00e1kov\u00e1 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostoln%C3%BD_zvon_z_dielne_Majstra_Konr%C3%A1da_Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostoln\u00fd zvon z dielne Majstra Konr\u00e1da Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0b\/Kostoln%C3%BD_zvon_z_dielne_Majstra_Konr%C3%A1da_Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves.JPG\/512px-Kostoln%C3%BD_zvon_z_dielne_Majstra_Konr%C3%A1da_Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostoln%C3%BD_zvon_z_dielne_Majstra_Konr%C3%A1da_Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EVal\u00e9ria Len\u010f\u00e1kov\u00e1\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Konr\u00e1d Mester harang\u00f6nt\u00f6d\u00e9j\u00e9nek eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"konrad-mester-harangontodejenek-emlekmuve","note":"","history":"Konr\u00e1d mester harang\u00f6nt\u00f6d\u00e9j\u00e9r\u0151l sz\u00f3l\u00f3 els\u0151 \u00edr\u00e1sos eml\u00e9k 1357-b\u0151l sz\u00e1rmazik. A mester ut\u00f3dai a m\u0171helyt eg\u00e9szen 1527-ig tartott\u00e1k fenn. Harangjai a mai napig sz\u00f3lnak Szepeshelyen, Kass\u00e1n, K\u0151szegen, de m\u00e9g Krakk\u00f3 f\u0151ter\u00e9n is. Az eml\u00e9km\u0171vet 2012-ben, a m\u0171hely alap\u00edt\u00e1s\u00e1nak 655. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n adt\u00e1k \u00e1t. Az eml\u00e9km\u0171 mellett l\u00e1that\u00f3 Wagner J\u00e1nos harangja, melyet Konr\u00e1d mester m\u0171hely\u00e9ben \u00f6nt\u00f6ttek a 14. \u00e9s 15. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n. Eredetileg a m\u00e1rkusfalvi pl\u00e9b\u00e1niatemplom torny\u00e1ban volt elhelyezve."},{"sightId":146,"townId":12,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|431|590","gps_lat":"48.9439400000","gps_long":"20.5651930000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/csontvary-kosztka-tivadar-igloi-mellszobra\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Csontv\u00e1ry Kosztka Tivadar mellszobra","seolink":"csontvary-kosztka-tivadar-mellszobra","note":"","history":"1994-ben leplezt\u00e9k le a vil\u00e1gh\u00edr\u0171 magyar fest\u0151 mellszobr\u00e1t helyi m\u0171v\u00e9szek."},{"sightId":147,"townId":12,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|628|579","gps_lat":"48.9442040000","gps_long":"20.5685390000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/honved-emlekmu-iglon\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Honv\u00e9d-eml\u00e9km\u0171","seolink":"honved-emlekmu","note":"","history":"A t\u00e9li hadj\u00e1rat sor\u00e1n 1849 febru\u00e1rj\u00e1ban Igl\u00f3 v\u00e1ros v\u00e9delm\u00e9\u00e9rt v\u00edvott csat\u00e1ban elesett 67 honv\u00e9d. A Honv\u00e9d-eml\u00e9km\u0171vet 1919. m\u00e1rcius 16-\u00e1n a megsz\u00e1ll\u00f3 csehszlov\u00e1kok megsemmis\u00edtett\u00e9k."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}