exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia

Evangélikus kollégium

Evanjelické kolégium
Evangélikus kollégium
Evanjelické kolégium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
ház
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Hlavná 2939/137, 080 01 Prešov
Vármegye:
Sáros
Ország:
Szlovákia
GPS koordináták:
48.999051, 21.239499
Google térkép:

Története

A Fő téren, az evangélikus templomtól északra áll. 1531-ben alakult át a régi városi iskolából evangélikus intézetté külföldi tudósok vezetése alatt. 1665-ben Kassán összegyűltek a Magyar Királyság evangélikusainak képviselői, az evangélikus rendek és a szabad királyi városok követei, és elhatározták, hogy felállítják a főiskolát. Közel 100.000 arany forintot adtak össze. 1667. október 18-án nyílt meg a kollégium. 10 osztályból állt és nagy hangsúlyt fektettek az anyanyelv, a magyar oktatására. A fő hangsúly a reál tárgyak oktatásán volt. 1671-ben I. Lipót császár elvette az evangélikusoktól. 1682-ben Thököly Imre kuruc vezér visszaadta az evangélikusoknak, de 1687-ben újra a jezsuiták kezére került. 1705-től 1711-ig II. Rákóczi Ferencnek köszönhetőleg újra az evangélikusok kezén volt. 1774-től katonák élelmezésének raktáraként szolgált. 1785-ben a protestánsok újranyitották az iskolát, miután megvásárolták II. József császár tanácsára. 1811-ben jogi, 1852-ben teológiai akadémiát, 1873-ban tanítóképzőt csatoltak hozzá. A főgimnáziummal együtt így 4 intézetből állt. 1887-ben emeletet kapott. 1918. karácsonya előtt vonultak be a csehszlovák katonák Eperjesre, és betiltották a magyar nyelvű oktatást. 1919. márciusában a csehszlovák kormány megbízottja szorgalmazta az iskolák Magyarországra költöztetését. A Jogakadémia és a Tanítóképző Miskolcra költözött, a teológiai képzés Budapesten folyt tovább. A Sáros megyei elemi iskolák közül egyedül az eperjesi elemi iskola maradhatott magyar tanítási nyelvűnek. A főgimnáziumban az utolsó magyar anyanyelvű érettségit 1926. júniusában tartották. Eperjesen tanultak többek között Thököly Imre, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos és Márai Sándor.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":234,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00e9 kol\u00e9gium","address":"Hlavn\u00e1 2939\/137, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|821|250","gps_lat":"48.9990510000","gps_long":"21.2394990000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-kollegium-Eperjes-1010","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Martin Baran \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Evangelic Lutheran College Presov\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d8\/Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\/512px-Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMartin Baran\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus koll\u00e9gium","note":"","history":"A F\u0151 t\u00e9ren, az evang\u00e9likus templomt\u00f3l \u00e9szakra \u00e1ll. 1531-ben alakult \u00e1t a r\u00e9gi v\u00e1rosi iskol\u00e1b\u00f3l evang\u00e9likus int\u00e9zett\u00e9 k\u00fclf\u00f6ldi tud\u00f3sok vezet\u00e9se alatt. 1665-ben Kass\u00e1n \u00f6sszegy\u0171ltek a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g evang\u00e9likusainak k\u00e9pvisel\u0151i, az evang\u00e9likus rendek \u00e9s a szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosok k\u00f6vetei, \u00e9s elhat\u00e1rozt\u00e1k, hogy fel\u00e1ll\u00edtj\u00e1k a f\u0151iskol\u00e1t. K\u00f6zel 100.000 arany forintot adtak \u00f6ssze. 1667. okt\u00f3ber 18-\u00e1n ny\u00edlt meg a koll\u00e9gium. 10 oszt\u00e1lyb\u00f3l \u00e1llt \u00e9s nagy hangs\u00falyt fektettek az anyanyelv, a magyar oktat\u00e1s\u00e1ra. A f\u0151 hangs\u00faly a re\u00e1l t\u00e1rgyak oktat\u00e1s\u00e1n volt. 1671-ben I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r elvette az evang\u00e9likusokt\u00f3l. 1682-ben Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r visszaadta az evang\u00e9likusoknak, de 1687-ben \u00fajra a jezsuit\u00e1k kez\u00e9re ker\u00fclt. 1705-t\u0151l 1711-ig II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencnek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg \u00fajra az evang\u00e9likusok kez\u00e9n volt. 1774-t\u0151l katon\u00e1k \u00e9lelmez\u00e9s\u00e9nek rakt\u00e1rak\u00e9nt szolg\u00e1lt. 1785-ben a protest\u00e1nsok \u00fajranyitott\u00e1k az iskol\u00e1t, miut\u00e1n megv\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r tan\u00e1cs\u00e1ra. 1811-ben jogi, 1852-ben teol\u00f3giai akad\u00e9mi\u00e1t, 1873-ban tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151t csatoltak hozz\u00e1. A f\u0151gimn\u00e1ziummal egy\u00fctt \u00edgy 4 int\u00e9zetb\u0151l \u00e1llt. 1887-ben emeletet kapott. 1918. kar\u00e1csonya el\u0151tt vonultak be a csehszlov\u00e1k katon\u00e1k Eperjesre, \u00e9s betiltott\u00e1k a magyar nyelv\u0171 oktat\u00e1st. 1919. m\u00e1rcius\u00e1ban a csehszlov\u00e1k korm\u00e1ny megb\u00edzottja szorgalmazta az iskol\u00e1k Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9s\u00e9t. A Jogakad\u00e9mia \u00e9s a Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 Miskolcra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, a teol\u00f3giai k\u00e9pz\u00e9s Budapesten folyt tov\u00e1bb. A S\u00e1ros megyei elemi iskol\u00e1k k\u00f6z\u00fcl egyed\u00fcl az eperjesi elemi iskola maradhatott magyar tan\u00edt\u00e1si nyelv\u0171nek. A f\u0151gimn\u00e1ziumban az utols\u00f3 magyar anyanyelv\u0171 \u00e9retts\u00e9git 1926. j\u00fanius\u00e1ban tartott\u00e1k. Eperjesen tanultak t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt Th\u00f6k\u00f6ly Imre, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos \u00e9s M\u00e1rai S\u00e1ndor.","town":{"townId":16,"name_HU":"Eperjes","name_LO":"Pre\u0161ov\u00a0","seolink":"eperjes-presov","oldcounty":17,"country":2}},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}