exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Eperjes Zászló

Eperjes

Prešov 
Eperjes
Szlovák:
Prešov 
Német:
Eperies, Preschau
Latin:
Fragopolis, Eperiessinum
Vármegye:
Sáros
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Eperjesi
Folyó:
Tarca
Tengerszint feletti magasság:
250 m
GPS koordináták:
48.997567, 21.240416
Google térkép:
Népesség
Népesség:
89e
Magyarok aránya:
0%
Népesség 1910-ben
Összesen 16323
Magyarok 48.86%
Németek 8.6%
Szlovákok 39.78%

Eperjest egykoron Tarca-parti Athénként emlegették a városban zajló magas színvonalú oktatás miatt, ami 1665-ben a magyarországi evangélikusok által közadakozásból létrejött kollégium létrehozásával vette kezdetét. A hangsúly a reál tárgyak és az anyanyelv, a magyar oktatásán volt. A 19. században gimnázium és főiskola működött a városban jogi, teológiai és tanítóképző karral. Eperjesen tanult számos neves magyar, például Thököly, Kazinczy, Kossuth és Mária Sándor. Mindennek 1918-ban a csehszlovák megszállók vetettek véget, akik bezáratták az iskolákat, amik aztán a mai Magyarország területére költöztek át. A várost magát II. (Vak) Béla alapította és a környéken jellemző eperről nevezte el. 1647-ben Sáros vármegye központja lett. Thököly Imre felkelésének erős központja volt, ami miatt 1687-ben bosszúból Caraffa császári tábornok vésztörvényszéke 300 embert megkínoztat és 24 gazdag polgárt a vagyonáért brutálisan kivégeztet. A szlávok betelepülése a pestisjárványban megritkult magyar és német lakosság helyére a 18. században vette kezdetét.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1132
II. (Vak) Béla alapította és a környéken jellemző eperről nevezte el.
1233
Első említése.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1288
Karmelita monostor létesült.
1299
III. Andrástól városi jogot kapott.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1324
Károly Róbert szabad királyi várossá tette, tárnoki város lett. Buda, Pest, Bártfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony és Sopron tárnoki városok voltak, vagyis a tárnokmesterhez fellebbezhettek polgári ügyekben. 1848-ban szűnt meg, ekkor már 28 város tartozott alá.
1395
Kanizsai János és Ilosvay Leusták az ország nádora 1395-ben csapataikkal megakadályozták, hogy a magyar trónkövetelőként fellépő Hedvig lengyel királynő (Nagy Lajos egykori magyar király lánya) mellett kiálló felvidéki nemesség nyílt lázadást robbantson ki.
1412
Pentapolitana név alatt az 5 legjelentősebb szabad királyi város szövetségre lépett, ezek a következők voltak: Kassa, Eperjes, Lőcse, Kisszeben, Bártfa. A szövetség célja a kereskedelem szabályozása volt. A szövetség vezető városa Kassa volt.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták a Felvidék jelentős részét, beleértve Eperjest is. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1514
Országos vásártartási jogot kapott.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1531
Evangélikus intézet alakult.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605. eleje
A Bocskai István vezette felkelés idején Basta császári generális központja volt. Áprilisban aztán kénytelen volt feladni és visszavonulni Pozsony irányába.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. szeptember
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem előtt harc nélkül meghódolt.
1619. december 2.
A Bécset ostromló Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hátországát megtámadó Habsburg-párti Homonnay Drugeth György felszólította Eperjest a megadásra, de a város elutasította. Ezután Homonnay Kisszebent támadta meg, de Abaffy Miklós a Sáros megyei hadakkal és az előbb odaérkezett eperjesi polgárokkal és drabantokkal megelőzte és Homonnay támadását visszaverte. Ezután Homonnay december közepén kitakarodott az országból.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1644. március
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem uralma alá került.
1644. május
I. Rákóczi György erdélyi serege a Vág vonalától a Tiszáig vonult vissza az előrenyomuló császári sereg elől. A Kassa, Eperjes, Tokaj és Sárospatak városát erős védelemmel látták el.
1644. június vége
Eperjes nem adta meg magát a császári sereg felszólítására. Ezután a császáriak Sárost is hiába próbálták ostrom alá venni, majd Bajmócig vonultak vissza.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1647
Sáros vármegye központja lett.
1656
Könyvnyomda létesült.
1667
Evangélikus kollégium (főiskola) létesült.
1671
I. Lipót (ur. 1657-1705) utasítására a város evangélikus templomai katolikus kézbe kerültek, a Kollégiumot a jezsuiták vették át, a protestáns lelkészeket pedig elűzték Eperjesről.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1672. október 2.
Az enyickei győzelem után a bujdosók Petrőczy István vezetésével elfoglalták Eperjest, Sáros vármegye csatlakozott a felkelőkhöz.
1672. október 26.
A Györke és Eperjes közötti ütközetben (Györkei csata) a császári csapatoktól vereséget szenvedtek, és visszaszorultak Erdélybe és a Partiumba.
1673
Wolkra gróf martalócai dúlták, I. Lipót megfosztotta városi jogaitól, falait leromboltatta.
1678. július 28.
Teleki Mihály a bujdosók élén megostromolta Eperjest, de Leslie tábornok császári seregének érkezése hírére feladta és Kővárra vonult vissza.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682. augusztus 14.
Kassa megadta magát Thököly Imre törökök által támogatott kuruc seregének. Thököly és a budai pasa serege ezután elfoglalták Eperjest. A felszín alatt még mindig evangélikus város a kurucok oldalára állt, kiűzte falai közül a jezsuitákat, lerombolta a ferences kolostort, számos katonát küldött Thököly Imre seregébe.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1683
A Bécs felmentésére küldött lengyel hadak támadását visszaverte.
1684. szeptember 17. reggel
Schulz rajtaütött Thököly Imre táborán Eperjes alatt. A kurucok mindent hátrahagyva futottak. Thököly Regéc várába menekült. Schulz Eperjest nem fogta ostrom alá.
1684. november 7-24.
Schulz császári serege erősítést kapva ostrom alá vette Eperjest, de végül kénytelen volt feladni.
1685. július 21. - szeptember 11.
Eperjest a császáriak Schulz vezetésével kéthavi ostrom után elfoglalták. Thököly nem sietett a segítségükre, így végül fel kellett adniuk a várost.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1687. március 3.
I. Lipót bosszút akart állni a városon. Caraffa császári tábornok vésztörvényszéke megkezdte működését, 300 (kurucokat támogató) embert megkínoztat, 24 gazdag polgárt a vagyonukért brutálisan kivégeztet.
1696
Tűzvész pusztította.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1704. december 1.
A kurucok 17 havi ostrom után elfoglalták, Rákóczi visszaadta a város jogait.
1710. december 10.
A császári csapatok elfoglalták.
1710
Pestisjárványban a magyar és német lakosság jó része elhunyt.
18. század
Szláv betelepülés.
1831
A koleralázadás egyik központja volt. A Galíciából betörő kolera miatt a főként szlovák és ruszin parasztok nem juthattak el az alföldi idénymunkájukra. Ezen kívül a kútfertőtlenítésekről azt hitték, hogy a földesuraik akarják őket megmérgezni. Lázadás tört ki és megtámadták a kormány tisztviselőit, az egészségügyi biztosokat és a földesurakat. A lázadást határozott fellépéssel augusztusra leverték.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1870
Vasúti kapcsolatot nyert Kassa felé, a KsOd üzemeltette.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. december 28.
A csehszlovákok megszállták Eperjest.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. június 9.
A magyar tanácsköztársaság csapatai felszabadították Eperjest.
1919. június 16.
A Szlovák Tanácsköztársaságot Eperjesen 12:30-kor, a helyi városháza balkonjáról kiáltották ki.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. január 19.
Szovjet megszállás.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Miklós-kegytemplom
Konkatedrála svätého Mikuláša
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Miklós-kegytemplom
Története

1330-tól 1515-ig épült. Eredetileg flandriai telepesek kezdték az építkezést, akik hazájuk védőszentjéről, Szent Miklósról nevezték el. 1391-ben Zsigmond nagyszabású bővítését rendelte el, presbitériummal bővül, háromhajós csarnoktemplommá bővítették. Szárnyas főoltára 1696-ból való, barokk stílusú, amelybe beleillesztették a korábbi, 1490-ből való gótikus főoltár darabjait. 1696-ban barokk átépítést végeztek rajta. Nyugati tornya 1750 körül épült, 1903-ban Schulek Frigyes tervei alapján átépítették mai formájára.

Ferences templom és kolostor
Františkánsky kostol
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Ferences templom és kolostor
Története

A 14. század végén a karmeliták építették. A 17. században reneszánsz stílusban építették át. 1719-ben a ferenceseké lett, akik barokkosították.

Kálvária a Szent Kereszt templommal
Kostol svätého kríža
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
kálvária
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálvária a Szent Kereszt templommal
Története

1721-ben épült az első kápolna, 1756-ban épült a templom és a többi kápolna. Barokk stílusú.

Szentháromság evangélikus templom
Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Szentháromság evangélikus templom
Története

1531-ben Eperjes evangélikus várossá vált, 1671-ig csak evangélikus templom működött a városban. 1642-ben épült a templom barokk stílusban. Itt helyezték el Caraffa áldozatainak csontjait.

Keresztelő Szent János görögkatolikus székesegyház
Cathedral chrám svätého Jána Krstiteľa (gréckokatolícka cerkev)
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
görög katolikus
Felkeres
Keresztelő Szent János görögkatolikus székesegyház
Története

A helyén a 14. század végén ispotálytemplom állt, Szűz Máriának szentelve. Az 1400-as években az Ágoston-rendiek kezelésében volt az ispotállyal és szegényházzal együtt. 1540 után a protestánsok használták. 1673-tól a minoriták használták, az ispotályt kolostorrá alakítva. 1753-54-ben kezdődött el a barokk átépítése. 1787-ben II. József feloszlatta a minoritákat.1792-ben a görögkatolikusok temploma lett. Jelenleg a görögkatolikusok felvidéki központja.

Ortodox templom
Katedrálny chrám svätého Alexandra Nevského
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Ortodox templom
Története

1950-ben épült.

Katolikus plébánia
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Katolikus plébánia
Története

1780-ban épült, reneszánsz alapokon. Homlokzatán rokokó díszítés és Szent Miklóst ábrázoló stukkó dombormű látható.

Görögkatolikus Érsekség
GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
görög katolikus
Felkeres
Görögkatolikus Érsekség
Története

Ortodox zsinagóga
Židovská orthodox synagogue
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Ortodox zsinagóga
Története

1897 - 1898 között épült.

Középületek
Régi vármegyeháza
Župný dom
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás
Felkeres
Régi vármegyeháza
Története

1783-ban copf stílusban épült.

Régi városháza
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
ház
Felkeres
Régi városháza
Története

Ma bormúzeum, 1520-ig volt városháza.

Városháza
Radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1424-ben épült, 1520-óta városháza. 1788-ra barokk külsőt kapott.

Caraffa-börtön, Városi Galéria
Caraffova väznica
Eredetileg:
börtön
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Caraffa-börtön, Városi Galéria
Története

1504 és 1509 között épült gótikus stílusban, borház volt (boroshordókat tároltak benne) a 17. századig.

Némely feljegyzések szerint a város ellenőrző mértékeit és súlyait tárolták benne, illetve egy ideig fegyverraktár is volt. A 19. században városi börtönként funkcionált, a 20. században városi levéltárként használták. Jelenleg városi galéria.

A hagyomány az épületet Caraffa tábornokhoz, és rémtetteihez köti, de a valóságban nem sok köze volt hozzá.

Kulturális létesítmények
Régi városi iskola, egykori jezsuita gimnázium
Stará mestská škola
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
könyvtár
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Régi városi iskola, egykori jezsuita gimnázium
Története

Már 1415-ben is említették. 1667-ben az evangélikus kollégium létrejöttével szűnt meg a tanítás benne. 1673-tól jezsuita gimnázium működött benne. A 19. század második felében Királyi Katolikus Gimnázium lett.

Evangélikus kollégium
Evanjelické kolégium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
ház
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus kollégium
Története

A Fő téren, az evangélikus templomtól északra áll. 1531-ben alakult át a régi városi iskolából evangélikus intézetté külföldi tudósok vezetése alatt. 1665-ben Kassán összegyűltek a Magyar Királyság evangélikusainak képviselői, az evangélikus rendek és a szabad királyi városok követei, és elhatározták, hogy felállítják a főiskolát. Közel 100.000 arany forintot adtak össze. 1667. október 18-án nyílt meg a kollégium. 10 osztályból állt és nagy hangsúlyt fektettek az anyanyelv, a magyar oktatására. A fő hangsúly a reál tárgyak oktatásán volt. 1671-ben I. Lipót császár elvette az evangélikusoktól. 1682-ben Thököly Imre kuruc vezér visszaadta az evangélikusoknak, de 1687-ben újra a jezsuiták kezére került. 1705-től 1711-ig II. Rákóczi Ferencnek köszönhetőleg újra az evangélikusok kezén volt. 1774-től katonák élelmezésének raktáraként szolgált. 1785-ben a protestánsok újranyitották az iskolát, miután megvásárolták II. József császár tanácsára. 1811-ben jogi, 1852-ben teológiai akadémiát, 1873-ban tanítóképzőt csatoltak hozzá. A főgimnáziummal együtt így 4 intézetből állt. 1887-ben emeletet kapott. 1918. karácsonya előtt vonultak be a csehszlovák katonák Eperjesre, és betiltották a magyar nyelvű oktatást. 1919. márciusában a csehszlovák kormány megbízottja szorgalmazta az iskolák Magyarországra költöztetését. A Jogakadémia és a Tanítóképző Miskolcra költözött, a teológiai képzés Budapesten folyt tovább. A Sáros megyei elemi iskolák közül egyedül az eperjesi elemi iskola maradhatott magyar tanítási nyelvűnek. A főgimnáziumban az utolsó magyar anyanyelvű érettségit 1926. júniusában tartották. Eperjesen tanultak többek között Thököly Imre, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos és Márai Sándor.

Planetárium
Hvezdáreň the planetarium v ​​Prešove
Eredetileg:
csillagvizsgáló / planetárium
Jelenleg:
csillagvizsgáló / planetárium
Felkeres
Planetárium
Története

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Egykori Fekete Sas Fogadó
Čierny orol
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
ház
Felkeres
Egykori Fekete Sas Fogadó
Története

A 17. században vendégfogadó volt, az 1840-es években Városi Vigadó, majd Savoy Szálló lett.

Városi infrastruktúra
Flórián-kapu
Floriánova brána
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Flórián-kapu
Története

A 15. század első felében épült az új városfal részeként.

Régi bástyatorony
Kumšt
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Régi bástyatorony
Története

Városfalak
Mestské hradby
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városfalak
Története

A középkori városfal egyetlen megmaradt része.

Neptun-szökőkút
Neptúnova fontána
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Neptun-szökőkút
Története

Barokk stílusú. Holländer Márkus gazdag zsidó kereskedő állíttatta hálából a polgárjogért.

Magánlakhelyek
Rákóczi-palota, Sárosi Múzeum
Krajské Museum
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Megjegyzés:
Történeti, néprajzi és tűzoltó kiállítás
Felkeres
Rákóczi-palota, Sárosi Múzeum
Története

A 16. század végén Rákóczi Zsigmond építtette reneszánsz stílusban két korábbi polgári házból.

1633-ban itt kötötte meg I. Rákóczi György erdélyi fejedelem II. Ferdinánd császárral az eperjesi egyezményt. 1701-ben börtön lett, majd utolsó tulajdonosa a Rákóczi családból II. Rákóczi Ferenc volt. A Rákócziak Sáros megye örökös főispánjai voltak.

Klobusiczky-palota
Palác Klobušických
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
bíróság
Felkeres
Klobusiczky-palota
Története

5 egykori középkori polgárház helyén áll. A 16-17. században a Drugethek tulajdona volt. 1689-ben itt született a híres huszárkapitány Bercsényi László, Bercsényi Miklós és első felesége, homonnai Drugeth Krisztina fia, II. Rákóczi Ferenc testőrségének századosa, majd Franciaország marsallja. 1720-ban XV. Lajos francia király engedélyével Rodostóban magyar emigránsokból megszervezte a nevét viselő önálló francia huszárezredet. A Ráttky-féle ezred megszűnése után az így létrejött Bercsényi-ezred vetette meg az alapját a következő korszak híres francia könnyűlovasságának, így a napóleoninak is.

Klobusiczky Ferenc kezdte meg az újjáépítését, barokk palotává. 1770-ben II. József császár itt találkozott a Lengyel Konföderáció vezetőivel. Homlokzatán Mária-jelenetek láthatók.

Holländer palota
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
bank
Felkeres
Holländer palota
Története

1789-ben vásárolta meg Holländer Márkus gazdag zsidó kereskedő, aki polgárjogot kapott Eperjesen. A zsidók jogegyenlőségéért küzdött.

Sárosi Galéria
Šarišská gallery
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Sárosi Galéria
Története

Két, eredetileg gótikus, majd reneszánsz és barokk stílusban átépített polgárházban található.

https://www.kozterkep.hu/39661/vecsey-csalad-cimere

Emlékművek
Erzsébet királyné szobra
Pamätník cisárovnej Sissi
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Erzsébet királyné szobra
Története

1895-ben a Bártfafürdőben tett gyógyüdülése után Eperjesen szállt meg Erzsébet királyné. 1901-ben állították, Stróbl Alajos készítette. Az első világháború végén a csehszlovák megszálláskor megrongálták, majd elveszettnek hitték. 2010-ben állították fel újra "Sissi" felirattal. Fején eredetileg korona volt.

Mária-szobor
Súsošie Immaculaty
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mária-szobor
Története

1751-ben készült, Caraffa vérpadja helyén. A Fő utca 109-es számú házából nézte 1687-ben Caraffa az eperjesi polgárok kivégzését.

II. János Pál szobra
Socha Jána Pavla II.
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
II. János Pál szobra
Története

Jézus-szobor
Socha Jezhish Krista
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Jézus-szobor
Története

Eperjesi vértanúk emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Eperjesi vértanúk emlékműve
Története

1908. június 11-én állították közadakozásból, az 1687-ben Caraffa tábornok által elkövetett kegyetlenkedések emlékére. A 24 meggyilkolt áldozat nevét vésték a táblára. A pozsonyi országgyűlés nyomására volt kénytelen Caraffát I. Lipót császár visszahívni Eperjesről.

Múzeumok és Galériák
Rákóczi-palota, Sárosi Múzeum
Krajské Museum
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
múzeum
Megjegyzés:
Történeti, néprajzi és tűzoltó kiállítás
Felkeres
Rákóczi-palota, Sárosi Múzeum
Története

A 16. század végén Rákóczi Zsigmond építtette reneszánsz stílusban két korábbi polgári házból.

1633-ban itt kötötte meg I. Rákóczi György erdélyi fejedelem II. Ferdinánd császárral az eperjesi egyezményt. 1701-ben börtön lett, majd utolsó tulajdonosa a Rákóczi családból II. Rákóczi Ferenc volt. A Rákócziak Sáros megye örökös főispánjai voltak.

Ortodox zsinagóga
Židovská orthodox synagogue
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Ortodox zsinagóga
Története

1897 - 1898 között épült.

Caraffa-börtön, Városi Galéria
Caraffova väznica
Eredetileg:
börtön
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Caraffa-börtön, Városi Galéria
Története

1504 és 1509 között épült gótikus stílusban, borház volt (boroshordókat tároltak benne) a 17. századig.

Némely feljegyzések szerint a város ellenőrző mértékeit és súlyait tárolták benne, illetve egy ideig fegyverraktár is volt. A 19. században városi börtönként funkcionált, a 20. században városi levéltárként használták. Jelenleg városi galéria.

A hagyomány az épületet Caraffa tábornokhoz, és rémtetteihez köti, de a valóságban nem sok köze volt hozzá.

Sárosi Galéria
Šarišská gallery
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Sárosi Galéria
Története

Két, eredetileg gótikus, majd reneszánsz és barokk stílusban átépített polgárházban található.

https://www.kozterkep.hu/39661/vecsey-csalad-cimere

Planetárium
Hvezdáreň the planetarium v ​​Prešove
Eredetileg:
csillagvizsgáló / planetárium
Jelenleg:
csillagvizsgáló / planetárium
Felkeres
Planetárium
Története

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.9975670000","long":"21.2404160000"},"townlink":"eperjes-presov","town":{"townId":16,"active":1,"name_HU":"Eperjes","name_LO":"Pre\u0161ov\u00a0","name_GE":"Eperies; Preschau","name_LT":"Fragopolis; Eperiessinum","seolink":"eperjes-presov","listorder":6,"oldcounty":17,"country":2,"division":5,"altitude":"250","gps_lat":"48.9975670000","gps_long":"21.2404160000","population":89,"hungarian_2011":0,"population_1910":16323,"hungarian_1910":48.86,"german_1910":8.6,"slovak_1910":39.78,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pierre Bona \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_St_Nicholas.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov St Nicholas\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/57\/Presov_St_Nicholas.jpg\/512px-Presov_St_Nicholas.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_St_Nicholas.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPierre Bona\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Tarca-v\u00f6lgye, Eperjes-Tokaji-hegys\u00e9g \u00e9szaki l\u00e1b\u00e1n\u00e1l","river":"Tarca","description":"Eperjest egykoron Tarca-parti Ath\u00e9nk\u00e9nt emlegett\u00e9k a v\u00e1rosban zajl\u00f3 magas sz\u00ednvonal\u00fa oktat\u00e1s miatt, ami 1665-ben a magyarorsz\u00e1gi evang\u00e9likusok \u00e1ltal k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l l\u00e9trej\u00f6tt koll\u00e9gium l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1val vette kezdet\u00e9t. A hangs\u00faly a re\u00e1l t\u00e1rgyak \u00e9s az anyanyelv, a magyar oktat\u00e1s\u00e1n volt. A 19. sz\u00e1zadban gimn\u00e1zium \u00e9s f\u0151iskola m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a v\u00e1rosban jogi, teol\u00f3giai \u00e9s tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 karral. Eperjesen tanult sz\u00e1mos neves magyar, p\u00e9ld\u00e1ul Th\u00f6k\u00f6ly, Kazinczy, Kossuth \u00e9s M\u00e1ria S\u00e1ndor. Mindennek 1918-ban a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00f3k vetettek v\u00e9get, akik bez\u00e1ratt\u00e1k az iskol\u00e1kat, amik azt\u00e1n a mai Magyarorsz\u00e1g ter\u00fclet\u00e9re k\u00f6lt\u00f6ztek \u00e1t. A v\u00e1rost mag\u00e1t II. (Vak) B\u00e9la alap\u00edtotta \u00e9s a k\u00f6rny\u00e9ken jellemz\u0151 eperr\u0151l nevezte el. 1647-ben S\u00e1ros v\u00e1rmegye k\u00f6zpontja lett. Th\u00f6k\u00f6ly Imre felkel\u00e9s\u00e9nek er\u0151s k\u00f6zpontja volt, ami miatt 1687-ben bossz\u00fab\u00f3l Caraffa cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok v\u00e9szt\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ke 300 embert megk\u00ednoztat \u00e9s 24 gazdag polg\u00e1rt a vagyon\u00e1\u00e9rt brut\u00e1lisan kiv\u00e9geztet. A szl\u00e1vok betelep\u00fcl\u00e9se a pestisj\u00e1rv\u00e1nyban megritkult magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1g hely\u00e9re a 18. sz\u00e1zadban vette kezdet\u00e9t.","nameorigin":" Az eper sz\u00f3b\u00f3l ered, olyan hely, ahol sok f\u00f6ldieper terem.","history":"#1|@#3|@1132|II. (Vak) B\u00e9la alap\u00edtotta \u00e9s a k\u00f6rny\u00e9ken jellemz\u0151 eperr\u0151l nevezte el.@1233|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se.@#5|@1288|Karmelita monostor l\u00e9tes\u00fclt.@1299|III. Andr\u00e1st\u00f3l v\u00e1rosi jogot kapott.@#6|@1324|K\u00e1roly R\u00f3bert szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 tette, t\u00e1rnoki v\u00e1ros lett. Buda, Pest, B\u00e1rtfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony \u00e9s Sopron t\u00e1rnoki v\u00e1rosok voltak, vagyis a t\u00e1rnokmesterhez fellebbezhettek polg\u00e1ri \u00fcgyekben. 1848-ban sz\u0171nt meg, ekkor m\u00e1r 28 v\u00e1ros tartozott al\u00e1.@1395|Kanizsai J\u00e1nos \u00e9s Ilosvay Leust\u00e1k az orsz\u00e1g n\u00e1dora 1395-ben csapataikkal megakad\u00e1lyozt\u00e1k, hogy a magyar tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151k\u00e9nt fell\u00e9p\u0151 Hedvig lengyel kir\u00e1lyn\u0151 (Nagy Lajos egykori magyar kir\u00e1ly l\u00e1nya) mellett ki\u00e1ll\u00f3 felvid\u00e9ki nemess\u00e9g ny\u00edlt l\u00e1zad\u00e1st robbantson ki.@1412|Pentapolitana n\u00e9v alatt az 5 legjelent\u0151sebb szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros sz\u00f6vets\u00e9gre l\u00e9pett, ezek a k\u00f6vetkez\u0151k voltak: Kassa, Eperjes, L\u0151cse, Kisszeben, B\u00e1rtfa. A sz\u00f6vets\u00e9g c\u00e9lja a kereskedelem szab\u00e1lyoz\u00e1sa volt. A sz\u00f6vets\u00e9g vezet\u0151 v\u00e1rosa Kassa volt.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t, bele\u00e9rtve Eperjest is. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1514|Orsz\u00e1gos v\u00e1s\u00e1rtart\u00e1si jogot kapott.@#8|@1531|Evang\u00e9likus int\u00e9zet alakult.@#11|@#13|@1605. eleje|A Bocskai Istv\u00e1n vezette felkel\u00e9s idej\u00e9n Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis k\u00f6zpontja volt. \u00c1prilisban azt\u00e1n k\u00e9nytelen volt feladni \u00e9s visszavonulni Pozsony ir\u00e1ny\u00e1ba.@#14|@#15|@1619. szeptember|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt harc n\u00e9lk\u00fcl megh\u00f3dolt.@1619. december 2.|A B\u00e9cset ostroml\u00f3 Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem h\u00e1torsz\u00e1g\u00e1t megt\u00e1mad\u00f3 Habsburg-p\u00e1rti Homonnay Drugeth Gy\u00f6rgy felsz\u00f3l\u00edtotta Eperjest a megad\u00e1sra, de a v\u00e1ros elutas\u00edtotta. Ezut\u00e1n Homonnay Kisszebent t\u00e1madta meg, de Abaffy Mikl\u00f3s a S\u00e1ros megyei hadakkal \u00e9s az el\u0151bb oda\u00e9rkezett eperjesi polg\u00e1rokkal \u00e9s drabantokkal megel\u0151zte \u00e9s Homonnay t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t visszaverte. Ezut\u00e1n Homonnay december k\u00f6zep\u00e9n kitakarodott az orsz\u00e1gb\u00f3l.@#16|@#17|@1644. m\u00e1rcius|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem uralma al\u00e1 ker\u00fclt.@1644. m\u00e1jus|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi serege a V\u00e1g vonal\u00e1t\u00f3l a Tisz\u00e1ig vonult vissza az el\u0151renyomul\u00f3 cs\u00e1sz\u00e1ri sereg el\u0151l. A Kassa, Eperjes, Tokaj \u00e9s S\u00e1rospatak v\u00e1ros\u00e1t er\u0151s v\u00e9delemmel l\u00e1tt\u00e1k el.@1644. j\u00fanius v\u00e9ge|Eperjes nem adta meg mag\u00e1t a cs\u00e1sz\u00e1ri sereg felsz\u00f3l\u00edt\u00e1s\u00e1ra. Ezut\u00e1n a cs\u00e1sz\u00e1riak S\u00e1rost is hi\u00e1ba pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k ostrom al\u00e1 venni, majd Bajm\u00f3cig vonultak vissza.@#18|@1647|S\u00e1ros v\u00e1rmegye k\u00f6zpontja lett.@1656|K\u00f6nyvnyomda l\u00e9tes\u00fclt.@1667|Evang\u00e9likus koll\u00e9gium (f\u0151iskola) l\u00e9tes\u00fclt.@1671|I. Lip\u00f3t (ur. 1657-1705) utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra a v\u00e1ros evang\u00e9likus templomai katolikus k\u00e9zbe ker\u00fcltek, a Koll\u00e9giumot a jezsuit\u00e1k vett\u00e9k \u00e1t, a protest\u00e1ns lelk\u00e9szeket pedig el\u0171zt\u00e9k Eperjesr\u0151l.@#21|@1672. okt\u00f3ber 2.|Az enyickei gy\u0151zelem ut\u00e1n a bujdos\u00f3k Petr\u0151czy Istv\u00e1n vezet\u00e9s\u00e9vel elfoglalt\u00e1k Eperjest, S\u00e1ros v\u00e1rmegye csatlakozott a felkel\u0151kh\u00f6z.@1672. okt\u00f3ber 26.|A Gy\u00f6rke \u00e9s Eperjes k\u00f6z\u00f6tti \u00fctk\u00f6zetben (Gy\u00f6rkei csata) a cs\u00e1sz\u00e1ri csapatokt\u00f3l veres\u00e9get szenvedtek, \u00e9s visszaszorultak Erd\u00e9lybe \u00e9s a Partiumba.@1673|Wolkra gr\u00f3f martal\u00f3cai d\u00falt\u00e1k, I. Lip\u00f3t megfosztotta v\u00e1rosi jogait\u00f3l, falait leromboltatta.@1678. j\u00falius 28.|Teleki Mih\u00e1ly a bujdos\u00f3k \u00e9l\u00e9n megostromolta Eperjest, de Leslie t\u00e1bornok cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9nek \u00e9rkez\u00e9se h\u00edr\u00e9re feladta \u00e9s K\u0151v\u00e1rra vonult vissza.@#22|@1682. augusztus 14.|Kassa megadta mag\u00e1t Th\u00f6k\u00f6ly Imre t\u00f6r\u00f6k\u00f6k \u00e1ltal t\u00e1mogatott kuruc sereg\u00e9nek. Th\u00f6k\u00f6ly \u00e9s a budai pasa serege ezut\u00e1n elfoglalt\u00e1k Eperjest. A felsz\u00edn alatt m\u00e9g mindig evang\u00e9likus v\u00e1ros a kurucok oldal\u00e1ra \u00e1llt, ki\u0171zte falai k\u00f6z\u00fcl a jezsuit\u00e1kat, lerombolta a ferences kolostort, sz\u00e1mos katon\u00e1t k\u00fcld\u00f6tt Th\u00f6k\u00f6ly Imre sereg\u00e9be.@#23|@1683|A B\u00e9cs felment\u00e9s\u00e9re k\u00fcld\u00f6tt lengyel hadak t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t visszaverte.@1684. szeptember 17. reggel|Schulz rajta\u00fct\u00f6tt Th\u00f6k\u00f6ly Imre t\u00e1bor\u00e1n Eperjes alatt. A kurucok mindent h\u00e1trahagyva futottak. Th\u00f6k\u00f6ly Reg\u00e9c v\u00e1r\u00e1ba menek\u00fclt. Schulz Eperjest nem fogta ostrom al\u00e1.@1684. november 7-24.|Schulz cs\u00e1sz\u00e1ri serege er\u0151s\u00edt\u00e9st kapva ostrom al\u00e1 vette Eperjest, de v\u00e9g\u00fcl k\u00e9nytelen volt feladni.@1685. j\u00falius 21. - szeptember 11.|Eperjest a cs\u00e1sz\u00e1riak Schulz vezet\u00e9s\u00e9vel k\u00e9thavi ostrom ut\u00e1n elfoglalt\u00e1k. Th\u00f6k\u00f6ly nem sietett a seg\u00edts\u00e9g\u00fckre, \u00edgy v\u00e9g\u00fcl fel kellett adniuk a v\u00e1rost.@#24|@#25|@1687. m\u00e1rcius 3.|I. Lip\u00f3t bossz\u00fat akart \u00e1llni a v\u00e1roson. Caraffa cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok v\u00e9szt\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ke megkezdte m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t, 300 (kurucokat t\u00e1mogat\u00f3) embert megk\u00ednoztat, 24 gazdag polg\u00e1rt a vagyonuk\u00e9rt brut\u00e1lisan kiv\u00e9geztet.@1696|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@#27|@1704. december 1.|A kurucok 17 havi ostrom ut\u00e1n elfoglalt\u00e1k, R\u00e1k\u00f3czi visszaadta a v\u00e1ros jogait.@1710. december 10.|A cs\u00e1sz\u00e1ri csapatok elfoglalt\u00e1k.@1710|Pestisj\u00e1rv\u00e1nyban a magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1g j\u00f3 r\u00e9sze elhunyt.@18. sz\u00e1zad|Szl\u00e1v betelep\u00fcl\u00e9s.@1831|A koleral\u00e1zad\u00e1s egyik k\u00f6zpontja volt. A Gal\u00edci\u00e1b\u00f3l bet\u00f6r\u0151 kolera miatt a f\u0151k\u00e9nt szlov\u00e1k \u00e9s ruszin parasztok nem juthattak el az alf\u00f6ldi id\u00e9nymunk\u00e1jukra. Ezen k\u00edv\u00fcl a k\u00fatfert\u0151tlen\u00edt\u00e9sekr\u0151l azt hitt\u00e9k, hogy a f\u00f6ldesuraik akarj\u00e1k \u0151ket megm\u00e9rgezni. L\u00e1zad\u00e1s t\u00f6rt ki \u00e9s megt\u00e1madt\u00e1k a korm\u00e1ny tisztvisel\u0151it, az eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi biztosokat \u00e9s a f\u00f6ldesurakat. A l\u00e1zad\u00e1st hat\u00e1rozott fell\u00e9p\u00e9ssel augusztusra levert\u00e9k.@#28|@#30|@1870|Vas\u00fati kapcsolatot nyert Kassa fel\u00e9, a KsOd \u00fczemeltette.@#31|@#32|@1918. december 28.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Eperjest.@#34|@1919. j\u00fanius 9.|A magyar tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g csapatai felszabad\u00edtott\u00e1k Eperjest.@1919. j\u00fanius 16.|A Szlov\u00e1k Tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1got Eperjesen 12:30-kor, a helyi v\u00e1rosh\u00e1za balkonj\u00e1r\u00f3l ki\u00e1ltott\u00e1k ki.@#36|@#38|@#41|@1945. janu\u00e1r 19.|Szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s.@#42|@#44|&"},"sights":[{"sightId":228,"townId":16,"active":2,"name_LO":"Konkatedr\u00e1la sv\u00e4t\u00e9ho Mikul\u00e1\u0161a","address":"Hlavn\u00e1, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|842|326","gps_lat":"48.9979640000","gps_long":"21.2397170000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.presov.rimkat.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Miklos-plebaniatemplom-Eperjes-1008","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_konkatedr%C3%A1la_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, konkatedr\u00e1la sv. Mikul\u00e1\u0161a (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/13\/Pre%C5%A1ov%2C_konkatedr%C3%A1la_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_%281%29.jpg\/512px-Pre%C5%A1ov%2C_konkatedr%C3%A1la_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_konkatedr%C3%A1la_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1a_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Mikl\u00f3s-kegytemplom","seolink":"szent-miklos-kegytemplom","note":"","history":"1330-t\u00f3l 1515-ig \u00e9p\u00fclt. Eredetileg flandriai telepesek kezdt\u00e9k az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st, akik haz\u00e1juk v\u00e9d\u0151szentj\u00e9r\u0151l, Szent Mikl\u00f3sr\u00f3l nevezt\u00e9k el. 1391-ben Zsigmond nagyszab\u00e1s\u00fa b\u0151v\u00edt\u00e9s\u00e9t rendelte el, presbit\u00e9riummal b\u0151v\u00fcl, h\u00e1romhaj\u00f3s csarnoktemplomm\u00e1 b\u0151v\u00edtett\u00e9k. Sz\u00e1rnyas f\u0151olt\u00e1ra 1696-b\u00f3l val\u00f3, barokk st\u00edlus\u00fa, amelybe beleillesztett\u00e9k a kor\u00e1bbi, 1490-b\u0151l val\u00f3 g\u00f3tikus f\u0151olt\u00e1r darabjait. 1696-ban barokk \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9st v\u00e9geztek rajta. Nyugati tornya 1750 k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt, 1903-ban Schulek Frigyes tervei alapj\u00e1n \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k mai form\u00e1j\u00e1ra."},{"sightId":229,"townId":16,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 81","mapdata":"1|800|330","gps_lat":"48.9980330000","gps_long":"21.2392680000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_fara.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, fara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ca\/Pre%C5%A1ov%2C_fara.JPG\/512px-Pre%C5%A1ov%2C_fara.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_fara.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Katolikus pl\u00e9b\u00e1nia ","seolink":"katolikus-plebania","note":"","history":"1780-ban \u00e9p\u00fclt, renesz\u00e1nsz alapokon. Homlokzat\u00e1n rokok\u00f3 d\u00edsz\u00edt\u00e9s \u00e9s Szent Mikl\u00f3st \u00e1br\u00e1zol\u00f3 stukk\u00f3 domborm\u0171 l\u00e1that\u00f3."},{"sightId":230,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Cathedral chr\u00e1m sv\u00e4t\u00e9ho J\u00e1na Krstite\u013ea (gr\u00e9ckokatol\u00edcka cerkev)","address":"Hlavn\u00e1 2871\/1, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|1019|671","gps_lat":"48.9941530000","gps_long":"21.2429940000","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/presov.grkatpo.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katedr%C3%A1la_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_Pre%C5%A1ov_18_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Katedr\u00e1la sv. J\u00e1na Krstite\u013ea Pre\u0161ov 18 Slovakia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ac\/Katedr%C3%A1la_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_Pre%C5%A1ov_18_Slovakia.jpg\/256px-Katedr%C3%A1la_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_Pre%C5%A1ov_18_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katedr%C3%A1la_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_Pre%C5%A1ov_18_Slovakia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos g\u00f6r\u00f6gkatolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z","seolink":"keresztelo-szent-janos-gorogkatolikus-szekesegyhaz","note":"","history":"A hely\u00e9n a 14. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n ispot\u00e1lytemplom \u00e1llt, Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak szentelve. Az 1400-as \u00e9vekben az \u00c1goston-rendiek kezel\u00e9s\u00e9ben volt az ispot\u00e1llyal \u00e9s szeg\u00e9nyh\u00e1zzal egy\u00fctt. 1540 ut\u00e1n a protest\u00e1nsok haszn\u00e1lt\u00e1k. 1673-t\u00f3l a minorit\u00e1k haszn\u00e1lt\u00e1k, az ispot\u00e1lyt kolostorr\u00e1 alak\u00edtva. 1753-54-ben kezd\u0151d\u00f6tt el a barokk \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9se. 1787-ben II. J\u00f3zsef feloszlatta a minorit\u00e1kat.1792-ben a g\u00f6r\u00f6gkatolikusok temploma lett. Jelenleg a g\u00f6r\u00f6gkatolikusok felvid\u00e9ki k\u00f6zpontja."},{"sightId":231,"townId":16,"active":1,"name_LO":"GR\u00c9CKOKATOL\u00cdCKE ARCIBISKUPSTVO","address":"Hlavn\u00e1 1, 081 35 Pre\u0161ov","mapdata":"1|1035|694","gps_lat":"48.9940360000","gps_long":"21.2431400000","religion":4,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"http:\/\/www.grkatpo.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovakia_Presov_694.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Slovakia Presov 694\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/06\/Slovakia_Presov_694.JPG\/256px-Slovakia_Presov_694.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Slovakia_Presov_694.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"G\u00f6r\u00f6gkatolikus \u00c9rseks\u00e9g","seolink":"gorogkatolikus-ersekseg","note":"","history":""},{"sightId":232,"townId":16,"active":2,"name_LO":"Franti\u0161k\u00e1nsky kostol","address":"Sv\u00e4toplukova 3232\/10, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|1089|478","gps_lat":"48.9962560000","gps_long":"21.2439560000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"http:\/\/www.frantiskani.sk\/presov","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ferences-templom-es-rendhaz--Eperjes-1011","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Pierre Bona \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov-Kostol_sv._Jozefa.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov-Kostol sv. Jozefa\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/31\/Presov-Kostol_sv._Jozefa.jpg\/512px-Presov-Kostol_sv._Jozefa.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov-Kostol_sv._Jozefa.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPierre Bona\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ferences templom \u00e9s kolostor ","seolink":"ferences-templom-es-kolostor","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a karmelit\u00e1k \u00e9p\u00edtett\u00e9k. A 17. sz\u00e1zadban renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. 1719-ben a ferencesek\u00e9 lett, akik barokkos\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":233,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd a. v. chr\u00e1m\u00a0Sv\u00e4tej Trojice","address":"Hlavn\u00e1 137, Pre\u0161ov","mapdata":"1|843|285","gps_lat":"48.9985030000","gps_long":"21.2398970000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/patmos.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Eperjes-1009","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:HistoryPresov12Slovakia4.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022HistoryPresov12Slovakia4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c6\/HistoryPresov12Slovakia4.JPG\/256px-HistoryPresov12Slovakia4.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:HistoryPresov12Slovakia4.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g evang\u00e9likus templom","seolink":"szentharomsag-evangelikus-templom","note":"","history":"1531-ben Eperjes evang\u00e9likus v\u00e1ross\u00e1 v\u00e1lt, 1671-ig csak evang\u00e9likus templom m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a v\u00e1rosban. 1642-ben \u00e9p\u00fclt a templom barokk st\u00edlusban. Itt helyezt\u00e9k el Caraffa \u00e1ldozatainak csontjait."},{"sightId":234,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00e9 kol\u00e9gium","address":"Hlavn\u00e1 2939\/137, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|821|250","gps_lat":"48.9990510000","gps_long":"21.2394990000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-kollegium-Eperjes-1010","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Martin Baran \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Evangelic Lutheran College Presov\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d8\/Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\/512px-Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangelic_Lutheran_College_Presov.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMartin Baran\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus koll\u00e9gium","seolink":"evangelikus-kollegium","note":"","history":"A F\u0151 t\u00e9ren, az evang\u00e9likus templomt\u00f3l \u00e9szakra \u00e1ll. 1531-ben alakult \u00e1t a r\u00e9gi v\u00e1rosi iskol\u00e1b\u00f3l evang\u00e9likus int\u00e9zett\u00e9 k\u00fclf\u00f6ldi tud\u00f3sok vezet\u00e9se alatt. 1665-ben Kass\u00e1n \u00f6sszegy\u0171ltek a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g evang\u00e9likusainak k\u00e9pvisel\u0151i, az evang\u00e9likus rendek \u00e9s a szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosok k\u00f6vetei, \u00e9s elhat\u00e1rozt\u00e1k, hogy fel\u00e1ll\u00edtj\u00e1k a f\u0151iskol\u00e1t. K\u00f6zel 100.000 arany forintot adtak \u00f6ssze. 1667. okt\u00f3ber 18-\u00e1n ny\u00edlt meg a koll\u00e9gium. 10 oszt\u00e1lyb\u00f3l \u00e1llt \u00e9s nagy hangs\u00falyt fektettek az anyanyelv, a magyar oktat\u00e1s\u00e1ra. A f\u0151 hangs\u00faly a re\u00e1l t\u00e1rgyak oktat\u00e1s\u00e1n volt. 1671-ben I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r elvette az evang\u00e9likusokt\u00f3l. 1682-ben Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r visszaadta az evang\u00e9likusoknak, de 1687-ben \u00fajra a jezsuit\u00e1k kez\u00e9re ker\u00fclt. 1705-t\u0151l 1711-ig II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencnek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg \u00fajra az evang\u00e9likusok kez\u00e9n volt. 1774-t\u0151l katon\u00e1k \u00e9lelmez\u00e9s\u00e9nek rakt\u00e1rak\u00e9nt szolg\u00e1lt. 1785-ben a protest\u00e1nsok \u00fajranyitott\u00e1k az iskol\u00e1t, miut\u00e1n megv\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r tan\u00e1cs\u00e1ra. 1811-ben jogi, 1852-ben teol\u00f3giai akad\u00e9mi\u00e1t, 1873-ban tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151t csatoltak hozz\u00e1. A f\u0151gimn\u00e1ziummal egy\u00fctt \u00edgy 4 int\u00e9zetb\u0151l \u00e1llt. 1887-ben emeletet kapott. 1918. kar\u00e1csonya el\u0151tt vonultak be a csehszlov\u00e1k katon\u00e1k Eperjesre, \u00e9s betiltott\u00e1k a magyar nyelv\u0171 oktat\u00e1st. 1919. m\u00e1rcius\u00e1ban a csehszlov\u00e1k korm\u00e1ny megb\u00edzottja szorgalmazta az iskol\u00e1k Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9s\u00e9t. A Jogakad\u00e9mia \u00e9s a Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 Miskolcra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, a teol\u00f3giai k\u00e9pz\u00e9s Budapesten folyt tov\u00e1bb. A S\u00e1ros megyei elemi iskol\u00e1k k\u00f6z\u00fcl egyed\u00fcl az eperjesi elemi iskola maradhatott magyar tan\u00edt\u00e1si nyelv\u0171nek. A f\u0151gimn\u00e1ziumban az utols\u00f3 magyar anyanyelv\u0171 \u00e9retts\u00e9git 1926. j\u00fanius\u00e1ban tartott\u00e1k. Eperjesen tanultak t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt Th\u00f6k\u00f6ly Imre, Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos \u00e9s M\u00e1rai S\u00e1ndor."},{"sightId":235,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Katedr\u00e1lny chr\u00e1m sv\u00e4t\u00e9ho Alexandra Nevsk\u00e9ho","address":"Partiz\u00e1nska 3853\/3, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|1104|1059","gps_lat":"48.9897960000","gps_long":"21.2442960000","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing. Mgr. Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov10Slovakia248.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov10Slovakia248\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/df\/Presov10Slovakia248.JPG\/512px-Presov10Slovakia248.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov10Slovakia248.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng. Mgr. Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ortodox templom","seolink":"ortodox-templom","note":"","history":"1950-ben \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":236,"townId":16,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 82","mapdata":"1|892|331","gps_lat":"48.9979550000","gps_long":"21.2407040000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_Hlavn%C3%A1_(6).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, Hlavn\u00e1 (6)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0a\/Pre%C5%A1ov%2C_Hlavn%C3%A1_%286%29.jpg\/512px-Pre%C5%A1ov%2C_Hlavn%C3%A1_%286%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_Hlavn%C3%A1_(6).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"regi-varoshaza","note":"","history":"Ma borm\u00fazeum, 1520-ig volt v\u00e1rosh\u00e1za."},{"sightId":237,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Radnica","address":"Hlavn\u00e1 2907\/73, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|838|391","gps_lat":"48.9973060000","gps_long":"21.2398690000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_radnica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, radnica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/Pre%C5%A1ov%2C_radnica.jpg\/512px-Pre%C5%A1ov%2C_radnica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_radnica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1424-ben \u00e9p\u00fclt, 1520-\u00f3ta v\u00e1rosh\u00e1za. 1788-ra barokk k\u00fcls\u0151t kapott."},{"sightId":238,"townId":16,"active":1,"name_LO":"S\u00faso\u0161ie Immaculaty","address":"Hlavn\u00e1 107A, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|813|203","gps_lat":"48.9994160000","gps_long":"21.2393830000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szeplotlen-Maria-oszlop-Eperjes-736","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing. Mgr. Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov11Slovakia131.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov11Slovakia131\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Presov11Slovakia131.JPG\/512px-Presov11Slovakia131.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov11Slovakia131.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng. Mgr. Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ria-szobor","seolink":"maria-szobor","note":"","history":"1751-ben k\u00e9sz\u00fclt, Caraffa v\u00e9rpadja hely\u00e9n. A F\u0151 utca 109-es sz\u00e1m\u00fa h\u00e1z\u00e1b\u00f3l n\u00e9zte 1687-ben Caraffa az eperjesi polg\u00e1rok kiv\u00e9gz\u00e9s\u00e9t."},{"sightId":239,"townId":16,"active":1,"name_LO":"\u017dupn\u00fd dom","address":"Slovensk\u00e1 3279\/40, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|981|290","gps_lat":"48.9983050000","gps_long":"21.2421940000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov8.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov8\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/Pre%C5%A1ov8.JPG\/512px-Pre%C5%A1ov8.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov8.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rmegyeh\u00e1za ","seolink":"regi-varmegyehaza","note":"","history":"1783-ban copf st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":240,"townId":16,"active":2,"name_LO":"Krajsk\u00e9 Museum","address":"Hlavn\u00e1 2985\/86, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|885|314","gps_lat":"48.9981670000","gps_long":"21.2406950000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"98","homepage":"http:\/\/tripolitana.sk\/rakociho-palac-presov\/","openinghours":"http:\/\/tripolitana.sk\/rakociho-palac-presov\/info\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Rakoczi-haz-Eperjes-3376","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_2.2._Hlavn%C3%A1_ulica,_Krajsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_20_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, 2.2. Hlavn\u00e1 ulica, Krajsk\u00e9 m\u00fazeum 20 Slovakia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3b\/Pre%C5%A1ov%2C_2.2._Hlavn%C3%A1_ulica%2C_Krajsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_20_Slovakia.jpg\/512px-Pre%C5%A1ov%2C_2.2._Hlavn%C3%A1_ulica%2C_Krajsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_20_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_2.2._Hlavn%C3%A1_ulica,_Krajsk%C3%A9_m%C3%BAzeum_20_Slovakia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e1k\u00f3czi-palota, S\u00e1rosi M\u00fazeum ","seolink":"rakoczi-palota-sarosi-muzeum","note":"T\u00f6rt\u00e9neti, n\u00e9prajzi \u00e9s t\u0171zolt\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s","history":"A 16. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n R\u00e1k\u00f3czi Zsigmond \u00e9p\u00edttette renesz\u00e1nsz st\u00edlusban k\u00e9t kor\u00e1bbi polg\u00e1ri h\u00e1zb\u00f3l.@1633-ban itt k\u00f6t\u00f6tte meg I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem II. Ferdin\u00e1nd cs\u00e1sz\u00e1rral az eperjesi egyezm\u00e9nyt. 1701-ben b\u00f6rt\u00f6n lett, majd utols\u00f3 tulajdonosa a R\u00e1k\u00f3czi csal\u00e1db\u00f3l II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc volt. A R\u00e1k\u00f3cziak S\u00e1ros megye \u00f6r\u00f6k\u00f6s f\u0151isp\u00e1njai voltak."},{"sightId":241,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Pal\u00e1c Klobu\u0161ick\u00fdch","address":"Hlavn\u00e1 2953\/22, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|1024|605","gps_lat":"48.9948410000","gps_long":"21.2429660000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"17","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr. Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_Slovakia_1303.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov Slovakia 1303\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/10\/Presov_Slovakia_1303.JPG\/512px-Presov_Slovakia_1303.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_Slovakia_1303.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr. Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Klobusiczky-palota ","seolink":"klobusiczky-palota","note":"","history":"5 egykori k\u00f6z\u00e9pkori polg\u00e1rh\u00e1z hely\u00e9n \u00e1ll. A 16-17. sz\u00e1zadban a Drugethek tulajdona volt. 1689-ben itt sz\u00fcletett a h\u00edres husz\u00e1rkapit\u00e1ny Bercs\u00e9nyi L\u00e1szl\u00f3, Bercs\u00e9nyi Mikl\u00f3s \u00e9s els\u0151 feles\u00e9ge, homonnai Drugeth Krisztina fia, II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc test\u0151rs\u00e9g\u00e9nek sz\u00e1zadosa, majd Franciaorsz\u00e1g marsallja. 1720-ban XV. Lajos francia kir\u00e1ly enged\u00e9ly\u00e9vel Rodost\u00f3ban magyar emigr\u00e1nsokb\u00f3l megszervezte a nev\u00e9t visel\u0151 \u00f6n\u00e1ll\u00f3 francia husz\u00e1rezredet. A R\u00e1ttky-f\u00e9le ezred megsz\u0171n\u00e9se ut\u00e1n az \u00edgy l\u00e9trej\u00f6tt Bercs\u00e9nyi-ezred vetette meg az alapj\u00e1t a k\u00f6vetkez\u0151 korszak h\u00edres francia k\u00f6nny\u0171lovass\u00e1g\u00e1nak, \u00edgy a nap\u00f3leoninak is.@Klobusiczky Ferenc kezdte meg az \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, barokk palot\u00e1v\u00e1. 1770-ben II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r itt tal\u00e1lkozott a Lengyel Konf\u00f6der\u00e1ci\u00f3 vezet\u0151ivel. Homlokzat\u00e1n M\u00e1ria-jelenetek l\u00e1that\u00f3k."},{"sightId":242,"townId":16,"active":1,"name_LO":"\u010cierny orol","address":"Hlavn\u00e1 50, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|953|467","gps_lat":"48.9964550000","gps_long":"21.2417090000","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr. Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_Slovakia_1300.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov Slovakia 1300\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/61\/Presov_Slovakia_1300.JPG\/512px-Presov_Slovakia_1300.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_Slovakia_1300.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr. Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Egykori Fekete Sas Fogad\u00f3","seolink":"egykori-fekete-sas-fogado","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zadban vend\u00e9gfogad\u00f3 volt, az 1840-es \u00e9vekben V\u00e1rosi Vigad\u00f3, majd Savoy Sz\u00e1ll\u00f3 lett."},{"sightId":243,"townId":16,"active":1,"name_LO":"\u0160ari\u0161sk\u00e1 gallery","address":"Hlavn\u00e1 2896\/51, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|893|468","gps_lat":"48.9963790000","gps_long":"21.2407480000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"99","homepage":"http:\/\/sgpresov.sk\/","openinghours":"http:\/\/sgpresov.sk\/otvaracie-hodiny-pre-verejnost\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_W%C3%A9cseyho_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, W\u00e9cseyho pal\u00e1c\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/Pre%C5%A1ov%2C_W%C3%A9cseyho_pal%C3%A1c.jpg\/256px-Pre%C5%A1ov%2C_W%C3%A9cseyho_pal%C3%A1c.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_W%C3%A9cseyho_pal%C3%A1c.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"S\u00e1rosi Gal\u00e9ria ","seolink":"sarosi-galeria","note":"","history":"K\u00e9t, eredetileg g\u00f3tikus, majd renesz\u00e1nsz \u00e9s barokk st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett polg\u00e1rh\u00e1zban tal\u00e1lhat\u00f3.@https:\/\/www.kozterkep.hu\/39661\/vecsey-csalad-cimere"},{"sightId":244,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Nept\u00fanova font\u00e1na","address":"Hlavn\u00e1 2904\/67, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|881|392","gps_lat":"48.9972430000","gps_long":"21.2405330000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Neptunova_fontana_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Neptunova fontana - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/48\/Neptunova_fontana_-_panoramio.jpg\/512px-Neptunova_fontana_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Neptunova_fontana_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Neptun-sz\u00f6k\u0151k\u00fat ","seolink":"neptun-szokokut","note":"","history":"Barokk st\u00edlus\u00fa. Holl\u00e4nder M\u00e1rkus gazdag zsid\u00f3 keresked\u0151 \u00e1ll\u00edttatta h\u00e1l\u00e1b\u00f3l a polg\u00e1rjog\u00e9rt."},{"sightId":245,"townId":16,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 61","mapdata":"1|874|441","gps_lat":"48.9967810000","gps_long":"21.2405620000","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov12Slovakia121.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov12Slovakia121\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6a\/Presov12Slovakia121.JPG\/512px-Presov12Slovakia121.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov12Slovakia121.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Holl\u00e4nder palota","seolink":"hollander-palota","note":"","history":"1789-ben v\u00e1s\u00e1rolta meg Holl\u00e4nder M\u00e1rkus gazdag zsid\u00f3 keresked\u0151, aki polg\u00e1rjogot kapott Eperjesen. A zsid\u00f3k jogegyenl\u0151s\u00e9g\u00e9\u00e9rt k\u00fczd\u00f6tt."},{"sightId":246,"townId":16,"active":2,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho kr\u00ed\u017ea","address":"Kalv\u00e1ria, Sl\u00e1vi\u010dia 13, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|25|1214","gps_lat":"48.9880570000","gps_long":"21.2258710000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"3","homepage":"https:\/\/www.presov.rimkat.sk\/farnost\/kostoly.html","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_na_Kalv%C3%A1rii_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kostol na Kalv\u00e1rii Pre\u0161ov 19 Slovakia4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6d\/Kostol_na_Kalv%C3%A1rii_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia4.jpg\/512px-Kostol_na_Kalv%C3%A1rii_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_na_Kalv%C3%A1rii_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia4.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1lv\u00e1ria a Szent Kereszt templommal ","seolink":"kalvaria-a-szent-kereszt-templommal","note":"","history":"1721-ben \u00e9p\u00fclt az els\u0151 k\u00e1polna, 1756-ban \u00e9p\u00fclt a templom \u00e9s a t\u00f6bbi k\u00e1polna. Barokk st\u00edlus\u00fa."},{"sightId":247,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00e9 hradby","address":"Kov\u00e1\u010dska 3354\/4, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|929|66","gps_lat":"49.0009570000","gps_long":"21.2412030000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00e1rosfalak","seolink":"varosfalak","note":"","history":"A k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1rosfal egyetlen megmaradt r\u00e9sze."},{"sightId":248,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Hvezd\u00e1re\u0148 the planetarium v \u200b\u200bPre\u0161ove","address":"Dilongova 5883\/17, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|1798|170","gps_lat":"48.9997560000","gps_long":"21.2563490000","religion":0,"oldtype":"101","newtype":"101","homepage":"https:\/\/astropresov.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr. Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_Slovakia_2023.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov Slovakia 2023\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f4\/Presov_Slovakia_2023.JPG\/512px-Presov_Slovakia_2023.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov_Slovakia_2023.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr. Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Planet\u00e1rium","seolink":"planetarium","note":"","history":""},{"sightId":249,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk cis\u00e1rovnej Sissi","address":"Hlavn\u00e1 2904\/67, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|872|378","gps_lat":"48.9973840000","gps_long":"21.2404870000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/erzsebet-kiralyne-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Doko Ing. Mgr. Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov10Slovakia532.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Presov10Slovakia532\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c7\/Presov10Slovakia532.JPG\/256px-Presov10Slovakia532.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov10Slovakia532.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDoko Ing. Mgr. Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 szobra ","seolink":"erzsebet-kiralyne-szobra","note":"","history":"1895-ben a B\u00e1rtfaf\u00fcrd\u0151ben tett gy\u00f3gy\u00fcd\u00fcl\u00e9se ut\u00e1n Eperjesen sz\u00e1llt meg Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9. 1901-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Str\u00f3bl Alajos k\u00e9sz\u00edtette. Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa v\u00e9g\u00e9n a csehszlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00e1skor megrong\u00e1lt\u00e1k, majd elveszettnek hitt\u00e9k. 2010-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel \u00fajra \u0022Sissi\u0022 felirattal. Fej\u00e9n eredetileg korona volt."},{"sightId":250,"townId":16,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|805|231","gps_lat":"48.9990650000","gps_long":"21.2392490000","religion":3,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Eperjesi-vertanuk-emlekmuve-Eperjes-3377","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/caraffa-altal-kivegeztetett-vertanuk-emlektablaja\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Town_Presov_Slovakia_0867.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Town Presov Slovakia 0867\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/8\/87\/Town_Presov_Slovakia_0867.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Town_Presov_Slovakia_0867.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Eperjesi v\u00e9rtan\u00fak eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"eperjesi-vertanuk-emlekmuve","note":"","history":"1908. j\u00fanius 11-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l, az 1687-ben Caraffa t\u00e1bornok \u00e1ltal elk\u00f6vetett kegyetlenked\u00e9sek eml\u00e9k\u00e9re. A 24 meggyilkolt \u00e1ldozat nev\u00e9t v\u00e9st\u00e9k a t\u00e1bl\u00e1ra. A pozsonyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s nyom\u00e1s\u00e1ra volt k\u00e9nytelen Caraff\u00e1t I. Lip\u00f3t cs\u00e1sz\u00e1r visszah\u00edvni Eperjesr\u0151l."},{"sightId":251,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Caraffova v\u00e4znica","address":"Flori\u00e1nova 12023\/2, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|791|415","gps_lat":"48.9970320000","gps_long":"21.2389630000","religion":0,"oldtype":"18","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.pkopresov.sk\/mestska-galeria-caraffka.html","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Caraffa-borton-Eperjes-400","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_Caraffova_v%C3%A4znica.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, Caraffova v\u00e4znica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cc\/Pre%C5%A1ov%2C_Caraffova_v%C3%A4znica.JPG\/512px-Pre%C5%A1ov%2C_Caraffova_v%C3%A4znica.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_Caraffova_v%C3%A4znica.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Caraffa-b\u00f6rt\u00f6n, V\u00e1rosi Gal\u00e9ria","seolink":"caraffa-borton-varosi-galeria","note":"","history":"1504 \u00e9s 1509 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban, borh\u00e1z volt (boroshord\u00f3kat t\u00e1roltak benne) a 17. sz\u00e1zadig.@N\u00e9mely feljegyz\u00e9sek szerint a v\u00e1ros ellen\u0151rz\u0151 m\u00e9rt\u00e9keit \u00e9s s\u00falyait t\u00e1rolt\u00e1k benne, illetve egy ideig fegyverrakt\u00e1r is volt. A 19. sz\u00e1zadban v\u00e1rosi b\u00f6rt\u00f6nk\u00e9nt funkcion\u00e1lt, a 20. sz\u00e1zadban v\u00e1rosi lev\u00e9lt\u00e1rk\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k. Jelenleg v\u00e1rosi gal\u00e9ria.@A hagyom\u00e1ny az \u00e9p\u00fcletet Caraffa t\u00e1bornokhoz, \u00e9s r\u00e9mtetteihez k\u00f6ti, de a val\u00f3s\u00e1gban nem sok k\u00f6ze volt hozz\u00e1."},{"sightId":252,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Kum\u0161t","address":"Okru\u017en\u00e1 7708\/36, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|755|95","gps_lat":"49.0006530000","gps_long":"21.2383950000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"http:\/\/tripolitana.sk\/kumst-presov\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_Kum%C5%A1t.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Pre\u0161ov, Kum\u0161t\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/13\/Pre%C5%A1ov%2C_Kum%C5%A1t.jpg\/256px-Pre%C5%A1ov%2C_Kum%C5%A1t.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pre%C5%A1ov,_Kum%C5%A1t.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPalickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi b\u00e1styatorony ","seolink":"regi-bastyatorony","note":"","history":""},{"sightId":253,"townId":16,"active":1,"name_LO":"\u017didovsk\u00e1 orthodox synagogue","address":"Okru\u017en\u00e1, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|673|167","gps_lat":"49.0000190000","gps_long":"21.2378900000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"98","homepage":"http:\/\/synagoga-presov.sk\/","openinghours":"http:\/\/synagoga-presov.sk\/muzeum.html","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov12Slovakia145col.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov12Slovakia145col\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0a\/Presov12Slovakia145col.jpg\/512px-Presov12Slovakia145col.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov12Slovakia145col.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ortodox zsinag\u00f3ga","seolink":"ortodox-zsinagoga","note":"","history":"1897 - 1898 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":254,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Socha J\u00e1na Pavla II.","address":"Hlavn\u00e1 2940\/139, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|825|306","gps_lat":"48.9982270000","gps_long":"21.2396660000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov12JoannesPaulusII2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Presov12JoannesPaulusII2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/17\/Presov12JoannesPaulusII2.JPG\/512px-Presov12JoannesPaulusII2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Presov12JoannesPaulusII2.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"II. J\u00e1nos P\u00e1l szobra","seolink":"ii-janos-pal-szobra","note":"","history":""},{"sightId":255,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Socha Jezhish Krista","address":"Hlavn\u00e1, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|805|175","gps_lat":"48.9998780000","gps_long":"21.2392670000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Socha_Je%C5%BEi%C5%A1a_Krista_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Socha Je\u017ei\u0161a Krista Pre\u0161ov 19 Slovakia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/74\/Socha_Je%C5%BEi%C5%A1a_Krista_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia.jpg\/256px-Socha_Je%C5%BEi%C5%A1a_Krista_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Socha_Je%C5%BEi%C5%A1a_Krista_Pre%C5%A1ov_19_Slovakia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"J\u00e9zus-szobor","seolink":"jezus-szobor","note":"","history":""},{"sightId":256,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Star\u00e1 mestsk\u00e1 \u0161kola","address":"Hlavn\u00e1 2940\/139, 080 01 Pre\u0161ov","mapdata":"1|822|287","gps_lat":"48.9984650000","gps_long":"21.2395890000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"76","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kni%C5%BEnica_Pre%C5%A1ov_17_Slovakia1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kni\u017enica Pre\u0161ov 17 Slovakia1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/97\/Kni%C5%BEnica_Pre%C5%A1ov_17_Slovakia1.jpg\/512px-Kni%C5%BEnica_Pre%C5%A1ov_17_Slovakia1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kni%C5%BEnica_Pre%C5%A1ov_17_Slovakia1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rosi iskola, egykori jezsuita gimn\u00e1zium","seolink":"regi-varosi-iskola-egykori-jezsuita-gimnazium","note":"","history":"M\u00e1r 1415-ben is eml\u00edtett\u00e9k. 1667-ben az evang\u00e9likus koll\u00e9gium l\u00e9trej\u00f6tt\u00e9vel sz\u0171nt meg a tan\u00edt\u00e1s benne. 1673-t\u00f3l jezsuita gimn\u00e1zium m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne. A 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben Kir\u00e1lyi Katolikus Gimn\u00e1zium lett."},{"sightId":257,"townId":16,"active":1,"name_LO":"Flori\u00e1nova br\u00e1na","address":"Ba\u0161tov\u00e1 32, 080 01Pre\u0161ov","mapdata":"1|688|459","gps_lat":"48.9965690000","gps_long":"21.2374050000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Town_Presov_Slovakia_51.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Town Presov Slovakia 51\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Town_Presov_Slovakia_51.jpg\/256px-Town_Presov_Slovakia_51.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Town_Presov_Slovakia_51.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Fl\u00f3ri\u00e1n-kapu","seolink":"florian-kapu","note":"","history":"A 15. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt az \u00faj v\u00e1rosfal r\u00e9szek\u00e9nt."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}