exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Dunaszerdahely Zászló

Dunaszerdahely

Dunajská Streda
Dunaszerdahely
Szlovák:
Dunajská Streda
Német:
Niedermarkt
Dunaszerdahely
Fojsinek / Public domain
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Nagyszombati
Folyó:
A város a Duna egy szigetén fekszik.
Tengerszint feletti magasság:
118 m
GPS koordináták:
47.993788, 17.617903
Google térkép:
Népesség
Népesség:
23e
Magyarok aránya:
74.53%
Népesség 1910-ben
Összesen 4762
Magyarok 98.26%
Címer
Dunajská Streda - erb

A város a Csallóköz központja, amely a Duna, és egyben egész Európa legnagyobb szárazföldi szigete. Az ország egyik legtermékenyebb területe, amely alatt annak legnagyobb földalatti vízkészlete is található, amelyet termálfürdőiben élvezhet az ide látogató. A terület lakossága még mindig döntően magyar, és a város is egyike azon kevés felvidéki városoknak, amelyek magyar többségét a cseh-szlovák megszállóknak nem sikerült megtörnie. A város történelmi magját sajnos jelentős részben lerombolták a kommunizmus köpönyege alatt tevékenykedő szlovák nacionalisták, de az a 90-es években egyedi arculatban újult meg Makovecz Imre építész tervei alapján.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1256
Első írásos említés Svridahel néven.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
14. század
Kialakult a város központi magja, a Szentfundus, a katolikus templom körül elterülő, kőfallal elkerített terület. A kőfal az 1800-es évekig megmaradt.
1429
Mezővárosként említették Luxemburgi Zsigmond parancsában.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1599
A Pálffy család birtokába került.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
18. század
A zsidóság nagyobb számban betelepült.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1842, 1865, 1887
Tűzvész pusztította.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1868
Kolerajárvány sújtotta.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 8.
A csehszlovákok megszállták Dunaszerdahelyt.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1938. november 2.
Első bécsi döntés
Több...
1938. november 2.
Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte.
1938. november 2.
Az I. bécsi döntés értelmében Magyarország visszakapta Dunaszerdahelyt.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1945
Itt működött az egyik internálótábor, ahol a kitelepítésre ítélt magyarok raboskodtak.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1947-48
A város magyar lakosságát részben elűzték.
kommunizmus
A város történelmi magjának 85%-át leromboltatták a szlovák nacionalisták kommunista modernizációnak álcázva.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
1990-es évek
A városközpont újjáépült Makovecz Imre tervei alapján.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent György-templom
kostol sv. Juraja
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent György-templom
Története

1329-ben épült, legrégebbi részei a szentély, a főhajó és a torony. 1518-ban egy mellékhajóval bővült. 1742-43-ban barokk stílusban felújították, ekkor nyerte el mai formáját. Főoltárán Mária mennybemenetelét ábrázoló festmény látható, felette Szent György lovasszobra. Mellékoltárain Szent István és a fájdalmas Pietà ábrázolásai. Kriptájába temetkezett a Kondé család.

A középkorban a templomot és a mellette lévő temetőt kőfal vette körül, a körülzárt területet Szentfundusnak nevezték, ami sérthetetlen területet jelentett. Sokszor szolgált védelemül a lakosok számára. A temetőt és a falakat a 19. század elején számolták fel.

Református templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

1998-ra posztmodern stílusban épült fel.

Evangélikus templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1863-83 között neoromán stílusban épült. 1938-ban épült a tornya.

Kálvária
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
kálvária
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálvária
Története

Az 1700-as években épült egy Kálváriadomb. 1802-ben szoborcsoportot állítottak a dombon. 1959-ben a kommunisták lerombolták a Kálváriadombot. A szoborcsoport a rendszerváltás után a temetőben lett felállítva.

Középületek
Városháza
Mestský úrad
Eredetileg:
városháza, szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

1901-ben vásárolta meg a város Pleyer Károlytól a korábban kávéházként és szállodaként funkcionáló épületet. Később többször átalakították. Az 1995-ben megkezdett Makovecz Imre szerinti városarculat átalakítás során tornyot kapott.

Egykori járásbíróság
Okresný súd Dunajská Streda
Eredetileg:
bíróság
Jelenleg:
bíróság
Felkeres
Egykori járásbíróság
Története

1907-ben épült, Wyberál József építész által.

Kulturális létesítmények
Régi katolikus iskola
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
elpusztult
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Régi katolikus iskola
Története

1862-ben kezdték építeni, 1972-ben lebontották.

Magánlakhelyek
Fehér kastély
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
elpusztult
Felkeres
Fehér kastély
Története

Az 1800-as évek elején Bacsák Móricz huszárkapitány építtette klasszicista stílusban, az 1970-es években a kommunisták lebontották, helyén áll a városi posta.

Sárga kastély, Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovské múzeum
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Sárga kastély, Csallóközi Múzeum
Története

Történelmi és népművészeti kiállítás. 1753-ra építtette fel Padányi Bíró Márton veszprémi püspök fivére, Padányi Bíró István számára. Halála után 1805-ben nősüléssel a pókateleki Kondé család (Kondé József Benedek) szerezte meg, az ő címerük található az oromzaton. A 19. század elején a Kondé család klasszicizálta. 1858-ban eladták Wahlberg Miklós bécsi egyetemi tanárnak. Tőle lánya, Habermann Nándorné örökölte. Később gazdasági, majd katonai célokat szolgált. 1972-ben költözött bele a Csallóközi Múzeum a lerombolt Fehér kastélyból.

Vermes-villa, Kortárs Magyar Galéria
Galéria súčasných maďarských umelcov
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Vermes-villa, Kortárs Magyar Galéria
Története

1905-ben Vermes Ferenc földbirtokos, járási szolgabíró építtette. Ekkor még csak egy földszintes ház volt. 1909-ben az akkori tulajdonos megnagyobbíttatta, tornyokkal látta el.

Emlékművek
A diktatúra áldozatainak emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
A diktatúra áldozatainak emlékműve
Története

2006-ban állították fel az 56-os magyar forradalom 50. évfordulójára

Trianon-kopjafa
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Trianon-kopjafa
Története

2008-ban a játszópark mellett állították fel.

Szent István-emlékmű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szent István-emlékmű
Története

2004-ben avatták fel.

Egykori erkélyes országzászló
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Felkeres
Egykori erkélyes országzászló
Története

1939. november 12-én állították a város Magyarországhoz való visszacsatolásának első évfordulója alkalmából. 1945-ben cseh katonák megrongálták, majd eltávolították. Nagy János Mártíremlékmű c. alkotása áll a helyén.

Kitelepített magyarok emlékműve
Pamätník výmeny obyvateľstva po 2. svetovej vojne
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Kitelepített magyarok emlékműve
Története

2013-ban adták át a Benes-dekrétumok alapján kitelepített magyarok emlékére.

II. világháború áldozatainak szoborparkja
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
II. világháború áldozatainak szoborparkja
Története

Pelikán szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Pelikán szobor
Története

2000-ben állította a református egyház Krisztus születésének 2000., a magyar kereszténység 1000. és a gályarab prédikátorok szabadításának 325. évfordulójára.

Vámbéry Ármin szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Vámbéry Ármin szobra
Története

Vámbéry Ármin orientalista, utazó, nyelvtudós volt. 1861-64 között bejárta Közép-Ázsiát Rasid Effendi álnéven. A Budapesti Tudományegyetemen alapította meg a világ első turkológiai tanszékét. A magyar-türk népi és nyelvi kapcsolat szószólója volt, ezzel kirobbantotta az úgynevezett "ugor-török" háborút.

Bihari János szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Bihari János szobra
Története

Bihari János cigány származású zeneszerző és hegedűvirtuóz volt. A verbunkos triász tagja volt Lavotta Jánossal és Csermák Antallal együtt.

1848-49-es szabadságharc emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
1848-49-es szabadságharc emlékműve
Története

1995-ben állították fel, Lipcsey György szobrászművész alkotása.

Immaculata-szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Immaculata-szobor
Története

1800-as évek végén épült, a Szent György templom bejáratától nem messze áll.

Szentháromság-oszlop
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szentháromság-oszlop
Története

1777-ben a járványok elmúlásáért köszönetképpen épült.

Szent Miklós szobra a kat. templom bejárata előtt
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Miklós szobra a kat. templom bejárata előtt
Története

A katolikus templom bejárata előtt áll. 1785-ben a pótateleki Kondé Miklós püspök emeltette.

Makovecz Imre-emléktábla
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Makovecz Imre-emléktábla
Története

2017-ben avatták fel. 1935-2011 között élt építész, a magyar organikus építészet nagy alakja, számos épületet tervezett Dunaszerdahelyen is.

Esterházy János (1901-1957) domborműve
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Felkeres
Esterházy János (1901-1957) domborműve
Története

2011-ben helyezték el.

Gróf Esterházy János csehszlovákiai magyar mártír politikus, a magyarság jogaiért küzdött a magyarokat elnyomó és beolvasztani akaró Csehszlovákiában. Trianon revíziójáért küzdött. Az I. Bécsi döntés után a megalakult Szlovákiában maradt és küzdött az ott rekedt magyarok jogaiért. A Szlovák parlament egyetlen magyar képviselője volt, és egyedül szavazott 1942-ben a zsidóság kitelepítése ellen. Zsidók, csehek, szlovákok és lengyelek százainak segített a fasiszták előli szökésben, amiért a fasiszták internálták. A szovjet megszállás után a szovjet hatóságok is internálták, de aztán szabadon engedték. A szlovák kormány képviselőjével, Gustáv Husákkal tárgyalt a magyarok jogairól, szóvá téve a magyarok üldözését. Husák erre átadta a szovjet titkosszolgálatnak, ezután koholt vádak alapján 10 év kényszermunkára ítélték és a Gulagra küldték. Időközben 1947-ben a szlovák Nemzeti Bíróság halálra ítélte a fasizmussal való együttműködés hazug vádja alapján. A szovjetek 1949-ben kiadták a csehszlovák hatóságoknak. Elnöki "kegyelem" a büntetését életfogytiglanra változtatta. Börtönről börtönre hurcolták, 1957-ben a morvaországi Mírov börtönben halt meg. Még a hamvait sem adták ki családjának. 2017-ben a zoboralji Alsóbodokon, az e célból épített Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnában temették újra a mártírt ünnepélyes keretek között.

Múzeumok és Galériák
Sárga kastély, Csallóközi Múzeum
Žitnoostrovské múzeum
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Sárga kastély, Csallóközi Múzeum
Története

Történelmi és népművészeti kiállítás. 1753-ra építtette fel Padányi Bíró Márton veszprémi püspök fivére, Padányi Bíró István számára. Halála után 1805-ben nősüléssel a pókateleki Kondé család (Kondé József Benedek) szerezte meg, az ő címerük található az oromzaton. A 19. század elején a Kondé család klasszicizálta. 1858-ban eladták Wahlberg Miklós bécsi egyetemi tanárnak. Tőle lánya, Habermann Nándorné örökölte. Később gazdasági, majd katonai célokat szolgált. 1972-ben költözött bele a Csallóközi Múzeum a lerombolt Fehér kastélyból.

Vermes-villa, Kortárs Magyar Galéria
Galéria súčasných maďarských umelcov
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Vermes-villa, Kortárs Magyar Galéria
Története

1905-ben Vermes Ferenc földbirtokos, járási szolgabíró építtette. Ekkor még csak egy földszintes ház volt. 1909-ben az akkori tulajdonos megnagyobbíttatta, tornyokkal látta el.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"47.9937880000","long":"17.6179030000"},"townlink":"dunaszerdahely-dunajska-streda","town":{"townId":26,"active":1,"name_HU":"Dunaszerdahely","name_LO":"Dunajsk\u00e1 Streda","name_GE":"Niedermarkt","name_LT":"","seolink":"dunaszerdahely-dunajska-streda","listorder":24,"oldcounty":1,"country":2,"division":3,"altitude":"118","gps_lat":"47.9937880000","gps_long":"17.6179030000","population":23,"hungarian_2011":74.53,"population_1910":4762,"hungarian_1910":98.26,"german_1910":0,"slovak_1910":0,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Fojsinek \/ Public domain\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_streda_-_03.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunajsk\u00e1 streda - 03\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/08\/Dunajsk%C3%A1_streda_-_03.JPG\/512px-Dunajsk%C3%A1_streda_-_03.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_streda_-_03.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EFojsinek\u003C\/a\u003E \/ Public domain","georegion":"Csall\u00f3k\u00f6z, Kisalf\u00f6ld","river":"A v\u00e1ros a Duna egy sziget\u00e9n fekszik.","description":"A v\u00e1ros a Csall\u00f3k\u00f6z k\u00f6zpontja, amely a Duna, \u00e9s egyben eg\u00e9sz Eur\u00f3pa legnagyobb sz\u00e1razf\u00f6ldi szigete. Az orsz\u00e1g egyik legterm\u00e9kenyebb ter\u00fclete, amely alatt annak legnagyobb f\u00f6ldalatti v\u00edzk\u00e9szlete is tal\u00e1lhat\u00f3, amelyet term\u00e1lf\u00fcrd\u0151iben \u00e9lvezhet az ide l\u00e1togat\u00f3. A ter\u00fclet lakoss\u00e1ga m\u00e9g mindig d\u00f6nt\u0151en magyar, \u00e9s a v\u00e1ros is egyike azon kev\u00e9s felvid\u00e9ki v\u00e1rosoknak, amelyek magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9t a cseh-szlov\u00e1k megsz\u00e1ll\u00f3knak nem siker\u00fclt megt\u00f6rnie. A v\u00e1ros t\u00f6rt\u00e9nelmi magj\u00e1t sajnos jelent\u0151s r\u00e9szben lerombolt\u00e1k a kommunizmus k\u00f6p\u00f6nyege alatt tev\u00e9kenyked\u0151 szlov\u00e1k nacionalist\u00e1k, de az a 90-es \u00e9vekben egyedi arculatban \u00fajult meg Makovecz Imre \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n.","nameorigin":" Szerdai napokon tartott v\u00e1s\u00e1rair\u00f3l kapta a nev\u00e9t.","history":"#1|@#3|@#5|@1256|Els\u0151 \u00edr\u00e1sos eml\u00edt\u00e9s Svridahel n\u00e9ven.@#6|@14. sz\u00e1zad|Kialakult a v\u00e1ros k\u00f6zponti magja, a Szentfundus, a katolikus templom k\u00f6r\u00fcl elter\u00fcl\u0151, k\u0151fallal elker\u00edtett ter\u00fclet. A k\u0151fal az 1800-es \u00e9vekig megmaradt.@1429|Mez\u0151v\u00e1rosk\u00e9nt eml\u00edtett\u00e9k Luxemburgi Zsigmond parancs\u00e1ban.@#8|@#11|@1599|A P\u00e1lffy csal\u00e1d birtok\u00e1ba ker\u00fclt.@#25|@#27|@18. sz\u00e1zad|A zsid\u00f3s\u00e1g nagyobb sz\u00e1mban betelep\u00fclt.@#28|@1842, 1865, 1887|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@#30|@1868|Koleraj\u00e1rv\u00e1ny s\u00fajtotta.@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r 8.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Dunaszerdahelyt.@#36|@#37|@1938. november 2.|Az I. b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Magyarorsz\u00e1g visszakapta Dunaszerdahelyt.@#41|@#42|@1945|Itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az egyik intern\u00e1l\u00f3t\u00e1bor, ahol a kitelep\u00edt\u00e9sre \u00edt\u00e9lt magyarok raboskodtak.@#43|@1947-48|A v\u00e1ros magyar lakoss\u00e1g\u00e1t r\u00e9szben el\u0171zt\u00e9k.@kommunizmus|A v\u00e1ros t\u00f6rt\u00e9nelmi magj\u00e1nak 85%-\u00e1t leromboltatt\u00e1k a szlov\u00e1k nacionalist\u00e1k kommunista moderniz\u00e1ci\u00f3nak \u00e1lc\u00e1zva.@#44|@1990-es \u00e9vek|A v\u00e1rosk\u00f6zpont \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00fclt Makovecz Imre tervei alapj\u00e1n.&"},"sights":[{"sightId":471,"townId":26,"active":1,"name_LO":"kostol sv. Juraja","address":"N\u00e1mestie \u00c1rmina V\u00e1mberyho, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|428|747","gps_lat":"47.9924660000","gps_long":"17.6169120000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-gyorgy-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely032.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely032\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Dunaszerdahely032.JPG\/512px-Dunaszerdahely032.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely032.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Gy\u00f6rgy-templom ","seolink":"szent-gyorgy-templom","note":"","history":"1329-ben \u00e9p\u00fclt, legr\u00e9gebbi r\u00e9szei a szent\u00e9ly, a f\u0151haj\u00f3 \u00e9s a torony. 1518-ban egy mell\u00e9khaj\u00f3val b\u0151v\u00fclt. 1742-43-ban barokk st\u00edlusban fel\u00faj\u00edtott\u00e1k, ekkor nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t. F\u0151olt\u00e1r\u00e1n M\u00e1ria mennybemenetel\u00e9t \u00e1br\u00e1zol\u00f3 festm\u00e9ny l\u00e1that\u00f3, felette Szent Gy\u00f6rgy lovasszobra. Mell\u00e9kolt\u00e1rain Szent Istv\u00e1n \u00e9s a f\u00e1jdalmas Piet\u00e0 \u00e1br\u00e1zol\u00e1sai. Kript\u00e1j\u00e1ba temetkezett a Kond\u00e9 csal\u00e1d.@A k\u00f6z\u00e9pkorban a templomot \u00e9s a mellette l\u00e9v\u0151 temet\u0151t k\u0151fal vette k\u00f6r\u00fcl, a k\u00f6r\u00fclz\u00e1rt ter\u00fcletet Szentfundusnak nevezt\u00e9k, ami s\u00e9rthetetlen ter\u00fcletet jelentett. Sokszor szolg\u00e1lt v\u00e9delem\u00fcl a lakosok sz\u00e1m\u00e1ra. A temet\u0151t \u00e9s a falakat a 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n sz\u00e1molt\u00e1k fel."},{"sightId":472,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie \u00c1rmina V\u00e1mberyho, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|419|763","gps_lat":"47.9923110000","gps_long":"17.6166570000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/immaculata-a-szeplotelen-szuz-szobra\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Immaculata-szobor ","seolink":"immaculata-szobor","note":"","history":"1800-as \u00e9vek v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt, a Szent Gy\u00f6rgy templom bej\u00e1rat\u00e1t\u00f3l nem messze \u00e1ll."},{"sightId":473,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 300, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|439|601","gps_lat":"47.9942030000","gps_long":"17.6171920000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/evangelikus-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely066.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely066\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ec\/Dunaszerdahely066.JPG\/256px-Dunaszerdahely066.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely066.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1863-83 k\u00f6z\u00f6tt neorom\u00e1n st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. 1938-ban \u00e9p\u00fclt a tornya."},{"sightId":474,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"Kostol reformovanej kres\u0165anskej cirkvi","mapdata":"1|719|658","gps_lat":"47.9934950000","gps_long":"17.6219940000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/dszref.weebly.com\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-dunaszerdahelyi-reformatus-templom\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely108.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely108\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Dunaszerdahely108.JPG\/256px-Dunaszerdahely108.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely108.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"1998-ra posztmodern st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt fel."},{"sightId":475,"townId":26,"active":1,"name_LO":"\u017ditnoostrovsk\u00e9 m\u00fazeum","address":"M\u00fazejn\u00e1 202, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|711|586","gps_lat":"47.9943200000","gps_long":"17.6217640000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Sarga-kastely-Dunaszerdahely-496","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-sarga-kastely\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely105.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely105\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ec\/Dunaszerdahely105.JPG\/256px-Dunaszerdahely105.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely105.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"S\u00e1rga kast\u00e9ly, Csall\u00f3k\u00f6zi M\u00fazeum","seolink":"sarga-kastely-csallokozi-muzeum","note":"","history":"T\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s n\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s. 1753-ra \u00e9p\u00edttette fel Pad\u00e1nyi B\u00edr\u00f3 M\u00e1rton veszpr\u00e9mi p\u00fcsp\u00f6k fiv\u00e9re, Pad\u00e1nyi B\u00edr\u00f3 Istv\u00e1n sz\u00e1m\u00e1ra. Hal\u00e1la ut\u00e1n 1805-ben n\u0151s\u00fcl\u00e9ssel a p\u00f3kateleki Kond\u00e9 csal\u00e1d (Kond\u00e9 J\u00f3zsef Benedek) szerezte meg, az \u0151 c\u00edmer\u00fck tal\u00e1lhat\u00f3 az oromzaton. A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n a Kond\u00e9 csal\u00e1d klassziciz\u00e1lta. 1858-ban eladt\u00e1k Wahlberg Mikl\u00f3s b\u00e9csi egyetemi tan\u00e1rnak. T\u0151le l\u00e1nya, Habermann N\u00e1ndorn\u00e9 \u00f6r\u00f6k\u00f6lte. K\u00e9s\u0151bb gazdas\u00e1gi, majd katonai c\u00e9lokat szolg\u00e1lt. 1972-ben k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt bele a Csall\u00f3k\u00f6zi M\u00fazeum a lerombolt Feh\u00e9r kast\u00e9lyb\u00f3l."},{"sightId":476,"townId":26,"active":1,"name_LO":"Gal\u00e9ria s\u00fa\u010dasn\u00fdch ma\u010farsk\u00fdch umelcov","address":"929, Gyulu Szab\u00f3a 304\/2, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|221|226","gps_lat":"47.9984430000","gps_long":"17.6133520000","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"99","homepage":"http:\/\/www.kmgaleria.eu\/hu","openinghours":"http:\/\/www.kmgaleria.eu\/kontakt","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-vermes-villa\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely118.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely118\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/99\/Dunaszerdahely118.JPG\/512px-Dunaszerdahely118.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely118.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Vermes-villa, Kort\u00e1rs Magyar Gal\u00e9ria","seolink":"vermes-villa-kortars-magyar-galeria","note":"","history":"1905-ben Vermes Ferenc f\u00f6ldbirtokos, j\u00e1r\u00e1si szolgab\u00edr\u00f3 \u00e9p\u00edttette. Ekkor m\u00e9g csak egy f\u00f6ldszintes h\u00e1z volt. 1909-ben az akkori tulajdonos megnagyobb\u00edttatta, tornyokkal l\u00e1tta el."},{"sightId":477,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"Hlavn\u00e1 4237, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|544|732","gps_lat":"47.9927160000","gps_long":"17.6188620000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/makovecz-imre-emlektablaja-dunaszerdahelyen\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Makovecz Imre-eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"makovecz-imre-emlektabla","note":"","history":"2017-ben avatt\u00e1k fel. 1935-2011 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9lt \u00e9p\u00edt\u00e9sz, a magyar organikus \u00e9p\u00edt\u00e9szet nagy alakja, sz\u00e1mos \u00e9p\u00fcletet tervezett Dunaszerdahelyen is."},{"sightId":478,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie \u00c1rmina V\u00e1mberyho, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|409|685","gps_lat":"47.9931770000","gps_long":"17.6165900000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/az-1848-49-es-szabadsagharc-emlekmuve\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely029.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely029\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1d\/Dunaszerdahely029.JPG\/512px-Dunaszerdahely029.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely029.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"1848-49-es szabads\u00e1gharc eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"1848-49-es-szabadsagharc-emlekmuve","note":"","history":"1995-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel, Lipcsey Gy\u00f6rgy szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa."},{"sightId":479,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"Slovensk\u00e1 po\u0161ta Dunajsk\u00e1 streda 1","mapdata":"1|490|613","gps_lat":"47.9940140000","gps_long":"17.6179330000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-feher-kastely\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely021.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely021\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3d\/Dunaszerdahely021.JPG\/512px-Dunaszerdahely021.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely021.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Feh\u00e9r kast\u00e9ly ","seolink":"feher-kastely","note":"","history":"Az 1800-as \u00e9vek elej\u00e9n Bacs\u00e1k M\u00f3ricz husz\u00e1rkapit\u00e1ny \u00e9p\u00edttette klasszicista st\u00edlusban, az 1970-es \u00e9vekben a kommunist\u00e1k lebontott\u00e1k, hely\u00e9n \u00e1ll a v\u00e1rosi posta."},{"sightId":480,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|348|688","gps_lat":"47.9932130000","gps_long":"17.6155170000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/bihari-janos-szobor\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely048.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely048\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4c\/Dunaszerdahely048.JPG\/256px-Dunaszerdahely048.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely048.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Bihari J\u00e1nos szobra","seolink":"bihari-janos-szobra","note":"","history":"Bihari J\u00e1nos cig\u00e1ny sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa zeneszerz\u0151 \u00e9s heged\u0171virtu\u00f3z volt. A verbunkos tri\u00e1sz tagja volt Lavotta J\u00e1nossal \u00e9s Cserm\u00e1k Antallal egy\u00fctt."},{"sightId":481,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|445|765","gps_lat":"47.9922730000","gps_long":"17.6170590000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/vambery-armin-mellszobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely040.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely040\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/eb\/Dunaszerdahely040.JPG\/256px-Dunaszerdahely040.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely040.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1mb\u00e9ry \u00c1rmin szobra","seolink":"vambery-armin-szobra","note":"","history":"V\u00e1mb\u00e9ry \u00c1rmin orientalista, utaz\u00f3, nyelvtud\u00f3s volt. 1861-64 k\u00f6z\u00f6tt bej\u00e1rta K\u00f6z\u00e9p-\u00c1zsi\u00e1t Rasid Effendi \u00e1ln\u00e9ven. A Budapesti Tudom\u00e1nyegyetemen alap\u00edtotta meg a vil\u00e1g els\u0151 turkol\u00f3giai tansz\u00e9k\u00e9t. A magyar-t\u00fcrk n\u00e9pi \u00e9s nyelvi kapcsolat sz\u00f3sz\u00f3l\u00f3ja volt, ezzel kirobbantotta az \u00fagynevezett \u0022ugor-t\u00f6r\u00f6k\u0022 h\u00e1bor\u00fat."},{"sightId":482,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|687|630","gps_lat":"47.9937700000","gps_long":"17.6213830000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-fiokait-taplalo-pelikan-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely107.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely107\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ee\/Dunaszerdahely107.JPG\/256px-Dunaszerdahely107.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely107.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Pelik\u00e1n szobor","seolink":"pelikan-szobor","note":"","history":"2000-ben \u00e1ll\u00edtotta a reform\u00e1tus egyh\u00e1z Krisztus sz\u00fclet\u00e9s\u00e9nek 2000., a magyar kereszt\u00e9nys\u00e9g 1000. \u00e9s a g\u00e1lyarab pr\u00e9dik\u00e1torok szabad\u00edt\u00e1s\u00e1nak 325. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1ra."},{"sightId":483,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"\u0160t\u00farova 1011\/40, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|18|592","gps_lat":"47.9941300000","gps_long":"17.6095540000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa \u00e1ldozatainak szoborparkja","seolink":"ii-vilaghaboru-aldozatainak-szoborparkja","note":"","history":""},{"sightId":484,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|533|748","gps_lat":"47.9924850000","gps_long":"17.6186550000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-diktaturak-aldozatainak-emlekmuve\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely014.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely014\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0c\/Dunaszerdahely014.JPG\/256px-Dunaszerdahely014.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely014.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"A diktat\u00fara \u00e1ldozatainak eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"a-diktatura-aldozatainak-emlekmuve","note":"","history":"2006-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel az 56-os magyar forradalom 50. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1ra"},{"sightId":485,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|907|91","gps_lat":"48.0000160000","gps_long":"17.6254980000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"3","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/kalvaria-szoborcsoport\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely142.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely142\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/92\/Dunaszerdahely142.JPG\/512px-Dunaszerdahely142.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely142.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1lv\u00e1ria","seolink":"kalvaria","note":"","history":"Az 1700-as \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt egy K\u00e1lv\u00e1riadomb. 1802-ben szoborcsoportot \u00e1ll\u00edtottak a dombon. 1959-ben a kommunist\u00e1k lerombolt\u00e1k a K\u00e1lv\u00e1riadombot. A szoborcsoport a rendszerv\u00e1lt\u00e1s ut\u00e1n a temet\u0151ben lett fel\u00e1ll\u00edtva."},{"sightId":486,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie \u00c1rmina V\u00e1mberyho, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|415|739","gps_lat":"47.9925260000","gps_long":"17.6165870000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szentharomsag-oszlop\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely045.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely045\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d5\/Dunaszerdahely045.JPG\/256px-Dunaszerdahely045.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely045.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-oszlop","seolink":"szentharomsag-oszlop","note":"","history":"1777-ben a j\u00e1rv\u00e1nyok elm\u00fal\u00e1s\u00e1\u00e9rt k\u00f6sz\u00f6netk\u00e9ppen \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":487,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|416|750","gps_lat":"47.9924380000","gps_long":"17.6166510000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-miklos-szobra\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely043.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely043\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c9\/Dunaszerdahely043.JPG\/256px-Dunaszerdahely043.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely043.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Mikl\u00f3s szobra a kat. templom bej\u00e1rata el\u0151tt","seolink":"szent-miklos-szobra-a-kat-templom-bejarata-elott","note":"","history":"A katolikus templom bej\u00e1rata el\u0151tt \u00e1ll. 1785-ben a p\u00f3tateleki Kond\u00e9 Mikl\u00f3s p\u00fcsp\u00f6k emeltette."},{"sightId":488,"townId":26,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00fd \u00farad","address":"Hlavn\u00e1 4237, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|532|736","gps_lat":"47.9926000000","gps_long":"17.6187240000","religion":0,"oldtype":"12, 80","newtype":"12","homepage":"https:\/\/dunstreda.sk\/hu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/varoshaza\/\n","picture":"\u003Ca title=\u0022J\u00e1nos Korom Dr. \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_Streda_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunajsk\u00e1 Streda 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0c\/Dunajsk%C3%A1_Streda_1.jpg\/256px-Dunajsk%C3%A1_Streda_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_Streda_1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ\u00e1nos Korom Dr.\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"1901-ben v\u00e1s\u00e1rolta meg a v\u00e1ros Pleyer K\u00e1rolyt\u00f3l a kor\u00e1bban k\u00e1v\u00e9h\u00e1zk\u00e9nt \u00e9s sz\u00e1llodak\u00e9nt funkcion\u00e1l\u00f3 \u00e9p\u00fcletet. K\u00e9s\u0151bb t\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. Az 1995-ben megkezdett Makovecz Imre szerinti v\u00e1rosarculat \u00e1talak\u00edt\u00e1s sor\u00e1n tornyot kapott."},{"sightId":489,"townId":26,"active":1,"name_LO":"Okresn\u00fd s\u00fad Dunajsk\u00e1 Streda","address":"Jesensk\u00e9ho 12, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|299|448","gps_lat":"47.9958920000","gps_long":"17.6146990000","religion":0,"oldtype":"17","newtype":"17","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-jarasbirosag\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J\u00e1nos Korom Dr. \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_Streda_7.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunajsk\u00e1 Streda 7\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7c\/Dunajsk%C3%A1_Streda_7.jpg\/512px-Dunajsk%C3%A1_Streda_7.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunajsk%C3%A1_Streda_7.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ\u00e1nos Korom Dr.\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori j\u00e1r\u00e1sb\u00edr\u00f3s\u00e1g","seolink":"egykori-jarasbirosag","note":"","history":"1907-ben \u00e9p\u00fclt, Wyber\u00e1l J\u00f3zsef \u00e9p\u00edt\u00e9sz \u00e1ltal."},{"sightId":490,"townId":26,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk v\u00fdmeny obyvate\u013estva po 2. svetovej vojne","address":"Trhovisko 12, 929 01 Dunajsk\u00e1 Streda","mapdata":"1|625|287","gps_lat":"47.9977580000","gps_long":"17.6202830000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-kitelepitett-felvideki-magyarok-emlekmuve\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Kitelep\u00edtett magyarok eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"kitelepitett-magyarok-emlekmuve","note":"","history":"2013-ban adt\u00e1k \u00e1t a Benes-dekr\u00e9tumok alapj\u00e1n kitelep\u00edtett magyarok eml\u00e9k\u00e9re."},{"sightId":491,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|442|787","gps_lat":"47.9919910000","gps_long":"17.6170480000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/a-regi-katolikus-iskola\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"R\u00e9gi katolikus iskola ","seolink":"regi-katolikus-iskola","note":"","history":"1862-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, 1972-ben lebontott\u00e1k."},{"sightId":492,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|403|484","gps_lat":"47.9954550000","gps_long":"17.6163690000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/ereklyes-orszagzaszlo\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely076.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely076\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3a\/Dunaszerdahely076.JPG\/512px-Dunaszerdahely076.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely076.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Egykori erk\u00e9lyes orsz\u00e1gz\u00e1szl\u00f3","seolink":"egykori-erkelyes-orszagzaszlo","note":"","history":"1939. november 12-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k a v\u00e1ros Magyarorsz\u00e1ghoz val\u00f3 visszacsatol\u00e1s\u00e1nak els\u0151 \u00e9vfordul\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l. 1945-ben cseh katon\u00e1k megrong\u00e1lt\u00e1k, majd elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k. Nagy J\u00e1nos M\u00e1rt\u00edreml\u00e9km\u0171 c. alkot\u00e1sa \u00e1ll a hely\u00e9n."},{"sightId":493,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|497|387","gps_lat":"47.9966710000","gps_long":"17.6180510000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/szent-istvan-emlekmu\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely085.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely085\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Dunaszerdahely085.JPG\/256px-Dunaszerdahely085.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely085.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Istv\u00e1n-eml\u00e9km\u0171 ","seolink":"szent-istvan-emlekmu","note":"","history":"2004-ben avatt\u00e1k fel."},{"sightId":494,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|595|303","gps_lat":"47.9975680000","gps_long":"17.6197680000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/trianon-kopjafa\/\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Szeder L\u00e1szl\u00f3 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely089.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dunaszerdahely089\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c8\/Dunaszerdahely089.JPG\/512px-Dunaszerdahely089.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dunaszerdahely089.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ESzeder L\u00e1szl\u00f3\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Trianon-kopjafa ","seolink":"trianon-kopjafa","note":"","history":"2008-ban a j\u00e1tsz\u00f3park mellett \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel."},{"sightId":495,"townId":26,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|430|566","gps_lat":"47.9945890000","gps_long":"17.6169090000","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"http:\/\/emlekhelyek.csemadok.sk\/emlekhelyek\/esterhazy-janos-dombormu\/\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Esterh\u00e1zy J\u00e1nos (1901-1957) domborm\u0171ve","seolink":"esterhazy-janos-1901-1957-dombormuve","note":"","history":"2011-ben helyezt\u00e9k el.@Gr\u00f3f Esterh\u00e1zy J\u00e1nos csehszlov\u00e1kiai magyar m\u00e1rt\u00edr politikus, a magyars\u00e1g jogai\u00e9rt k\u00fczd\u00f6tt a magyarokat elnyom\u00f3 \u00e9s beolvasztani akar\u00f3 Csehszlov\u00e1ki\u00e1ban. Trianon rev\u00edzi\u00f3j\u00e1\u00e9rt k\u00fczd\u00f6tt. Az I. B\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s ut\u00e1n a megalakult Szlov\u00e1ki\u00e1ban maradt \u00e9s k\u00fczd\u00f6tt az ott rekedt magyarok jogai\u00e9rt. A Szlov\u00e1k parlament egyetlen magyar k\u00e9pvisel\u0151je volt, \u00e9s egyed\u00fcl szavazott 1942-ben a zsid\u00f3s\u00e1g kitelep\u00edt\u00e9se ellen. Zsid\u00f3k, csehek, szlov\u00e1kok \u00e9s lengyelek sz\u00e1zainak seg\u00edtett a fasiszt\u00e1k el\u0151li sz\u00f6k\u00e9sben, ami\u00e9rt a fasiszt\u00e1k intern\u00e1lt\u00e1k. A szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a szovjet hat\u00f3s\u00e1gok is intern\u00e1lt\u00e1k, de azt\u00e1n szabadon engedt\u00e9k. A szlov\u00e1k korm\u00e1ny k\u00e9pvisel\u0151j\u00e9vel, Gust\u00e1v Hus\u00e1kkal t\u00e1rgyalt a magyarok jogair\u00f3l, sz\u00f3v\u00e1 t\u00e9ve a magyarok \u00fcld\u00f6z\u00e9s\u00e9t. Hus\u00e1k erre \u00e1tadta a szovjet titkosszolg\u00e1latnak, ezut\u00e1n koholt v\u00e1dak alapj\u00e1n 10 \u00e9v k\u00e9nyszermunk\u00e1ra \u00edt\u00e9lt\u00e9k \u00e9s a Gulagra k\u00fcldt\u00e9k. Id\u0151k\u00f6zben 1947-ben a szlov\u00e1k Nemzeti B\u00edr\u00f3s\u00e1g hal\u00e1lra \u00edt\u00e9lte a fasizmussal val\u00f3 egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u00e9s hazug v\u00e1dja alapj\u00e1n. A szovjetek 1949-ben kiadt\u00e1k a csehszlov\u00e1k hat\u00f3s\u00e1goknak. Eln\u00f6ki \u0022kegyelem\u0022 a b\u00fcntet\u00e9s\u00e9t \u00e9letfogytiglanra v\u00e1ltoztatta. B\u00f6rt\u00f6nr\u0151l b\u00f6rt\u00f6nre hurcolt\u00e1k, 1957-ben a morvaorsz\u00e1gi M\u00edrov b\u00f6rt\u00f6nben halt meg. M\u00e9g a hamvait sem adt\u00e1k ki csal\u00e1dj\u00e1nak. 2017-ben a zoboralji Als\u00f3bodokon, az e c\u00e9lb\u00f3l \u00e9p\u00edtett Szent Kereszt Felmagasztal\u00e1sa-k\u00e1poln\u00e1ban temett\u00e9k \u00fajra a m\u00e1rt\u00edrt \u00fcnnep\u00e9lyes keretek k\u00f6z\u00f6tt."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}