exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Besztercebánya Zászló

Besztercebánya

Banská Bystrica
Besztercebánya
Szlovák:
Banská Bystrica
Német:
Neusohl
Latin:
Neosolium
Vármegye:
Zólyom
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Besztercebányai
Folyó:
Garam, Beszterce
Tengerszint feletti magasság:
362 m
GPS koordináták:
48.73553, 19.145224
Google térkép:
Népesség
Népesség:
78e
Magyarok aránya:
0.45%
Népesség 1910-ben
Összesen 10766
Magyarok 48.87%
Szlovákok 40.76%
Címer
Banska Bystrica Erb

A város Magyarország egyik legfontosabb bányavárosa volt, amely elsősorban rézbányászatáról volt híres. IV. Béla által betelepített szászok alapították a tatárjárás után. Mátyás halálával a királyi hatalom lehanyatlott, és a bányászat és kohászat jogát megszerző Thurzó és Fugger családok megalapította az Ungarischer Handel társaságot, ami a 16. századra a világ vezető réz előállítójává vált. Európa legkifinomultabb bányásztechnológiáit alkalmazták. A réz a modern tűzfegyverek előállításához nélkülözhetetlen volt, és Besztercebánya réztermelése Európa rézigényének 40%-át fedezte. 1620-ban a magyar országgyűlés itt választotta királlyá Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet, aki a harmincéves háborúban a Habsburg uralkodó ellen vezetett hadjáratot. A rézbánya a 18. századra kimerült és a város szerepe megváltozott. Zólyom vármegye székhelye lett, majd 1776-ban Mária Terézia püspöki székhellyé tette. A város magyarságát a 20. század során a hatalmat megszerző csehszlovákok üldözték el.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1242 után
A tatárjárás után kis bányatelep létesült Zólyomi várának tartozékaként.
1255
Első említése Bysterchebana néven, amikor IV. Béla városi rangra emelte, és szászokkal telepítette be.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
14. század
Első erődítményei megépültek.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták a Felvidék jelentős részét. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
1462
A huszita uralom bukása után a Szűz Mária plébániatemplom körül kőfalat emeltek (templomerőd). Ezt később több toronnyal és egy ágyúrondellával erősítették meg.
15. század
Városfalakat emeltek.
1494
A Fugger és a Thurzó család megalapította az Ungarischer Handel társaságot, ami a 16. századra a világ vezető réz előállítójává vált, és Európa legkifinomultabb bányásztechnológiáit alkalmazták. Besztercebánya réztermelése Európa rézigényének 40%-át fedezte. A réz a modern tűzfegyverek előállításához nélkülözhetetlen volt. A 18. századra a rézbánya kimerült.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605. április
Bocskai István serege szállta meg.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. szeptember
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem előtt harc nélkül meghódolt.
1620. augusztus 25.
A Habsburg II. Ferdinánd császárral való eredménytelen béketárgyalás után a besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet, ennek azonban török függés lett az ára.
1621. június eleje
Besztercebánya meghódolt a császárnak.
1621. július 5.
Egry István Zólyom melletti győzelme után ismét Bethlen pártjára állt.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1644. április eleje
A bányavárosok rövid időre meghódoltak I. Rákóczi György erdélyi fejedelem előtt.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1678. október 10.
Thököly Imre kuruc hadának érkezése után Besztercebánya kapitányát a védők és a polgárság a város átadására kényszerítették.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682. szeptember
Miután Thököly Imre kuruc vezér és a török egyesített serege elfoglalta Füleket, Caprara császári serege Trencsénig hátrált. Thököly elküldte Görgey Boldizsárt a bányavárosok elfoglalására, ahonnan nagy zsákmánnyal tértek vissza.
1682. november 19.
Thököly Imre fegyverszünetet kötött a császáriakkal. A kurucok hatalma a Garamig terjedt, de a bányavárosokat visszakapta a császár, havi 3000 forint ellenében.
1683. július 1.
Schulz császári parancsnok parancsot kapott a bányavárosok kiürítésére, Bécshez húzódott vissza, annak várható török ostromára készülve.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1683. ősze
Újra császári kézre került.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1703
A kurucok elfoglalták, fontos hadiipari központ lett.
1708. október 25.
A vesztes trencséni csata után a császáriak visszafoglalták, erődítményeit fokozatosan lebontották.
1766
Zólyom vármegye székhelye lett.
1776
Mária Terézia püspökséget alapított.
1820
Állandó városi kórházat létesítettek.
1841
Városi színház létesült.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1873
Vasúti összeköttetést kapott Zólyom irányából, fa, papír és textilipar létesült.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 3.
A csehszlovákok megszállták Besztercebányát.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. március 26.
Szovjet megszállás.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szűz Mária mennybevétele plébániatemplom avagy német templom
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária mennybevétele plébániatemplom avagy német templom
Története

1255-ben román stílusban épült. Az 1400-as években gótikus stílusúvá alakították. A 15. században kőfallal és palánkerődítéssel erősítették meg. Az északi fekvésű Szent Borbála gótikus kápolnát 1478-ban alakították ki. Szent Borbála a bányászok védőszentje. A Szent Borbála oltárt Lőcsei Pál mester készítette 1509-ben. A déli fekvésű Szent András és a Krisztus Teste kápolnákat 1473-ban, a Keresztelő Szent János kápolnát 1480-ban alakították ki. Az 1761-es tűzvészben a belseje nagyrészt megsemmisült, barokk stílusban újították fel.

Xavéri Szent Ferenc-székesegyház
Katedrála sv. Františka Xaverského
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Xavéri Szent Ferenc-székesegyház
Története

Püspöki székesegyház. 1636-ban épült barokk stílusban, eredetileg a jezsuiták számára.

Szent Erzsébet-ispotálytemplom
Kostol svätej Alžbety
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Erzsébet-ispotálytemplom
Története

1303-ban zárdatemplomnak épült, kezdetektől fogva szegényházat és ispotályt működtettek mellette. Egyhajós gótikus templom volt.

1605-ben leégett. 1877-ben kibővítették és neogótikus stílusban felújították.

Kálvária, Szent Kereszt felmagasztalása templom
Povýšenie svätého kríža - Kalvária
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálvária, Szent Kereszt felmagasztalása templom
Története

1712-től 1713-ig építették fel a kálváriatemplomot, a Krisztus Teste kápolnát az 1710-es pestisjárvány elmúlásáért hálából.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1807-ben empír stílusban épült.

Szent Kereszt-kápolna
Kostol svätého Kríža
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Kereszt-kápolna
Története

1406-ban építették, mint Szent Mihály-kápolnát. A 16. század közepétől evangélikusok használták, 1560-ban jelentősen kibővítették. Az 1761-es tűzvész után kapta mai barokk formáját.

1492-ben illesztették a várfal mellé. 1782-ben kapta az új déli bejáratát. A kő keresztelőkút 1652-ből származik. Klasszicista oltára 1834-ben készült és a keresztre feszítést ábrázolja Szűz Máriával és Mária Magdolnával.

Püspöki Palota
Biskupský palác
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Püspöki Palota
Története

1776-ban Mária Terézia kezdeményezésére VI. Piusz pápa létrehozta a besztercebányai, szepesi és rozsnyói püspökségeket. A püspökség alapítása után 1776-ban épült barokk-klasszicista stílusban.

Középületek
Pretórium, régi városháza, Közép-Szlovákiai Galéria
Pretorium
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Pretórium, régi városháza, Közép-Szlovákiai Galéria
Története

1479-ben épült, reneszánsz stílusban. 1564-1565-ben Pregrinus mester megújította homlokzatát, ekkor alakították ki a reneszánsz loggiát.

1761-ben nagy tűz pusztította, ami után egy ideig elhagyatottan állt. A 19. században iskolaként használták.

Régi vármegyeháza, Irodalmi Múzeum
Literárne a hudobné múzeum
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi vármegyeháza, Irodalmi Múzeum
Története

Városháza
Radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

Beniczky-ház
Benického dom
Eredetileg:
közigazgatás / államigazgatás
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Beniczky-ház
Története

1660-ban építtette reneszánsz palotává Beniczky Tamás és neje Meerwaldt Anna. A család tagja Beniczky Lajos honvéd alezredes (1813-1867). A ház a középkorban bányakapitányság székhelye volt.

Thurzó-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Thurzov dom
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Thurzó-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Története

1495-ben Thurzó János rézkohót és hámort létesített a városban, megvásárolt két házat és összeépítette őket egy reneszánsz palotává. A Thurzó-Fugger bányászati és kereskedelmi társaság székhelye lett.

Törvényszéki palota
Krajský súd v Banskej Bystrici
Eredetileg:
bíróság
Jelenleg:
bíróság
Felkeres
Törvényszéki palota
Története

Kulturális létesítmények
Evangélikus gimnázium
Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
evangélikus
Megjegyzés:
Gimnázium
Felkeres
Evangélikus gimnázium
Története

Városi infrastruktúra
Barbakán
Hrad Banská Bystrica
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Barbakán
Története

Félköríves egykori bástya, barokk toronnyal.

Óratorony
Hodinová veža
Eredetileg:
városi torony / tűztorony
Jelenleg:
városi torony / tűztorony
Felkeres
Óratorony
Története

1552-ben építették őrtoronynak reneszánsz stílusban. A 17. század végén barokk stílusban megnagyobbították. Jelenlegi formáját az 1761-es tűzvész után nyerte el. 68 cm-es dőléssel rendelkezik. 101 lépcsőfok vezet a tetejére, a turisták látogathatják.

Városerődítés
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városerődítés
Története

Városerődítés
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városerődítés
Története

Mészáros bástya
Bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Felkeres
Mészáros bástya
Története

A 15. században épült erődrendszer része lehetett.

Városerődítés
Kúpeľná bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városerődítés
Története

Bányász-bástya
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Bányász-bástya
Története

A Mátyás-házzal egybeépülve.

Városerődítés
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városerődítés
Története

Árpád park
Mestský park
Eredetileg:
park
Jelenleg:
park
Felkeres
Árpád park
Története

1896-ban a Millennium alkalmával alapították.

Magánlakhelyek
Mátyás-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Stredoslovenské múzeum - Matejov dom
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Mátyás-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Története

A város történetét bemutató, had és céhtörténeti kiállítás. A Bányászok-bástyájával és a Szent Kereszt templommal egybe van építve, Mátyás és Beatrix címere díszíti.

1479-ben épült. Egykor itt szállt meg Mátyás király. Mátyás a fiának, Corvin Jánosnak adományozta. Egykor puskapor és gabona tárolására is használták, malom is működött benne.

A besztercebányai városi múzeumot Holesch István, a város főjegyzője alapította 1889-ben. Ő kezdeményezte a Mátyás-ház felújítását a múzeum céljára, ami hosszú előkészületek után 1907-1909 között meg is történt, és 1909. október 17-én megnyitott a múzeum első kiállítása.

Szumrai-ház vagy Bethlen-ház, Közép-Szlovákiai Galéria
Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Szumrai-ház vagy Bethlen-ház, Közép-Szlovákiai Galéria
Története

A 14. század végén épült polgárházat 1610-ben jelentősen átalakították. A 18. század második felében barokk stílusban átalakították és megnagyobbították.

1620-ban Bethlen Gábort itt választották magyar királlyá.

Tihanyi-kúria, Közép-szlovákiai Múzeum természeti kiállítása
Stredoslovenské múzeum - Tihányiovský kaštieľ
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Tihanyi-kúria, Közép-szlovákiai Múzeum természeti kiállítása
Története

Radvány településrészen található.

Földszintes reneszánsz épület volt eredetileg a 17. század első feléből. 1819-ben klasszicista stílusra alakították. Jelenlegi neoreneszánsz kinézetét egy későbbi 19. századi átépítésnek köszönheti.

Radvánszki-kastély
Kaštieľ Radvanských
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
elhagyatott
Felkeres
Radvánszki-kastély
Története

Radvány településrészen található, elhagyatott és lepusztult, de érdemes felkeresni.

A 16. század elején épült és a Radvánszki család székhelye volt.

Bárczy-kúria
Bárczyovský Kaštiel
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
elhagyatott
Felkeres
Bárczy-kúria
Története

1651-ben épült gótikus alapokra. Elhagyatott és lepusztult.

Skuteczky Döme villája, Közép-Szlovákiai Galéria
Villa Dominik Skutecký
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Skuteczky Döme villája, Közép-Szlovákiai Galéria
Története

1896-ban neoreneszánsz stílusban építtette Holesch Adolf építésszel Skuteczky Döme. A II. világháborúban ideiglenesen a Gestapo vette birtokba.

Skuteczky Döme (1850-1921) zsidó származású magyar festő (eredetileg Skuteczky Dávid)

1889-ben Besztercebányára költözött. Eredeti keresztneve Dávid volt, amelyet olaszországi letelepedésekor Domenicora változtatott. Aktívan részt vett a felvidéki magyar művészeti életben. 1877-től állított ki rendszeresen a budapesti Műcsarnokban (https://hu.wikipedia.org/wiki/Skuteczky_D%C3%B6me)

Bogdanovszky-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Bogdanovszky-ház
Története

Kapuja mellett nagyszemű lánc fekszik: fontos tanácskozások, így országgyűlések alkalmával ezzel zárták le az utcát, hogy a szekerek zaja ne zavarja a tanácskozást.

Bél Mátyás lakóháza és emléktábla
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Bél Mátyás lakóháza és emléktábla
Története

Bél Mátyáss (1684-1749) magyar-szlovák történetíró, földrajztudós volt. Fő műve: Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése, 1735-ből. Emléktábla jelöli a házat. Bél Mátyás 1708 és 1714 között dolgozott a városban, az evangélikus főiskola rektora volt.

Ébner-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Megjegyzés:
Olivo Pizzéria
Felkeres
Ébner-ház
Története

Az 1636-ban épült Ébner-ház erkélyét Weinhart János szepesolaszi kőfaragó készítette.

Emlékművek
Mária-szobor
Barokový Mariánsky stĺp
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mária-szobor
Története

1719-ben készült.

Múzeumok és Galériák
Pretórium, régi városháza, Közép-Szlovákiai Galéria
Pretorium
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Pretórium, régi városháza, Közép-Szlovákiai Galéria
Története

1479-ben épült, reneszánsz stílusban. 1564-1565-ben Pregrinus mester megújította homlokzatát, ekkor alakították ki a reneszánsz loggiát.

1761-ben nagy tűz pusztította, ami után egy ideig elhagyatottan állt. A 19. században iskolaként használták.

Mátyás-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Stredoslovenské múzeum - Matejov dom
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Mátyás-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Története

A város történetét bemutató, had és céhtörténeti kiállítás. A Bányászok-bástyájával és a Szent Kereszt templommal egybe van építve, Mátyás és Beatrix címere díszíti.

1479-ben épült. Egykor itt szállt meg Mátyás király. Mátyás a fiának, Corvin Jánosnak adományozta. Egykor puskapor és gabona tárolására is használták, malom is működött benne.

A besztercebányai városi múzeumot Holesch István, a város főjegyzője alapította 1889-ben. Ő kezdeményezte a Mátyás-ház felújítását a múzeum céljára, ami hosszú előkészületek után 1907-1909 között meg is történt, és 1909. október 17-én megnyitott a múzeum első kiállítása.

Szumrai-ház vagy Bethlen-ház, Közép-Szlovákiai Galéria
Stredoslovenská galéria - Bethlenov dom
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Szumrai-ház vagy Bethlen-ház, Közép-Szlovákiai Galéria
Története

A 14. század végén épült polgárházat 1610-ben jelentősen átalakították. A 18. század második felében barokk stílusban átalakították és megnagyobbították.

1620-ban Bethlen Gábort itt választották magyar királlyá.

Régi vármegyeháza, Irodalmi Múzeum
Literárne a hudobné múzeum
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi vármegyeháza, Irodalmi Múzeum
Története

Thurzó-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Thurzov dom
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Thurzó-ház, Közép-szlovákiai Múzeum
Története

1495-ben Thurzó János rézkohót és hámort létesített a városban, megvásárolt két házat és összeépítette őket egy reneszánsz palotává. A Thurzó-Fugger bányászati és kereskedelmi társaság székhelye lett.

Tihanyi-kúria, Közép-szlovákiai Múzeum természeti kiállítása
Stredoslovenské múzeum - Tihányiovský kaštieľ
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Tihanyi-kúria, Közép-szlovákiai Múzeum természeti kiállítása
Története

Radvány településrészen található.

Földszintes reneszánsz épület volt eredetileg a 17. század első feléből. 1819-ben klasszicista stílusra alakították. Jelenlegi neoreneszánsz kinézetét egy későbbi 19. századi átépítésnek köszönheti.

Skuteczky Döme villája, Közép-Szlovákiai Galéria
Villa Dominik Skutecký
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Skuteczky Döme villája, Közép-Szlovákiai Galéria
Története

1896-ban neoreneszánsz stílusban építtette Holesch Adolf építésszel Skuteczky Döme. A II. világháborúban ideiglenesen a Gestapo vette birtokba.

Skuteczky Döme (1850-1921) zsidó származású magyar festő (eredetileg Skuteczky Dávid)

1889-ben Besztercebányára költözött. Eredeti keresztneve Dávid volt, amelyet olaszországi letelepedésekor Domenicora változtatott. Aktívan részt vett a felvidéki magyar művészeti életben. 1877-től állított ki rendszeresen a budapesti Műcsarnokban (https://hu.wikipedia.org/wiki/Skuteczky_D%C3%B6me)

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.7355300000","long":"19.1452240000"},"townlink":"besztercebanya-banska-bystrica","town":{"townId":32,"active":1,"name_HU":"Beszterceb\u00e1nya","name_LO":"Bansk\u00e1 Bystrica","name_GE":"Neusohl","name_LT":"Neosolium","seolink":"besztercebanya-banska-bystrica","listorder":10,"oldcounty":12,"country":2,"division":6,"altitude":"362","gps_lat":"48.7355300000","gps_long":"19.1452240000","population":78,"hungarian_2011":0.45,"population_1910":10766,"hungarian_1910":48.87,"german_1910":0,"slovak_1910":40.76,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Milan Bali\u0161in \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Barbak%C3%A1n_-_Mestsk%C3%BD_hrad_v_Banskej_Bystrici_005.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Barbak\u00e1n - Mestsk\u00fd hrad v Banskej Bystrici 005\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a4\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Barbak%C3%A1n_-_Mestsk%C3%BD_hrad_v_Banskej_Bystrici_005.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Barbak%C3%A1n_-_Mestsk%C3%BD_hrad_v_Banskej_Bystrici_005.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Barbak%C3%A1n_-_Mestsk%C3%BD_hrad_v_Banskej_Bystrici_005.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMilan Bali\u0161in\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Garam-v\u00f6lgy","river":"Garam, Beszterce","description":" A v\u00e1ros Magyarorsz\u00e1g egyik legfontosabb b\u00e1nyav\u00e1rosa volt, amely els\u0151sorban r\u00e9zb\u00e1ny\u00e1szat\u00e1r\u00f3l volt h\u00edres. IV. B\u00e9la \u00e1ltal betelep\u00edtett sz\u00e1szok alap\u00edtott\u00e1k a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n. M\u00e1ty\u00e1s hal\u00e1l\u00e1val a kir\u00e1lyi hatalom lehanyatlott, \u00e9s a b\u00e1ny\u00e1szat \u00e9s koh\u00e1szat jog\u00e1t megszerz\u0151 Thurz\u00f3 \u00e9s Fugger csal\u00e1dok megalap\u00edtotta az Ungarischer Handel t\u00e1rsas\u00e1got, ami a 16. sz\u00e1zadra a vil\u00e1g vezet\u0151 r\u00e9z el\u0151\u00e1ll\u00edt\u00f3j\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. Eur\u00f3pa legkifinomultabb b\u00e1ny\u00e1sztechnol\u00f3gi\u00e1it alkalmazt\u00e1k. A r\u00e9z a modern t\u0171zfegyverek el\u0151\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1hoz n\u00e9lk\u00fcl\u00f6zhetetlen volt, \u00e9s Beszterceb\u00e1nya r\u00e9ztermel\u00e9se Eur\u00f3pa r\u00e9zig\u00e9ny\u00e9nek 40%-\u00e1t fedezte. 1620-ban a magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s itt v\u00e1lasztotta kir\u00e1lly\u00e1 Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelmet, aki a harminc\u00e9ves h\u00e1bor\u00faban a Habsburg uralkod\u00f3 ellen vezetett hadj\u00e1ratot. A r\u00e9zb\u00e1nya a 18. sz\u00e1zadra kimer\u00fclt \u00e9s a v\u00e1ros szerepe megv\u00e1ltozott. Z\u00f3lyom v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett, majd 1776-ban M\u00e1ria Ter\u00e9zia p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khelly\u00e9 tette. A v\u00e1ros magyars\u00e1g\u00e1t a 20. sz\u00e1zad sor\u00e1n a hatalmat megszerz\u0151 csehszlov\u00e1kok \u00fcld\u00f6zt\u00e9k el.","nameorigin":" szl\u00e1v bystrica, gyors foly\u00e1s\u00fa patak","history":"#1|@#3|@#5|@1242 ut\u00e1n|A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n kis b\u00e1nyatelep l\u00e9tes\u00fclt Z\u00f3lyomi v\u00e1r\u00e1nak tartoz\u00e9kak\u00e9nt.@1255|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se Bysterchebana n\u00e9ven, amikor IV. B\u00e9la v\u00e1rosi rangra emelte, \u00e9s sz\u00e1szokkal telep\u00edtette be.@#6|@14. sz\u00e1zad|Els\u0151 er\u0151d\u00edtm\u00e9nyei meg\u00e9p\u00fcltek.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@1462|A huszita uralom buk\u00e1sa ut\u00e1n a Sz\u0171z M\u00e1ria pl\u00e9b\u00e1niatemplom k\u00f6r\u00fcl k\u0151falat emeltek (templomer\u0151d). Ezt k\u00e9s\u0151bb t\u00f6bb toronnyal \u00e9s egy \u00e1gy\u00farondell\u00e1val er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg.@15. sz\u00e1zad|V\u00e1rosfalakat emeltek.@1494|A Fugger \u00e9s a Thurz\u00f3 csal\u00e1d megalap\u00edtotta az Ungarischer Handel t\u00e1rsas\u00e1got, ami a 16. sz\u00e1zadra a vil\u00e1g vezet\u0151 r\u00e9z el\u0151\u00e1ll\u00edt\u00f3j\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt, \u00e9s Eur\u00f3pa legkifinomultabb b\u00e1ny\u00e1sztechnol\u00f3gi\u00e1it alkalmazt\u00e1k. Beszterceb\u00e1nya r\u00e9ztermel\u00e9se Eur\u00f3pa r\u00e9zig\u00e9ny\u00e9nek 40%-\u00e1t fedezte. A r\u00e9z a modern t\u0171zfegyverek el\u0151\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1hoz n\u00e9lk\u00fcl\u00f6zhetetlen volt. A 18. sz\u00e1zadra a r\u00e9zb\u00e1nya kimer\u00fclt.@#8|@#11|@#13|@1605. \u00e1prilis|Bocskai Istv\u00e1n serege sz\u00e1llta meg.@#14|@#15|@1619. szeptember|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt harc n\u00e9lk\u00fcl megh\u00f3dolt.@1620. augusztus 25.|A Habsburg II. Ferdin\u00e1nd cs\u00e1sz\u00e1rral val\u00f3 eredm\u00e9nytelen b\u00e9ket\u00e1rgyal\u00e1s ut\u00e1n a beszterceb\u00e1nyai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s magyar kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztotta Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelmet, ennek azonban t\u00f6r\u00f6k f\u00fcgg\u00e9s lett az \u00e1ra.@1621. j\u00fanius eleje|Beszterceb\u00e1nya megh\u00f3dolt a cs\u00e1sz\u00e1rnak.@1621. j\u00falius 5.|Egry Istv\u00e1n Z\u00f3lyom melletti gy\u0151zelme ut\u00e1n ism\u00e9t Bethlen p\u00e1rtj\u00e1ra \u00e1llt.@#16|@#17|@1644. \u00e1prilis eleje|A b\u00e1nyav\u00e1rosok r\u00f6vid id\u0151re megh\u00f3doltak I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt.@#18|@#21|@1678. okt\u00f3ber 10.|Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc had\u00e1nak \u00e9rkez\u00e9se ut\u00e1n Beszterceb\u00e1nya kapit\u00e1ny\u00e1t a v\u00e9d\u0151k \u00e9s a polg\u00e1rs\u00e1g a v\u00e1ros \u00e1tad\u00e1s\u00e1ra k\u00e9nyszer\u00edtett\u00e9k.@#22|@1682. szeptember|Miut\u00e1n Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r \u00e9s a t\u00f6r\u00f6k egyes\u00edtett serege elfoglalta F\u00fcleket, Caprara cs\u00e1sz\u00e1ri serege Trencs\u00e9nig h\u00e1tr\u00e1lt. Th\u00f6k\u00f6ly elk\u00fcldte G\u00f6rgey Boldizs\u00e1rt a b\u00e1nyav\u00e1rosok elfoglal\u00e1s\u00e1ra, ahonnan nagy zs\u00e1km\u00e1nnyal t\u00e9rtek vissza.@1682. november 19.|Th\u00f6k\u00f6ly Imre fegyversz\u00fcnetet k\u00f6t\u00f6tt a cs\u00e1sz\u00e1riakkal. A kurucok hatalma a Garamig terjedt, de a b\u00e1nyav\u00e1rosokat visszakapta a cs\u00e1sz\u00e1r, havi 3000 forint ellen\u00e9ben.@1683. j\u00falius 1.|Schulz cs\u00e1sz\u00e1ri parancsnok parancsot kapott a b\u00e1nyav\u00e1rosok ki\u00fcr\u00edt\u00e9s\u00e9re, B\u00e9cshez h\u00faz\u00f3dott vissza, annak v\u00e1rhat\u00f3 t\u00f6r\u00f6k ostrom\u00e1ra k\u00e9sz\u00fclve.@#23|@1683. \u0151sze|\u00dajra cs\u00e1sz\u00e1ri k\u00e9zre ker\u00fclt.@#24|@#25|@#27|@1703|A kurucok elfoglalt\u00e1k, fontos hadiipari k\u00f6zpont lett.@1708. okt\u00f3ber 25.|A vesztes trencs\u00e9ni csata ut\u00e1n a cs\u00e1sz\u00e1riak visszafoglalt\u00e1k, er\u0151d\u00edtm\u00e9nyeit fokozatosan lebontott\u00e1k.@1766|Z\u00f3lyom v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett.@1776|M\u00e1ria Ter\u00e9zia p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get alap\u00edtott.@1820|\u00c1lland\u00f3 v\u00e1rosi k\u00f3rh\u00e1zat l\u00e9tes\u00edtettek.@1841|V\u00e1rosi sz\u00ednh\u00e1z l\u00e9tes\u00fclt.@#28|@#30|@1873|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott Z\u00f3lyom ir\u00e1ny\u00e1b\u00f3l, fa, pap\u00edr \u00e9s textilipar l\u00e9tes\u00fclt.@#31|@#32|@1919. janu\u00e1r 3.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Beszterceb\u00e1ny\u00e1t.@#36|@#38|@#41|@1945. m\u00e1rcius 26.|Szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s.@#42|@#44|&"},"sights":[{"sightId":610,"townId":32,"active":2,"name_LO":"Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie","address":"N\u00e1mestie \u0160. Moysesa 48, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|741|348","gps_lat":"48.7373810000","gps_long":"19.1466330000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szuz-Maria-Mennybemenetele-plebaniatemplom-Besztercebanya-511","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Scotch Mist \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_33.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica 33\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/61\/Bansk%C3%A1_Bystrica_33.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_33.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_33.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EScotch Mist\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele pl\u00e9b\u00e1niatemplom avagy n\u00e9met templom","seolink":"szuz-maria-mennybevetele-plebaniatemplom","note":"","history":"1255-ben rom\u00e1n st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Az 1400-as \u00e9vekben g\u00f3tikus st\u00edlus\u00fav\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k. A 15. sz\u00e1zadban k\u0151fallal \u00e9s pal\u00e1nker\u0151d\u00edt\u00e9ssel er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg. Az \u00e9szaki fekv\u00e9s\u0171 Szent Borb\u00e1la g\u00f3tikus k\u00e1poln\u00e1t 1478-ban alak\u00edtott\u00e1k ki. Szent Borb\u00e1la a b\u00e1ny\u00e1szok v\u00e9d\u0151szentje. A Szent Borb\u00e1la olt\u00e1rt L\u0151csei P\u00e1l mester k\u00e9sz\u00edtette 1509-ben. A d\u00e9li fekv\u00e9s\u0171 Szent Andr\u00e1s \u00e9s a Krisztus Teste k\u00e1poln\u00e1kat 1473-ban, a Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos k\u00e1poln\u00e1t 1480-ban alak\u00edtott\u00e1k ki. Az 1761-es t\u0171zv\u00e9szben a belseje nagyr\u00e9szt megsemmis\u00fclt, barokk st\u00edlusban \u00faj\u00edtott\u00e1k fel."},{"sightId":611,"townId":32,"active":2,"name_LO":"Stredoslovensk\u00e9 m\u00fazeum - Matejov dom","address":"N\u00e1mestie \u0160. Moysesa 20, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|729|319","gps_lat":"48.7376110000","gps_long":"19.1465520000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"https:\/\/ssmuzeum.sk\/expozicie-matejov-dom\/","openinghours":"https:\/\/ssmuzeum.sk\/otvaracie-hodiny-a-vstupne\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Matyas-haz-Besztercebanya-529","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - n\u00e1m. \u0160t. Moyzesa -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cd\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ty\u00e1s-h\u00e1z, K\u00f6z\u00e9p-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum","seolink":"matyas-haz--kozep-szlovakiai-muzeum","note":"","history":"A v\u00e1ros t\u00f6rt\u00e9net\u00e9t bemutat\u00f3, had \u00e9s c\u00e9ht\u00f6rt\u00e9neti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s. A B\u00e1ny\u00e1szok-b\u00e1sty\u00e1j\u00e1val \u00e9s a Szent Kereszt templommal egybe van \u00e9p\u00edtve, M\u00e1ty\u00e1s \u00e9s Beatrix c\u00edmere d\u00edsz\u00edti.@1479-ben \u00e9p\u00fclt. Egykor itt sz\u00e1llt meg M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly. M\u00e1ty\u00e1s a fi\u00e1nak, Corvin J\u00e1nosnak adom\u00e1nyozta. Egykor puskapor \u00e9s gabona t\u00e1rol\u00e1s\u00e1ra is haszn\u00e1lt\u00e1k, malom is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne.@A beszterceb\u00e1nyai v\u00e1rosi m\u00fazeumot Holesch Istv\u00e1n, a v\u00e1ros f\u0151jegyz\u0151je alap\u00edtotta 1889-ben. \u0150 kezdem\u00e9nyezte a M\u00e1ty\u00e1s-h\u00e1z fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1t a m\u00fazeum c\u00e9lj\u00e1ra, ami hossz\u00fa el\u0151k\u00e9sz\u00fcletek ut\u00e1n 1907-1909 k\u00f6z\u00f6tt meg is t\u00f6rt\u00e9nt, \u00e9s 1909. okt\u00f3ber 17-\u00e9n megnyitott a m\u00fazeum els\u0151 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa."},{"sightId":612,"townId":32,"active":2,"name_LO":"Pretorium","address":"U.S.\u00a0\u0160tefana Moyses 25, Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|757|390","gps_lat":"48.7367890000","gps_long":"19.1469320000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.ssgbb.sk\/expozicie\/pretorium","openinghours":"https:\/\/www.ssgbb.sk\/expozicie\/pretorium","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Miroslav Zlevsk\u00fd \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Are%C3%A1lHradu_Radnica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Are\u00e1lHradu Radnica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/85\/Are%C3%A1lHradu_Radnica.jpg\/512px-Are%C3%A1lHradu_Radnica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Are%C3%A1lHradu_Radnica.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMiroslav Zlevsk\u00fd\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Pret\u00f3rium, r\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za, K\u00f6z\u00e9p-Szlov\u00e1kiai Gal\u00e9ria","seolink":"pretorium-regi-varoshaza-kozep-szlovakiai-galeria","note":"","history":"1479-ben \u00e9p\u00fclt, renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. 1564-1565-ben Pregrinus mester meg\u00faj\u00edtotta homlokzat\u00e1t, ekkor alak\u00edtott\u00e1k ki a renesz\u00e1nsz loggi\u00e1t.@1761-ben nagy t\u0171z puszt\u00edtotta, ami ut\u00e1n egy ideig elhagyatottan \u00e1llt. A 19. sz\u00e1zadban iskolak\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k."},{"sightId":613,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Villa Dominik Skuteck\u00fd","address":"Horna 55, Banska Bystrica","mapdata":"1|1071|209","gps_lat":"48.7388570000","gps_long":"19.1523390000","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.ssgbb.sk\/expozicie\/vila-dominika-skuteckeho\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Horn%C3%A1_ul._55.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Horn\u00e1 ul. 55\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c6\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Horn%C3%A1_ul._55.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Horn%C3%A1_ul._55.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Horn%C3%A1_ul._55.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Skuteczky D\u00f6me vill\u00e1ja, K\u00f6z\u00e9p-Szlov\u00e1kiai Gal\u00e9ria","seolink":"skuteczky-dome-villaja-kozep-szlovakiai-galeria","note":"","history":"1896-ban neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e9p\u00edttette Holesch Adolf \u00e9p\u00edt\u00e9sszel Skuteczky D\u00f6me. A II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban ideiglenesen a Gestapo vette birtokba.@Skuteczky D\u00f6me (1850-1921) zsid\u00f3 sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa magyar fest\u0151 (eredetileg Skuteczky D\u00e1vid)@1889-ben Beszterceb\u00e1ny\u00e1ra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. Eredeti keresztneve D\u00e1vid volt, amelyet olaszorsz\u00e1gi leteleped\u00e9sekor Domenicora v\u00e1ltoztatott. Akt\u00edvan r\u00e9szt vett a felvid\u00e9ki magyar m\u0171v\u00e9szeti \u00e9letben. 1877-t\u0151l \u00e1ll\u00edtott ki rendszeresen a budapesti M\u0171csarnokban (https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Skuteczky_D%C3%B6me)"},{"sightId":614,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Thurzov dom","address":"N\u00e1mestie SNP 4, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|675|543","gps_lat":"48.7351220000","gps_long":"19.1455060000","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"98","homepage":"https:\/\/ssmuzeum.sk\/vystavy-ssm\/","openinghours":"https:\/\/ssmuzeum.sk\/otvaracie-hodiny-a-vstupne\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Thurzo-haz-Besztercebanya-530","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Thurzov_dom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Thurzov dom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/af\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Thurzov_dom.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Thurzov_dom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Thurzov_dom.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Thurz\u00f3-h\u00e1z, K\u00f6z\u00e9p-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum","seolink":"thurzo-haz-kozep-szlovakiai-muzeum","note":"","history":"1495-ben Thurz\u00f3 J\u00e1nos r\u00e9zkoh\u00f3t \u00e9s h\u00e1mort l\u00e9tes\u00edtett a v\u00e1rosban, megv\u00e1s\u00e1rolt k\u00e9t h\u00e1zat \u00e9s \u00f6ssze\u00e9p\u00edtette \u0151ket egy renesz\u00e1nsz palot\u00e1v\u00e1. A Thurz\u00f3-Fugger b\u00e1ny\u00e1szati \u00e9s kereskedelmi t\u00e1rsas\u00e1g sz\u00e9khelye lett."},{"sightId":615,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Radnica","address":"N\u00e1mestie SNP 1, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|701|520","gps_lat":"48.7354250000","gps_long":"19.1459460000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Miroslav Zlevsk\u00fd \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:N%C3%A1m.SNP_Nov%C3%A1Radnica_(vo_v%C3%BDstavbe).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022N\u00e1m.SNP Nov\u00e1Radnica (vo v\u00fdstavbe)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f1\/N%C3%A1m.SNP_Nov%C3%A1Radnica_%28vo_v%C3%BDstavbe%29.jpg\/512px-N%C3%A1m.SNP_Nov%C3%A1Radnica_%28vo_v%C3%BDstavbe%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:N%C3%A1m.SNP_Nov%C3%A1Radnica_(vo_v%C3%BDstavbe).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMiroslav Zlevsk\u00fd\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za ","seolink":"varoshaza","note":"","history":""},{"sightId":616,"townId":32,"active":2,"name_LO":"Hrad Bansk\u00e1 Bystrica","address":"N\u00e1mestie \u0160. Moysesa 38, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|731|399","gps_lat":"48.7366620000","gps_long":"19.1463870000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Banska_Bystrica_-_City_Castle.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Banska Bystrica - City Castle\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c7\/Banska_Bystrica_-_City_Castle.jpg\/256px-Banska_Bystrica_-_City_Castle.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Banska_Bystrica_-_City_Castle.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Barbak\u00e1n","seolink":"barbakan","note":"","history":"F\u00e9lk\u00f6r\u00edves egykori b\u00e1stya, barokk toronnyal."},{"sightId":617,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Barokov\u00fd Mari\u00e1nsky st\u013ap","address":"N\u00e1mestie SNP, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|699|486","gps_lat":"48.7357940000","gps_long":"19.1459920000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Banska_Bystrica_-_Marian_Column,_Clock_Tower.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Banska Bystrica - Marian Column, Clock Tower\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/41\/Banska_Bystrica_-_Marian_Column%2C_Clock_Tower.jpg\/256px-Banska_Bystrica_-_Marian_Column%2C_Clock_Tower.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Banska_Bystrica_-_Marian_Column,_Clock_Tower.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ria-szobor ","seolink":"maria-szobor","note":"","history":"1719-ben k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":618,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4tej Al\u017ebety","address":"Doln\u00e1 184\/51, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|414|789","gps_lat":"48.7323130000","gps_long":"19.1409880000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Kostol sv. Al\u017ebety (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/eb\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_%281%29.jpg\/256px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Erzs\u00e9bet-ispot\u00e1lytemplom","seolink":"szent-erzsebet-ispotalytemplom","note":"","history":"1303-ban z\u00e1rdatemplomnak \u00e9p\u00fclt, kezdetekt\u0151l fogva szeg\u00e9nyh\u00e1zat \u00e9s ispot\u00e1lyt m\u0171k\u00f6dtettek mellette. Egyhaj\u00f3s g\u00f3tikus templom volt.@1605-ben le\u00e9gett. 1877-ben kib\u0151v\u00edtett\u00e9k \u00e9s neog\u00f3tikus st\u00edlusban fel\u00faj\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":619,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Pov\u00fd\u0161enie sv\u00e4t\u00e9ho kr\u00ed\u017ea - Kalv\u00e1ria","address":"Pod Urp\u00ednom, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|815|997","gps_lat":"48.7299370000","gps_long":"19.1480100000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kalv%C3%A1ria_-_m%C3%BAr_-_30._3._2014.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Kalv\u00e1ria - m\u00far - 30. 3. 2014\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/12\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kalv%C3%A1ria_-_m%C3%BAr_-_30._3._2014.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kalv%C3%A1ria_-_m%C3%BAr_-_30._3._2014.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kalv%C3%A1ria_-_m%C3%BAr_-_30._3._2014.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1lv\u00e1ria, Szent Kereszt felmagasztal\u00e1sa templom","seolink":"kalvaria-szent-kereszt-felmagasztalasa-templom","note":"","history":"1712-t\u0151l 1713-ig \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel a k\u00e1lv\u00e1riatemplomot, a Krisztus Teste k\u00e1poln\u00e1t az 1710-es pestisj\u00e1rv\u00e1ny elm\u00fal\u00e1s\u00e1\u00e9rt h\u00e1l\u00e1b\u00f3l."},{"sightId":620,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho Kr\u00ed\u017ea","address":"Pod Urp\u00ednom 554\/8, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|745|320","gps_lat":"48.7376230000","gps_long":"19.1468480000","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Kereszt-templom-Besztercebanya-512","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - n\u00e1m. \u0160t. Moyzesa -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cd\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_n%C3%A1m._%C5%A0t._Moyzesa_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Kereszt-k\u00e1polna","seolink":"szent-kereszt-kapolna","note":"","history":"1406-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k, mint Szent Mih\u00e1ly-k\u00e1poln\u00e1t. A 16. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9t\u0151l evang\u00e9likusok haszn\u00e1lt\u00e1k, 1560-ban jelent\u0151sen kib\u0151v\u00edtett\u00e9k. Az 1761-es t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n kapta mai barokk form\u00e1j\u00e1t.@1492-ben illesztett\u00e9k a v\u00e1rfal mell\u00e9. 1782-ben kapta az \u00faj d\u00e9li bej\u00e1rat\u00e1t. A k\u0151 keresztel\u0151k\u00fat 1652-b\u0151l sz\u00e1rmazik. Klasszicista olt\u00e1ra 1834-ben k\u00e9sz\u00fclt \u00e9s a keresztre fesz\u00edt\u00e9st \u00e1br\u00e1zolja Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1val \u00e9s M\u00e1ria Magdoln\u00e1val."},{"sightId":621,"townId":32,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|708|325","gps_lat":"48.7375760000","gps_long":"19.1459410000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pis%C3%A1rska_a_Ban%C3%ADcka_ba%C5%A1ta.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Pis\u00e1rska a Ban\u00edcka ba\u0161ta\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dd\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pis%C3%A1rska_a_Ban%C3%ADcka_ba%C5%A1ta.jpg\/256px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pis%C3%A1rska_a_Ban%C3%ADcka_ba%C5%A1ta.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pis%C3%A1rska_a_Ban%C3%ADcka_ba%C5%A1ta.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s","seolink":"varoserodites-1","note":"","history":""},{"sightId":622,"townId":32,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie \u0160. Moysesa 20, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|728|304","gps_lat":"48.7378440000","gps_long":"19.1464790000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Scotch Mist \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_50.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica 50\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/18\/Bansk%C3%A1_Bystrica_50.jpg\/256px-Bansk%C3%A1_Bystrica_50.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_50.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EScotch Mist\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"B\u00e1ny\u00e1sz-b\u00e1stya ","seolink":"banyasz-bastya","note":"","history":"A M\u00e1ty\u00e1s-h\u00e1zzal egybe\u00e9p\u00fclve."},{"sightId":623,"townId":32,"active":2,"name_LO":"Hodinov\u00e1 ve\u017ea","address":"\u010d, N\u00e1mestie SNP 2, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|712|471","gps_lat":"48.7358970000","gps_long":"19.1462350000","religion":0,"oldtype":"25","newtype":"25","homepage":"https:\/\/www.visitbanskabystrica.sk\/art\/clock-tower\/?lang=en","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Banska_Bystrica_-_Marian_Column,_Clock_Tower.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Banska Bystrica - Marian Column, Clock Tower\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/41\/Banska_Bystrica_-_Marian_Column%2C_Clock_Tower.jpg\/256px-Banska_Bystrica_-_Marian_Column%2C_Clock_Tower.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Banska_Bystrica_-_Marian_Column,_Clock_Tower.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00d3ratorony","seolink":"oratorony","note":"","history":"1552-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u0151rtoronynak renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. A 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n barokk st\u00edlusban megnagyobb\u00edtott\u00e1k. Jelenlegi form\u00e1j\u00e1t az 1761-es t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n nyerte el. 68 cm-es d\u0151l\u00e9ssel rendelkezik. 101 l\u00e9pcs\u0151fok vezet a tetej\u00e9re, a turist\u00e1k l\u00e1togathatj\u00e1k."},{"sightId":624,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Benick\u00e9ho dom","address":"N\u00e1mestie SNP, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|604|522","gps_lat":"48.7353420000","gps_long":"19.1443520000","religion":0,"oldtype":"15","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Beniczky-haz-Besztercebanya-532","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_16_-b.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - N\u00e1m. SNP 16 -b\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/47\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_16_-b.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_16_-b.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_16_-b.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Beniczky-h\u00e1z","seolink":"beniczky-haz","note":"","history":"1660-ban \u00e9p\u00edttette renesz\u00e1nsz palot\u00e1v\u00e1 Beniczky Tam\u00e1s \u00e9s neje Meerwaldt Anna. A csal\u00e1d tagja Beniczky Lajos honv\u00e9d alezredes (1813-1867). A h\u00e1z a k\u00f6z\u00e9pkorban b\u00e1nyakapit\u00e1nys\u00e1g sz\u00e9khelye volt."},{"sightId":625,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Biskupsk\u00fd pal\u00e1c","address":"N\u00e1mestie SNP 2, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|635|493","gps_lat":"48.7357020000","gps_long":"19.1448770000","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"http:\/\/bbdieceza.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_19_-_pam._budova_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - N\u00e1m. SNP 19 - pam. budova (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3c\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_19_-_pam._budova_%282%29.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_19_-_pam._budova_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_N%C3%A1m._SNP_19_-_pam._budova_(2).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"P\u00fcsp\u00f6ki Palota ","seolink":"puspoki-palota","note":"","history":"1776-ban M\u00e1ria Ter\u00e9zia kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re VI. Piusz p\u00e1pa l\u00e9trehozta a beszterceb\u00e1nyai, szepesi \u00e9s rozsny\u00f3i p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9geket. A p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g alap\u00edt\u00e1sa ut\u00e1n 1776-ban \u00e9p\u00fclt barokk-klasszicista st\u00edlusban."},{"sightId":626,"townId":32,"active":1,"name_LO":"","address":"N\u00e1mestie SNP 22, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|674|465","gps_lat":"48.7359950000","gps_long":"19.1455400000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"81","homepage":"http:\/\/www.olivo.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Ebnerov_dom_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Ebnerov dom -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/db\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Ebnerov_dom_-a.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Ebnerov_dom_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Ebnerov_dom_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00c9bner-h\u00e1z ","seolink":"ebner-haz","note":"Olivo Pizz\u00e9ria","history":"Az 1636-ban \u00e9p\u00fclt \u00c9bner-h\u00e1z erk\u00e9ly\u00e9t Weinhart J\u00e1nos szepesolaszi k\u0151farag\u00f3 k\u00e9sz\u00edtette."},{"sightId":627,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Katedr\u00e1la sv. Franti\u0161ka Xaversk\u00e9ho","address":"N\u00e1mestie SNP, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|722|505","gps_lat":"48.7355960000","gps_long":"19.1463490000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.katedralabb.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Cathedral_of_St_Francis_Xavier.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Cathedral of St Francis Xavier\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/aa\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Cathedral_of_St_Francis_Xavier.jpg\/256px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Cathedral_of_St_Francis_Xavier.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Cathedral_of_St_Francis_Xavier.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Xav\u00e9ri Szent Ferenc-sz\u00e9kesegyh\u00e1z ","seolink":"xaveri-szent-ferenc-szekesegyhaz","note":"","history":"P\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9kesegyh\u00e1z. 1636-ban \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban, eredetileg a jezsuit\u00e1k sz\u00e1m\u00e1ra."},{"sightId":628,"townId":32,"active":2,"name_LO":"Stredoslovensk\u00e1 gal\u00e9ria - Bethlenov dom","address":"Doln\u00e1 8, Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|565|585","gps_lat":"48.7344260000","gps_long":"19.1436110000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.ssgbb.sk\/expozicie\/bethlenov-dom\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Lad. Szegh\u00f6 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:601-2353-0_Dolna_8_Banska_Bystrica.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022601-2353-0 Dolna 8 Banska Bystrica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/601-2353-0_Dolna_8_Banska_Bystrica.JPG\/256px-601-2353-0_Dolna_8_Banska_Bystrica.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:601-2353-0_Dolna_8_Banska_Bystrica.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELad. Szegh\u00f6\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szumrai-h\u00e1z vagy Bethlen-h\u00e1z, K\u00f6z\u00e9p-Szlov\u00e1kiai Gal\u00e9ria","seolink":"szumrai-haz-vagy-bethlen-haz-kozep-szlovakiai-galeria","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt polg\u00e1rh\u00e1zat 1610-ben jelent\u0151sen \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. A 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben barokk st\u00edlusban \u00e1talak\u00edtott\u00e1k \u00e9s megnagyobb\u00edtott\u00e1k.@1620-ban Bethlen G\u00e1bort itt v\u00e1lasztott\u00e1k magyar kir\u00e1lly\u00e1."},{"sightId":629,"townId":32,"active":1,"name_LO":"","address":"Doln\u00e1 19, Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|524|665","gps_lat":"48.7337540000","gps_long":"19.1429110000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Doln%C3%A1_ulica_%C4%8D._19.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Doln\u00e1 ulica \u010d. 19\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/07\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Doln%C3%A1_ulica_%C4%8D._19.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Doln%C3%A1_ulica_%C4%8D._19.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Doln%C3%A1_ulica_%C4%8D._19.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Bogdanovszky-h\u00e1z","seolink":"bogdanovszky-haz","note":"","history":"Kapuja mellett nagyszem\u0171 l\u00e1nc fekszik: fontos tan\u00e1cskoz\u00e1sok, \u00edgy orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sek alkalm\u00e1val ezzel z\u00e1rt\u00e1k le az utc\u00e1t, hogy a szekerek zaja ne zavarja a tan\u00e1cskoz\u00e1st."},{"sightId":630,"townId":32,"active":1,"name_LO":"","address":"Doln\u00e1 49, Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|427|778","gps_lat":"48.7325080000","gps_long":"19.1414110000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Kostol sv. Al\u017ebety (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/eb\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_%281%29.jpg\/256px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Kostol_sv._Al%C5%BEbety_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"B\u00e9l M\u00e1ty\u00e1s lak\u00f3h\u00e1za \u00e9s eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"bel-matyas-lakohaza-es-emlektabla","note":"","history":"B\u00e9l M\u00e1ty\u00e1ss (1684-1749) magyar-szlov\u00e1k t\u00f6rt\u00e9net\u00edr\u00f3, f\u00f6ldrajztud\u00f3s volt. F\u0151 m\u0171ve: Az \u00faj Magyarorsz\u00e1g t\u00f6rt\u00e9neti-f\u00f6ldrajzi ismertet\u00e9se, 1735-b\u0151l. Eml\u00e9kt\u00e1bla jel\u00f6li a h\u00e1zat. B\u00e9l M\u00e1ty\u00e1s 1708 \u00e9s 1714 k\u00f6z\u00f6tt dolgozott a v\u00e1rosban, az evang\u00e9likus f\u0151iskola rektora volt."},{"sightId":631,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Mestsk\u00fd park","address":"","mapdata":"1|227|388","gps_lat":"48.7367590000","gps_long":"19.1378360000","religion":0,"oldtype":"28","newtype":"28","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Mestsk%C3%BD_park_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Mestsk\u00fd park (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/27\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Mestsk%C3%BD_park_%282%29.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Mestsk%C3%BD_park_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Mestsk%C3%BD_park_(2).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"\u00c1rp\u00e1d park","seolink":"arpad-park","note":"","history":"1896-ban a Millennium alkalm\u00e1val alap\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":632,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Liter\u00e1rne a hudobn\u00e9 m\u00fazeum","address":"Lazovn\u00e1 240, 975 58 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|567|349","gps_lat":"48.7373210000","gps_long":"19.1438370000","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.svkbb.eu\/literarne-a-hudobne-muzeum\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Lazovn%C3%A1_9.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Lazovn\u00e1 9\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5a\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Lazovn%C3%A1_9.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Lazovn%C3%A1_9.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Lazovn%C3%A1_9.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rmegyeh\u00e1za, Irodalmi M\u00fazeum","seolink":"regi-varmegyehaza-irodalmi-muzeum","note":"","history":""},{"sightId":633,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"Lazovn\u00e1 268, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|502|121","gps_lat":"48.7398330000","gps_long":"19.1426110000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_evanjelick%C3%BD_kostol.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - evanjelick\u00fd kostol\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ad\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_evanjelick%C3%BD_kostol.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_evanjelick%C3%BD_kostol.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_evanjelick%C3%BD_kostol.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom ","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1807-ben emp\u00edr st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":634,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Ba\u0161ta ","address":"Kapitulsk\u00e1 282\/23, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|951|589","gps_lat":"48.7346040000","gps_long":"19.1504010000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"81","homepage":"https:\/\/www.bastabb.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_M%C3%A4siarska_ba%C5%A1ta_-a.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - M\u00e4siarska ba\u0161ta -a\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/94\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_M%C3%A4siarska_ba%C5%A1ta_-a.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_M%C3%A4siarska_ba%C5%A1ta_-a.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_M%C3%A4siarska_ba%C5%A1ta_-a.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e9sz\u00e1ros b\u00e1stya","seolink":"meszaros-bastya","note":"","history":"A 15. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt er\u0151drendszer r\u00e9sze lehetett."},{"sightId":635,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Stredoslovensk\u00e9 m\u00fazeum - Tih\u00e1nyiovsk\u00fd ka\u0161tie\u013e","address":"Radvansk\u00e1 1956\/27, 974 05 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"2|691|539","gps_lat":"48.7191100000","gps_long":"19.1368540000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"98","homepage":"https:\/\/ssmuzeum.sk\/vystavy-ssm\/","openinghours":"https:\/\/ssmuzeum.sk\/otvaracie-hodiny-a-vstupne\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Tih%C3%A1nyiovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Tih\u00e1nyiovsk\u00fd ka\u0161tie\u013e\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/93\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Tih%C3%A1nyiovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Tih%C3%A1nyiovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Tih%C3%A1nyiovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Tihanyi-k\u00faria, K\u00f6z\u00e9p-szlov\u00e1kiai M\u00fazeum term\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa","seolink":"tihanyi-kuria-kozep-szlovakiai-muzeum-termeszeti-kiallitasa","note":"","history":"Radv\u00e1ny telep\u00fcl\u00e9sr\u00e9szen tal\u00e1lhat\u00f3.@F\u00f6ldszintes renesz\u00e1nsz \u00e9p\u00fclet volt eredetileg a 17. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9b\u0151l. 1819-ben klasszicista st\u00edlusra alak\u00edtott\u00e1k. Jelenlegi neorenesz\u00e1nsz kin\u00e9zet\u00e9t egy k\u00e9s\u0151bbi 19. sz\u00e1zadi \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9snek k\u00f6sz\u00f6nheti."},{"sightId":636,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Ka\u0161tie\u013e Radvansk\u00fdch","address":"974 05, Sl\u00e1dkovi\u010dova 2067\/1, 974 05 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"2|563|307","gps_lat":"48.7216110000","gps_long":"19.1346980000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Radva%C5%88_-_ka%C5%A1tie%C4%BE_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Radva\u0148 - ka\u0161tie\u013e 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Radva%C5%88_-_ka%C5%A1tie%C4%BE_01.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Radva%C5%88_-_ka%C5%A1tie%C4%BE_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Radva%C5%88_-_ka%C5%A1tie%C4%BE_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Radv\u00e1nszki-kast\u00e9ly","seolink":"radvanszki-kastely","note":"","history":"Radv\u00e1ny telep\u00fcl\u00e9sr\u00e9szen tal\u00e1lhat\u00f3, elhagyatott \u00e9s lepusztult, de \u00e9rdemes felkeresni.@A 16. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00fclt \u00e9s a Radv\u00e1nszki csal\u00e1d sz\u00e9khelye volt."},{"sightId":637,"townId":32,"active":1,"name_LO":"B\u00e1rczyovsk\u00fd Ka\u0161tiel","address":"","mapdata":"2|327|247","gps_lat":"48.7224210000","gps_long":"19.1305380000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radva%C5%88_-_B%C3%A1rczyovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE_-_26._10._2013.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Radva\u0148 - B\u00e1rczyovsk\u00fd ka\u0161tie\u013e - 26. 10. 2013\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2e\/Radva%C5%88_-_B%C3%A1rczyovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE_-_26._10._2013.JPG\/512px-Radva%C5%88_-_B%C3%A1rczyovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE_-_26._10._2013.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radva%C5%88_-_B%C3%A1rczyovsk%C3%BD_ka%C5%A1tie%C4%BE_-_26._10._2013.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"B\u00e1rczy-k\u00faria","seolink":"barczy-kuria","note":"","history":"1651-ben \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus alapokra. Elhagyatott \u00e9s lepusztult."},{"sightId":638,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00e9 gymn\u00e1zium v Banskej Bystrici","address":"Skuteck\u00e9ho 118, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|951|244","gps_lat":"48.7384350000","gps_long":"19.1503450000","religion":3,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.egymbb.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_5_-_%C5%A1kola_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - ul. D. Skuteck\u00e9ho 5 - \u0161kola (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e7\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_5_-_%C5%A1kola_%281%29.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_5_-_%C5%A1kola_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_5_-_%C5%A1kola_(1).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus gimn\u00e1zium","seolink":"evangelikus-gimnazium","note":"Gimn\u00e1zium","history":""},{"sightId":639,"townId":32,"active":1,"name_LO":"Krajsk\u00fd s\u00fad v Banskej Bystrici","address":"Skuteck\u00e9ho 7, 974 01 Bansk\u00e1 Bystrica","mapdata":"1|994|196","gps_lat":"48.7389950000","gps_long":"19.1510270000","religion":0,"oldtype":"17","newtype":"17","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ladislav Luppa \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_7_-_pam._s%C3%BAd.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - ul. D. Skuteck\u00e9ho 7 - pam. s\u00fad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_7_-_pam._s%C3%BAd.jpg\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_7_-_pam._s%C3%BAd.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_ul._D._Skuteck%C3%A9ho_7_-_pam._s%C3%BAd.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELadislav Luppa\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"T\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ki palota","seolink":"torvenyszeki-palota","note":"","history":""},{"sightId":640,"townId":32,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|897|212","gps_lat":"48.7388510000","gps_long":"19.1493930000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._Okr%C3%BAhla_ba%C5%A1ta_na_Koll%C3%A1rovej_ulici.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - tzv. Okr\u00fahla ba\u0161ta na Koll\u00e1rovej ulici\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/56\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._Okr%C3%BAhla_ba%C5%A1ta_na_Koll%C3%A1rovej_ulici.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._Okr%C3%BAhla_ba%C5%A1ta_na_Koll%C3%A1rovej_ulici.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._Okr%C3%BAhla_ba%C5%A1ta_na_Koll%C3%A1rovej_ulici.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s","seolink":"varoserodites-2","note":"","history":""},{"sightId":641,"townId":32,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|906|451","gps_lat":"48.7361470000","gps_long":"19.1495340000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pek%C3%A1rska_ba%C5%A1ta_-_20._9._2014.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - Pek\u00e1rska ba\u0161ta - 20. 9. 2014\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fc\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pek%C3%A1rska_ba%C5%A1ta_-_20._9._2014.JPG\/256px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pek%C3%A1rska_ba%C5%A1ta_-_20._9._2014.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_Pek%C3%A1rska_ba%C5%A1ta_-_20._9._2014.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s","seolink":"varoserodites-3","note":"","history":""},{"sightId":937,"townId":32,"active":1,"name_LO":"K\u00fape\u013en\u00e1 ba\u0161ta","address":"Katovn\u00e1","mapdata":"1|533|267","gps_lat":"48.7382630000","gps_long":"19.1430470000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Patrik Kunec \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._K%C3%BApe%C4%BEn%C3%A1_ba%C5%A1ta_-_25._10._2014.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bansk\u00e1 Bystrica - tzv. K\u00fape\u013en\u00e1 ba\u0161ta - 25. 10. 2014\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._K%C3%BApe%C4%BEn%C3%A1_ba%C5%A1ta_-_25._10._2014.JPG\/512px-Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._K%C3%BApe%C4%BEn%C3%A1_ba%C5%A1ta_-_25._10._2014.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bansk%C3%A1_Bystrica_-_tzv._K%C3%BApe%C4%BEn%C3%A1_ba%C5%A1ta_-_25._10._2014.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPatrik Kunec\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s","seolink":"varoserodites-4","note":"","history":""}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}