exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Bazin Zászló

Bazin

Pezinok
Bazin
Szlovák:
Pezinok
Német:
Bösing
Latin:
Bazinium
Vármegye:
Pozsony
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Pozsonyi
Folyó:
Tengerszint feletti magasság:
152 m
GPS koordináták:
48.286377, 17.269857
Google térkép:
Népesség
Népesség:
23e
Magyarok aránya:
0%
Népesség 1910-ben
Összesen 4809
Magyarok 11.96%
Németek 32.4%
Szlovákok 54.95%
Címer
Coat of arms of Pezinok

A Kis-Kárpátok lábánál fekvő városka eredetileg bányásztelepülés volt, majd a 16. században érkező német telepeseknek köszönhetően jelentős szőlőtermő vidékké vált, és kiváló borainak köszönhetően hamar meggazdagodott, és szabad királyi városi rangig jutott. Várát a Bazini és Szentgyörgyi család építtette a 13. században, amit a 17. század elején az Illésházyak reneszánsz kastéllyá alakítottak, a 20. század elején pedig a dúsgazdag arisztokrata családhoz tartozó Pálffy János restauráltatott.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1208
Első említés terra Bozin néven, eredetileg bányásztelepülés volt. Árpád-házi II. András király ezt a vidéket a Hontpázmány nembeli Tamás nyitrai ispánnak adományozta oda. Ő alapította meg a Szentgyörgyi nemesi családot.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1271. április
A birodalomépítő ambíciókkal rendelkező II. Ottokár cseh király elfoglalta, több északnyugat-magyarországi várral együtt.
1271. július 2.
A csehek Mosonyi veresége utáni békekötés eredményeként visszakerült a magyar király fennhatósága alá.
13. század
Várat építettek a Szentgyörgyiek.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
14. század eleje
Csák Máté nem vonta uralma alá, urai végig Károly Róbertet támogatták.
1386
A trónharc során Zsigmond felesége Anjou Mária királynő elzálogosította Jodok és Prokop morva őrgrófoknak Pozsony vármegyét azok támogatásáért.
1389
Zsigmond visszaváltotta, de Prokop nem volt hajlandó kivonulni, így ostrommal vették vissza várait.
1459
Bazini és Szentgyörgyi György, János és Zsigmond grófok más főnemesekkel együtt Hunyadi Mátyás ellenében Habsburg Frigyest választották meg a magyar trónra.
1464
Mátyásnak hűséget esküdtek urai.
1514
Bazini és Szentgyörgyi Péter országbíró halálával kihalt a család, Bazin Szapolyai János kezére jutott.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1527
Ferdinánd foglalta el, a kamara kezelésébe került.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
16. század
Németek települtek be, jelentős szőlőtermelő vidékké alakult.
1580
Illésházy István vette zálogba.
1601-1603
Koholt hűtlenségi per folyt a protestáns Illésházy István ellen, fő és jószágvesztésre ítélték, Lengyelországba menekült.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1605
Bocskai István elfoglalta és visszaadta Illésházynak Bazint.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1606. szeptember 24.
Bécsi békében büntetlenséget kaptak a felkelők, így Illésházy is, visszakapta birtokait.
1608
Az Illésházyak várát reneszánsz várkastéllyá alakították.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1619. ősze
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem előtt harc nélkül meghódolt.
1621. április 29.
Pozsony megadta magát a Buquoy vezette császáriaknak. Bazin is megadta magát.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
17. század
Gazdag város volt, kiváló borainak köszönhetően.
1647
Szabad királyi város lett.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1683
Thököly Imre elfoglalta.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1704
A kurucok Ocskay László vezetésével elfoglalták.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
19. század
Magyarország első kénsavgyárát itt alapították meg.
20. század eleje
Pálffy János a várát restauráltatta.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918. december 9.
A csehszlovákok megszállták Bazint.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Várak
Bazini Pálffy-kastély
Pezinský zámok
Állapot:
Felújított / Jó
Belépés:
Díjköteles
Felkeres
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szűz Mária mennybevétele plébániatemplom
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Farský kostol)
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szűz Mária mennybevétele plébániatemplom
Története

A 14. században épült gótikus stílusban, a Bazini grófok alapították. 1608-ban épült a kápolnája, Illésházy István márványszobra áll benne.

Urunk színeváltozása katolikus templom, avagy alsótemplom
Kostol Premenenia Pána
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Urunk színeváltozása katolikus templom, avagy alsótemplom
Története

Eredetileg evangélikus templomnak épült 1655 és 1659 között reneszánsz stílusban. Később barokkosították. 1674-ben a katolikusok kezére jutott Szelepcsényi György esztergomi érseknek köszönhetően. 1753-ban a jezsuitáké lett. 1773-ban a jezsuitákat feloszlatták, a templom újra a plébánia kezelésébe került.

Kapucinus Szentháromság-templom és kolostor
Kláštor Kapucínov
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kapucinus Szentháromság-templom és kolostor
Története

1674-ben alapítottak a kapucinusok kolostort Bazinban, Magyarországon elsőként. Szelepcsényi György esztergomi érsek hívta be őket. 1715-ban tette le a templom alapkövét Kütessy András püspök és 1716-ban már tető fedte. 1726-ban készült el a kolostor. 1807-ben épült a harangtorony.

Evangélikus templom
Evanjelický kostol
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Evangélikus templom
Története

1783-ban épült.

Középületek
Városháza, Városi Múzeum
Stará radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Városháza, Városi Múzeum
Története

1647 után, a város szabad királyi várossá nyilvánítása után épült két korábbi épületből reneszánsz stílusban.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Schaubmar-malom, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Schaubmarov mlyn
Eredetileg:
malom
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Schaubmar-malom, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Története

1767-ben a Pálffy család építtette, Európa legnagyobb patakon épült vízimalma. 1857-ben a Schaubmar család vásárolta meg.

Városi infrastruktúra
Városfal
Pezinské Mestské Hradby
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Városfal
Története

1615 és 1643 között épültek a városfalak, 3 városkapu és 11 bástya tartozott hozzá, a Fekete patak szelte ketté. 1663-ban az Érsekújvárt elfoglaló törökök kifosztották a várost. A 18. században az erődítéseket jórészt elbontották.

Magánlakhelyek
Palugyay-kúria
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Megjegyzés:
Eugen Suchon Általános művészeti iskola
Felkeres
Palugyay-kúria
Története

A 16. században épült két korábbi ház egyesítésével. A Palugyay család bortermeléssel foglalkozott.

Krusich-kúria
Krušičova kúria
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Krusich-kúria
Története

A 14. században épült. A 16. században Krusich János Liptó vármegye főispánja, bányavidéki főkapitány, Korpona főkapitánya tulajdona volt, aki reneszánsz stílusban átalakíttatta. Később több funkciója is volt.

Kaviak-ház, Kis-Kárpátok Múzeum
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kaviak-ház, Kis-Kárpátok Múzeum
Története

1960-ban alapították egy reneszánsz házban, ami a 17. század első feléből származik.

Török-ház
Turecký dom
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Török-ház
Története

1643-ban a Reichetzer család építtette.

Gótikus ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Gótikus ház
Története

Emlékművek
Szőlőprés a kastély előtt
Súsošie prešiarov
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szőlőprés a kastély előtt
Története

A 18. század derekáról származik.

Mária-oszlop
Mariansky stĺp so sochou panny Márie
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mária-oszlop
Története

1749-ben emelték.

Múzeumok és Galériák
Városháza, Városi Múzeum
Stará radnica
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Városháza, Városi Múzeum
Története

1647 után, a város szabad királyi várossá nyilvánítása után épült két korábbi épületből reneszánsz stílusban.

Kaviak-ház, Kis-Kárpátok Múzeum
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Kaviak-ház, Kis-Kárpátok Múzeum
Története

1960-ban alapították egy reneszánsz házban, ami a 17. század első feléből származik.

Schaubmar-malom, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Schaubmarov mlyn
Eredetileg:
malom
Jelenleg:
galéria
Felkeres
Schaubmar-malom, Szlovák Nemzeti Galéria kiállítása
Története

1767-ben a Pálffy család építtette, Európa legnagyobb patakon épült vízimalma. 1857-ben a Schaubmar család vásárolta meg.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"48.2863770000","long":"17.2698570000"},"townlink":"bazin-pezinok","town":{"townId":23,"active":1,"name_HU":"Bazin","name_LO":"Pezinok","name_GE":"B\u00f6sing","name_LT":"Bazinium","seolink":"bazin-pezinok","listorder":34,"oldcounty":1,"country":2,"division":1,"altitude":"152","gps_lat":"48.2863770000","gps_long":"17.2698570000","population":23,"hungarian_2011":0,"population_1910":4809,"hungarian_1910":11.96,"german_1910":32.4,"slovak_1910":54.95,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk) Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radnica,_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1,_Pezinok,_okres_Pezinok_10.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Radnica, \u0160tef\u00e1nikova 1, Pezinok, okres Pezinok 10\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/23\/Radnica%2C_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_10.JPG\/512px-Radnica%2C_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_10.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radnica,_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1,_Pezinok,_okres_Pezinok_10.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk) Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Kis-K\u00e1rp\u00e1tok","river":"","description":"A Kis-K\u00e1rp\u00e1tok l\u00e1b\u00e1n\u00e1l fekv\u0151 v\u00e1roska eredetileg b\u00e1ny\u00e1sztelep\u00fcl\u00e9s volt, majd a 16. sz\u00e1zadban \u00e9rkez\u0151 n\u00e9met telepeseknek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en jelent\u0151s sz\u0151l\u0151term\u0151 vid\u00e9kk\u00e9 v\u00e1lt, \u00e9s kiv\u00e1l\u00f3 borainak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en hamar meggazdagodott, \u00e9s szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi rangig jutott. V\u00e1r\u00e1t a Bazini \u00e9s Szentgy\u00f6rgyi csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette a 13. sz\u00e1zadban, amit a 17. sz\u00e1zad elej\u00e9n az Ill\u00e9sh\u00e1zyak renesz\u00e1nsz kast\u00e9lly\u00e1 alak\u00edtottak, a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n pedig a d\u00fasgazdag arisztokrata csal\u00e1dhoz tartoz\u00f3 P\u00e1lffy J\u00e1nos restaur\u00e1ltatott.","nameorigin":" szl\u00e1v Boza szem\u00e9lyn\u00e9v","history":"#1|@#3|@1208|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9s terra Bozin n\u00e9ven, eredetileg b\u00e1ny\u00e1sztelep\u00fcl\u00e9s volt. \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi II. Andr\u00e1s kir\u00e1ly ezt a vid\u00e9ket a Hontp\u00e1zm\u00e1ny nembeli Tam\u00e1s nyitrai isp\u00e1nnak adom\u00e1nyozta oda. \u0150 alap\u00edtotta meg a Szentgy\u00f6rgyi nemesi csal\u00e1dot.@#5|@1271. \u00e1prilis|A birodalom\u00e9p\u00edt\u0151 amb\u00edci\u00f3kkal rendelkez\u0151 II. Ottok\u00e1r cseh kir\u00e1ly elfoglalta, t\u00f6bb \u00e9szaknyugat-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rral egy\u00fctt.@1271. j\u00falius 2.|A csehek Mosonyi veres\u00e9ge ut\u00e1ni b\u00e9kek\u00f6t\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9nt visszaker\u00fclt a magyar kir\u00e1ly fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00e1.@13. sz\u00e1zad|V\u00e1rat \u00e9p\u00edtettek a Szentgy\u00f6rgyiek.@#6|@14. sz\u00e1zad eleje|Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 nem vonta uralma al\u00e1, urai v\u00e9gig K\u00e1roly R\u00f3bertet t\u00e1mogatt\u00e1k.@1386|A tr\u00f3nharc sor\u00e1n Zsigmond feles\u00e9ge Anjou M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u0151 elz\u00e1logos\u00edtotta Jodok \u00e9s Prokop morva \u0151rgr\u00f3foknak Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9t azok t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1\u00e9rt.@1389|Zsigmond visszav\u00e1ltotta, de Prokop nem volt hajland\u00f3 kivonulni, \u00edgy ostrommal vett\u00e9k vissza v\u00e1rait.@1459|Bazini \u00e9s Szentgy\u00f6rgyi Gy\u00f6rgy, J\u00e1nos \u00e9s Zsigmond gr\u00f3fok m\u00e1s f\u0151nemesekkel egy\u00fctt Hunyadi M\u00e1ty\u00e1s ellen\u00e9ben Habsburg Frigyest v\u00e1lasztott\u00e1k meg a magyar tr\u00f3nra.@1464|M\u00e1ty\u00e1snak h\u0171s\u00e9get esk\u00fcdtek urai.@1514|Bazini \u00e9s Szentgy\u00f6rgyi P\u00e9ter orsz\u00e1gb\u00edr\u00f3 hal\u00e1l\u00e1val kihalt a csal\u00e1d, Bazin Szapolyai J\u00e1nos kez\u00e9re jutott.@#8|@1527|Ferdin\u00e1nd foglalta el, a kamara kezel\u00e9s\u00e9be ker\u00fclt.@#11|@16. sz\u00e1zad|N\u00e9metek telep\u00fcltek be, jelent\u0151s sz\u0151l\u0151termel\u0151 vid\u00e9kk\u00e9 alakult.@1580|Ill\u00e9sh\u00e1zy Istv\u00e1n vette z\u00e1logba.@1601-1603|Koholt h\u0171tlens\u00e9gi per folyt a protest\u00e1ns Ill\u00e9sh\u00e1zy Istv\u00e1n ellen, f\u0151 \u00e9s j\u00f3sz\u00e1gveszt\u00e9sre \u00edt\u00e9lt\u00e9k, Lengyelorsz\u00e1gba menek\u00fclt.@#13|@1605|Bocskai Istv\u00e1n elfoglalta \u00e9s visszaadta Ill\u00e9sh\u00e1zynak Bazint.@#14|@1606. szeptember 24.|B\u00e9csi b\u00e9k\u00e9ben b\u00fcntetlens\u00e9get kaptak a felkel\u0151k, \u00edgy Ill\u00e9sh\u00e1zy is, visszakapta birtokait.@1608|Az Ill\u00e9sh\u00e1zyak v\u00e1r\u00e1t renesz\u00e1nsz v\u00e1rkast\u00e9lly\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k.@#15|@1619. \u0151sze|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt harc n\u00e9lk\u00fcl megh\u00f3dolt.@1621. \u00e1prilis 29.|Pozsony megadta mag\u00e1t a Buquoy vezette cs\u00e1sz\u00e1riaknak. Bazin is megadta mag\u00e1t.@#16|@17. sz\u00e1zad|Gazdag v\u00e1ros volt, kiv\u00e1l\u00f3 borainak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en.@1647|Szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros lett.@#21|@#22|@1683|Th\u00f6k\u00f6ly Imre elfoglalta.@#23|@#24|@#25|@#27|@1704|A kurucok Ocskay L\u00e1szl\u00f3 vezet\u00e9s\u00e9vel elfoglalt\u00e1k.@#28|@#30|@19. sz\u00e1zad|Magyarorsz\u00e1g els\u0151 k\u00e9nsavgy\u00e1r\u00e1t itt alap\u00edtott\u00e1k meg.@20. sz\u00e1zad eleje|P\u00e1lffy J\u00e1nos a v\u00e1r\u00e1t restaur\u00e1ltatta.@#31|@#32|@1918. december 9.|A csehszlov\u00e1kok megsz\u00e1llt\u00e1k Bazint.@#36|@#38|@#41|@#42|@#44|&varak.hu|https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/2298-Bazin-Oregvar-Alt-Schlos\/"},"castles":[{"castleId":96,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Pezinsk\u00fd z\u00e1mok","settlement_HU":"Bazin","settlement_LO":"Pezinok","address":"Mladoboleslavsk\u00e1 1114\/5, 902 01 Pezinok","listorder":100,"gps_lat":"48.2909030000","gps_long":"17.2678790000","oldcounty":1,"country":2,"division":1,"cond":1,"entrance":1,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/2298-Bazin-Oregvar-Alt-Schlos\/","homepage":"https:\/\/www.palacearthotel.sk\/en\/","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ka%C5%A1tie%C4%BE,_Mladoboleslavsk%C3%A1_5,_Pezinok,_okr._Pezinok_02.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ka\u0161tie\u013e, Mladoboleslavsk\u00e1 5, Pezinok, okr. Pezinok 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b3\/Ka%C5%A1tie%C4%BE%2C_Mladoboleslavsk%C3%A1_5%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok_02.JPG\/512px-Ka%C5%A1tie%C4%BE%2C_Mladoboleslavsk%C3%A1_5%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok_02.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ka%C5%A1tie%C4%BE,_Mladoboleslavsk%C3%A1_5,_Pezinok,_okr._Pezinok_02.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Bazini P\u00e1lffy-kast\u00e9ly","seolink":"bazini-palffy-kastely","georegion":"Kis-K\u00e1rp\u00e1tok","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@1208|Els\u0151 eml\u00edt\u00e9s terra Bozin n\u00e9ven, eredetileg b\u00e1ny\u00e1sztelep\u00fcl\u00e9s volt. \u00c1rp\u00e1d-h\u00e1zi II. Andr\u00e1s kir\u00e1ly ezt a vid\u00e9ket a Hontp\u00e1zm\u00e1ny nembeli Tam\u00e1s nyitra isp\u00e1nnak adom\u00e1nyozta oda. \u0150 alap\u00edtotta meg a Szentgy\u00f6rgyi nemesi csal\u00e1dot.@#5|@1271. \u00e1prilis|A birodalom\u00e9p\u00edt\u0151 amb\u00edci\u00f3kkal rendelkez\u0151 II. Ottok\u00e1r cseh kir\u00e1ly elfoglalta, t\u00f6bb \u00e9szaknyugat-magyarorsz\u00e1gi v\u00e1rral egy\u00fctt.@1271. j\u00falius 2.|A csehek Mosonyi veres\u00e9ge ut\u00e1ni b\u00e9kek\u00f6t\u00e9s eredm\u00e9nyek\u00e9nt visszaker\u00fclt a magyar kir\u00e1ly fennhat\u00f3s\u00e1ga al\u00e1.@13. sz\u00e1zad|V\u00e1rat \u00e9p\u00edtettek a Szentgy\u00f6rgyiek.@#6|@14. sz\u00e1zad eleje|Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 nem vonta uralma al\u00e1, urai v\u00e9gig K\u00e1roly R\u00f3bertet t\u00e1mogatt\u00e1k.@1386|A tr\u00f3nharc sor\u00e1n Zsigmond feles\u00e9ge Anjou M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u0151 elz\u00e1logos\u00edtotta Jodok \u00e9s Prokop morva \u0151rgr\u00f3foknak Pozsony v\u00e1rmegy\u00e9t azok t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1\u00e9rt.@1389|Zsigmond visszav\u00e1ltotta, de Prokop nem volt hajland\u00f3 kivonulni, \u00edgy ostrommal vett\u00e9k vissza v\u00e1rait.@1459|Bazini \u00e9s Szentgy\u00f6rgyi Gy\u00f6rgy, J\u00e1nos \u00e9s Zsigmond gr\u00f3fok m\u00e1s f\u0151nemesekkel egy\u00fctt Hunyadi M\u00e1ty\u00e1s ellen\u00e9ben Habsburg Frigyest v\u00e1lasztott\u00e1k meg a magyar tr\u00f3nra.@1464|M\u00e1ty\u00e1snak h\u0171s\u00e9get esk\u00fcdtek urai.@1514|Bazini \u00e9s Szentgy\u00f6rgyi P\u00e9ter orsz\u00e1gb\u00edr\u00f3 hal\u00e1l\u00e1val kihalt a csal\u00e1d, Bazin Szapolyai J\u00e1nos kez\u00e9re jutott.@#8|@1527|Ferdin\u00e1nd foglalta el, a kamara kezel\u00e9s\u00e9be ker\u00fclt.@#11|@1580|Ill\u00e9sh\u00e1zy Istv\u00e1n vette z\u00e1logba.@1601-1603|Koholt h\u0171tlens\u00e9gi per folyt a protest\u00e1ns Ill\u00e9sh\u00e1zy Istv\u00e1n ellen, f\u0151 \u00e9s j\u00f3sz\u00e1gveszt\u00e9sre \u00edt\u00e9lt\u00e9k, Lengyelorsz\u00e1gba menek\u00fclt.@#13|@1605|Bocskai Istv\u00e1n elfoglalta \u00e9s visszaadta Ill\u00e9sh\u00e1zynak Bazint.@#14|@1606. szeptember 24.|B\u00e9csi b\u00e9k\u00e9ben b\u00fcntetlens\u00e9get kaptak a felkel\u0151k, \u00edgy Ill\u00e9sh\u00e1zy is, visszakapta birtokait.@1609|Az Ill\u00e9sh\u00e1zyak renesz\u00e1nsz st\u00edlusban emelt\u00e9k a kast\u00e9lyt az egykori g\u00f3tikus v\u00edziv\u00e1r hely\u00e9n, amit a 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00edttetett a Szentgy\u00f6rgyi csal\u00e1d. K\u00e9s\u0151bb a P\u00e1lffyak birtokolt\u00e1k.@#15|@1619. \u0151sze|Bethlen G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelem el\u0151tt harc n\u00e9lk\u00fcl megh\u00f3dolt.@1621. \u00e1prilis 29.|Pozsony megadta mag\u00e1t a Buquoy vezette cs\u00e1sz\u00e1riaknak. Bazin is megadta mag\u00e1t.@#16|@#21|@#22|@1683|Th\u00f6k\u00f6ly Imre elfoglalta.@#23|@#24|@#25|@#27|@1704|A kurucok Ocskay L\u00e1szl\u00f3 vezet\u00e9s\u00e9vel elfoglalt\u00e1k.@1718|A v\u00e1rat kast\u00e9lly\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k.@#28|@#30|@20. sz\u00e1zad eleje|Gr\u00f3f P\u00e1lffy J\u00e1nos a v\u00e1rat fel\u00faj\u00edtotta \u00e9s \u00e1talak\u00edttatta, parkj\u00e1ban strandf\u00fcrd\u0151 van.@#31|@#32|@#36|&"}],"sights":[{"sightId":405,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie (Farsk\u00fd kostol)","address":"Farsk\u00e1 140\/7, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|473|263","gps_lat":"48.2886960000","gps_long":"17.2682100000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/pezinok.fara.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Farsk%C3%BD_kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie,_Farsk%C3%A1_ul.,_Pezinok,_okres_Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Farsk\u00fd kostol Nanebovzatia Panny M\u00e1rie, Farsk\u00e1 ul., Pezinok, okres Pezinok 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/96\/Farsk%C3%BD_kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie%2C_Farsk%C3%A1_ul.%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_01.JPG\/512px-Farsk%C3%BD_kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie%2C_Farsk%C3%A1_ul.%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Farsk%C3%BD_kostol_Nanebovzatia_Panny_M%C3%A1rie,_Farsk%C3%A1_ul.,_Pezinok,_okres_Pezinok_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele pl\u00e9b\u00e1niatemplom ","seolink":"szuz-maria-mennybevetele-plebaniatemplom","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban, a Bazini gr\u00f3fok alap\u00edtott\u00e1k. 1608-ban \u00e9p\u00fclt a k\u00e1poln\u00e1ja, Ill\u00e9sh\u00e1zy Istv\u00e1n m\u00e1rv\u00e1nyszobra \u00e1ll benne."},{"sightId":406,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Kostol Premenenia P\u00e1na","address":"","mapdata":"1|531|472","gps_lat":"48.2863040000","gps_long":"17.2691530000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/pezinok.fara.sk\/kostoly\/dolny-kostol\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pezinok_kostol_03_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pezinok kostol 03 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Pezinok_kostol_03_01.jpg\/512px-Pezinok_kostol_03_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pezinok_kostol_03_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Urunk sz\u00ednev\u00e1ltoz\u00e1sa katolikus templom, avagy als\u00f3templom ","seolink":"urunk-szinevaltozasa-katolikus-templom-avagy-alsotemplom","note":"","history":"Eredetileg evang\u00e9likus templomnak \u00e9p\u00fclt 1655 \u00e9s 1659 k\u00f6z\u00f6tt renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. K\u00e9s\u0151bb barokkos\u00edtott\u00e1k. 1674-ben a katolikusok kez\u00e9re jutott Szelepcs\u00e9nyi Gy\u00f6rgy esztergomi \u00e9rseknek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en. 1753-ban a jezsuit\u00e1k\u00e9 lett. 1773-ban a jezsuit\u00e1kat feloszlatt\u00e1k, a templom \u00fajra a pl\u00e9b\u00e1nia kezel\u00e9s\u00e9be ker\u00fclt."},{"sightId":407,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Kl\u00e1\u0161tor Kapuc\u00ednov","address":"Holubyho 91, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|365|261","gps_lat":"48.2886560000","gps_long":"17.2666280000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"http:\/\/kapucini.sk\/pezinok\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pezinok_kostol_04_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Pezinok kostol 04 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/af\/Pezinok_kostol_04_01.jpg\/256px-Pezinok_kostol_04_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pezinok_kostol_04_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kapucinus Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom \u00e9s kolostor ","seolink":"kapucinus-szentharomsag-templom-es-kolostor","note":"","history":"1674-ben alap\u00edtottak a kapucinusok kolostort Bazinban, Magyarorsz\u00e1gon els\u0151k\u00e9nt. Szelepcs\u00e9nyi Gy\u00f6rgy esztergomi \u00e9rsek h\u00edvta be \u0151ket. 1715-ban tette le a templom alapk\u00f6v\u00e9t K\u00fctessy Andr\u00e1s p\u00fcsp\u00f6k \u00e9s 1716-ban m\u00e1r tet\u0151 fedte. 1726-ban k\u00e9sz\u00fclt el a kolostor. 1807-ben \u00e9p\u00fclt a harangtorony."},{"sightId":408,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol","address":"Poto\u010dn\u00e1 194, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|512|401","gps_lat":"48.2871650000","gps_long":"17.2691120000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lure \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pezinok_kostol_02_01.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Pezinok kostol 02 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3b\/Pezinok_kostol_02_01.jpg\/256px-Pezinok_kostol_02_01.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pezinok_kostol_02_01.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELure\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Evang\u00e9likus templom ","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"1783-ban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":409,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Pezinsk\u00e9 Mestsk\u00e9 Hradby","address":"Mladaboleslavsk\u00e1-Holubyho","mapdata":"1|379|217","gps_lat":"48.2893080000","gps_long":"17.2667040000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosfal-maradvanyai-Bazin-1139","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Lad. Szegh\u00f6 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:107-510-1_mestske_hradby_Pezinok.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022107-510-1 mestske hradby Pezinok\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7a\/107-510-1_mestske_hradby_Pezinok.JPG\/512px-107-510-1_mestske_hradby_Pezinok.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:107-510-1_mestske_hradby_Pezinok.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003ELad. Szegh\u00f6\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosfal","seolink":"varosfal","note":"","history":"1615 \u00e9s 1643 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fcltek a v\u00e1rosfalak, 3 v\u00e1roskapu \u00e9s 11 b\u00e1stya tartozott hozz\u00e1, a Fekete patak szelte kett\u00e9. 1663-ban az \u00c9rsek\u00fajv\u00e1rt elfoglal\u00f3 t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kifosztott\u00e1k a v\u00e1rost. A 18. sz\u00e1zadban az er\u0151d\u00edt\u00e9seket j\u00f3r\u00e9szt elbontott\u00e1k."},{"sightId":410,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Malokarpatsk\u00e9 m\u00fazeum v Pezinku","address":"M. R. \u0160tef\u00e1nika 4, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|606|420","gps_lat":"48.2870160000","gps_long":"17.2707210000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeumpezinok.sk\/sk","openinghours":"http:\/\/www.muzeumpezinok.sk\/sk\/navstivte-nas\/otvaracie-hodiny","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_4,_Pezinok,_okres_Pezinok_04.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dom me\u0161tiansky, M. R. \u0160tef\u00e1nika 4, Pezinok, okres Pezinok 04\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c8\/Dom_me%C5%A1tiansky%2C_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_4%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_04.JPG\/512px-Dom_me%C5%A1tiansky%2C_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_4%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_04.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_4,_Pezinok,_okres_Pezinok_04.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kaviak-h\u00e1z, Kis-K\u00e1rp\u00e1tok M\u00fazeum","seolink":"kaviak-haz-kis-karpatok-muzeum","note":"","history":"1960-ban alap\u00edtott\u00e1k egy renesz\u00e1nsz h\u00e1zban, ami a 17. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmazik."},{"sightId":411,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Mariansky st\u013ap so sochou panny M\u00e1rie","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 44, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|559|482","gps_lat":"48.2863500000","gps_long":"17.2699250000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mari%C3%A1nsky_st%C4%BAp_pri_kostole_Premenenia_P%C3%A1na,_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m.,_Pezinok,_okres_Pezinok_02.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Mari\u00e1nsky st\u013ap pri kostole Premenenia P\u00e1na, Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1m., Pezinok, okres Pezinok 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a3\/Mari%C3%A1nsky_st%C4%BAp_pri_kostole_Premenenia_P%C3%A1na%2C_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m.%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_02.JPG\/256px-Mari%C3%A1nsky_st%C4%BAp_pri_kostole_Premenenia_P%C3%A1na%2C_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m.%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_02.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mari%C3%A1nsky_st%C4%BAp_pri_kostole_Premenenia_P%C3%A1na,_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m.,_Pezinok,_okres_Pezinok_02.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"M\u00e1ria-oszlop ","seolink":"maria-oszlop","note":"","history":"1749-ben emelt\u00e9k."},{"sightId":412,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Star\u00e1 radnica","address":"M. R. \u0160tef\u00e1nika 1, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|583|450","gps_lat":"48.2866720000","gps_long":"17.2701640000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.mestskemuzeumpk.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radnica,_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1,_Pezinok,_okres_Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Radnica, \u0160tef\u00e1nikova 1, Pezinok, okres Pezinok 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/08\/Radnica%2C_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_01.JPG\/512px-Radnica%2C_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1%2C_Pezinok%2C_okres_Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radnica,_%C5%A0tef%C3%A1nikova_1,_Pezinok,_okres_Pezinok_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za, V\u00e1rosi M\u00fazeum","seolink":"varoshaza-varosi-muzeum","note":"","history":"1647 ut\u00e1n, a v\u00e1ros szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 nyilv\u00e1n\u00edt\u00e1sa ut\u00e1n \u00e9p\u00fclt k\u00e9t kor\u00e1bbi \u00e9p\u00fcletb\u0151l renesz\u00e1nsz st\u00edlusban."},{"sightId":413,"townId":23,"active":1,"name_LO":"S\u00faso\u0161ie pre\u0161iarov","address":"","mapdata":"1|454|155","gps_lat":"48.2900460000","gps_long":"17.2681580000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Sz\u0151l\u0151pr\u00e9s a kast\u00e9ly el\u0151tt ","seolink":"szolopres-a-kastely-elott","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad derek\u00e1r\u00f3l sz\u00e1rmazik."},{"sightId":414,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Z\u00e1kladn\u00e1 umeleck\u00e1 \u0161kola Eugena Sucho\u0148a v Pezinku","address":"M. R. Stefanika 9,\u00a0Pezinok","mapdata":"1|559|392","gps_lat":"48.2872480000","gps_long":"17.2701090000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.zuspezinok.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_9,_Pezinok_okr._Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dom me\u0161tiansky, M. R. \u0160tef\u00e1nika 9, Pezinok okr. Pezinok 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d1\/Dom_me%C5%A1tiansky%2C_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_9%2C_Pezinok_okr._Pezinok_01.JPG\/512px-Dom_me%C5%A1tiansky%2C_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_9%2C_Pezinok_okr._Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_9,_Pezinok_okr._Pezinok_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Palugyay-k\u00faria ","seolink":"palugyay-kuria","note":"Eugen Suchon \u00c1ltal\u00e1nos m\u0171v\u00e9szeti iskola","history":"A 16. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt k\u00e9t kor\u00e1bbi h\u00e1z egyes\u00edt\u00e9s\u00e9vel. A Palugyay csal\u00e1d bortermel\u00e9ssel foglalkozott."},{"sightId":415,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Schaubmarov mlyn","address":"Cajlansk\u00e1 2834\/255, 902 01 Pezinok","mapdata":"2|267|126","gps_lat":"48.3114480000","gps_long":"17.2644930000","religion":0,"oldtype":"110","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.sng.sk\/pezinok","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Schaubmar-malom, Szlov\u00e1k Nemzeti Gal\u00e9ria ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa","seolink":"schaubmar-malom-szlovak-nemzeti-galeria-kiallitasa","note":"","history":"1767-ben a P\u00e1lffy csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette, Eur\u00f3pa legnagyobb patakon \u00e9p\u00fclt v\u00edzimalma. 1857-ben a Schaubmar csal\u00e1d v\u00e1s\u00e1rolta meg."},{"sightId":416,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Tureck\u00fd dom","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 45, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|595|507","gps_lat":"48.2860990000","gps_long":"17.2705780000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._1,_Pezinok,_okr._Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dom me\u0161tiansky, Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1m. 1, Pezinok, okr. Pezinok 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/87\/Dom_me%C5%A1tiansky%2C_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._1%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok_01.JPG\/512px-Dom_me%C5%A1tiansky%2C_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._1%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._1,_Pezinok,_okr._Pezinok_01.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"T\u00f6r\u00f6k-h\u00e1z","seolink":"torok-haz","note":"","history":"1643-ban a Reichetzer csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette."},{"sightId":417,"townId":23,"active":1,"name_LO":"","address":"M. R. \u0160tef\u00e1nika 3, 902 01 Pezinok, Szlov\u00e1kia","mapdata":"1|577|428","gps_lat":"48.2869920000","gps_long":"17.2702670000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado (talk)Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_ulica_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_3,_Pezinok,_okr._Pezinok_02.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dom me\u0161tiansky, ulica M. R. \u0160tef\u00e1nika 3, Pezinok, okr. Pezinok 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/70\/Dom_me%C5%A1tiansky%2C_ulica_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_3%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok_02.JPG\/512px-Dom_me%C5%A1tiansky%2C_ulica_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_3%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok_02.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky,_ulica_M._R._%C5%A0tef%C3%A1nika_3,_Pezinok,_okr._Pezinok_02.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado (talk)Horakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"G\u00f3tikus h\u00e1z","seolink":"gotikus-haz","note":"","history":""},{"sightId":418,"townId":23,"active":1,"name_LO":"Kru\u0161i\u010dova k\u00faria","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 41, 902 01 Pezinok","mapdata":"1|537|532","gps_lat":"48.2857700000","gps_long":"17.2696380000","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Horakvlado \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._9,_Pezinok,_okr._Pezinok.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dom me\u0161tiansky Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1m. 9, Pezinok, okr. Pezinok\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6a\/Dom_me%C5%A1tiansky_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._9%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok.JPG\/512px-Dom_me%C5%A1tiansky_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._9%2C_Pezinok%2C_okr._Pezinok.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dom_me%C5%A1tiansky_Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._9,_Pezinok,_okr._Pezinok.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EHorakvlado\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Krusich-k\u00faria","seolink":"krusich-kuria","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt. A 16. sz\u00e1zadban Krusich J\u00e1nos Lipt\u00f3 v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja, b\u00e1nyavid\u00e9ki f\u0151kapit\u00e1ny, Korpona f\u0151kapit\u00e1nya tulajdona volt, aki renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e1talak\u00edttatta. K\u00e9s\u0151bb t\u00f6bb funkci\u00f3ja is volt."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}