exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Felvidék / Szlovákia
Zászló
Bártfa Zászló

Bártfa

Bardejov
Bártfa
Szlovák:
Bardejov
Német:
Bartfeld
Latin:
Bartpha
Vármegye:
Sáros
Ország:
Szlovákia
Kerület:
Eperjesi
Folyó:
Tapoly
Tengerszint feletti magasság:
323 m
GPS koordináták:
49.293278, 21.275921
Google térkép:
Népesség
Népesség:
33e
Magyarok aránya:
0%
Népesség 1910-ben
Összesen 6578
Magyarok 33.13%
Németek 24.58%
Szlovákok 39.08%
Címer
Coa Slovakia Town Bártfa
Madboy74 [CC0]
via Wikimedia Commons

A gótikus építészetéről és épségben megmaradt városfalairól is nevezetes Bártfát a tatárjárás után betelepített németek alapították. Árumegállító jogot kapott és a Lengyelországgal folytatott kereskedelemből gazdagodott meg. 1412-ben a Pentapolitana tagja lett, ami észak Magyarország 5 legjelentősebb szabad királyi városának szövetsége volt. 1453-ban Hunyadi János főkapitány a falakon kívül verte szét a cseh huszita Talafusz rablóvezér seregét. A 18. században szlovákok és zsidók költöztek a városba, és Lengyelország felosztásával a kereskedelem hanyatlásnak indult. 1907-ben a híres gótikus városházán nyitották meg a Sárosi Múzeumot. Jeles nevezetessége a város védőszentjének, Szent Egyednek szentelt 14. századi gótikus bazilika. Magyar és német lakosságát a 20. század folyamán a csehszlovák hatalom üldözte el.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
12. század
Lengyel ciszterci szerzetesek alapították a települést, de a tatárjárás során elpusztult.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1242. után
Német telepesek érkeztek.
1247
Első írásos említése IV. Béla korából.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1318
Mezőváros volt, árumegállító joggal.
1376
I. Lajos szabad királyi várossá emelte. A Lengyelországgal, Biecz városával folytatott kereskedelméből gazdagodott meg.
15. század vége
Egyike a 8 tárnoki városnak, szabad bíráskodást jelentett, vászonszövéséről híres. Buda, Pest, Bártfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony és Sopron tárnoki városok voltak, vagyis a tárnokmesterhez fellebbezhettek polgári ügyekben. 1848-ban szűnt meg, ekkor már 28 város tartozott alá.
1412
Pentapolitana név alatt az 5 legjelentősebb szabad királyi város szövetségre lépett, ezek a következők voltak: Kassa, Eperjes, Lőcse, Kisszeben, Bártfa. A szövetség célja a kereskedelem szabályozása volt. A szövetség vezető városa Kassa volt.
1440
Habsburg Albert király özvegye Erzsébet kiskorú fiának, V. Lászlónak biztosítani kívánta a hatalmat a magyar rendek által királlyá választott lengyel Ulászlóval szemben. Ennek érdekében Jan Jiskra huszita zsoldosvezért behívta az országba, a bányavárosok és Kassa főkapitányának nevezte ki és megajándékozta Zólyom várával.
1440-1441
A husziták rövid idő alatt elfoglalták a Felvidék jelentős részét, beleértve Bártfát is. Az elfoglalt várakat megerősítették és rablótanyává züllesztették, raboltak, fosztogattak. Egész vidékek néptelenedtek el, a helyi magyar és német lakosságot elpusztították, cseh és morva telepesek érkeztek észak Magyarországra. Jelentős mértékben hozzájárultak Észak-Magyarország (Felvidék) elszlávosodásához.
1452
A pozsonyi országgyűlés Kassát, Lőcsét, Bártfát Cillei Ulrik, Hunyadi János vetélytársa védelme alá helyezte. Ennek előzménye, hogy Hunyadi János 1451. év végén a husziták ellen sikeres hadjáratot folytatott.
1453
Hunyadi János főkapitány 1453-ban a falakon kívül verte szét a huszita Talafusz vezér seregét. Jiskra kezén lévő várakat és városokat az országgyűlés pénzért megváltotta, Jiskra ezután elhagyta az országot.
1455
Cillei Ulrik báró, Hunyadi János vetélytársa ismét behívta Jiskrát, hamarosan csaknem az egész Felvidék a hatalmába került.
1462
Mátyás huszitákkal vívott 1458 óta tartó háborújának végén Jiskra hűséget fogadott Mátyásnak és átadta a még uralma alatt tartott várakat. Ezután Jiskra Mátyás szolgálatában harcolt.
16. század eleje
Ötezer lakosa volt.
1505 - 1508
Reneszánsz városháza épült.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1539
Philipp Melanchthon, Luther munkatársa humanista gimnáziumot létesített.
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1541
Buda eleste, az ország három részre szakadása és az Erdélyi Fejedelemség megalapítása|A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt. 1570-ben János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1590
Lutheránus zsinat színhelye volt.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1604. november 10.
A város hitet tett Bocskai István mellett.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1644. március
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem uralma alá került.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
17. század
Három pestisjárvány is pusztította.
1671 után
Kuruc mozgalom
Több...
1671 után
A császárellenes Wesselényi-összeesküvés bukását követő megtorlások és a protestánsüldözés elől a nemesség és polgárság egy része, a prédikátorok, az elbocsátott és német zsoldosokkal helyettesített végvári vitézek a török hódoltság illetve az Erdélyi Fejedelemség területére menekültek. Őket nevezték a bujdosóknak. A bujdosók fegyveres mozgalmat indítottak a Habsburg uralom ellen. A török tiltás miatt az Erdélyi Fejedelemség nyíltan nem támogathatta. 1677-től a franciák pénzzel és lengyel zsoldosokkal támogatták az ügyüket. Komolyabb eredményt 1678-ban értek el, amikor Thököly Imre átmenetileg elfoglalta a bányavárosokat. Ezután ő lett a mozgalom egyedüli vezetője. 1679-ben a franciák békét kötöttek I. Lipót császárral és megvonták a bujdosók támogatását. 1678-1681 között Thököly sikeres portyákat vezetett a Magyar Királyság területén a Habsburgok és híveik ellen. A felkelőket kurucoknak hívták.
1679. április vége
A folyton oldalt váltó Józsa István páter kurucaival kifosztotta Bártfát. Hamarosan elpártolt a kurucoktól, akik október 21-én Tályán bekerítették, elfogták és lefejezték.
1682
Thököly Imre Felső-Magyarország fejedelme
Több...
1682
Thököly Imre, a kurucok vezetője megszerezte a törökök támogatását. A török sereg támogatásával elfoglalta Kassát, majd Fülek jelentős végvárát is. Ezután a török Magyarország királyának ismerte el, de ő a Felső-Magyarország Fejedelme címet választotta.
1682. nyara
Thököly Imre kuruc vezér hatalmába került.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1684. április
Bártfa külvárosát a császáriak felégették.
1684. szeptember 28.
Ostrom után Bártfa meghódolt Schulz császári serege előtt.
1685
Thököly Imre török fogsága és a kuruc mozgalom bukása
Több...
1685
A váradi pasa elfogatta a segítségét kérő Thököly Imre kuruc vezért, és felkínálta I. Lipót császárnak, de annak már nem kellett. Elfogása hírére Kassa és a kuruc erősségek sorra megadták magukat a császárnak. A következő évben a törökök szabadon engedték Thökölyt, és megpróbálták visszaállítani tekintélyét, de hatalma végleg megtört, és a magyarok törökökbe vetett bizalma is végleg elveszett.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1686
Leégett.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1710
Pestisjárvány pusztította.
18. század
Szlovákok és zsidók költöztek be.
1772
Lengyelország felosztásával a kereskedelem hanyatlásnak indult.
1774
Leégett
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1878
Tűzvész pusztította.
1893
Vasúti összeköttetést kapott, Eperjes felé.
1907
A városházán alapította Divald Kornél műtörténész a Sárosi Múzeumot.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1914. november
Orosz csapatok ideiglenesen elfoglalták.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1919. január 4.
Bártfát megszállták a csehszlovákok.
1919. március 21. - augusztus 1.
Tanácsköztársaság és az északi hadjárat
Több...
1919. március 21. - augusztus 1.
Miután az Antant hatalmas magyar lakosságú területeket idegen közigazgatás alá rendelt, az Antant-barát kormány lemondott, és az áruló Károlyi Mihály miniszterelnök a kommunistáknak játszotta át a hatalmat. Fölállították a vörös hadsereget, amely Észak-Magyarország jelentős részét felszabadította a cseh megszállás alól az "északi hadjárat" során. A cél a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lett volna, ami nem sikerült. Clemenceau francia miniszterelnök ígéretet tett a zsidó Kun Béla részére, hogy elismeri a Tanácsköztársaságot és meghívja a békekonferenciára, ha az visszarendeli a hadsereget. A hadsereg visszarendelése demoralizálta a katonákat, és Clemenceau is megszegte az ígéretét. A román horda áttört a Tisza vonalán és csakhamar egész Magyarországot megszállta.
1919. június 10.
A magyar tanácsköztársaság csapatai felszabadították Bártfát.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1939. március 14.
Az első önálló Szlovákia megalakulása
Több...
1939. március 14.
Megalakult az első független Szlovákia, német védnökség alatt. Az Első Bécsi Döntés értelmében 11 927 km2 területet kapott vissza Magyarország Csehszlovákiától, mely 869 ezer főnyi lakosságának 86,5%-a magyar volt. A Németország és Olaszország által hozott döntésből Franciaország és Nagy-Britannia érdektelenségre hivatkozva kivonta magát, de érvényességét elismerte. A Magyarországnak vissza nem adott területeken 1919. március 14-én Josef Tiso vezetésével megalakult az első Szlovákia.
1944. ősze - 1945. tavasza
Szovjet megszállás
Több...
1944. ősze - 1945. tavasza
A szovjet vörös hadsereg megszállta Magyarországot és Szlovákiát. A vörös pestis magával hozta a Csehszlovák államhatalom újjászerveződését is.
1945. január 20.
Szovjet invázió.
1945. április 5.
Beneš dekrétumok és a magyarság üldözése
Több...
1945. április 5.
A magyar többségű Kassán a megszálló Csehszlovákia elnöke, Edvard Beneš kihirdette a kormányprogramját, az úgynevezett Beneš dekrétumokat. Ennek keretében a magyar lakosságot megfosztották jogaitól. A teljes körű kitelepítésüket irányozták elő a Szovjetunió támogatásával, amit csak az USA vétója akadályozott meg. A "Reszlovakizációs" program keretében csak azok a magyarok kaphatták vissza jogaikat, akik szlováknak ismerték el magukat, és így lemondtak minden nyelvi és kulturális jogukról. Az ezt követő erőszakos kitelepítések során közel kétszázezer magyart fosztottak meg tulajdonától és űztek el szülőföldjéről nemzeti hovatartozása alapján.
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlása
Több...
1993. január 1.
Csehszlovákia felbomlott, és a Magyarországtól elszakított területrészekből létrejött Szlovákia. A kitelepítések, deportálások, az erőszakos asszimiláció, valamint a gazdasági nyomásgyakorlás ellenére még mindig közel félmillió ember vállalja magyarságát az országban.
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Egyed-bazilika
Bazilika sv. Egídia
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Egyed-bazilika
Története

Szent Egyed az aranyművesek és a város védőszentje. A 14. század második felében kezdték építeni a templomot. 1415-re befejezték a fő és a két oldalhajót. 1420-27 között épült a tornya, amelybe már óraszerkezet is került. 1464-ben fejeződött be a szentély építése. 1879-1889 között gótikus stílusban Steindl Imre tervei szerint állították helyre a földrengések és a tűzvész által okozott károkból. 1486-ban készült eredeti gótikus főoltára, melyből Szent Egyed szobra és Szent István és Szent László táblaképe maradt meg. A mai neogótikus 17 méter magas főoltár 1883-1888 között készült Steindl Imre tervei alapján, Hölzer Mór bártfai fafaragó műhelyében. A szárnyakon a magyar történelem 12 szentté és boldoggá avatott személye Irtható Aggházi Gyula alkotásában. A templom további értékei közé tartozik 11 késő gótikus oltár, Lőcsei Pál mester kis kálváriájának gótikus szoborcsoportja, a Szent Miklós-oltár 1524-ből, és számos reneszánsz síremlék. A "Hóhér padja" 1492-ben készült.

Kálváriatemplom
Kalvária
Eredetileg:
kálvária
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Kálváriatemplom
Története

1863 és 1868 között épült neoromán stílusban Kaczvinszky Eduárd helybeli lelkész kezdeményezésére, közadakozásból. 1869-ben Perger Kános kassai püspök szentelte fel. 1920 - 1921 között újjáépítették. Nyugati oldalánál nyílik a földalatti Mária Magdolna kápolna.

Keresztelő Szent János ferences templom és kolostor
Kostol svätého Jána Krstiteľa
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Keresztelő Szent János ferences templom és kolostor
Története

1460-ban épült gótikus stílusban, de barokk stílusban átépítették. 1878-ban leégett a templom belseje, utána felújították.

Szent Cirill és Metód evangélikus templom
Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Felkeres
Szent Cirill és Metód evangélikus templom
Története

1798-1808 között épült copf stílusban II. József császár türelmi rendelete nyomán. A 19. század második felében neogótikus stílusban átépítették.

Szent Péter és Pál ortodox templom
Chrám svätých Petra a Pavla
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Szent Péter és Pál ortodox templom
Története

1903-ban épült eklektikus stílusban görögkatolikus templomnak.

Római katolikus plébánia
Farský úrad Rímskokatolícky
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Római katolikus plébánia
Története

Chevra Bikur Cholim zsinagóga
Bikur Cholim Synagogue
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Chevra Bikur Cholim zsinagóga
Története

1929-ben építette egy zsidó karitatív szervezet zsidó betegekről gondoskodni kívánva.

Régi zsinagóga
Stará synagóga
Eredetileg:
zsinagóga
Jelenleg:
felújítás alatt
Felekezet:
zsidó
Felkeres
Régi zsinagóga
Története

1836-ban épült ortodox zsinagóga. A városi törvények miatt Bártfán csak a 19. század elején telepedhettek le zsidók először.

Középületek
Régi városháza, a Sárosi Múzeum történeti kiállítása
Radnica Bardejov
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi városháza, a Sárosi Múzeum történeti kiállítása
Története

Sárosi Múzeum, történelmi és egyházművészeti kiállítás. 1505 és 1511 között épült késő gótikus stílusban, reneszánsz jegyekkel. Reneszánsz lépcsőfeljáróval rendelkezik. Szlovákia első reneszánsz épületének tartják. Falán 16. századi óra, alatta a magyar címer látható, tetején Roland lovag szobra áll. A Múzeumot 1903-ban alapították, első igazgatója Vass A. volt, a helyi gimnázium igazgatója. 1907-ben nyílt meg az első kiállítás, főleg Sáros vármegye történelmével kapcsolatosan. Az alapításban és a kiállítás anyagának összegyűjtésében nagy szerepe volt az eperjesi születésű Divald Kornélnak, aki híres művészettörténész és fotográfus volt.

Városháza
Eredetileg:
városháza, iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Városháza
Története

Gótikus alapú, többször átépített egyemeletes ház. Eredetileg a 19. században iskolának épült, majd a középkori városháza funkcióját vette át.

Régi börtön, magtár
Katov dom
Eredetileg:
börtön
Jelenleg:
ház
Felkeres
Régi börtön, magtár
Története

16. századi reneszánsz épület. Magtár volt, az első emeletén a magtár eredeti nyílásai láthatók. Börtön és kínzókamra is volt egykor. A középkorban Bártfa híres volt szigorú igazságszolgáltatásáról. Homlokzatán Bártfa címere látható.

Kulturális létesítmények
Egykori humanista gimnázium
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Felkeres
Egykori humanista gimnázium
Története

1508-ban épült reneszánsz stílusban, de 19. század közepén klasszicista stílusban átépítették.

Régi iskola
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
ház
Felkeres
Régi iskola
Története

A város legrégebbi, ma is álló iskolaépülete a Szent Egyed székesegyháztól közvetlenül ÉK-re található. Az egy emeletes, középkori tanulólétszámra méretezett épület magja – amint az épület homlokzatán olvasható, festett felirat is tanúsítja – 1508-ban épült.

Városi infrastruktúra
Alsú kapu és kőhíd
Dolná brána
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Alsú kapu és kőhíd
Története

A város erődítései a tatárjárás után épültek. Négy kapuja volt, ezek a déli, nyugati, északi és északkeleti irányba nyíltak

A város észak felé enyhén lejt, így a legmagasabban fekvőt délit Felső-kapunak, míg a leglentebb elhelyezkedő északkeletit Alsó-kapunak nevezték. Ezeket, mint a városfalakat mindenhol, széles vizesárok védte, melyen részben fel is vonható fahíd vezetett át.

Az Alsó-kapun át hagyta el a várost az ország belseje, Eperjes felől érkező kereskedelmi út, amely Lengyelországba vezetett. A védelem itt is egy felvonható fahíddal kezdődött, ami egy vizesárok által körbevett, kör alakú, máig is álló barbakánba vezetett. Ebből egy újabb kis hídon át érték el a városfal kapuját.

Miután a bártfai erődítés hadi jelentőségét elvesztette, az Alsó-kapu vizesárok fölötti fa hídjait lebontották. Helyére a ma is látható, két db, egyenként 5 m nyílású boltívből álló, tört kőből épült hidat emelték 1821-ben. A barbakán mögött egy hasonló, de egy nyílású kőhíd épült, a várossal kötve össze a barbakánt.

Felső kapu kőhídja
Eredetileg:
városkapu
Jelenleg:
városkapu
Felkeres
Felső kapu kőhídja
Története

A város erődítései a tatárjárás után épültek. Négy kapuja volt, ezek a déli, nyugati, északi és északkeleti irányba nyíltak

A város észak felé enyhén lejt, így a legmagasabban fekvőt délit Felső-kapunak, míg a leglentebb elhelyezkedő északkeletit Alsó-kapunak nevezték. Ezeket, mint a városfalakat mindenhol, széles vizesárok védte, melyen részben fel is vonható fahíd vezetett át.

A Felső-kapu vizesárok fölötti hídját 1770-ben lebontották. Helyére a ma is látható, öt db, egyenként 4,5 m nyílású boltívből álló, tört kőből épült hidat emelték.

Nagy bástya
Veľká bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Nagy bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Nyugati bástya
Školská bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Nyugati bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Kolostor bástya
Kláštorná bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Kolostor bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Poros bástya
Prašná bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Poros bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Vastag bástya
Hrubá bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Vastag bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Félkerek bástya
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Félkerek bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Reneszánsz bástya
Renesančná bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Reneszánsz bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Derékszögű bástya
Pravouhlá bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Derékszögű bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Vörös bástya
Červená bašta
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Felkeres
Vörös bástya
Története

1352-ben Nagy Lajos rendelte el a városfalak megépítését, amiket a 16. században a török ellen megerősítettek. Eredetileg 4 kapu és 23 bástya volt, ebből 2 kapu és 11 bástya maradt meg. Félkerek bástyától az óramutató járása szerint: Reneszánsz bástya, Derékszögű bástya, Alsó kapu, Vörös bástya, Nagy bástya, Vastag bástya, Felső kapu, Poros bástya, Kolostor bástya, Nyugati bástya.

Zenélő szökőkút
Spievajúca fontána
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Zenélő szökőkút
Története

Magánlakhelyek
Sárosi Múzeum természeti kiállítás
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Sárosi Múzeum természeti kiállítás
Története

Rhody-ház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Rhody-ház
Története

Egy emeletes, árkádos ház. A középkori gótikus és reneszánsz ház mai formáját a 18. századi átépítés után nyerte el. Az 1878-as tűzvészben leégett tető történelmi formáját a 20. századi rekonstrukció során állították vissza.

Kéler Béla szülőháza és emléktáblája
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Kéler Béla szülőháza és emléktáblája
Története

Gótikus eredetű, reneszánsz ház a 17. sz közepéről származik. E házban született 1820-ban a korában híres, de ma már szinte elfelejtett komponista és karmester, Kéler Béla. Elismert evangélikus nemesi család sarjaként látta meg a napvilágot. 1906-ban emléktáblával jelölték meg a következő szöveggel: „E házban született Kéler Béla zeneköltő 1820 február 13-án. A nagynevű zeneköltő emlékére állította a hálás magyar közönség.” 1944-ben (?) az emléktáblát eltávolították, ma szlovák nyelvű emléktábla hirdeti „Vojtech Kéler hudobný skladatel” itteni születését.

Sárosi Múzeum ikongyűjteménye
Expozícia Ikony
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Sárosi Múzeum ikongyűjteménye
Története

A Sárosi Múzeum ikongyűjteménye. 16-19. századi darabok alkotják.

Gantzaugh-ház, Sárosi Múzeum kiállítóterme
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
kiállítóterem
Felkeres
Gantzaugh-ház, Sárosi Múzeum kiállítóterme
Története

A Sárosi Múzeum része, kiállítóterem. Eredetileg gótikus ház volt, amit 1556-ban reneszánsz stílusban átépítettek. 1778-ban barokk stílusban építették át. Rokokó falfestményei 1778-ból származnak. A kapu fölött a Czebner család címere látható. Ma a Sárosi Múzeum adminisztratív részlege található benne, földszintjén kiállítóterem van.

Emlékművek
Szent Flórián szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Flórián szobra
Története

Az 1774. május 27-én tomboló tűzben leégett a bártfai városháza és részben a templom is. E tűzvész emlékére, ill. nyilván a további pusztítások elkerülésének óhajával emelték a fő téren a barokk stílusú, Flóriánt ábrázoló kőszobrot.

Georg Winter városbíró emlékműve
Pamätník Juraja Wintera
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Georg Winter városbíró emlékműve
Története

A 17. század második felében élt Bártfán. 1675. és 1677. között bírói tisztet is betöltött, amire 1679-ben újra megválasztották. Halála egy nevezetes eseményhez köthető. 1679-ben (más források szerint 1680-ban) Thököly Imre kuruc seregei érkeztek Bártfa alá és ostromolni kezdték a kapuit előttük bezáró várost. A mai emlékmű helyének közelében vesztette életét a városbíróként a védő sereg főparancsnoki tisztét is betöltő Georg Winter, 1679. június 15-én a városerődítés nyugati kapujáért folytatott küzdelem során. Itt törtek be a kurucok a városba, megtörve a védők hősies és kitartó ellenállását.

Serédy Gáspár emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Serédy Gáspár emlékműve
Története

1566-ban épült fel reneszánsz stílusban. A kis kápolnára emlékeztető építmény azon a helyen áll, ahol a hagyomány szerint Serédy Gáspár, a nagyhatalmú felvidéki földbirtokos, több környékbeli vár ura meghalt 1566. március 3-án. (Erre utal az építmény falán olvasható felirat: Hoc est Serédi Gasspar") A monda szerint Serédy eladta a neki kedves - és innen szabad szemmel is látható - zborói várát Rákóczinak ezer aranyért. Amikor az átadást követően a szomorú Serédy Bártfa felé haladt az országúton, e helyen visszafordult, hogy még egyszer, utoljára megnézze kedves várát. Ekkor történt, hogy bánatában megszakadt a szíve és helyben meg is halt. Az emlékmű építtetője - a haláleset után nem sokkal - felesége, Mérey Anna volt.

Harangok
Zvony Ján a Urban v Bardejove
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Harangok
Története

1486-ban készült a János-harang a templom céljára. 1584-ben készült a nagyobb, 4 tonnás Orbán-harang a Lengyelországi Tarnow-ban. Ez közösségi célokra készült, úgymint természeti katasztrófák jelzésére (tűzvész, árvíz, vihar), háborús veszély, ellenség közeledtének jelzésére, fontos vendég érkezésének tudomásul hozására és polgármester választásra. A templom 1986-1999 között lezajlott, legutolsó felújításának idején, 1990-ben mindkét régi harangja megrepedt. Ezeket a helyreállítás után a templom szentélyétől D-re, a téren állították ki a tér kövezetére.

Múzeumok és Galériák
Régi városháza, a Sárosi Múzeum történeti kiállítása
Radnica Bardejov
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Régi városháza, a Sárosi Múzeum történeti kiállítása
Története

Sárosi Múzeum, történelmi és egyházművészeti kiállítás. 1505 és 1511 között épült késő gótikus stílusban, reneszánsz jegyekkel. Reneszánsz lépcsőfeljáróval rendelkezik. Szlovákia első reneszánsz épületének tartják. Falán 16. századi óra, alatta a magyar címer látható, tetején Roland lovag szobra áll. A Múzeumot 1903-ban alapították, első igazgatója Vass A. volt, a helyi gimnázium igazgatója. 1907-ben nyílt meg az első kiállítás, főleg Sáros vármegye történelmével kapcsolatosan. Az alapításban és a kiállítás anyagának összegyűjtésében nagy szerepe volt az eperjesi születésű Divald Kornélnak, aki híres művészettörténész és fotográfus volt.

Sárosi Múzeum természeti kiállítás
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Sárosi Múzeum természeti kiállítás
Története

Sárosi Múzeum ikongyűjteménye
Expozícia Ikony
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Sárosi Múzeum ikongyűjteménye
Története

A Sárosi Múzeum ikongyűjteménye. 16-19. századi darabok alkotják.

Gantzaugh-ház, Sárosi Múzeum kiállítóterme
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
kiállítóterem
Felkeres
Gantzaugh-ház, Sárosi Múzeum kiállítóterme
Története

A Sárosi Múzeum része, kiállítóterem. Eredetileg gótikus ház volt, amit 1556-ban reneszánsz stílusban átépítettek. 1778-ban barokk stílusban építették át. Rokokó falfestményei 1778-ból származnak. A kapu fölött a Czebner család címere látható. Ma a Sárosi Múzeum adminisztratív részlege található benne, földszintjén kiállítóterem van.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"49.2932780000","long":"21.2759210000"},"townlink":"bartfa-bardejov","town":{"townId":15,"active":1,"name_HU":"B\u00e1rtfa","name_LO":"Bardejov","name_GE":"Bartfeld","name_LT":"Bartpha","seolink":"bartfa-bardejov","listorder":12,"oldcounty":17,"country":2,"division":5,"altitude":"323","gps_lat":"49.2932780000","gps_long":"21.2759210000","population":33,"hungarian_2011":0,"population_1910":6578,"hungarian_1910":33.13,"german_1910":24.58,"slovak_1910":39.08,"romanian_1910":0,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Doko Ing. Mgr. Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov10Slovakia6.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov10Slovakia6\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/39\/Bardejov10Slovakia6.JPG\/512px-Bardejov10Slovakia6.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov10Slovakia6.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EDoko Ing. Mgr. Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","georegion":"Tapoly-v\u00f6lgye, Cserg\u0151-hegys\u00e9g l\u00e1b\u00e1n\u00e1l","river":"Tapoly","description":"A g\u00f3tikus \u00e9p\u00edt\u00e9szet\u00e9r\u0151l \u00e9s \u00e9ps\u00e9gben megmaradt v\u00e1rosfalair\u00f3l is nevezetes B\u00e1rtf\u00e1t a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n betelep\u00edtett n\u00e9metek alap\u00edtott\u00e1k. \u00c1rumeg\u00e1ll\u00edt\u00f3 jogot kapott \u00e9s a Lengyelorsz\u00e1ggal folytatott kereskedelemb\u0151l gazdagodott meg. 1412-ben a Pentapolitana tagja lett, ami \u00e9szak Magyarorsz\u00e1g 5 legjelent\u0151sebb szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros\u00e1nak sz\u00f6vets\u00e9ge volt. 1453-ban Hunyadi J\u00e1nos f\u0151kapit\u00e1ny a falakon k\u00edv\u00fcl verte sz\u00e9t a cseh huszita Talafusz rabl\u00f3vez\u00e9r sereg\u00e9t. A 18. sz\u00e1zadban szlov\u00e1kok \u00e9s zsid\u00f3k k\u00f6lt\u00f6ztek a v\u00e1rosba, \u00e9s Lengyelorsz\u00e1g feloszt\u00e1s\u00e1val a kereskedelem hanyatl\u00e1snak indult. 1907-ben a h\u00edres g\u00f3tikus v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1n nyitott\u00e1k meg a S\u00e1rosi M\u00fazeumot. Jeles nevezetess\u00e9ge a v\u00e1ros v\u00e9d\u0151szentj\u00e9nek, Szent Egyednek szentelt 14. sz\u00e1zadi g\u00f3tikus bazilika. Magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1g\u00e1t a 20. sz\u00e1zad folyam\u00e1n a csehszlov\u00e1k hatalom \u00fcld\u00f6zte el.","nameorigin":" A magyar b\u00e1rd sz\u00f3b\u00f3l ered, a \u0022fa\u0022 erd\u0151nek \u00e9rtend\u0151: egy ember \u00e1ltal egy nap alatt b\u00e1rddal kiv\u00e1ghat\u00f3 erd\u0151r\u00e9szt jelenti.","history":"#1|@#3|@12. sz\u00e1zad|Lengyel ciszterci szerzetesek alap\u00edtott\u00e1k a telep\u00fcl\u00e9st, de a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n elpusztult.@#5|@1242. ut\u00e1n|N\u00e9met telepesek \u00e9rkeztek.@1247|Els\u0151 \u00edr\u00e1sos eml\u00edt\u00e9se IV. B\u00e9la kor\u00e1b\u00f3l.@#6|@1318|Mez\u0151v\u00e1ros volt, \u00e1rumeg\u00e1ll\u00edt\u00f3 joggal.@1376|I. Lajos szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ross\u00e1 emelte. A Lengyelorsz\u00e1ggal, Biecz v\u00e1ros\u00e1val folytatott kereskedelm\u00e9b\u0151l gazdagodott meg.@15. sz\u00e1zad v\u00e9ge|Egyike a 8 t\u00e1rnoki v\u00e1rosnak, szabad b\u00edr\u00e1skod\u00e1st jelentett, v\u00e1szonsz\u00f6v\u00e9s\u00e9r\u0151l h\u00edres. Buda, Pest, B\u00e1rtfa, Eperjes, Kassa, Nagyszombat, Pozsony \u00e9s Sopron t\u00e1rnoki v\u00e1rosok voltak, vagyis a t\u00e1rnokmesterhez fellebbezhettek polg\u00e1ri \u00fcgyekben. 1848-ban sz\u0171nt meg, ekkor m\u00e1r 28 v\u00e1ros tartozott al\u00e1.@1412|Pentapolitana n\u00e9v alatt az 5 legjelent\u0151sebb szabad kir\u00e1lyi v\u00e1ros sz\u00f6vets\u00e9gre l\u00e9pett, ezek a k\u00f6vetkez\u0151k voltak: Kassa, Eperjes, L\u0151cse, Kisszeben, B\u00e1rtfa. A sz\u00f6vets\u00e9g c\u00e9lja a kereskedelem szab\u00e1lyoz\u00e1sa volt. A sz\u00f6vets\u00e9g vezet\u0151 v\u00e1rosa Kassa volt.@1440|Habsburg Albert kir\u00e1ly \u00f6zvegye Erzs\u00e9bet kiskor\u00fa fi\u00e1nak, V. L\u00e1szl\u00f3nak biztos\u00edtani k\u00edv\u00e1nta a hatalmat a magyar rendek \u00e1ltal kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1lasztott lengyel Ul\u00e1szl\u00f3val szemben. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben Jan Jiskra huszita zsoldosvez\u00e9rt beh\u00edvta az orsz\u00e1gba, a b\u00e1nyav\u00e1rosok \u00e9s Kassa f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak nevezte ki \u00e9s megaj\u00e1nd\u00e9kozta Z\u00f3lyom v\u00e1r\u00e1val.@1440-1441|A huszit\u00e1k r\u00f6vid id\u0151 alatt elfoglalt\u00e1k a Felvid\u00e9k jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t, bele\u00e9rtve B\u00e1rtf\u00e1t is. Az elfoglalt v\u00e1rakat meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s rabl\u00f3tany\u00e1v\u00e1 z\u00fcllesztett\u00e9k, raboltak, fosztogattak. Eg\u00e9sz vid\u00e9kek n\u00e9ptelenedtek el, a helyi magyar \u00e9s n\u00e9met lakoss\u00e1got elpuszt\u00edtott\u00e1k, cseh \u00e9s morva telepesek \u00e9rkeztek \u00e9szak Magyarorsz\u00e1gra. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben hozz\u00e1j\u00e1rultak \u00c9szak-Magyarorsz\u00e1g (Felvid\u00e9k) elszl\u00e1vosod\u00e1s\u00e1hoz.@1452|A pozsonyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s Kass\u00e1t, L\u0151cs\u00e9t, B\u00e1rtf\u00e1t Cillei Ulrik, Hunyadi J\u00e1nos vet\u00e9lyt\u00e1rsa v\u00e9delme al\u00e1 helyezte. Ennek el\u0151zm\u00e9nye, hogy Hunyadi J\u00e1nos 1451. \u00e9v v\u00e9g\u00e9n a huszit\u00e1k ellen sikeres hadj\u00e1ratot folytatott.@1453|Hunyadi J\u00e1nos f\u0151kapit\u00e1ny 1453-ban a falakon k\u00edv\u00fcl verte sz\u00e9t a huszita Talafusz vez\u00e9r sereg\u00e9t. Jiskra kez\u00e9n l\u00e9v\u0151 v\u00e1rakat \u00e9s v\u00e1rosokat az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s p\u00e9nz\u00e9rt megv\u00e1ltotta, Jiskra ezut\u00e1n elhagyta az orsz\u00e1got.@1455|Cillei Ulrik b\u00e1r\u00f3, Hunyadi J\u00e1nos vet\u00e9lyt\u00e1rsa ism\u00e9t beh\u00edvta Jiskr\u00e1t, hamarosan csaknem az eg\u00e9sz Felvid\u00e9k a hatalm\u00e1ba ker\u00fclt.@1462|M\u00e1ty\u00e1s huszit\u00e1kkal v\u00edvott 1458 \u00f3ta tart\u00f3 h\u00e1bor\u00faj\u00e1nak v\u00e9g\u00e9n Jiskra h\u0171s\u00e9get fogadott M\u00e1ty\u00e1snak \u00e9s \u00e1tadta a m\u00e9g uralma alatt tartott v\u00e1rakat. Ezut\u00e1n Jiskra M\u00e1ty\u00e1s szolg\u00e1lat\u00e1ban harcolt.@16. sz\u00e1zad eleje|\u00d6tezer lakosa volt.@1505 - 1508|Renesz\u00e1nsz v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9p\u00fclt.@#8|@1539|Philipp Melanchthon, Luther munkat\u00e1rsa humanista gimn\u00e1ziumot l\u00e9tes\u00edtett.@#11|@1590|Luther\u00e1nus zsinat sz\u00ednhelye volt.@#13|@1604. november 10.|A v\u00e1ros hitet tett Bocskai Istv\u00e1n mellett.@#14|@#17|@1644. m\u00e1rcius|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem uralma al\u00e1 ker\u00fclt.@#18|@17. sz\u00e1zad|H\u00e1rom pestisj\u00e1rv\u00e1ny is puszt\u00edtotta.@#21|@1679. \u00e1prilis v\u00e9ge|A folyton oldalt v\u00e1lt\u00f3 J\u00f3zsa Istv\u00e1n p\u00e1ter kurucaival kifosztotta B\u00e1rtf\u00e1t. Hamarosan elp\u00e1rtolt a kurucokt\u00f3l, akik okt\u00f3ber 21-\u00e9n T\u00e1ly\u00e1n beker\u00edtett\u00e9k, elfogt\u00e1k \u00e9s lefejezt\u00e9k.@#22|@1682. nyara|Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc vez\u00e9r hatalm\u00e1ba ker\u00fclt.@#23|@1684. \u00e1prilis|B\u00e1rtfa k\u00fclv\u00e1ros\u00e1t a cs\u00e1sz\u00e1riak fel\u00e9gett\u00e9k.@1684. szeptember 28.|Ostrom ut\u00e1n B\u00e1rtfa megh\u00f3dolt Schulz cs\u00e1sz\u00e1ri serege el\u0151tt.@#24|@#25|@1686|Le\u00e9gett.@#27|@1710|Pestisj\u00e1rv\u00e1ny puszt\u00edtotta.@18. sz\u00e1zad|Szlov\u00e1kok \u00e9s zsid\u00f3k k\u00f6lt\u00f6ztek be.@1772|Lengyelorsz\u00e1g feloszt\u00e1s\u00e1val a kereskedelem hanyatl\u00e1snak indult.@1774|Le\u00e9gett@#28|@#30|@1878|T\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta.@1893|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott, Eperjes fel\u00e9.@1907|A v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1n alap\u00edtotta Divald Korn\u00e9l m\u0171t\u00f6rt\u00e9n\u00e9sz a S\u00e1rosi M\u00fazeumot.@#31|@1914. november|Orosz csapatok ideiglenesen elfoglalt\u00e1k.@#32|@1919. janu\u00e1r 4.|B\u00e1rtf\u00e1t megsz\u00e1llt\u00e1k a csehszlov\u00e1kok.@#34|@1919. j\u00fanius 10.|A magyar tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g csapatai felszabad\u00edtott\u00e1k B\u00e1rtf\u00e1t.@#36|@#38|@#41|@1945. janu\u00e1r 20.|Szovjet inv\u00e1zi\u00f3.@#42|@#44|&"},"sights":[{"sightId":194,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Radnica Bardejov","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 48, Bardejov","mapdata":"1|932|416","gps_lat":"49.2928150000","gps_long":"21.2757500000","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeumbardejov.sk\/expozic\/histor.htm","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Bartfa-325","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jakub Ha\u0142un \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Ratusz_w_Bardejowie_1108_3411_DxO.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u002220180601 Ratusz w Bardejowie 1108 3411 DxO\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/20180601_Ratusz_w_Bardejowie_1108_3411_DxO.jpg\/256px-20180601_Ratusz_w_Bardejowie_1108_3411_DxO.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Ratusz_w_Bardejowie_1108_3411_DxO.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJakub Ha\u0142un\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za, a S\u00e1rosi M\u00fazeum t\u00f6rt\u00e9neti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa","seolink":"regi-varoshaza-a-sarosi-muzeum-torteneti-kiallitasa","note":"","history":"S\u00e1rosi M\u00fazeum, t\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s egyh\u00e1zm\u0171v\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s. 1505 \u00e9s 1511 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus st\u00edlusban, renesz\u00e1nsz jegyekkel. Renesz\u00e1nsz l\u00e9pcs\u0151felj\u00e1r\u00f3val rendelkezik. Szlov\u00e1kia els\u0151 renesz\u00e1nsz \u00e9p\u00fclet\u00e9nek tartj\u00e1k. Fal\u00e1n 16. sz\u00e1zadi \u00f3ra, alatta a magyar c\u00edmer l\u00e1that\u00f3, tetej\u00e9n Roland lovag szobra \u00e1ll. A M\u00fazeumot 1903-ban alap\u00edtott\u00e1k, els\u0151 igazgat\u00f3ja Vass A. volt, a helyi gimn\u00e1zium igazgat\u00f3ja. 1907-ben ny\u00edlt meg az els\u0151 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s, f\u0151leg S\u00e1ros v\u00e1rmegye t\u00f6rt\u00e9nelm\u00e9vel kapcsolatosan. Az alap\u00edt\u00e1sban \u00e9s a ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s anyag\u00e1nak \u00f6sszegy\u0171jt\u00e9s\u00e9ben nagy szerepe volt az eperjesi sz\u00fclet\u00e9s\u0171 Divald Korn\u00e9lnak, aki h\u00edres m\u0171v\u00e9szett\u00f6rt\u00e9n\u00e9sz \u00e9s fotogr\u00e1fus volt."},{"sightId":195,"townId":15,"active":2,"name_LO":"Bazilika sv. Eg\u00eddia","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 46\/46, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|896|266","gps_lat":"49.2935010000","gps_long":"21.2754350000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/rkfubardejov.sk\/en\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Egyed-Bazilika--Bartfa-327","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov - Church of St. Aegidius\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8f\/Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius.jpg\/512px-Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Egyed-bazilika ","seolink":"szent-egyed-bazilika","note":"","history":"Szent Egyed az aranym\u0171vesek \u00e9s a v\u00e1ros v\u00e9d\u0151szentje. A 14. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni a templomot. 1415-re befejezt\u00e9k a f\u0151 \u00e9s a k\u00e9t oldalhaj\u00f3t. 1420-27 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a tornya, amelybe m\u00e1r \u00f3raszerkezet is ker\u00fclt. 1464-ben fejez\u0151d\u00f6tt be a szent\u00e9ly \u00e9p\u00edt\u00e9se. 1879-1889 k\u00f6z\u00f6tt g\u00f3tikus st\u00edlusban Steindl Imre tervei szerint \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre a f\u00f6ldreng\u00e9sek \u00e9s a t\u0171zv\u00e9sz \u00e1ltal okozott k\u00e1rokb\u00f3l. 1486-ban k\u00e9sz\u00fclt eredeti g\u00f3tikus f\u0151olt\u00e1ra, melyb\u0151l Szent Egyed szobra \u00e9s Szent Istv\u00e1n \u00e9s Szent L\u00e1szl\u00f3 t\u00e1blak\u00e9pe maradt meg. A mai neog\u00f3tikus 17 m\u00e9ter magas f\u0151olt\u00e1r 1883-1888 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt Steindl Imre tervei alapj\u00e1n, H\u00f6lzer M\u00f3r b\u00e1rtfai fafarag\u00f3 m\u0171hely\u00e9ben. A sz\u00e1rnyakon a magyar t\u00f6rt\u00e9nelem 12 szentt\u00e9 \u00e9s boldogg\u00e1 avatott szem\u00e9lye Irthat\u00f3 Aggh\u00e1zi Gyula alkot\u00e1s\u00e1ban. A templom tov\u00e1bbi \u00e9rt\u00e9kei k\u00f6z\u00e9 tartozik 11 k\u00e9s\u0151 g\u00f3tikus olt\u00e1r, L\u0151csei P\u00e1l mester kis k\u00e1lv\u00e1ri\u00e1j\u00e1nak g\u00f3tikus szoborcsoportja, a Szent Mikl\u00f3s-olt\u00e1r 1524-b\u0151l, \u00e9s sz\u00e1mos renesz\u00e1nsz s\u00edreml\u00e9k. A \u0022H\u00f3h\u00e9r padja\u0022 1492-ben k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":196,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Farsk\u00fd \u00farad R\u00edmskokatol\u00edcky","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 3\/3, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|980|210","gps_lat":"49.2937830000","gps_long":"21.2761370000","religion":1,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J.Dncsn \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._3,_Bardejov_-_1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1m. \u010d. 3, Bardejov - 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._3%2C_Bardejov_-_1.JPG\/512px-Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._3%2C_Bardejov_-_1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._3,_Bardejov_-_1.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ.Dncsn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"romai-katolikus-plebania","note":"","history":""},{"sightId":197,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Expoz\u00edcia Ikony","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 27","mapdata":"1|916|630","gps_lat":"49.2913710000","gps_long":"21.2755710000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeumbardejov.sk\/expozic\/ikony.htm","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J.Dncsn \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._27,_Bardejov.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1m. \u010d. 27, Bardejov\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c2\/Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._27%2C_Bardejov.JPG\/256px-Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._27%2C_Bardejov.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._27,_Bardejov.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ.Dncsn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"S\u00e1rosi M\u00fazeum ikongy\u0171jtem\u00e9nye","seolink":"sarosi-muzeum-ikongyujtemenye","note":"","history":"A S\u00e1rosi M\u00fazeum ikongy\u0171jtem\u00e9nye. 16-19. sz\u00e1zadi darabok alkotj\u00e1k."},{"sightId":198,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 16","mapdata":"1|1008|503","gps_lat":"49.2921440000","gps_long":"21.2763210000","religion":0,"oldtype":"12, 74","newtype":"12","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Uj-varoshaza-Bartfa-885","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrzej Otr\u0119bski \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_urzad_miasta_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov urzad miasta 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9f\/Bardejov_urzad_miasta_2.jpg\/512px-Bardejov_urzad_miasta_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_urzad_miasta_2.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAndrzej Otr\u0119bski\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"G\u00f3tikus alap\u00fa, t\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1t\u00e9p\u00edtett egyemeletes h\u00e1z. Eredetileg a 19. sz\u00e1zadban iskol\u00e1nak \u00e9p\u00fclt, majd a k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1rosh\u00e1za funkci\u00f3j\u00e1t vette \u00e1t."},{"sightId":199,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Kostol sv\u00e4t\u00e9ho J\u00e1na Krstite\u013ea","address":"Franti\u0161k\u00e1nov 139\/2, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|761|641","gps_lat":"49.2913310000","gps_long":"21.2742390000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"http:\/\/rkfubardejov.sk\/kostoly-a-kaplnky\/klastorny-kostol-sv-jana-krstitela\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J.Dncsn \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_(Bardejov_2009).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kostol sv. J\u00e1na Krstite\u013ea (Bardejov 2009)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fb\/Kostol_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_%28Bardejov_2009%29.JPG\/256px-Kostol_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_%28Bardejov_2009%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv._J%C3%A1na_Krstite%C4%BEa_(Bardejov_2009).JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ.Dncsn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos ferences templom \u00e9s kolostor ","seolink":"keresztelo-szent-janos-ferences-templom-es-kolostor","note":"","history":"1460-ban \u00e9p\u00fclt g\u00f3tikus st\u00edlusban, de barokk st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1878-ban le\u00e9gett a templom belseje, ut\u00e1na fel\u00faj\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":200,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Chr\u00e1m sv\u00e4t\u00fdch Petra a Pavla","address":"Jir\u00e1skova 180\/11, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|652|745","gps_lat":"49.2907580000","gps_long":"21.2732740000","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J.Dncsn \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv%C3%A4t%C3%BDch_Petra_a_Pavla,_Bardejov,_2009.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kostol sv\u00e4t\u00fdch Petra a Pavla, Bardejov, 2009\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c4\/Kostol_sv%C3%A4t%C3%BDch_Petra_a_Pavla%2C_Bardejov%2C_2009.JPG\/256px-Kostol_sv%C3%A4t%C3%BDch_Petra_a_Pavla%2C_Bardejov%2C_2009.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kostol_sv%C3%A4t%C3%BDch_Petra_a_Pavla,_Bardejov,_2009.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ.Dncsn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent P\u00e9ter \u00e9s P\u00e1l ortodox templom ","seolink":"szent-peter-es-pal-ortodox-templom","note":"","history":"1903-ban \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban g\u00f6r\u00f6gkatolikus templomnak."},{"sightId":201,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Evanjelick\u00fd kostol cirkvi augsbursk\u00e9ho vyznania","address":"Dlh\u00fd rad 1428\/14, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|982|93","gps_lat":"49.2944480000","gps_long":"21.2761740000","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.ecavbardejov.sk\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Pistal \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov12Evanjelick%C3%BDKostol.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov12Evanjelick\u00fdKostol\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cd\/Bardejov12Evanjelick%C3%BDKostol.jpg\/512px-Bardejov12Evanjelick%C3%BDKostol.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov12Evanjelick%C3%BDKostol.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPistal\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Cirill \u00e9s Met\u00f3d evang\u00e9likus templom ","seolink":"szent-cirill-es-metod-evangelikus-templom","note":"","history":"1798-1808 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt copf st\u00edlusban II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r t\u00fcrelmi rendelete nyom\u00e1n. A 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben neog\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":202,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 13","mapdata":"1|1006|427","gps_lat":"49.2926110000","gps_long":"21.2764340000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"105","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J.Dncsn \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._13,_Bardejov_-_1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1m. \u010d. 13, Bardejov - 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3f\/Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._13%2C_Bardejov_-_1.JPG\/256px-Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._13%2C_Bardejov_-_1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._13,_Bardejov_-_1.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ.Dncsn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Gantzaugh-h\u00e1z, S\u00e1rosi M\u00fazeum ki\u00e1ll\u00edt\u00f3terme","seolink":"gantzaugh-haz-sarosi-muzeum-kiallitoterme","note":"","history":"A S\u00e1rosi M\u00fazeum r\u00e9sze, ki\u00e1ll\u00edt\u00f3terem. Eredetileg g\u00f3tikus h\u00e1z volt, amit 1556-ban renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtettek. 1778-ban barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. Rokok\u00f3 falfestm\u00e9nyei 1778-b\u00f3l sz\u00e1rmaznak. A kapu f\u00f6l\u00f6tt a Czebner csal\u00e1d c\u00edmere l\u00e1that\u00f3. Ma a S\u00e1rosi M\u00fazeum adminisztrat\u00edv r\u00e9szlege tal\u00e1lhat\u00f3 benne, f\u00f6ldszintj\u00e9n ki\u00e1ll\u00edt\u00f3terem van."},{"sightId":203,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie","mapdata":"1|925|220","gps_lat":"49.2937410000","gps_long":"21.2756860000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori humanista gimn\u00e1zium","seolink":"egykori-humanista-gimnazium","note":"","history":"1508-ban \u00e9p\u00fclt renesz\u00e1nsz st\u00edlusban, de 19. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n klasszicista st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":204,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"Rh\u00f3dyho 4","mapdata":"1|880|681","gps_lat":"49.2912660000","gps_long":"21.2753820000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeumbardejov.sk\/expozic\/prirod.htm","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Antekbojar \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BARDEJOV,_AB-065.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022BARDEJOV, AB-065\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/29\/BARDEJOV%2C_AB-065.jpg\/512px-BARDEJOV%2C_AB-065.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BARDEJOV,_AB-065.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAntekbojar\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"S\u00e1rosi M\u00fazeum term\u00e9szeti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s","seolink":"sarosi-muzeum-termeszeti-kiallitas","note":"","history":""},{"sightId":205,"townId":15,"active":2,"name_LO":"Kalv\u00e1ria","address":"Pod Kalv\u00e1riou, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|2059|309","gps_lat":"49.2932230000","gps_long":"21.2852370000","religion":1,"oldtype":"3","newtype":"1","homepage":"http:\/\/rkfubardejov.sk\/kostoly-a-kaplnky\/kalvaria\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kalvaria-Bartfa-3729","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_Kalv%C3%A1ria_17_Slovakia38.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov Kalv\u00e1ria 17 Slovakia38\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4d\/Bardejov_Kalv%C3%A1ria_17_Slovakia38.jpg\/512px-Bardejov_Kalv%C3%A1ria_17_Slovakia38.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_Kalv%C3%A1ria_17_Slovakia38.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e1lv\u00e1riatemplom","seolink":"kalvariatemplom","note":"","history":"1863 \u00e9s 1868 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt neorom\u00e1n st\u00edlusban Kaczvinszky Edu\u00e1rd helybeli lelk\u00e9sz kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re, k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l. 1869-ben Perger K\u00e1nos kassai p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. 1920 - 1921 k\u00f6z\u00f6tt \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. Nyugati oldal\u00e1n\u00e1l ny\u00edlik a f\u00f6ldalatti M\u00e1ria Magdolna k\u00e1polna."},{"sightId":206,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Zvony J\u00e1n a Urban v Bardejove","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 43-46, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|928|281","gps_lat":"49.2933910000","gps_long":"21.2756650000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"http:\/\/rkfubardejov.sk\/bazilika-sv-egidia\/interier\/zvony\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-Szent-Egyed-Bazilika-volt-harangjai-Bartfa-882","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ingo Mehling \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius_-_Bells.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov - Church of St. Aegidius - Bells\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/05\/Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius_-_Bells.jpg\/512px-Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius_-_Bells.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_-_Church_of_St._Aegidius_-_Bells.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIngo Mehling\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Harangok","seolink":"harangok","note":"","history":"1486-ban k\u00e9sz\u00fclt a J\u00e1nos-harang a templom c\u00e9lj\u00e1ra. 1584-ben k\u00e9sz\u00fclt a nagyobb, 4 tonn\u00e1s Orb\u00e1n-harang a Lengyelorsz\u00e1gi Tarnow-ban. Ez k\u00f6z\u00f6ss\u00e9gi c\u00e9lokra k\u00e9sz\u00fclt, \u00fagymint term\u00e9szeti katasztr\u00f3f\u00e1k jelz\u00e9s\u00e9re (t\u0171zv\u00e9sz, \u00e1rv\u00edz, vihar), h\u00e1bor\u00fas vesz\u00e9ly, ellens\u00e9g k\u00f6zeledt\u00e9nek jelz\u00e9s\u00e9re, fontos vend\u00e9g \u00e9rkez\u00e9s\u00e9nek tudom\u00e1sul hoz\u00e1s\u00e1ra \u00e9s polg\u00e1rmester v\u00e1laszt\u00e1sra. A templom 1986-1999 k\u00f6z\u00f6tt lezajlott, legutols\u00f3 fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1nak idej\u00e9n, 1990-ben mindk\u00e9t r\u00e9gi harangja megrepedt. Ezeket a helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s ut\u00e1n a templom szent\u00e9ly\u00e9t\u0151l D-re, a t\u00e9ren \u00e1ll\u00edtott\u00e1k ki a t\u00e9r k\u00f6vezet\u00e9re."},{"sightId":207,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Star\u00e1 synag\u00f3ga","address":"Mlynsk\u00e1 13, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|106|138","gps_lat":"49.2939720000","gps_long":"21.2684470000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"124","homepage":"http:\/\/www.slovak-jewish-heritage.org\/bardejov-old-synagogue-compound.html?&L=0","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ortodox-zsinagoga-Bartfa-3756","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Wanfried-Dublin \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov-AlteSynagoge_(5).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov-AlteSynagoge (5)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Bardejov-AlteSynagoge_%285%29.jpg\/512px-Bardejov-AlteSynagoge_%285%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov-AlteSynagoge_(5).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EWanfried-Dublin\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi zsinag\u00f3ga","seolink":"regi-zsinagoga","note":"","history":"1836-ban \u00e9p\u00fclt ortodox zsinag\u00f3ga. A v\u00e1rosi t\u00f6rv\u00e9nyek miatt B\u00e1rtf\u00e1n csak a 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n telepedhettek le zsid\u00f3k el\u0151sz\u00f6r."},{"sightId":208,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Bikur Cholim Synagogue","address":"20, Kl\u00e1\u0161torsk\u00e1 135\/6, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|693|518","gps_lat":"49.2918900000","gps_long":"21.2739140000","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Chevra-Bikur-Cholim-zsinagoga-Bartfa-3754","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jakub Ha\u0142un \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Synagoga_w_Bardejowie_1103_3405_DxO.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u002220180601 Synagoga w Bardejowie 1103 3405 DxO\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/31\/20180601_Synagoga_w_Bardejowie_1103_3405_DxO.jpg\/256px-20180601_Synagoga_w_Bardejowie_1103_3405_DxO.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Synagoga_w_Bardejowie_1103_3405_DxO.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJakub Ha\u0142un\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Chevra Bikur Cholim zsinag\u00f3ga","seolink":"chevra-bikur-cholim-zsinagoga","note":"","history":"1929-ben \u00e9p\u00edtette egy zsid\u00f3 karitat\u00edv szervezet zsid\u00f3 betegekr\u0151l gondoskodni k\u00edv\u00e1nva."},{"sightId":209,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Doln\u00e1 br\u00e1na","address":"","mapdata":"1|1320|123","gps_lat":"49.2941060000","gps_long":"21.2788100000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Also-kapu-kohidja-Bartfa-3473","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_(4).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov, Doln\u00e1 br\u00e1na (4)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d3\/Bardejov%2C_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_%284%29.JPG\/512px-Bardejov%2C_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_%284%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Doln%C3%A1_br%C3%A1na_(4).JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Als\u00fa kapu \u00e9s k\u0151h\u00edd","seolink":"alsu-kapu-es-kohid","note":"","history":"A v\u00e1ros er\u0151d\u00edt\u00e9sei a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n \u00e9p\u00fcltek. N\u00e9gy kapuja volt, ezek a d\u00e9li, nyugati, \u00e9szaki \u00e9s \u00e9szakkeleti ir\u00e1nyba ny\u00edltak@A v\u00e1ros \u00e9szak fel\u00e9 enyh\u00e9n lejt, \u00edgy a legmagasabban fekv\u0151t d\u00e9lit Fels\u0151-kapunak, m\u00edg a leglentebb elhelyezked\u0151 \u00e9szakkeletit Als\u00f3-kapunak nevezt\u00e9k. Ezeket, mint a v\u00e1rosfalakat mindenhol, sz\u00e9les vizes\u00e1rok v\u00e9dte, melyen r\u00e9szben fel is vonhat\u00f3 fah\u00edd vezetett \u00e1t.@Az Als\u00f3-kapun \u00e1t hagyta el a v\u00e1rost az orsz\u00e1g belseje, Eperjes fel\u0151l \u00e9rkez\u0151 kereskedelmi \u00fat, amely Lengyelorsz\u00e1gba vezetett. A v\u00e9delem itt is egy felvonhat\u00f3 fah\u00edddal kezd\u0151d\u00f6tt, ami egy vizes\u00e1rok \u00e1ltal k\u00f6rbevett, k\u00f6r alak\u00fa, m\u00e1ig is \u00e1ll\u00f3 barbak\u00e1nba vezetett. Ebb\u0151l egy \u00fajabb kis h\u00eddon \u00e1t \u00e9rt\u00e9k el a v\u00e1rosfal kapuj\u00e1t.@Miut\u00e1n a b\u00e1rtfai er\u0151d\u00edt\u00e9s hadi jelent\u0151s\u00e9g\u00e9t elvesztette, az Als\u00f3-kapu vizes\u00e1rok f\u00f6l\u00f6tti fa h\u00eddjait lebontott\u00e1k. Hely\u00e9re a ma is l\u00e1that\u00f3, k\u00e9t db, egyenk\u00e9nt 5 m ny\u00edl\u00e1s\u00fa bolt\u00edvb\u0151l \u00e1ll\u00f3, t\u00f6rt k\u0151b\u0151l \u00e9p\u00fclt hidat emelt\u00e9k 1821-ben. A barbak\u00e1n m\u00f6g\u00f6tt egy hasonl\u00f3, de egy ny\u00edl\u00e1s\u00fa k\u0151h\u00edd \u00e9p\u00fclt, a v\u00e1rossal k\u00f6tve \u00f6ssze a barbak\u00e1nt."},{"sightId":210,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|822|847","gps_lat":"49.2902180000","gps_long":"21.2749700000","religion":0,"oldtype":"23","newtype":"23","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Felso-kapu-kohidja-Bartfa-3471","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Fels\u0151 kapu k\u0151h\u00eddja","seolink":"felso-kapu-kohidja","note":"","history":"A v\u00e1ros er\u0151d\u00edt\u00e9sei a tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n \u00e9p\u00fcltek. N\u00e9gy kapuja volt, ezek a d\u00e9li, nyugati, \u00e9szaki \u00e9s \u00e9szakkeleti ir\u00e1nyba ny\u00edltak@A v\u00e1ros \u00e9szak fel\u00e9 enyh\u00e9n lejt, \u00edgy a legmagasabban fekv\u0151t d\u00e9lit Fels\u0151-kapunak, m\u00edg a leglentebb elhelyezked\u0151 \u00e9szakkeletit Als\u00f3-kapunak nevezt\u00e9k. Ezeket, mint a v\u00e1rosfalakat mindenhol, sz\u00e9les vizes\u00e1rok v\u00e9dte, melyen r\u00e9szben fel is vonhat\u00f3 fah\u00edd vezetett \u00e1t.@A Fels\u0151-kapu vizes\u00e1rok f\u00f6l\u00f6tti h\u00eddj\u00e1t 1770-ben lebontott\u00e1k. Hely\u00e9re a ma is l\u00e1that\u00f3, \u00f6t db, egyenk\u00e9nt 4,5 m ny\u00edl\u00e1s\u00fa bolt\u00edvb\u0151l \u00e1ll\u00f3, t\u00f6rt k\u0151b\u0151l \u00e9p\u00fclt hidat emelt\u00e9k."},{"sightId":211,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Pam\u00e4tn\u00edk Juraja Wintera","address":"N\u00e1mestie SNP 809, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|536|244","gps_lat":"49.2934360000","gps_long":"21.2724280000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"http:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Georg-Winter-varosbiro-emlekmuve-Bartfa-3472","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Georg-Winter-varosbiro-emlekmuve-Bartfa-3472","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Georg Winter v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"georg-winter-varosbiro-emlekmuve","note":"","history":"A 17. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9lt B\u00e1rtf\u00e1n. 1675. \u00e9s 1677. k\u00f6z\u00f6tt b\u00edr\u00f3i tisztet is bet\u00f6lt\u00f6tt, amire 1679-ben \u00fajra megv\u00e1lasztott\u00e1k. Hal\u00e1la egy nevezetes esem\u00e9nyhez k\u00f6thet\u0151. 1679-ben (m\u00e1s forr\u00e1sok szerint 1680-ban) Th\u00f6k\u00f6ly Imre kuruc seregei \u00e9rkeztek B\u00e1rtfa al\u00e1 \u00e9s ostromolni kezdt\u00e9k a kapuit el\u0151tt\u00fck bez\u00e1r\u00f3 v\u00e1rost. A mai eml\u00e9km\u0171 hely\u00e9nek k\u00f6zel\u00e9ben vesztette \u00e9let\u00e9t a v\u00e1rosb\u00edr\u00f3k\u00e9nt a v\u00e9d\u0151 sereg f\u0151parancsnoki tiszt\u00e9t is bet\u00f6lt\u0151 Georg Winter, 1679. j\u00fanius 15-\u00e9n a v\u00e1roser\u0151d\u00edt\u00e9s nyugati kapuj\u00e1\u00e9rt folytatott k\u00fczdelem sor\u00e1n. Itt t\u00f6rtek be a kurucok a v\u00e1rosba, megt\u00f6rve a v\u00e9d\u0151k h\u0151sies \u00e9s kitart\u00f3 ellen\u00e1ll\u00e1s\u00e1t."},{"sightId":212,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"","gps_lat":"49.3225860000","gps_long":"21.2928310000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Seredy-Gaspar-emlekmuve-Bartfa-3226","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bardejovsk\u00e9 K\u00fapele 17 Slovakia14\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6f\/Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\/256px-Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejovsk%C3%A9_K%C3%BApele_17_Slovakia14.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Ser\u00e9dy G\u00e1sp\u00e1r eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"seredy-gaspar-emlekmuve","note":"","history":"1566-ban \u00e9p\u00fclt fel renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. A kis k\u00e1poln\u00e1ra eml\u00e9keztet\u0151 \u00e9p\u00edtm\u00e9ny azon a helyen \u00e1ll, ahol a hagyom\u00e1ny szerint Ser\u00e9dy G\u00e1sp\u00e1r, a nagyhatalm\u00fa felvid\u00e9ki f\u00f6ldbirtokos, t\u00f6bb k\u00f6rny\u00e9kbeli v\u00e1r ura meghalt 1566. m\u00e1rcius 3-\u00e1n. (Erre utal az \u00e9p\u00edtm\u00e9ny fal\u00e1n olvashat\u00f3 felirat: Hoc est Ser\u00e9di Gasspar\u0022) A monda szerint Ser\u00e9dy eladta a neki kedves - \u00e9s innen szabad szemmel is l\u00e1that\u00f3 - zbor\u00f3i v\u00e1r\u00e1t R\u00e1k\u00f3czinak ezer arany\u00e9rt. Amikor az \u00e1tad\u00e1st k\u00f6vet\u0151en a szomor\u00fa Ser\u00e9dy B\u00e1rtfa fel\u00e9 haladt az orsz\u00e1g\u00faton, e helyen visszafordult, hogy m\u00e9g egyszer, utolj\u00e1ra megn\u00e9zze kedves v\u00e1r\u00e1t. Ekkor t\u00f6rt\u00e9nt, hogy b\u00e1nat\u00e1ban megszakadt a sz\u00edve \u00e9s helyben meg is halt. Az eml\u00e9km\u0171 \u00e9p\u00edttet\u0151je - a hal\u00e1leset ut\u00e1n nem sokkal - feles\u00e9ge, M\u00e9rey Anna volt."},{"sightId":213,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 41","mapdata":"1|861|403","gps_lat":"49.2926620000","gps_long":"21.2752000000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Keler-Bela-szulohaza-Bartfa-887","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J.Dncsn \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._41,_Bardejov.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1m. \u010d. 41, Bardejov\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ea\/Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._41%2C_Bardejov.JPG\/256px-Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._41%2C_Bardejov.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Radni%C4%8Dn%C3%A9_n%C3%A1m._%C4%8D._41,_Bardejov.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ.Dncsn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"K\u00e9ler B\u00e9la sz\u00fcl\u0151h\u00e1za \u00e9s eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"keler-bela-szulohaza-es-emlektablaja","note":"","history":"G\u00f3tikus eredet\u0171, renesz\u00e1nsz h\u00e1z a 17. sz k\u00f6zep\u00e9r\u0151l sz\u00e1rmazik. E h\u00e1zban sz\u00fcletett 1820-ban a kor\u00e1ban h\u00edres, de ma m\u00e1r szinte elfelejtett komponista \u00e9s karmester, K\u00e9ler B\u00e9la. Elismert evang\u00e9likus nemesi csal\u00e1d sarjak\u00e9nt l\u00e1tta meg a napvil\u00e1got. 1906-ban eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1val jel\u00f6lt\u00e9k meg a k\u00f6vetkez\u0151 sz\u00f6veggel: \u201eE h\u00e1zban sz\u00fcletett K\u00e9ler B\u00e9la zenek\u00f6lt\u0151 1820 febru\u00e1r 13-\u00e1n. A nagynev\u0171 zenek\u00f6lt\u0151 eml\u00e9k\u00e9re \u00e1ll\u00edtotta a h\u00e1l\u00e1s magyar k\u00f6z\u00f6ns\u00e9g.\u201d 1944-ben (?) az eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, ma szlov\u00e1k nyelv\u0171 eml\u00e9kt\u00e1bla hirdeti \u201eVojtech K\u00e9ler hudobn\u00fd skladatel\u201d itteni sz\u00fclet\u00e9s\u00e9t."},{"sightId":214,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"Rhodyho 1","mapdata":"1|880|629","gps_lat":"49.2913920000","gps_long":"21.2753160000","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Rhody-haz-Bartfa-884","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Rhodyho_1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov, Rhodyho 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/Bardejov%2C_Rhodyho_1.JPG\/512px-Bardejov%2C_Rhodyho_1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Rhodyho_1.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Rhody-h\u00e1z","seolink":"rhody-haz","note":"","history":"Egy emeletes, \u00e1rk\u00e1dos h\u00e1z. A k\u00f6z\u00e9pkori g\u00f3tikus \u00e9s renesz\u00e1nsz h\u00e1z mai form\u00e1j\u00e1t a 18. sz\u00e1zadi \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s ut\u00e1n nyerte el. Az 1878-as t\u0171zv\u00e9szben le\u00e9gett tet\u0151 t\u00f6rt\u00e9nelmi form\u00e1j\u00e1t a 20. sz\u00e1zadi rekonstrukci\u00f3 sor\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k vissza."},{"sightId":215,"townId":15,"active":2,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|890|332","gps_lat":"49.2931620000","gps_long":"21.2753950000","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Florian-szobor-Bartfa-883","csemadoklink":"\n","picture":"\u003Ca title=\u0022Jakub Ha\u0142un \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_%C5%9Awi%C4%99ty_Florian_Rynek_w_Bardejowie_1111_3418_DxO.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u002220180601 \u015awi\u0119ty Florian Rynek w Bardejowie 1111 3418 DxO\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5e\/20180601_%C5%9Awi%C4%99ty_Florian_Rynek_w_Bardejowie_1111_3418_DxO.jpg\/256px-20180601_%C5%9Awi%C4%99ty_Florian_Rynek_w_Bardejowie_1111_3418_DxO.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_%C5%9Awi%C4%99ty_Florian_Rynek_w_Bardejowie_1111_3418_DxO.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJakub Ha\u0142un\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Szent Fl\u00f3ri\u00e1n szobra","seolink":"szent-florian-szobra","note":"","history":"Az 1774. m\u00e1jus 27-\u00e9n tombol\u00f3 t\u0171zben le\u00e9gett a b\u00e1rtfai v\u00e1rosh\u00e1za \u00e9s r\u00e9szben a templom is. E t\u0171zv\u00e9sz eml\u00e9k\u00e9re, ill. nyilv\u00e1n a tov\u00e1bbi puszt\u00edt\u00e1sok elker\u00fcl\u00e9s\u00e9nek \u00f3haj\u00e1val emelt\u00e9k a f\u0151 t\u00e9ren a barokk st\u00edlus\u00fa, Fl\u00f3ri\u00e1nt \u00e1br\u00e1zol\u00f3 k\u0151szobrot."},{"sightId":216,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"Radni\u010dn\u00e9 n\u00e1mestie 3\/3","mapdata":"1|984|237","gps_lat":"49.2937080000","gps_long":"21.2762620000","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-iskola-Bartfa-788","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"R\u00e9gi iskola","seolink":"regi-iskola","note":"","history":"A v\u00e1ros legr\u00e9gebbi, ma is \u00e1ll\u00f3 iskola\u00e9p\u00fclete a Szent Egyed sz\u00e9kesegyh\u00e1zt\u00f3l k\u00f6zvetlen\u00fcl \u00c9K-re tal\u00e1lhat\u00f3. Az egy emeletes, k\u00f6z\u00e9pkori tanul\u00f3l\u00e9tsz\u00e1mra m\u00e9retezett \u00e9p\u00fclet magja \u2013 amint az \u00e9p\u00fclet homlokzat\u00e1n olvashat\u00f3, festett felirat is tan\u00fas\u00edtja \u2013 1508-ban \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":217,"townId":15,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1042|163","gps_lat":"49.2940540000","gps_long":"21.2766590000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"F\u00e9lkerek b\u00e1stya","seolink":"felkerek-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":218,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Renesan\u010dn\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|1174|123","gps_lat":"49.2942550000","gps_long":"21.2777770000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Renesan%C4%8Dn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov, Renesan\u010dn\u00e1 ba\u0161ta\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f7\/Bardejov%2C_Renesan%C4%8Dn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\/512px-Bardejov%2C_Renesan%C4%8Dn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Renesan%C4%8Dn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya","seolink":"reneszansz-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":219,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Pravouhl\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|1240|121","gps_lat":"49.2943160000","gps_long":"21.2783780000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya","seolink":"derekszogu-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":220,"townId":15,"active":1,"name_LO":"\u010cerven\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|1305|220","gps_lat":"49.2935140000","gps_long":"21.2786750000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya","seolink":"voros-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":221,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Ve\u013ek\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|1259|351","gps_lat":"49.2929680000","gps_long":"21.2785190000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jakub Ha\u0142un \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Ve%C4%BEk%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1049_3358_DxO.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u002220180601 Ve\u013ek\u00e1 ba\u0161ta Bardejov 1049 3358 DxO\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ec\/20180601_Ve%C4%BEk%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1049_3358_DxO.jpg\/512px-20180601_Ve%C4%BEk%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1049_3358_DxO.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Ve%C4%BEk%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1049_3358_DxO.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJakub Ha\u0142un\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Nagy b\u00e1stya","seolink":"nagy-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":222,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Hrub\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|1197|662","gps_lat":"49.2912780000","gps_long":"21.2780340000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Jakub Ha\u0142un \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Hrub%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1053_3370_DxO.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u002220180601 Hrub\u00e1 ba\u0161ta Bardejov 1053 3370 DxO\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/20180601_Hrub%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1053_3370_DxO.jpg\/256px-20180601_Hrub%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1053_3370_DxO.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:20180601_Hrub%C3%A1_ba%C5%A1ta_Bardejov_1053_3370_DxO.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJakub Ha\u0142un\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Vastag b\u00e1stya","seolink":"vastag-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":223,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Pra\u0161n\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|861|758","gps_lat":"49.2907620000","gps_long":"21.2751620000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Pra%C5%A1n%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov, Pra\u0161n\u00e1 ba\u0161ta\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/16\/Bardejov%2C_Pra%C5%A1n%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\/512px-Bardejov%2C_Pra%C5%A1n%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Pra%C5%A1n%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Poros b\u00e1stya","seolink":"poros-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":224,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Kl\u00e1\u0161torn\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|781|732","gps_lat":"49.2908670000","gps_long":"21.2744220000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Photograph: palickap \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Kl%C3%A1%C5%A1torn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bardejov, Kl\u00e1\u0161torn\u00e1 ba\u0161ta\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/00\/Bardejov%2C_Kl%C3%A1%C5%A1torn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\/512px-Bardejov%2C_Kl%C3%A1%C5%A1torn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov,_Kl%C3%A1%C5%A1torn%C3%A1_ba%C5%A1ta.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EPhotograph: palickap\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Kolostor b\u00e1stya","seolink":"kolostor-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":225,"townId":15,"active":1,"name_LO":"\u0160kolsk\u00e1 ba\u0161ta","address":"","mapdata":"1|633|586","gps_lat":"49.2917360000","gps_long":"21.2731940000","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoserodites-Bartfa-968","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_-_panoramio_(7).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Bardejov - panoramio (7)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9c\/Bardejov_-_panoramio_%287%29.jpg\/256px-Bardejov_-_panoramio_%287%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bardejov_-_panoramio_(7).jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Nyugati b\u00e1stya","seolink":"nyugati-bastya","note":"","history":"1352-ben Nagy Lajos rendelte el a v\u00e1rosfalak meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amiket a 16. sz\u00e1zadban a t\u00f6r\u00f6k ellen meger\u0151s\u00edtettek. Eredetileg 4 kapu \u00e9s 23 b\u00e1stya volt, ebb\u0151l 2 kapu \u00e9s 11 b\u00e1stya maradt meg. F\u00e9lkerek b\u00e1sty\u00e1t\u00f3l az \u00f3ramutat\u00f3 j\u00e1r\u00e1sa szerint: Renesz\u00e1nsz b\u00e1stya, Der\u00e9ksz\u00f6g\u0171 b\u00e1stya, Als\u00f3 kapu, V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya, Nagy b\u00e1stya, Vastag b\u00e1stya, Fels\u0151 kapu, Poros b\u00e1stya, Kolostor b\u00e1stya, Nyugati b\u00e1stya."},{"sightId":226,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Spievaj\u00faca font\u00e1na","address":"20,, Dlh\u00fd rad 1594\/18, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|659|219","gps_lat":"49.2938010000","gps_long":"21.2733940000","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022Ing.Mgr.Jozef Kotuli\u010d \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spievaj%C3%BAca_font%C3%A1na_Bardejov_18_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spievaj\u00faca font\u00e1na Bardejov 18 Slovakia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1e\/Spievaj%C3%BAca_font%C3%A1na_Bardejov_18_Slovakia.jpg\/512px-Spievaj%C3%BAca_font%C3%A1na_Bardejov_18_Slovakia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spievaj%C3%BAca_font%C3%A1na_Bardejov_18_Slovakia.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EIng.Mgr.Jozef Kotuli\u010d\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Zen\u00e9l\u0151 sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"zenelo-szokokut","note":"","history":""},{"sightId":227,"townId":15,"active":1,"name_LO":"Katov dom","address":"Vetern\u00e1 163\/12, 085 01 Bardejov","mapdata":"1|1116|617","gps_lat":"49.2915310000","gps_long":"21.2772880000","religion":0,"oldtype":"18","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"\r","picture":"\u003Ca title=\u0022J.Dncsn \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vetern%C3%A1_ul._10,_Katov_dom,_Bardejov.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Vetern\u00e1 ul. 10, Katov dom, Bardejov\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fc\/Vetern%C3%A1_ul._10%2C_Katov_dom%2C_Bardejov.JPG\/512px-Vetern%C3%A1_ul._10%2C_Katov_dom%2C_Bardejov.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vetern%C3%A1_ul._10,_Katov_dom,_Bardejov.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EJ.Dncsn\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"R\u00e9gi b\u00f6rt\u00f6n, magt\u00e1r","seolink":"regi-borton-magtar","note":"","history":"16. sz\u00e1zadi renesz\u00e1nsz \u00e9p\u00fclet. Magt\u00e1r volt, az els\u0151 emelet\u00e9n a magt\u00e1r eredeti ny\u00edl\u00e1sai l\u00e1that\u00f3k. B\u00f6rt\u00f6n \u00e9s k\u00ednz\u00f3kamra is volt egykor. A k\u00f6z\u00e9pkorban B\u00e1rtfa h\u00edres volt szigor\u00fa igazs\u00e1gszolg\u00e1ltat\u00e1s\u00e1r\u00f3l. Homlokzat\u00e1n B\u00e1rtfa c\u00edmere l\u00e1that\u00f3."}]},"language":"hu","region":"szlovakia","regionid":2,"offer":[],"gallery":false,"album":false}