exploreCarpathia Erdély / Románia

Temesvár, Timișoara

Temesvár
Gratziela Ciortuz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Címer
ROU TM Timisoara CoA1
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

A város neve arra utal, hogy itt egy vár állt a Temes folyó mellett. Valóban, amikor a honfoglaló magyarok a 10. században földvárt építettek ezen a helyen, a Temes még mellette folyt el. Ma már a folyó a várost pár kilométerre délre elkerüli, a várost az azt körülvevő mocsarak lecsapolásakor a 18. század első felében épített Béga-csatorna szeli ketté. Temes vármegye székhelye a 14. század elején rövid időre Magyarország fővárosa lett, amikor Károly Róbert az országot uraló tartományurak, kifejezetten Csák Máté elől ide helyezte át udvarát és várkastélyt építtetett kőből. A földrengésben megrongálódott várkastélyt Hunyadi János javíttatta ki és erősíttette meg, miután 1441-ben Temes vármegye főispánjává nevezték ki. A kastély azóta is az ő nevét viseli. 1514-ben a legnagyobb magyar parasztfelkelést vezető Dózsa György seregét a város mellett verték szét, és őt magát itt égették meg izzó vastrónon. Kivégzésének helyén 1906-ban Mária-kápolnát emeltek. A magyar várost 1552. július 27-én érte utol végzete, amikor 25 napi ostrom után a tarthatatlanná vált várat szabad elvonulás ígéretével elhagyó Losonczy István kapitányt teljes népével együtt a törökök alávaló módon lemészárolták. A város főterét a román megszállásig tiszteletére Losonczy-térnek hívták. Temesvár oszmán tartomány székhelye lett, és pasa kormányozta egészen 1716-ig, amikor Savoyai Jenő császári serege elfoglalta tőlük. A török háborúk idején az egykor többnyire magyarok lakta Temesköz teljesen elnéptelenedett, és az ostromban a város is elpusztult. A Habsburgok a területen Temesvár székhellyel létrehozták a Temesi Bánságot. A magyarok visszatelepülését a területre megtiltották, helyettük német, szerb és oláh telepesekkel népesítették újra. A várost teljesen újjáépítették, és egy modern csillag alakú erődöt építettek köré. 1732-ben a Szent István által létrehozott csanádi püspökség székhelye lett. A terület 1778-ban újra Magyarország részévé vált és újjáalakulhatott Temes vármegye, de a földrajzi területet azóta is Bánságnak hívják. Ez a 20. század elejére Magyarország legmultikulturálisabb régiójává vált. Ennek a Trianoni diktátum vetett véget, amellyel a Bánságot felosztották Románia és Szerbia között. Azóta a németek eltűntek, a magyarok pedig erősen megfogyatkoztak.

Elnevezés
Magyar Temesvár
Román Timișoara
Német Temeswar
Latin
Elhelyezkedés
Vármegye Temes
Ország Románia
Megye Timiș (Temes)
Folyó Béga
Tengerszint feletti magasság 91–94 m
GPS koordináták 45.755942, 21.229969
Google térkép Google
Lakosság
Lakosság 319e
Magyarok 7.6%
Lakosság 1910-ben
Lakosság 72555
Magyarok 39.35%
Németek 43.64%
Oláhok 10.43%
Szerbek 4.8%
Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
10. század
Sáncokkal és sűrűn levert cölöpökkel védett földvár épült a Temes (most: Béga-csatorna) melletti területre.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
1212
A temesvári vár (és várispánság) első írásos említése egy II. András király idejében kelt adománylevélben történt (Castrum Temesiensis).
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1266
V. István idején Castrum Tymes néven földvár volt. Temesvár neve a Temes folyó nevéből ered, a középkorban ugyanis a folyó egyes ágai a mai város területén folytak át. A román Timișoara a magyar Temesvár szóból származik, mint ahogy a német Temeswar és a szerb megnevezés is.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1315 - 1323
Károly Róbert magyar király, a főurakkal folytatott harcai miatt ide helyezte székhelyét, ezért ekkor Magyarország fővárosának is lehetett tekinteni. Az időszak meghatározása nem egységes.
1315 vagy 1318
A régi földvár mellé, annak meghagyásával, Károly Róbert építtetett egy kőből rakott, négyszög alaprajzú várkastélyt, melyet itt-tartózkodása idején maga és családja használt is. A kastély körüli várfalak találkozásánál kör alapú bástyák erősítették a védelmet. A régi földvár délkeleti tornyát kaputoronnyá változtatták, s a régi és új vár közötti árokban folydogáló Temes vize felett hidat építettek, amely így összekötötte a két szomszéd erősséget.
1330
Károly Róbert Temesváron járt, és innen indult I. Basarab havasalföldi fejedelem ellen.
1396
A keresztesek a városban gyülekeztek, mielőtt a nikápolyi csatába indultak. A nikápolyi vereség után a török sereg átkelt a Dunán és egészen Temesvárig portyázott.
1397
Zsigmond itt tartott országgyűlést a közelgő török veszély elhárításáról.
15-16. század
Mezővárosként (oppidum) említették általában.
1441
I. Ulászló király Hunyadi Jánost Temes vármegye főispánjává (és Nándorfehérvár kapitányává) nevezte ki.
1443
Földrengés sújtotta a várost, a várkastély súlyosan megrongálódott. Hunyadi János a földrengésben leomlott várépületeket és falakat rendbehozatta, megerősíttette, és parancsot adott újabb nagyszabású védelmi építkezésekre. Ekkor a leromlott kastélyt is helyrehozták és bővítették. A várba négy kapun át lehetett ki- és bejutni (Erdélyi- vagy Karánsebesi-, Lippai- vagy Prajkói-, Aradi- és Vizitorony-kapu). Hunyadi a családját ide költöztette Kolozsvárról, így a temesvári várban nevelkedett az 1446-ban kormányzóvá választott Hunyadi János kisebbik fia Mátyás, kinek haláláig (1490) a Hunyadiak kezén maradt Temesvár.
1456
Nándorfehérvári diadal
Több...
1456
Hunyadi János vezetésévek a magyar sereg döntő győzelmet aratott a Konstantinápolyt is elfoglaló II. Mehmed szultán Nándorfehérvárt ostromló, két-háromszoros túlerőben lévő seregén. Hunyadi János a diadal után pestisben hunyt el.
1462, 1467
A törökök megpróbálták elfoglalni, mivel Mátyás király idején Magyarország védelmi rendszerének egyik kulcspontja volt.
1463
A Temesvár környékén portyázó Ali béget legyőzték, ezután az Szendrőre vonult vissza.
1478
Mátyás király Kinizsi Pált nevezte ki Temes vármegye főispánjává.
1491
Törökök ostromolták.
1514
Az itteni várat először a Dózsa György által vezetett sereg ostromolta, de a Báthori István által védett erősség felmentésére érkező Szapolyai János erdélyi vajda július 15-én szétverte a parasztsereget, s maga Dózsa is ekkor esett fogságba. Dózsa Györgyöt Temesváron végezték ki.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1551. július
A gyermek János Zsigmond gyámja, Fráter György Castaldo császári seregével rákényszerítette Izabella királynét, hogy adja át az országát (a keleti magyar királyságot) Ferdinándnak. Izabella Lengyelországba távozott gyermekével, a trónörökössel. Temesvárt Losonczy István kapta magyar katonáival. Ezután a törökök büntető hadjáratot indítottak Magyarország ellen.
1551. október 15.
A törökök sikertelenül próbálták bevenni.
1552. július
Kara Ahmed pasa 30.000 fős serege megostromolta a kétezer főnyi katonaság által védett várost. Castaldo Erdélyben állomásozó császári zsoldos serege nem sietett segítségére. A 25 napos ostrom vége felé a törökök lerombolták a város víztornyát. Losonczy István temesi főispán kénytelen volt megegyezni a törökökkel, hogy átadja a várost a katonaság és a lakosság szabad elvonulása fejében. A törökök nem tartották be a szavukat, július 27-én a vár elhagyása közben alávaló módon lemészárolták az ostrom túlélőit, Losonczy Istvánt pedig lefejezték. Ezt követően a törökök több mint másfél évszázadra befészkelték magukat a várba és a városba, mely rövid időn belül teljesen elvesztette korábbi magyar jellegét.
1552 után
Temesvár Budával egyenrangú oszmán tartomány székhelye lett, pasa irányította. Ekkor telepedtek le a városban az első szefárd zsidók. A törökök innen indították támadásaikat a környező területekre.
1556
A Habsburg uralommal elégedetlen erdélyi rendek visszahívták Izabella királynőt a trónra, amihez a szultán is hozzájárult. Visszatérve visszavette a hatalmat kelet-magyarország felett.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1591-1606
Tizenöt éves háború
Több...
1591-1606
Az Oszmán Birodalom támadást intézett a Habsburg Birodalom ellen, a harc Magyarország területén zajlott. 1596-ban Mezőkeresztesnél a törökök legyőzték a Habsburgok és az Erdélyi Fejedelemség egyesített seregét, de a diadal nem volt elsöprő.
1595
A Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem által kinevezett Borbély György karánsebesi bán sikeresen harcolt a környéken, majd Báthory Zsigmond fejedelem serege vette ostrom alá a várat, de 40 nap után fel kellett adniuk.
1597. október 17-november 17.
Jósika István vezette erdélyi csapatok ostromolták 10 napig eredménytelenül.
1600
Vitéz Mihály havasalföldi fejedelem csapatai portyáztak a város külvárosaiban.
1602
Székely Mózes ide menekült a Tövis melletti veresége után, és innen kérte a szultántól magyar nyelvű levelében, hogy fejedelmi címet biztosítson neki. 1603-ban innen indultak a magyarok Székely Mózes vezetésével, hogy felszabadítsák Erdélyt a Habsburgok uralma alól.
1603
Basta seregével elhagyta Erdélyt. Székely Mózes török és székely hadakkal elindult Temesvárról Erdély meghódítására. Székely Mózes Gyulafehérváron csatlakozásra hívta fel az erdélyi rendeket, akik pozitív fogadtatásban részesítették, megelégelve Basta rémuralmát. Május 9-én az országgyűlés Székely Mózest fejedelemmé választotta. A Habsburgok szövetségesüket, IX. Radu havasalföldi fejedelmet mozgósították, aki július 17-én Brassónál éjjel rátámadt Székely Mózes táborára. A fejedelem is életét vesztette. Basta visszatért Erdélybe.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1697
Miután a zentai csatában Savoyai Jenő döntő vereséget mért II. Musztafa szultán seregére, a törökök ide húzódtak vissza. Az 1699-es karlócai béke az akkora már teljesen elnéptelenedett Temesközt a törökök kezén hagyta.
1716
Újabb háború tört ki a Habsburgok és a törökök között. A péterváradi győztes csata után Savoyai Jenő megtámadta Temesvárt. 48 napig folytak a harcok, az ágyúzás a város nagy részét elpusztította, mígnem Musztafa pasa feladta a várat.
1716
Savoyai Jenő Claude Florimond de Mercy grófot bízta meg a Temesköz kormányzásával, őt később IV. Károly császár a Temesi Bánság katonai és polgári vezetőjévé nevezett ki.
1717
Sörgyár létesült.
1719
Temesvár a Temesi Bánság székhelye lett. A Habsburgok rómiai katolikus németekkel akarták benépesíteni a területet és egy osztrák örökös tartományt akartak belőle létrehozni. A Habsburg uralkodók célja Magyarország feldarabolása és egyenkénti elnémetesítése volt. Ennek érdekében megtiltották a magyarok visszaköltözését a török hódítás előtt még csaknem színmagyar Bánságba. Helyettük a gyakorlatban német, román és szerb telepesek népesítették be a területet.
1728-1732
Megépítették a Béga-csatornát és lecsapolták a mocsarakat. A csatorna összekötötte a Béga folyón és a Tiszán keresztül a Dunával.
1723-1765
A város köré egy csillag alakú erődítményrendszert építettek Vauban francia hadi építész stílusában. A falakon belül épült a város szabályos utcarendszerrel.
1732
A városba költözött a csanádi püspök.
1736-1773
Felépült a római katolikus székesegyház.
1738-39
Pestisjárvány pusztította.
1745-1748
Ortodox templom épült, miután ortodox püspökség székhelye is lett.
1751
Mária Terézia a Temesi Bánság 11 vidékéből 8-at kivett a katonai kormányzás alól, azokat polgári igazgatás alá rendelte és abszolút módon kormányozta. A maradék három területből Bánsági katonai határőrvidéket szervezett.
1778
Mária Terézia a magyar rendek követelésére a polgári igazgatás alatt álló területeket visszacsatolta Magyarországhoz. Ezen területekből alakultak Torontál, Temes és Krassó vármegyék. Ekkor szűnt meg a betelepedési tilalom a magyarság számára és kezdődhetett meg a magyarok nagyobb számú visszaköltözése a területre.
1780
Egyesítették a város addigi két elkülönült (katolikus és ortodox) magisztrátusát.
1790
Megalakult a Temesvári Piarista Gimnázium.
1797
Földrengés rázta meg.
1782
II. József szabad királyi városi rangra emelte.
1788-1789
Törökök tartották megszállva az 1787–91-es osztrák-török háborúban.
1809
Napóleon támadása elől Temesvárra menekítették a Habsburg koronaékszereket és a magyar Szent Koronát.
1831, 1836
Kolerajárványok.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848. május
A szerb felkelők létrehoztak egy Szerb Vajdaságnak nevezett autonóm területet. Céljuk a terület elszakítása volt Magyarországtól. Támogatásukra önkéntesek érkeztek a török protektorátus alatt álló Szerb Fejedelemségből, amelynek célja Nagy-Szerbia létrehozása volt. A lázadó szerbek a Habsburgok oldalán harcoltak a magyar szabadságharc leverése érdekében. A szerbek nagyszabású etnikai tisztogatásba kezdtek a magyar és román falvakban, amely a Bánságra is kiterjedt.
1849
A magyar felkelők 114 napig tartották ostrom alatt, de nem tudták elfoglalni.
1849 után
A magyar szabadságharc levetése után a Habsburg uralkodó megalakította a közvetlenül Bécs alá rendelt Szerb Vajdaság és Temesi Bánság nevű tartományt, a Temesi Bánság korábbi területeiből és a szerb felkelők által kikiáltott Szerb Vajdaság egy részéből. Ez azt jelentette, hogy a Habsburgok nem teljesítették a szerbek követeléseit, amelyekért cserébe a szerbek a magyarok ellen fordultak. Az új tartományban a magyar, német, román és szerb nemzetiség közül egyiknek sem volt közel sem többségben.
1856
Teljesen újjá kellett építeni a Hunyadi-kastélyt az ostrom után. A kastélyt eredetileg Károly Róbert építtette, majd Hunyadi János alakíttatta át. A várkastélyt 1872 óta múzeumként használják.
1857
Vasúti összeköttetést kapott a város.
1860
A Bánság újra a Magyar Királyság részévé vált, helyreállt a megyerendszer. A város erőteljes ipari fejlődésen ment keresztül.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1869
Lóvontatta villamos létesült.
1871
Vasúti összeköttetést kapott Araddal is.
1884
London után a második Európai város volt, ahol villamos energiával kezdték működtetni a közvilágítást.
1892 és 1910 között
Az erődítéseket elbontották.
19. század vége
Elérte a vasút. A Habsburg Birodalomban itt volt először közvilágítás, és Európában elsőként, a világon New York után másodikként itt vezették be az elektromos közvilágítást.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1916
Románia augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának és támadást indított Magyarország ellen ellen. Ez hatalmas menekült hullámot indított el Erdélyből, mivel a lakosság félt az 1848-49-es román etnikai tisztogatások megismétlődésétől. Az osztrák-magyar és német erők október közepére kiszorították a megszállókat az országból és december 6-án elfoglalták Bukarestet. Románia megadta magát és 1918. május 7-én különbékét kötött a központi hatalmakkal.
1918. octóber 31.
A helyi katonai és politikai elit a német Róth Ottó létrehozta a Bánsági Néptanácsot a fő nemzetiségi csoportok, a németek, magyarok, szerbek és románok képviselőivel együtt. A cél az volt, hogy a terület Magyarország hatáskörében maradjon. November 1-én kikiáltották a Bánsági Köztársaságot, melynek fővárosa Temesvár lett. A köztársaságot Svájc modellje alapján akarták megszervezni.
1918
November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia aláírta a fegyverszünetet. Románia ezután november 10-én hadat üzent Németországnak, mindössze egy nappal az előtt, hogy a németek aláírták volna a fegyverszünetet Compiègne mellett. Ezután a románok támadást indítottak az ellen a Magyarország ellen, amely már korábban feltétel nélkül beszüntette a harcot az Antant követelésére. Az Antant csak utólag ismerte el Romániát a győztesek között.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918-tól
1922-ig 197.000 magyar kényszerült elhagyni a román megszállás alá került országrészt. 1939-ig további 169.000 magyar hagyta el Erdélyt, főleg arisztokraták, értelmiségiek, és jelentős számban földművesek is. Nagyobb részük Magyarországra költözött. A román megszállás előtt 1.662.000 magyar élt Erdélyben, a lakosság 32 százaléka.
1918. november 14.
Temesvárt a szerb hadsereg megszállta, és átvette az igazgatását.
1918. december 3.
A francia hadsereg szállta meg Temesvárt. A franciák a Bánságot önkényesen felosztották a románok és a szerbek között. Temesvár a románoknak jutott.
1919. augusztus 3.
A román hadsereg szállta meg Temesvárt. Megkezdődött a város románosítása.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1944. július
Szövetséges légierő bombázta Temesvárt.
1944. augusztus 23.
A románok foglyul ejtették a német parancsnokság személyzetét, miután augusztus 26-án átálltak a szovjetek oldalára. A város ezután szovjet megszállás alá került.
1944. október
A német légierő bombázta a várost.
1956
A városban a magyar forradalom melletti szimpátia tüntetéseket tartottak az egyetemisták és a diákok, és követelték a kommunista diktatúra enyhítését. A Securitate emberei erőszakkal fojtották el a tiltakozást.
1950-es évektől
Erdélybe Moldvából 800 ezer románt telepítettek be, de sokan érkeztek Havasalföldről is. A cél a városok elrománosítása, illetve a magyar etnikai tömbök fellazítása volt. Míg korábban csak néhány kisvárosban volt román többség, ezt mára sikerült megfordítaniuk.
1960-as, 70-es évek
A város szocialista iparosítása során az ország minden részéről betelepített románok többségbe kerültek a városban.
1989 december
A romániai antikommunista forradalom Temesváron vette kezdetét. December 15-én a Ceausescu-rendszer elleni megnyilvánulásairól híressé vált Tőkés Lászlót, a református templom lelkészét ki akarták lakoltatni, de ő ellenállt. A református templom előtt egybegyűlt hívek néma szolidaritási gesztusából 16-ára tömeges Ceausescu-ellenes tüntetés lett. A tüntetések folytatódtak, a Securitate, a rendőrség és a hadsereg brutálisan lépett fel. 20-án a hatósági ellenállás megszűnt, ekkor Temesvárt Románia első szabad városának kiáltották ki. Eddig Románia más területein még nem történt megmozdulás. A Ceausescu-házaspárt december 25-én végezték ki.
2002
Erdély lakossága 7,2 millió fő volt, melyből 1,42 millió magyar (1910-ben 5,2 millióból 1,65 millió magyar volt). A románok aránya 53,78%-ról 74,69%-ra nőtt, a magyarok aránya 31,64%-ról 19,6%-ra csökkent, a németek aránya 10,75%-ról 1% alá esett.
Várak
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Középületek
Barokk palota, Volt vármegyeháza,Szépművészeti Múzeum
Muzeul de Artă
Cím Piața Unirii 1
GPS 45.7573803911, 21.2293285848
Eredeti funkció megyeháza, közigazgatás/államigazgatás
Mai funkció múzeum
Barokk palota, Volt vármegyeháza,Szépművészeti Múzeum

A tér déli oldalának egyetlen 18. századbeli épülete. 1733-ban épült meg a helyén a sóhivatal épülete. Ebből alakították ki a kamaraházat, melynek nyugati szárnya foglalja magába a sóhivatal épületét. 1746 és 1747 között zárt belső udvaros épületté alakították. Ekkor az osztrák birodalmi kamara területi kirendeltsége működött benne. 1754-ben a polgári közigazgatás céljaira rendezték be, a belső kialakítását is módosították. A kamarai kincstár szomszédos épületét is ekkor építették össze vele. Az 1774-es átépítés során újabb szárnnyal bővült, tükrözve a régi szárnyat, így már két darab zárt belső udvarral rendelkezett. Ezután nem sokkal vármegyeháza céljára kezdték használni. A szabadságharc leverése után 1849 és 1861 között a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság székhelye volt, majd újra vármegyeháza lett. 1885 és 1886 között Jacques Klein építész eltávolította az épület barokk elemeit, módosításai főként a főhomlokzatot érintették. Ekkor bontották le a két udvart elválasztó épületszárnyat is. 2006 óta a Temesi Művészeti Múzeumnak ad otthont.

Szépművészeti Múzeum:

Az első festményt 1879-ben jegyezték be a Bánsági Múzeum leltárába. Ehhez csatlakoztak 1888 és 1895 között Ormós Zsigmond, a múzeum egyik alapítójának adományai. 1943-ban a múzeum beköltözött a Kultúrpalota egyik szárnyába, 1947-ben pedig a Hunyadiak kastélyába. 1987-ben a Bánsági Múzeum szépművészeti részlege beköltözött a Barokk palota nyugati szárnyába. 2006. január 1-én a részleg több mint 8500 kiállítási tárggyal Szépművészeti Múzeummá alakul.

Timisoara, Palatul Baroc
Turbojet, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Hunyadi-kastély
Muzeul Castelul Huniazilor
Cím Piaţa Huniade 1.
GPS 45.7529990658, 21.2270921677
Eredeti funkció vár/erődítés
Mai funkció elhagyatott
Hunyadi-kastély

1872-ben Temes vármegye frissen kinevezett főispánja, Ormós Zsigmond megalapította a Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti Társaságot, és elkezdte kutatni a Bánság történelmét. Magángyűjteményeit a társaság múzeumának ajánlotta fel, végrendeletében pedig jelentős összeget hagyott a társaságnak. A Történelmi Múzeumnak az évek során több székhelye is volt, 1947-ben költözik be a Hunyadiak várába. Ennek több osztálya van: régészeti, történelmi és természettudományi (Kelet-Európa legnagyobb madár- és lepkegyűjteményével és kőzetgyűjteménnyel). Két állandó kiállítása közül az egyik régi hegedűket, a másik az információs és távközlési technológia történetét hivatott bemutatni.

Az épület az egykori Károly Róbert király által a 14. század elején építtetett várkastély helyén áll. Ez Hunyadi János tulajdonába került, aki 1443 - 1447 között átalakíttatta. Hunyadi János 1441 ás 1456 között Temesvár főispánja volt. 1552-1716 között, a török uralom alatt itt volt a török katonai parancsnokság székhelye. Ezután tüzérségi kaszárnya és lőszerraktár volt benne. Az 1849-es ostrom rommá tette, és 1856-ban fejezték be újjáépítését a mai alakjában. A vár kétszintes négyszögletű belső udvaros épület, a főtér mellett található. A várnak mára két olaszbástyája és egy tornya maradt meg.

2008-ban ásatások kezdődtek a kastély körül és a kastélyudvarban. Itt bukkantak rá a régészek egy középkor kastély romjaira.

Castelul Huniade în noiembrie 2014 (5)
Strainu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Magánlakhelyek
Emlékművek
Szégyenszobor, Rukavina-emlékmű, osztrák katonai emlékmű
Cím Cimitirul Eroilor
GPS 45.7690707023, 21.2279949398
Eredeti funkció szobor/emlékmű/dombormű
Mai funkció szobor/emlékmű/dombormű
Szégyenszobor, Rukavina-emlékmű, osztrák katonai emlékmű

Temesvárt erődített katonavárosként építették újjá a Habsburgok a török kiűzése után, ahol sokáig tiltott volt a magyarok megtelepedése. Az 1848-as forradalmat a város is lelkesedéssel fogadta, azonban jelentős császári sereg tartotta megszállva. 1849. júniusában Vécsey Károly vezetésével vette ostrom alá a várost a magyar sereg. Az ostrom 107 napig tartott. Augusztusra a védők kilátástalan helyzetbe kerültek. Élelmük, muníciójuk elfogyott, a vízvezetéket az ostromlók elvágták, és a védők között súlyos járvány tört ki, miután a várban lévő kutakból voltak kénytelen inni. Mintegy kétezer védővel együtt vezetőjük, Georg Rukavina császári tábornagy is ennek esett áldozatául. A várat augusztus 9-én mentették fel az osztrákok Haynau vezetésével, miután hatalmas orosz intervenciós sereg segítségével kivívták a szabadságharc feletti győzelmet. Ferenc József császár 1852-es látogatása alkalmával a város egyik, akkor Savoyai Jenő nevét viselő központi terén, személyesen tette le a győzelmet megörökítő emlékmű alapkövét. Az emlékművet Josef Kranner tervezte és 1853-ban avatták fel. Felépítéséhez elbontották a barokk pestis-emlékoszlopot, amit a város lakossága fogadalomból emeltetett. A szobor főalakja egy nő volt, aki Temesvár kulcsát tartotta. Körülötte a védők erényeit jelképező 4 szoboralak, a lábánál felfelé vicsorgó szörnyalakok kaptak helyet. A szörnyalakokban a várost felszabadítani igyekvő honvédeket látó városi polgárok többször megrongálták, szurokkal öntötték le a szörnyalakokat, amiket az 1885-ös tatarozáskor el is távolítottak. A pogárok azonban az egész emlékmű eltávolításátszerették volna elérni. A román megszállást követően távolították el a mellékalakokat és letörték a nőalak fejét. 1936-ban az egész emlékművet elbontották és a Lippai úti temetőben állították fel, ahol az egykori védők közül sokan nyugszanak.

Coloana Fidelitatii Timisoara
Simionoff, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"45.7559420000","long":"21.2299690000"},"townlink":"temesvar-timisoara","town":{"townId":66,"active":1,"name_HU":"Temesv\u00e1r","name_LO":"Timi\u0219oara","name_GE":"Temeswar","name_LT":"","seolink":"temesvar-timisoara","listorder":5,"oldcounty":28,"country":4,"division":15,"altitude":"91\u201394","gps_lat":"45.7559420000","gps_long":"21.2299690000","population":319,"hungarian_2011":7.6,"population_1910":72555,"hungarian_1910":39.35,"german_1910":43.64,"slovak_1910":0,"romanian_1910":10.43,"rusin_1910":0,"serbian_1910":4.8,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Gratziela Ciortuz, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Monumentul Sf. Treime din Piata Unirii\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/97\/Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\/512px-Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\u0022\u003EGratziela Ciortuz\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","georegion":"Temes s\u00edks\u00e1ga, B\u00e1ns\u00e1g, Alf\u00f6ld","river":"B\u00e9ga","description":"A v\u00e1ros neve arra utal, hogy itt egy v\u00e1r \u00e1llt a Temes foly\u00f3 mellett. Val\u00f3ban, amikor a honfoglal\u00f3 magyarok a 10. sz\u00e1zadban f\u00f6ldv\u00e1rt \u00e9p\u00edtettek ezen a helyen, a Temes m\u00e9g mellette folyt el. Ma m\u00e1r a foly\u00f3 a v\u00e1rost p\u00e1r kilom\u00e9terre d\u00e9lre elker\u00fcli, a v\u00e1rost az azt k\u00f6r\u00fclvev\u0151 mocsarak lecsapol\u00e1sakor a 18. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben \u00e9p\u00edtett B\u00e9ga-csatorna szeli kett\u00e9. Temes v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye a 14. sz\u00e1zad elej\u00e9n r\u00f6vid id\u0151re Magyarorsz\u00e1g f\u0151v\u00e1rosa lett, amikor K\u00e1roly R\u00f3bert az orsz\u00e1got ural\u00f3 tartom\u00e1nyurak, kifejezetten Cs\u00e1k M\u00e1t\u00e9 el\u0151l ide helyezte \u00e1t udvar\u00e1t \u00e9s v\u00e1rkast\u00e9lyt \u00e9p\u00edttetett k\u0151b\u0151l. A f\u00f6ldreng\u00e9sben megrong\u00e1l\u00f3dott v\u00e1rkast\u00e9lyt Hunyadi J\u00e1nos jav\u00edttatta ki \u00e9s er\u0151s\u00edttette meg, miut\u00e1n 1441-ben Temes v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 nevezt\u00e9k ki. A kast\u00e9ly az\u00f3ta is az \u0151 nev\u00e9t viseli. 1514-ben a legnagyobb magyar parasztfelkel\u00e9st vezet\u0151 D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy sereg\u00e9t a v\u00e1ros mellett vert\u00e9k sz\u00e9t, \u00e9s \u0151t mag\u00e1t itt \u00e9gett\u00e9k meg izz\u00f3 vastr\u00f3non. Kiv\u00e9gz\u00e9s\u00e9nek hely\u00e9n 1906-ban M\u00e1ria-k\u00e1poln\u00e1t emeltek. A magyar v\u00e1rost 1552. j\u00falius 27-\u00e9n \u00e9rte utol v\u00e9gzete, amikor 25 napi ostrom ut\u00e1n a tarthatatlann\u00e1 v\u00e1lt v\u00e1rat szabad elvonul\u00e1s \u00edg\u00e9ret\u00e9vel elhagy\u00f3 Losonczy Istv\u00e1n kapit\u00e1nyt teljes n\u00e9p\u00e9vel egy\u00fctt a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k al\u00e1val\u00f3 m\u00f3don lem\u00e9sz\u00e1rolt\u00e1k. A v\u00e1ros f\u0151ter\u00e9t a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1sig tisztelet\u00e9re Losonczy-t\u00e9rnek h\u00edvt\u00e1k. Temesv\u00e1r oszm\u00e1n tartom\u00e1ny sz\u00e9khelye lett, \u00e9s pasa korm\u00e1nyozta eg\u00e9szen 1716-ig, amikor Savoyai Jen\u0151 cs\u00e1sz\u00e1ri serege elfoglalta t\u0151l\u00fck. A t\u00f6r\u00f6k h\u00e1bor\u00fak idej\u00e9n az egykor t\u00f6bbnyire magyarok lakta Temesk\u00f6z teljesen eln\u00e9ptelenedett, \u00e9s az ostromban a v\u00e1ros is elpusztult. A Habsburgok a ter\u00fcleten Temesv\u00e1r sz\u00e9khellyel l\u00e9trehozt\u00e1k a Temesi B\u00e1ns\u00e1got. A magyarok visszatelep\u00fcl\u00e9s\u00e9t a ter\u00fcletre megtiltott\u00e1k, helyett\u00fck n\u00e9met, szerb \u00e9s ol\u00e1h telepesekkel n\u00e9pes\u00edtett\u00e9k \u00fajra. A v\u00e1rost teljesen \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k, \u00e9s egy modern csillag alak\u00fa er\u0151d\u00f6t \u00e9p\u00edtettek k\u00f6r\u00e9. 1732-ben a Szent Istv\u00e1n \u00e1ltal l\u00e9trehozott csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g sz\u00e9khelye lett. A ter\u00fclet 1778-ban \u00fajra Magyarorsz\u00e1g r\u00e9sz\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt \u00e9s \u00fajj\u00e1alakulhatott Temes v\u00e1rmegye, de a f\u00f6ldrajzi ter\u00fcletet az\u00f3ta is B\u00e1ns\u00e1gnak h\u00edvj\u00e1k. Ez a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9re Magyarorsz\u00e1g legmultikultur\u00e1lisabb r\u00e9gi\u00f3j\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. Ennek a Trianoni dikt\u00e1tum vetett v\u00e9get, amellyel a B\u00e1ns\u00e1got felosztott\u00e1k Rom\u00e1nia \u00e9s Szerbia k\u00f6z\u00f6tt. Az\u00f3ta a n\u00e9metek elt\u0171ntek, a magyarok pedig er\u0151sen megfogyatkoztak.","nameorigin":"","history":"#1|@10. sz\u00e1zad|S\u00e1ncokkal \u00e9s s\u0171r\u0171n levert c\u00f6l\u00f6p\u00f6kkel v\u00e9dett f\u00f6ldv\u00e1r \u00e9p\u00fclt a Temes (most: B\u00e9ga-csatorna) melletti ter\u00fcletre.@#3|@1212|A temesv\u00e1ri v\u00e1r (\u00e9s v\u00e1risp\u00e1ns\u00e1g) els\u0151 \u00edr\u00e1sos eml\u00edt\u00e9se egy II. Andr\u00e1s kir\u00e1ly idej\u00e9ben kelt adom\u00e1nylev\u00e9lben t\u00f6rt\u00e9nt (Castrum Temesiensis).@#5|@1266|V. Istv\u00e1n idej\u00e9n Castrum Tymes n\u00e9ven f\u00f6ldv\u00e1r volt. Temesv\u00e1r neve a Temes foly\u00f3 nev\u00e9b\u0151l ered, a k\u00f6z\u00e9pkorban ugyanis a foly\u00f3 egyes \u00e1gai a mai v\u00e1ros ter\u00fclet\u00e9n folytak \u00e1t. A rom\u00e1n Timi\u0219oara a magyar Temesv\u00e1r sz\u00f3b\u00f3l sz\u00e1rmazik, mint ahogy a n\u00e9met Temeswar \u00e9s a szerb megnevez\u00e9s is.@#6|@1315 - 1323|K\u00e1roly R\u00f3bert magyar kir\u00e1ly, a f\u0151urakkal folytatott harcai miatt ide helyezte sz\u00e9khely\u00e9t, ez\u00e9rt ekkor Magyarorsz\u00e1g f\u0151v\u00e1ros\u00e1nak is lehetett tekinteni. Az id\u0151szak meghat\u00e1roz\u00e1sa nem egys\u00e9ges.@1315 vagy 1318|A r\u00e9gi f\u00f6ldv\u00e1r mell\u00e9, annak meghagy\u00e1s\u00e1val, K\u00e1roly R\u00f3bert \u00e9p\u00edttetett egy k\u0151b\u0151l rakott, n\u00e9gysz\u00f6g alaprajz\u00fa v\u00e1rkast\u00e9lyt, melyet itt-tart\u00f3zkod\u00e1sa idej\u00e9n maga \u00e9s csal\u00e1dja haszn\u00e1lt is. A kast\u00e9ly k\u00f6r\u00fcli v\u00e1rfalak tal\u00e1lkoz\u00e1s\u00e1n\u00e1l k\u00f6r alap\u00fa b\u00e1sty\u00e1k er\u0151s\u00edtett\u00e9k a v\u00e9delmet. A r\u00e9gi f\u00f6ldv\u00e1r d\u00e9lkeleti torny\u00e1t kaputoronny\u00e1 v\u00e1ltoztatt\u00e1k, s a r\u00e9gi \u00e9s \u00faj v\u00e1r k\u00f6z\u00f6tti \u00e1rokban folydog\u00e1l\u00f3 Temes vize felett hidat \u00e9p\u00edtettek, amely \u00edgy \u00f6sszek\u00f6t\u00f6tte a k\u00e9t szomsz\u00e9d er\u0151ss\u00e9get.@1330|K\u00e1roly R\u00f3bert Temesv\u00e1ron j\u00e1rt, \u00e9s innen indult I. Basarab havasalf\u00f6ldi fejedelem ellen.@1396|A keresztesek a v\u00e1rosban gy\u00fclekeztek, miel\u0151tt a nik\u00e1polyi csat\u00e1ba indultak. A nik\u00e1polyi veres\u00e9g ut\u00e1n a t\u00f6r\u00f6k sereg \u00e1tkelt a Dun\u00e1n \u00e9s eg\u00e9szen Temesv\u00e1rig porty\u00e1zott.@1397|Zsigmond itt tartott orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9st a k\u00f6zelg\u0151 t\u00f6r\u00f6k vesz\u00e9ly elh\u00e1r\u00edt\u00e1s\u00e1r\u00f3l.@15-16. sz\u00e1zad|Mez\u0151v\u00e1rosk\u00e9nt (oppidum) eml\u00edtett\u00e9k \u00e1ltal\u00e1ban.@1441|I. Ul\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly Hunyadi J\u00e1nost Temes v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 (\u00e9s N\u00e1ndorfeh\u00e9rv\u00e1r kapit\u00e1ny\u00e1v\u00e1) nevezte ki.@1443|F\u00f6ldreng\u00e9s s\u00fajtotta a v\u00e1rost, a v\u00e1rkast\u00e9ly s\u00falyosan megrong\u00e1l\u00f3dott. Hunyadi J\u00e1nos a f\u00f6ldreng\u00e9sben leomlott v\u00e1r\u00e9p\u00fcleteket \u00e9s falakat rendbehozatta, meger\u0151s\u00edttette, \u00e9s parancsot adott \u00fajabb nagyszab\u00e1s\u00fa v\u00e9delmi \u00e9p\u00edtkez\u00e9sekre. Ekkor a leromlott kast\u00e9lyt is helyrehozt\u00e1k \u00e9s b\u0151v\u00edtett\u00e9k. A v\u00e1rba n\u00e9gy kapun \u00e1t lehetett ki- \u00e9s bejutni (Erd\u00e9lyi- vagy Kar\u00e1nsebesi-, Lippai- vagy Prajk\u00f3i-, Aradi- \u00e9s Vizitorony-kapu). Hunyadi a csal\u00e1dj\u00e1t ide k\u00f6lt\u00f6ztette Kolozsv\u00e1rr\u00f3l, \u00edgy a temesv\u00e1ri v\u00e1rban nevelkedett az 1446-ban korm\u00e1nyz\u00f3v\u00e1 v\u00e1lasztott Hunyadi J\u00e1nos kisebbik fia M\u00e1ty\u00e1s, kinek hal\u00e1l\u00e1ig (1490) a Hunyadiak kez\u00e9n maradt Temesv\u00e1r.@#7|@1462, 1467|A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k megpr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k elfoglalni, mivel M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly idej\u00e9n Magyarorsz\u00e1g v\u00e9delmi rendszer\u00e9nek egyik kulcspontja volt.@1463|A Temesv\u00e1r k\u00f6rny\u00e9k\u00e9n porty\u00e1z\u00f3 Ali b\u00e9get legy\u0151zt\u00e9k, ezut\u00e1n az Szendr\u0151re vonult vissza.@1478|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly Kinizsi P\u00e1lt nevezte ki Temes v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1.@1491|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k ostromolt\u00e1k.@1514|Az itteni v\u00e1rat el\u0151sz\u00f6r a D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy \u00e1ltal vezetett sereg ostromolta, de a B\u00e1thori Istv\u00e1n \u00e1ltal v\u00e9dett er\u0151ss\u00e9g felment\u00e9s\u00e9re \u00e9rkez\u0151 Szapolyai J\u00e1nos erd\u00e9lyi vajda j\u00falius 15-\u00e9n sz\u00e9tverte a parasztsereget, s maga D\u00f3zsa is ekkor esett fogs\u00e1gba. D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy\u00f6t Temesv\u00e1ron v\u00e9gezt\u00e9k ki.@#8|@#9|@1551. j\u00falius|A gyermek J\u00e1nos Zsigmond gy\u00e1mja, Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy Castaldo cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9vel r\u00e1k\u00e9nyszer\u00edtette Izabella kir\u00e1lyn\u00e9t, hogy adja \u00e1t az orsz\u00e1g\u00e1t (a keleti magyar kir\u00e1lys\u00e1got) Ferdin\u00e1ndnak. Izabella Lengyelorsz\u00e1gba t\u00e1vozott gyermek\u00e9vel, a tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6ssel. Temesv\u00e1rt Losonczy Istv\u00e1n kapta magyar katon\u00e1ival. Ezut\u00e1n a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k b\u00fcntet\u0151 hadj\u00e1ratot ind\u00edtottak Magyarorsz\u00e1g ellen.@1551. okt\u00f3ber 15.|A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k bevenni.@1552. j\u00falius|Kara Ahmed pasa 30.000 f\u0151s serege megostromolta a k\u00e9tezer f\u0151nyi katonas\u00e1g \u00e1ltal v\u00e9dett v\u00e1rost. Castaldo Erd\u00e9lyben \u00e1llom\u00e1soz\u00f3 cs\u00e1sz\u00e1ri zsoldos serege nem sietett seg\u00edts\u00e9g\u00e9re. A 25 napos ostrom v\u00e9ge fel\u00e9 a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k lerombolt\u00e1k a v\u00e1ros v\u00edztorny\u00e1t. Losonczy Istv\u00e1n temesi f\u0151isp\u00e1n k\u00e9nytelen volt megegyezni a t\u00f6r\u00f6k\u00f6kkel, hogy \u00e1tadja a v\u00e1rost a katonas\u00e1g \u00e9s a lakoss\u00e1g szabad elvonul\u00e1sa fej\u00e9ben. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k nem tartott\u00e1k be a szavukat, j\u00falius 27-\u00e9n a v\u00e1r elhagy\u00e1sa k\u00f6zben al\u00e1val\u00f3 m\u00f3don lem\u00e9sz\u00e1rolt\u00e1k az ostrom t\u00fal\u00e9l\u0151it, Losonczy Istv\u00e1nt pedig lefejezt\u00e9k. Ezt k\u00f6vet\u0151en a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k t\u00f6bb mint m\u00e1sf\u00e9l \u00e9vsz\u00e1zadra bef\u00e9szkelt\u00e9k magukat a v\u00e1rba \u00e9s a v\u00e1rosba, mely r\u00f6vid id\u0151n bel\u00fcl teljesen elvesztette kor\u00e1bbi magyar jelleg\u00e9t.@1552 ut\u00e1n|Temesv\u00e1r Bud\u00e1val egyenrang\u00fa oszm\u00e1n tartom\u00e1ny sz\u00e9khelye lett, pasa ir\u00e1ny\u00edtotta. Ekkor telepedtek le a v\u00e1rosban az els\u0151 szef\u00e1rd zsid\u00f3k. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k innen ind\u00edtott\u00e1k t\u00e1mad\u00e1saikat a k\u00f6rnyez\u0151 ter\u00fcletekre.@1556|A Habsburg uralommal el\u00e9gedetlen erd\u00e9lyi rendek visszah\u00edvt\u00e1k Izabella kir\u00e1lyn\u0151t a tr\u00f3nra, amihez a szult\u00e1n is hozz\u00e1j\u00e1rult. Visszat\u00e9rve visszavette a hatalmat kelet-magyarorsz\u00e1g felett.@#10|@#12|@1595|A B\u00e1thory Zsigmond erd\u00e9lyi fejedelem \u00e1ltal kinevezett Borb\u00e9ly Gy\u00f6rgy kar\u00e1nsebesi b\u00e1n sikeresen harcolt a k\u00f6rny\u00e9ken, majd B\u00e1thory Zsigmond fejedelem serege vette ostrom al\u00e1 a v\u00e1rat, de 40 nap ut\u00e1n fel kellett adniuk.@1597. okt\u00f3ber 17-november 17.|J\u00f3sika Istv\u00e1n vezette erd\u00e9lyi csapatok ostromolt\u00e1k 10 napig eredm\u00e9nytelen\u00fcl.@1600|Vit\u00e9z Mih\u00e1ly havasalf\u00f6ldi fejedelem csapatai porty\u00e1ztak a v\u00e1ros k\u00fclv\u00e1rosaiban.@1602|Sz\u00e9kely M\u00f3zes ide menek\u00fclt a T\u00f6vis melletti veres\u00e9ge ut\u00e1n, \u00e9s innen k\u00e9rte a szult\u00e1nt\u00f3l magyar nyelv\u0171 level\u00e9ben, hogy fejedelmi c\u00edmet biztos\u00edtson neki. 1603-ban innen indultak a magyarok Sz\u00e9kely M\u00f3zes vezet\u00e9s\u00e9vel, hogy felszabad\u00edts\u00e1k Erd\u00e9lyt a Habsburgok uralma al\u00f3l.@1603|Basta sereg\u00e9vel elhagyta Erd\u00e9lyt. Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00f6r\u00f6k \u00e9s sz\u00e9kely hadakkal elindult Temesv\u00e1rr\u00f3l Erd\u00e9ly megh\u00f3d\u00edt\u00e1s\u00e1ra. Sz\u00e9kely M\u00f3zes Gyulafeh\u00e9rv\u00e1ron csatlakoz\u00e1sra h\u00edvta fel az erd\u00e9lyi rendeket, akik pozit\u00edv fogadtat\u00e1sban r\u00e9szes\u00edtett\u00e9k, megel\u00e9gelve Basta r\u00e9muralm\u00e1t. M\u00e1jus 9-\u00e9n az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s Sz\u00e9kely M\u00f3zest fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztotta. A Habsburgok sz\u00f6vets\u00e9ges\u00fcket, IX. Radu havasalf\u00f6ldi fejedelmet mozg\u00f3s\u00edtott\u00e1k, aki j\u00falius 17-\u00e9n Brass\u00f3n\u00e1l \u00e9jjel r\u00e1t\u00e1madt Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00e1bor\u00e1ra. A fejedelem is \u00e9let\u00e9t vesztette. Basta visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe.@#13|@#14|@#15|@#16|@#17|@#18|@#23|@#25|@1697|Miut\u00e1n a zentai csat\u00e1ban Savoyai Jen\u0151 d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get m\u00e9rt II. Musztafa szult\u00e1n sereg\u00e9re, a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k ide h\u00faz\u00f3dtak vissza. Az 1699-es karl\u00f3cai b\u00e9ke az akkora m\u00e1r teljesen eln\u00e9ptelenedett Temesk\u00f6zt a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kez\u00e9n hagyta.@1716|\u00dajabb h\u00e1bor\u00fa t\u00f6rt ki a Habsburgok \u00e9s a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k k\u00f6z\u00f6tt. A p\u00e9terv\u00e1radi gy\u0151ztes csata ut\u00e1n Savoyai Jen\u0151 megt\u00e1madta Temesv\u00e1rt. 48 napig folytak a harcok, az \u00e1gy\u00faz\u00e1s a v\u00e1ros nagy r\u00e9sz\u00e9t elpuszt\u00edtotta, m\u00edgnem Musztafa pasa feladta a v\u00e1rat.@1716|Savoyai Jen\u0151 Claude Florimond de Mercy gr\u00f3fot b\u00edzta meg a Temesk\u00f6z korm\u00e1nyz\u00e1s\u00e1val, \u0151t k\u00e9s\u0151bb IV. K\u00e1roly cs\u00e1sz\u00e1r a Temesi B\u00e1ns\u00e1g katonai \u00e9s polg\u00e1ri vezet\u0151j\u00e9v\u00e9 nevezett ki.@1717|S\u00f6rgy\u00e1r l\u00e9tes\u00fclt.@1719|Temesv\u00e1r a Temesi B\u00e1ns\u00e1g sz\u00e9khelye lett. A Habsburgok r\u00f3miai katolikus n\u00e9metekkel akart\u00e1k ben\u00e9pes\u00edteni a ter\u00fcletet \u00e9s egy osztr\u00e1k \u00f6r\u00f6k\u00f6s tartom\u00e1nyt akartak bel\u0151le l\u00e9trehozni. A Habsburg uralkod\u00f3k c\u00e9lja Magyarorsz\u00e1g feldarabol\u00e1sa \u00e9s egyenk\u00e9nti eln\u00e9metes\u00edt\u00e9se volt. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben megtiltott\u00e1k a magyarok visszak\u00f6lt\u00f6z\u00e9s\u00e9t a t\u00f6r\u00f6k h\u00f3d\u00edt\u00e1s el\u0151tt m\u00e9g csaknem sz\u00ednmagyar B\u00e1ns\u00e1gba. Helyett\u00fck a gyakorlatban n\u00e9met, rom\u00e1n \u00e9s szerb telepesek n\u00e9pes\u00edtett\u00e9k be a ter\u00fcletet.@1728-1732|Meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k a B\u00e9ga-csatorn\u00e1t \u00e9s lecsapolt\u00e1k a mocsarakat. A csatorna \u00f6sszek\u00f6t\u00f6tte a B\u00e9ga foly\u00f3n \u00e9s a Tisz\u00e1n kereszt\u00fcl a Dun\u00e1val.@1723-1765|A v\u00e1ros k\u00f6r\u00e9 egy csillag alak\u00fa er\u0151d\u00edtm\u00e9nyrendszert \u00e9p\u00edtettek Vauban francia hadi \u00e9p\u00edt\u00e9sz st\u00edlus\u00e1ban. A falakon bel\u00fcl \u00e9p\u00fclt a v\u00e1ros szab\u00e1lyos utcarendszerrel.@1732|A v\u00e1rosba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6k.@1736-1773|Fel\u00e9p\u00fclt a r\u00f3mai katolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z.@1738-39|Pestisj\u00e1rv\u00e1ny puszt\u00edtotta.@1745-1748|Ortodox templom \u00e9p\u00fclt, miut\u00e1n ortodox p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g sz\u00e9khelye is lett.@1751|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a Temesi B\u00e1ns\u00e1g 11 vid\u00e9k\u00e9b\u0151l 8-at kivett a katonai korm\u00e1nyz\u00e1s al\u00f3l, azokat polg\u00e1ri igazgat\u00e1s al\u00e1 rendelte \u00e9s abszol\u00fat m\u00f3don korm\u00e1nyozta. A marad\u00e9k h\u00e1rom ter\u00fcletb\u0151l B\u00e1ns\u00e1gi katonai hat\u00e1r\u0151rvid\u00e9ket szervezett.@1778|M\u00e1ria Ter\u00e9zia a magyar rendek k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re a polg\u00e1ri igazgat\u00e1s alatt \u00e1ll\u00f3 ter\u00fcleteket visszacsatolta Magyarorsz\u00e1ghoz. Ezen ter\u00fcletekb\u0151l alakultak Toront\u00e1l, Temes \u00e9s Krass\u00f3 v\u00e1rmegy\u00e9k. Ekkor sz\u0171nt meg a beteleped\u00e9si tilalom a magyars\u00e1g sz\u00e1m\u00e1ra \u00e9s kezd\u0151dhetett meg a magyarok nagyobb sz\u00e1m\u00fa visszak\u00f6lt\u00f6z\u00e9se a ter\u00fcletre.@1780|Egyes\u00edtett\u00e9k a v\u00e1ros addigi k\u00e9t elk\u00fcl\u00f6n\u00fclt (katolikus \u00e9s ortodox) magisztr\u00e1tus\u00e1t.@1790|Megalakult a Temesv\u00e1ri Piarista Gimn\u00e1zium.@1797|F\u00f6ldreng\u00e9s r\u00e1zta meg.@1782|II. J\u00f3zsef szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi rangra emelte.@1788-1789|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k tartott\u00e1k megsz\u00e1llva az 1787\u201391-es osztr\u00e1k-t\u00f6r\u00f6k h\u00e1bor\u00faban.@1809|Nap\u00f3leon t\u00e1mad\u00e1sa el\u0151l Temesv\u00e1rra menek\u00edtett\u00e9k a Habsburg korona\u00e9kszereket \u00e9s a magyar Szent Koron\u00e1t.@1831, 1836|Koleraj\u00e1rv\u00e1nyok.@#28|@1848. m\u00e1jus|A szerb felkel\u0151k l\u00e9trehoztak egy Szerb Vajdas\u00e1gnak nevezett auton\u00f3m ter\u00fcletet. C\u00e9ljuk a ter\u00fclet elszak\u00edt\u00e1sa volt Magyarorsz\u00e1gt\u00f3l. T\u00e1mogat\u00e1sukra \u00f6nk\u00e9ntesek \u00e9rkeztek a t\u00f6r\u00f6k protektor\u00e1tus alatt \u00e1ll\u00f3 Szerb Fejedelems\u00e9gb\u0151l, amelynek c\u00e9lja Nagy-Szerbia l\u00e9trehoz\u00e1sa volt. A l\u00e1zad\u00f3 szerbek a Habsburgok oldal\u00e1n harcoltak a magyar szabads\u00e1gharc lever\u00e9se \u00e9rdek\u00e9ben. A szerbek nagyszab\u00e1s\u00fa etnikai tisztogat\u00e1sba kezdtek a magyar \u00e9s rom\u00e1n falvakban, amely a B\u00e1ns\u00e1gra is kiterjedt.@1849|A magyar felkel\u0151k 114 napig tartott\u00e1k ostrom alatt, de nem tudt\u00e1k elfoglalni.@1849 ut\u00e1n|A magyar szabads\u00e1gharc levet\u00e9se ut\u00e1n a Habsburg uralkod\u00f3 megalak\u00edtotta a k\u00f6zvetlen\u00fcl B\u00e9cs al\u00e1 rendelt Szerb Vajdas\u00e1g \u00e9s Temesi B\u00e1ns\u00e1g nev\u0171 tartom\u00e1nyt, a Temesi B\u00e1ns\u00e1g kor\u00e1bbi ter\u00fcleteib\u0151l \u00e9s a szerb felkel\u0151k \u00e1ltal kiki\u00e1ltott Szerb Vajdas\u00e1g egy r\u00e9sz\u00e9b\u0151l. Ez azt jelentette, hogy a Habsburgok nem teljes\u00edtett\u00e9k a szerbek k\u00f6vetel\u00e9seit, amelyek\u00e9rt cser\u00e9be a szerbek a magyarok ellen fordultak. Az \u00faj tartom\u00e1nyban a magyar, n\u00e9met, rom\u00e1n \u00e9s szerb nemzetis\u00e9g k\u00f6z\u00fcl egyiknek sem volt k\u00f6zel sem t\u00f6bbs\u00e9gben.@1856|Teljesen \u00fajj\u00e1 kellett \u00e9p\u00edteni a Hunyadi-kast\u00e9lyt az ostrom ut\u00e1n. A kast\u00e9lyt eredetileg K\u00e1roly R\u00f3bert \u00e9p\u00edttette, majd Hunyadi J\u00e1nos alak\u00edttatta \u00e1t. A v\u00e1rkast\u00e9lyt 1872 \u00f3ta m\u00fazeumk\u00e9nt haszn\u00e1lj\u00e1k.@1857|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott a v\u00e1ros.@1860|A B\u00e1ns\u00e1g \u00fajra a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g r\u00e9sz\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt, helyre\u00e1llt a megyerendszer. A v\u00e1ros er\u0151teljes ipari fejl\u0151d\u00e9sen ment kereszt\u00fcl.@#30|@1869|L\u00f3vontatta villamos l\u00e9tes\u00fclt.@1871|Vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott Araddal is.@1884|London ut\u00e1n a m\u00e1sodik Eur\u00f3pai v\u00e1ros volt, ahol villamos energi\u00e1val kezdt\u00e9k m\u0171k\u00f6dtetni a k\u00f6zvil\u00e1g\u00edt\u00e1st.@1892 \u00e9s 1910 k\u00f6z\u00f6tt|Az er\u0151d\u00edt\u00e9seket elbontott\u00e1k.@19. sz\u00e1zad v\u00e9ge|El\u00e9rte a vas\u00fat. A Habsburg Birodalomban itt volt el\u0151sz\u00f6r k\u00f6zvil\u00e1g\u00edt\u00e1s, \u00e9s Eur\u00f3p\u00e1ban els\u0151k\u00e9nt, a vil\u00e1gon New York ut\u00e1n m\u00e1sodikk\u00e9nt itt vezett\u00e9k be az elektromos k\u00f6zvil\u00e1g\u00edt\u00e1st.@#31|@1916|Rom\u00e1nia augusztus 27-\u00e9n hadat \u00fczent az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchi\u00e1nak \u00e9s t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott Magyarorsz\u00e1g ellen ellen. Ez hatalmas menek\u00fclt hull\u00e1mot ind\u00edtott el Erd\u00e9lyb\u0151l, mivel a lakoss\u00e1g f\u00e9lt az 1848-49-es rom\u00e1n etnikai tisztogat\u00e1sok megism\u00e9tl\u0151d\u00e9s\u00e9t\u0151l. Az osztr\u00e1k-magyar \u00e9s n\u00e9met er\u0151k okt\u00f3ber k\u00f6zep\u00e9re kiszor\u00edtott\u00e1k a megsz\u00e1ll\u00f3kat az orsz\u00e1gb\u00f3l \u00e9s december 6-\u00e1n elfoglalt\u00e1k Bukarestet. Rom\u00e1nia megadta mag\u00e1t \u00e9s 1918. m\u00e1jus 7-\u00e9n k\u00fcl\u00f6nb\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6tt a k\u00f6zponti hatalmakkal.@1918. oct\u00f3ber 31.|A helyi katonai \u00e9s politikai elit a n\u00e9met R\u00f3th Ott\u00f3 l\u00e9trehozta a B\u00e1ns\u00e1gi N\u00e9ptan\u00e1csot a f\u0151 nemzetis\u00e9gi csoportok, a n\u00e9metek, magyarok, szerbek \u00e9s rom\u00e1nok k\u00e9pvisel\u0151ivel egy\u00fctt. A c\u00e9l az volt, hogy a ter\u00fclet Magyarorsz\u00e1g hat\u00e1sk\u00f6r\u00e9ben maradjon. November 1-\u00e9n kiki\u00e1ltott\u00e1k a B\u00e1ns\u00e1gi K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1got, melynek f\u0151v\u00e1rosa Temesv\u00e1r lett. A k\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1got Sv\u00e1jc modellje alapj\u00e1n akart\u00e1k megszervezni.@1918|November 3-\u00e1n az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchia al\u00e1\u00edrta a fegyversz\u00fcnetet. Rom\u00e1nia ezut\u00e1n november 10-\u00e9n hadat \u00fczent N\u00e9metorsz\u00e1gnak, mind\u00f6ssze egy nappal az el\u0151tt, hogy a n\u00e9metek al\u00e1\u00edrt\u00e1k volna a fegyversz\u00fcnetet Compi\u00e8gne mellett. Ezut\u00e1n a rom\u00e1nok t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtottak az ellen a Magyarorsz\u00e1g ellen, amely m\u00e1r kor\u00e1bban felt\u00e9tel n\u00e9lk\u00fcl besz\u00fcntette a harcot az Antant k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re. Az Antant csak ut\u00f3lag ismerte el Rom\u00e1ni\u00e1t a gy\u0151ztesek k\u00f6z\u00f6tt.@#32|@1918-t\u00f3l|1922-ig 197.000 magyar k\u00e9nyszer\u00fclt elhagyni a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s al\u00e1 ker\u00fclt orsz\u00e1gr\u00e9szt. 1939-ig tov\u00e1bbi 169.000 magyar hagyta el Erd\u00e9lyt, f\u0151leg arisztokrat\u00e1k, \u00e9rtelmis\u00e9giek, \u00e9s jelent\u0151s sz\u00e1mban f\u00f6ldm\u0171vesek is. Nagyobb r\u00e9sz\u00fck Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s el\u0151tt 1.662.000 magyar \u00e9lt Erd\u00e9lyben, a lakoss\u00e1g 32 sz\u00e1zal\u00e9ka.@1918. november 14.|Temesv\u00e1rt a szerb hadsereg megsz\u00e1llta, \u00e9s \u00e1tvette az igazgat\u00e1s\u00e1t.@1918. december 3.|A francia hadsereg sz\u00e1llta meg Temesv\u00e1rt. A franci\u00e1k a B\u00e1ns\u00e1got \u00f6nk\u00e9nyesen felosztott\u00e1k a rom\u00e1nok \u00e9s a szerbek k\u00f6z\u00f6tt. Temesv\u00e1r a rom\u00e1noknak jutott.@1919. augusztus 3.|A rom\u00e1n hadsereg sz\u00e1llta meg Temesv\u00e1rt. Megkezd\u0151d\u00f6tt a v\u00e1ros rom\u00e1nos\u00edt\u00e1sa.@#36|@1944. j\u00falius|Sz\u00f6vets\u00e9ges l\u00e9gier\u0151 bomb\u00e1zta Temesv\u00e1rt.@1944. augusztus 23.|A rom\u00e1nok foglyul ejtett\u00e9k a n\u00e9met parancsnoks\u00e1g szem\u00e9lyzet\u00e9t, miut\u00e1n augusztus 26-\u00e1n \u00e1t\u00e1lltak a szovjetek oldal\u00e1ra. A v\u00e1ros ezut\u00e1n szovjet megsz\u00e1ll\u00e1s al\u00e1 ker\u00fclt.@1944. okt\u00f3ber|A n\u00e9met l\u00e9gier\u0151 bomb\u00e1zta a v\u00e1rost.@1956|A v\u00e1rosban a magyar forradalom melletti szimp\u00e1tia t\u00fcntet\u00e9seket tartottak az egyetemist\u00e1k \u00e9s a di\u00e1kok, \u00e9s k\u00f6vetelt\u00e9k a kommunista diktat\u00fara enyh\u00edt\u00e9s\u00e9t. A Securitate emberei er\u0151szakkal fojtott\u00e1k el a tiltakoz\u00e1st.@1950-es \u00e9vekt\u0151l|Erd\u00e9lybe Moldv\u00e1b\u00f3l 800 ezer rom\u00e1nt telep\u00edtettek be, de sokan \u00e9rkeztek Havasalf\u00f6ldr\u0151l is. A c\u00e9l a v\u00e1rosok elrom\u00e1nos\u00edt\u00e1sa, illetve a magyar etnikai t\u00f6mb\u00f6k fellaz\u00edt\u00e1sa volt. M\u00edg kor\u00e1bban csak n\u00e9h\u00e1ny kisv\u00e1rosban volt rom\u00e1n t\u00f6bbs\u00e9g, ezt m\u00e1ra siker\u00fclt megford\u00edtaniuk.@1960-as, 70-es \u00e9vek|A v\u00e1ros szocialista iparos\u00edt\u00e1sa sor\u00e1n az orsz\u00e1g minden r\u00e9sz\u00e9r\u0151l betelep\u00edtett rom\u00e1nok t\u00f6bbs\u00e9gbe ker\u00fcltek a v\u00e1rosban.@1989 december|A rom\u00e1niai antikommunista forradalom Temesv\u00e1ron vette kezdet\u00e9t. December 15-\u00e9n a Ceausescu-rendszer elleni megnyilv\u00e1nul\u00e1sair\u00f3l h\u00edress\u00e9 v\u00e1lt T\u0151k\u00e9s L\u00e1szl\u00f3t, a reform\u00e1tus templom lelk\u00e9sz\u00e9t ki akart\u00e1k lakoltatni, de \u0151 ellen\u00e1llt. A reform\u00e1tus templom el\u0151tt egybegy\u0171lt h\u00edvek n\u00e9ma szolidarit\u00e1si gesztus\u00e1b\u00f3l 16-\u00e1ra t\u00f6meges Ceausescu-ellenes t\u00fcntet\u00e9s lett. A t\u00fcntet\u00e9sek folytat\u00f3dtak, a Securitate, a rend\u0151rs\u00e9g \u00e9s a hadsereg brut\u00e1lisan l\u00e9pett fel. 20-\u00e1n a hat\u00f3s\u00e1gi ellen\u00e1ll\u00e1s megsz\u0171nt, ekkor Temesv\u00e1rt Rom\u00e1nia els\u0151 szabad v\u00e1ros\u00e1nak ki\u00e1ltott\u00e1k ki. Eddig Rom\u00e1nia m\u00e1s ter\u00fcletein m\u00e9g nem t\u00f6rt\u00e9nt megmozdul\u00e1s. A Ceausescu-h\u00e1zasp\u00e1rt december 25-\u00e9n v\u00e9gezt\u00e9k ki.@2002|Erd\u00e9ly lakoss\u00e1ga 7,2 milli\u00f3 f\u0151 volt, melyb\u0151l 1,42 milli\u00f3 magyar (1910-ben 5,2 milli\u00f3b\u00f3l 1,65 milli\u00f3 magyar volt). A rom\u00e1nok ar\u00e1nya 53,78%-r\u00f3l 74,69%-ra n\u0151tt, a magyarok ar\u00e1nya 31,64%-r\u00f3l 19,6%-ra cs\u00f6kkent, a n\u00e9metek ar\u00e1nya 10,75%-r\u00f3l 1% al\u00e1 esett.&"},"castles":[{"castleId":175,"townId":66,"active":0,"name_LO":"Muzeul Na\u021bional al Banatului","settlement_HU":"Temesv\u00e1r","settlement_LO":"Timi\u0219oara","address":"Bastionul Maria Theresia, Strada Martin Luther 4","listorder":100,"gps_lat":"45.7569900000","gps_long":"21.2334360000","oldcounty":28,"country":4,"division":15,"cond":1,"entrance":1,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/1710-Temesvar-Var\/","homepage":"https:\/\/mnab.ro\/","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ro:Utilizator:Radufan, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castelul_Huniade_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Castelul Huniade 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/73\/Castelul_Huniade_2.jpg\/512px-Castelul_Huniade_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castelul_Huniade_2.jpg\u0022\u003Ero:Utilizator:Radufan\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Temesv\u00e1r v\u00e1ra, B\u00e1ns\u00e1gi Nemzeti M\u00fazeum","seolink":"temesvar-vara-bansagi-nemzeti-muzeum","georegion":"Temes s\u00edks\u00e1ga, B\u00e1ns\u00e1g, Alf\u00f6ld","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@10. sz\u00e1zad|S\u00e1ncokkal \u00e9s s\u0171r\u0171n levert c\u00f6l\u00f6p\u00f6kkel v\u00e9dett f\u00f6ldv\u00e1r \u00e9p\u00fclt a Temes (most: B\u00e9ga-csatorna) melletti ter\u00fcletre.@#3|@1212|A temesv\u00e1ri v\u00e1r (\u00e9s v\u00e1risp\u00e1ns\u00e1g) els\u0151 \u00edr\u00e1sos eml\u00edt\u00e9se egy II. Andr\u00e1s kir\u00e1ly idej\u00e9ben kelt adom\u00e1nylev\u00e9lben t\u00f6rt\u00e9nt (Castrum Temesiensis).@#5|@1266|V. Istv\u00e1n idej\u00e9n Castrum Tymes n\u00e9ven f\u00f6ldv\u00e1r volt. Temesv\u00e1r neve a Temes foly\u00f3 nev\u00e9b\u0151l ered, a k\u00f6z\u00e9pkorban ugyanis a foly\u00f3 egyes \u00e1gai a mai v\u00e1ros ter\u00fclet\u00e9n folytak \u00e1t. A rom\u00e1n Timi\u0219oara a magyar Temesv\u00e1r sz\u00f3b\u00f3l sz\u00e1rmazik, mint ahogy a n\u00e9met Temeswar \u00e9s a szerb megnevez\u00e9s is.@#6|@1315 - 1323|K\u00e1roly R\u00f3bert magyar kir\u00e1ly, a f\u0151urakkal folytatott harcai miatt ide helyezte sz\u00e9khely\u00e9t, ez\u00e9rt ekkor Magyarorsz\u00e1g f\u0151v\u00e1ros\u00e1nak is lehetett tekinteni. Az id\u0151szak meghat\u00e1roz\u00e1sa nem egys\u00e9ges.@1315 vagy 1318|A r\u00e9gi f\u00f6ldv\u00e1r mell\u00e9, annak meghagy\u00e1s\u00e1val, K\u00e1roly R\u00f3bert \u00e9p\u00edttetett egy k\u0151b\u0151l rakott, n\u00e9gysz\u00f6g alaprajz\u00fa v\u00e1rkast\u00e9lyt, melyet itt-tart\u00f3zkod\u00e1sa idej\u00e9n maga \u00e9s csal\u00e1dja haszn\u00e1lt is. A kast\u00e9ly k\u00f6r\u00fcli v\u00e1rfalak tal\u00e1lkoz\u00e1s\u00e1n\u00e1l k\u00f6r alap\u00fa b\u00e1sty\u00e1k er\u0151s\u00edtett\u00e9k a v\u00e9delmet. A r\u00e9gi f\u00f6ldv\u00e1r d\u00e9lkeleti torny\u00e1t kaputoronny\u00e1 v\u00e1ltoztatt\u00e1k, s a r\u00e9gi \u00e9s \u00faj v\u00e1r k\u00f6z\u00f6tti \u00e1rokban folydog\u00e1l\u00f3 Temes vize felett hidat \u00e9p\u00edtettek, amely \u00edgy \u00f6sszek\u00f6t\u00f6tte a k\u00e9t szomsz\u00e9d er\u0151ss\u00e9get.@1330|K\u00e1roly R\u00f3bert Temesv\u00e1ron j\u00e1rt, \u00e9s innen indult I. Basarab havasalf\u00f6ldi fejedelem ellen.@1396|A keresztesek a v\u00e1rosban gy\u00fclekeztek, miel\u0151tt a nik\u00e1polyi csat\u00e1ba indultak. A nik\u00e1polyi veres\u00e9g ut\u00e1n a t\u00f6r\u00f6k sereg \u00e1tkelt a Dun\u00e1n \u00e9s eg\u00e9szen Temesv\u00e1rig porty\u00e1zott.@1441|I. Ul\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly Hunyadi J\u00e1nost Temes v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 (\u00e9s N\u00e1ndorfeh\u00e9rv\u00e1r kapit\u00e1ny\u00e1v\u00e1) nevezte ki.@1443|F\u00f6ldreng\u00e9s s\u00fajtotta a v\u00e1rost, a v\u00e1rkast\u00e9ly s\u00falyosan megrong\u00e1l\u00f3dott. Hunyadi J\u00e1nos a f\u00f6ldreng\u00e9sben leomlott v\u00e1r\u00e9p\u00fcleteket \u00e9s falakat rendbehozatta, meger\u0151s\u00edttette, \u00e9s parancsot adott \u00fajabb nagyszab\u00e1s\u00fa v\u00e9delmi \u00e9p\u00edtkez\u00e9sekre. Ekkor a leromlott kast\u00e9lyt is helyrehozt\u00e1k \u00e9s b\u0151v\u00edtett\u00e9k. A v\u00e1rba n\u00e9gy kapun \u00e1t lehetett ki- \u00e9s bejutni (Erd\u00e9lyi- vagy Kar\u00e1nsebesi-, Lippai- vagy Prajk\u00f3i-, Aradi- \u00e9s Vizitorony-kapu). Hunyadi a csal\u00e1dj\u00e1t ide k\u00f6lt\u00f6ztette Kolozsv\u00e1rr\u00f3l, \u00edgy a temesv\u00e1ri v\u00e1rban nevelkedett az 1446-ban korm\u00e1nyz\u00f3v\u00e1 v\u00e1lasztott Hunyadi J\u00e1nos kisebbik fia M\u00e1ty\u00e1s, kinek hal\u00e1l\u00e1ig (1490) a Hunyadiak kez\u00e9n maradt Temesv\u00e1r.@#7|@1462, 1467|A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k megpr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k elfoglalni, mivel M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly idej\u00e9n Magyarorsz\u00e1g v\u00e9delmi rendszer\u00e9nek egyik kulcspontja volt.@1463|A Temesv\u00e1r k\u00f6rny\u00e9k\u00e9n porty\u00e1z\u00f3 Ali b\u00e9get legy\u0151zt\u00e9k, ezut\u00e1n az Szendr\u0151re vonult vissza.@1478|M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly Kinizsi P\u00e1lt nevezte ki Temes v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1.@1491|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k ostromolt\u00e1k.@1514|Az itteni v\u00e1rat el\u0151sz\u00f6r a D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy \u00e1ltal vezetett sereg ostromolta, de a B\u00e1thori Istv\u00e1n \u00e1ltal v\u00e9dett er\u0151ss\u00e9g felment\u00e9s\u00e9re \u00e9rkez\u0151 Szapolyai J\u00e1nos erd\u00e9lyi vajda j\u00falius 15-\u00e9n sz\u00e9tverte a parasztsereget, s maga D\u00f3zsa is ekkor esett fogs\u00e1gba. D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy\u00f6t Temesv\u00e1ron v\u00e9gezt\u00e9k ki.@#8|@#9|@1551. j\u00falius|A gyermek J\u00e1nos Zsigmond gy\u00e1mja, Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy Castaldo cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9vel r\u00e1k\u00e9nyszer\u00edtette Izabella kir\u00e1lyn\u00e9t, hogy adja \u00e1t az orsz\u00e1g\u00e1t (a keleti magyar kir\u00e1lys\u00e1got) Ferdin\u00e1ndnak. Izabella Lengyelorsz\u00e1gba t\u00e1vozott gyermek\u00e9vel, a tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6ssel. Temesv\u00e1rt Losonczy Istv\u00e1n kapta magyar katon\u00e1ival.@1551. okt\u00f3ber 15.|A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k sikertelen\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k bevenni.@1552. j\u00falius|Kara Ahmed pasa 30.000 f\u0151s serege megostromolta a k\u00e9tezer f\u0151nyi katonas\u00e1g \u00e1ltal v\u00e9dett v\u00e1rost. Castaldo Erd\u00e9lyben \u00e1llom\u00e1soz\u00f3 cs\u00e1sz\u00e1ri zsoldos serege nem sietett seg\u00edts\u00e9g\u00e9re. A 25 napos ostrom v\u00e9ge fel\u00e9 a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k lerombolt\u00e1k a v\u00e1ros v\u00edztorny\u00e1t. Losonczy Istv\u00e1n temesi f\u0151isp\u00e1n k\u00e9nytelen volt megegyezni a t\u00f6r\u00f6k\u00f6kkel, hogy \u00e1tadja a v\u00e1rost a katonas\u00e1g \u00e9s a lakoss\u00e1g szabad elvonul\u00e1sa fej\u00e9ben. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k nem tartott\u00e1k be a szavukat, j\u00falius 27-\u00e9n a v\u00e1r elhagy\u00e1sa k\u00f6zben al\u00e1val\u00f3 m\u00f3don lem\u00e9sz\u00e1rolt\u00e1k az ostrom t\u00fal\u00e9l\u0151it, Losonczy Istv\u00e1nt pedig lefejezt\u00e9k. Ezt k\u00f6vet\u0151en a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k t\u00f6bb mint m\u00e1sf\u00e9l \u00e9vsz\u00e1zadra bef\u00e9szkelt\u00e9k magukat a v\u00e1rba \u00e9s a v\u00e1rosba, mely r\u00f6vid id\u0151n bel\u00fcl teljesen elvesztette kor\u00e1bbi magyar jelleg\u00e9t.@1552 ut\u00e1n|Temesv\u00e1r Bud\u00e1val egyenrang\u00fa oszm\u00e1n tartom\u00e1ny sz\u00e9khelye lett, pasa ir\u00e1ny\u00edtotta. Ekkor telepedtek le a v\u00e1rosban az els\u0151 szef\u00e1rd zsid\u00f3k. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k innen ind\u00edtott\u00e1k t\u00e1mad\u00e1saikat a k\u00f6rnyez\u0151 ter\u00fcletekre.@1556|A Habsburg uralommal el\u00e9gedetlen erd\u00e9lyi rendek visszah\u00edvt\u00e1k Izabella kir\u00e1lyn\u0151t a tr\u00f3nra, amihez a szult\u00e1n is hozz\u00e1j\u00e1rult. Visszat\u00e9rve visszavette a hatalmat kelet-magyarorsz\u00e1g felett.@#10|@#12|@1595. m\u00e1jus 27.|B\u00e1thory Zsigmond a kar\u00e1nsebesi \u00e9s lugosi b\u00e1ns\u00e1got a harcedzett Borb\u00e9ly Gy\u00f6rgyre b\u00edzta. Borb\u00e9ly augusztus 13-\u00e1n Facs\u00e1dn\u00e1l megverte a temesv\u00e1ri pasa sereg\u00e9t, majd szeptember 1-\u00e9n felszabad\u00edtotta Lipp\u00e1t, ezut\u00e1n eg\u00e9szen Aradig nyomult el\u0151re \u00e9s azt is felszabad\u00edtotta. B\u00e1thory Zsigmond fejedelem serege ostrom al\u00e1 vette Temesv\u00e1rt, de 40 nap ut\u00e1n fel kellett adniuk.@1597. okt\u00f3ber 17-november 17.|J\u00f3sika Istv\u00e1n vezette erd\u00e9lyi csapatok ostromolt\u00e1k 10 napig eredm\u00e9nytelen\u00fcl.@1601. augusztus 3.|A goroszl\u00f3i csat\u00e1ban Basta cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok \u00e9s Mih\u00e1ly vajda egyes\u00edtett serege legy\u0151zt\u00e9k B\u00e1thory Zsigmond fejedelem erd\u00e9lyi sereg\u00e9t. Mih\u00e1ly vajda serege ezut\u00e1n felgy\u00fajtotta \u00e9s kirabolta Tord\u00e1t, Nagyenyedet \u00e9s Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rt, ahol kifosztott\u00e1k nagyjaink s\u00edrjait is, \u00e9s mindenfel\u00e9 vad\u00e1llati m\u00f3don kegyetlenkedtek. Ezut\u00e1n augusztus 19-\u00e9n Basta zsoldosaival meg\u00f6lette a sok bajt okoz\u00f3 Mih\u00e1ly vajd\u00e1t, \u00e9s Erd\u00e9lyben maga is r\u00e9muralmat vezetett be, zsoldosai szabadon gar\u00e1zd\u00e1lkodtak.@1602. j\u00falius 2.|Giorgio Basta T\u00f6vis mellett veres\u00e9get m\u00e9rt Sz\u00e9kely M\u00f3zes sereg\u00e9re, aki a goroszl\u00f3i csata ut\u00e1n a cs\u00e1sz\u00e1rellenes felkel\u00e9s \u00e9l\u00e9re \u00e1llt.@1602|Sz\u00e9kely M\u00f3zes ide menek\u00fclt a T\u00f6vis melletti veres\u00e9ge ut\u00e1n, \u00e9s innen k\u00e9rte a szult\u00e1nt\u00f3l magyar nyelv\u0171 level\u00e9ben, hogy fejedelmi c\u00edmet biztos\u00edtson neki. 1603-ban innen indultak a magyarok Sz\u00e9kely M\u00f3zes vezet\u00e9s\u00e9vel, hogy felszabad\u00edts\u00e1k Erd\u00e9lyt a Habsburgok uralma al\u00f3l.@1603|Basta sereg\u00e9vel elhagyta Erd\u00e9lyt. Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00f6r\u00f6k \u00e9s sz\u00e9kely hadakkal elindult Temesv\u00e1rr\u00f3l Erd\u00e9ly megh\u00f3d\u00edt\u00e1s\u00e1ra. Sz\u00e9kely M\u00f3zes Gyulafeh\u00e9rv\u00e1ron csatlakoz\u00e1sra h\u00edvta fel az erd\u00e9lyi rendeket, akik pozit\u00edv fogadtat\u00e1sban r\u00e9szes\u00edtett\u00e9k, megel\u00e9gelve Basta r\u00e9muralm\u00e1t. M\u00e1jus 9-\u00e9n az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s Sz\u00e9kely M\u00f3zest fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztotta. A Habsburgok sz\u00f6vets\u00e9ges\u00fcket, IX. Radu havasalf\u00f6ldi fejedelmet mozg\u00f3s\u00edtott\u00e1k, aki j\u00falius 17-\u00e9n Brass\u00f3n\u00e1l \u00e9jjel r\u00e1t\u00e1madt Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00e1bor\u00e1ra. A fejedelem is \u00e9let\u00e9t vesztette. Basta visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe.@#13|@#14|@#23|@#25|@#26|@1697|Miut\u00e1n a zentai csat\u00e1ban Savoyai Jen\u0151 d\u00f6nt\u0151 veres\u00e9get m\u00e9rt II. Musztafa szult\u00e1n sereg\u00e9re, a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k ide h\u00faz\u00f3dtak vissza. Az 1699-es karl\u00f3cai b\u00e9ke az akkora m\u00e1r teljesen eln\u00e9ptelenedett Temesk\u00f6zt a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kez\u00e9n hagyta.@1716|\u00dajabb h\u00e1bor\u00fa t\u00f6rt ki a Habsburgok \u00e9s a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k k\u00f6z\u00f6tt. A p\u00e9terv\u00e1radi gy\u0151ztes csata ut\u00e1n Savoyai Jen\u0151 megt\u00e1madta Temesv\u00e1rt. 48 napig folytak a harcok, az \u00e1gy\u00faz\u00e1s a v\u00e1ros nagy r\u00e9sz\u00e9t elpuszt\u00edtotta, m\u00edgnem Musztafa pasa feladta a v\u00e1rat.@1723-1765|A v\u00e1ros k\u00f6r\u00e9 egy csillag alak\u00fa er\u0151d\u00edtm\u00e9nyrendszert \u00e9p\u00edtettek Vauban francia hadi \u00e9p\u00edt\u00e9sz st\u00edlus\u00e1ban. A Hunyadi v\u00e1rkast\u00e9ly egyes r\u00e9szeit is belefoglalt\u00e1k az er\u0151ss\u00e9gbe, amit kilenc b\u00e1stya \u00e9s azt k\u00f6r\u00fcl\u00f6lel\u0151 s\u00e1ncrendszer v\u00e9dett. H\u00e1rom kapun kereszt\u00fcl lehetett az er\u0151d\u00f6t megk\u00f6zel\u00edteni (Erd\u00e9lyi, B\u00e9csi \u00e9s P\u00e9terv\u00e1radi). A falakon bel\u00fcl \u00e9p\u00fclt a v\u00e1ros szab\u00e1lyos utcarendszerrel.@1788-1789|T\u00f6r\u00f6k\u00f6k tartott\u00e1k megsz\u00e1llva az 1787\u201391-es osztr\u00e1k-t\u00f6r\u00f6k h\u00e1bor\u00faban.@1809|Nap\u00f3leon t\u00e1mad\u00e1sa el\u0151l Temesv\u00e1rra menek\u00edtett\u00e9k a Habsburg korona\u00e9kszereket \u00e9s a magyar Szent Koron\u00e1t.@#28|@1849|A magyar felkel\u0151k 114 napig tartott\u00e1k ostrom alatt, de nem tudt\u00e1k elfoglalni.@1856|Teljesen \u00fajj\u00e1 kellett \u00e9p\u00edteni a Hunyadi-kast\u00e9lyt az ostrom ut\u00e1n. A kast\u00e9lyt eredetileg K\u00e1roly R\u00f3bert \u00e9p\u00edttette, majd Hunyadi J\u00e1nos alak\u00edttatta \u00e1t. A v\u00e1rkast\u00e9lyt 1872 \u00f3ta m\u00fazeumk\u00e9nt haszn\u00e1lj\u00e1k.@#30|@1892 \u00e9s 1910 k\u00f6z\u00f6tt|A v\u00e1ros terjeszked\u00e9s\u00e9vel az er\u0151d lebont\u00e1sa kezdet\u00e9t vette. M\u00e1ra m\u00e1r csak a keleti oldali Ter\u00e9zia b\u00e1stya maradt meg.&"}],"sights":[{"sightId":1612,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Catedrala romano-catolic\u0103 Sf\u00e2ntul Gheorghe","address":"Pia\u021ba Unirii 12","mapdata":"1|1502|322","gps_lat":"45.7581062951","gps_long":"21.2303683184","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Gyorgy-szekesegyhaz-Temesvar-906","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=221","picture":"\u003Ca title=\u0022Alex Hutu from Timisoara, Romania, CC BY-SA 2.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colors_-_TM-II-m-A-06176.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Colors - TM-II-m-A-06176\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f4\/Colors_-_TM-II-m-A-06176.jpg\/512px-Colors_-_TM-II-m-A-06176.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colors_-_TM-II-m-A-06176.jpg\u0022\u003EAlex Hutu from Timisoara, Romania\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.0\u0022\u003ECC BY-SA 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Gy\u00f6rgy r\u00f3mai katolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z","seolink":"szent-gyorgy-romai-katolikus-szekesegyhaz","note":"","history":"1732-ben a m\u00e9g Szent Istv\u00e1n \u00e1ltal alap\u00edtott csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get a Habsburgok Temesv\u00e1rra k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. A l\u00e1tnival\u00f3kban gazdag Losonczy teret (ma Unirii t\u00e9r) f\u0151k\u00e9nt a 18. sz\u00e1zadban, az osztr\u00e1k hatalom \u00e1ltal \u00e9p\u00edttetett barokk \u00e9p\u00fcletek szeg\u00e9lyezik. A t\u00e9r keleti oldal\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3 a Szent Gy\u00f6rgynek szentelt r\u00f3mai katolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z (m\u00e1s n\u00e9ven d\u00f3m), amely 1736 \u00e9s 1765 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt alacsony tornyokkal, hogy a r\u00e9gi v\u00e1rrendszerben a h\u00e1bor\u00fak \u00e9s ostromok idej\u00e9n ne \u00e1llja \u00fatj\u00e1t az \u00e1gy\u00fagoly\u00f3knak. Tervez\u0151je a b\u00e9csi Joseph Emanuel Fischer von Erlach volt.@\n1788-1790 k\u00f6z\u00f6tt a t\u00f6r\u00f6k osztr\u00e1k h\u00e1bor\u00fa idej\u00e9n a templomban s\u00f3 rakt\u00e1r volt. Az 1849-es ostrom idej\u00e9n a templom megrong\u00e1l\u00f3dott. Belsej\u00e9ben Michelangelo Unterberger 1754-ben k\u00e9sz\u00fclt festm\u00e9nye l\u00e1that\u00f3: Szent Gy\u00f6rgy a lovon harcol a s\u00e1rk\u00e1nnyal. 6 mell\u00e9kolt\u00e1ra Johann Adam Sch\u00f6pf n\u00e9met fest\u0151 m\u0171ve. Orgon\u00e1ja 1908-ban Temesv\u00e1ron k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":1613,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2nta Ecaterina","address":"Strada Bolyai J\u00e1nos 4","mapdata":"1|1299|969","gps_lat":"45.7542432794","gps_long":"21.2284377070","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elisabeth Packi, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katharinenkirche-Temeswar-Innenstadt.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Katharinenkirche-Temeswar-Innenstadt\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a5\/Katharinenkirche-Temeswar-Innenstadt.JPG\/256px-Katharinenkirche-Temeswar-Innenstadt.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katharinenkirche-Temeswar-Innenstadt.JPG\u0022\u003EElisabeth Packi\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Alexandriai Szent Katalin-templom","seolink":"alexandriai-szent-katalin-templom","note":"","history":"A Szent Katalin templom az azonos v\u00e9d\u0151szent\u0171 k\u00f6z\u00e9pkori templom ut\u00f3da. A k\u00f6z\u00e9pkori templomban temett\u00e9k el a 14. sz\u00e1zadban K\u00e1roly R\u00f3bert kir\u00e1ly feles\u00e9g\u00e9t, M\u00e1ria Katalint, aki akkor halt meg, amikor Temesv\u00e1r kir\u00e1lyi sz\u00e9khely volt. A templom a szalvat\u00f3ri\u00e1nus rendhez tartoz\u00f3 ferences-rendi szerzetesek tulajdona volt. 1723-ban a v\u00e1r \u00e9p\u00edt\u00e9se miatt a templomot lebontott\u00e1k, a szerzeteseket pedig bek\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k a v\u00e1ros k\u00f6zpontj\u00e1ba, ahol \u0151k 1753-1756 k\u00f6z\u00f6tt egy r\u00e9gi malom hely\u00e9n \u00faj barokk templomot \u00e9p\u00edtettek. 1887-1889 k\u00f6z\u00f6tt neoklasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Szent Katalin templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Ecaterina_m.htm"},{"sightId":1614,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Biserica Millenium","address":"Pia\u021ba Romanilor 6","mapdata":"2|1031|860","gps_lat":"45.7567021465","gps_long":"21.2477820190","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.en.biserica-millennium.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Zsolt Dud\u00e1s at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Millenniumi_templom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Millenniumi templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Millenniumi_templom.jpg\/512px-Millenniumi_templom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Millenniumi_templom.jpg\u0022\u003EZsolt Dud\u00e1s at English Wikipedia\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Millenniumi templom","seolink":"millenniumi-templom","note":"","history":"1896-1901 k\u00f6z\u00f6tt a magyarok bej\u00f6vetel\u00e9nek 1000. \u00e9vfordul\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00edtett\u00e9k, Ybl Mikl\u00f3s tervei alapj\u00e1n neorom\u00e1n st\u00edlusban. Ez Temesv\u00e1r legnagyobb r\u00f3mai katolikus temploma. Ez lett a gy\u00e1rv\u00e1rosi pl\u00e9b\u00e1nia m\u00e1sodik r\u00f3mai katolikus temploma, az els\u0151t \u00e1tadt\u00e1k a g\u00f6r\u00f6g katolikusoknak.@\nTornyai 65 m magasak, a k\u00f6zponti kupola 45 m\u00e9ter. Orgon\u00e1j\u00e1t Leopold Wegenstein temesv\u00e1ri mester k\u00e9sz\u00edtette. A templom befogad\u00f3 k\u00e9pess\u00e9ge 3000 l\u00e9lek.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Milleniumi templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Catedrala_Millennium_m.htm"},{"sightId":1615,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Biserica \u00cen\u0103l\u021barea Sfintei Cruci Piarist\u0103","address":"Bulevardul Regele Ferdinand I 3","mapdata":"1|655|1304","gps_lat":"45.7523090492","gps_long":"21.2228150869","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Piarista-gimnazium-rendhaz-es-templom-Temesvar-1750","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=210","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_%C3%8En%C4%83l%C5%A3area_Sfintei_Cruci_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica \u00cen\u0103l\u0163area Sfintei Cruci - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Biserica_%C3%8En%C4%83l%C5%A3area_Sfintei_Cruci_-_panoramio.jpg\/512px-Biserica_%C3%8En%C4%83l%C5%A3area_Sfintei_Cruci_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_%C3%8En%C4%83l%C5%A3area_Sfintei_Cruci_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Kereszt felmagasztal\u00e1sa piarista templom \u00e9s rendh\u00e1z","seolink":"szent-kereszt-felmagasztalasa-piarista-templom-es-rendhaz","note":"","history":"1788-ban II. J\u00f3zsef rendelet\u00e9re a Szentann\u00e1n m\u0171k\u00f6d\u0151 piarista gimn\u00e1ziumot Temesv\u00e1rra, a bosny\u00e1k ferencesek kolostor\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. A nyolcoszt\u00e1lyos gimn\u00e9zium \u00faj \u00e9p\u00fclete 1909-ben Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 temesv\u00e1ri \u00e9p\u00edt\u00e9sz, a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze, \u00e9s a budapesti Baumgarten S\u00e1ndor \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt meg. Az iskola mellett rendh\u00e1zat \u00e9s k\u00e1poln\u00e1t is mag\u00e1ban foglalt. A hozz\u00e1 tartoz\u00f3 k\u00e1poln\u00e1t 1912. janu\u00e1r 20-\u00e1n szentelt\u00e9k fel. A m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa alatt a n\u00e9met, majd a rom\u00e1n \u00e9s a szovjet hadsereg sz\u00e1llta meg a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9t, \u00e9s az iskolai berendez\u00e9seket teljesen elpuszt\u00edtott\u00e1k. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 1992-ben nyitott\u00e1k meg benne a \u0022Gerhardinum\u0022 R\u00f3mai Katolikus Teol\u00f3giai L\u00edceumot. A piarista rend csak 2006-ban kaphatta vissza elrabolt vagyon\u00e1t, ma a temesv\u00e1ri Pelb\u00e1rt R\u00f3mai Katolikus teol\u00f3giai L\u00edceum m\u0171k\u00f6dik benne."},{"sightId":1616,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Notre-Dame","address":"Bulevardul General Ion Dragalina 4","mapdata":"3|1480|1281","gps_lat":"45.7437929369","gps_long":"21.2126654449","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Notre_Dame,_Timisoara_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica Notre Dame, Timisoara (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Biserica_Notre_Dame%2C_Timisoara_%281%29.jpg\/256px-Biserica_Notre_Dame%2C_Timisoara_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Notre_Dame,_Timisoara_(1).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Notre Dame ap\u00e1c\u00e1k rendj\u00e9nek temploma","seolink":"notre-dame-apacak-rendjenek-temploma","note":"","history":"A Csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g 1864-ben Temesv\u00e1rra h\u00edvta a Sorores Pauperes de Nostra Domina rend els\u0151 ap\u00e1c\u00e1it a gyermeknevel\u00e9s el\u0151mozd\u00edt\u00e1sa \u00e9rdek\u00e9ben. 1881-re elk\u00e9sz\u00fclt az \u00faj kolostor \u00e9s iskola, a kolostor temploma pedig 1894-ben \u00e9p\u00fclt neorom\u00e1n st\u00edlusban. 1948-ban a kommunist\u00e1k feloszlatt\u00e1k a rendet. 1992-ben \u00fajj\u00e1alakult \u00e9s az ap\u00e1c\u00e1k visszat\u00e9rtek a v\u00e1rosba.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Notre Dame ap\u00e1c\u00e1k rendj\u00e9nek temploma|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Notre_Dame_m.htm"},{"sightId":1617,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Biserica romano-catolic\u0103 Preasf\u00e2nta Inim\u0103 a lui Isus","address":"Strada 1 Decembrie 1918 1","mapdata":"3|3064|1687","gps_lat":"45.7413820038","gps_long":"21.2262024815","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/parohiaelisabetin.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_Elisabetin_Timisoara_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica Romano-Catolica Elisabetin Timisoara 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/60\/Biserica_Romano-Catolica_Elisabetin_Timisoara_2.jpg\/256px-Biserica_Romano-Catolica_Elisabetin_Timisoara_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_Elisabetin_Timisoara_2.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Erzs\u00e9betv\u00e1rosi J\u00e9zus Sz\u00edve-templom","seolink":"erzsebetvarosi-jezus-szive-templom","note":"","history":"1919-ben, g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt, Karl Salkovics tervei alapj\u00e1n. A templomot a szalvatori\u00e1nus szerzetesek ir\u00e1ny\u00edtj\u00e1k. A rend 1881-ben Ausztri\u00e1ban alakult.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Erzs\u00e9betv\u00e1rosi J\u00e9zus Sz\u00edve-templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_romcat_Elisabetin_m.htm"},{"sightId":1618,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Parohia Reformat\u0103 Timi\u0219oara","address":"Piata Sfanta Maria","mapdata":"3|2162|551","gps_lat":"45.7481538762","gps_long":"21.2185536886","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Creators:K\u00e1roly Nagy jr. & L\u00e1szl\u00f3 J\u00e1nosh\u00e1zy, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_comunitatii_reformate,_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul comunitatii reformate, Timisoara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6b\/Palatul_comunitatii_reformate%2C_Timisoara.jpg\/512px-Palatul_comunitatii_reformate%2C_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_comunitatii_reformate,_Timisoara.jpg\u0022\u003ECreators:K\u00e1roly Nagy jr. & L\u00e1szl\u00f3 J\u00e1nosh\u00e1zy\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"A templom 1902-ben, angol g\u00f3t st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Az imah\u00e1zat \u00e9s 11 lak\u00e1st, tartalmaz\u00f3 \u00e9p\u00fcletet, k\u00e9t budapesti tervez\u0151, ifj. Nagy K\u00e1roly \u00e9s J\u00e1nosh\u00e1zi L\u00e1szl\u00f3 tervezt\u00e9k. Orgon\u00e1j\u00e1t a temesv\u00e1ri Wegenstein Lip\u00f3t k\u00e9sz\u00edtette, sz\u00f3sz\u00e9k\u00e9t pedig Fischer Jakab. Innen, err\u0151l a par\u00f3ki\u00e1r\u00f3l, T\u0151k\u00e9s L\u00e1szl\u00f3 kilakoltat\u00e1s\u00e1val, pattant ki a rom\u00e1niai forradalom szikr\u00e1ja 1989. december 16-\u00e1n."},{"sightId":1619,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Na\u0219terea Sfintei Fecioare Maria","address":"Bulevardul Regele Carol I 15","mapdata":"3|1306|1126","gps_lat":"45.7446974332","gps_long":"21.2111407449","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.sanctamariaiosefin.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szuz-Maria-szuletese-templom-Temesvar-2435","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=215","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_din_Iosefin_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica Romano-Catolica din Iosefin - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7b\/Biserica_Romano-Catolica_din_Iosefin_-_panoramio.jpg\/512px-Biserica_Romano-Catolica_din_Iosefin_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_din_Iosefin_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"J\u00f3zsefv\u00e1rosi Sz\u0171z M\u00e1ria sz\u00fclet\u00e9se r\u00f3mai katolikus templom","seolink":"jozsefvarosi-szuz-maria-szuletese-romai-katolikus-templom","note":"","history":"A v\u00e1rosr\u00e9szt 1773-ban nevezt\u00e9k el II. J\u00f3zsefr\u0151l. Pl\u00e9b\u00e1niatemploma 1772 \u00e9s 1774 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. 1775. december\u00e9ben Sz\u0171z M\u00e1ria sz\u00fclet\u00e9s\u00e9nek tisztelet\u00e9re szentelt\u00e9k fel. Tornya az 1849-es ostromban megrong\u00e1l\u00f3dott, 1861-ben teljesen lebontott\u00e1k \u00e9s Johann von Schuster tervei alapj\u00e1n \u00faj tornyot \u00e9p\u00edtettek. 1889-ben jelent\u0151sebben \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k, ekkor cser\u00e9lt\u00e9k le toronysisakj\u00e1t is. 1935-ben helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1sa alkalm\u00e1val alak\u00edtott\u00e1k ki a homlokzatai \u00e9s bej\u00e1ratai mai k\u00e9p\u00e9t, barokkos d\u00edsz\u00edt\u00e9ssel l\u00e1tva el. Ekkor k\u00e9sz\u00fclt f\u0151olt\u00e1ra is."},{"sightId":1620,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Mizericordienilor","address":"Strada Sf\u00e2ntul Ioan","mapdata":"1|859|721","gps_lat":"45.7556012313","gps_long":"21.2247296674","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Spitalul_si_biserica_mizericordienilor.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Spitalul si biserica mizericordienilor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/56\/Timisoara%2C_Spitalul_si_biserica_mizericordienilor.jpg\/512px-Timisoara%2C_Spitalul_si_biserica_mizericordienilor.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Spitalul_si_biserica_mizericordienilor.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt irgalmasrendi templom, G\u00f6r\u00f6g katolikus templom","seolink":"volt-irgalmasrendi-templom-gorog-katolikus-templom","note":"","history":"A v\u00e1ros orvosi ell\u00e1t\u00e1s\u00e1nak kezdetei a Szent Nepomuk t\u00e1rsas\u00e1ghoz tartoz\u00f3 ferences rendi szerzetesekhez kapcsol\u00f3dnak. Gr\u00f3f Hamilton, a t\u00e1rsul\u00e1s vezet\u0151je \u00e9s a B\u00e1ns\u00e1g hadvez\u00e9re kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re 1735-1737 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k a v\u00e1ros els\u0151 korh\u00e1z\u00e1t \u00e9s gy\u00f3gyszert\u00e1r\u00e1t \u00e9s a betegek gondoz\u00e1s\u00e1ra \u00e9rkez\u0151 Miseri rendi szerzetesek gonjaira b\u00edzt\u00e1k. A korh\u00e1z t\u0151szomsz\u00e9ds\u00e1g\u00e1ban l\u00e9v\u0151 templom 1748 - 1753 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, a Miseri rend egy r\u00e9gi k\u00e1poln\u00e1ja hely\u00e9re. A templom 1849-ben megsemmis\u00fclt de 1851-ben \u00fajra fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1990-ben a r\u00f3mai-katolikus egyh\u00e1z a templomot haszn\u00e1latba adta g\u00f6r\u00f6g-katolikus egyh\u00e1znak.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Miseri rend temploma, G\u00f6r\u00f6g katolikus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Mizeri_m.htm"},{"sightId":1621,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Catedrala Ortodoxa Sarba","address":"Pia\u021ba Unirii 5-4","mapdata":"1|1227|348","gps_lat":"45.7579580145","gps_long":"21.2277680956","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elisabeth Packi, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Serb-orth-Kathedrale.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Serb-orth-Kathedrale\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7a\/Serb-orth-Kathedrale.JPG\/256px-Serb-orth-Kathedrale.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Serb-orth-Kathedrale.JPG\u0022\u003EElisabeth Packi\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Szerb ortodox katedr\u00e1lis","seolink":"szerb-ortodox-katedralis","note":"","history":"Temesv\u00e1r 1748 \u00f3ta szerb ortodox p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g sz\u00e9khelye. A sz\u00e9kesegyh\u00e1z Gheorghie Popovici szerb ortodox p\u00fcsp\u00f6k idej\u00e9n 1745 \u00e9s 1748 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban, ami k\u00fcl\u00f6n\u00f6s, f\u0151leg azt tekintve, hogy ortodox templomr\u00f3l van sz\u00f3, de a 18. sz\u00e1zadbeli Temesv\u00e1ron az \u00e9p\u00edt\u00e9szeti st\u00edlusnak egys\u00e9gesen barokknak kellett lennie. Politikai megfontol\u00e1sb\u00f3l a tornyokat csak 1791-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel. A festm\u00e9nyek az ismert barokk templomfest\u0151, Constantin Daniel munk\u00e1i.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Szerb katedr\u00e1lis|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Catedrala_Sarba_m.htm"},{"sightId":1622,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Catolica Sf.Iosif","address":"Strada Victor Hugo","mapdata":"","gps_lat":"45.7260553550","gps_long":"21.2091226851","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_RC_Fratelia_A_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica RC Fratelia A 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a7\/Biserica_RC_Fratelia_A_1.jpg\/256px-Biserica_RC_Fratelia_A_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_RC_Fratelia_A_1.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent J\u00f3zsef r\u00f3mai katolikus templom","seolink":"szent-jozsef-romai-katolikus-templom","note":"","history":"Neog\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt 1926 - 1928 k\u00f6z\u00f6tt a Frat\u00e9lia negyedben.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Szent J\u00f3zsef r\u00f3mai katolikus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_rc_Sfantul_Iosif_m.htm"},{"sightId":1623,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Monumentul Fecioara Maria","address":"Piata Sfanta Maria","mapdata":"3|2205|525","gps_lat":"45.7482904467","gps_long":"21.2188810753","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"http:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-kapolna--Dozsa-Gyorgy-emlekmu--Temesvar-710","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_Fecioara_Maria_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Monumentul Fecioara Maria - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/Monumentul_Fecioara_Maria_-_panoramio.jpg\/512px-Monumentul_Fecioara_Maria_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_Fecioara_Maria_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"M\u00e1ria-k\u00e1polna,D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy-eml\u00e9km\u0171","seolink":"maria-kapolnadozsa-gyorgy-emlekmu","note":"","history":"1906-ban eklektikus st\u00edlusban emelt\u00e9k Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3, Temesv\u00e1r f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze tervei alapj\u00e1n. A reform\u00e1tus templom mellett tal\u00e1lhat\u00f3. K\u00f6zep\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3 M\u00e1ria-szobor Kis Gy\u00f6rgy alkot\u00e1sa. A k\u00e1poln\u00e1t D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy kiv\u00e9gz\u00e9s\u00e9nek felt\u00e9telezett helysz\u00edn\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel. D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy kiv\u00e9gz\u00e9sekor a legenda szerint az im\u00e1dkoz\u00f3 szerzeteseknek \u00e9s jobb\u00e1gyoknak megjelent a Sz\u0171zanya. Ezut\u00e1n egy oszlopra kitett\u00e9k a k\u00e9p\u00e9t, majd 1906-ban k\u00e1poln\u00e1t emeltek k\u00f6r\u00e9je."},{"sightId":1624,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2ntul Rochus","address":"Strada Ioan Slavici 57","mapdata":"","gps_lat":"45.7244250610","gps_long":"21.1758869286","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ro:Utilizator:ABBAfan, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_din_Freidorf_noaptea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica Romano-Catolica din Freidorf noaptea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ea\/Biserica_Romano-Catolica_din_Freidorf_noaptea.jpg\/256px-Biserica_Romano-Catolica_din_Freidorf_noaptea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_din_Freidorf_noaptea.jpg\u0022\u003Ero:Utilizator:ABBAfan\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Szent R\u00f3kus r\u00f3mai katolikus templom Szabadfalun","seolink":"szent-rokus-romai-katolikus-templom-szabadfalun","note":"","history":"1777-ben \u00e9p\u00fclt. A Freidorf negyedi volt az els\u0151 katolikus par\u00f3ki\u00e1k egyike, amely 1723-ban l\u00e9tes\u00fclt, az els\u0151 imah\u00e1zuk pedig 1734-1736 k\u00f6z\u00f6tt. V\u00e9d\u0151szentje a pestis elleni v\u00e9d\u0151szentek egyike.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Szent R\u00f3kus r\u00f3mai katolikus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Rocus_m.htm"},{"sightId":1625,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2ntul Nume al Sfintei Fecioare Maria","address":"Pia\u021ba Avram Iancu 7","mapdata":"","gps_lat":"45.7648895080","gps_long":"21.2048424339","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Georg Grega, GFDL <http:\/\/www.gnu.org\/copyleft\/fdl.html>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katholische_Kirche_Mehala_1976-2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Katholische Kirche Mehala 1976-2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/0\/0c\/Katholische_Kirche_Mehala_1976-2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katholische_Kirche_Mehala_1976-2.jpg\u0022\u003EGeorg Grega\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/www.gnu.org\/copyleft\/fdl.html\u0022\u003EGFDL\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Mehala negyedi Sz\u0171z M\u00e1ria szent neve r\u00f3mai katolikus templom","seolink":"mehala-negyedi-szuz-maria-szent-neve-romai-katolikus-templom","note":"","history":"1887-ben \u00e9p\u00fclt, k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l, neog\u00f3tikus-neorom\u00e1n st\u00edlusban. F\u0151olt\u00e1r\u00e1t \u00e9s k\u00e9t mell\u00e9kolt\u00e1r\u00e1t g\u00f3tikus st\u00edlusban Ferdinand Stuflesser d\u00e9l-tiroli szobr\u00e1sz k\u00e9sz\u00edtette. Orgon\u00e1j\u00e1t Leopold Wegenstein, temesv\u00e1ri mester 1902-ben k\u00e9sz\u00edtette. \n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Mehala negyedi r\u00f3mai katolikus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Mehala_m.htm"},{"sightId":1626,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103","address":"Parcul Mic","mapdata":"1|1679|362","gps_lat":"45.7579304322","gps_long":"21.2317615678","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elisabeth Packi, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lutherkirche-Temeswar.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Lutherkirche-Temeswar\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dd\/Lutherkirche-Temeswar.JPG\/256px-Lutherkirche-Temeswar.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Lutherkirche-Temeswar.JPG\u0022\u003EElisabeth Packi\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"Temesv\u00e1ron el\u0151sz\u00f6r 1795-ben tartottak evang\u00e9likus istentiszteletet. 1824-ben alakult meg az Egyes\u00fclt Protest\u00e1ns Gy\u00fclekezet, amely 15 \u00e9v alatt fel\u00e9p\u00edtette \u00e9s 1839-ben felszentelte Temesv\u00e1r egyetlen evang\u00e9likus templom\u00e1t. 1890-ben v\u00e1lt k\u00fcl\u00f6n a reform\u00e1tus \u00e9s az evang\u00e9likus felekezet. 1901-ben \u00e9p\u00fclt a tornya. \n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Az evang\u00e9likus luther\u00e1nus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Luterana_m.htm"},{"sightId":1627,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Greco-catolic\u0103 Fecioara Maria","address":"Strada Com\u0103ne\u0219ti 1","mapdata":"2|1358|1240","gps_lat":"45.7545818479","gps_long":"21.2505371475","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=218","picture":"\u003Ca title=\u0022Elisabeth Packi, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Griechisch-katholische-Kirche-Fabrikstadt-Timisoara.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Griechisch-katholische-Kirche-Fabrikstadt-Timisoara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8c\/Griechisch-katholische-Kirche-Fabrikstadt-Timisoara.JPG\/256px-Griechisch-katholische-Kirche-Fabrikstadt-Timisoara.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Griechisch-katholische-Kirche-Fabrikstadt-Timisoara.JPG\u0022\u003EElisabeth Packi\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Gy\u00e1rv\u00e1rosi M\u00e1ria sz\u00fclet\u00e9se g\u00f6r\u00f6g katolikus templom","seolink":"gyarvarosi-maria-szuletese-gorog-katolikus-templom","note":"","history":"1764-65 k\u00f6z\u00f6tt a gy\u00e1rv\u00e1rosi r\u00f3mai katolikus k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g sz\u00e1m\u00e1ra emelt\u00e9k osztr\u00e1k barokk st\u00edlusban. A pl\u00e9b\u00e1niai feladatokat 1780-ig ferencesek l\u00e1tt\u00e1k el, ezt k\u00f6vet\u0151en a Csan\u00e1d egyh\u00e1zmegyei paps\u00e1g. Az 1896-os millennium alkalm\u00e1b\u00f3l \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t hat\u00e1rozt\u00e1k el. A Millenniumi templom a sz\u00e1zadfordul\u00f3n k\u00e9sz\u00fclt el, a r\u00e9gi templomot pedig \u00e1tadt\u00e1k a g\u00f6r\u00f6g katolikus k\u00f6z\u00f6ss\u00e9gnek. 1949 \u00e9s 1990 k\u00f6z\u00f6tt ortodoxok haszn\u00e1lt\u00e1k, miut\u00e1n a g\u00f6r\u00f6gkatolikus egyh\u00e1zat betiltott\u00e1k.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, A gy\u00e1rv\u00e1rosi g\u00f6r\u00f6g katolikus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Greccat_Fabric_m.htm"},{"sightId":1628,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica S\u00e2rbeasc\u0103 Fabric","address":"Strada Costache Negruzzi","mapdata":"2|1391|715","gps_lat":"45.7576972182","gps_long":"21.2508794770","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=219","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Biserica_sarbeasca_Sfantul_Gheorghe_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, Biserica sarbeasca Sfantul Gheorghe (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bc\/Timisoara%2C_Biserica_sarbeasca_Sfantul_Gheorghe_%282%29.jpg\/256px-Timisoara%2C_Biserica_sarbeasca_Sfantul_Gheorghe_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Biserica_sarbeasca_Sfantul_Gheorghe_(2).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Gy\u00e1rv\u00e1rosi Szent Gy\u00f6rgy szerb ortodox templom","seolink":"gyarvarosi-szent-gyorgy-szerb-ortodox-templom","note":"","history":"Temesv\u00e1r 1748 \u00f3ta szerb ortodox p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g sz\u00e9khelye. A templom 1746 k\u00f6r\u00fcl, a szerb ortodox sz\u00e9kesegyh\u00e1zzal egyidej\u0171leg \u00e9p\u00fclhetett. Az ikonoszt\u00e1z a 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben k\u00e9sz\u00fclt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Fabric negyedi szerb templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Sarba_Fabric_m.htm"},{"sightId":1629,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica S\u00e2rbeasc\u0103 Sf\u00e2ntul Nicolae","address":"Strada Cri\u0219an","mapdata":"","gps_lat":"45.7654104278","gps_long":"21.2073305577","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mehala_-_serbische-orthodox_Kirche_des_Heiligen_Nikolaus_-_Nicolaikirche.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Mehala - serbische-orthodox Kirche des Heiligen Nikolaus - Nicolaikirche\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/1\/1d\/Mehala_-_serbische-orthodox_Kirche_des_Heiligen_Nikolaus_-_Nicolaikirche.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Mehala_-_serbische-orthodox_Kirche_des_Heiligen_Nikolaus_-_Nicolaikirche.jpg\u0022\u003EUnknown authorUnknown author\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Mehala negyedi Szent Mikl\u00f3s szerb ortodox templom","seolink":"mehala-negyedi-szent-miklos-szerb-ortodox-templom","note":"","history":"1786 - 1793 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. Az ikonoszt\u00e1z b\u00fatorzat\u00e1t Mihail Ianici k\u00e9sz\u00edtette, a szentk\u00e9pek pedig Sava Petrovici alkot\u00e1sai. 1887-ig, a rom\u00e1n ortodox par\u00f3kia megalakul\u00e1s\u00e1ig, a rom\u00e1n ortodox h\u00edvek temploma is volt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Mehala negyedi szerb templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Sarba_Mehala_m.htm"},{"sightId":1630,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Adormirea Maicii Domnului Elisabetin","address":"Strada Protopop George Dragomir","mapdata":"3|3496|1589","gps_lat":"45.7419619046","gps_long":"21.2298829397","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elisabeth Packi, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Adormirea-Maicii-Domnului-Elisabetin.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Adormirea-Maicii-Domnului-Elisabetin\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/df\/Adormirea-Maicii-Domnului-Elisabetin.JPG\/256px-Adormirea-Maicii-Domnului-Elisabetin.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Adormirea-Maicii-Domnului-Elisabetin.JPG\u0022\u003EElisabeth Packi\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Erzs\u00e9betv\u00e1rosi Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele ortodox templom","seolink":"erzsebetvarosi-szuz-maria-mennybevetele-ortodox-templom","note":"","history":"1784-ben \u00e9p\u00fclt az els\u0151 templom, egy r\u00e9gebbi 1727-ben \u00e9p\u00fclt fatemplom hely\u00e9re. A tornyot 1836-ban \u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1894-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni a jelenlegi templomot. Az \u00e9p\u00edt\u00e9si terveket T\u00f3th Istv\u00e1n k\u00e9sz\u00edtette.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Erzs\u00e9betv\u00e1rosi ortodox templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Ortodoxa_Elisabetin_m.htm"},{"sightId":1631,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2ntul Ilie","address":"Strada Andrei \u0218aguna 12","mapdata":"2|2149|605","gps_lat":"45.7583212226","gps_long":"21.2573539666","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_biserica_ortodoxa_Fabric_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, biserica ortodoxa Fabric (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/32\/Timisoara%2C_biserica_ortodoxa_Fabric_%282%29.jpg\/256px-Timisoara%2C_biserica_ortodoxa_Fabric_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_biserica_ortodoxa_Fabric_(2).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Ill\u00e9s rom\u00e1n ortodox templom","seolink":"szent-illes-roman-ortodox-templom","note":"","history":"1825-1826 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtettek az eredeti a Szent Ill\u00e9s templomot. 1910-ben a v\u00e1ros vezet\u0151s\u00e9ge elhat\u00e1rozta, hogy v\u00edzier\u0151m\u0171vet \u00e9p\u00edt \u00e9s szab\u00e1lyozza a B\u00e9ga foly\u00e1s\u00e1t. Ennek \u00e9rdek\u00e9ben a h\u00edvek j\u00f3v\u00e1hagyt\u00e1k templomuk lebont\u00e1s\u00e1t, \u00e9s cser\u00e9be \u00faj templomot \u00e9p\u00edtenek sz\u00e1mukra a Malom t\u00e9ren. A r\u00e9gi templom hely\u00e9n, a B\u00e9ga jobb partj\u00e1n ma is l\u00e1that\u00f3 egy kereszt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Szent Ilie ortodox templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biserica_Sfilie_m.htm"},{"sightId":1632,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Catedrala Mitropolitan\u0103 Ortodox\u0103","address":"Bulevardul Regele Ferdinand I","mapdata":"1|813|1539","gps_lat":"45.7508782111","gps_long":"21.2243082667","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/mitropolia-banatului.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Fred Romero from Paris, France, CC BY 2.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timi%C8%99oara_-_Catedrala_Mitropolitan%C4%83_Ortodox%C4%83_(43996039755).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timi\u0219oara - Catedrala Mitropolitan\u0103 Ortodox\u0103 (43996039755)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/51\/Timi%C8%99oara_-_Catedrala_Mitropolitan%C4%83_Ortodox%C4%83_%2843996039755%29.jpg\/512px-Timi%C8%99oara_-_Catedrala_Mitropolitan%C4%83_Ortodox%C4%83_%2843996039755%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timi%C8%99oara_-_Catedrala_Mitropolitan%C4%83_Ortodox%C4%83_(43996039755).jpg\u0022\u003EFred Romero from Paris, France\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1ns\u00e1gi Ortodox Metrop\u00f3lia Katedr\u00e1lisa","seolink":"bansagi-ortodox-metropolia-katedralisa","note":"","history":"Az 1919-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1ss ut\u00e1n, 1936 \u00e9s 1940 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Ion Traianescu tervei alapj\u00e1n, a moldvai ortodox kolostorok templomainak st\u00edlus\u00e1ban. 1939-ben alakult meg a Temesv\u00e1ri Ortodox P\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g, a k\u00e9s\u0151bbi B\u00e1n\u00e1ti \u00c9rseks\u00e9g.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Ortodox f\u0151sz\u00e9kesegyh\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Catedrala_Ortodoxa_m.htm"},{"sightId":1633,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Sinagoga din Cetate","address":"Strada M\u0103r\u0103\u0219e\u0219ti 6","mapdata":"1|1017|602","gps_lat":"45.7564375326","gps_long":"21.2260649634","religion":5,"oldtype":"8","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Belvarosi-zsinagoga-Temesvar-2490","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_din_Cetate_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sinagoga din Cetate - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7c\/Sinagoga_din_Cetate_-_panoramio.jpg\/512px-Sinagoga_din_Cetate_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_din_Cetate_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Belv\u00e1rosi zsinag\u00f3ga","seolink":"belvarosi-zsinagoga","note":"","history":"1863 \u00e9s 1865 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Carl Schumann tervei alapj\u00e1n m\u00f3r-biz\u00e1nci st\u00edlusban. 1872-ben Ferenc J\u00f3zsef is megl\u00e1togatta. Temesv\u00e1ron egykor \u00f6t csinag\u00f3ga is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a v\u00e1ros lakoss\u00e1g\u00e1nak 10 sz\u00e1zal\u00e9k\u00e1t kitev\u0151 zsid\u00f3s\u00e1g sz\u00e1m\u00e1ra. \n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, V\u00e1r-negyedi zsinag\u00f3ga|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Sinagoga_Cetate_m.htm"},{"sightId":1634,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Sinagoga din Fabric","address":"Strada Ion Luca Caragiale 1","mapdata":"2|743|956","gps_lat":"45.7563195871","gps_long":"21.2454224823","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gyarvarosi-zsinagoga-Temesvar-2469","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Gratziela Ciortuz, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_din_Cartierul_Fabric.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sinagoga din Cartierul Fabric\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/51\/Sinagoga_din_Cartierul_Fabric.jpg\/512px-Sinagoga_din_Cartierul_Fabric.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_din_Cartierul_Fabric.jpg\u0022\u003EGratziela Ciortuz\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Gy\u00e1rv\u00e1rosi zsinag\u00f3ga","seolink":"gyarvarosi-zsinagoga","note":"","history":"1899-ben Baumhorn Lip\u00f3t tervez\u00e9s\u00e9ben \u00e9p\u00fclt m\u00f3r st\u00edlusban. Temesv\u00e1ron egykor \u00f6t csinag\u00f3ga is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a v\u00e1ros lakoss\u00e1g\u00e1nak 10 sz\u00e1zal\u00e9k\u00e1t kitev\u0151 zsid\u00f3s\u00e1g sz\u00e1m\u00e1ra. Belsej\u00e9ben Wegestein, h\u00edres temesv\u00e1ri orgonak\u00e9sz\u00edt\u0151 mester \u00e1ltal k\u00e9sz\u00edtett orgona tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":1635,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Sinagoga din Iosefin","address":"Bulevardul Iuliu Maniu","mapdata":"3|678|1190","gps_lat":"45.7443490782","gps_long":"21.2057822155","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"8","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Iosefin_Synagogue_in_Timisoara_Romania.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Iosefin Synagogue in Timisoara Romania\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b5\/Iosefin_Synagogue_in_Timisoara_Romania.jpg\/512px-Iosefin_Synagogue_in_Timisoara_Romania.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Iosefin_Synagogue_in_Timisoara_Romania.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"J\u00f3zsefv\u00e1rosi zsinag\u00f3ga","seolink":"jozsefvarosi-zsinagoga","note":"","history":"1906-1910 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, \u00e9s a v\u00e1ros egyetlen m\u00e9g m\u0171k\u00f6d\u0151 zsinag\u00f3g\u00e1ja.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, J\u00f3zsefv\u00e1rosi zsinag\u00f3ga|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Sinagoga_Iosefin_m.htm"},{"sightId":1636,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Episcopia Romano-Catolic\u0103","address":"Strada Augustin Pacha 1","mapdata":"1|1462|636","gps_lat":"45.7562843950","gps_long":"21.2299200947","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"https:\/\/www.bisericacatolica.ro\/biserica-romano-catolica\/dieceze\/episcopia-romano-catolica-de-timisoara\/#","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-puspoki-palota-Temesvar-2462","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=209","picture":"\u003Ca title=\u0022Strainu, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Episcopal_romano-catolic_din_Timi%C8%99oara_-_st%C3%A2nga.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Episcopal romano-catolic din Timi\u0219oara - st\u00e2nga\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/50\/Palatul_Episcopal_romano-catolic_din_Timi%C8%99oara_-_st%C3%A2nga.JPG\/512px-Palatul_Episcopal_romano-catolic_din_Timi%C8%99oara_-_st%C3%A2nga.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Episcopal_romano-catolic_din_Timi%C8%99oara_-_st%C3%A2nga.JPG\u0022\u003EStrainu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Katolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota ","seolink":"katolikus-puspoki-palota","note":"","history":"1732-ben a m\u00e9g Szent Istv\u00e1n \u00e1ltal alap\u00edtott csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get a Habsburgok Temesv\u00e1rra k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. Az 1743-1752 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt \u00e9p\u00fclet 1780-ban Christovich Imre p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9ge idej\u00e9n ker\u00fclt v\u00e9glegesen egyh\u00e1zi tulajdonba, \u00e9s lett a temesv\u00e1ri p\u00fcsp\u00f6k\u00f6k els\u0151 \u00e1lland\u00f3 rezidenci\u00e1ja. Kor\u00e1bban s\u00f3hivatalk\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Ezut\u00e1n t\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1talak\u00edtott\u00e1k, b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1890-ben teljes \u00e1talak\u00edt\u00e1s ut\u00e1n nyerte el mai form\u00e1j\u00e1t. 1891-ben itt sz\u00e1llt meg Ferenc J\u00f3zsef. Az \u00e9p\u00fcletben 1995-ben megnyitott\u00e1k a Temesv\u00e1ri Egyh\u00e1zmegye M\u00fazeum\u00e1t egyh\u00e1zt\u00f6rt\u00e9neti gy\u0171jtem\u00e9nnyel."},{"sightId":1637,"townId":66,"active":1,"name_LO":"\u0218coala Popular\u0103 de Arte","address":"Strada Emanoil Ungureanu 1","mapdata":"1|1114|608","gps_lat":"45.7564472715","gps_long":"21.2268526530","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Claustrul_Franciscan.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Claustrul Franciscan\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/48\/Timisoara%2C_Claustrul_Franciscan.jpg\/512px-Timisoara%2C_Claustrul_Franciscan.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Claustrul_Franciscan.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt ferences kolostor","seolink":"volt-ferences-kolostor","note":"","history":"1716 \u00e9s 1736 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k. A ferencesek 1789-ig haszn\u00e1lt\u00e1k, akkor \u00e1tadt\u00e1k a piarista rendnek, akik a templomot 1911-ig, a lebont\u00e1s\u00e1ig haszn\u00e1lt\u00e1k, a kolostor \u00e9p\u00fclet\u00e9ben pedig iskol\u00e1t nyitottak. A kolostort 1909-ben \u00e1tvette a v\u00e1ros \u00e9s konzervat\u00f3riumot hozott l\u00e9tre benne. Itt van ma a M\u0171v\u00e9szetek N\u00e9pi Iskol\u00e1ja.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, A ferencesrendi kolostor|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Manastirea_Franciscanilor_m.htm"},{"sightId":1638,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum","address":"Pia\u021ba Regina Maria 1","mapdata":"1|543|1211","gps_lat":"45.7528471916","gps_long":"21.2219243319","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.gerhardinum.ro\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Piarista-gimnazium-rendhaz-es-templom-Temesvar-1750","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=210","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Liceul_Piarist_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Liceul Piarist - panoramio (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6f\/Liceul_Piarist_-_panoramio_%281%29.jpg\/512px-Liceul_Piarist_-_panoramio_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Liceul_Piarist_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt piarista gimn\u00e1zium, Gerhardinum R\u00f3mai Katolikus Teol\u00f3giai L\u00edceum","seolink":"volt-piarista-gimnazium-gerhardinum-romai-katolikus-teologiai-liceum","note":"","history":"1788-ban II. J\u00f3zsef rendelet\u00e9re a Szentann\u00e1n m\u0171k\u00f6d\u0151 piarista gimn\u00e1ziumot Temesv\u00e1rra, a bosny\u00e1k ferencesek kolostor\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k. A nyolcoszt\u00e1lyos gimn\u00e9zium \u00faj \u00e9p\u00fclete 1909-ben Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 temesv\u00e1ri \u00e9p\u00edt\u00e9sz, a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze, \u00e9s a budapesti Baumgarten S\u00e1ndor \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt meg. Az iskola mellett rendh\u00e1zat \u00e9s k\u00e1poln\u00e1t is mag\u00e1ban foglalt. A hozz\u00e1 tartoz\u00f3 k\u00e1poln\u00e1t 1912. janu\u00e1r 20-\u00e1n szentelt\u00e9k fel. A m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa alatt a n\u00e9met, majd a rom\u00e1n \u00e9s a szovjet hadsereg sz\u00e1llta meg a gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclet\u00e9t, \u00e9s az iskolai berendez\u00e9seket teljesen elpuszt\u00edtott\u00e1k. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. A gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fcletben a Politechnikai egyetem m\u0171k\u00f6dik."},{"sightId":1639,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Dicasterial","address":"","mapdata":"1|1659|518","gps_lat":"45.7569329163","gps_long":"21.2315358830","religion":1,"oldtype":"17","newtype":"17","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022en:User:Ionpetrache, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dikasterialpalast_Timi%C5%9Foara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Dikasterialpalast Timi\u015foara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/80\/Dikasterialpalast_Timi%C5%9Foara.jpg\/512px-Dikasterialpalast_Timi%C5%9Foara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Dikasterialpalast_Timi%C5%9Foara.jpg\u0022\u003Een:User:Ionpetrache\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Volt Korm\u00e1nysz\u00e9ki palota","seolink":"volt-kormanyszeki-palota","note":"","history":"A firenzei Medici palota m\u00e1solatak\u00e1nt 1855-1860 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel. Egykor Ady Endre is itt \u00edrnokoskodott. Ma b\u00edr\u00f3s\u00e1gnak ad otthont.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Egyh\u00e1zi t\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9k h\u00e1za|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Dicasterial_m.htm"},{"sightId":1640,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Episcopia Ortodox\u00e3 S\u00e2rb\u00e3","address":"Pia\u021ba Unirii","mapdata":"1|1232|383","gps_lat":"45.7577399552","gps_long":"21.2279508168","religion":5,"oldtype":"7","newtype":"7,98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Episcopiei_Ortodoxe_Sarbe_si_catedrala.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Episcopiei Ortodoxe Sarbe si catedrala\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9e\/Timisoara%2C_Palatul_Episcopiei_Ortodoxe_Sarbe_si_catedrala.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Episcopiei_Ortodoxe_Sarbe_si_catedrala.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Episcopiei_Ortodoxe_Sarbe_si_catedrala.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szerb ortodox p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g palot\u00e1ja, Egyh\u00e1zm\u0171v\u00e9szeti gy\u0171jtem\u00e9ny","seolink":"szerb-ortodox-puspokseg-palotaja-egyhazmuveszeti-gyujtemeny","note":"","history":"A sz\u00e9kesegyh\u00e1z mellett a temesv\u00e1ri szerb ortodox p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g palot\u00e1ja van. Alapk\u00f6v\u00e9t 1745-ben rakt\u00e1k le, Gheorghie Popovici temesv\u00e1ri szerb p\u00fcsp\u00f6k idej\u00e9n, \u00e9s biz\u00e1nci st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. 1905\u20131906-ban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n \u00fagy, hogy a szerb \u00e9s az orosz vall\u00e1sos \u00e9p\u00edt\u00e9szet elemeit hordozza.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Szerb ortodox egyh\u00e1z palot\u00e1ja|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Episcopal_Sarb_m.htm"},{"sightId":1641,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Liceul Teoretic Nikolaus Lenau","address":"Strada Gheorghe Laz\u0103r","mapdata":"1|1113|390","gps_lat":"45.7577208055","gps_long":"21.2268639547","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elisabeth Packi, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nikolaus-Lenau-Lyzeum.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nikolaus-Lenau-Lyzeum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5e\/Nikolaus-Lenau-Lyzeum.JPG\/512px-Nikolaus-Lenau-Lyzeum.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nikolaus-Lenau-Lyzeum.JPG\u0022\u003EElisabeth Packi\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Egykori \u00c1llami F\u0151re\u00e1liskola","seolink":"egykori-allami-forealiskola","note":"","history":"A v\u00e1ros tan\u00e1csosai 1870-ben elhat\u00e1rozt\u00e1k a \u00c1llami F\u0151re\u00e1liskola megalap\u00edt\u00e1s\u00e1t. Kezdetben a tan\u00edt\u00e1s magyar \u00e9s n\u00e9met nyelven folyt. 1878-79 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel az \u00faj iskola\u00e9p\u00fclet. 1919-t\u0151l \u00c1llami N\u00e9met L\u00edceumm\u00e1 alakul, de 1927-ig magyar szekci\u00f3 is l\u00e9tezik az iskol\u00e1ban. 1941-ben megsz\u0171nt a l\u00edceum. 1941-1944 k\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben a n\u00e9met le\u00e1ny l\u00edceum m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, 1942-ben felvette a \u0022Nikolaus Lenau\u0022 nevet. 1952-t\u0151l fi\u00fa l\u00edceum, majd 1952-1955 k\u00f6z\u00f6tt a Munk\u00e1s egyetem m\u0171k\u00f6d\u00f6tt itt. A N\u00e9met L\u00edceum 1948-ban alakult \u00fajra, el\u0151bb m\u00e1s \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, majd 1955-ben ker\u00fcl vissza a saj\u00e1t \u00e9p\u00fclet\u00e9be.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Lenau L\u00edceum|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Liceul_Lenau_m.htm"},{"sightId":1642,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional Pedagogic Carmen Sylva","address":"Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 45","mapdata":"1|2163|1006","gps_lat":"45.7540627338","gps_long":"21.2358119368","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/colegiulcarmensylvatimisoara.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Allami-felsobb-leanyiskola-Temesvar-1755","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Liceul_Pedagogic_Carmen_Sylva_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Liceul Pedagogic Carmen Sylva Timisoara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/66\/Liceul_Pedagogic_Carmen_Sylva_Timisoara.jpg\/256px-Liceul_Pedagogic_Carmen_Sylva_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Liceul_Pedagogic_Carmen_Sylva_Timisoara.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami fels\u0151bb le\u00e1nyiskola","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-allami-felsobb-leanyiskola","note":"","history":"1884-ben indult el a fels\u0151bb le\u00e1nyiskola Temesv\u00e1ron. \u00daj \u00e9p\u00fclete 1902 \u00e9s 1904 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a budapesti Baumhorn Lip\u00f3t \u00e9p\u00edt\u00e9sz \u00e9s a helyi ipariskolai tan\u00e1r Klein Jakab tervei szerint szecesszi\u00f3s illetve neog\u00f3tikus st\u00edlusban. Az 19119-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n rom\u00e1n tannyelv\u0171v\u00e9 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, ekkor Erzs\u00e9bet rom\u00e1n kir\u00e1lyn\u00e9 \u00edr\u00f3i \u00e1lnev\u00e9re, Carmen Sylvia n\u00e9vre nevezt\u00e9k \u00e1t.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r,Carmen Sylva k\u00f6z\u00e9piskola|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Liceul_Carmen_Sylva_m.htm"},{"sightId":1643,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional Constantin Diaconovici Loga","address":"Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 37","mapdata":"1|2000|1215","gps_lat":"45.7528292953","gps_long":"21.2344644293","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.cdloga.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_CD_Loga_2016.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Colegiul CD Loga 2016\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Colegiul_CD_Loga_2016.jpg\/512px-Colegiul_CD_Loga_2016.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_CD_Loga_2016.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Magyar Kir\u00e1lyi \u00c1llami F\u0151gimn\u00e1zium","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-allami-fogimnazium","note":"","history":"Az 1897-ben alap\u00edtott \u00e1llami f\u0151gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete Alp\u00e1r Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n 1902-1903 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. 1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok a tan\u00edt\u00e1si nyelvet magyarr\u00f3l rom\u00e1nra v\u00e1ltoztatt\u00e1k, \u00e9s Constantin Daicoviciu Loga nev\u00e9re nevezt\u00e9k \u00e1t.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, C. Diaconovici Loga nemzeti koll\u00e9gium|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Liceul_Loga_m.htm"},{"sightId":1644,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Prim\u0103ria","address":"Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 1","mapdata":"1|1099|1508","gps_lat":"45.7510418368","gps_long":"21.2267065786","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"12","homepage":"https:\/\/www.primariatm.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Prim%C4%83ria_Municipiului_Timi%C5%9Foara_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Prim\u0103ria Municipiului Timi\u015foara - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Prim%C4%83ria_Municipiului_Timi%C5%9Foara_-_panoramio.jpg\/512px-Prim%C4%83ria_Municipiului_Timi%C5%9Foara_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Prim%C4%83ria_Municipiului_Timi%C5%9Foara_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Kereskedelmi L\u00edceum, Oberhandelsschule, V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"egykori-kereskedelmi-liceum-oberhandelsschule-varoshaza","note":"","history":"Az els\u0151 kereskedelmi tanfolyamot n\u00e9met nyelven Franz Stiben tartotta 1838-ban. 1873-ban Wiessner elind\u00edtott egy m\u00e1sik kereskedelmi tanfolyamot magyar nyelven is. 1895-ben alakul meg a Kereskedelmi L\u00edceum amely 1899-t\u0151l \u00e1llami l\u00edceum lett. 1914-ben tett\u00e9k le az iskola \u00e9p\u00fclet\u00e9nek alapk\u00f6v\u00e9t, de a h\u00e1bor\u00fa miatt csup\u00e1n 1925-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel, \u00e9s 1929-ben vakolt\u00e1k be. Az iskola az 1919-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n lett rom\u00e1n tannyelv\u0171. Falai k\u00f6z\u00f6tt jelenleg a polg\u00e1rmesteri hivatal m\u0171k\u00f6dik."},{"sightId":1645,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Muzeul Castelul Huniazilor","address":"Pia\u0163a Huniade 1.","mapdata":"1|1147|1170","gps_lat":"45.7529990658","gps_long":"21.2270921677","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hunyadi-varkastely-Temesvar-848","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=216","picture":"\u003Ca title=\u0022Strainu, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castelul_Huniade_%C3%AEn_noiembrie_2014_(5).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Castelul Huniade \u00een noiembrie 2014 (5)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f4\/Castelul_Huniade_%C3%AEn_noiembrie_2014_%285%29.JPG\/512px-Castelul_Huniade_%C3%AEn_noiembrie_2014_%285%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Castelul_Huniade_%C3%AEn_noiembrie_2014_(5).JPG\u0022\u003EStrainu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Hunyadi-kast\u00e9ly","seolink":"hunyadi-kastely","note":"","history":"1872-ben Temes v\u00e1rmegye frissen kinevezett f\u0151isp\u00e1nja, Orm\u00f3s Zsigmond megalap\u00edtotta a D\u00e9l-magyarorsz\u00e1gi T\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s R\u00e9g\u00e9szeti T\u00e1rsas\u00e1got, \u00e9s elkezdte kutatni a B\u00e1ns\u00e1g t\u00f6rt\u00e9nelm\u00e9t. Mag\u00e1ngy\u0171jtem\u00e9nyeit a t\u00e1rsas\u00e1g m\u00fazeum\u00e1nak aj\u00e1nlotta fel, v\u00e9grendelet\u00e9ben pedig jelent\u0151s \u00f6sszeget hagyott a t\u00e1rsas\u00e1gnak. A T\u00f6rt\u00e9nelmi M\u00fazeumnak az \u00e9vek sor\u00e1n t\u00f6bb sz\u00e9khelye is volt, 1947-ben k\u00f6lt\u00f6zik be a Hunyadiak v\u00e1r\u00e1ba. Ennek t\u00f6bb oszt\u00e1lya van: r\u00e9g\u00e9szeti, t\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s term\u00e9szettudom\u00e1nyi (Kelet-Eur\u00f3pa legnagyobb mad\u00e1r- \u00e9s lepkegy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9vel \u00e9s k\u0151zetgy\u0171jtem\u00e9nnyel). K\u00e9t \u00e1lland\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sa k\u00f6z\u00fcl az egyik r\u00e9gi heged\u0171ket, a m\u00e1sik az inform\u00e1ci\u00f3s \u00e9s t\u00e1vk\u00f6zl\u00e9si technol\u00f3gia t\u00f6rt\u00e9net\u00e9t hivatott bemutatni.@\nAz \u00e9p\u00fclet az egykori K\u00e1roly R\u00f3bert kir\u00e1ly \u00e1ltal a 14. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00edttetett v\u00e1rkast\u00e9ly hely\u00e9n \u00e1ll. Ez Hunyadi J\u00e1nos tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt, aki 1443 - 1447 k\u00f6z\u00f6tt \u00e1talak\u00edttatta. Hunyadi J\u00e1nos 1441 \u00e1s 1456 k\u00f6z\u00f6tt Temesv\u00e1r f\u0151isp\u00e1nja volt. 1552-1716 k\u00f6z\u00f6tt, a t\u00f6r\u00f6k uralom alatt itt volt a t\u00f6r\u00f6k katonai parancsnoks\u00e1g sz\u00e9khelye. Ezut\u00e1n t\u00fcz\u00e9rs\u00e9gi kasz\u00e1rnya \u00e9s l\u0151szerrakt\u00e1r volt benne. Az 1849-es ostrom romm\u00e1 tette, \u00e9s 1856-ban fejezt\u00e9k be \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t a mai alakj\u00e1ban. A v\u00e1r k\u00e9tszintes n\u00e9gysz\u00f6glet\u0171 bels\u0151 udvaros \u00e9p\u00fclet, a f\u0151t\u00e9r mellett tal\u00e1lhat\u00f3. A v\u00e1rnak m\u00e1ra k\u00e9t olaszb\u00e1sty\u00e1ja \u00e9s egy tornya maradt meg.@\n2008-ban \u00e1sat\u00e1sok kezd\u0151dtek a kast\u00e9ly k\u00f6r\u00fcl \u00e9s a kast\u00e9lyudvarban. Itt bukkantak r\u00e1 a r\u00e9g\u00e9szek egy k\u00f6z\u00e9pkor kast\u00e9ly romjaira."},{"sightId":1646,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Muzeul de Art\u0103","address":"Pia\u021ba Unirii 1","mapdata":"1|1408|455","gps_lat":"45.7573803911","gps_long":"21.2293285848","religion":0,"oldtype":"11,15","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.muzeuldeartatm.ro\/","openinghours":"http:\/\/www.muzeuldeartatm.ro\/programul-muzeului\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=220","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Baroc.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Baroc\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b4\/Timisoara%2C_Palatul_Baroc.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Baroc.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Baroc.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Barokk palota, Volt v\u00e1rmegyeh\u00e1za,Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum","seolink":"barokk-palota-volt-varmegyehazaszepmuveszeti-muzeum","note":"","history":"A t\u00e9r d\u00e9li oldal\u00e1nak egyetlen 18. sz\u00e1zadbeli \u00e9p\u00fclete. 1733-ban \u00e9p\u00fclt meg a hely\u00e9n a s\u00f3hivatal \u00e9p\u00fclete. Ebb\u0151l alak\u00edtott\u00e1k ki a kamarah\u00e1zat, melynek nyugati sz\u00e1rnya foglalja mag\u00e1ba a s\u00f3hivatal \u00e9p\u00fclet\u00e9t. 1746 \u00e9s 1747 k\u00f6z\u00f6tt z\u00e1rt bels\u0151 udvaros \u00e9p\u00fclett\u00e9 alak\u00edtott\u00e1k. Ekkor az osztr\u00e1k birodalmi kamara ter\u00fcleti kirendelts\u00e9ge m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne. 1754-ben a polg\u00e1ri k\u00f6zigazgat\u00e1s c\u00e9ljaira rendezt\u00e9k be, a bels\u0151 kialak\u00edt\u00e1s\u00e1t is m\u00f3dos\u00edtott\u00e1k. A kamarai kincst\u00e1r szomsz\u00e9dos \u00e9p\u00fclet\u00e9t is ekkor \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00f6ssze vele. Az 1774-es \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s sor\u00e1n \u00fajabb sz\u00e1rnnyal b\u0151v\u00fclt, t\u00fckr\u00f6zve a r\u00e9gi sz\u00e1rnyat, \u00edgy m\u00e1r k\u00e9t darab z\u00e1rt bels\u0151 udvarral rendelkezett. Ezut\u00e1n nem sokkal v\u00e1rmegyeh\u00e1za c\u00e9lj\u00e1ra kezdt\u00e9k haszn\u00e1lni. A szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1n 1849 \u00e9s 1861 k\u00f6z\u00f6tt a Szerb Vajdas\u00e1g \u00e9s Temesi B\u00e1ns\u00e1g sz\u00e9khelye volt, majd \u00fajra v\u00e1rmegyeh\u00e1za lett. 1885 \u00e9s 1886 k\u00f6z\u00f6tt Jacques Klein \u00e9p\u00edt\u00e9sz elt\u00e1vol\u00edtotta az \u00e9p\u00fclet barokk elemeit, m\u00f3dos\u00edt\u00e1sai f\u0151k\u00e9nt a f\u0151homlokzatot \u00e9rintett\u00e9k. Ekkor bontott\u00e1k le a k\u00e9t udvart elv\u00e1laszt\u00f3 \u00e9p\u00fcletsz\u00e1rnyat is. 2006 \u00f3ta a Temesi M\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeumnak ad otthont.@\nSz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum:@\nAz els\u0151 festm\u00e9nyt 1879-ben jegyezt\u00e9k be a B\u00e1ns\u00e1gi M\u00fazeum lelt\u00e1r\u00e1ba. Ehhez csatlakoztak 1888 \u00e9s 1895 k\u00f6z\u00f6tt Orm\u00f3s Zsigmond, a m\u00fazeum egyik alap\u00edt\u00f3j\u00e1nak adom\u00e1nyai. 1943-ban a m\u00fazeum bek\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a Kult\u00farpalota egyik sz\u00e1rny\u00e1ba, 1947-ben pedig a Hunyadiak kast\u00e9ly\u00e1ba. 1987-ben a B\u00e1ns\u00e1gi M\u00fazeum sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti r\u00e9szlege bek\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a Barokk palota nyugati sz\u00e1rny\u00e1ba. 2006. janu\u00e1r 1-\u00e9n a r\u00e9szleg t\u00f6bb mint 8500 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1si t\u00e1rggyal Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeumm\u00e1 alakul.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Barokk palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Baroc_m.htm\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Muzeul_de_Arta_m.htm"},{"sightId":1647,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Bastionul Maria Theresia, Muzeul Na\u021bional al Banatului","address":"Bastionul Maria Theresia, Strada Martin Luther 4","mapdata":"1|1908|522","gps_lat":"45.7570168128","gps_long":"21.2335656429","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"98","homepage":"https:\/\/mnab.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-Terezia-bastya-Temesvar-1006","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bastion_Theresia_corp_A,_B,_C,_E.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bastion Theresia corp A, B, C, E\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3b\/Bastion_Theresia_corp_A%2C_B%2C_C%2C_E.jpg\/512px-Bastion_Theresia_corp_A%2C_B%2C_C%2C_E.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bastion_Theresia_corp_A,_B,_C,_E.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"M\u00e1ria Ter\u00e9zia-b\u00e1stya, B\u00e1ns\u00e1gi M\u00fazeum","seolink":"maria-terezia-bastya-bansagi-muzeum","note":"","history":"Temesv\u00e1rat Savoyai Jen\u0151 1716-ban foglalta vissza a t\u00f6r\u00f6kt\u0151l. Ezt k\u00f6vet\u0151en t\u00f6rt\u00e9nt meg Temesv\u00e1r er\u0151dv\u00e1ros\u00e1nak ki\u00e9p\u00edt\u00e9se, mely 1723-t\u00f3l 1765-ig tartott. Egy Vauban-rendszer\u0171 szab\u00e1lyos, csillag alaprajz\u00fa, kilenc f\u00fclesb\u00e1sty\u00e1val er\u0151d\u00edtett rendszer volt. Ezt k\u00e9t k\u00fcls\u0151 v\u00e9delmi vonal z\u00e1rta, k\u00f6z\u00f6tt\u00fck vizes\u00e1rokkal. Az er\u0151dv\u00e1rost h\u00e1rom kapun kereszt\u00fcl lehetett megk\u00f6zel\u00edteni. A b\u00e1sty\u00e1k a K\u00e1roly, Ferenc, Ter\u00e9zia, J\u00f3zsef, Hamilton, Kast\u00e9ly, Mercy, Eug\u00e9n \u00e9s Erzs\u00e9bet nevet viselt\u00e9k, \u00e9s volt B\u00e9csi, Petrovaradin \u00e9s Erd\u00e9ly kapu. 1892-ben kezdt\u00e9k meg az er\u0151drendszer lebont\u00e1s\u00e1t, ma m\u00e1r csak az 1730 \u00e9s 1735 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt M\u00e1ria Ter\u00e9zia-b\u00e1stya \u00e1ll. Itt m\u0171k\u00f6dik t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a falum\u00fazeum n\u00e9prajzi oszt\u00e1lya.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, M\u00e1ria Ter\u00e9zia b\u00e1stya|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Bastionul_m.htm"},{"sightId":1648,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Facultatea de Muzic\u0103 \u0219i Teatru","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii 1","mapdata":"1|1158|655","gps_lat":"45.7560962557","gps_long":"21.2272154364","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"75","homepage":"https:\/\/fmt.uvt.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Primaria_veche.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Primaria veche\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/09\/Timisoara%2C_Primaria_veche.jpg\/512px-Timisoara%2C_Primaria_veche.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Primaria_veche.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt v\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"volt-varoshaza","note":"","history":"A Jen\u0151 herceg t\u00e9ren 1731 \u00e9s 1734 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a katolikus (n\u00e9met) magisztr\u00e1tus sz\u00e1m\u00e1ra, mivel akkoriban csak katolikusok lakhattak a Belv\u00e1rosban. (Az ortodoxoknak megvolt a saj\u00e1t magisztr\u00e1tusuk a Gy\u00e1rv\u00e1rosban.). 1735-ben m\u00e1r itt, a n\u00e9met v\u00e1rosh\u00e1z\u00e1n v\u00e1lasztott\u00e1k \u00fajra Peter Solderer polg\u00e1rmestert. Ut\u00f3lag renesz\u00e1nsz homlokzatot kapott. A v\u00e1rosh\u00e1za 1949-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt ebben az \u00e9p\u00fcletben.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, R\u00e9gi v\u00e1rosh\u00e1za|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Primaria_Veche_m.htm"},{"sightId":1649,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Teatrul Na\u021bional Timi\u0219oara","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|1001|996","gps_lat":"45.7541344653","gps_long":"21.2258785896","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nemzeti-Szinhaz-Temesvar-2533","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Dan Mihai Pitea, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Opera_din_Timi%C8%99oara_(Teatrul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Opera din Timi\u0219oara (Teatrul Na\u021bional \u201eMihai Eminescu\u201d)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/Opera_din_Timi%C8%99oara_%28Teatrul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D%29.JPG\/512px-Opera_din_Timi%C8%99oara_%28Teatrul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Opera_din_Timi%C8%99oara_(Teatrul_Na%C8%9Bional_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D).JPG\u0022\u003EDan Mihai Pitea\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Ferenc J\u00f3zsef Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"egykori-ferenc-jozsef-szinhaz","note":"","history":"1872 \u00e9s 1875 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel Ferdinand Fellner \u00e9s Hermann Helmer \u00e9p\u00edt\u00e9szek b\u00e9csi irod\u00e1j\u00e1ban k\u00e9sz\u00fclt tervek alapj\u00e1n neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban. Eredetileg Ferenc J\u00f3zsef nev\u00e9t viselte. Az \u00e9p\u00fcletben b\u00e1l- \u00e9s hangverenyterem, sz\u00e1lloda, k\u00e1v\u00e9h\u00e1z \u00e9s \u00e9tterem is helyt kapott. A n\u00e9met \u00e9s magyar t\u00e1rsulat haszn\u00e1lta k\u00f6z\u00f6sen, majd 1885-t\u0151l \u00e1lland\u00f3 magyar t\u00e1rsulata lett. 1880-ban le\u00e9gett, de ezut\u00e1n m\u00e9g eredeti form\u00e1j\u00e1ban \u00fajult meg.@\n1920-ban ism\u00e9t le\u00e9gett \u00e9s csak 1928-ban \u00faj\u00edtott\u00e1k fel Marcu Duiliu tervei alapj\u00e1n neobiz\u00e1nci st\u00edlusban, mely sor\u00e1n bels\u0151 berendez\u00e9se kicser\u00e9l\u0151d\u00f6tt \u00e9s a k\u00fclseje is elvesztette kor\u00e1bbi arculat\u00e1t. Ekkor ker\u00fclt a homlokzata el\u00e9 ez a maszk, ami m\u00f6g\u00f6tt ott van, szinte \u00e9rintetlen\u00fcl, az eredeti homlokzat.@\nAz \u00e9p\u00fcletben folynak a Rom\u00e1n Opera \u00e9s a Mihai Eminescu Rom\u00e1n Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z el\u0151ad\u00e1sai, a hajdani b\u00e1lteremben pedig az \u00c1llami N\u00e9met, \u00e9s a Cs\u00edky Gergely Magyar Sz\u00ednh\u00e1z el\u0151ad\u00e1sai.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, A M\u0171vel\u0151d\u00e9si Palota, sz\u00ednh\u00e1z \u00e9s opera|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Teatrul_m.htm"},{"sightId":1650,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biroul Informare-Recrutare Timi\u0219","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii 7","mapdata":"1|1067|722","gps_lat":"45.7557804842","gps_long":"21.2264574822","religion":0,"oldtype":"93,20","newtype":"20","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cazinoul_Militar_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cazinoul Militar Timisoara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/da\/Cazinoul_Militar_Timisoara.jpg\/512px-Cazinoul_Militar_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cazinoul_Militar_Timisoara.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori katonai kaszin\u00f3","seolink":"egykori-katonai-kaszino","note":"","history":"\u00c9p\u00edt\u00e9se 1744-ben kezd\u0151d\u00f6tt. 1775-ben adt\u00e1k \u00e1t \u00e9s a kaszin\u00f3 d\u00edszteremben tartott\u00e1k a h\u00edres tiszti b\u00e1lokat. Az \u00e9p\u00fcletre k\u00e9s\u0151bb emeletet h\u00faztak, \u00e9s kieg\u00e9sz\u00edtett\u00e9k egy nagym\u00e9ret\u0171 terasszal is.@\n1924-ben itt tartott\u00e1k a R\u00f3zsa ki\u00e1ll\u00edt\u00e1st, amelyen el\u0151sz\u00f6r mutatt\u00e1k be a fekete \u00e9s k\u00e9k r\u00f3zs\u00e1t. Falai k\u00f6z\u00f6tt 1996 \u00f3ta m\u00fazeum \u00e9s a Katonai k\u00f6r m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Katonai kaszin\u00f3|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Cazinou_m.htm"},{"sightId":1651,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul 3 August 1919 1.","mapdata":"2|340|908","gps_lat":"45.7565320922","gps_long":"21.2418397916","religion":0,"oldtype":"95,53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hungaria-furdo--kesobb-Neptun-kozfurdo--Temesvar-1758","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Radufan, Radu Trifan, CC BY-SA 3.0 <http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BaileNeptunTimisoara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022BaileNeptunTimisoara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/04\/BaileNeptunTimisoara.jpg\/512px-BaileNeptunTimisoara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BaileNeptunTimisoara.jpg\u0022\u003ERadufan, Radu Trifan\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Hung\u00e1ria-f\u00fcrd\u0151 ","seolink":"egykori-hungaria-furdo","note":"","history":"1906 k\u00f6r\u00fcl Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3, a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze tervezte a b\u00e9rh\u00e1zat, melynek f\u00f6ldszintj\u00e9n modern k\u00f6zf\u00fcrd\u0151t helyezett el. Szauna, g\u0151zf\u00fcrd\u0151, massz\u00e1zs \u00e9s k\u00fcl\u00f6nf\u00e9le k\u00e1df\u00fcrd\u0151k is el\u00e9rhet\u0151ek voltak. K\u00e9s\u0151bb Neptun-k\u00f6zf\u00fcrd\u0151 lett a neve.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Neptun k\u00f6zf\u00fcrd\u0151|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Baia_Neptun_m.htm"},{"sightId":1652,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Br\u00fcck","address":"Pia\u021ba Unirii","mapdata":"1|1332|449","gps_lat":"45.7574201655","gps_long":"21.2287840177","religion":0,"oldtype":"53,72","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Br%C3%BCck.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa Br\u00fcck\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f5\/Timisoara%2C_Casa_Br%C3%BCck.jpg\/256px-Timisoara%2C_Casa_Br%C3%BCck.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Br%C3%BCck.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Br\u00fcck-h\u00e1z","seolink":"bruck-haz","note":"","history":"1910-ben a Br\u00fcck csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette szecesszi\u00f3s-eklektikus st\u00edlusban Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n. F\u00f6ldszintj\u00e9n gy\u00f3gyszert\u00e1r foglalt helyet.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Br\u00fcck h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Casa_Bruck_m.htm"},{"sightId":1653,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Florimund Mercy 7","mapdata":"1|1332|496","gps_lat":"45.7571063584","gps_long":"21.2287621189","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Emmer.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa Emmer\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/05\/Timisoara%2C_Casa_Emmer.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_Emmer.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Emmer.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Emmer-h\u00e1z","seolink":"emmer-haz","note":"","history":"1908-ban szecesszi\u00f3s-eklektikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Emmer h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Casa_Emmer_m.htm "},{"sightId":1654,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biblioteca Academiei, Casa Orm\u00f3s","address":"Strada Episcop Augustin Pacha 7","mapdata":"1|1441|516","gps_lat":"45.7569671246","gps_long":"21.2296863930","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"76","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Ormos.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa Ormos\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/89\/Timisoara%2C_Casa_Ormos.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_Ormos.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Ormos.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Orm\u00f3s-h\u00e1z, a Temes V\u00e1rmegyei T\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s R\u00e9g\u00e9szeti T\u00e1rsulat egykori m\u00fazeuma","seolink":"ormos-haz-a-temes-varmegyei-tortenelmi-es-regeszeti-tarsulat-egykori-muzeuma","note":"","history":"1891-ben a kor\u00e1bbi Welauer h\u00e1z \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel j\u00f6tt l\u00e9tre, annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy be tudja fogadni az 1872-ben, Orm\u00f3s Zsigmond, Temes v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja \u00e1ltal alap\u00edtott T\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s R\u00e9g\u00e9szeti T\u00e1rsulat gy\u0171jtem\u00e9nyeit. Az \u00e1ltala \u00f6sszegy\u0171jt\u00f6tt t\u00e1rgyak k\u00e9pezik a B\u00e1ns\u00e1gi M\u00fazeum alapj\u00e1t. 1941-t\u0151l itt m\u00fak\u00f6d\u00f6tt a K\u00f6zk\u00f6nyvt\u00e1r, 1953-t\u00f3l pedig a Rom\u00e1n Akad\u00e9mia K\u00f6nyvt\u00e1ra. Eredeti domborm\u0171vei k\u00fcz\u00fcl csup\u00e1n Minerv\u00e1\u00e9 maradt meg az ut\u00f3kor sz\u00e1m\u00e1ra.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Akad\u00e9miai k\u00f6nyvt\u00e1r, Orm\u00f3s h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Biblioteca_Academiei_m.htm"},{"sightId":1655,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Casa Prin\u021bului Eugeniu de Savoya","address":"Strada Eugeniu de Savoya 24","mapdata":"1|1027|515","gps_lat":"45.7569696621","gps_long":"21.2261264525","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Eugeniu_de_Savoya.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa Eugeniu de Savoya\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8f\/Timisoara%2C_Casa_Eugeniu_de_Savoya.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_Eugeniu_de_Savoya.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Eugeniu_de_Savoya.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Savoyai Jen\u0151-h\u00e1z","seolink":"savoyai-jeno-haz","note":"","history":"Ezt a h\u00e1zat a 19. sz\u00e1zad el\u0151 fel\u00e9ben a Forforoza kapu hely\u00e9re \u00e9p\u00edtett\u00e9k, amin kerest\u00fcl 1716-ban a Savoyai Jen\u0151 vezette osztr\u00e1k csapatok bet\u00f6rtek Temesv\u00e1rra, \u00e9s ki\u0171zt\u00e9k a t\u00f6r\u00f6k\u00f6ket. Az 1817-es v\u00e1rosrendez\u00e9s alkalm\u00e1val bontott\u00e1k le a kaput.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Szavoia herceg h\u00e1za|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Casa_Savoia_m.htm"},{"sightId":1656,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalier\u0103 Timi\u015foara","address":"Strada Proclama\u021bia de la Timi\u0219oara","mapdata":"1|1617|680","gps_lat":"45.7559853924","gps_long":"21.2311818321","religion":0,"oldtype":"50,83","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Deschan.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Deschan\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Timisoara%2C_Palatul_Deschan.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Deschan.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Deschan.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Deschan-palota","seolink":"deschan-palota","note":"","history":"1735-ben Deschan tan\u00e1csos \u00e9p\u00edttette klasszicista st\u00edlusban. A csal\u00e1d eredetileg francia sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa volt, de k\u00e9s\u0151bb felvette a Deschan de Hansen nevet. K\u00e9s\u0151bb a Temesv\u00e1ri Baz\u00e1r k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletbe.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Dejan palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Dejan_m.htm"},{"sightId":1657,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Mercy","address":"Strada Proclama\u021bia de la Timi\u0219oara 7","mapdata":"1|1689|684","gps_lat":"45.7559549081","gps_long":"21.2317803019","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_contelui_de_Mercy.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa contelui de Mercy\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f9\/Timisoara%2C_Casa_contelui_de_Mercy.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_contelui_de_Mercy.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_contelui_de_Mercy.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Mercy-h\u00e1z","seolink":"mercy-haz","note":"","history":"T\u00e9vesen \u00fagy hitt\u00e9k, hogy ebben a h\u00e1zban lakott Claudius Florimund Mercy, a Temesi B\u00e1ns\u00e1g els\u0151 korm\u00e1nyz\u00f3ja. A v\u00e1ros 1758-as tervrajz\u00e1n ezen a r\u00e9szen egy csoport h\u00e1z l\u00e1that\u00f3, az el\u0151tt\u00fck l\u00e9v\u0151 l\u00e9r pedig Mercy nevet vislete. Amikor ez a h\u00e1z \u00e9p\u00fclt, a korm\u00e1nyz\u00f3 m\u00e1r nem \u00e9lt, mert a P\u00e1rma melletti csat\u00e1ban 1734-ben elesett.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Mercy h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Casa_Mercy_m.htm"},{"sightId":1658,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Casa cu Atlan\u021bi","address":"Strada Victor Vlad Delamarina 1","mapdata":"1|1095|831","gps_lat":"45.7551402265","gps_long":"21.2266932476","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_Atlanti_(4).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa cu Atlanti (4)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d2\/Timisoara%2C_Casa_cu_Atlanti_%284%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_cu_Atlanti_%284%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_Atlanti_(4).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Atlaszos h\u00e1z","seolink":"atlaszos-haz","note":"","history":"A b\u00e9rh\u00e1zat 1812-ben klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00edttette Toma Naum Makri keresked\u0151. T\u0151le l\u00e1nya \u00f6r\u00f6k\u00f6lte, aki egy szerb f\u00e9rfihez ment hozz\u00e1. K\u00e9s\u0151bb a h\u00e1zat felaj\u00e1nlotta a szerb k\u00f6z\u00f6ss\u00e9gnek. T\u0151l\u00fck a Szerb egyh\u00e1z tulajdon\u00e1ba ment \u00e1t, majd 1966-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n Baumhorn Lip\u00f3t \u00e1talak\u00edtotta, akkor ker\u00fcltek homlokzat\u00e1ra az atlasz pilaszterek, amelyekr\u0151l az \u00e9p\u00fclet a nev\u00e9t kapta.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Atantos h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Casa_Atlanti_m.htm"},{"sightId":1659,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Palatul Weiss","address":"Strada Sf\u00e2ntul Ioan 1","mapdata":"1|890|1004","gps_lat":"45.7540231409","gps_long":"21.2250193113","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Weiss.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Weiss\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d0\/Palatul_Weiss.jpg\/512px-Palatul_Weiss.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Weiss.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Weiss-palota","seolink":"weiss-palota","note":"","history":"1912-ben \u00e9p\u00fclt a Weiss csal\u00e1d b\u00e9rh\u00e1z\u00e1nak. Az \u00e9p\u00fcletet az Arnold Merbl Co.t\u00e1rsas\u00e1g tervezte, az oromfalat pedig Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Weiss palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Weiss_m.htm"},{"sightId":1660,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Lloyd","address":"Pia\u021ba Victoriei 2","mapdata":"1|909|1072","gps_lat":"45.7536203545","gps_long":"21.2251707858","religion":0,"oldtype":"85,81,53","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Lloyd-palota-es-kavehaza-Temesvar-3926","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Temesv%C3%A1r_-_A_korz%C3%B3_(vagy_Lloyd-sor)_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Temesv\u00e1r - A korz\u00f3 (vagy Lloyd-sor) - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/Temesv%C3%A1r_-_A_korz%C3%B3_%28vagy_Lloyd-sor%29_-_panoramio.jpg\/512px-Temesv%C3%A1r_-_A_korz%C3%B3_%28vagy_Lloyd-sor%29_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Temesv%C3%A1r_-_A_korz%C3%B3_(vagy_Lloyd-sor)_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Lloyd-palota","seolink":"lloyd-palota","note":"","history":"Ma a Politechnikai egyetem rektor\u00e1tusa.@\nA Lloyd sor (mai nev\u00e9n Pia\u021ba Victoriei) k\u00e9t viszonylag hossz\u00fa s\u00e9t\u00e1nyb\u00f3l \u00e1ll, k\u00f6z\u00f6tt\u00fck parkos\u00edtott r\u00e9sszel. A nyugati s\u00e9t\u00e1ny hajdan\u00e1n a polg\u00e1ri csal\u00e1dok korz\u00f3ja volt, eleg\u00e1ns \u00e9ttermekkel \u00e9s \u00fczletekkel. Mindk\u00e9t s\u00e9t\u00e1nyt az osztr\u00e1k-magyar kiegyez\u00e9s ut\u00e1n felh\u00fazott impoz\u00e1ns b\u00e9rh\u00e1zak \u00e9s \u00e9p\u00fclett\u00f6mb\u00f6k szeg\u00e9lyezt\u00e9k. Ilyen \u00e9p\u00fclet a Lloyd-palota, amely egy 1912-ben \u00e9p\u00fclt h\u00e1romemeletes szecesszi\u00f3s h\u00e1z. A Lloyd's angol biztos\u00edt\u00f3 t\u00e1rsas\u00e1g \u00e9p\u00edttette Baumhorn Lip\u00f3t tervei alapj\u00e1n. F\u00f6ldszintj\u00e9n a Caf\u00e9 Loyds kapott helyet, els\u0151 emelet\u00e9n a biztos\u00edt\u00f3t\u00e1rsas\u00e1g irod\u00e1i \u00e9s gabonat\u0151zsde m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. A fels\u0151 emeleteken luxuslak\u00e1sok foglaltak helyet. A k\u00e1v\u00e9h\u00e1z ma is m\u0171k\u00f6dik, f\u00f6l\u00f6tte a M\u0171szaki Egyetem rektori hivatala tal\u00e1lhat\u00f3 ma.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Lloyd palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Lloyd_m.htm"},{"sightId":1661,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul L\u00f6ffler","address":"Pia\u021ba Victoriei 1","mapdata":"1|1008|1123","gps_lat":"45.7532487907","gps_long":"21.2259616925","religion":0,"oldtype":"16,53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pia\u021ba Victoriei - panoramio (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/67\/Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_%283%29.jpg\/512px-Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_(3).jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"L\u00f6ffler-palota","seolink":"loffler-palota","note":"","history":"1912-1913 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtette Leopold L\u00f6ffler v\u00e1llalkoz\u00f3. C\u00e9g\u00e9nek sz\u00e9khelye, valamint saj\u00e1t maga \u00e9s h\u00e1rom fia lak\u00e1sa volt egyben.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, L\u00f6ffler palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Loffler_m.htm"},{"sightId":1662,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|898|1140","gps_lat":"45.7532084182","gps_long":"21.2250355692","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara_Victoriei_(4).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara Victoriei (4)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a7\/Timisoara_Victoriei_%284%29.jpg\/512px-Timisoara_Victoriei_%284%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara_Victoriei_(4).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Neuhausz-palota","seolink":"neuhausz-palota","note":"","history":"A Lloyd-palota mellett \u00e1ll a Neuhausz-palota n\u00e9gyszintes \u00e9p\u00fclete. \n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Neuhausz palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Neuhausz_m.htm"},{"sightId":1663,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Merbl","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|889|1170","gps_lat":"45.7530392474","gps_long":"21.2249441471","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Merbl.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Merbl\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d5\/Palatul_Merbl.jpg\/512px-Palatul_Merbl.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Merbl.jpg\u0022\u003ESee page for author\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Merbl-palota","seolink":"merbl-palota","note":"","history":"Merbl Arnold tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt. \u0150 vezette az Arnold Merbl Co. c\u00e9get, amely orsz\u00e1gos h\u00edrn\u00e9vre tett szert.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Palatul Marbl|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Marbl_m.htm"},{"sightId":1664,"townId":66,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|857|1258","gps_lat":"45.7525725616","gps_long":"21.2246854006","religion":0,"oldtype":"53,81","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Aisano, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Temesvar,_Palais_Dauerbach_2.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Temesvar, Palais Dauerbach 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/85\/Temesvar%2C_Palais_Dauerbach_2.jpeg\/512px-Temesvar%2C_Palais_Dauerbach_2.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Temesvar,_Palais_Dauerbach_2.jpeg\u0022\u003EAisano\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Dauerbach-palota","seolink":"dauerbach-palota","note":"","history":"1912-13-ban Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3, a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00edtett\u00e9k szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. \u00c9p\u00edttet\u0151je, Dauerbach Gy\u00f6rgy luxus b\u00e9rh\u00e1znak sz\u00e1nta. A f\u00f6ldszintj\u00e9n kapott helyet a Palace \u00e9tterem \u00e9s k\u00e1v\u00e9z\u00f3.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Dauerbach palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Dauerbach_m.htm"},{"sightId":1665,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Camera de Comer\u021b Industrie \u0219i Agricultur\u0103 Timi\u0219","address":"Pia\u021ba Victoriei 3","mapdata":"1|965|1257","gps_lat":"45.7525048989","gps_long":"21.2255486723","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"16","homepage":"http:\/\/www.cciat.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pia\u021ba Victoriei - panoramio (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fa\/Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_%282%29.jpg\/512px-Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C8%9Ba_Victoriei_-_panoramio_(2).jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kereskedelmi \u00e9s Iparkamara","seolink":"kereskedelmi-es-iparkamara","note":"","history":"A temesv\u00e1ri Kereskedelmi, Ipar \u00e9s Agr\u00e1rkamara 1850-ben alakult cs\u00e1sz\u00e1ri rendelet alapj\u00e1n. M\u0171k\u00f6d\u00e9se 1949 \u00e9s 1990 k\u00f6z\u00f6tt sz\u00fcnetelt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Kereskedelmi \u00e9s Iparkamara|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Camera_Comert_m.htm"},{"sightId":1666,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|830|1347","gps_lat":"45.7519992493","gps_long":"21.2244432468","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Hilt-Vogel.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Hilt-Vogel\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bf\/Palatul_Hilt-Vogel.jpg\/512px-Palatul_Hilt-Vogel.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Hilt-Vogel.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Hilt-Vogel palota","seolink":"hilt-vogel-palota","note":"","history":"1912 - 1913 k\u00f6z\u00f6tt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Hilt-Vogel palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Hilt_m.htm"},{"sightId":1667,"townId":66,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Victoriei 8","mapdata":"1|802|1399","gps_lat":"45.7517029035","gps_long":"21.2241959386","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Szechenyi_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Szechenyi 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e4\/Palatul_Szechenyi_1.jpg\/512px-Palatul_Szechenyi_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Szechenyi_1.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9chenyi-palota","seolink":"szechenyi-palota","note":"","history":"1900 \u00e9s 1914 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtette a Sz\u00e9ch\u00e9nyi t\u00e1rsas\u00e1g, Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Sz\u00e9chenyi palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Szechenyi_m.htm"},{"sightId":1668,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Evlia Celebi (P\u0103ltini\u0219) 2","mapdata":"3|3288|1237","gps_lat":"45.7440341444","gps_long":"21.2282089389","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"T\u00f6r\u00f6k h\u00e1z","seolink":"torok-haz","note":"","history":"Erzs\u00e9betv\u00e1rosban, az Evlija Cselebi utc\u00e1ban \u00e1ll az \u00fagynevezett \u201et\u00f6r\u00f6k h\u00e1z\u201d, amelynek m\u00e1ra m\u00e1r csak a pinc\u00e9je eredeti. Az egykori h\u00e1zat a 16\u201317. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00edtett\u00e9k, amikor Temesv\u00e1r az Oszm\u00e1n Birodalom r\u00e9sze volt. A h\u00e1z 1759-63 k\u00f6z\u00f6tt az irgalmas rend tulajdon\u00e1t k\u00e9pezte.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, A t\u00f6r\u00f6k h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Casa_Turceasca_m.htm"},{"sightId":1669,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Rom\u00e2nilor, Bulevardul 3 August 1919 ","mapdata":"2|1116|764","gps_lat":"45.7574763608","gps_long":"21.2484170176","religion":0,"oldtype":"53,81","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosi-Polgari-Menhazalap-gyarvarosi-berhaza-Temesvar-1760","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Gratziela Ciortuz, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Traian_latura_spre_str._Stefan_cel_Mare.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Piata Traian latura spre str. Stefan cel Mare\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/04\/Piata_Traian_latura_spre_str._Stefan_cel_Mare.jpg\/512px-Piata_Traian_latura_spre_str._Stefan_cel_Mare.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Traian_latura_spre_str._Stefan_cel_Mare.jpg\u0022\u003EGratziela Ciortuz\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rosi Polg\u00e1ri Menh\u00e1zalap b\u00e9rh\u00e1za","seolink":"varosi-polgari-menhazalap-berhaza","note":"","history":"1908-ban a menh\u00e1zalap \u00e9p\u00edttette, hogy bev\u00e9teli forr\u00e1shoz jusson j\u00f3t\u00e9kony c\u00e9ljai finansz\u00edroz\u00e1s\u00e1ra. Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3, a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze tervezte. F\u00f6ldszintj\u00e9n \u00e9tterem, emeletein b\u00e9rlak\u00e1sok foglaltak helyet. A neorom\u00e1n Millenniumi templom fel\u00f6li oldala neorom\u00e1n st\u00edlus\u00fa, m\u00e1sik homlokzata szecesszi\u00f3s lett."},{"sightId":1670,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Alexandru Pisica","address":"Strada Johann Nepomuk Preyer 2","mapdata":"3|735|1296","gps_lat":"45.7437158415","gps_long":"21.2063278607","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Piszka-Sandor-berpalotaja-Temesvar-3927","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Architect: K\u00e1roly Bonn (1846\u20131920)\nPhoto: Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Alexandru_Pisica.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Alexandru Pisica\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4e\/Timisoara%2C_Palatul_Alexandru_Pisica.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Alexandru_Pisica.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Alexandru_Pisica.jpg\u0022\u003EArchitect: K\u00e1roly Bonn (1846\u20131920)Photo: Turbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Piszka S\u00e1ndor b\u00e9rpalot\u00e1ja","seolink":"piszka-sandor-berpalotaja","note":"","history":"A magyaros szecesszi\u00f3 st\u00edlus\u00e1t viseli mag\u00e1n."},{"sightId":1671,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Gheorghe Laz\u0103r nr. 1","mapdata":"1|1231|434","gps_lat":"45.7574502318","gps_long":"21.2279000262","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kereskedelmi-bank-epulete-Temesvar-1751","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Miksa_Steiner.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Miksa Steiner\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0a\/Timisoara%2C_Palatul_Miksa_Steiner.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Miksa_Steiner.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Miksa_Steiner.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Kereskedelmi Bank, Steiner Miksa-palota","seolink":"egykori-kereskedelmi-bank-steiner-miksa-palota","note":"","history":"1906-1908 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 tervei alapj\u00e1n szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. A bank a f\u00f6ldszinten m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, f\u00f6l\u00f6tte b\u00e9rlak\u00e1sok kaptak helyet. \u00c9p\u00edttet\u0151je a gazdag keresked\u0151 Steiner Miksa volt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Lesz\u00e1m\u00edt\u00f3 Bank|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Banca_Scont_m.htm"},{"sightId":1672,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Apelor","address":"Pia\u021ba Sf\u00e2nta Maria","mapdata":"3|2277|373","gps_lat":"45.7492406144","gps_long":"21.2194867995","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Apelor_2018_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Apelor 2018 (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/73\/Timisoara%2C_Palatul_Apelor_2018_%281%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Apelor_2018_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Apelor_2018_(1).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"A Temes-B\u00e9gav\u00f6lgyi v\u00edzszab\u00e1lyoz\u00f3 t\u00e1rsulat egykori palot\u00e1ja","seolink":"a-temes-begavolgyi-vizszabalyozo-tarsulat-egykori-palotaja","note":"","history":"A Tisza baloldali mell\u00e9kfoly\u00f3ja, a B\u00e9ga, 254 km hossz\u00fa. El\u0151sz\u00f6r Mercy Ferenc 1718-ban kezdte el a mocsarak lecsapol\u00e1s\u00e1t \u00e9s a foly\u00f3 szab\u00e1lyoz\u00e1s\u00e1t. Temesv\u00e1rt\u00f3l Klekig 70 km hossz\u00fa csatorn\u00e1t \u00e1sott, \u00e9s hozz\u00e1 10 km hossz\u00fa t\u00e1pcsatorn\u00e1t, \u00edgy a B\u00e9ga haj\u00f3zhat\u00f3v\u00e1 v\u00e1lt. 1871-ben alakult a Temes-B\u00e9gav\u00f6lgyi v\u00edzszab\u00e1lyoz\u00e1si t\u00e1rsulat. Palot\u00e1j\u00e1t Baumhorn Lip\u00f3t tervezte.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, A Temes-B\u00e9gav\u00f6lgyi v\u00edzszab\u00e1lyoz\u00f3 t\u00e1rsulat palot\u00e1ja|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Palatul_Apei_m.htm"},{"sightId":1673,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Po\u0219ta Mare","address":"Bulevardul Revolu\u021biei din 1989 2","mapdata":"1|2025|787","gps_lat":"45.7553706629","gps_long":"21.2346835369","religion":0,"oldtype":"64","newtype":"64","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elisabeth Packi, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Postpalais.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Postpalais\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3d\/Postpalais.JPG\/512px-Postpalais.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Postpalais.JPG\u0022\u003EElisabeth Packi\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Postapalota","seolink":"postapalota","note":"","history":"1911 \u00e9s 1914 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, eklektikus elemekkel. Tervez\u0151je Alp\u00e1r Ign\u00e1c.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The Postal Office|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/Revolu%C8%9Biei+din+1989\/2"},{"sightId":1674,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada General Praporgescu 2","mapdata":"1|1305|781","gps_lat":"45.7553893439","gps_long":"21.2285841796","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Kossak.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa Kossak\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/da\/Timisoara%2C_Casa_Kossak.jpg\/256px-Timisoara%2C_Casa_Kossak.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Kossak.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Koss\u00e1k J\u00f3zsef h\u00e1za, Klapka Gy\u00f6rgy sz\u00fcl\u0151h\u00e1za","seolink":"kossak-jozsef-haza-klapka-gyorgy-szulohaza","note":"","history":"Klapka Gy\u00f6rgy 1820. \u00e1prilis 6-\u00e1n ebben a h\u00e1zban sz\u00fcletett. A h\u00e1z fal\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bla l\u00e1that\u00f3 ennek eml\u00e9k\u00e9re.@\nA h\u00e1z 1823. augusztus 28-\u00e1n a Klapka J\u00f3zsef, Klapka Gy\u00f6rgy atyja nev\u00e9re ker\u00fclt. Addig els\u0151 neje: D\u00e1vid Ter\u00e9zia \u00e9s az \u0151 k\u00f6z\u00f6s tulajdonuk volt. Klapka J\u00f3zsef els\u0151 neje 1817-ben halt meg. Klapka ezt a h\u00e1zat 1829-ben eladta Hertelendy Miks\u00e1nak. A Hertelendyek \u00e9p\u00edtett\u00e9k az udvari \u00e9p\u00fcletr\u00e9szeket; a Hertelendyek birtok\u00e1ban maradt 1859-ig, amikor Pumrner M\u00e1ty\u00e1s birtok\u00e1ba ment \u00e1t. 1894-ben v\u00e1s\u00e1rolta meg Koss\u00e1k J\u00f3zsef, a v\u00e1ros egyik legh\u00edresebb f\u00e9nyk\u00e9p\u00e9sze, aki az addig egy emeletes \u00e9p\u00fcletre a m\u00e1sodik emeletet rakatta, az eg\u00e9sz \u00e9p\u00fcletet renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e1talak\u00edttatta. Az \u00e9p\u00edt\u00e9sz a 2. emelet k\u00fcls\u0151 falazat\u00e1ba t\u00e1bl\u00e1t helyezett el, a k\u00f6vetkez\u0151 felirattal: \u00c9p\u00edtette Reiter Ede 1894. \n&\nheritageoftimisoara.ro: Josef Kossak House|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/General+Praporgescu\/2\nreal-j.mtak.hu|http:\/\/real-j.mtak.hu\/10647\/1\/MTA_TortenelmiRegeszetiErtesito_1917.pdf\nbagyinszki.eu: Temesv\u00e1r \u2013 Klapka Gy\u00f6rgy sz\u00fcl\u0151h\u00e1za|https:\/\/bagyinszki.eu\/archives\/3771"},{"sightId":1675,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Coriolan Brediceanu 2","mapdata":"1|1109|643","gps_lat":"45.7561525814","gps_long":"21.2268276022","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022L\u00e1szl\u00f3 Sz\u00e9kely\n, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_de_Credit.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Bancii de Credit\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/68\/Timisoara%2C_Palatul_Bancii_de_Credit.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Bancii_de_Credit.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_de_Credit.jpg\u0022\u003EL\u00e1szl\u00f3 Sz\u00e9kely\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt \u00c1ltal\u00e1nos Hitelbank","seolink":"volt-altalanos-hitelbank","note":"","history":"Az \u00e9p\u00fclet hely\u00e9n \u00e1llt a ferences rend 1733 \u00e9s 1736 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt barokk temploma, amely a v\u00e1ros egyik legr\u00e9gibb temploma volt. 1911-ben bontott\u00e1k le szerkezeti okokb\u00f3l illetve mert a k\u00f6rutat akkor alak\u00edtott\u00e1k ki. A hitelbank \u00e9p\u00fclet\u00e9t Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervezte magyar szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, \u00e9s 1912-ben k\u00e9sz\u00fclt el.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The Credit Bank|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/Coriolan+Brediceanu\/2"},{"sightId":1676,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii 6","mapdata":"1|1294|254","gps_lat":"45.7584877184","gps_long":"21.2284120650","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C5%A3a_Unirii_-_panoramio_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pia\u0163a Unirii - panoramio (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/97\/Pia%C5%A3a_Unirii_-_panoramio_%283%29.jpg\/512px-Pia%C5%A3a_Unirii_-_panoramio_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C5%A3a_Unirii_-_panoramio_(3).jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Weisz Lajos h\u00e1za, Oroszl\u00e1nos h\u00e1z","seolink":"weisz-lajos-haza-oroszlanos-haz","note":"","history":"Weisz S\u00e1ndor nagykeresked\u0151 1871-ben jutott a h\u00e1z birtok\u00e1ba. Ekkor m\u00e9g a main\u00e1l j\u00f3val egyszer\u0171bb kin\u00e9zet\u0171 h\u00e1z volt. Itt volt a Weist S\u00e1ndor \u00e9s fia t\u00e1rsas\u00e1g sz\u00e9khelye is. Egyik fia, Weisz Lajos alak\u00edttatta mai form\u00e1j\u00e1ra 1905 \u00e9s 1906 k\u00f6z\u00f6tt.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Lajos Weisz House|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/Unirii\/6"},{"sightId":1677,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Alba Iulia 1","mapdata":"1|1111|884","gps_lat":"45.7547456132","gps_long":"21.2268427838","religion":0,"oldtype":"53,83","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_Flori.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa cu Flori\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1d\/Timisoara%2C_Casa_cu_Flori.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_cu_Flori.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_Flori.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Vir\u00e1gos h\u00e1z, M\u00fchle Vilmos h\u00e1za","seolink":"viragos-haz-muhle-vilmos-haza","note":"","history":"M\u00fchle Vilmos, a v\u00e1ros h\u00edres kert\u00e9sze 1902-ben \u00e9p\u00edttette fel a h\u00e1zat. A h\u00e1zban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a csal\u00e1d vir\u00e1g \u00e9s kert\u00e9szeti \u00e1ruh\u00e1za. Hal\u00e1la ut\u00e1n feles\u00e9ge, Jozefina \u00e9s fia, \u00c1rp\u00e1d vitt\u00e9k tov\u00e1bb a csal\u00e1di v\u00e1llalkoz\u00e1st.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The House with Flowers|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/Alba+Iulia\/1"},{"sightId":1678,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Banat Palace","address":"Strada Episcop Augustin Pacha 1","mapdata":"1|1403|726","gps_lat":"45.7557041630","gps_long":"21.2294843304","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_Szana.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Bancii Szana\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Timisoara%2C_Palatul_Bancii_Szana.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Bancii_Szana.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_Szana.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szana Bank","seolink":"szana-bank","note":"","history":"Szana Zsigmond temesv\u00e1ri bank\u00e1r, \u00fczletember, filantr\u00f3p \u00e9p\u00edttette 1921 \u00e9s 1922 k\u00f6z\u00f6tt. Tervez\u0151je ifjabb Kr\u00e4mer J\u00f3zsef \u00e9p\u00edt\u00e9sz volt. Hely\u00e9n egykor a 14. sz\u00e1zadi Szent Gy\u00f6rgy templom \u00e1llt, amit a t\u00f6t\u00f6k id\u0151kben egy mecsetre cser\u00e9ltek le. A mecset hely\u00e9n a jezsuit\u00e1k \u00e9p\u00edtettek \u00fajabb templomot a 18. sz\u00e1zadban, amit a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n bontottak le. A hely\u00e9n egy \u00faj komplekszum fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t tervezte a r\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g, ami k\u00e9t palot\u00e1t \u00e9s egy templomot foglalt volna mag\u00e1ban. Ezt az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa kit\u00f6r\u00e9se hi\u00fas\u00edtotta meg. \n&\nheritageoftimisoara.ro: Banat Palace|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/Episcop+Augustin+Pacha\/1"},{"sightId":1679,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii 5","mapdata":"1|1241|310","gps_lat":"45.7582274640","gps_long":"21.2279648741","religion":5,"oldtype":"4","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Radu Trifan, CC BY 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Unirii_Timisoara_(latura_vest).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Piata Unirii Timisoara (latura vest)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/Piata_Unirii_Timisoara_%28latura_vest%29.JPG\/512px-Piata_Unirii_Timisoara_%28latura_vest%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Unirii_Timisoara_(latura_vest).JPG\u0022\u003ERadu Trifan\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5\u0022\u003ECC BY 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ortodox Egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g h\u00e1za","seolink":"ortodox-egyhazkozseg-haza","note":"","history":"1821 \u00e9s 1824 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The House of the Orthodox Community|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/Unirii\/5"},{"sightId":1680,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Eugeniu de Savoya 9","mapdata":"1|1321|581","gps_lat":"45.7565982356","gps_long":"21.2286440860","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Agoston_Galgon.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Agoston Galgon\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/74\/Timisoara%2C_Palatul_Agoston_Galgon.jpg\/256px-Timisoara%2C_Palatul_Agoston_Galgon.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Agoston_Galgon.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Galgon \u00c1goston palota","seolink":"galgon-agoston-palota","note":"","history":"A hely\u00e9n a 18. sz\u00e1zad els\u0151 fele \u00f3ta \u00e1llt egy h\u00e1z, amelyben a Fekete Kakas \u00e9tterem illetve a Fekete Macska kocsma \u00fczemeltek. 1900 k\u00f6r\u00fcl Galgon Gyula fakeresked\u0151 v\u00e1s\u00e1rolta meg \u00e9s \u00e9lelmiszerboltot is nyitott benne. Fia, \u00c1goston 1911-ben 9 lak\u00e1sos b\u00e9rh\u00e1zat \u00e9p\u00edttetett a hely\u00e9re szecesszi\u00f3s st\u00edlusban Klein Jen\u0151 \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n.\n&\nheritageoftimisoara.ro: \u00c1goston Galgon Apartment Building|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Cetate\/adresa\/Eugeniu+De+Savoya\/9"},{"sightId":1681,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Romanilor 2","mapdata":"2|1103|804","gps_lat":"45.7572035879","gps_long":"21.2483362414","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Architect: Henrik Telkes\nPhoto: Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Miksa_Rona_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Miksa Rona (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/Timisoara%2C_Palatul_Miksa_Rona_%282%29.jpg\/256px-Timisoara%2C_Palatul_Miksa_Rona_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Miksa_Rona_(2).jpg\u0022\u003EArchitect: Henrik TelkesPhoto: Turbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3na Miksa-palota","seolink":"rona-miksa-palota","note":"","history":"Telkes Henrik \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n magyar szecesszi\u00f3s st\u00edlusban 1912-ben \u00e9p\u00edttette a 20 lak\u00e1sos b\u00e9rh\u00e1zat R\u00f3na Miksa m\u00e9rn\u00f6k. Az 1920-as \u00e9vekben Kincs Art\u00far zsid\u00f3 ruhakeresked\u0151 v\u00e1s\u00e1rolta meg.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Miksa R\u00f3na Palace|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Fabric\/adresa\/Romanilor\/2"},{"sightId":1682,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Traian 2","mapdata":"2|1242|642","gps_lat":"45.7581197326","gps_long":"21.2496580788","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Mercur_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Mercur (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4c\/Timisoara%2C_Palatul_Mercur_%281%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Mercur_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Mercur_(1).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Merk\u00far palota, Fiatska B\u00e9la-palota","seolink":"merkur-palota-fiatska-bela-palota","note":"","history":"1909-ben k\u00e9sz\u00fclt el szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. Fiatska B\u00e9la \u00e9p\u00edttette, aki az 1906-ban alap\u00edtott Hunnia B\u00e9lyeggy\u0171jt\u0151 Sz\u00f6vets\u00e9g eln\u00f6ke volt.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The Mercur Palace|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Fabric\/adresa\/Traian\/2"},{"sightId":1683,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Emanoil Gojdu 7","mapdata":"3|1644|684","gps_lat":"45.7473710687","gps_long":"21.2139745305","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_str_Emanuil_Gojdu_7_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, str Emanuil Gojdu 7 (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/71\/Timisoara%2C_str_Emanuil_Gojdu_7_%282%29.jpg\/256px-Timisoara%2C_str_Emanuil_Gojdu_7_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_str_Emanuil_Gojdu_7_(2).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Gudenus B\u00e9la-palota","seolink":"gudenus-bela-palota","note":"","history":"1913-ban \u00e9p\u00fclt fel Telkes Henrik tervei alapj\u00e1n szeceszi\u00f3s st\u00edlusban b\u00e1r\u00f3 Gudenus B\u00e9la megrendel\u00e9s\u00e9re. A Gudenus csal\u00e1d St\u00e1jerorsz\u00e1gb\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 nemesi csal\u00e1d volt. A 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben b\u00e1r\u00f3 Gudenus Hug\u00f3 feles\u00e9g\u00fcl vette Cs\u00e1vossy Anna Sarolta b\u00e1r\u00f3n\u00e9t \u00e9s \u00edgy a g\u00e1di uradalom birtok\u00e1ba jutott. Fiaik, Hug\u00f3 \u00e9s B\u00e9la a vid\u00e9k legnagyobb f\u00f6ldbirtokosai voltak a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n. B\u00e1r\u00f3 Gudenus B\u00e9la 1941-ben hunyt el temesv\u00e1ri rezidenci\u00e1j\u00e1ban.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Baron B\u00e9la Gudenus of Gad Palace|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Emanoil+Gojdu\/7"},{"sightId":1684,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Anton Seiller 5","mapdata":"3|1736|160","gps_lat":"45.7505341525","gps_long":"21.2147537726","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"52","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Eduard Reiter\n, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Vila_Eduard_Reiter.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Vila Eduard Reiter\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3c\/Timisoara%2C_Vila_Eduard_Reiter.jpg\/512px-Timisoara%2C_Vila_Eduard_Reiter.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Vila_Eduard_Reiter.jpg\u0022\u003EEduard Reiter\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reiter Ede vill\u00e1ja","seolink":"reiter-ede-villaja","note":"","history":"Reiter Ede, Temesv\u00e1r egyik jelent\u0151ss \u00e9p\u00edt\u00e9sze 1873-ban ny\u00fajtotta be az \u00e9p\u00edt\u00e9si enged\u00e9lyt a saj\u00e1t vill\u00e1ja sz\u00e1m\u00e1ra.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Eduard (Ede) Reiter Villa|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Anton+Seiller\/5"},{"sightId":1685,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Anton Seiller 7","mapdata":"3|1718|121","gps_lat":"45.7507384306","gps_long":"21.2146018157","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"52","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Eduard Reiter\n, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Vila_Emilia_Reiter.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, Vila Emilia Reiter\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/34\/Timisoara%2C_Vila_Emilia_Reiter.jpg\/256px-Timisoara%2C_Vila_Emilia_Reiter.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Vila_Emilia_Reiter.jpg\u0022\u003EEduard Reiter\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reiter Em\u00edlia vill\u00e1ja","seolink":"reiter-emilia-villaja","note":"","history":"Reiter Em\u00edlia \u00e9p\u00edttette 1899-ben Reiter Ede \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Emilia Reiter Villa|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Anton+Seiller\/7"},{"sightId":1686,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Anton Seiller 3","mapdata":"3|1770|189","gps_lat":"45.7503665811","gps_long":"21.2149727041","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"52","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Eduard Reiter\n, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Ludmilla_Lechner_House.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Ludmilla Lechner House\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ed\/Timisoara%2C_Ludmilla_Lechner_House.jpg\/512px-Timisoara%2C_Ludmilla_Lechner_House.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Ludmilla_Lechner_House.jpg\u0022\u003EEduard Reiter\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Lechner Ludmilla vill\u00e1ja","seolink":"lechner-ludmilla-villaja","note":"","history":"Lechner Ludmilla \u00e9p\u00edttette 1899-ben Reiter Ede \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Ludmilla Lechner House|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Anton+Seiller\/3"},{"sightId":1687,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Splaiul Nicolae Titulescu 5","mapdata":"3|1793|114","gps_lat":"45.7507700403","gps_long":"21.2154277975","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Eduard Reiter\n, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Corpul_administrativ_al_fabricii_de_palarii.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Corpul administrativ al fabricii de palarii\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c6\/Timisoara%2C_Corpul_administrativ_al_fabricii_de_palarii.jpg\/512px-Timisoara%2C_Corpul_administrativ_al_fabricii_de_palarii.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Corpul_administrativ_al_fabricii_de_palarii.jpg\u0022\u003EEduard Reiter\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kalapgy\u00e1r iroda\u00e9p\u00fclete","seolink":"kalapgyar-irodaepulete","note":"","history":"1896-ban alap\u00edtotta a D\u00e9l-Magyarorsz\u00e1gi Kalapgy\u00e1rat Phillip Lustein \u00e9s Wilhelm Keller. Temesv\u00e1r v\u00e1rosa a telket ingyen biztos\u00edtotta, 10 \u00e9v ad\u00f3mentess\u00e9get biztos\u00edtott \u00e9s az alkalmazottak ut\u00e1n m\u00e9g b\u00e9rt\u00e1mogat\u00e1sst is fizetett. A gy\u00e1r 1899 \u00e9s 11900 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt meg Reiter Ede tervei alapj\u00e1n. A gy\u00e1rnak 500 alkalmazottja volt, t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9ben n\u0151k.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Administrative Building of the South Hungary Hat Factory Ltd|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Nicolae+Titulescu\/5"},{"sightId":1688,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Sf\u00e2nta Maria 8","mapdata":"3|2136|489","gps_lat":"45.7485594464","gps_long":"21.2183349413","religion":0,"oldtype":"93,83,94,91","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Emil T\u0151ry\n, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cazinoul_Delvideki_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cazinoul Delvideki (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/16\/Cazinoul_Delvideki_%282%29.jpg\/512px-Cazinoul_Delvideki_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cazinoul_Delvideki_(2).jpg\u0022\u003EEmil T\u0151ry\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"D\u00e9lvid\u00e9ki Kaszin\u00f3","seolink":"delvideki-kaszino","note":"","history":"1905-ben k\u00e9sz\u00fclt el a D\u00e9lvid\u00e9ki Kaszin\u00f3 \u00e9p\u00fclete a budapesti T\u00f6ry Emil \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. Az \u00e9\u0151\u00fcletben kapott helyet a kaszin\u00f3n k\u00edv\u00fcl a Feh\u00e9rh\u00e1z divath\u00e1z, a R\u00f3rum mozi \u00e9s a bels\u0151 udvar\u00e1n ny\u00e1ri sz\u00ednh\u00e1z is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The Southernland Casino Palace|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Sf%C3%A2nta+Maria\/8"},{"sightId":1689,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Splaiul Nicolae Titulescu 4","mapdata":"3|1976|166","gps_lat":"45.7504364411","gps_long":"21.2168892487","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Splaiul_Nicolae_Titulescu,_no._4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Splaiul Nicolae Titulescu, no. 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/16\/Timisoara%2C_Splaiul_Nicolae_Titulescu%2C_no._4.jpg\/512px-Timisoara%2C_Splaiul_Nicolae_Titulescu%2C_no._4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Splaiul_Nicolae_Titulescu,_no._4.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori j\u00e9ggy\u00e1r","seolink":"egykori-jeggyar","note":"","history":"&\nheritageoftimisoara.ro: The Former Ice Factory|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Nicolae+Titulescu\/4"},{"sightId":1690,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Splaiul Nicolae Titulescu 9","mapdata":"3|1434|441","gps_lat":"45.7488225837","gps_long":"21.2121893270","religion":0,"oldtype":"110","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Proh\u00e1szka Malom","seolink":"prohaszka-malom","note":"","history":"1869-ben a B\u00e1ns\u00e1gi G\u0151zmalom T\u00e1rsas\u00e1g \u00faj g\u0151zmalom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t hat\u00e1rozta el. 1880 \u00e9s 11908 k\u00f6z\u00f6tt a budapesti Erzs\u00e9bet Malom le\u00e1nyv\u00e1llalata volt, ekkoriban Erzs\u00e9bet Malomnak h\u00edvt\u00e1k. 1909-ben ifjabb Proh\u00e1szka Ede megv\u00e1s\u00e1rolta \u00e9s kib\u0151v\u00edttette. A vas\u00fat\u00e1llom\u00e1ssal is \u00f6sszek\u00f6t\u00f6tte egy kilom\u00e9ter hossz\u00fa vas\u00fatvonalat \u00e9p\u00edtve. \n&\nheritageoftimisoara.ro: Prohaska Mill|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Nicolae+Titulescu\/9"},{"sightId":1691,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Iuliu Maniu 38","mapdata":"3|881|1411","gps_lat":"45.7430050051","gps_long":"21.2074587707","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Architect: Henrik Telkes\nPhoto: Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatele_Csermak.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatele Csermak\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/ff\/Timisoara%2C_Palatele_Csermak.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatele_Csermak.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatele_Csermak.jpg\u0022\u003EArchitect: Henrik TelkesPhoto: Turbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Cserm\u00e1k palot\u00e1k","seolink":"csermak-palotak","note":"","history":"1912-ben \u00e9p\u00edttett\u00e9k Cserm\u00e1k Tam\u00e1s \u00e9s N\u00e1ndor iketrestv\u00e9rek a k\u00e9t, \u00f6sszesen 38 lak\u00e1sos b\u00e9rh\u00e1zat.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Cserm\u00e1k Apartment Building|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/Iuliu+Maniu\/38"},{"sightId":1692,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul 16 Decembrie 1989 50","mapdata":"3|1245|1805","gps_lat":"45.7406263097","gps_long":"21.2106532924","religion":0,"oldtype":"60","newtype":"60","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cazarma_pompierilor_Timisoara_1912.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cazarma pompierilor Timisoara 1912\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/5\/5f\/Cazarma_pompierilor_Timisoara_1912.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cazarma_pompierilor_Timisoara_1912.jpg\u0022\u003EUnknown author\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"J\u00f3zsefv\u00e1rosi t\u0171zolt\u00f3s\u00e1g","seolink":"jozsefvarosi-tuzoltosag","note":"","history":"1906-ban Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 tervei szerint \u00e9p\u00fclt meg. 1931-ben egy er\u0151s viharban tornya megs\u00e9r\u00fclt, \u00e9s soha nem \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre eredeti form\u00e1j\u00e1ban.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The Firefighter's Barracks in Iosefin|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Iosefin\/adresa\/16+Decembrie+1989\/50"},{"sightId":1693,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada 1 Decembrie 1918 1","mapdata":"3|3144|1738","gps_lat":"45.7410590605","gps_long":"21.2268897184","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"5","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_din_Elisabetin_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica Romano-Catolica din Elisabetin - panoramio (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/Biserica_Romano-Catolica_din_Elisabetin_-_panoramio_%281%29.jpg\/512px-Biserica_Romano-Catolica_din_Elisabetin_-_panoramio_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Romano-Catolica_din_Elisabetin_-_panoramio_(1).jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szalvatori\u00e1nus rend kolostora","seolink":"szalvatorianus-rend-kolostora","note":"","history":"Az ersz\u00e9betv\u00e1rosi katolikus pl\u00e9b\u00e1niatemplom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re M\u00fchle Vilmos kert\u00e9sz adom\u00e1nyozta a telket. A templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re Dessewffy p\u00fcp\u00f6k 50 ezer foron\u00e1t adom\u00e1nyozott, felt\u00e9ve, hogy azt a szalvatori\u00e1nus rend fogja m\u0171k\u00f6dtetni. A templom 1912-t\u0151l 1919-ig \u00e9p\u00fclt. A kolostor neog\u00f3tikus st\u00edlusban Makkai Elem\u00e9r tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt 1926-ban a M\u00fchle \u00c1rp\u00e1d (M\u00fchle Vilmos fia) \u00e1ltal adom\u00e1nyozott telken. 1933-ban kib\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1948-ban a kommunist\u00e1k \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, de 1993-ban a rend visszaszerezte \u00e9s fel\u00faj\u00edtotta.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The Salvatorian Monastery|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Elisabetin\/adresa\/1+Decembrie+1918\/1"},{"sightId":1694,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Mihai Viteazu 28","mapdata":"3|2966|1122","gps_lat":"45.7447493514","gps_long":"21.2253439587","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Laszlo_Szekely_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa Laszlo Szekely (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/40\/Timisoara%2C_Casa_Laszlo_Szekely_%282%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_Laszlo_Szekely_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_Laszlo_Szekely_(2).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 h\u00e1za","seolink":"szekely-laszlo-haza","note":"","history":"1908 \u00e9s 1909 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3, Temesv\u00e1r legjelent\u0151sebb \u00e9p\u00edt\u00e9sz\u00e9nek saj\u00e1t h\u00e1za \u00e9s tervez\u0151irod\u00e1ja. Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 1902 \u00e9s 1922 k\u00f6z\u00f6tt a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze volt \u00e9s szecesszi\u00f3s palot\u00e1k sora f\u0171z\u0151dik a nev\u00e9hez. \n&\nheritageoftimisoara.ro: L\u00e1szl\u00f3 Sz\u00e9kely House|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Elisabetin\/adresa\/Mihai+Viteazu\/28"},{"sightId":1695,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Gheorghe Doja 4","mapdata":"3|2249|586","gps_lat":"45.7479635453","gps_long":"21.2191761379","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa,_str_Gheorghe_Doja_4,_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Casa, str Gheorghe Doja 4, Timisoara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Casa%2C_str_Gheorghe_Doja_4%2C_Timisoara.jpg\/512px-Casa%2C_str_Gheorghe_Doja_4%2C_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa,_str_Gheorghe_Doja_4,_Timisoara.jpg\u0022\u003EUnknown author\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"K\u00e1ldori Marcell h\u00e1za","seolink":"kaldori-marcell-haza","note":"","history":"1900-ban K\u00e1ldori Marcell keresked\u0151 sz\u00e1m\u00e1ra \u00e9p\u00fclt neobarokk st\u00edluselemekkel. 1915-ben nyolc h\u00f3nap b\u00f6rt\u00f6nre \u00e9s 1000 korona b\u00edrs\u00e1gra \u00edt\u00e9lt\u00e9k, ami\u00e9rt romlott szal\u00e1mit sz\u00e1ll\u00edtott az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban harcol\u00f3 csapatoknak.\n&\nheritageoftimisoara.ro: Marczell K\u00e1ldori House|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Elisabetin\/adresa\/Gheorghe+Doja\/4"},{"sightId":1696,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Casa cu Ieder\u0103","address":"Bulevardul Corneliu Coposu 5","mapdata":"1|2413|1504","gps_lat":"45.7510788547","gps_long":"21.2379067898","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"52","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Borosty\u00e1nos h\u00e1z","seolink":"borostyanos-haz","note":"","history":"Nyilv\u00e1nos tender keret\u00e9ben L\u00f6ffler Lip\u00f3t \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint \u00e9p\u00fclt meg az \u00faj kert\u00e9szeti komlpexum iroda\u00e9p\u00fclettel, melegh\u00e1zzal \u00e9s egy\u00e9b kiszolg\u00e1l\u00f3 \u00e9p\u00fcletekkel 1902-ben a B\u00e9ga-csatorna d\u00e9li partj\u00e1n. A villa ezen komplexum r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pezte.\n&\nheritageoftimisoara.ro: The House with Ivy|https:\/\/heritageoftimisoara.ro\/cladiri\/Elisabetin\/adresa\/Corneliu+Coposu\/5"},{"sightId":1697,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Parcul Rozelor","address":"","mapdata":"1|1763|1627","gps_lat":"45.7502738450","gps_long":"21.2323679574","religion":0,"oldtype":"28","newtype":"28","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Parcul_Rozelor_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Parcul Rozelor - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4b\/Parcul_Rozelor_-_panoramio.jpg\/512px-Parcul_Rozelor_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Parcul_Rozelor_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3zsapark","seolink":"rozsapark","note":"","history":"A B\u00e9ga jobb partj\u00e1n tal\u00e1lhat\u00f3 R\u00f3zsaparkban 10 ezer r\u00f3zsat\u0151 tal\u00e1lhat\u00f3. Az 1891-ben rendezett ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sra I. Ferenc J\u00f3zsef magyar kir\u00e1ly is ell\u00e1togatott. A ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s kertj\u00e9ben Wilhelm M\u00fchle, vir\u00e1gkert\u00e9szet tulajdonos t\u00f6bb mint 300 r\u00f3zsafajt\u00e1t mutatott be.@\nA park k\u00f6zep\u00e9n szabadt\u00e9ri sz\u00ednpadot emeltek a k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, R\u00f3zsapark|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Parcul_Rozelor_m.htm"},{"sightId":1698,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Podul Andrei Saguna","address":"Bulevardul Mihai Viteazu","mapdata":"1|971|1898","gps_lat":"45.7486797360","gps_long":"21.2256424458","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Puspok-hid-Temesvar-1821","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Dan Mihai Pitea, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Podul_Mitropolit_Andrei_%C8%98aguna_din_Timi%C8%99oara_pe_5_ianuarie_2016_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Podul Mitropolit Andrei \u0218aguna din Timi\u0219oara pe 5 ianuarie 2016 (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/35\/Podul_Mitropolit_Andrei_%C8%98aguna_din_Timi%C8%99oara_pe_5_ianuarie_2016_%282%29.jpg\/256px-Podul_Mitropolit_Andrei_%C8%98aguna_din_Timi%C8%99oara_pe_5_ianuarie_2016_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Podul_Mitropolit_Andrei_%C8%98aguna_din_Timi%C8%99oara_pe_5_ianuarie_2016_(2).jpg\u0022\u003EDan Mihai Pitea\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt P\u00fcsp\u00f6k-h\u00edd","seolink":"volt-puspok-hid","note":"","history":"1912 \u00e9s 1913 k\u00f6z\u00f6tt a budapesti Gerster K\u00e1lm\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt a B\u00e9ga-csatorna f\u00f6l\u00f6tt kor\u00e1bbi h\u00edd \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel. A h\u00eddra eredetileg n\u00e9gy csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6k szobr\u00e1t tervezt\u00e9k fel\u00e1ll\u00edtani, azonban ezt az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa meghi\u00fas\u00edtotta. A B\u00e9ga \u00faj medr\u00e9t 1906 \u00e9s 1909 k\u00f6z\u00f6tt alak\u00edtott\u00e1k ki, \u00e9s egy sor \u00faj hidat \u00e9p\u00edtettek a csatorna f\u00f6l\u00e9."},{"sightId":1699,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Podul Decebal","address":"","mapdata":"1|2743|665","gps_lat":"45.7560570839","gps_long":"21.2408988380","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Liget-uti-hid-Temesvar-1007","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Aisano, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timi%C8%99oara,_Decebal-ponto,_4.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timi\u0219oara, Decebal-ponto, 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/85\/Timi%C8%99oara%2C_Decebal-ponto%2C_4.jpeg\/512px-Timi%C8%99oara%2C_Decebal-ponto%2C_4.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timi%C8%99oara,_Decebal-ponto,_4.jpeg\u0022\u003EAisano\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Liget-\u00fati h\u00edd","seolink":"volt-liget-uti-hid","note":"","history":"A h\u00edd B\u00e9ga-csatorna felett \u00e1t\u00edvel\u0151 h\u00edd meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re 1907-ben adtak megb\u00edz\u00e1st. Tervez\u0151je Mihailich Gy\u0151z\u0151, a magyar vasbeton h\u00edd\u00e9p\u00edt\u00e9szet meghat\u00e1roz\u00f3 alakja volt. Kor\u00e1nak legnagyobb vasbeton gerendah\u00eddja volt, az 1910-es p\u00e1rizsi vil\u00e1gki\u00e1ll\u00edt\u00e1son m\u0171szaki brav\u00farj\u00e1\u00e9rt d\u00edcs\u00e9r\u0151 oklevelet kapott. Szecesszi\u00f3s k\u00fclsej\u00e9t K\u00f6r\u00f6ssy Albert m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sz tervezte. Hossza 195, sz\u00e9less\u00e9ge 9 m\u00e9ter. A Gy\u00e1rv\u00e1rost k\u00f6ti \u00f6ssze a v\u00e1rnegyeddel. Ma Decebal nev\u00e9t viseli.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Decebal h\u00edd|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Podul_Decebal_m.htm"},{"sightId":1700,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Podul Mihai Viteazul","address":"","mapdata":"2|2321|333","gps_lat":"45.7599463999","gps_long":"21.2588346332","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Turbina- vagy Malomh\u00edd","seolink":"egykori-turbina-vagy-malomhid","note":"","history":"1909-ben \u00e9p\u00fclt, a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k Mihai Viteazul nev\u00e9re nevezt\u00e9k \u00e1t. A k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt m\u00e9g volt 4 tornya is, amelyet domborm\u0171vek d\u00edsz\u00edtettek, \u00e9s a h\u00eddon villamos is k\u00f6zlekedett. 1981-ben a domborm\u0171veket h\u00eddf\u0151kn\u00e9l helyezt\u00e9k el. Ezek egy a v\u00e1ros c\u00edmer\u00e9t tart\u00f3 n\u0151alakot, egy moln\u00e1rt a lisztes zs\u00e1kkal, egy homoksz\u00f3r\u00f3t, amint megrak egy cs\u00f3nakot \u00e9s egy t\u00edm\u00e1rt \u00e1br\u00e1zolnak."},{"sightId":1701,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Podul metalic","address":"","mapdata":"3|1706|403","gps_lat":"45.7490537450","gps_long":"21.2145821535","religion":0,"oldtype":"30","newtype":"30","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Cornel Putan, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Podul_de_Fier.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Podul de Fier\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/65\/Podul_de_Fier.jpg\/512px-Podul_de_Fier.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Podul_de_Fier.jpg\u0022\u003ECornel Putan\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Vash\u00edd","seolink":"vashid","note":"","history":"T\u00f3th R\u00f3bert, a hajdani vas\u00fati t\u00e1rsas\u00e1g resicai vasm\u0171h\u00edd oszt\u00e1ly\u00e1nak f\u0151n\u00f6ke tervezte. A gyalogh\u00edd \u00e9p\u00edt\u00e9se sor\u00e1n felhaszn\u00e1lt\u00e1k a r\u00e9gi Hunyadi vash\u00edd elemeit is. A Hunyadi hidat 1913-ban bontott\u00e1k le \u00e9s a jelenlegit 1917-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Vash\u00edd|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Podul_Metalic_m.htm"},{"sightId":1702,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Turnul de ap\u0103 din Iosefin","address":"Strada Gheorghe Bari iu 3","mapdata":"3|197|1015","gps_lat":"45.7453730973","gps_long":"21.2015768103","religion":0,"oldtype":"61","newtype":"61","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jozsefvarosi-viztorony-Temesvar-2534","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Radueduard, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turnul_de_Apa_Iosefin_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Turnul de Apa Iosefin (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d9\/Turnul_de_Apa_Iosefin_%283%29.jpg\/512px-Turnul_de_Apa_Iosefin_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turnul_de_Apa_Iosefin_(3).jpg\u0022\u003ERadueduard\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"J\u00f3zsefv\u00e1rosi v\u00edztorony","seolink":"jozsefvarosi-viztorony","note":"","history":"Temesv\u00e1ron az els\u0151 v\u00edztorony 1552-ben \u00e9p\u00fclt a Hunyadi-kast\u00e9ly v\u00edzell\u00e1t\u00e1s\u00e1ra. 1774-ben \u00e9p\u00fclt a k\u00f6vetkez\u0151, melynek jelent\u0151s\u00e9g\u00e9t mutatja, hogy a v\u00e1ros c\u00edmer\u00e9ben is helyt kapott.@\n1912-ben vette kezdet\u00e9t a v\u00e1ros modern csatorna- \u00e9s iv\u00f3v\u00edz-h\u00e1l\u00f3zat\u00e1nak ki\u00e9p\u00edt\u00e9se Stan Vidrighin m\u00e9rn\u00f6k ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val. Ekkor \u00e9p\u00fclt meg a j\u00f3zsefv\u00e1rosi \u00e9s a gy\u00e1rv\u00e1rosi v\u00edztorony is. A v\u00edztornyokat Lenarduzzi J\u00e1nos budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervezte.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, J\u00f3zsefv\u00e1rosi v\u00edztorony|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Turnapa_Iozefini_m.htm"},{"sightId":1703,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Turn de Ap\u0103 Fabric","address":"Strada Samuil Micu 16","mapdata":"","gps_lat":"45.7658734224","gps_long":"21.2510395156","religion":0,"oldtype":"61","newtype":"61","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jozsefvarosi-viztorony-Temesvar-2534","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ro:Utilizator:Goliath, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turnul_de_apa_Fabric.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022128\u0022 alt=\u0022Turnul de apa Fabric\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/c\/ca\/Turnul_de_apa_Fabric.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Turnul_de_apa_Fabric.jpg\u0022\u003Ero:Utilizator:Goliath\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Gy\u00e1rv\u00e1rosi v\u00edztorony","seolink":"gyarvarosi-viztorony","note":"","history":"1912-ben Lenarduzzi J\u00e1nos budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt.@\nTemesv\u00e1ron az els\u0151 v\u00edztorony 1552-ben \u00e9p\u00fclt a Hunyadi-kast\u00e9ly v\u00edzell\u00e1t\u00e1s\u00e1ra. 1774-ben \u00e9p\u00fclt a k\u00f6vetkez\u0151, melynek jelent\u0151s\u00e9g\u00e9t mutatja, hogy a v\u00e1ros c\u00edmer\u00e9ben is helyt kapott. 1912-ben vette kezdet\u00e9t a v\u00e1ros modern csatorna- \u00e9s iv\u00f3v\u00edz-h\u00e1l\u00f3zat\u00e1nak ki\u00e9p\u00edt\u00e9se Stan Vidrighin m\u00e9rn\u00f6k ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val. Ekkor \u00e9p\u00fclt meg a j\u00f3zsefv\u00e1rosi \u00e9s a gy\u00e1rv\u00e1rosi v\u00edztorony is. A v\u00edztornyokat Lenarduzzi J\u00e1nos budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervezte.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Gy\u00e1rv\u00e1rosi v\u00edztorony|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Turnapa_Fabric_m.htm"},{"sightId":1704,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Abatorul","address":"Bulvardul Eroilor de la Tisa 24","mapdata":"","gps_lat":"45.7476070928","gps_long":"21.2444026079","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosi-kozvagohid-Temesvar-2470","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Strainu, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Abator_Timi%C8%99oara_(3).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Abator Timi\u0219oara (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Abator_Timi%C8%99oara_%283%29.JPG\/512px-Abator_Timi%C8%99oara_%283%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Abator_Timi%C8%99oara_(3).JPG\u0022\u003EStrainu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rosi k\u00f6zv\u00e1g\u00f3h\u00edd","seolink":"varosi-kozvagohid","note":"","history":"1904-ben vette kezdet\u00e9t az \u00e9p\u00edt\u00e9se. Tervez\u0151je Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 temesv\u00e1ri \u00e9p\u00edt\u00e9sz volt, aki 1903 \u00e9s 1922 k\u00f6z\u00f6tt a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze volt. A tervez\u0151 remek\u00fcl \u00f6tv\u00f6zte a funkcionalit\u00e1st az eszt\u00e9tik\u00e1val. \u0150 tervezte a v\u00e1rosban t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a Hung\u00e1ria f\u00fcrd\u0151t, a Dauerbach-palot\u00e1t, a Weiss-palot\u00e1t, a v\u00e1rosi gyermekmenhely, a Magyar Hitelbank, a harisnyagy\u00e1r \u00e9s a v\u00edzm\u0171vek \u00e9p\u00fcleteit is. Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3t ezut\u00e1n orsz\u00e1gosan t\u00f6bb v\u00e1g\u00f3h\u00edd megtervez\u00e9s\u00e9re is felk\u00e9rt\u00e9k. A k\u00f6zv\u00e1g\u00f3h\u00edd eredetileg 11 \u00e9p\u00fcletb\u0151l \u00e1llt: teny\u00e9szt\u0151helyek, v\u00e1g\u00f3csarnokok, fagyaszt\u00f3 kamr\u00e1k, irod\u00e1k, laborat\u00f3riumok, s\u0151t m\u00e9g lak\u00f3h\u00e1zak is tartoztak hozz\u00e1. 1992-ben v\u00e9gleg bez\u00e1rt\u00e1k, \u00e9s az \u00e9p\u00fcletek nagy r\u00e9sz\u00e9t lebontott\u00e1k."},{"sightId":1705,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Centrala hidroelectric\u0103","address":"Strada Uzinei","mapdata":"2|3018|662","gps_lat":"45.7580035165","gps_long":"21.2648023393","religion":0,"oldtype":"113","newtype":"113","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Temesvari-vizmuvek-turbinak-Temesvar-2468","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Centrala_Hidroelectrica_2018_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Centrala Hidroelectrica 2018 (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2d\/Timisoara%2C_Centrala_Hidroelectrica_2018_%281%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_Centrala_Hidroelectrica_2018_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Centrala_Hidroelectrica_2018_(1).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00edzm\u0171vek, Turbin\u00e1k","seolink":"vizmuvek-turbinak","note":"","history":"1906 \u00e9s 1910 k\u00f6z\u00f6tt a B\u00e9ga foly\u00f3 partj\u00e1n \u00e9p\u00fclt meg az \u00e1ramszolg\u00e1ltat\u00e1s biztos\u00edt\u00e1s\u00e1ra. Tervez\u0151je Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 temesv\u00e1ri \u00e9p\u00edt\u00e9sz volt, aki 1903 \u00e9s 1922 k\u00f6z\u00f6tt a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze volt. A szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00fa \u00e9p\u00fcletben Ganz gy\u00e1rtm\u00e1ny\u00fa turbin\u00e1k m\u0171k\u00f6dtek."},{"sightId":1706,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada \u0218tefan cel Mare 28","mapdata":"2|1220|1312","gps_lat":"45.7540820503","gps_long":"21.2493773363","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"111","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fabrica_de_bere_Timisoreana.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fabrica de bere Timisoreana\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e9\/Fabrica_de_bere_Timisoreana.jpg\/512px-Fabrica_de_bere_Timisoreana.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fabrica_de_bere_Timisoreana.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"S\u00f6rgy\u00e1r","seolink":"sorgyar","note":"","history":"A s\u00f6rgy\u00e1rat 1718-ban alap\u00edtott\u00e1k, ezzel az orsz\u00e1g els\u0151 ilyen gy\u00e1ra lett.@\nAbban az id\u0151ben p\u00e1linkaf\u0151zde is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a gy\u00e1r ter\u00fclet\u00e9n. Kezdetben a katonas\u00e1g\u00e9 volt, de 1720-t\u00f3l a v\u00e1ros tulajdon\u00e1t k\u00e9pezte. 1869-ben r\u00e9szv\u00e9nyt\u00e1rsas\u00e1gg\u00e1 alakult \u00e9s a gy\u00e1rat felszerelt\u00e9k az akkor legmodernebbnek sz\u00e1m\u00edt\u00f3 berendez\u00e9sekkel.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, S\u00f6rgy\u00e1r|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Fabrica_Bere_m.htm"},{"sightId":1707,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Gheorghe Pop de B\u0103se\u0219ti","mapdata":"3|559|731","gps_lat":"45.7469815991","gps_long":"21.2047412627","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Fabrica_de_Tutun_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Fabrica de Tutun (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/90\/Timisoara%2C_Fabrica_de_Tutun_%282%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_Fabrica_de_Tutun_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Fabrica_de_Tutun_(2).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Cigarettagy\u00e1r","seolink":"cigarettagyar","note":"","history":"1846-ban alakult. Az\u00f3ta t\u00f6bbsz\u00f6r is b\u0151v\u00fclt, megn\u00f6vekedett a termel\u00e9s \u00e9s az alkalmazottak sz\u00e1ma is. 1880-ban m\u00e1r 1890-en dolgoztak a gy\u00e1rban. A fiumei ut\u00e1n a Monarchia m\u00e1sodik legnagyobb cigarettagy\u00e1ra volt.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Cigaretta gy\u00e1r|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Fabrica_Tigarete_m.htm"},{"sightId":1708,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Casa cu Axa de Fier","address":"Pia\u021ba \u021aepe\u0219 Vod\u0103","mapdata":"1|1690|423","gps_lat":"45.7575125940","gps_long":"21.2318122283","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_axa_de_fier.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa cu axa de fier\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/df\/Timisoara%2C_Casa_cu_axa_de_fier.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_cu_axa_de_fier.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_axa_de_fier.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Vastengelyes h\u00e1z","seolink":"vastengelyes-haz","note":"","history":"Temesv\u00e1ron a h\u00e1zsz\u00e1m szerinti c\u00edmazonos\u00edt\u00e1s a 18 sz\u00e1zadban alakult ki. El\u0151tte a h\u00e1zakat valamilyen saj\u00e1toss\u00e1g szerint k\u00fcl\u00f6nb\u00f6ztett\u00e9k meg. \u00cdgy jelentek meg a jelekkel ell\u00e1tott h\u00e1zak. Ebbe a h\u00e1zba a 18. sz\u00e1zadban egy 2,5 m\u00e9ter hossz\u00fa vastengelyt \u00e9p\u00edtettek be. A legenda szerint Savoyai Jen\u0151 harci szeker\u00e9nek tengelye, amelyen 1716-ben seregei \u00e9l\u00e9n bet\u00f6rt Temesv\u00e1rra, \u00e9s el\u0171zte a t\u00f6r\u00f6k\u00f6ket.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Vastengelyes h\u00e1z|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Casa_Axa_m.htm"},{"sightId":1709,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Muzeul Satului B\u0103n\u0103\u021bean","address":"Strada Avram Imbroane 1","mapdata":"","gps_lat":"45.7773324127","gps_long":"21.2659985438","religion":0,"oldtype":"100","newtype":"100","homepage":"http:\/\/muzeulsatuluibanatean.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Thaler Tamas, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BanatVMFotoThalerTamas1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022BanatVMFotoThalerTamas1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5e\/BanatVMFotoThalerTamas1.jpg\/512px-BanatVMFotoThalerTamas1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BanatVMFotoThalerTamas1.jpg\u0022\u003EThaler Tamas\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1ns\u00e1gi Falum\u00fazeum","seolink":"bansagi-falumuzeum","note":"","history":"N\u00e9prajzi ki\u00e1ll\u00edt\u00f3 termekkel \u00e9s szabadt\u00e9ri r\u00e9sszel rendelkezik. 1971-ben alak\u00edtott\u00e1k ki a Z\u00f6ld erd\u0151ben. A szabadt\u00e9ri r\u00e9szen templomot, malmot, h\u00e1zakat, polg\u00e1rmesteri hivatalt is fel\u00e9p\u00edtettek.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Falum\u00fazeum|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Muzeul_Satului_m.htm"},{"sightId":1710,"townId":66,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii","mapdata":"1|1369|362","gps_lat":"45.7579325226","gps_long":"21.2290831244","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/30399\/szentharomsag-oszlop","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=213","picture":"\u003Ca title=\u0022Gratziela Ciortuz, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Monumentul Sf. Treime din Piata Unirii\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/97\/Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\/512px-Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_Sf._Treime_din_Piata_Unirii.jpg\u0022\u003EGratziela Ciortuz\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g-szobor","seolink":"szentharomsag-szobor","note":"","history":"A 1738-1739 k\u00f6z\u00f6tti pestisj\u00e1rv\u00e1ny tizedelte a v\u00e1ros lakoss\u00e1g\u00e1nak egyhatoda, kb. 1000 ember vesztette \u00e9let\u00e9t. 1740-ben Johann Deschan kamarai tan\u00e1csos fogadalma nyom\u00e1n emelt\u00e9k a j\u00e1rv\u00e1ny elm\u00falt\u00e1val. Sarkait Szent Sebesty\u00e9n, Szent R\u00f3kus \u00e9s Borromei Szent K\u00e1roly szobrai d\u00edsz\u00edtik. A t\u00e9r f\u00fcves\u00edtett r\u00e9sz\u00e9n egy \u00e1sv\u00e1nyvizes k\u00fat is tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":1711,"townId":66,"active":2,"name_LO":"Monumentul Sf\u00e2nta Maria \u015fi Sf\u00e2ntul Ioan Nepomuk","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii","mapdata":"1|1155|717","gps_lat":"45.7557519189","gps_long":"21.2271936028","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/30401\/szuz-marianak-es-nepomuki-szent-janosnak-szentelt-emlekmu","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szuz-Maria-es-Nepomuki-Szent-Janos-emlekmu-Temesvar-2458","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=212","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C5%A3a_Libert%C4%83%C5%A3ii_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Pia\u0163a Libert\u0103\u0163ii - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ce\/Pia%C5%A3a_Libert%C4%83%C5%A3ii_-_panoramio.jpg\/512px-Pia%C5%A3a_Libert%C4%83%C5%A3ii_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Pia%C5%A3a_Libert%C4%83%C5%A3ii_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak \u00e9s Nepomuki Szent J\u00e1nosnak szentelt eml\u00e9km\u0171","seolink":"szuz-marianak-es-nepomuki-szent-janosnak-szentelt-emlekmu","note":"","history":"1756-ban vagy 1759-ben rendelt\u00e9k meg, a b\u00e9csi Wasserburger \u00e9s Blim k\u0151farag\u00f3k m\u0171hely\u00e9ben k\u00e9sz\u00fclt. V\u00edzi \u00faton sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k le B\u00e9csb\u0151l Temesv\u00e1rig."},{"sightId":1712,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii","mapdata":"1|1420|363","gps_lat":"45.7579077693","gps_long":"21.2294692227","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Piata_Unirii,_fantana.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Piata Unirii, fantana\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/48\/Timisoara%2C_Piata_Unirii%2C_fantana.jpg\/512px-Timisoara%2C_Piata_Unirii%2C_fantana.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Piata_Unirii,_fantana.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"F\u0151t\u00e9ri sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"foteri-szokokut","note":"","history":"Mivel a v\u00e1ros mocsaras ter\u00fcleten fekszik, az iv\u00f3v\u00edz biztos\u00edt\u00e1sa jelentette a v\u00e1rosvezet\u00e9s sz\u00e1m\u00e1ra az egyik legnagyobb feladatot. Nagym\u00e9lys\u00e9g\u0171 kutakban gondolkoztak, hogy a tiszta iv\u00f3v\u00edzzel megakad\u00e1lyozz\u00e1k a lakoss\u00e1got am\u00fagy is tizedel\u0151 pestis j\u00e1rv\u00e1nyt. Az itteni k\u00fat f\u00far\u00e1s\u00e1ra Seidl Gyula iparossal k\u00f6t\u00f6ttek szerz\u0151d\u00e9st, akinek g\u00e9pgy\u00e1ra volt, \u00e9s kutak f\u00far\u00e1s\u00e1ra is szakosodott. Emberei 1890-ban egy 406 m m\u00e9ly kutat \u00e1stak. Eleinte art\u00e9zi k\u00fat volt. A k\u00fat k\u00f6rny\u00e9ke t\u00f6bbsz\u00f6r v\u00e1ltozott.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Egyes\u00fcl\u00e9s t\u00e9ri k\u00fat|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Fantana_Unirii_m.htm"},{"sightId":1713,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Piata Regina Maria","mapdata":"1|472|1155","gps_lat":"45.7531586572","gps_long":"21.2213896671","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/18546\/sailer-antal-szoborcsoport#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Anton_Sailer_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Anton Sailer - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1d\/Anton_Sailer_-_panoramio.jpg\/512px-Anton_Sailer_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Anton_Sailer_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sailer Antal-szoborcsoport","seolink":"sailer-antal-szoborcsoport","note":"","history":"Sailer Antal (Arad 1820 \u2013 Temesv\u00e1r 1904) temesv\u00e1ri t\u00f6rv\u00e9nyhat\u00f3s\u00e1gi tag, nagykeresked\u0151 j\u00f3t\u00e9konykod\u00e1sai r\u00e9v\u00e9n \u00e9rdemes\u00fclt e szoborra: az \u0151 alap\u00edtv\u00e1nyaib\u00f3l j\u00f6tt l\u00e9tre a Gyermekk\u00f3rh\u00e1z, a Vakok Int\u00e9zete (erre a kett\u0151re 200.000 korona alap\u00edtv\u00e1nyt tett), az \u00c1rvah\u00e1z, a Feh\u00e9r Kereszt Egyes\u00fclet stb. 1906-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1f fel Ligeti Mikl\u00f3s szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1s\u00e1t."},{"sightId":1714,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Statuia Sf\u00e2ntului Gheorghe","address":"Pia\u021ba Sf\u00e2ntul Gheorghe","mapdata":"1|1344|728","gps_lat":"45.7556983212","gps_long":"21.2288003840","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/37854\/szent-gyorgy-szobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Gy\u00f6rgy szobra","seolink":"szent-gyorgy-szobra","note":"","history":"Temesv\u00e1r egyik legr\u00e9gebbi piactere a Szent Gy\u00f6rgy t\u00e9r, mely m\u00e1r a K\u00f6z\u00e9pkor id\u0151szaka \u00f3ta fontos szerepet t\u00f6lt\u00f6tt be az egykori v\u00e1rosi er\u0151d\u00edtm\u00e9nyen bel\u00fcl. Itt \u00e1llt az egyik legr\u00e9gebbi temesv\u00e1ri templom, a Szent Gy\u00f6rgy tisztelet\u00e9re szentelt egyh\u00e1z, melyet 1739-ben lebontottak. 1996-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a t\u00e9ren Silvia Radu alkot\u00e1s\u00e1t. A m\u0171alkot\u00e1s az 1989 december\u00e9ben, a v\u00e1rosban lezajlott forradalmi esem\u00e9nyekkor meggyilkolt gyerekeknek \u00e1ll\u00edt eml\u00e9ket. A gyerekh\u0151s\u00f6k (10) keresztnevei \u00e9s \u00e9letkoruk a talapzat h\u00e1toldal\u00e1n van felt\u00fcntetve."},{"sightId":1715,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Str. Cipariu Timotei","mapdata":"3|2159|582","gps_lat":"45.7479293092","gps_long":"21.2185067629","religion":2,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/36222\/szegedi-kis-istvan#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szegedi Kis Istv\u00e1n mellszobra","seolink":"szegedi-kis-istvan-mellszobra","note":"A reform\u00e1tus templom fal\u00e1n.","history":"2017-ben leplezt\u00e9k le Lapis Andr\u00e1s alkot\u00e1s\u00e1t. 1549-ben Petrovics P\u00e9ter, a temesv\u00e1ri v\u00e1r kapit\u00e1nya h\u00edvta meg Szegedit a helyi iskola igazgat\u00f3i posztj\u00e1ra. Emellett a helyi protest\u00e1ns gy\u00fclekezet egyik pr\u00e9dik\u00e1tora is volt. 1551-ben a temesv\u00e1ri v\u00e1rkapit\u00e1ny Losonczi Istv\u00e1n lett, aki a reform\u00e1ci\u00f3 terjed\u00e9s\u00e9t nem n\u00e9zte j\u00f3 szemmel, \u00edgy egyik els\u0151 int\u00e9zked\u00e9sek\u00e9nt a helyi protest\u00e1ns gy\u00fclekezetet feloszlatta, Szegedi Kis Istv\u00e1nnak menek\u00fclnie kellett."},{"sightId":1716,"townId":66,"active":1,"name_LO":"F\u00e2nt\u00e2na cu Pe\u0219ti","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|929|1214","gps_lat":"45.7527981118","gps_long":"21.2252893238","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara_centru_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara centru - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3a\/Timisoara_centru_-_panoramio.jpg\/512px-Timisoara_centru_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara_centru_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u0412\u0430\u043b\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0435\u0434\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Halas sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"halas-szokokut","note":"","history":"1957-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Halas sz\u00f6k\u0151k\u00fat|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Fantana_cu_pesti_m.htm"},{"sightId":1717,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Regele Carol I 15","mapdata":"3|1314|1151","gps_lat":"45.7445553097","gps_long":"21.2112435652","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/34836\/nepomuki-szent-janos","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Nepomuki Szent J\u00e1nos szobra","seolink":"nepomuki-szent-janos-szobra","note":"A j\u00f3zsefv\u00e1rosi r\u00f3mai katolikus templom udvar\u00e1n l\u00e1that\u00f3","history":"A j\u00f3zsefv\u00e1rosi katolikus templom udvar\u00e1n l\u00e1that\u00f3 a v\u00e1ros legr\u00e9gibb k\u00f6zt\u00e9ri szobra, amely 1723-ban k\u00e9sz\u00fclt. T\u00f6rt\u00e9nete sor\u00e1n t\u00f6bbsz\u00f6r \u00e1thelyezt\u00e9k.\n&\nwelcometoromania.eu: Temesv\u00e1r, Nepomuki Szent J\u00e1nos szobra|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Timisoara\/Timisoara_Statuia_Nepomuk_m.htm"},{"sightId":1718,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Str. Bolyai J\u00e1nos","mapdata":"1|1218|921","gps_lat":"45.7545319392","gps_long":"21.2277589577","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/8391\/bolyai-janos-emlektablaja","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bolyai J\u00e1nos eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"bolyai-janos-emlektablaja","note":"","history":"1993. november 3-\u00e1n leplezt\u00e9k le annak a h\u00e1znak a fal\u00e1n, melyben Bolyai J\u00e1nos hajdan dolgozott. Jecza P\u00e9ter alkot\u00e1sa."},{"sightId":1719,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Regina Maria 1","mapdata":"1|537|1189","gps_lat":"45.7528876889","gps_long":"21.2218169659","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/34863\/szekely-laszlo-emlektabla#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szekely_Laszlo.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Szekely Laszlo\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/42\/Szekely_Laszlo.jpg\/256px-Szekely_Laszlo.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szekely_Laszlo.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"szekely-laszlo-emlektablaja","note":"","history":"Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 (1877 - 1934) Temesv\u00e1r els\u0151 f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze (1903 \u00e9s 1922 k\u00f6z\u00f6tt), a Kegyesrendi F\u0151gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fcletegy\u00fcttes\u00e9nek tervez\u0151je volt. Az \u00e1ltala tervezett \u00e9p\u00fcletek jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben meghat\u00e1rozz\u00e1k a v\u00e1ros arculat\u00e1t."},{"sightId":1720,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Central Anton von Scudier","mapdata":"1|445|1484","gps_lat":"45.7512021112","gps_long":"21.2211587088","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/18754\/scudier-antal-szobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ Magyar F\u00f6ldrajzi M\u00fazeum \/ Erd\u00e9lyi M\u00f3r c\u00e9ge, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Scudier_park_(Parcul_Central),_b%C3%A1r%C3%B3_Scudier_Antal_szobra_(Richard_Kauffungen,_1881.)._Fortepan_86654.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Scudier park (Parcul Central), b\u00e1r\u00f3 Scudier Antal szobra (Richard Kauffungen, 1881.). Fortepan 86654\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7b\/Scudier_park_%28Parcul_Central%29%2C_b%C3%A1r%C3%B3_Scudier_Antal_szobra_%28Richard_Kauffungen%2C_1881.%29._Fortepan_86654.jpg\/512px-Scudier_park_%28Parcul_Central%29%2C_b%C3%A1r%C3%B3_Scudier_Antal_szobra_%28Richard_Kauffungen%2C_1881.%29._Fortepan_86654.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Scudier_park_(Parcul_Central),_b%C3%A1r%C3%B3_Scudier_Antal_szobra_(Richard_Kauffungen,_1881.)._Fortepan_86654.jpg\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ Magyar F\u00f6ldrajzi M\u00fazeum \/ Erd\u00e9lyi M\u00f3r c\u00e9ge\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1r\u00f3 Scudier Antal szobra","seolink":"baro-scudier-antal-szobra","note":"","history":"B\u00e1r\u00f3 Scudier Antal a kiegyez\u00e9s ut\u00e1n ker\u00fclt Temesv\u00e1rra, mint hadtestparancsnok. Igen nagy \u00e9rdemeket szerzett a v\u00e1ros sz\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel. Az \u00e1ltala l\u00e9tes\u00edtett \u00e9s a nev\u00e9t visel\u0151 parkban 1881-ben eg\u00e9szalakos szobrot emeltek tisztelet\u00e9re. A bronzsz\u00edn\u0171re festett, \u00e9letnagys\u00e1g\u00fa vasszobrot Richard Kauffungen osztr\u00e1k szobr\u00e1sz k\u00e9sz\u00edtette. A szobrot 1918 okt\u00f3ber\u00e9ben, mint a Habsburg elnyom\u00e1s szimb\u00f3lum\u00e1t led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k."},{"sightId":1721,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Columna Remus si Romulus","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|906|1275","gps_lat":"45.7524459351","gps_long":"21.2250897194","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Victoriei_-_panoramio_(4).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Piata Victoriei - panoramio (4)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/Piata_Victoriei_-_panoramio_%284%29.jpg\/512px-Piata_Victoriei_-_panoramio_%284%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Piata_Victoriei_-_panoramio_(4).jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Capitoliumi farkas m\u00e1solata","seolink":"capitoliumi-farkas-masolata","note":"","history":"A parkos\u00edtott r\u00e9szen a Romulus \u00e9s Remus legend\u00e1j\u00e1ra eml\u00e9keztet\u0151 Capitoliumi farkas m\u00e1solata \u00e1ll, magas oszlopon. 1926-ban adom\u00e1nyozta a v\u00e1rosnak Olaszorsz\u00e1g."},{"sightId":1722,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Copacul breslelor","address":"Strada Proclama\u021bia de la Timi\u0219oara","mapdata":"1|1563|685","gps_lat":"45.7559701886","gps_long":"21.2307450429","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_pomul_breslelor.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa cu pomul breslelor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e4\/Timisoara%2C_Casa_cu_pomul_breslelor.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_cu_pomul_breslelor.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_cu_pomul_breslelor.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Vastusk\u00f3, C\u00e9hek f\u00e1ja","seolink":"vastusko-cehek-faja","note":"","history":"A Temesv\u00e1ri Mesterleg\u00e9nyek Egyes\u00fclete \u00e1ltal birtokolt \u00e9p\u00fcletn\u00e9l egy vastusk\u00f3 \u00e1ll. Az \u00e9p\u00fclet k\u00e9s\u0151bb err\u0151l kapta a nev\u00e9t. Ez a tusk\u00f3 tulajdonk\u00e9ppen egy f\u00e9mmel bevont fat\u00f6rzs. A mesteremberek a v\u00e1rosba \u00e9rkezv\u00e9n, egy n\u00e9vjegy\u00fckkel ell\u00e1tott szeget \u00fct\u00f6ttek bele. Az eredeti tusk\u00f3 a B\u00e1ns\u00e1gi M\u00fazeumban tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":1723,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Cimitirul Eroilor","mapdata":"","gps_lat":"45.7690707023","gps_long":"21.2279949398","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/20146\/rukavina-emlekmu#","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Osztrak-katonai-emlekmu--Rukavina-emlekmu-Szegyenszobor--Temesvar-2491","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Simionoff, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Coloana_Fidelitatii_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Coloana Fidelitatii Timisoara\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/64\/Coloana_Fidelitatii_Timisoara.jpg\/512px-Coloana_Fidelitatii_Timisoara.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Coloana_Fidelitatii_Timisoara.jpg\u0022\u003ESimionoff\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9gyenszobor, Rukavina-eml\u00e9km\u0171, osztr\u00e1k katonai eml\u00e9km\u0171","seolink":"szegyenszobor-rukavina-emlekmu-osztrak-katonai-emlekmu","note":"","history":"Temesv\u00e1rt er\u0151d\u00edtett katonav\u00e1rosk\u00e9nt \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1 a Habsburgok a t\u00f6r\u00f6k ki\u0171z\u00e9se ut\u00e1n, ahol sok\u00e1ig tiltott volt a magyarok megteleped\u00e9se. Az 1848-as forradalmat a v\u00e1ros is lelkesed\u00e9ssel fogadta, azonban jelent\u0151s cs\u00e1sz\u00e1ri sereg tartotta megsz\u00e1llva. 1849. j\u00fanius\u00e1ban V\u00e9csey K\u00e1roly vezet\u00e9s\u00e9vel vette ostrom al\u00e1 a v\u00e1rost a magyar sereg. Az ostrom 107 napig tartott. Augusztusra a v\u00e9d\u0151k kil\u00e1t\u00e1stalan helyzetbe ker\u00fcltek. \u00c9lelm\u00fck, mun\u00edci\u00f3juk elfogyott, a v\u00edzvezet\u00e9ket az ostroml\u00f3k elv\u00e1gt\u00e1k, \u00e9s a v\u00e9d\u0151k k\u00f6z\u00f6tt s\u00falyos j\u00e1rv\u00e1ny t\u00f6rt ki, miut\u00e1n a v\u00e1rban l\u00e9v\u0151 kutakb\u00f3l voltak k\u00e9nytelen inni. Mintegy k\u00e9tezer v\u00e9d\u0151vel egy\u00fctt vezet\u0151j\u00fck, Georg Rukavina cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornagy is ennek esett \u00e1ldozat\u00e1ul. A v\u00e1rat augusztus 9-\u00e9n mentett\u00e9k fel az osztr\u00e1kok Haynau vezet\u00e9s\u00e9vel, miut\u00e1n hatalmas orosz intervenci\u00f3s sereg seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel kiv\u00edvt\u00e1k a szabads\u00e1gharc feletti gy\u0151zelmet. Ferenc J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r 1852-es l\u00e1togat\u00e1sa alkalm\u00e1val a v\u00e1ros egyik, akkor Savoyai Jen\u0151 nev\u00e9t visel\u0151 k\u00f6zponti ter\u00e9n, szem\u00e9lyesen tette le a gy\u0151zelmet meg\u00f6r\u00f6k\u00edt\u0151 eml\u00e9km\u0171 alapk\u00f6v\u00e9t. Az eml\u00e9km\u0171vet Josef Kranner tervezte \u00e9s 1853-ban avatt\u00e1k fel. Fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez elbontott\u00e1k a barokk pestis-eml\u00e9koszlopot, amit a v\u00e1ros lakoss\u00e1ga fogadalomb\u00f3l emeltetett. A szobor f\u0151alakja egy n\u0151 volt, aki Temesv\u00e1r kulcs\u00e1t tartotta. K\u00f6r\u00fcl\u00f6tte a v\u00e9d\u0151k er\u00e9nyeit jelk\u00e9pez\u0151 4 szoboralak, a l\u00e1b\u00e1n\u00e1l felfel\u00e9 vicsorg\u00f3 sz\u00f6rnyalakok kaptak helyet. A sz\u00f6rnyalakokban a v\u00e1rost felszabad\u00edtani igyekv\u0151 honv\u00e9deket l\u00e1t\u00f3 v\u00e1rosi polg\u00e1rok t\u00f6bbsz\u00f6r megrong\u00e1lt\u00e1k, szurokkal \u00f6nt\u00f6tt\u00e9k le a sz\u00f6rnyalakokat, amiket az 1885-\u00f6s tataroz\u00e1skor el is t\u00e1vol\u00edtottak. A pog\u00e1rok azonban az eg\u00e9sz eml\u00e9km\u0171 elt\u00e1vol\u00edt\u00e1s\u00e1tszerett\u00e9k volna el\u00e9rni. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1st k\u00f6vet\u0151en t\u00e1vol\u00edtott\u00e1k el a mell\u00e9kalakokat \u00e9s let\u00f6rt\u00e9k a n\u0151alak fej\u00e9t. 1936-ban az eg\u00e9sz eml\u00e9km\u0171vet elbontott\u00e1k \u00e9s a Lippai \u00fati temet\u0151ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel, ahol az egykori v\u00e9d\u0151k k\u00f6z\u00fcl sokan nyugszanak."},{"sightId":2470,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Ion C. Br\u0103tianu 1","mapdata":"1|1913|823","gps_lat":"45.7551293592","gps_long":"21.2336619943","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bank_-_panoramio_(14).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bank - panoramio (14)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a3\/Bank_-_panoramio_%2814%29.jpg\/512px-Bank_-_panoramio_%2814%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bank_-_panoramio_(14).jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Osztr\u00e1k-Magyar Bank ","seolink":"egykori-osztrak-magyar-bank","note":"","history":""},{"sightId":2471,"townId":66,"active":1,"name_LO":"OTP Bank","address":"Pia\u021ba Sf\u00e2ntul Gheorghe 1","mapdata":"1|1307|728","gps_lat":"45.7556759708","gps_long":"21.2285368722","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_de_Economii_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Casa de Economii (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2b\/Timisoara%2C_Casa_de_Economii_%282%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_Casa_de_Economii_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Casa_de_Economii_(2).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Els\u0151 Temesv\u00e1ri Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r, Erste Temesv\u00e1rer Sparcasse","seolink":"elso-temesvari-takarekpenztar-erste-temesvarer-sparcasse","note":"","history":""},{"sightId":2472,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul Bancii Agrare","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii 2","mapdata":"1|1249|725","gps_lat":"45.7556805238","gps_long":"21.2279077431","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Miljan Simonovi\u0107, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_Agrare.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Bancii Agrare\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/59\/Timisoara%2C_Palatul_Bancii_Agrare.jpg\/512px-Timisoara%2C_Palatul_Bancii_Agrare.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_Agrare.jpg\u0022\u003EMiljan Simonovi\u0107\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Agr\u00e1r Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r","seolink":"agrar-takarekpenztar","note":"","history":"&\ndarabanth.com: 1899 TEMESV\u00c1R, TIMISOARA; SZENT GY\u00d6RGY T\u00c9R, AGR\u00c1R TAKAR\u00c9KP\u00c9NZT\u00c1R|https:\/\/www.darabanth.com\/hu\/gyorsarveres\/256\/kategoriak~Kepeslapok\/Tortenelmi-Magyarorszag~400007\/1899-Temesvar-Timisoara-Szent-Gyorgy-ter-Agrar-Takarekpenztar-Jozsefvarosi-vasutallom~II1255588\/"},{"sightId":2473,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Palatul B\u0103ncii Imobiliare","address":"Strada Eugeniu de Savoya 7","mapdata":"1|1360|583","gps_lat":"45.7565926958","gps_long":"21.2289645940","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_Imobiliare_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, Palatul Bancii Imobiliare (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/10\/Timisoara%2C_Palatul_Bancii_Imobiliare_%282%29.jpg\/256px-Timisoara%2C_Palatul_Bancii_Imobiliare_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_Palatul_Bancii_Imobiliare_(2).jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Magyar \u00c1ltal\u00e1nos Ingatlanbank","seolink":"egykori-magyar-altalanos-ingatlanbank","note":"","history":""},{"sightId":2474,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Spitalul Militar de Urgen\u021b\u0103 Dr. Victor Popescu","address":"","mapdata":"1|983|527","gps_lat":"45.7569006733","gps_long":"21.2257270361","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"71","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Eli.P, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%BCrgerspital_(2).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022B\u00fcrgerspital (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/36\/B%C3%BCrgerspital_%282%29.JPG\/512px-B%C3%BCrgerspital_%282%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:B%C3%BCrgerspital_(2).JPG\u0022\u003EEli.P\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Katonai k\u00f3rh\u00e1z","seolink":"katonai-korhaz","note":"","history":"1764 - 1766 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, akkor m\u00e9g f\u00f6ldszintes \u00e9p\u00fclet volt. 1817 \u00e9s 1818 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt r\u00e1 az emelet. Az 1849-es ostrom sor\u00e1n a bomb\u00e1z\u00e1sban megs\u00e9r\u00fclt, 1894-ben \u00faj\u00edtott\u00e1k fel, amikor is sokat vezstett eredeti d\u00edsz\u00edt\u00e9s\u00e9b\u0151l.\n&\nwikipedia: Spitalul Militar din Timi\u0219oara|https:\/\/ro.wikipedia.org\/wiki\/Spitalul_Militar_din_Timi%C8%99oara\ngallery.hungaricana.hu: Temesv\u00e1r Cs\u00e1sz\u00e1ri \u00e9s kir\u00e1lyi katonai k\u00f3rh\u00e1z.|https:\/\/gallery.hungaricana.hu\/hu\/SzerencsKepeslap\/1256287\/?img=0"},{"sightId":2475,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Casa La Trompetist","address":"Strada Episcop Augustin Pacha nr. 6","mapdata":"1|1469|552","gps_lat":"45.7567253181","gps_long":"21.2298959797","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_hanul_La_Trompetist.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Timisoara, hanul La Trompetist\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9c\/Timisoara%2C_hanul_La_Trompetist.jpg\/256px-Timisoara%2C_hanul_La_Trompetist.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_hanul_La_Trompetist.jpg\u0022\u003ETurbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Trombit\u00e1s fogad\u00f3, Hung\u00e1ria Sz\u00e1ll\u00f3","seolink":"egykori-trombitas-fogado-hungaria-szallo","note":"","history":"1752-ben \u00e9p\u00fclt, a Trombit\u00e1sr\u00f3l elnevezett fogad\u00f3 volt eredetileg. 1894-ben b\u0151v\u00edtett\u00e9k.\n&\nmandadb.hu: Hung\u00e1ria Sz\u00e1lloda - k\u00e9peslap, Temesv\u00e1r, 1913|https:\/\/mandadb.hu\/tetel\/622481\/Hungaria_Szalloda__kepeslap_Temesvar_1913"},{"sightId":2476,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul General Ion Dragalina","mapdata":"3|1139|763","gps_lat":"45.7469187132","gps_long":"21.2096658747","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fost_Hotel_Royal_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fost Hotel Royal - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3d\/Fost_Hotel_Royal_-_panoramio.jpg\/512px-Fost_Hotel_Royal_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fost_Hotel_Royal_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Royal sz\u00e1ll\u00f3","seolink":"egykori-royal-szallo","note":"","history":"\u00c9p\u00edt\u00e9si enged\u00e9lyt 1909. j\u00falius 12-\u00e9n, haszn\u00e1latbav\u00e9teli enged\u00e9lyt 1910. augusztus 3-\u00e1n kapott. St\u00edlusa az 1900-as \u00e9vek elej\u00e9nek megfelel\u0151en szecesszi\u00f3s. 1914-ben 20 szob\u00e1s sz\u00e1lloda m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben Gomb\u00e1s Gyula vezet\u00e9s\u00e9vel \u00e9tteremmel \u00e9s k\u00e1v\u00e9h\u00e1zzal."},{"sightId":2477,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Hotel Timisoara","address":"Strada M\u0103r\u0103\u0219e\u0219ti 1-3","mapdata":"1|938|974","gps_lat":"45.7543512169","gps_long":"21.2254360951","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"80","homepage":"https:\/\/hoteltimisoara.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ana Maria Catalina, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hotel-Timisoara-IMG_2664_c.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Hotel-Timisoara-IMG 2664 c\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f9\/Hotel-Timisoara-IMG_2664_c.jpg\/512px-Hotel-Timisoara-IMG_2664_c.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hotel-Timisoara-IMG_2664_c.jpg\u0022\u003EAna Maria Catalina\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Schw\u00e4bische Bank","seolink":"egykori-schwabische-bank","note":"","history":"Sz\u00e9kely L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s Matthias Hubert tervei alapj\u00e1n 1928 \u00e9s 1929 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, barokk \u00e9s b\u00e9csi szecesszi\u00f3s (Jugendstilts) st\u00edlusban a Schw\u00e4bische Bank (a helyi sv\u00e1b bankok konzorciuma) sz\u00e9khelye sz\u00e1m\u00e1ra. K\u00e9s\u0151bb K\u00f6zponti panzi\u00f3 n\u00e9ven \u00fczemelt. 1975 \u00e9s 78 k\u00f6z\u00f6tt \u00faj (Pia\u021ba Victoriei fel\u00e9 n\u00e9z\u0151) sz\u00e1rnnyal b\u0151v\u00fclt. 2008-as fel\u00faj\u00edt\u00e1sa ut\u00e1n 4 csillagos sz\u00e1ll\u00f3 ny\u00edlt benne."},{"sightId":2478,"townId":66,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional B\u0103n\u0103\u021bean","address":"Bulevardul 16 Decembrie 1989 26","mapdata":"3|1598|1180","gps_lat":"45.7444456130","gps_long":"21.2136223901","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.colegiulbanatean.ro\/home\/istoric\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Eduard Reiter\n, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_National_Banatean_2017.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Colegiul National Banatean 2017\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/43\/Colegiul_National_Banatean_2017.jpg\/512px-Colegiul_National_Banatean_2017.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_National_Banatean_2017.jpg\u0022\u003EEduard Reiter\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Notre Dame ap\u00e1c\u00e1k iskol\u00e1ja","seolink":"notre-dame-apacak-iskolaja","note":"","history":"A Csan\u00e1di p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g 1864-ben Temesv\u00e1rra h\u00edvta a Sorores Pauperes de Nostra Domina rend els\u0151 ap\u00e1c\u00e1it a gyermeknevel\u00e9s el\u0151mozd\u00edt\u00e1sa \u00e9rdek\u00e9ben. 1881-re elk\u00e9sz\u00fclt az \u00faj kolostor \u00e9s iskola, a kolostor temploma pedig 1894-ben \u00e9p\u00fclt neorom\u00e1n st\u00edlusban. 1890-t\u0151l kib\u0151v\u00edtett\u00e9k \u00e9s ide k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt a katolikus elemi iskola is. 1931-ben gimn\u00e1ziumi rangra emelkedett, \u00e9s Notre Dame r\u00f3mai katolikus le\u00e1nygimn\u00e1zium lett. 1948-ban a kommunist\u00e1k feloszlatt\u00e1k a rendet. 1992-ben \u00fajj\u00e1alakult \u00e9s az ap\u00e1c\u00e1k visszat\u00e9rtek a v\u00e1rosba."},{"sightId":2479,"townId":66,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|2343|569","gps_lat":"45.7566013025","gps_long":"21.2373854219","religion":0,"oldtype":"6","newtype":"75","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Creator:Ern\u0151 Foerk\nPhoto: Turbojet, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_str_Regimentul_13_Calarasi_2_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Timisoara, str Regimentul 13 Calarasi 2 (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1b\/Timisoara%2C_str_Regimentul_13_Calarasi_2_%282%29.jpg\/512px-Timisoara%2C_str_Regimentul_13_Calarasi_2_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Timisoara,_str_Regimentul_13_Calarasi_2_(2).jpg\u0022\u003ECreator:Ern\u0151 FoerkPhoto: Turbojet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt r\u00f3mai katolikus papnevelde","seolink":"volt-romai-katolikus-papnevelde","note":"","history":"&\ngallery.hungaricana.hu: Temesv\u00e1r R\u00f3mai katolikus papnevelde|https:\/\/gallery.hungaricana.hu\/hu\/SzerencsKepeslap\/1256020\/?img=0"}]},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}