exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Székelyudvarhely

Odorheiu Secuiesc
Székelyudvarhely
Román:
Odorheiu Secuiesc
Német:
Oderhellen
Latin:
Areopolis
Székelyudvarhely
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Vármegye:
Udvarhely
Ország:
Románia
Megye:
Hargita
Folyó:
Nagy-Küküllő
Tengerszint feletti magasság:
470 m
GPS koordináták:
46.303873, 25.29506
Google térkép:
Népesség
Népesség:
34e
Magyarok aránya:
92.43%
Népesség 1910-ben
Összesen 10244
Magyarok 96.52%
Németek 2.07%
Oláhok 1.12%
Címer
Coa Romania Town Székelyudvarhely
ArnoldPlaton, Public domain, via Wikimedia Commons

A székelyek alapította település neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székelyek ispánja. Székelyföld hagyományos központja, a székely székek bíróságai előtt hozott ítéletek ellen ide fellebbezhettek. A székelyek a nemesekkel egyenlő jogokat bírtak, saját földdel rendelkeztek, adót többnyire nem fizettek, cserébe kötelesek voltak egytől egyig hadba vonulni a haza védelmében. Udvarhelyt Zsigmond király emelte városi rangra. Vár építésével itt először Báthory István erdélyi vajda próbálkozott meg a szabad székely nép letörésére, azonban a székelyek ellenállása miatt II. Ulászló király tisztségéről leváltotta. Miután János Zsigmond 1562-ben leverte a székely szabadságjogok megkurtítása miatt kitört felkelést, várat építtetett itt a székelyek kordában tartására. Itt született Erdély egyetlen székely fejedelme, Székely Mózes. A várat 1706-ban a kurucok romboltatták le, nehogy ismét a Habsburgok kezére kerüljön. A város hagyományosan Udvarhelyszék központja volt. 1876-ban a közigazgatás modernizációjakor megszüntették a székely székeket, és ekkor Udvarhely vármegye székhelye lett. Ezen státusát az 1918-as román megszállás után vesztette el. Udvarhely a 16. század óta fontos iskolaváros is, a református oktatás egyik központja, melynek ellensúlyozására a jezsuiták is létrehoztak egy máig működő gimnáziumot. 1952-től 1968-ig a szovjet nyomásra létrehozott magyar autonóm terület része volt, amit a románok azután felszámoltak. Máig csaknem teljesen magyar város.

Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
11-12. század fordulója
A Szent László király által emelt védelmi rendszer részeként a Nagy-Küküllő jobb partján 625 méter magas hegyen megépítették Budvár kővárát. A legenda szerint régi székely vár volt. A 13. századig folyamatosan használták, ekkor elpusztult.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1301
Uduord néven említik. A településnek az Árpád-korban valószínűleg Telegd volt a neve.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1333
Először a pápai tizedjegyzék említi Uduorhel néven, de a helység már korábban is létezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székelyek ispánja. Székelyföld hagyományos központja, a székely székek bíróságai előtt hozott ítéletek ellen ide fellebbezhettek.
1357
Nagy Lajos király vezetésével itt ülésezett az első Székely Nemzetgyűlés, amely egyrészt a székelyek, másrészt Erdély több várának jogi vonatkozásait tisztázta. A székelyek székekbe szerveződve éltek, vezetőiket maguk választották, a nemesekkel egyenlő jogokat bírtak, saját földdel rendelkeztek, és többnyire az adózás alól is mentesítve voltak. Cserébe az országot ért külső támadás esetén kötelesek voltak fejenként katonának menni.
1387-1437
Székelyudvarhelyt valószínűleg Zsigmond király emelte városi rangra, aki ugyancsak járt a településen, amikor István erdélyi vajdával gyűlt meg a baja, de az erdélyi fejedelmek is megadtak minden kiváltságot a városnak.
1437
A Kápolnai Unióban a három erdélyi nemzet, a magyar, a székely és a szász szövetséget kötött. A románok ekkor még elenyésző kisebbséget alkottak, nagyobb számban később érkeztek gazdasági bevándorlóként.
1490-es évek eleje
Báthory István erdélyi vajda várat kezdett építeni a domonkos kolostor közelében, de ez ellen a székelyek hevesen tiltakoztak.
1492
II. Ulászló király leváltotta Báthory Istvánt Erdély éléről.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1553
Itt született Székely Mózes, Erdély egyetlen székely fejedelme, aki gyermekkorát Székelyudvarhelyen töltötte, de gyakran megfordult Sófalván és a Sóvidéken, ugyanis az édesapja Literáti Székely János (vagy másképpen János deák) 1568-tól a székelyek sóbányájának kamarása lett. János deák korábban Udvarhely jegyzője is volt, aki magyar nyelven állította ki a tímárok céhének alapító okiratát. Székely Mózes Báthory István fejedelem oldalán harcolva az erdélyi fejedelmi testőrség parancsnoka lett, majd lengyel királyként vitézségéért „szentelt lovaggá” ütötte és a sófalvi sóbánya kamaraispáni tisztségét tölthette be 1583-tól. Székely Mózes később az erdélyi hadsereg főparancsnoka lett.
1558
Izabella királynétól adómentességet nyert.
1562. április
A Székelyudvarhelyi székely országgyűlés megszervezte a fegyveres felkelést János Zsigmond ellen a szabadságjogok visszaállításáért. A terv szerint a Habsburg császár kívülről támogatta a felkelésüket. Hadad kapitánya, Sulyok György átállt Ferdinándhoz, ezért János Zsigmond erdélyi serege megostromolta a várat. A vár felmentésére németekből és magyarokból álló sereg indult a már korábban átállt Balassa Menyhárt és Zay Ferenc felső-magyarországi főkapitány vezetésével.
1562. március 4.
Balassa Menyhárt és Zay Ferenc felső-magyarországi főkapitány a hadadi csatában legyőzték a Báthory István váradi főkapitány vezette erdélyi hadakat. Az erdélyiek vesztét az okozta, hogy a Némethi Ferenc vezette előőrs János Zsigmond utasítása ellenére idő előtt harca bocsátkozott a túlerőben lévő ellenséggel. János Zsigmondot a temesvári és budai pasák seregei mentették meg, akik megtámadták Balassa seregét és Szatmárra szorította vissza azt, de Hadad továbbra is Ferdinánd kezén maradt.
1562. június 20.
János Zsigmond serege legyőzte a Nyárád mentén, Vaja és Kisgörgény között a székely lázadókat. A vezéreket a segesvári országgyűlés határozata alapján karóba húzták.
1562
A székely közszabadságért kitört felkelés leverése után a forrongó székelység ellenőrzésére kezdte építtetni János Zsigmond Udvarhelyen az úgynevezett "Székelytámadt" várát. 1565-re épült fel.
1562 és 1565 között
A Székelytámadt várat János Zsigmond építtette a legyőzött székelyek megalázására.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1591-1606
Tizenöt éves háború
Több...
1591-1606
Az Oszmán Birodalom támadást intézett a Habsburg Birodalom ellen, a harc Magyarország területén zajlott. 1596-ban Mezőkeresztesnél a törökök legyőzték a Habsburgok és az Erdélyi Fejedelemség egyesített seregét, de a diadal nem volt elsöprő.
1599. október 28.
Mihály vajda a székelyek segítségével Sellenberknél legyőzte Báthory András erdélyi fejedelem seregét. A Moldva felé menekülő fejedelmet Csíkszentdomonkos határában egy székely lófő, Balázs Mihály gyilkolta meg egy fokossal. A Székelytámadt várat a Habsburgok által küldött Mihály vajda oldalára állt székelyek lerombolták.
1599
Vitéz Mihály foglalta el Erdélyt. Mihály vajdát Rudolf császár bízta meg azzal, hogy foglalja el Erdélyt. Erdély Rudolf császár által kinevezett kormányzójaként tetszelgett, azonban hamarosan véres önkényuralmat vezetett be. A vezető tisztségekbe román bojárokat állított, teljesen kifosztotta a kincstárt, fizetetlen zsoldosait pedig Erdély-szerte gyilkoltak és fosztogattak. Az oláh parasztok is felkeltek és irtóhadjáratot kezdtek a magyar és szász lakosság ellen. Mihály vajda elfoglalta Moldvát is, ezért a románok az első "nagy egyesítőként" tekintenek rá, azonban hatalmát csak bitorolta az akkor még magyar többségű Erdélyben.
1600. szeptember 18.
A miriszlói csatában legyőzte és elűzte Mihály vajdát az ellene fellázadt Báthory Zsigmond vezette erdélyi nemesség Basta császári generális seregével kiegészülve. A következő év elején az erdélyi rendek szakítottak a császárral és Báthory Zsigmondot fejedelemmé választották.
1600. ősze
A Székelytámadt várban előző évben keletkezett károk kijavítását a lécfalvi országgyűlés elrendelte, de csak 1621 után állították helyre.
1601. augusztus 3.
A goroszlói csatában Basta császári tábornok és Mihály vajda egyesített serege legyőzték Báthory Zsigmond erdélyi seregét. Mihály vajda serege ezután felgyújtotta és kirabolta Tordát, Nagyenyedet és Gyulafehérvárt, ahol kifosztották nagyjaink sírjait is, és mindenfelé vadállati módon kegyetlenkedtek. Ezután augusztus 19-én Basta zsoldosaival megölette a sok bajt okozó Mihály vajdát, és Erdélyben maga is rémuralmat vezetett be, zsoldosai szabadon garázdálkodtak.
1601. augusztus 31.
Báthory Zsigmond Moldva felöl a hozzá csatlakozott székelyekkel bevonult Brassóba, és elnyerte a szultán támogatását. A Brassó ostromára készülő Batsa a török erősítés megérkezése hírére ágyúit hátrahagyva megfutamodott. Báthory bevonult Gyulafehérvárra, de a jezsuiták unszolására csakhamar fegyverszünetet kötött Bastával és székhelyét 1602-ben Brassóba helyezte vissza. Miután Székely Mózes Tövis mellett vereséget szenvedett Bastától, Erdély újra Basta kezére került, aki véres irtóhadjáratot kezdett a magyarok ellen.
1603
Basta seregével elhagyta Erdélyt. Székely Mózes török és székely hadakkal bevonult Erdélybe, ahol a rendeket pozitív fogadtatásban részesítették, megelégelve Basta rémuralmát. Május 9-én az országgyűlés Székely Mózest fejedelemmé választotta.
1603. július 17.
A Habsburgok szövetségesüket, IX. Radu Șerban havasalföldi fejedelmet mozgósították, aki július 17-én Brassónál éjjel rátámadt a törökök által cserben hagyott Székely Mózes táborára. A fejedelem is életét vesztette. Testét itt temették el.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1615
Bethlen Gábor fejedelem megerősítette a város kiváltságait. Ettől kezdve Székelyudvarhelyként említették.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1621
Bethlen Gábor az erődítmény (Székelytámadt vár) újraépítését rendelte el.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1657
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem X. Károly Gusztáv svéd királlyal szövetkezve hadjáratot indított Lengyelország ellen. A célja a lengyel korona megszerzése volt annak érdekében, hogy egyesítse a lengyel, magyar és román erőket a török ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. Rákóczi György Krakkót, majd Varsót is elfoglalta. Ezután a svéd király magára hagyta. A bosszúálló lengyelek betörtek Észak-Erdélybe, felégették a védtelen falvakat, templomokat, kastélyokat romboltak le. Hamarosan török és tatár hadak bosszúhadjárata súlytott le Erdélyre, mivel a fejedelem a szultán tiltása ellenére indította el lengyel hadjáratát.
1661. október
A török sereg felégette az erődítményt, majd helyrehozatala után Apafi Mihály felesége, Bornemissza Anna tulajdona lett.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1690
Erdély egyesülése a Magyar Királysággal és autonómiája
Több...
1690
Az I. Lipót császár által kiadott Diploma Leopoldinum szerint Erdély újra a Magyar Királyság része lett és érvényben maradt a magyar jog is. A magyar, székely és szász nemzet a belügyeit önállóan igazgatta, és a vallásszabadság is megmaradt. Erdély Habsburg Birodalomba való beolvasztását az akadályozta meg, hogy 1690-ben török segítséggel Thököly Imrét átmenetileg erdélyi fejedelemmé választották.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1704
A várat Tiege generális hada fosztotta ki.
1706
Az erődítményt visszafoglaló Pekry Lőrinc a székelyekkel leromboltatta a várat, nehogy a Habsburgok kezére kerüljön, amelyet ettől kezdődően Csonkavárnak neveznek a helyiek. Az egykori erődítmény jelentős maradványai napjainkban is láthatóak.
1763
Mária Terézia újjászervezte a határőrséget. Három székely és két román határezred felállítását rendelte el. Elkezdték a székelyek erőszakos sorozását, akik ellenálltak a hagyományaik és kiváltságaik védelmében. A császáriak Báró Siskovics József vezetésével megtámadta Mádéfalvát, ahol a székely vezetők összegyűltek, és 1764. január 7-én vad ágyútűzzel 200 székelyt, köztük nőket és gyermekeket mészároltatott le. Ez a "mádéfalvi vérengzés" ill. "mádéfalvi veszedelem" néven vonult be a történelembe.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1876
A megyerendezés során Udvarhelyszék területének kisebb kiigazításával Székelyudvarhely székhellyel alakult meg Udvarhely vármegye.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1916
Románia augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának és támadást indított Magyarország ellen ellen. Ez hatalmas menekült hullámot indított el Erdélyből, mivel a lakosság félt az 1848-49-es román etnikai tisztogatások megismétlődésétől. Ezt követően a románok a Székelyföld nagy részét megszállták. Az osztrák-magyar és német erők október közepére kiszorították a megszállókat az országból és december 6-án elfoglalták Bukarestet. Románia megadta magát és 1918. május 7-én különbékét kötött a központi hatalmakkal.
1918
November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia aláírta a fegyverszünetet. Románia ezután november 10-én hadat üzent Németországnak, mindössze egy nappal az előtt, hogy a németek aláírták volna a fegyverszünetet Compiègne mellett. Ezután a románok támadást indítottak az ellen a Magyarország ellen, amely már korábban feltétel nélkül beszüntette a harcot az Antant követelésére. Az Antant csak utólag ismerte el Romániát a győztesek között.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918-tól
1922-ig 197.000 magyar kényszerült elhagyni a román megszállás alá került országrészt. 1939-ig további 169.000 magyar hagyta el Erdélyt, főleg arisztokraták, értelmiségiek, és jelentős számban földművesek is. Nagyobb részük Magyarországra költözött. A román megszállás előtt 1.662.000 magyar élt Erdélyben, a lakosság 32 százaléka.
1918. decembere
Kolozsváron Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére létrehozták a Székely Hadosztályt az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként. Az egyetlen jól felszerelt, harcképes magyar katonai erő volt, ami harcolt a román hódítók ellen. Legnagyobb létszáma kb. 12 ezer fő volt. A Magyarországon a hatalmat bitorló Antant-barát baloldali Károlyi-kormány cserben hagyta őket, feloszlatva a magyar hadsereget. A Tanácsköztársaság ellenségesen viszonyult hozzájuk, majd többségük részt vett a Felvidék egy részét felszabadító északi hadjáratban.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1940. augusztus 30.
Második bécsi döntés
Több...
1940. augusztus 30.
A Második Bécsi Döntés értelmében Magyarország 43 492 km2 magyar többségű területet kapott vissza Romániától (Észak-Erdély). Dél-Erdélyben további 400.000 magyar maradt román fennhatóság alatt.
1944. ősze
A Maniu-gárdáknak nevezett román önkéntes, félkatonai szervezetek partizánakciók címén sorozatos gyilkosságokat és rablásokat követtek el az erdélyi magyar lakosság körében. Szeptemberben és Októberben 200 ártatlan polgári személyt gyilkoltak meg. A gárdisták és román csendőrök a magyarokat ezrével lágerekbe internálták. Csak Maros-Torda megyéből 4000 magyart hurcoltak el, köztük 450 kiskorút, a Brassó melletti Barcaföldvárra, és más táborokba (pl. Tagru Jiu). Nagy részük ott pusztult el a kegyetlen bánásmód következtében. A Földvári internálótábort 1945. október 29-én számolták fel, akkor már csak 90 ember volt életben.
1944. november 12.
Vinogradov szovjet tábornok kitiltotta a román hatóságokat Észak-Erdélyből a Maniu Gárda által elkövetett népirtások miatt. A román hatóságok 1945. március 6-a, a Petru Groza kormány felállása után térhettek vissza.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1952. szeptember 21.
Szovjet nyomásra létrehozták a Székelyföld nagyobbik részét magába foglaló Magyar Autonóm Tartományt Marosvásárhely székhellyel.
1952-1960
A Magyar Autonóm Terület része volt.
1960
A magyar autonóm területet megcsonkították, Háromszéket elcsatolták, és átnevezték Maros-Magyar Autonóm Tartományra.
1960-1968
A Marosi Magyar Autonóm Terület része volt.
1968
Teljesen megszüntették a Maros-Magyar Autonóm Tartományt. Erdélybe Moldvából 800 ezer románt telepítettek be, de sokan érkeztek Havasalföldről is. A cél a városok elrománosítása, illetve a magyar etnikai tömbök fellazítása volt. Székelyföldön Marosvásárhelyt sikerült leginkább elrománosítani.
1968
A magyar autonómiát megszüntették. Hargita megye része lett.
1980-as évek
A székely megyeközpontokat zárt városokká minősítették, ahová csak románok telepedhettek be.
2002
Erdély lakossága 7,2 millió fő volt, melyből 1,42 millió magyar (1910-ben 5,2 millióból 1,65 millió magyar volt). A románok aránya 53,78%-ról 74,69%-ra nőtt, a magyarok aránya 31,64%-ról 19,6%-ra csökkent, a németek aránya 10,75%-ról 1% alá esett.
Várak
Budvár
Állapot:
Teljesen elpusztult
Belépés:
Ingyenes
Felkeres
Székely Támadt vár; Csonkavár
Cetatea Székely Támadt
Székely Támadt vár; Csonkavár
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Állapot:
Romos
Belépés:
Nem látogatható
Felkeres
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent Miklós római katolikus plébániatemplom
Biserica Romano-Catolică
Székelyudvarhely 2
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Miklós római katolikus plébániatemplom
Története

1317-ben említették először az udvarhelyi plébánost, Conradust. Székelyudvarhelyen székelt a telegdi esperesi kerület, amelyre vonatkozóan már a 13. századból vannak történeti források. 1563-ban a tordai országgyűlés kimondta, hogy a templomot a katolikusok és a reformátusok közösen használják. 1592-ben tűntek fel a városban a jezsuiták. 1600 körül az udvarhelyi vár kapitánya a katolikusok részére foglalta el, 1612-ben a reformátusok egy másik várkapitány segítségével szerezték vissza. 1630-ban egy fejedelmi bizottság a templomhasználat három évig tartó felfüggesztése mellett döntött, amíg a felekezetek közösen megépítik az új református templomot. A Szent Miklós templom ezután a jezsuitáké lett. 1637-ben a tornyot megmagasították. A 16. század végétől a jezsuiták jelenléte a városban majdnem folyamatos volt, és a 17. század végétől 1776-ig, a rend feloszlatásáig ők kezelték a plébániát.

Az új templomot 1787-től 1791-ig építették, a gubernium támogatásával. Belső felékesítése után 1793-ban Batthyány Ignác püspök szentelte fel. Az oltárokat és a szószéket a kor legkiválóbb erdélyi szobrásza, a kolozsvári Hoffmayer Simon műhelyében készítették. Orgonáját 1879-ben Kolonics István készítette. A templomot és berendezését helyi iparosok készítették.

Szent Péter és Pál apostolok ferences templom és kolostor
Biserica Franciscană
RO HR Odorheiu Secuiesc RomCat cathedral
Andrei Stroe, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom és kolostor
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Szent Péter és Pál apostolok ferences templom és kolostor
Története

A ferencesek először a 15. század végén jelentek meg a városban, amikor a székelyek panaszlevelére 1492-ben II. Uászló király leváltotta Báthory Istvánt az erdélyi vajdai tisztből és az általa megkezdett vár épületeit a ferenceseknek adta át. A 16. század közepén János Zsigmond felépítette a várat, így a frenceseknek el kellett hagyniuk a kolostorukat. A város lakossága azonban többségében végig katolikus maradt.

1705-ben Lakatos István csíki főesperes adományozta a telket a rajta álló, kápolnává alakított kőházzal a ferenceseknek, akik a következő évben telepedtek le ismét a városban. A Szent Péternek szentelt kápolnát többször bővítették, a kolostorépület fából készült.

Az 1730-ban elkezdett templom Johann Conrad von Weiss 1734-es rajzán már (a tornyok kivételével) készen állt. Az 1780-as évekig fokozatosan elkészül a templom bútorzata, és képei. 1755-ben konventi rangot kapott. A kolostor elemi iskolát is működtetett 1927-ig. 1949-ben az épületet a kommunisták lefoglalták. 1989 után a rend visszakapta, 1991-től apácák élnek itt. A mai épület építésének időpontja bizonytalan, annyi biztos, hogy a 18. század során, valószínűleg hosszabb időn keresztül épült. Az oltár közepén Mária szobra áll, rajta kívül a szentélyben Szent István, Szent Péter, Szent Pál és Szent László szobrai láthatók.

Református templom
Biserica Reformată
RO HR Odorheiu Secuiesc church
Andrei Stroe, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Felkeres
Református templom
Története

A reformáció idején a Szent Miklós plébániatemplomot a protestánsok foglalták el. 1630-ban egy fejedelmi bizottság a templomhasználat három évig tartó felfüggesztése mellett döntött, amíg a felekezetek közösen megépítették az új református templomot. A Szent Miklós templom ezután a jezsuitáké lett.

1780-81 között épült meg a mai, nagyobb templom a korábbi helyébe. A cserépfedelén olvasható 1781-es szám a templom befejezésének éve, a KG monogram pedig Baczkamadarasi Kis Gergelyre a Református Kollégium rektorára, a templom építésének irányitójára utal.

Unitárius templom
Biserica Unitariană
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
unitárius
Felkeres
Unitárius templom
Története

1872-ben alakult az unitárius egyházközség, alapítása id. Daniel Gábor udvarhelyi főispán nevéhez fűződik. A város unitárius temploma hosszas gyűjtés után 1906 és 1908 között épült Pákei Lajos kolozsvári építész tervei szerint. 1908. május 24-én szentelték fel Ferenc József püspök jelenlétében. A főbejáratkét oldalán Kriza János és Orbán Balázs kőből faragott, közel életnagyságú szobrai állnak.

Urunk színeváltozása ortodox templom
Biserica Schimbarea la Față
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Urunk színeváltozása ortodox templom
Története

A ma is látható kis ortodox templom 1920-ban épült neobizánci stílusban az egykori görög katolikus templom helyén. A görögkatolikus templom a 17. század végén épült. Székelyudvarhelyen egy Görög András nevű görögkatolikus vallású ember telepedett le s meggazdagodván, templomot építtetett. Végrendeletében az udvarhelyi román görögkatolikusoknak hagyta az épületet.

Szent Konstantin és Ilona ortodox templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
ortodox
Felkeres
Szent Konstantin és Ilona ortodox templom
Története

A város nagy méretű görögkeleti ortodox temploma 1936 és 1938 között épült.

Ugron kápolna, Székely kálvária
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna, kálvária
Felkeres
Ugron kápolna, Székely kálvária
Története

A Szejkefürdő felé vezető út mellett balra áll az egykori székely főnemesek, az Ugron család Kápolnája, amely 1890-ben temetkezési kápolnának épült. A kápolnát Ugron Lázár végrendelete folytán építette Ugron Ákos 1890-ben. A kápolnához vezető út mentén Zavaczki Walter székelyudvarhelyi szobrászművész kompozíciója látható, 12 kőbe vésett dombormű alkotja a Székely kálváriát.

Jézus szíve kápolna
Capela Catolică
Jézus szíve kápolna
User:Bbbarna, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kápolna
Jelenleg:
kápolna
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Jézus szíve kápolna
Története

A művészettörténeti kutatások többsége a kápolna építését a 13. századra helyezik, s így a Jézus-kápolna Székelyudvarhely legrégebbi építészeti műemléke. Első említése 1662-ből származik. Kazettás mennyezete eredetileg 1677-ben készült, a ma látható ennek másolata. Az eredeti kazettás mennyezetet 1903-ban távolították el. Védőfala valószínűleg 1771-ben épült. A remetelak 1830-ban készült Rudnay Sándor püspök adományából.

Középületek
Egykori vármegyeháza, Városháza
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
Odorheiu Secuiesc Primaria
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
városháza
Felkeres
Egykori vármegyeháza, Városháza
Története

1896-ban épült megyeházának, a Millennium emlékére. A hajdani Alsó-Piactér legimpozánsabb épülete. 1895–96-ban épült eklektikus stílusban, Sztehlo Ottó építész tervei szerint. Építőmestere Ferenczi Endre főmérnök volt.

A helyén 1733-ban épült Udvarhelyszék háza Gyulaffy László főkirálybírósága idején. Ezt a földszintes épületet 1828-ban Ugrai László tervei alapján átalakították és emeleteesre bővítették. 1876-ban a székely székek megszüntetésével, és a vármegyék kialakításával megyeháza lett. 1895-ben ezt a régi épületet lebontották, és Sztehlo Ottó építész tervei alapján építették meg a helyén az új vármegyeházát, amit 1897. június 26-án adtak át. Ekkor leplezték le a szomszédságában a Millenniumi emlékoszlopot. 1901-ben Daniel Gábor kezdeményezésére felszámolták a földszinti üzlethelységeket, a második emeletét alispáni lakásnak alakították át, és az irodahelységeket onnan a földszintre költöztették.

Kulturális létesítmények
Egykori Római Katolikus Főgimnázium, Tamási Áron Gimnázium
Tamási Áron Gimnázium, Liceul Teoretic Tamási Áron
Székelyudvarhey, Tamási Áron Gimnázium 3
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori Római Katolikus Főgimnázium, Tamási Áron Gimnázium
Története

A jezsuiták 1592-ben kezdték meg tevékenységüket a városban. A Római Katolikus Gimnáziumot 1593-ban Vásárhelyi Gergely jezsuita szerzetes alapította a reformáció ellensúlyozására. A katolikusok a következőkben kiszorultak a városból, és csak 1633-ban került vissza a Szent Miklós plébánia a kezükre, amelynek épületében szervezték újjá az iskolát. 1652-ben a jezsuiták visszatértek a városba, rendházfőnökük, Sámbár Mátyás a bethlenfalviak segítségével iskolaépítésbe kezdett. A felekezeti harcok miatt Sámbárnak menekülnie kellett, és csak az 1660-as évek végén épülhetett fel az első önálló iskola, amely kétszáz éven át volt a gimnázium otthona.

A gimnázium új épülete neo-klasszikus stílusban épült 1890 és 1892 között, a Felső-Piactér délkeleti sarkán (ma a Tamási Áron Gimnázium internátusa). 1909 májusában azonban ismét új épületet kezdtek építeni Pápai Sándor tervei alapján eklektikus-szecessziós stílusban az Erdélyi Római Katolikus Státus megbízásából a Szent Miklós-hegyi plébániatemplom mellett. Kezdeményezője gróf Mikes János udvarhelyi főesperes volt. A kivitelezők pedig Király József és Spáda János vállalkozók voltak. Felszentelésére 1910. november 20-án került sor Majláth Gusztáv Károly püspök jelenlétében.

1940−44 között a gimnázium felvette az egykori neves tanítvány, Baróti Szabó Dávid nevét. 1948-ban államosították. 1990-től viseli egykori diákja, Tamási Áron író nevét. A romániai magyar közművelődés egyik legjelentősebb nevelési-oktatási intézménye.

A református kollégium régi épülete
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium
User:Bbbarna, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
református
Felkeres
A református kollégium régi épülete
Története

A nagyenyedi és kolozsvári Református Kollégium mellett Erdély legnagyobb hírnevű protestáns oktatóközpontja. 1670-ben gróf Bethlen János alapította.

1771. április 26-án ledöntötték a Kollégium régi faépületét, majd május 2-án nekifognak az iskola új alapjának ásásához. Mivel az építkezésre szánt pénz fogytán volt, Kis Gergely professzor pénzgyűjtő körútra indult Udvarhelyszékben, Erdővidéken és Háromszéken. Az év végére a barokk épület tető alá került. 1886-ban egy, második emeletet húztak föl rá klasszicista stílusban. A régi kollégiumokra jellemző hangulatot az árkádos, belső, négyszögletű udvar őrzi, középen Backamadarasi Kis Gergely rektor-professzor emlékoszlopával. 1910 és 1912 között új, szecessziós stílusú épületet építettek a református kollégium számára Magyar Vilmos tervei szerint. 1913. szeptember 10-én avatták föl. 1927-ben a kollégium bezárt és később az új épületet a Nagyenyedről a városba költöző tanítóképző vette át. A rendszerváltás után a kollégium újjáalakult.

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium
BMKG facade entrance from alley
Varday Zsolt, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
református
Felkeres
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium
Története

A nagyenyedi és kolozsvári Református Kollégium mellett Erdély legnagyobb hírnevű protestáns oktatóközpontja. 1670-ben gróf Bethlen János alapította. 1771. április 26-án ledöntötték a Kollégium régi faépületét, majd május 2-án nekifognak az iskola új alapjának ásásához. Mivel az építkezésre szánt pénz fogytán volt, Kis Gergely professzor pénzgyűjtő körútra indult Udvarhelyszékben, Erdővidéken és Háromszéken. Az év végére a barokk épület tető alá került. 1886-ban egy, második emeletet húztak föl rá klasszicista stílusban. A régi kollégiumokra jellemző hangulatot az árkádos, belső, négyszögletű udvar őrzi, középen Backamadarasi Kis Gergely rektor-professzor emlékoszlopával. 1910 és 1912 között új, szecessziós stílusú épületet építettek a református kollégium számára Magyar Vilmos tervei szerint. 1913. szeptember 10-én avatták föl. 1927-ben a kollégium bezárt és később az új épületet a Nagyenyedről a városba költöző tanítóképző vette át (Benedek Elek Tanítóképző). A rendszerváltás után a kollégium újjáalakult.

Az új épületében található a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára is. A kollégium könyvtárának csírái egyidősek magával az 1670-ben kezdetét vett kollégiummal. 1682–1695 között, Rozgonyi P(ap) János a könyvtár megalapítója közvetítő szerepet vállalt az iskolai könyvtár és az első magángyűjtemények adományozói között. Backamadarasi Kis Gergely 1770–1775-ös nagyszabású átépítési és bővítési munkálatai során ismét új helyiségbe került a könyvtár. A jelenlegi könyvtár a református kollégium könyvtára mellett a katolikus gimnázium, az állami főreáliskola, valamint a kő- és agyagipari szakiskola könyvtárainak máig fennmaradt könyvtárrészeit tudhatja magáénak. 1990-től a Haáz Rezső Múzeum részlegeként működik.

Egykori Magyar Királyi Főreáliskola, Eötvös József Szakközépiskola
RO HR Odorheiu Secuiesc Tompa László 12 (2)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felkeres
Egykori Magyar Királyi Főreáliskola, Eötvös József Szakközépiskola
Története

A Magyar Királyi Főreáliskola 1871 őszén alakult Eötvös József akkori vallás- és oktatásügy miniszter rendeletével. A város felajánlotta a Csonkavárat az iskola építésére. 1880-as években kezdődtek a munkálatok, több bástyát, belső épületet átalakítottak, vagy lebontották. Akkor nyerte el a Székely Támadta vár is a jelenlegi kinézetét. Az építkezés 1889 tavaszán kezdődött, Meixner Károly budapesti műépítész tervei alapján. Felépült a tornaterem, 1890-1891 között pedig az 56 termes iskola. Az 1919-es román megszállás után román tannyelvű iskolává változtatták. 1998-ban felvette Eötvös József nevét és az iskola előtti parkban szobrot is állított emlékére.

Egykori Mária Valéria óvoda, Benedek Elek Pedagógiai Líceum
Fosta grădiniță Maria Valeria
Strainu, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
bölcsöde / óvoda, iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felkeres
Egykori Mária Valéria óvoda, Benedek Elek Pedagógiai Líceum
Története

1910 és 1912 között új, szecessziós stílusú épületet építettek a református kollégium számára Magyar Vilmos tervei szerint. 1913. szeptember 10-én avatták föl. 1927-ben a kollégium bezárt és később az új épületet a Nagyenyedről a városba költöző tanítóképző vette át.

A 1873. november 13-i városi közgyűlésen Zayzon Ferenc lelkész felvetette egy óvoda létesítésének gondolatát. 1875-ben I. Ferenc József osztrák-magyar uralkodódótól engedélyt kértek és kaptak, hogy a felállítandó óvoda Mária Valéria főhercegnő nevét viselhesse. A hercegnő Ferenc József és Erzsébet negyedik gyermekeként született Budán. Édesanyja, a magyarokat igen tisztelő Erzsébet királyné igyekezett magyar szellemben nevelni legkedvesebb gyermekét, ezért vált később általánossá az a vélekedés, hogy ő a "magyar gyermek". 1878-ban az óvoda bérelt épületben kezdte el működését. 1896-ban éőült meg az óvoda épülete. 1924-ben államosították. Ezután román nyelvű állami elemi lányiskola és óvoda működött az épületben. A második világháború után az egykori Mária Valéria gyermekkert épületében a tanítóképző gyakorló elemi iskolája működött. Mivel 1974 után Csíkszeredából Székelyudvarhelyre helyezték az óvónőképzést, az egykori Mária Valéria Gyermekkert épületében ismét óvoda kezdett működni. Az épületet 2011-re újították fel a Benedek Elek Pedagógiai Líceum számára.

Egykori Római Katolikus Főgimnázium, Tamási Áron Gimnázium bentlakása
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori Római Katolikus Főgimnázium, Tamási Áron Gimnázium bentlakása
Története

A jezsuiták 1592-ben kezdték meg tevékenységüket a városban. A Római Katolikus Gimnáziumot 1593-ban Vásárhelyi Gergely jezsuita szerzetes alapította a reformáció ellensúlyozására. A katolikusok a következőkben kiszorultak a városból, és csak 1633-ban került vissza a Szent Miklós plébánia a kezükre, amelynek épületében szervezték újjá az iskolát. 1652-ben a jezsuiták visszatértek a városba, rendházfőnökük, Sámbár Mátyás a bethlenfalviak segítségével iskolaépítésbe kezdett. A felekezeti harcok miatt Sámbárnak menekülnie kellett, és csak az 1660-as évek végén épülhetett fel az első önálló iskola, amely kétszáz éven át volt a gimnázium otthona.

A gimnázium új épülete neo-klasszikus stílusban épült 1890 és 1892 között, a Felső-Piactér délkeleti sarkán (ma a Tamási Áron Gimnázium internátusa). 1909 májusában azonban ismét új épületet kezdtek építeni Pápai Sándor tervei alapján eklektikus-szecessziós stílusban az Erdélyi Római Katolikus Státus megbízásából a Szent Miklós-hegyi plébániatemplom mellett. Kezdeményezője gróf Mikes János udvarhelyi főesperes volt. A kivitelezők pedig Király József és Spáda János vállalkozók voltak. Felszentelésére 1910. november 20-án került sor Majláth Gusztáv Károly püspök jelenlétében.

1940−44 között a gimnázium felvette az egykori neves tanítvány, Baróti Szabó Dávid nevét. 1948-ban államosították. 1990-től viseli egykori diákja, Tamási Áron író nevét. A romániai magyar közművelődés egyik legjelentősebb nevelési-oktatási intézménye.

Egykori Római Katolikus Leánynevelő Intézet
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Egykori Római Katolikus Leánynevelő Intézet
Története

1879-1880 között épült fel a már 1860-ban, Csató József főesperes-plébános által megalapított Leánynevelő Iskola számára ez az épület. Fogarassy Mihály katolikus püspök építtette az udvarhelyi polgárok adományait is felhasználva. 1881 őszétől három irgalmas nővér tanította a lányokat. A román megszállás után 1919-ben a magyar királyi állami polgári iskolát megszüntették, így a katolikus egyház megszervezte a római katolikus polgári leányiskolát. Az irgalmas nővérek vezették az iskolát 1928-ig, amikor a román kormány bezáratta az intézményt. 1989 után a Katolikus Egyház visszakapja az épületet. Jelenleg általános iskola és egészségügyi technikum működik benne.

Mini Erdély Park
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Mini Erdély Park
Története

Székelykapu Múzeum
Szejkefürdő, Orbán Balázs síremléke, 5
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Székelykapu Múzeum
Története

Borvíz Múzeum, Székelyföld Ásványvíz- és Fürdő Múzeuma
Borvíz Múzeum
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Borvíz Múzeum, Székelyföld Ásványvíz- és Fürdő Múzeuma
Története

A Szejkefürdő ásványvizes forrásainak gyógyhatását már a XVIII. században ismerték. A következő század második felében, 1871–1890 között, a fürdő és a hozzá tartozó terület Orbán Balázs tulajdona és kedves tartózkodási helye volt. Központja az Attila-forrás vizét használó huszonnégy kádas meleg fürdő, és a hozzá kapcsolódó hideg vizes medence volt. A fürdőn villák, vagy ahogy nevezték, lakok épültek. Orbán Balázs halála azonban a kis fürdő virágzásának is véget vetett. A fürdő északi oldalán (a 13A megyei út mellett) 2004–2008 között épült fel egy 268 m2-es, kétszintes, teljesen fából készült kiállítási épület. Célja otthont adni a székelyföldi borvízforrásokat és fürdőket bemutató kiállításnak.

Művelődési ház, Tomcsa Sándor Színház
Művelődési ház
Eredetileg:
rendezvényközpont
Jelenleg:
rendezvényközpont, színház / opera
Felkeres
Művelődési ház, Tomcsa Sándor Színház
Története

Az épület a Sétatér mellett 1956–1959 között épült a neoklasszikus homlokzatú, belül népies, magyaros díszítésű Művelődési Ház. Az épületben működik a Székelyföldi Filharmónia, az Udvarhely Táncműhely és a Tomcsa Sándor Színház is.

Haberstumpf-villa, Haáz Rezső Múzeum
Eredetileg:
nincs adat
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Haberstumpf-villa, Haáz Rezső Múzeum
Története

A Haáz Rezső (1883-1958) rajztanár alapította múzeum a Református Kollégium 1772-ből származó gyűjteményén alapult, amelyhez az általa létrehozott népművészeti gyűjtemény közel négyezer tárgya társult. 1990-ben egyesült a város 76.000 kötetes Tudományos Könyvtárával is.

Gyűjtőterülete Hargita megye nyugati részeit, vagyis a két Homoród, a Nagy- és Kisküküllő felső folyása menti területeket foglalja magába. E terület lakosságát a székelység képezi, amely a magyar nemzet legkeletibb csoportja (a csángókkal együtt).

A ház tervezője, építtetője és lakója a német származású Haberstumpf Károly (1857-1928) építész volt, aki 1900-ban építette meg a család nyári rezidenciáját. Nevéhez fűződik a város és a környék több házának építése. A ház német eklektikus stílusban épült.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Egykori Szabó Károly vendéglő, Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
könyvtár
Felkeres
Egykori Szabó Károly vendéglő, Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
Története

Az 1951-ben alakult városi könyvtár. 1988-ban a Kossuth utca 23. szám alatti egykori banképületbe költözött. A városi önkormányzat 1996-ban döntött az egykori Szabó Károly vendéglő könyvtárrá való átépítése mellett. Az építkezés 2000-ben, az átköltözés és berendezkedés 2001 februárjában fejeződött be.

Városi infrastruktúra
Központi szökőkút
Odorheiu Secuiesc Piata Primariei
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szökőkút
Jelenleg:
szökőkút
Felkeres
Központi szökőkút
Története

1956-ban az akkori városvezetés pályázatot hirdetett köztéri szobor felállítására. Orbán Áron szökökút terve nyeret el a kiírást. A négy szimbolikus emberalak a környékére jellemző tradicionális gazdasági tevékenységet mutat be: erdőkitermelő munkás (fejszefenő, Orbán Áron alkotása), szentkeresztbányai kohász (vasöntő, Verestóy Árpád alkotása), korondi fazekas (bokályfestő, Székely József alkotása), mezőgazdasági munkás (búzakévés asszony, Nagy György alkotása).

Magánlakhelyek
Kováts fényképészet
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Felkeres
Kováts fényképészet
Története

1876-ban id. Kováts István alapította a fényképész műtermet, ami generációról generációra öröklődik a Kováts családban a mai napig. A műteremben megtekinthetők a fényképészethez kapcsolódó régi tárgyak, és több tízezer darabos fotóarchívummal rendelkeznek.

Tompa László emlékház
RO HR Odorheiu Secuiesc Casa memoriala Tompa Lászlo (3)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Tompa László emlékház
Története

A Tompa László utca 10. szám alatt a Tompa László (1883–1964) költő életét és munkásságát bemutató emlékkiállítást tekinthetjük meg. E díszes homlokzatú, földszintes házban lakott 1920-tól haláláig (1964) a székelység e nagy költője, műfordítója és lapszerkesztője.

Emlékművek
Orbán Balázs szobra
The statue of Orbán Balázs in Székelyudvarhely
Kulja, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Orbán Balázs szobra
Története

1995. február 4-én állították, Hunyadi László alkotása. Orbán Balázs (1829-1890) világhírű földrajzi és néprajzi író, fotográfus volt. Egyik legismertebb műve a hat kötetes Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból (1868-73) címet viseli.

Vasszékely
Vasszékely
User:Bbbarna, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Vasszékely
Története

Az első világháború alatt, 1917-ben állították fel a Kárpátok hágóin betörő orosz és román csapatok ellen hősiesen küzdő Császári és Királyi 82. Székely Gyalogezred hősi halottainak tiszteletére, akik a környékről származtak. Akkoriban 4 élet nagyságú, fából faragott alakból álló szoborcsoport volt, amit kis szögekkel felerősített acél pikkelyekkel borítottak be, innen ered a neve. Ezt a román megszállók ledöntötték, csak a talapzata maradt meg. 1940-44 között országzászló állt a helyén, amit a vörös pestissel visszatérő oláh megszállók újfent elpusztítottak. 2000. március 15-én állították fel a ma is látható, I. világháborús honvédet ábrázoló bronzszobrot, Szabó János helyi szobrászművész alkotását.

Millenniumi Székely-Emlékmű
Székelyudvarhely, Városháza
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Millenniumi Székely-Emlékmű
Története

Az emlékoszlopot 1897. július 26-án avatták fel, az akkori új Megyeházzal egy napon, a Millennium alkalmából. A 8,4 méter magas oszlop megalkotója Hargita Nándor, a Kő- és Agyagipari Szakiskola igazgatója volt. Az emlékműhöz három lépcsőn lehetett feljutni. A négyszögletű alap oldalain a vármegye, a város címerei és két fekvő oroszlán helyezkedtek el. Fölötte obeliszkszerű oszlop. 1919-ben a megszálló román hatóságok lebontották. A székelyudvarhelyi városi hatóságok 2008-ban fölújították az emlékművet. Az egyenként több mint három tonna súlyú oroszlánokat a Kézdiszentléleken bányászott kvarcit tömbökből faragták. Az oszlop alapanyaga márványszerű mészkő. A műemlék képzőművésze, Zavaczki Walter Levente.

Bethlen János mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Megjegyzés:
A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium bejáratánál.
Felkeres
Bethlen János mellszobra
Története

Bethlen János (1613–1678) történetíró, kancellár, a kollégium alapítója, aki, miután 1660-ben kinevezték Udvarhelyszék főkapitányának 4000 forintot fordított a hiánypótló székely iskolai intézmény megszervezésére. Az iskola főgondnokaként gondoskodott egy megfelelő iskolaépület felépítéséről, és ő alapította a kollégium könyvtárát is az 1670 évi könyvadományával, melyet később fia Bethlen Miklós is bővített. Mellszobrát 2017. szeptember 10-én állították, Gergely Zoltán alkotása.

Szent Imre mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Szent Imre mellszobra
Története

2007. október 28-án állították, Lantos Györgyi alkotása.

Benedek Elek emlékműve
Benedek Elek Székelyudvarhely
Csanády, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Benedek Elek emlékműve
Története

Székelyudvarhely legrégebbi iskolájának, az 1670-ben alapított Református Kollégiumának volt egykor diákja nyolc évig a későbbi nagy székely mesemondó, író Benedek Elek (1859–1929). 1912-ben a kollégiumot kibővítették egy szecessziós épületszárnnyal. Itt alakult meg 1927-ben a Nagyenyedről áttelepített Református Tanítóképző, mely később különálló oktatási intézetté vállt, és 1990 decemberében felvette Benedek Elek nevét. Emlékművét, Szabó János alkotását ekkor állították.

Tamási Áron mellszobra
Tamási Áron bust Székelyudvarhely
Kulja, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Tamási Áron mellszobra
Története

Mellszobrát 1993. május 29-én állították, Szabó János alkotása. Tamási Áron (1897-1966) magyar író nyolc évig volt jeles diákja a később róla elnevezett gimnáziumna, amely mellett a szobra áll.

Sütő András mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Sütő András mellszobra
Története

Sütő András (1927-2006) erdélyi magyar, Herder- és Kossuth díjas író, drámaíró volt. Mellszobrát 2013. június 23-án állították fel, Zavaczki Walter Levente alkotása.

Tomcsa Sándor mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Tomcsa Sándor mellszobra
Története

Tomcsa Sándor (1897–1963) székelyudvarhelyi író, színműíró, karikaturista. 1998-ban a székelyudvarhelyi színtársulat az ő nevét vette fel. Mellszobrát 1997. december 21-én állították, Székely József alkotása.

Eötvös József mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Eötvös József mellszobra
Története

1998 szeptemberében vette fel ünnepség keretében a Mezőgazdasági Szakközépiskola (az egykori magyar királyi főreáliskola) Eötvös József nevét. Ekkor avatták fel a névadó szobrát, Bodó Levente szobrászművész alkotását is. Eötvös József író, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke volt. Az ő rendeletére jött létre az iskola 1871 őszén.

Móra Ferenc mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Móra Ferenc mellszobra
Története

A neves magyar ifjúsági író mellszobrát 2007. október 12-én állították az író nevét viselő általános iskola előtti domboldalon, Zavaczki Walter Levente alkotása.

Széchenyi István mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Széchenyi István mellszobra
Története

2004. április 24-én állították, Kampfl József alkotása.

Backamadarasi Kis Gergely emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Megjegyzés:
A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium belső udvarán áll.
Felkeres
Backamadarasi Kis Gergely emlékműve
Története

A nagy múltú gimnázium (alapítva 1670) jeles tanára Backamadarasi Kis Gergely (1737-1787) emlékére állították az iskola diákjai 1843. május 13-án, hálájuk jeléűl. Kiss építtette 1771-1772 között az iskola épületét, 1781-ben pedig a tanintézet előtt álló, a város központi képét meghatározó református templomot. Az iskola 2002-ban felvette egykori tanára nevét.

Márton Áron mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Márton Áron mellszobra
Története

Erdély nagynevű római katolikus püspöke, Márton Áron (1896–1980) a gyulafehérvári kisszemináriumi érettségije után 1915-ben a székelyudvarhelyi 82-es gyalogezred katonája lett, majd tizedes és hadapród-jelölt rangra jutott. Még ugyanazon év októberétől 1916 júniusáig Doberdónál teljesített szolgálatot. Később püspökként többször visszatért Udvarhelyre bérmaútjain, 1949-ben, nem sokkal a letartóztatása előtt részt vett az itteni Úrnapi körmeneten. Mellszobrát 1995. szeptember 23-án állították fel a róla elnevezett téren, Hunyadi László alkotása.

Élet-szoborcsoport
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Élet-szoborcsoport
Története

Az 1956-os forradalom vérbe fojtásának 51. évfordulóján avatták fel. Az emlékmű több részből áll: a Krisztus-szobor Melocco Miklós alkotása, Mária szobrát Györfi Sándor készítette, a két alkotást összekötő kőkompozíció pedig Máthé Lóránt Pál munkája, a szoborcsoport építész-tervezője Györfi Balázs.

Emlékezés Parkja
Székelyudvarhely, Szoborpark 2
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Emlékezés Parkja
Története

2004-ben avatták fel tizenhárom mondahős, történelmi személy és kiemelkedő erdélyi művész mellszobrával.

A személyek: Csaba királyfi, Szent László, Fráter György, Bethlen Gábor, báró Wesselényi Miklós, Bethlen István politikus, Kós Károly építész, A vándor székely hazatalál (Wass Albert író), Nyirő József író, Bem József, II. Rákóczi Ferenc, Báthory István erdélyi fejedelem (1571-től 1586-ig) és Hunyadi János.

Az alkotók Blaskó János, Tóth Emőke, Lesenyei Márta és Krisztiáni Sándor szobrászművészek.

Bethlen István 1907-től a Székely Társaságok Szövetségének tiszteletbeli elnöke, 1914-től 1918-ig az Erdélyi Szövetség elnöke, az 1918-ban alakult Székely Nemzeti Tanács befolyásos irányítója.

Bethlen Gábor domborműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felkeres
Bethlen Gábor domborműve
Története

2012. október 6-án avatták fel, Zavaczki Walter Levente alkotása. A Bethlen Gáborról elnevezett lakótelepen, az unitárius templom előtti parkban áll.

Krisztus-szobor
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Krisztus-szobor
Története

1901-ben állították, a székelyudvarhelyi Állami Kő- és Agyagipari Szakiskola tanára, Harmath Ödön faragta.

Mikes János mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Felkeres
Mikes János mellszobra
Története

Gróf Mikes János (1876–1945) papi pályájának egy szakaszát 1906-1911 között itt, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániatemplomban szolgálta, ő építtette a mostani Tamási Áron Gimnázium szecessziós épületét, támogatta a kultúrát. 1911 -ben nevezték ki szombathelyi megyéspüspöknek. Mellszobrát 2011. június 7-én avatták, és az 1937-ben Enrico Licari szobrász által készített mellszobor másolata, mely eredetije Szombathelyen található.

Múzeumok és Galériák
Tompa László emlékház
RO HR Odorheiu Secuiesc Casa memoriala Tompa Lászlo (3)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Tompa László emlékház
Története

A Tompa László utca 10. szám alatt a Tompa László (1883–1964) költő életét és munkásságát bemutató emlékkiállítást tekinthetjük meg. E díszes homlokzatú, földszintes házban lakott 1920-tól haláláig (1964) a székelység e nagy költője, műfordítója és lapszerkesztője.

Mini Erdély Park
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Mini Erdély Park
Története

Székelykapu Múzeum
Szejkefürdő, Orbán Balázs síremléke, 5
Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Székelykapu Múzeum
Története

Borvíz Múzeum, Székelyföld Ásványvíz- és Fürdő Múzeuma
Borvíz Múzeum
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Borvíz Múzeum, Székelyföld Ásványvíz- és Fürdő Múzeuma
Története

A Szejkefürdő ásványvizes forrásainak gyógyhatását már a XVIII. században ismerték. A következő század második felében, 1871–1890 között, a fürdő és a hozzá tartozó terület Orbán Balázs tulajdona és kedves tartózkodási helye volt. Központja az Attila-forrás vizét használó huszonnégy kádas meleg fürdő, és a hozzá kapcsolódó hideg vizes medence volt. A fürdőn villák, vagy ahogy nevezték, lakok épültek. Orbán Balázs halála azonban a kis fürdő virágzásának is véget vetett. A fürdő északi oldalán (a 13A megyei út mellett) 2004–2008 között épült fel egy 268 m2-es, kétszintes, teljesen fából készült kiállítási épület. Célja otthont adni a székelyföldi borvízforrásokat és fürdőket bemutató kiállításnak.

Művelődési ház, Tomcsa Sándor Színház
Művelődési ház
Eredetileg:
rendezvényközpont
Jelenleg:
rendezvényközpont, színház / opera
Felkeres
Művelődési ház, Tomcsa Sándor Színház
Története

Az épület a Sétatér mellett 1956–1959 között épült a neoklasszikus homlokzatú, belül népies, magyaros díszítésű Művelődési Ház. Az épületben működik a Székelyföldi Filharmónia, az Udvarhely Táncműhely és a Tomcsa Sándor Színház is.

Haberstumpf-villa, Haáz Rezső Múzeum
Eredetileg:
nincs adat
Jelenleg:
múzeum
Felkeres
Haberstumpf-villa, Haáz Rezső Múzeum
Története

A Haáz Rezső (1883-1958) rajztanár alapította múzeum a Református Kollégium 1772-ből származó gyűjteményén alapult, amelyhez az általa létrehozott népművészeti gyűjtemény közel négyezer tárgya társult. 1990-ben egyesült a város 76.000 kötetes Tudományos Könyvtárával is.

Gyűjtőterülete Hargita megye nyugati részeit, vagyis a két Homoród, a Nagy- és Kisküküllő felső folyása menti területeket foglalja magába. E terület lakosságát a székelység képezi, amely a magyar nemzet legkeletibb csoportja (a csángókkal együtt).

A ház tervezője, építtetője és lakója a német származású Haberstumpf Károly (1857-1928) építész volt, aki 1900-ban építette meg a család nyári rezidenciáját. Nevéhez fűződik a város és a környék több házának építése. A ház német eklektikus stílusban épült.

{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"46.3038730000","long":"25.2950600000"},"townlink":"szekelyudvarhely-odorheiu-secuiesc","town":{"townId":81,"active":1,"name_HU":"Sz\u00e9kelyudvarhely","name_LO":"Odorheiu Secuiesc","name_GE":"Oderhellen","name_LT":"Areopolis","seolink":"szekelyudvarhely-odorheiu-secuiesc","listorder":10,"oldcounty":43,"country":4,"division":24,"altitude":"470","gps_lat":"46.3038730000","gps_long":"25.2950600000","population":34,"hungarian_2011":92.43,"population_1910":10244,"hungarian_1910":96.52,"german_1910":2.07,"slovak_1910":0,"romanian_1910":1.12,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely,_Turul_szobor_a_V%C3%A1rosh%C3%A1z%C3%A1n%C3%A1l.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sz\u00e9kelyudvarhely, Turul szobor a V\u00e1rosh\u00e1z\u00e1n\u00e1l\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Sz%C3%A9kelyudvarhely%2C_Turul_szobor_a_V%C3%A1rosh%C3%A1z%C3%A1n%C3%A1l.jpg\/512px-Sz%C3%A9kelyudvarhely%2C_Turul_szobor_a_V%C3%A1rosh%C3%A1z%C3%A1n%C3%A1l.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely,_Turul_szobor_a_V%C3%A1rosh%C3%A1z%C3%A1n%C3%A1l.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","georegion":"Udvarhelysz\u00e9k, Erd\u00e9lyi-medence","river":"Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151","description":"A sz\u00e9kelyek alap\u00edtotta telep\u00fcl\u00e9s neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvar\u00e1t a sz\u00e9kelyek isp\u00e1nja. Sz\u00e9kelyf\u00f6ld hagyom\u00e1nyos k\u00f6zpontja, a sz\u00e9kely sz\u00e9kek b\u00edr\u00f3s\u00e1gai el\u0151tt hozott \u00edt\u00e9letek ellen ide fellebbezhettek. A sz\u00e9kelyek a nemesekkel egyenl\u0151 jogokat b\u00edrtak, saj\u00e1t f\u00f6lddel rendelkeztek, ad\u00f3t t\u00f6bbnyire nem fizettek, cser\u00e9be k\u00f6telesek voltak egyt\u0151l egyig hadba vonulni a haza v\u00e9delm\u00e9ben. Udvarhelyt Zsigmond kir\u00e1ly emelte v\u00e1rosi rangra. V\u00e1r \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel itt el\u0151sz\u00f6r B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda pr\u00f3b\u00e1lkozott meg a szabad sz\u00e9kely n\u00e9p let\u00f6r\u00e9s\u00e9re, azonban a sz\u00e9kelyek ellen\u00e1ll\u00e1sa miatt II. Ul\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly tiszts\u00e9g\u00e9r\u0151l lev\u00e1ltotta. Miut\u00e1n J\u00e1nos Zsigmond 1562-ben leverte a sz\u00e9kely szabads\u00e1gjogok megkurt\u00edt\u00e1sa miatt kit\u00f6rt felkel\u00e9st, v\u00e1rat \u00e9p\u00edttetett itt a sz\u00e9kelyek kord\u00e1ban tart\u00e1s\u00e1ra. Itt sz\u00fcletett Erd\u00e9ly egyetlen sz\u00e9kely fejedelme, Sz\u00e9kely M\u00f3zes. A v\u00e1rat 1706-ban a kurucok romboltatt\u00e1k le, nehogy ism\u00e9t a Habsburgok kez\u00e9re ker\u00fclj\u00f6n. A v\u00e1ros hagyom\u00e1nyosan Udvarhelysz\u00e9k k\u00f6zpontja volt. 1876-ban a k\u00f6zigazgat\u00e1s moderniz\u00e1ci\u00f3jakor megsz\u00fcntett\u00e9k a sz\u00e9kely sz\u00e9keket, \u00e9s ekkor Udvarhely v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye lett. Ezen st\u00e1tus\u00e1t az 1918-as rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n vesztette el. Udvarhely a 16. sz\u00e1zad \u00f3ta fontos iskolav\u00e1ros is, a reform\u00e1tus oktat\u00e1s egyik k\u00f6zpontja, melynek ellens\u00falyoz\u00e1s\u00e1ra a jezsuit\u00e1k is l\u00e9trehoztak egy m\u00e1ig m\u0171k\u00f6d\u0151 gimn\u00e1ziumot. 1952-t\u0151l 1968-ig a szovjet nyom\u00e1sra l\u00e9trehozott magyar auton\u00f3m ter\u00fclet r\u00e9sze volt, amit a rom\u00e1nok azut\u00e1n felsz\u00e1moltak. M\u00e1ig csaknem teljesen magyar v\u00e1ros.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@11-12. sz\u00e1zad fordul\u00f3ja|A Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly \u00e1ltal emelt v\u00e9delmi rendszer r\u00e9szek\u00e9nt a Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151 jobb partj\u00e1n 625 m\u00e9ter magas hegyen meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k Budv\u00e1r k\u0151v\u00e1r\u00e1t. A legenda szerint r\u00e9gi sz\u00e9kely v\u00e1r volt. A 13. sz\u00e1zadig folyamatosan haszn\u00e1lt\u00e1k, ekkor elpusztult.@#5|@1301|Uduord n\u00e9ven eml\u00edtik. A telep\u00fcl\u00e9snek az \u00c1rp\u00e1d-korban val\u00f3sz\u00edn\u0171leg Telegd volt a neve.@#6|@1333|El\u0151sz\u00f6r a p\u00e1pai tizedjegyz\u00e9k eml\u00edti Uduorhel n\u00e9ven, de a helys\u00e9g m\u00e1r kor\u00e1bban is l\u00e9tezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvar\u00e1t a sz\u00e9kelyek isp\u00e1nja. Sz\u00e9kelyf\u00f6ld hagyom\u00e1nyos k\u00f6zpontja, a sz\u00e9kely sz\u00e9kek b\u00edr\u00f3s\u00e1gai el\u0151tt hozott \u00edt\u00e9letek ellen ide fellebbezhettek.@1357|Nagy Lajos kir\u00e1ly vezet\u00e9s\u00e9vel itt \u00fcl\u00e9sezett az els\u0151 Sz\u00e9kely Nemzetgy\u0171l\u00e9s, amely egyr\u00e9szt a sz\u00e9kelyek, m\u00e1sr\u00e9szt Erd\u00e9ly t\u00f6bb v\u00e1r\u00e1nak jogi vonatkoz\u00e1sait tiszt\u00e1zta. A sz\u00e9kelyek sz\u00e9kekbe szervez\u0151dve \u00e9ltek, vezet\u0151iket maguk v\u00e1lasztott\u00e1k, a nemesekkel egyenl\u0151 jogokat b\u00edrtak, saj\u00e1t f\u00f6lddel rendelkeztek, \u00e9s t\u00f6bbnyire az ad\u00f3z\u00e1s al\u00f3l is mentes\u00edtve voltak. Cser\u00e9be az orsz\u00e1got \u00e9rt k\u00fcls\u0151 t\u00e1mad\u00e1s eset\u00e9n k\u00f6telesek voltak fejenk\u00e9nt katon\u00e1nak menni.@1387-1437|Sz\u00e9kelyudvarhelyt val\u00f3sz\u00edn\u0171leg Zsigmond kir\u00e1ly emelte v\u00e1rosi rangra, aki ugyancsak j\u00e1rt a telep\u00fcl\u00e9sen, amikor Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajd\u00e1val gy\u0171lt meg a baja, de az erd\u00e9lyi fejedelmek is megadtak minden kiv\u00e1lts\u00e1got a v\u00e1rosnak.@1437|A K\u00e1polnai Uni\u00f3ban a h\u00e1rom erd\u00e9lyi nemzet, a magyar, a sz\u00e9kely \u00e9s a sz\u00e1sz sz\u00f6vets\u00e9get k\u00f6t\u00f6tt. A rom\u00e1nok ekkor m\u00e9g eleny\u00e9sz\u0151 kisebbs\u00e9get alkottak, nagyobb sz\u00e1mban k\u00e9s\u0151bb \u00e9rkeztek gazdas\u00e1gi bev\u00e1ndorl\u00f3k\u00e9nt.@1490-es \u00e9vek eleje|B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda v\u00e1rat kezdett \u00e9p\u00edteni a domonkos kolostor k\u00f6zel\u00e9ben, de ez ellen a sz\u00e9kelyek hevesen tiltakoztak.@1492|II. Ul\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly lev\u00e1ltotta B\u00e1thory Istv\u00e1nt Erd\u00e9ly \u00e9l\u00e9r\u0151l.@#8|@#9|@1553|Itt sz\u00fcletett Sz\u00e9kely M\u00f3zes, Erd\u00e9ly egyetlen sz\u00e9kely fejedelme, aki gyermekkor\u00e1t Sz\u00e9kelyudvarhelyen t\u00f6lt\u00f6tte, de gyakran megfordult S\u00f3falv\u00e1n \u00e9s a S\u00f3vid\u00e9ken, ugyanis az \u00e9desapja Liter\u00e1ti Sz\u00e9kely J\u00e1nos (vagy m\u00e1sk\u00e9ppen J\u00e1nos de\u00e1k) 1568-t\u00f3l a sz\u00e9kelyek s\u00f3b\u00e1ny\u00e1j\u00e1nak kamar\u00e1sa lett. J\u00e1nos de\u00e1k kor\u00e1bban Udvarhely jegyz\u0151je is volt, aki magyar nyelven \u00e1ll\u00edtotta ki a t\u00edm\u00e1rok c\u00e9h\u00e9nek alap\u00edt\u00f3 okirat\u00e1t. Sz\u00e9kely M\u00f3zes B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelem oldal\u00e1n harcolva az erd\u00e9lyi fejedelmi test\u0151rs\u00e9g parancsnoka lett, majd lengyel kir\u00e1lyk\u00e9nt vit\u00e9zs\u00e9g\u00e9\u00e9rt \u201eszentelt lovagg\u00e1\u201d \u00fct\u00f6tte \u00e9s a s\u00f3falvi s\u00f3b\u00e1nya kamaraisp\u00e1ni tiszts\u00e9g\u00e9t t\u00f6lthette be 1583-t\u00f3l. Sz\u00e9kely M\u00f3zes k\u00e9s\u0151bb az erd\u00e9lyi hadsereg f\u0151parancsnoka lett.@1558|Izabella kir\u00e1lyn\u00e9t\u00f3l ad\u00f3mentess\u00e9get nyert.@1562. \u00e1prilis|A Sz\u00e9kelyudvarhelyi sz\u00e9kely orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s megszervezte a fegyveres felkel\u00e9st J\u00e1nos Zsigmond ellen a szabads\u00e1gjogok vissza\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1\u00e9rt. A terv szerint a Habsburg cs\u00e1sz\u00e1r k\u00edv\u00fclr\u0151l t\u00e1mogatta a felkel\u00e9s\u00fcket. Hadad kapit\u00e1nya, Sulyok Gy\u00f6rgy \u00e1t\u00e1llt Ferdin\u00e1ndhoz, ez\u00e9rt J\u00e1nos Zsigmond erd\u00e9lyi serege megostromolta a v\u00e1rat. A v\u00e1r felment\u00e9s\u00e9re n\u00e9metekb\u0151l \u00e9s magyarokb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 sereg indult a m\u00e1r kor\u00e1bban \u00e1t\u00e1llt Balassa Menyh\u00e1rt \u00e9s Zay Ferenc fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1ny vezet\u00e9s\u00e9vel.@1562. m\u00e1rcius 4.|Balassa Menyh\u00e1rt \u00e9s Zay Ferenc fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1ny a hadadi csat\u00e1ban legy\u0151zt\u00e9k a B\u00e1thory Istv\u00e1n v\u00e1radi f\u0151kapit\u00e1ny vezette erd\u00e9lyi hadakat. Az erd\u00e9lyiek veszt\u00e9t az okozta, hogy a N\u00e9methi Ferenc vezette el\u0151\u0151rs J\u00e1nos Zsigmond utas\u00edt\u00e1sa ellen\u00e9re id\u0151 el\u0151tt harca bocs\u00e1tkozott a t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 ellens\u00e9ggel. J\u00e1nos Zsigmondot a temesv\u00e1ri \u00e9s budai pas\u00e1k seregei mentett\u00e9k meg, akik megt\u00e1madt\u00e1k Balassa sereg\u00e9t \u00e9s Szatm\u00e1rra szor\u00edtotta vissza azt, de Hadad tov\u00e1bbra is Ferdin\u00e1nd kez\u00e9n maradt.@1562. j\u00fanius 20.|J\u00e1nos Zsigmond serege legy\u0151zte a Ny\u00e1r\u00e1d ment\u00e9n, Vaja \u00e9s Kisg\u00f6rg\u00e9ny k\u00f6z\u00f6tt a sz\u00e9kely l\u00e1zad\u00f3kat. A vez\u00e9reket a segesv\u00e1ri orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s hat\u00e1rozata alapj\u00e1n kar\u00f3ba h\u00fazt\u00e1k.@1562|A sz\u00e9kely k\u00f6zszabads\u00e1g\u00e9rt kit\u00f6rt felkel\u00e9s lever\u00e9se ut\u00e1n a forrong\u00f3 sz\u00e9kelys\u00e9g ellen\u0151rz\u00e9s\u00e9re kezdte \u00e9p\u00edttetni J\u00e1nos Zsigmond Udvarhelyen az \u00fagynevezett \u0022Sz\u00e9kelyt\u00e1madt\u0022 v\u00e1r\u00e1t. 1565-re \u00e9p\u00fclt fel.@1562 \u00e9s 1565 k\u00f6z\u00f6tt|A Sz\u00e9kelyt\u00e1madt v\u00e1rat J\u00e1nos Zsigmond \u00e9p\u00edttette a legy\u0151z\u00f6tt sz\u00e9kelyek megal\u00e1z\u00e1s\u00e1ra.@#10|@#12|@1599. okt\u00f3ber 28.|Mih\u00e1ly vajda a sz\u00e9kelyek seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel Sellenberkn\u00e9l legy\u0151zte B\u00e1thory Andr\u00e1s erd\u00e9lyi fejedelem sereg\u00e9t. A Moldva fel\u00e9 menek\u00fcl\u0151 fejedelmet Cs\u00edkszentdomonkos hat\u00e1r\u00e1ban egy sz\u00e9kely l\u00f3f\u0151, Bal\u00e1zs Mih\u00e1ly gyilkolta meg egy fokossal. A Sz\u00e9kelyt\u00e1madt v\u00e1rat a Habsburgok \u00e1ltal k\u00fcld\u00f6tt Mih\u00e1ly vajda oldal\u00e1ra \u00e1llt sz\u00e9kelyek lerombolt\u00e1k.@1599|Vit\u00e9z Mih\u00e1ly foglalta el Erd\u00e9lyt. Mih\u00e1ly vajd\u00e1t Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r b\u00edzta meg azzal, hogy foglalja el Erd\u00e9lyt. Erd\u00e9ly Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r \u00e1ltal kinevezett korm\u00e1nyz\u00f3jak\u00e9nt tetszelgett, azonban hamarosan v\u00e9res \u00f6nk\u00e9nyuralmat vezetett be. A vezet\u0151 tiszts\u00e9gekbe rom\u00e1n boj\u00e1rokat \u00e1ll\u00edtott, teljesen kifosztotta a kincst\u00e1rt, fizetetlen zsoldosait pedig Erd\u00e9ly-szerte gyilkoltak \u00e9s fosztogattak. Az ol\u00e1h parasztok is felkeltek \u00e9s irt\u00f3hadj\u00e1ratot kezdtek a magyar \u00e9s sz\u00e1sz lakoss\u00e1g ellen. Mih\u00e1ly vajda elfoglalta Moldv\u00e1t is, ez\u00e9rt a rom\u00e1nok az els\u0151 \u0022nagy egyes\u00edt\u0151k\u00e9nt\u0022 tekintenek r\u00e1, azonban hatalm\u00e1t csak bitorolta az akkor m\u00e9g magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 Erd\u00e9lyben.@1600. szeptember 18.|A miriszl\u00f3i csat\u00e1ban legy\u0151zte \u00e9s el\u0171zte Mih\u00e1ly vajd\u00e1t az ellene fell\u00e1zadt B\u00e1thory Zsigmond vezette erd\u00e9lyi nemess\u00e9g Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis sereg\u00e9vel kieg\u00e9sz\u00fclve. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9v elej\u00e9n az erd\u00e9lyi rendek szak\u00edtottak a cs\u00e1sz\u00e1rral \u00e9s B\u00e1thory Zsigmondot fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztott\u00e1k.@1600. \u0151sze|A Sz\u00e9kelyt\u00e1madt v\u00e1rban el\u0151z\u0151 \u00e9vben keletkezett k\u00e1rok kijav\u00edt\u00e1s\u00e1t a l\u00e9cfalvi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s elrendelte, de csak 1621 ut\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre.@1601. augusztus 3.|A goroszl\u00f3i csat\u00e1ban Basta cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok \u00e9s Mih\u00e1ly vajda egyes\u00edtett serege legy\u0151zt\u00e9k B\u00e1thory Zsigmond erd\u00e9lyi sereg\u00e9t. Mih\u00e1ly vajda serege ezut\u00e1n felgy\u00fajtotta \u00e9s kirabolta Tord\u00e1t, Nagyenyedet \u00e9s Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rt, ahol kifosztott\u00e1k nagyjaink s\u00edrjait is, \u00e9s mindenfel\u00e9 vad\u00e1llati m\u00f3don kegyetlenkedtek. Ezut\u00e1n augusztus 19-\u00e9n Basta zsoldosaival meg\u00f6lette a sok bajt okoz\u00f3 Mih\u00e1ly vajd\u00e1t, \u00e9s Erd\u00e9lyben maga is r\u00e9muralmat vezetett be, zsoldosai szabadon gar\u00e1zd\u00e1lkodtak.@1601. augusztus 31.|B\u00e1thory Zsigmond Moldva fel\u00f6l a hozz\u00e1 csatlakozott sz\u00e9kelyekkel bevonult Brass\u00f3ba, \u00e9s elnyerte a szult\u00e1n t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1t. A Brass\u00f3 ostrom\u00e1ra k\u00e9sz\u00fcl\u0151 Batsa a t\u00f6r\u00f6k er\u0151s\u00edt\u00e9s meg\u00e9rkez\u00e9se h\u00edr\u00e9re \u00e1gy\u00fait h\u00e1trahagyva megfutamodott. B\u00e1thory bevonult Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rra, de a jezsuit\u00e1k unszol\u00e1s\u00e1ra csakhamar fegyversz\u00fcnetet k\u00f6t\u00f6tt Bast\u00e1val \u00e9s sz\u00e9khely\u00e9t 1602-ben Brass\u00f3ba helyezte vissza. Miut\u00e1n Sz\u00e9kely M\u00f3zes T\u00f6vis mellett veres\u00e9get szenvedett Bast\u00e1t\u00f3l, Erd\u00e9ly \u00fajra Basta kez\u00e9re ker\u00fclt, aki v\u00e9res irt\u00f3hadj\u00e1ratot kezdett a magyarok ellen.@1603|Basta sereg\u00e9vel elhagyta Erd\u00e9lyt. Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00f6r\u00f6k \u00e9s sz\u00e9kely hadakkal bevonult Erd\u00e9lybe, ahol a rendeket pozit\u00edv fogadtat\u00e1sban r\u00e9szes\u00edtett\u00e9k, megel\u00e9gelve Basta r\u00e9muralm\u00e1t. M\u00e1jus 9-\u00e9n az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s Sz\u00e9kely M\u00f3zest fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztotta.@1603. j\u00falius 17.|A Habsburgok sz\u00f6vets\u00e9ges\u00fcket, IX. Radu \u0218erban havasalf\u00f6ldi fejedelmet mozg\u00f3s\u00edtott\u00e1k, aki j\u00falius 17-\u00e9n Brass\u00f3n\u00e1l \u00e9jjel r\u00e1t\u00e1madt a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k \u00e1ltal cserben hagyott Sz\u00e9kely M\u00f3zes t\u00e1bor\u00e1ra. A fejedelem is \u00e9let\u00e9t vesztette. Test\u00e9t itt temett\u00e9k el.@#13|@#14|@1615|Bethlen G\u00e1bor fejedelem meger\u0151s\u00edtette a v\u00e1ros kiv\u00e1lts\u00e1gait. Ett\u0151l kezdve Sz\u00e9kelyudvarhelyk\u00e9nt eml\u00edtett\u00e9k.@#15|@#16|@1621|Bethlen G\u00e1bor az er\u0151d\u00edtm\u00e9ny (Sz\u00e9kelyt\u00e1madt v\u00e1r) \u00fajra\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t rendelte el.@#17|@#18|@1657|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem X. K\u00e1roly Guszt\u00e1v sv\u00e9d kir\u00e1llyal sz\u00f6vetkezve hadj\u00e1ratot ind\u00edtott Lengyelorsz\u00e1g ellen. A c\u00e9lja a lengyel korona megszerz\u00e9se volt annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy egyes\u00edtse a lengyel, magyar \u00e9s rom\u00e1n er\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Krakk\u00f3t, majd Vars\u00f3t is elfoglalta. Ezut\u00e1n a sv\u00e9d kir\u00e1ly mag\u00e1ra hagyta. A bossz\u00fa\u00e1ll\u00f3 lengyelek bet\u00f6rtek \u00c9szak-Erd\u00e9lybe, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e9dtelen falvakat, templomokat, kast\u00e9lyokat romboltak le. Hamarosan t\u00f6r\u00f6k \u00e9s tat\u00e1r hadak bossz\u00fahadj\u00e1rata s\u00falytott le Erd\u00e9lyre, mivel a fejedelem a szult\u00e1n tilt\u00e1sa ellen\u00e9re ind\u00edtotta el lengyel hadj\u00e1rat\u00e1t.@1661. okt\u00f3ber|A t\u00f6r\u00f6k sereg fel\u00e9gette az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt, majd helyrehozatala ut\u00e1n Apafi Mih\u00e1ly feles\u00e9ge, Bornemissza Anna tulajdona lett.@#23|@#25|@#26|@#27|@1704|A v\u00e1rat Tiege gener\u00e1lis hada fosztotta ki.@1706|Az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt visszafoglal\u00f3 Pekry L\u0151rinc a sz\u00e9kelyekkel leromboltatta a v\u00e1rat, nehogy a Habsburgok kez\u00e9re ker\u00fclj\u00f6n, amelyet ett\u0151l kezd\u0151d\u0151en Csonkav\u00e1rnak neveznek a helyiek. Az egykori er\u0151d\u00edtm\u00e9ny jelent\u0151s maradv\u00e1nyai napjainkban is l\u00e1that\u00f3ak.@1763|M\u00e1ria Ter\u00e9zia \u00fajj\u00e1szervezte a hat\u00e1r\u0151rs\u00e9get. H\u00e1rom sz\u00e9kely \u00e9s k\u00e9t rom\u00e1n hat\u00e1rezred fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t rendelte el. Elkezdt\u00e9k a sz\u00e9kelyek er\u0151szakos soroz\u00e1s\u00e1t, akik ellen\u00e1lltak a hagyom\u00e1nyaik \u00e9s kiv\u00e1lts\u00e1gaik v\u00e9delm\u00e9ben. A cs\u00e1sz\u00e1riak B\u00e1r\u00f3 Siskovics J\u00f3zsef vezet\u00e9s\u00e9vel megt\u00e1madta M\u00e1d\u00e9falv\u00e1t, ahol a sz\u00e9kely vezet\u0151k \u00f6sszegy\u0171ltek, \u00e9s 1764. janu\u00e1r 7-\u00e9n vad \u00e1gy\u00fat\u0171zzel 200 sz\u00e9kelyt, k\u00f6zt\u00fck n\u0151ket \u00e9s gyermekeket m\u00e9sz\u00e1roltatott le. Ez a \u0022m\u00e1d\u00e9falvi v\u00e9rengz\u00e9s\u0022 ill. \u0022m\u00e1d\u00e9falvi veszedelem\u0022 n\u00e9ven vonult be a t\u00f6rt\u00e9nelembe.@#28|@#30|@1876|A megyerendez\u00e9s sor\u00e1n Udvarhelysz\u00e9k ter\u00fclet\u00e9nek kisebb kiigaz\u00edt\u00e1s\u00e1val Sz\u00e9kelyudvarhely sz\u00e9khellyel alakult meg Udvarhely v\u00e1rmegye.@#31|@1916|Rom\u00e1nia augusztus 27-\u00e9n hadat \u00fczent az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchi\u00e1nak \u00e9s t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott Magyarorsz\u00e1g ellen ellen. Ez hatalmas menek\u00fclt hull\u00e1mot ind\u00edtott el Erd\u00e9lyb\u0151l, mivel a lakoss\u00e1g f\u00e9lt az 1848-49-es rom\u00e1n etnikai tisztogat\u00e1sok megism\u00e9tl\u0151d\u00e9s\u00e9t\u0151l. Ezt k\u00f6vet\u0151en a rom\u00e1nok a Sz\u00e9kelyf\u00f6ld nagy r\u00e9sz\u00e9t megsz\u00e1llt\u00e1k. Az osztr\u00e1k-magyar \u00e9s n\u00e9met er\u0151k okt\u00f3ber k\u00f6zep\u00e9re kiszor\u00edtott\u00e1k a megsz\u00e1ll\u00f3kat az orsz\u00e1gb\u00f3l \u00e9s december 6-\u00e1n elfoglalt\u00e1k Bukarestet. Rom\u00e1nia megadta mag\u00e1t \u00e9s 1918. m\u00e1jus 7-\u00e9n k\u00fcl\u00f6nb\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6tt a k\u00f6zponti hatalmakkal.@1918|November 3-\u00e1n az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchia al\u00e1\u00edrta a fegyversz\u00fcnetet. Rom\u00e1nia ezut\u00e1n november 10-\u00e9n hadat \u00fczent N\u00e9metorsz\u00e1gnak, mind\u00f6ssze egy nappal az el\u0151tt, hogy a n\u00e9metek al\u00e1\u00edrt\u00e1k volna a fegyversz\u00fcnetet Compi\u00e8gne mellett. Ezut\u00e1n a rom\u00e1nok t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtottak az ellen a Magyarorsz\u00e1g ellen, amely m\u00e1r kor\u00e1bban felt\u00e9tel n\u00e9lk\u00fcl besz\u00fcntette a harcot az Antant k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re. Az Antant csak ut\u00f3lag ismerte el Rom\u00e1ni\u00e1t a gy\u0151ztesek k\u00f6z\u00f6tt.@#32|@1918-t\u00f3l|1922-ig 197.000 magyar k\u00e9nyszer\u00fclt elhagyni a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s al\u00e1 ker\u00fclt orsz\u00e1gr\u00e9szt. 1939-ig tov\u00e1bbi 169.000 magyar hagyta el Erd\u00e9lyt, f\u0151leg arisztokrat\u00e1k, \u00e9rtelmis\u00e9giek, \u00e9s jelent\u0151s sz\u00e1mban f\u00f6ldm\u0171vesek is. Nagyobb r\u00e9sz\u00fck Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s el\u0151tt 1.662.000 magyar \u00e9lt Erd\u00e9lyben, a lakoss\u00e1g 32 sz\u00e1zal\u00e9ka.@1918. decembere|Kolozsv\u00e1ron Luk\u00e1cs B\u00e9la nyugalmazott alt\u00e1bornagy kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re l\u00e9trehozt\u00e1k a Sz\u00e9kely Hadoszt\u00e1lyt az Erd\u00e9lybe bet\u00f6rt rom\u00e1n csapatok elleni v\u00e9dekez\u00e9sk\u00e9nt. Az egyetlen j\u00f3l felszerelt, harck\u00e9pes magyar katonai er\u0151 volt, ami harcolt a rom\u00e1n h\u00f3d\u00edt\u00f3k ellen. Legnagyobb l\u00e9tsz\u00e1ma kb. 12 ezer f\u0151 volt. A Magyarorsz\u00e1gon a hatalmat bitorl\u00f3 Antant-bar\u00e1t baloldali K\u00e1rolyi-korm\u00e1ny cserben hagyta \u0151ket, feloszlatva a magyar hadsereget. A Tan\u00e1csk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g ellens\u00e9gesen viszonyult hozz\u00e1juk, majd t\u00f6bbs\u00e9g\u00fck r\u00e9szt vett a Felvid\u00e9k egy r\u00e9sz\u00e9t felszabad\u00edt\u00f3 \u00e9szaki hadj\u00e1ratban.@#36|@#39|@1944. \u0151sze|A Maniu-g\u00e1rd\u00e1knak nevezett rom\u00e1n \u00f6nk\u00e9ntes, f\u00e9lkatonai szervezetek partiz\u00e1nakci\u00f3k c\u00edm\u00e9n sorozatos gyilkoss\u00e1gokat \u00e9s rabl\u00e1sokat k\u00f6vettek el az erd\u00e9lyi magyar lakoss\u00e1g k\u00f6r\u00e9ben. Szeptemberben \u00e9s Okt\u00f3berben 200 \u00e1rtatlan polg\u00e1ri szem\u00e9lyt gyilkoltak meg. A g\u00e1rdist\u00e1k \u00e9s rom\u00e1n csend\u0151r\u00f6k a magyarokat ezr\u00e9vel l\u00e1gerekbe intern\u00e1lt\u00e1k. Csak Maros-Torda megy\u00e9b\u0151l 4000 magyart hurcoltak el, k\u00f6zt\u00fck 450 kiskor\u00fat, a Brass\u00f3 melletti Barcaf\u00f6ldv\u00e1rra, \u00e9s m\u00e1s t\u00e1borokba (pl. Tagru Jiu). Nagy r\u00e9sz\u00fck ott pusztult el a kegyetlen b\u00e1n\u00e1sm\u00f3d k\u00f6vetkezt\u00e9ben. A F\u00f6ldv\u00e1ri intern\u00e1l\u00f3t\u00e1bort 1945. okt\u00f3ber 29-\u00e9n sz\u00e1molt\u00e1k fel, akkor m\u00e1r csak 90 ember volt \u00e9letben.@1944. november 12.|Vinogradov szovjet t\u00e1bornok kitiltotta a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gokat \u00c9szak-Erd\u00e9lyb\u0151l a Maniu G\u00e1rda \u00e1ltal elk\u00f6vetett n\u00e9pirt\u00e1sok miatt. A rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok 1945. m\u00e1rcius 6-a, a Petru Groza korm\u00e1ny fel\u00e1ll\u00e1sa ut\u00e1n t\u00e9rhettek vissza.@#43|@1952. szeptember 21.|Szovjet nyom\u00e1sra l\u00e9trehozt\u00e1k a Sz\u00e9kelyf\u00f6ld nagyobbik r\u00e9sz\u00e9t mag\u00e1ba foglal\u00f3 Magyar Auton\u00f3m Tartom\u00e1nyt Marosv\u00e1s\u00e1rhely sz\u00e9khellyel.@1952-1960|A Magyar Auton\u00f3m Ter\u00fclet r\u00e9sze volt.@1960|A magyar auton\u00f3m ter\u00fcletet megcsonk\u00edtott\u00e1k, H\u00e1romsz\u00e9ket elcsatolt\u00e1k, \u00e9s \u00e1tnevezt\u00e9k Maros-Magyar Auton\u00f3m Tartom\u00e1nyra.@1960-1968|A Marosi Magyar Auton\u00f3m Ter\u00fclet r\u00e9sze volt.@1968|Teljesen megsz\u00fcntett\u00e9k a Maros-Magyar Auton\u00f3m Tartom\u00e1nyt. Erd\u00e9lybe Moldv\u00e1b\u00f3l 800 ezer rom\u00e1nt telep\u00edtettek be, de sokan \u00e9rkeztek Havasalf\u00f6ldr\u0151l is. A c\u00e9l a v\u00e1rosok elrom\u00e1nos\u00edt\u00e1sa, illetve a magyar etnikai t\u00f6mb\u00f6k fellaz\u00edt\u00e1sa volt. Sz\u00e9kelyf\u00f6ld\u00f6n Marosv\u00e1s\u00e1rhelyt siker\u00fclt legink\u00e1bb elrom\u00e1nos\u00edtani.@1968|A magyar auton\u00f3mi\u00e1t megsz\u00fcntett\u00e9k. Hargita megye r\u00e9sze lett.@1980-as \u00e9vek|A sz\u00e9kely megyek\u00f6zpontokat z\u00e1rt v\u00e1rosokk\u00e1 min\u0151s\u00edtett\u00e9k, ahov\u00e1 csak rom\u00e1nok telepedhettek be.@2002|Erd\u00e9ly lakoss\u00e1ga 7,2 milli\u00f3 f\u0151 volt, melyb\u0151l 1,42 milli\u00f3 magyar (1910-ben 5,2 milli\u00f3b\u00f3l 1,65 milli\u00f3 magyar volt). A rom\u00e1nok ar\u00e1nya 53,78%-r\u00f3l 74,69%-ra n\u0151tt, a magyarok ar\u00e1nya 31,64%-r\u00f3l 19,6%-ra cs\u00f6kkent, a n\u00e9metek ar\u00e1nya 10,75%-r\u00f3l 1% al\u00e1 esett.@2005|Nagy \u00e1rad\u00e1s puszt\u00edtotta.&konfliktuskutato.hu: Erd\u00e9ly, 1944 \u0151sze: rom\u00e1n atrocit\u00e1sok a magyarok ellen|http:\/\/konfliktuskutato.hu\/index.php?option=com_content&view=article&id=319:erdely-1944-sze-roman-atrocitasok-a-magyarok-ellen&catid=39:dka-hatter&Itemid=203"},"castles":[{"castleId":119,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","settlement_HU":"Sz\u00e9kelyudvarhely","settlement_LO":"Odorheiu Secuiesc","address":"","listorder":100,"gps_lat":"46.2948450000","gps_long":"25.2728550000","oldcounty":43,"country":4,"division":24,"cond":7,"entrance":2,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/1741-Szekelyudvarhely-Budvar\/","homepage":"","openinghours":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Budv\u00e1r","seolink":"szekelyudvarhely-budvar","georegion":"Udvarhelysz\u00e9k","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@11-12. sz\u00e1zad fordul\u00f3ja|A Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly \u00e1ltal emelt v\u00e9delmi rendszer r\u00e9szek\u00e9nt keletkezett a k\u0151v\u00e1r, a 13. sz\u00e1zadig folyamatosan haszn\u00e1lt\u00e1k.@#5|@1241|A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s sor\u00e1n elpusztult. A legenda szerint Buda vez\u00e9r, Attila \u00f6ccse \u00e9p\u00edttette. Itt volt a hunokt\u00f3l elszakadt sz\u00e9kelyek vez\u00e9r\u00e9nek, a f\u0151rabonb\u00e1nnak a sz\u00e9khelye, aki h\u00e1bor\u00faban hadvez\u00e9r, b\u00e9k\u00e9ben f\u0151pap \u00e9s f\u0151b\u00edr\u00f3 volt. A sz\u00e9kelyek vez\u00e9re Zandirh\u00e1m itt k\u00f6t\u00f6tt sz\u00f6vets\u00e9get \u00c1rp\u00e1ddal, aki meger\u0151s\u00edtette a jogaikat, \u00e9s itt mondt\u00e1k ki a kereszt\u00e9ny hitre val\u00f3 \u00e1tt\u00e9r\u00e9st is.&muemlekem.hu: Budv\u00e1r|https:\/\/muemlekem.hu\/hatareset\/Budvar-Szekelyudvarhely-1732\nudvarhelyszek.eloerdely.ro: Budv\u00e1r|http:\/\/udvarhelyszek.eloerdely.ro\/epitett-orokseg\/varrom\/budvar"},{"castleId":122,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Cetatea Sz\u00e9kely T\u00e1madt","settlement_HU":"Sz\u00e9kelyudvarhely","settlement_LO":"Odorheiu Secuiesc","address":"Strada Tompa L\u00e1szl\u00f3 14","listorder":38,"gps_lat":"46.3055270000","gps_long":"25.2960670000","oldcounty":43,"country":4,"division":24,"cond":4,"entrance":0,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/1740-Szekelyudvarhely-Csonka-var-Szekelytamadt\/","homepage":"http:\/\/udvarhelyszek.eloerdely.ro\/epitett-orokseg\/var\/szekely-tamadt-var","openinghours":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Odorheiu_Secuiesc_Cetatea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Odorheiu Secuiesc Cetatea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/42\/Odorheiu_Secuiesc_Cetatea.jpg\/512px-Odorheiu_Secuiesc_Cetatea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Odorheiu_Secuiesc_Cetatea.jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kely T\u00e1madt v\u00e1r; Csonkav\u00e1r","seolink":"szekely-tamadt-var","georegion":"Udvarhelysz\u00e9k, Erd\u00e9lyi-medence","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@#5|@1490-es \u00e9vek eleje|A sz\u00e9kelyudvarhelyi v\u00e1rat az itt \u00e1ll\u00f3 egykori domonkos kolostor k\u00f6r\u00fcl kezdte \u00e9p\u00edttetni B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi vajda \u00e9s sz\u00e9kely isp\u00e1n, de ez ellen a sz\u00e9kelyek hevesen tiltakoztak. A sz\u00e9kelyek \u00e1ltal\u00e1ban tiltakoztak az ellen, hogy a Sz\u00e9kelyf\u00f6ld\u00f6n b\u00e1rmilyen v\u00e1r \u00e9p\u00fclj\u00f6n.@1493. janu\u00e1r 19.|II. Ul\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly lev\u00e1ltotta B\u00e1thoryt a tartom\u00e1ny \u00e9l\u00e9r\u0151l, aki hamarosan meghalt. A kolostor\u00e9p\u00fcletet ezut\u00e1n domonkos, majd ferences szerzeteseknek adt\u00e1k \u00e1t.@#8|@#9|@1556 ut\u00e1n|Izabella kir\u00e1lyn\u00e9, majd J\u00e1nos Zsigmond mind nagyobb terheket r\u00f3tt a sz\u00e9kelyekre.@1562. \u00e1prilis|A Sz\u00e9kelyudvarhelyi sz\u00e9kely orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s megszervezte a fegyveres felkel\u00e9st J\u00e1nos Zsigmond ellen a szabads\u00e1gjogok vissza\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1\u00e9rt. A terv szerint a Habsburg cs\u00e1sz\u00e1r k\u00edv\u00fclr\u0151l t\u00e1mogatta a felkel\u00e9s\u00fcket. Hadad kapit\u00e1nya, Sulyok Gy\u00f6rgy \u00e1t\u00e1llt Ferdin\u00e1ndhoz, ez\u00e9rt J\u00e1nos Zsigmond erd\u00e9lyi serege megostromolta a v\u00e1rat. A v\u00e1r felment\u00e9s\u00e9re n\u00e9metekb\u0151l \u00e9s magyarokb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 sereg indult a m\u00e1r kor\u00e1bban \u00e1t\u00e1llt Balassa Menyh\u00e1rt \u00e9s Zay Ferenc fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1ny vezet\u00e9s\u00e9vel.@1562. m\u00e1rcius 4.|Balassa Menyh\u00e1rt \u00e9s Zay Ferenc fels\u0151-magyarorsz\u00e1gi f\u0151kapit\u00e1ny a hadadi csat\u00e1ban legy\u0151zt\u00e9k a B\u00e1thory Istv\u00e1n v\u00e1radi f\u0151kapit\u00e1ny vezette erd\u00e9lyi hadakat. Az erd\u00e9lyiek veszt\u00e9t az okozta, hogy a N\u00e9methi Ferenc vezette el\u0151\u0151rs J\u00e1nos Zsigmond utas\u00edt\u00e1sa ellen\u00e9re id\u0151 el\u0151tt harca bocs\u00e1tkozott a t\u00faler\u0151ben l\u00e9v\u0151 ellens\u00e9ggel. J\u00e1nos Zsigmondot a temesv\u00e1ri \u00e9s budai pas\u00e1k seregei mentett\u00e9k meg, akik megt\u00e1madt\u00e1k Balassa sereg\u00e9t \u00e9s Szatm\u00e1rra szor\u00edtotta vissza azt, de Hadad tov\u00e1bbra is Ferdin\u00e1nd kez\u00e9n maradt.@1562. j\u00fanius 20.|J\u00e1nos Zsigmond serege legy\u0151zte a Ny\u00e1r\u00e1d ment\u00e9n, Vaja \u00e9s Kisg\u00f6rg\u00e9ny k\u00f6z\u00f6tt a sz\u00e9kely l\u00e1zad\u00f3kat. A vez\u00e9reket a segesv\u00e1ri orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s hat\u00e1rozata alapj\u00e1n kar\u00f3ba h\u00fazt\u00e1k.@1562-1565|A sz\u00e9kely felkel\u00e9s lever\u00e9se ut\u00e1n a forrong\u00f3 sz\u00e9kelys\u00e9g ellen\u0151rz\u00e9s\u00e9re meger\u0151s\u00edtett\u00e9k \u00e9s kib\u0151v\u00edtett\u00e9k a sz\u00e9kelyudvarhelyi v\u00e1rat J\u00e1nos Zsigmond utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra, miut\u00e1n el\u0171zt\u00e9k a ferences szerzeteseket. Els\u0151 v\u00e1rnagya, Perky G\u00e1bor a v\u00e1rat csak Sz\u00e9kelyt\u00e1madt v\u00e1rnak nevezte. A h\u00e1romsz\u00e9ki C\u00f3falva hat\u00e1r\u00e1ban az 550 m\u00e9ter magas V\u00e1rhegyen egy m\u00e1sik v\u00e1r is \u00e9p\u00fclt Sz\u00e9kelyb\u00e1nja n\u00e9ven.@#10|@#12|@1599. okt\u00f3ber 17.|II. Mih\u00e1ly havasalf\u00f6ldi vajda Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r felbujt\u00e1s\u00e1ra a Bodza-szoroson bet\u00f6rt Erd\u00e9lybe, miut\u00e1n B\u00e1thory Zsigmond fejedelem \u00edg\u00e9ret\u00e9vel ellent\u00e9tben nem Rudolf cs\u00e1sz\u00e1rnak, hanem unokatestv\u00e9r\u00e9nek, B\u00e1thory Andr\u00e1s b\u00edborosnak adta \u00e1t az Erd\u00e9ly feletti hatalmat. A B\u00e1thory dinaszti\u00e1val el\u00e9gedetlen sz\u00e9kelyeket jogaik vissza\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1nak \u00edg\u00e9ret\u00e9vel maga mell\u00e9 \u00e1ll\u00edtotta.@1599. okt\u00f3ber 28.|Mih\u00e1ly vajda a sz\u00e9kelyek seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel Sellenberkn\u00e9l legy\u0151zte B\u00e1thory Andr\u00e1s erd\u00e9lyi fejedelem sereg\u00e9t. A Moldva fel\u00e9 menek\u00fcl\u0151 fejedelmet Cs\u00edkszentdomonkos hat\u00e1r\u00e1ban egy sz\u00e9kely l\u00f3f\u0151, Bal\u00e1zs Mih\u00e1ly gyilkolta meg egy fokossal. A Sz\u00e9kelyt\u00e1madt v\u00e1rat a Habsburgok \u00e1ltal k\u00fcld\u00f6tt Mih\u00e1ly vajda oldal\u00e1ra \u00e1llt sz\u00e9kelyek lerombolt\u00e1k.@1599|A Vit\u00e9z Mih\u00e1ly havasalf\u00f6ldi vajd\u00e1hoz a szabads\u00e1gjogaik vissza\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1nak az \u00edg\u00e9ret\u00e9vel csatlakoz\u00f3 sz\u00e9kelyek a sellenberki csata ut\u00e1n rohant\u00e1k meg \u00e9s rombolt\u00e1k le.@1599. november|Vit\u00e9z Mih\u00e1ly Erd\u00e9lyben Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r \u00e1ltal kinevezett korm\u00e1nyz\u00f3k\u00e9nt vette \u00e1t a hatalmat, azonban hamarosan v\u00e9res \u00f6nk\u00e9nyuralmat vezetett be. A vezet\u0151 tiszts\u00e9gekbe rom\u00e1n boj\u00e1rokat \u00e1ll\u00edtott, teljesen kifosztotta a kincst\u00e1rt, fizetetlen zsoldosait pedig Erd\u00e9ly-szerte gyilkoltak \u00e9s fosztogattak. Az ol\u00e1h parasztok is felkeltek \u00e9s irt\u00f3hadj\u00e1ratot kezdtek a magyar \u00e9s sz\u00e1sz lakoss\u00e1g ellen. Mih\u00e1ly vajda elfoglalta Moldv\u00e1t is, ez\u00e9rt a rom\u00e1nok az els\u0151 \u0022nagy egyes\u00edt\u0151k\u00e9nt\u0022 tekintenek r\u00e1, azonban hatalm\u00e1t csak bitorolta az akkor m\u00e9g magyar t\u00f6bbs\u00e9g\u0171 Erd\u00e9lyben.@1600. szeptember 18.|A miriszl\u00f3i csat\u00e1ban legy\u0151zte \u00e9s el\u0171zte Mih\u00e1ly vajd\u00e1t az ellene fell\u00e1zadt B\u00e1thory Zsigmond vezette erd\u00e9lyi nemess\u00e9g Basta cs\u00e1sz\u00e1ri gener\u00e1lis sereg\u00e9vel kieg\u00e9sz\u00fclve. A k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9v elej\u00e9n az erd\u00e9lyi rendek szak\u00edtottak a cs\u00e1sz\u00e1rral \u00e9s B\u00e1thory Zsigmondot fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztott\u00e1k.@1600. okt\u00f3ber 25.|A miriszl\u00f3i csata ut\u00e1n az el\u0151z\u0151 \u00e9vben keletkezett k\u00e1rok kijav\u00edt\u00e1s\u00e1t a l\u00e9cfalvi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s elrendelte, de csak 1621 ut\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre.@1601. augusztus 3.|A goroszl\u00f3i csat\u00e1ban Basta cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok \u00e9s Mih\u00e1ly vajda egyes\u00edtett serege legy\u0151zt\u00e9k B\u00e1thory Zsigmond erd\u00e9lyi sereg\u00e9t. Mih\u00e1ly vajda serege ezut\u00e1n felgy\u00fajtotta \u00e9s kirabolta Tord\u00e1t, Nagyenyedet \u00e9s Gyulafeh\u00e9rv\u00e1rt, ahol kifosztott\u00e1k nagyjaink s\u00edrjait is, \u00e9s mindenfel\u00e9 vad\u00e1llati m\u00f3don kegyetlenkedtek. Ezut\u00e1n augusztus 19-\u00e9n Basta zsoldosaival meg\u00f6lette a sok bajt okoz\u00f3 Mih\u00e1ly vajd\u00e1t, \u00e9s Erd\u00e9lyben maga is r\u00e9muralmat vezetett be, zsoldosai szabadon gar\u00e1zd\u00e1lkodtak.@1621. m\u00e1jus 6.|Bethlen G\u00e1bor Kornis Ferencnek, Udvarhelysz\u00e9k kir\u00e1lyb\u00edr\u00e1j\u00e1nak adom\u00e1nyozta azzal a felt\u00e9tellel, hogy a v\u00e1rat fel kell \u00e9p\u00edtenie. Ezut\u00e1n \u00fajra fejedelmi birtok lett.@#13|@#14|@#15|@#16|@#17|@#18|@1648. ut\u00e1n|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Kem\u00e9ny Boldizs\u00e1r \u00f6zvegy\u00e9nek, Bornemissza Zsuzsann\u00e1nak z\u00e1logos\u00edtotta el 5600 forint\u00e9rt.@1657|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem X. K\u00e1roly Guszt\u00e1v sv\u00e9d kir\u00e1llyal sz\u00f6vetkezve hadj\u00e1ratot ind\u00edtott Lengyelorsz\u00e1g ellen. A c\u00e9lja a lengyel korona megszerz\u00e9se volt annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy egyes\u00edtse a lengyel, magyar \u00e9s rom\u00e1n er\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Krakk\u00f3t, majd Vars\u00f3t is elfoglalta. Ezut\u00e1n a sv\u00e9d kir\u00e1ly mag\u00e1ra hagyta. A bossz\u00fa\u00e1ll\u00f3 lengyelek bet\u00f6rtek \u00c9szak-Erd\u00e9lybe, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e9dtelen falvakat, templomokat, kast\u00e9lyokat romboltak le. Hamarosan t\u00f6r\u00f6k \u00e9s tat\u00e1r hadak bossz\u00fahadj\u00e1rata s\u00falytott le Erd\u00e9lyre, mivel a fejedelem a szult\u00e1n tilt\u00e1sa ellen\u00e9re ind\u00edtotta el lengyel hadj\u00e1rat\u00e1t.@1661. okt\u00f3ber 14.|A t\u00f6r\u00f6k sereg fel\u00e9gette a v\u00e1rost \u00e9s az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt, amit ezut\u00e1n rendbe hoztak.@1663|Szentp\u00e1li J\u00e1nos szerezte meg, majd I. Apafi Mih\u00e1ly feles\u00e9ge, Bornemissza Anna r\u00e9v\u00e9n \u00fajra fejedelmi birtok lett.@#23|@#25|@#26|@#27|@1704|Richter cs\u00e1sz\u00e1ri v\u00e1rparancsnokt\u00f3l Guthi Istv\u00e1n kuruc vez\u00e9r foglalta el, akit\u0151l Tiege cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok visszavette. A v\u00e1rat Tiege gener\u00e1lis hada fosztotta ki.@1706|Az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt visszafoglal\u00f3 Pekry L\u0151rinc a sz\u00e9kelyekkel leromboltatta a v\u00e1rat, nehogy a Habsburgok kez\u00e9re ker\u00fclj\u00f6n, amelyet ett\u0151l kezd\u0151d\u0151en Csonkav\u00e1rnak neveznek a helyiek. Az egykori er\u0151d\u00edtm\u00e9ny jelent\u0151s maradv\u00e1nyai napjainkban is l\u00e1that\u00f3ak.@1890-es \u00e9vek eleje|A magyar \u00e1llam az egykori v\u00e1r falain bel\u00fcl \u00e9p\u00edttette meg az \u00c1llami F\u0151re\u00e1liskola \u00e9p\u00fclet\u00e9t Meiner K\u00e1roly \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint neoklasszicista st\u00edlusban. Ma E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef nev\u00e9t visel\u0151 mez\u0151gazdas\u00e1gi technikum. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s sor\u00e1n a bels\u0151 v\u00e1r (bele\u00e9rtve az egykori kolostor \u00e9s templom) marad\u00e9k\u00e1t is elbontott\u00e1k.&studhist.blog.hu: Sz\u00e9kelyt\u00e1madt v\u00e1ra|https:\/\/studhist.blog.hu\/2019\/08\/12\/szekelytamadt_vara"}],"sights":[{"sightId":2149,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Biserica Franciscan\u0103","address":"Tam\u00e1si \u00c1ron utca 2","mapdata":"1|934|673","gps_lat":"46.3044978103","gps_long":"25.2938333708","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"9","homepage":"http:\/\/www.ofm.ro\/udvarhelyiferencesek\/templom_tortenete","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ferences-templom-es-kolostor-Szekelyudvarhely-1731","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=231","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei Stroe, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_RomCat_cathedral.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO HR Odorheiu Secuiesc RomCat cathedral\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d6\/RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_RomCat_cathedral.jpg\/512px-RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_RomCat_cathedral.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_RomCat_cathedral.jpg\u0022\u003EAndrei Stroe\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent P\u00e9ter \u00e9s P\u00e1l apostolok ferences templom \u00e9s kolostor ","seolink":"szent-peter-es-pal-apostolok-ferences-templom-es-kolostor","note":"","history":"A ferencesek el\u0151sz\u00f6r a 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n jelentek meg a v\u00e1rosban, amikor a sz\u00e9kelyek panaszlevel\u00e9re 1492-ben II. U\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly lev\u00e1ltotta B\u00e1thory Istv\u00e1nt az erd\u00e9lyi vajdai tisztb\u0151l \u00e9s az \u00e1ltala megkezdett v\u00e1r \u00e9p\u00fcleteit a ferenceseknek adta \u00e1t. A 16. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n J\u00e1nos Zsigmond fel\u00e9p\u00edtette a v\u00e1rat, \u00edgy a frenceseknek el kellett hagyniuk a kolostorukat. A v\u00e1ros lakoss\u00e1ga azonban t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9ben v\u00e9gig katolikus maradt.@\n1705-ben Lakatos Istv\u00e1n cs\u00edki f\u0151esperes adom\u00e1nyozta a telket a rajta \u00e1ll\u00f3, k\u00e1poln\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott k\u0151h\u00e1zzal a ferenceseknek, akik a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vben telepedtek le ism\u00e9t a v\u00e1rosban. A Szent P\u00e9ternek szentelt k\u00e1poln\u00e1t t\u00f6bbsz\u00f6r b\u0151v\u00edtett\u00e9k, a kolostor\u00e9p\u00fclet f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt.@\nAz 1730-ban elkezdett templom Johann Conrad von Weiss 1734-es rajz\u00e1n m\u00e1r (a tornyok kiv\u00e9tel\u00e9vel) k\u00e9szen \u00e1llt. Az 1780-as \u00e9vekig fokozatosan elk\u00e9sz\u00fcl a templom b\u00fatorzata, \u00e9s k\u00e9pei. 1755-ben konventi rangot kapott. A kolostor elemi iskol\u00e1t is m\u0171k\u00f6dtetett 1927-ig. 1949-ben az \u00e9p\u00fcletet a kommunist\u00e1k lefoglalt\u00e1k. 1989 ut\u00e1n a rend visszakapta, 1991-t\u0151l ap\u00e1c\u00e1k \u00e9lnek itt. A mai \u00e9p\u00fclet \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek id\u0151pontja bizonytalan, annyi biztos, hogy a 18. sz\u00e1zad sor\u00e1n, val\u00f3sz\u00edn\u0171leg hosszabb id\u0151n kereszt\u00fcl \u00e9p\u00fclt. Az olt\u00e1r k\u00f6zep\u00e9n M\u00e1ria szobra \u00e1ll, rajta k\u00edv\u00fcl a szent\u00e9lyben Szent Istv\u00e1n, Szent P\u00e9ter, Szent P\u00e1l \u00e9s Szent L\u00e1szl\u00f3 szobrai l\u00e1that\u00f3k. "},{"sightId":2150,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Biserica Romano-Catolic\u0103","address":"Strada Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid","mapdata":"1|1284|1115","gps_lat":"46.3019077349","gps_long":"25.2968098612","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/1252","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Miklos-plebaniatemplom-Szekelyudvarhely-1734","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=196","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Sz\u00e9kelyudvarhely 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/db\/Sz%C3%A9kelyudvarhely_2.jpg\/256px-Sz%C3%A9kelyudvarhely_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely_2.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mikl\u00f3s r\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1niatemplom","seolink":"szent-miklos-romai-katolikus-plebaniatemplom","note":"","history":"1317-ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r az udvarhelyi pl\u00e9b\u00e1nost, Conradust. Sz\u00e9kelyudvarhelyen sz\u00e9kelt a telegdi esperesi ker\u00fclet, amelyre vonatkoz\u00f3an m\u00e1r a 13. sz\u00e1zadb\u00f3l vannak t\u00f6rt\u00e9neti forr\u00e1sok. 1563-ban a tordai orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s kimondta, hogy a templomot a katolikusok \u00e9s a reform\u00e1tusok k\u00f6z\u00f6sen haszn\u00e1lj\u00e1k. 1592-ben t\u0171ntek fel a v\u00e1rosban a jezsuit\u00e1k. 1600 k\u00f6r\u00fcl az udvarhelyi v\u00e1r kapit\u00e1nya a katolikusok r\u00e9sz\u00e9re foglalta el, 1612-ben a reform\u00e1tusok egy m\u00e1sik v\u00e1rkapit\u00e1ny seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel szerezt\u00e9k vissza. 1630-ban egy fejedelmi bizotts\u00e1g a templomhaszn\u00e1lat h\u00e1rom \u00e9vig tart\u00f3 felf\u00fcggeszt\u00e9se mellett d\u00f6nt\u00f6tt, am\u00edg a felekezetek k\u00f6z\u00f6sen meg\u00e9p\u00edtik az \u00faj reform\u00e1tus templomot. A Szent Mikl\u00f3s templom ezut\u00e1n a jezsuit\u00e1k\u00e9 lett. 1637-ben a tornyot megmagas\u00edtott\u00e1k. A 16. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9t\u0151l a jezsuit\u00e1k jelenl\u00e9te a v\u00e1rosban majdnem folyamatos volt, \u00e9s a 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9t\u0151l 1776-ig, a rend feloszlat\u00e1s\u00e1ig \u0151k kezelt\u00e9k a pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t.@\nAz \u00faj templomot 1787-t\u0151l 1791-ig \u00e9p\u00edtett\u00e9k, a gubernium t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val. Bels\u0151 fel\u00e9kes\u00edt\u00e9se ut\u00e1n 1793-ban Batthy\u00e1ny Ign\u00e1c p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. Az olt\u00e1rokat \u00e9s a sz\u00f3sz\u00e9ket a kor legkiv\u00e1l\u00f3bb erd\u00e9lyi szobr\u00e1sza, a kolozsv\u00e1ri Hoffmayer Simon m\u0171hely\u00e9ben k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k. Orgon\u00e1j\u00e1t 1879-ben Kolonics Istv\u00e1n k\u00e9sz\u00edtette. A templomot \u00e9s berendez\u00e9s\u00e9t helyi iparosok k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k.\n&\nersekseg.ro: Sz\u00e9kelyudvarhely, ferences templom|https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/1255"},{"sightId":2151,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Capela Catolic\u0103","address":"Strada Bazinului","mapdata":"","gps_lat":"46.2875220362","gps_long":"25.2910958835","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jezus-Szive-kapolna-Szekelyudvarhely-334","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=195","picture":"\u003Ca title=\u0022User:Bbbarna, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:J%C3%A9zus_sz%C3%ADve_k%C3%A1polna.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022J\u00e9zus sz\u00edve k\u00e1polna\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/f\/fb\/J%C3%A9zus_sz%C3%ADve_k%C3%A1polna.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:J%C3%A9zus_sz%C3%ADve_k%C3%A1polna.jpg\u0022\u003EUser:Bbbarna\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"J\u00e9zus sz\u00edve k\u00e1polna","seolink":"jezus-szive-kapolna","note":"","history":"A m\u0171v\u00e9szett\u00f6rt\u00e9neti kutat\u00e1sok t\u00f6bbs\u00e9ge a k\u00e1polna \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t a 13. sz\u00e1zadra helyezik, s \u00edgy a J\u00e9zus-k\u00e1polna Sz\u00e9kelyudvarhely legr\u00e9gebbi \u00e9p\u00edt\u00e9szeti m\u0171eml\u00e9ke. Els\u0151 eml\u00edt\u00e9se 1662-b\u0151l sz\u00e1rmazik. Kazett\u00e1s mennyezete eredetileg 1677-ben k\u00e9sz\u00fclt, a ma l\u00e1that\u00f3 ennek m\u00e1solata. Az eredeti kazett\u00e1s mennyezetet 1903-ban t\u00e1vol\u00edtott\u00e1k el. V\u00e9d\u0151fala val\u00f3sz\u00edn\u0171leg 1771-ben \u00e9p\u00fclt. A remetelak 1830-ban k\u00e9sz\u00fclt Rudnay S\u00e1ndor p\u00fcsp\u00f6k adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l."},{"sightId":2152,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"V\u00e1rosh\u00e1za t\u00e9r","mapdata":"1|1107|858","gps_lat":"46.3035022829","gps_long":"25.2953996891","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/szekelyudvarhely-belvaros-reformatus.business.site\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei Stroe, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_church.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022RO HR Odorheiu Secuiesc church\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/09\/RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_church.jpg\/256px-RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_church.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_church.jpg\u0022\u003EAndrei Stroe\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","seolink":"reformatus-templom","note":"","history":"A reform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n a Szent Mikl\u00f3s pl\u00e9b\u00e1niatemplomot a protest\u00e1nsok foglalt\u00e1k el. 1630-ban egy fejedelmi bizotts\u00e1g a templomhaszn\u00e1lat h\u00e1rom \u00e9vig tart\u00f3 felf\u00fcggeszt\u00e9se mellett d\u00f6nt\u00f6tt, am\u00edg a felekezetek k\u00f6z\u00f6sen meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k az \u00faj reform\u00e1tus templomot. A Szent Mikl\u00f3s templom ezut\u00e1n a jezsuit\u00e1k\u00e9 lett.@\n1780-81 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt meg a mai, nagyobb templom a kor\u00e1bbi hely\u00e9be. A cser\u00e9pfedel\u00e9n olvashat\u00f3 1781-es sz\u00e1m a templom befejez\u00e9s\u00e9nek \u00e9ve, a KG monogram pedig Baczkamadarasi Kis Gergelyre a Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium rektor\u00e1ra, a templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek ir\u00e1nyit\u00f3j\u00e1ra utal.\n&\nwelcometoromania.eu: Sz\u00e9kelyudvarhely, Reform\u00e1tus templom|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Odorheiu_Secuiesc\/Odorheiu_Secuiesc_Biserica_reformata_m.htm"},{"sightId":2153,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Biserica Unitarian\u0103","address":"Strada Bethlen G\u00e1bor","mapdata":"1|1551|382","gps_lat":"46.3063287989","gps_long":"25.2992087741","religion":8,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Unitarius-templom-Szekelyudvarhely-1719","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=314","picture":"\u003Ca title=\u0022Markolaci at Hungarian Wikipedia, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhelyi_unit%C3%A1rius_templom.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Sz\u00e9kelyudvarhelyi unit\u00e1rius templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/Sz%C3%A9kelyudvarhelyi_unit%C3%A1rius_templom.jpg\/256px-Sz%C3%A9kelyudvarhelyi_unit%C3%A1rius_templom.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhelyi_unit%C3%A1rius_templom.jpg\u0022\u003EMarkolaci at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Unit\u00e1rius templom","seolink":"unitarius-templom","note":"","history":"1872-ben alakult az unit\u00e1rius egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g, alap\u00edt\u00e1sa id. Daniel G\u00e1bor udvarhelyi f\u0151isp\u00e1n nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik. A v\u00e1ros unit\u00e1rius temploma hosszas gy\u0171jt\u00e9s ut\u00e1n 1906 \u00e9s 1908 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt P\u00e1kei Lajos kolozsv\u00e1ri \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint. 1908. m\u00e1jus 24-\u00e9n szentelt\u00e9k fel Ferenc J\u00f3zsef p\u00fcsp\u00f6k jelenl\u00e9t\u00e9ben. A f\u0151bej\u00e1ratk\u00e9t oldal\u00e1n Kriza J\u00e1nos \u00e9s Orb\u00e1n Bal\u00e1zs k\u0151b\u0151l faragott, k\u00f6zel \u00e9letnagys\u00e1g\u00fa szobrai \u00e1llnak."},{"sightId":2154,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"3|1117|1005","gps_lat":"46.3237872942","gps_long":"25.2769421037","religion":0,"oldtype":"2","newtype":"2,3","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Ugron k\u00e1polna, Sz\u00e9kely k\u00e1lv\u00e1ria","seolink":"ugron-kapolna-szekely-kalvaria","note":"","history":"A Szejkef\u00fcrd\u0151 fel\u00e9 vezet\u0151 \u00fat mellett balra \u00e1ll az egykori sz\u00e9kely f\u0151nemesek, az Ugron csal\u00e1d K\u00e1poln\u00e1ja, amely 1890-ben temetkez\u00e9si k\u00e1poln\u00e1nak \u00e9p\u00fclt. A k\u00e1poln\u00e1t Ugron L\u00e1z\u00e1r v\u00e9grendelete folyt\u00e1n \u00e9p\u00edtette Ugron \u00c1kos 1890-ben. A k\u00e1poln\u00e1hoz vezet\u0151 \u00fat ment\u00e9n Zavaczki Walter sz\u00e9kelyudvarhelyi szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz kompoz\u00edci\u00f3ja l\u00e1that\u00f3, 12 k\u0151be v\u00e9sett domborm\u0171 alkotja a Sz\u00e9kely k\u00e1lv\u00e1ri\u00e1t."},{"sightId":2155,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Biserica Schimbarea la Fa\u021b\u0103","address":"Strada Kossuth Lajos","mapdata":"1|654|1203","gps_lat":"46.3015028155","gps_long":"25.2913919931","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Urunk sz\u00ednev\u00e1ltoz\u00e1sa ortodox templom","seolink":"urunk-szinevaltozasa-ortodox-templom","note":"","history":"A ma is l\u00e1that\u00f3 kis ortodox templom 1920-ban \u00e9p\u00fclt neobiz\u00e1nci st\u00edlusban az egykori g\u00f6r\u00f6g katolikus templom hely\u00e9n. A g\u00f6r\u00f6gkatolikus templom a 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt. Sz\u00e9kelyudvarhelyen egy G\u00f6r\u00f6g Andr\u00e1s nev\u0171 g\u00f6r\u00f6gkatolikus vall\u00e1s\u00fa ember telepedett le s meggazdagodv\u00e1n, templomot \u00e9p\u00edttetett. V\u00e9grendelet\u00e9ben az udvarhelyi rom\u00e1n g\u00f6r\u00f6gkatolikusoknak hagyta az \u00e9p\u00fcletet."},{"sightId":2156,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Tam\u00e1si \u00c1ron 16","mapdata":"1|448|196","gps_lat":"46.3073649803","gps_long":"25.2896594353","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Konstantin \u00e9s Ilona ortodox templom","seolink":"szent-konstantin-es-ilona-ortodox-templom","note":"","history":"A v\u00e1ros nagy m\u00e9ret\u0171 g\u00f6r\u00f6gkeleti ortodox temploma 1936 \u00e9s 1938 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":2157,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Kornis Ferenc 10","mapdata":"1|1201|493","gps_lat":"46.3056468729","gps_long":"25.2961508974","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.eotvos.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szekelytamadt-var-Szekelyudvarhely-1726","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Tompa_L%C3%A1szl%C3%B3_12_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO HR Odorheiu Secuiesc Tompa L\u00e1szl\u00f3 12 (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/aa\/RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Tompa_L%C3%A1szl%C3%B3_12_%282%29.jpg\/512px-RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Tompa_L%C3%A1szl%C3%B3_12_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Tompa_L%C3%A1szl%C3%B3_12_(2).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Magyar Kir\u00e1lyi F\u0151re\u00e1liskola, E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef Szakk\u00f6z\u00e9piskola","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-forealiskola-eotvos-jozsef-szakkozepiskola","note":"","history":"A Magyar Kir\u00e1lyi F\u0151re\u00e1liskola 1871 \u0151sz\u00e9n alakult E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef akkori vall\u00e1s- \u00e9s oktat\u00e1s\u00fcgy miniszter rendelet\u00e9vel. A v\u00e1ros felaj\u00e1nlotta a Csonkav\u00e1rat az iskola \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re. 1880-as \u00e9vekben kezd\u0151dtek a munk\u00e1latok, t\u00f6bb b\u00e1sty\u00e1t, bels\u0151 \u00e9p\u00fcletet \u00e1talak\u00edtottak, vagy lebontott\u00e1k. Akkor nyerte el a Sz\u00e9kely T\u00e1madta v\u00e1r is a jelenlegi kin\u00e9zet\u00e9t. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 1889 tavasz\u00e1n kezd\u0151d\u00f6tt, Meixner K\u00e1roly budapesti m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. Fel\u00e9p\u00fclt a tornaterem, 1890-1891 k\u00f6z\u00f6tt pedig az 56 termes iskola. Az 1919-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n rom\u00e1n tannyelv\u0171 iskol\u00e1v\u00e1 v\u00e1ltoztatt\u00e1k. 1998-ban felvette E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef nev\u00e9t \u00e9s az iskola el\u0151tti parkban szobrot is \u00e1ll\u00edtott eml\u00e9k\u00e9re."},{"sightId":2158,"townId":81,"active":2,"name_LO":"Tam\u00e1si \u00c1ron Gimn\u00e1zium, Liceul Teoretic Tam\u00e1si \u00c1ron","address":"Strada Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid","mapdata":"1|1130|1145","gps_lat":"46.3017568172","gps_long":"25.2955122939","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.gimi.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tamasi-Aron-Gimnazium--egykori-romai-katolikus-fogimnazium--Szekelyudvarhely-1739","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=303","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhey,_Tam%C3%A1si_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sz\u00e9kelyudvarhey, Tam\u00e1si \u00c1ron Gimn\u00e1zium 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/94\/Sz%C3%A9kelyudvarhey%2C_Tam%C3%A1si_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium_3.jpg\/512px-Sz%C3%A9kelyudvarhey%2C_Tam%C3%A1si_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhey,_Tam%C3%A1si_%C3%81ron_Gimn%C3%A1zium_3.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium, Tam\u00e1si \u00c1ron Gimn\u00e1zium","seolink":"egykori-romai-katolikus-fogimnazium-tamasi-aron-gimnazium","note":"","history":"A jezsuit\u00e1k 1592-ben kezdt\u00e9k meg tev\u00e9kenys\u00e9g\u00fcket a v\u00e1rosban. A R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1ziumot 1593-ban V\u00e1s\u00e1rhelyi Gergely jezsuita szerzetes alap\u00edtotta a reform\u00e1ci\u00f3 ellens\u00falyoz\u00e1s\u00e1ra. A katolikusok a k\u00f6vetkez\u0151kben kiszorultak a v\u00e1rosb\u00f3l, \u00e9s csak 1633-ban ker\u00fclt vissza a Szent Mikl\u00f3s pl\u00e9b\u00e1nia a kez\u00fckre, amelynek \u00e9p\u00fclet\u00e9ben szervezt\u00e9k \u00fajj\u00e1 az iskol\u00e1t. 1652-ben a jezsuit\u00e1k visszat\u00e9rtek a v\u00e1rosba, rendh\u00e1zf\u0151n\u00f6k\u00fck, S\u00e1mb\u00e1r M\u00e1ty\u00e1s a bethlenfalviak seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel iskola\u00e9p\u00edt\u00e9sbe kezdett. A felekezeti harcok miatt S\u00e1mb\u00e1rnak menek\u00fclnie kellett, \u00e9s csak az 1660-as \u00e9vek v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclhetett fel az els\u0151 \u00f6n\u00e1ll\u00f3 iskola, amely k\u00e9tsz\u00e1z \u00e9ven \u00e1t volt a gimn\u00e1zium otthona.@\nA gimn\u00e1zium \u00faj \u00e9p\u00fclete neo-klasszikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt 1890 \u00e9s 1892 k\u00f6z\u00f6tt, a Fels\u0151-Piact\u00e9r d\u00e9lkeleti sark\u00e1n (ma a Tam\u00e1si \u00c1ron Gimn\u00e1zium intern\u00e1tusa). 1909 m\u00e1jus\u00e1ban azonban ism\u00e9t \u00faj \u00e9p\u00fcletet kezdtek \u00e9p\u00edteni P\u00e1pai S\u00e1ndor tervei alapj\u00e1n eklektikus-szecesszi\u00f3s st\u00edlusban az Erd\u00e9lyi R\u00f3mai Katolikus St\u00e1tus megb\u00edz\u00e1s\u00e1b\u00f3l a Szent Mikl\u00f3s-hegyi pl\u00e9b\u00e1niatemplom mellett. Kezdem\u00e9nyez\u0151je gr\u00f3f Mikes J\u00e1nos udvarhelyi f\u0151esperes volt. A kivitelez\u0151k pedig Kir\u00e1ly J\u00f3zsef \u00e9s Sp\u00e1da J\u00e1nos v\u00e1llalkoz\u00f3k voltak. Felszentel\u00e9s\u00e9re 1910. november 20-\u00e1n ker\u00fclt sor Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly p\u00fcsp\u00f6k jelenl\u00e9t\u00e9ben.@\n1940\u221244 k\u00f6z\u00f6tt a gimn\u00e1zium felvette az egykori neves tan\u00edtv\u00e1ny, Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid nev\u00e9t. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 1990-t\u0151l viseli egykori di\u00e1kja, Tam\u00e1si \u00c1ron \u00edr\u00f3 nev\u00e9t. A rom\u00e1niai magyar k\u00f6zm\u0171vel\u0151d\u00e9s egyik legjelent\u0151sebb nevel\u00e9si-oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9nye. \n&\nwelcometoromania.eu: Sz\u00e9kelyudvarhely, Katolikus gimn\u00e1zium|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Odorheiu_Secuiesc\/Odorheiu_Secuiesc_Gimnaziul_catolic_m.htm\nwelcometoromania.eu: Sz\u00e9kelyudvarhely, R\u00f3mai katolikus f\u0151gimn\u00e1zium|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Odorheiu_Secuiesc\/Odorheiu_Secuiesc_Colegiul_romano_catolic_m.htm"},{"sightId":2159,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a M\u00e1rton \u00c1ron 4","mapdata":"1|1162|1017","gps_lat":"46.3025358796","gps_long":"25.2958784679","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.gimi.ro\/\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tamasi-Aron-Gimnazium--egykori-romai-katolikus-fogimnazium--Szekelyudvarhely-1739","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori R\u00f3mai Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium, Tam\u00e1si \u00c1ron Gimn\u00e1zium bentlak\u00e1sa","seolink":"egykori-romai-katolikus-fogimnazium-tamasi-aron-gimnazium-bentlakasa","note":"","history":"A jezsuit\u00e1k 1592-ben kezdt\u00e9k meg tev\u00e9kenys\u00e9g\u00fcket a v\u00e1rosban. A R\u00f3mai Katolikus Gimn\u00e1ziumot 1593-ban V\u00e1s\u00e1rhelyi Gergely jezsuita szerzetes alap\u00edtotta a reform\u00e1ci\u00f3 ellens\u00falyoz\u00e1s\u00e1ra. A katolikusok a k\u00f6vetkez\u0151kben kiszorultak a v\u00e1rosb\u00f3l, \u00e9s csak 1633-ban ker\u00fclt vissza a Szent Mikl\u00f3s pl\u00e9b\u00e1nia a kez\u00fckre, amelynek \u00e9p\u00fclet\u00e9ben szervezt\u00e9k \u00fajj\u00e1 az iskol\u00e1t. 1652-ben a jezsuit\u00e1k visszat\u00e9rtek a v\u00e1rosba, rendh\u00e1zf\u0151n\u00f6k\u00fck, S\u00e1mb\u00e1r M\u00e1ty\u00e1s a bethlenfalviak seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel iskola\u00e9p\u00edt\u00e9sbe kezdett. A felekezeti harcok miatt S\u00e1mb\u00e1rnak menek\u00fclnie kellett, \u00e9s csak az 1660-as \u00e9vek v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclhetett fel az els\u0151 \u00f6n\u00e1ll\u00f3 iskola, amely k\u00e9tsz\u00e1z \u00e9ven \u00e1t volt a gimn\u00e1zium otthona.@\nA gimn\u00e1zium \u00faj \u00e9p\u00fclete neo-klasszikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt 1890 \u00e9s 1892 k\u00f6z\u00f6tt, a Fels\u0151-Piact\u00e9r d\u00e9lkeleti sark\u00e1n (ma a Tam\u00e1si \u00c1ron Gimn\u00e1zium intern\u00e1tusa). 1909 m\u00e1jus\u00e1ban azonban ism\u00e9t \u00faj \u00e9p\u00fcletet kezdtek \u00e9p\u00edteni P\u00e1pai S\u00e1ndor tervei alapj\u00e1n eklektikus-szecesszi\u00f3s st\u00edlusban az Erd\u00e9lyi R\u00f3mai Katolikus St\u00e1tus megb\u00edz\u00e1s\u00e1b\u00f3l a Szent Mikl\u00f3s-hegyi pl\u00e9b\u00e1niatemplom mellett. Kezdem\u00e9nyez\u0151je gr\u00f3f Mikes J\u00e1nos udvarhelyi f\u0151esperes volt. A kivitelez\u0151k pedig Kir\u00e1ly J\u00f3zsef \u00e9s Sp\u00e1da J\u00e1nos v\u00e1llalkoz\u00f3k voltak. Felszentel\u00e9s\u00e9re 1910. november 20-\u00e1n ker\u00fclt sor Majl\u00e1th Guszt\u00e1v K\u00e1roly p\u00fcsp\u00f6k jelenl\u00e9t\u00e9ben.@\n1940\u221244 k\u00f6z\u00f6tt a gimn\u00e1zium felvette az egykori neves tan\u00edtv\u00e1ny, Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid nev\u00e9t. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 1990-t\u0151l viseli egykori di\u00e1kja, Tam\u00e1si \u00c1ron \u00edr\u00f3 nev\u00e9t. A rom\u00e1niai magyar k\u00f6zm\u0171vel\u0151d\u00e9s egyik legjelent\u0151sebb nevel\u00e9si-oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9nye. \n&\nwelcometoromania.eu: Sz\u00e9kelyudvarhely, Katolikus gimn\u00e1zium|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Odorheiu_Secuiesc\/Odorheiu_Secuiesc_Gimnaziul_catolic_m.htm\nwelcometoromania.eu: Sz\u00e9kelyudvarhely, R\u00f3mai katolikus f\u0151gimn\u00e1zium|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Odorheiu_Secuiesc\/Odorheiu_Secuiesc_Colegiul_romano_catolic_m.htm"},{"sightId":2160,"townId":81,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a M\u00e1rton \u00c1ron 2","mapdata":"1|1089|964","gps_lat":"46.3028166946","gps_long":"25.2951917484","religion":2,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Baczkamadarasi-Kis-Gergely-Reformatus-Kollegium-Szekelyudvarhely-1741","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Varday Zsolt, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BMKG_facade_entrance_from_alley.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022BMKG facade entrance from alley\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/43\/BMKG_facade_entrance_from_alley.JPG\/256px-BMKG_facade_entrance_from_alley.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BMKG_facade_entrance_from_alley.JPG\u0022\u003EVarday Zsolt\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Baczkamadarasi Kis Gergely Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium","seolink":"baczkamadarasi-kis-gergely-reformatus-kollegium","note":"","history":"A nagyenyedi \u00e9s kolozsv\u00e1ri Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium mellett Erd\u00e9ly legnagyobb h\u00edrnev\u0171 protest\u00e1ns oktat\u00f3k\u00f6zpontja. 1670-ben gr\u00f3f Bethlen J\u00e1nos alap\u00edtotta. 1771. \u00e1prilis 26-\u00e1n led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a Koll\u00e9gium r\u00e9gi fa\u00e9p\u00fclet\u00e9t, majd m\u00e1jus 2-\u00e1n nekifognak az iskola \u00faj alapj\u00e1nak \u00e1s\u00e1s\u00e1hoz. Mivel az \u00e9p\u00edtkez\u00e9sre sz\u00e1nt p\u00e9nz fogyt\u00e1n volt, Kis Gergely professzor p\u00e9nzgy\u0171jt\u0151 k\u00f6r\u00fatra indult Udvarhelysz\u00e9kben, Erd\u0151vid\u00e9ken \u00e9s H\u00e1romsz\u00e9ken. Az \u00e9v v\u00e9g\u00e9re a barokk \u00e9p\u00fclet tet\u0151 al\u00e1 ker\u00fclt. 1886-ban egy, m\u00e1sodik emeletet h\u00faztak f\u00f6l r\u00e1 klasszicista st\u00edlusban. A r\u00e9gi koll\u00e9giumokra jellemz\u0151 hangulatot az \u00e1rk\u00e1dos, bels\u0151, n\u00e9gysz\u00f6glet\u0171 udvar \u0151rzi, k\u00f6z\u00e9pen Backamadarasi Kis Gergely rektor-professzor eml\u00e9koszlop\u00e1val. 1910 \u00e9s 1912 k\u00f6z\u00f6tt \u00faj, szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00fa \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edtettek a reform\u00e1tus koll\u00e9gium sz\u00e1m\u00e1ra Magyar Vilmos tervei szerint. 1913. szeptember 10-\u00e9n avatt\u00e1k f\u00f6l. 1927-ben a koll\u00e9gium bez\u00e1rt \u00e9s k\u00e9s\u0151bb az \u00faj \u00e9p\u00fcletet a Nagyenyedr\u0151l a v\u00e1rosba k\u00f6lt\u00f6z\u0151 tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 vette \u00e1t (Benedek Elek Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151). A rendszerv\u00e1lt\u00e1s ut\u00e1n a koll\u00e9gium \u00fajj\u00e1alakult.@\nAz \u00faj \u00e9p\u00fclet\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3 a Ha\u00e1z Rezs\u0151 M\u00fazeum Tudom\u00e1nyos K\u00f6nyvt\u00e1ra is. A koll\u00e9gium k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1nak cs\u00edr\u00e1i egyid\u0151sek mag\u00e1val az 1670-ben kezdet\u00e9t vett koll\u00e9giummal. 1682\u20131695 k\u00f6z\u00f6tt, Rozgonyi P(ap) J\u00e1nos a k\u00f6nyvt\u00e1r megalap\u00edt\u00f3ja k\u00f6zvet\u00edt\u0151 szerepet v\u00e1llalt az iskolai k\u00f6nyvt\u00e1r \u00e9s az els\u0151 mag\u00e1ngy\u0171jtem\u00e9nyek adom\u00e1nyoz\u00f3i k\u00f6z\u00f6tt. Backamadarasi Kis Gergely 1770\u20131775-\u00f6s nagyszab\u00e1s\u00fa \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9si \u00e9s b\u0151v\u00edt\u00e9si munk\u00e1latai sor\u00e1n ism\u00e9t \u00faj helyis\u00e9gbe ker\u00fclt a k\u00f6nyvt\u00e1r. A jelenlegi k\u00f6nyvt\u00e1r a reform\u00e1tus koll\u00e9gium k\u00f6nyvt\u00e1ra mellett a katolikus gimn\u00e1zium, az \u00e1llami f\u0151re\u00e1liskola, valamint a k\u0151- \u00e9s agyagipari szakiskola k\u00f6nyvt\u00e1rainak m\u00e1ig fennmaradt k\u00f6nyvt\u00e1rr\u00e9szeit tudhatja mag\u00e1\u00e9nak. 1990-t\u0151l a Ha\u00e1z Rezs\u0151 M\u00fazeum r\u00e9szlegek\u00e9nt m\u0171k\u00f6dik."},{"sightId":2161,"townId":81,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba M\u00e1rton \u00c1ron","mapdata":"1|1081|907","gps_lat":"46.3031920253","gps_long":"25.2952173728","religion":2,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Baczkamadarasi-Kis-Gergely-Reformatus-Kollegium-Szekelyudvarhely-1741","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022User:Bbbarna, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Baczkamadarasi_Kis_Gergely_Reform%C3%A1tus_Gimn%C3%A1zium.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Baczkamadarasi Kis Gergely Reform\u00e1tus Gimn\u00e1zium\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4b\/Baczkamadarasi_Kis_Gergely_Reform%C3%A1tus_Gimn%C3%A1zium.jpg\/256px-Baczkamadarasi_Kis_Gergely_Reform%C3%A1tus_Gimn%C3%A1zium.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Baczkamadarasi_Kis_Gergely_Reform%C3%A1tus_Gimn%C3%A1zium.jpg\u0022\u003EUser:Bbbarna\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"A reform\u00e1tus koll\u00e9gium r\u00e9gi \u00e9p\u00fclete","seolink":"a-reformatus-kollegium-regi-epulete","note":"","history":"A nagyenyedi \u00e9s kolozsv\u00e1ri Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium mellett Erd\u00e9ly legnagyobb h\u00edrnev\u0171 protest\u00e1ns oktat\u00f3k\u00f6zpontja. 1670-ben gr\u00f3f Bethlen J\u00e1nos alap\u00edtotta.@\n1771. \u00e1prilis 26-\u00e1n led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k a Koll\u00e9gium r\u00e9gi fa\u00e9p\u00fclet\u00e9t, majd m\u00e1jus 2-\u00e1n nekifognak az iskola \u00faj alapj\u00e1nak \u00e1s\u00e1s\u00e1hoz. Mivel az \u00e9p\u00edtkez\u00e9sre sz\u00e1nt p\u00e9nz fogyt\u00e1n volt, Kis Gergely professzor p\u00e9nzgy\u0171jt\u0151 k\u00f6r\u00fatra indult Udvarhelysz\u00e9kben, Erd\u0151vid\u00e9ken \u00e9s H\u00e1romsz\u00e9ken. Az \u00e9v v\u00e9g\u00e9re a barokk \u00e9p\u00fclet tet\u0151 al\u00e1 ker\u00fclt. 1886-ban egy, m\u00e1sodik emeletet h\u00faztak f\u00f6l r\u00e1 klasszicista st\u00edlusban. A r\u00e9gi koll\u00e9giumokra jellemz\u0151 hangulatot az \u00e1rk\u00e1dos, bels\u0151, n\u00e9gysz\u00f6glet\u0171 udvar \u0151rzi, k\u00f6z\u00e9pen Backamadarasi Kis Gergely rektor-professzor eml\u00e9koszlop\u00e1val. 1910 \u00e9s 1912 k\u00f6z\u00f6tt \u00faj, szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00fa \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edtettek a reform\u00e1tus koll\u00e9gium sz\u00e1m\u00e1ra Magyar Vilmos tervei szerint. 1913. szeptember 10-\u00e9n avatt\u00e1k f\u00f6l. 1927-ben a koll\u00e9gium bez\u00e1rt \u00e9s k\u00e9s\u0151bb az \u00faj \u00e9p\u00fcletet a Nagyenyedr\u0151l a v\u00e1rosba k\u00f6lt\u00f6z\u0151 tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 vette \u00e1t. A rendszerv\u00e1lt\u00e1s ut\u00e1n a koll\u00e9gium \u00fajj\u00e1alakult."},{"sightId":2162,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba M\u00e1rton \u00c1ron","mapdata":"1|1152|957","gps_lat":"46.3029395585","gps_long":"25.2958032334","religion":0,"oldtype":"77,74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/pedaudv.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Benedek-Elek-Tanitokepzo--Szekelyudvarhely-1740","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Strainu, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fosta_gr%C4%83dini%C8%9B%C4%83_Maria_Valeria.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fosta gr\u0103dini\u021b\u0103 Maria Valeria\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d5\/Fosta_gr%C4%83dini%C8%9B%C4%83_Maria_Valeria.jpg\/512px-Fosta_gr%C4%83dini%C8%9B%C4%83_Maria_Valeria.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fosta_gr%C4%83dini%C8%9B%C4%83_Maria_Valeria.jpg\u0022\u003EStrainu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori M\u00e1ria Val\u00e9ria \u00f3voda, Benedek Elek Pedag\u00f3giai L\u00edceum","seolink":"egykori-maria-valeria-ovoda-benedek-elek-pedagogiai-liceum","note":"","history":"1910 \u00e9s 1912 k\u00f6z\u00f6tt \u00faj, szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00fa \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edtettek a reform\u00e1tus koll\u00e9gium sz\u00e1m\u00e1ra Magyar Vilmos tervei szerint. 1913. szeptember 10-\u00e9n avatt\u00e1k f\u00f6l. 1927-ben a koll\u00e9gium bez\u00e1rt \u00e9s k\u00e9s\u0151bb az \u00faj \u00e9p\u00fcletet a Nagyenyedr\u0151l a v\u00e1rosba k\u00f6lt\u00f6z\u0151 tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 vette \u00e1t.@\nA 1873. november 13-i v\u00e1rosi k\u00f6zgy\u0171l\u00e9sen Zayzon Ferenc lelk\u00e9sz felvetette egy \u00f3voda l\u00e9tes\u00edt\u00e9s\u00e9nek gondolat\u00e1t. 1875-ben I. Ferenc J\u00f3zsef osztr\u00e1k-magyar uralkod\u00f3d\u00f3t\u00f3l enged\u00e9lyt k\u00e9rtek \u00e9s kaptak, hogy a fel\u00e1ll\u00edtand\u00f3 \u00f3voda M\u00e1ria Val\u00e9ria f\u0151hercegn\u0151 nev\u00e9t viselhesse. A hercegn\u0151 Ferenc J\u00f3zsef \u00e9s Erzs\u00e9bet negyedik gyermekek\u00e9nt sz\u00fcletett Bud\u00e1n. \u00c9desanyja, a magyarokat igen tisztel\u0151 Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 igyekezett magyar szellemben nevelni legkedvesebb gyermek\u00e9t, ez\u00e9rt v\u00e1lt k\u00e9s\u0151bb \u00e1ltal\u00e1noss\u00e1 az a v\u00e9leked\u00e9s, hogy \u0151 a \u0022magyar gyermek\u0022. 1878-ban az \u00f3voda b\u00e9relt \u00e9p\u00fcletben kezdte el m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t. 1896-ban \u00e9\u0151\u00fclt meg az \u00f3voda \u00e9p\u00fclete. 1924-ben \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. Ezut\u00e1n rom\u00e1n nyelv\u0171 \u00e1llami elemi l\u00e1nyiskola \u00e9s \u00f3voda m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletben. A m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n az egykori M\u00e1ria Val\u00e9ria gyermekkert \u00e9p\u00fclet\u00e9ben a tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151 gyakorl\u00f3 elemi iskol\u00e1ja m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Mivel 1974 ut\u00e1n Cs\u00edkszered\u00e1b\u00f3l Sz\u00e9kelyudvarhelyre helyezt\u00e9k az \u00f3v\u00f3n\u0151k\u00e9pz\u00e9st, az egykori M\u00e1ria Val\u00e9ria Gyermekkert \u00e9p\u00fclet\u00e9ben ism\u00e9t \u00f3voda kezdett m\u0171k\u00f6dni. Az \u00e9p\u00fcletet 2011-re \u00faj\u00edtott\u00e1k fel a Benedek Elek Pedag\u00f3giai L\u00edceum sz\u00e1m\u00e1ra."},{"sightId":2163,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba M\u00e1rton \u00c1ron","mapdata":"1|1254|959","gps_lat":"46.3028715095","gps_long":"25.2966223904","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.gimi.ro\/gimi\/iskolankrol\/a-gimi-epuletei-regen-es-ma\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori R\u00f3mai Katolikus Le\u00e1nynevel\u0151 Int\u00e9zet","seolink":"egykori-romai-katolikus-leanynevelo-intezet","note":"","history":"1879-1880 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel a m\u00e1r 1860-ban, Csat\u00f3 J\u00f3zsef f\u0151esperes-pl\u00e9b\u00e1nos \u00e1ltal megalap\u00edtott Le\u00e1nynevel\u0151 Iskola sz\u00e1m\u00e1ra ez az \u00e9p\u00fclet. Fogarassy Mih\u00e1ly katolikus p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette az udvarhelyi polg\u00e1rok adom\u00e1nyait is felhaszn\u00e1lva. 1881 \u0151sz\u00e9t\u0151l h\u00e1rom irgalmas n\u0151v\u00e9r tan\u00edtotta a l\u00e1nyokat. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n 1919-ben a magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami polg\u00e1ri iskol\u00e1t megsz\u00fcntett\u00e9k, \u00edgy a katolikus egyh\u00e1z megszervezte a r\u00f3mai katolikus polg\u00e1ri le\u00e1nyiskol\u00e1t. Az irgalmas n\u0151v\u00e9rek vezett\u00e9k az iskol\u00e1t 1928-ig, amikor a rom\u00e1n korm\u00e1ny bez\u00e1ratta az int\u00e9zm\u00e9nyt. 1989 ut\u00e1n a Katolikus Egyh\u00e1z visszakapja az \u00e9p\u00fcletet. Jelenleg \u00e1ltal\u00e1nos iskola \u00e9s eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi technikum m\u0171k\u00f6dik benne."},{"sightId":2164,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Sz\u00e9kelyudvarhely Polg\u00e1rmesteri Hivatala","address":"Pia\u021ba V\u00e1rosh\u00e1za 5","mapdata":"1|1097|783","gps_lat":"46.3038671403","gps_long":"25.2952116465","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"12","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Egykori-varmegyehaza--ma-Polgarmesteri-Hivatal--Szekelyudvarhely-1733","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=296","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Odorheiu_Secuiesc_Primaria.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Odorheiu Secuiesc Primaria\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b5\/Odorheiu_Secuiesc_Primaria.JPG\/512px-Odorheiu_Secuiesc_Primaria.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Odorheiu_Secuiesc_Primaria.JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za, V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"egykori-varmegyehaza-varoshaza","note":"","history":"1896-ban \u00e9p\u00fclt megyeh\u00e1z\u00e1nak, a Millennium eml\u00e9k\u00e9re. A hajdani Als\u00f3-Piact\u00e9r legimpoz\u00e1nsabb \u00e9p\u00fclete. 1895\u201396-ban \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban, Sztehlo Ott\u00f3 \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint. \u00c9p\u00edt\u0151mestere Ferenczi Endre f\u0151m\u00e9rn\u00f6k volt.@\nA hely\u00e9n 1733-ban \u00e9p\u00fclt Udvarhelysz\u00e9k h\u00e1za Gyulaffy L\u00e1szl\u00f3 f\u0151kir\u00e1lyb\u00edr\u00f3s\u00e1ga idej\u00e9n. Ezt a f\u00f6ldszintes \u00e9p\u00fcletet 1828-ban Ugrai L\u00e1szl\u00f3 tervei alapj\u00e1n \u00e1talak\u00edtott\u00e1k \u00e9s emeleteesre b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1876-ban a sz\u00e9kely sz\u00e9kek megsz\u00fcntet\u00e9s\u00e9vel, \u00e9s a v\u00e1rmegy\u00e9k kialak\u00edt\u00e1s\u00e1val megyeh\u00e1za lett. 1895-ben ezt a r\u00e9gi \u00e9p\u00fcletet lebontott\u00e1k, \u00e9s Sztehlo Ott\u00f3 \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00edtett\u00e9k meg a hely\u00e9n az \u00faj v\u00e1rmegyeh\u00e1z\u00e1t, amit 1897. j\u00fanius 26-\u00e1n adtak \u00e1t. Ekkor leplezt\u00e9k le a szomsz\u00e9ds\u00e1g\u00e1ban a Millenniumi eml\u00e9koszlopot. 1901-ben Daniel G\u00e1bor kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re felsz\u00e1molt\u00e1k a f\u00f6ldszinti \u00fczlethelys\u00e9geket, a m\u00e1sodik emelet\u00e9t alisp\u00e1ni lak\u00e1snak alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, \u00e9s az irodahelys\u00e9geket onnan a f\u00f6ldszintre k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k."},{"sightId":2165,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":" Bethlenfalvi \u00fat 2-6.","mapdata":"2|940|165","gps_lat":"46.3124972325","gps_long":"25.3050121066","religion":0,"oldtype":"120","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.hrmuzeum.ro\/","openinghours":"http:\/\/www.hrmuzeum.ro\/informaciok","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Haberstumpf-villa, Ha\u00e1z Rezs\u0151 M\u00fazeum","seolink":"haberstumpf-villa-haaz-rezso-muzeum","note":"","history":"A Ha\u00e1z Rezs\u0151 (1883-1958) rajztan\u00e1r alap\u00edtotta m\u00fazeum a Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium 1772-b\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9n alapult, amelyhez az \u00e1ltala l\u00e9trehozott n\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti gy\u0171jtem\u00e9ny k\u00f6zel n\u00e9gyezer t\u00e1rgya t\u00e1rsult. 1990-ben egyes\u00fclt a v\u00e1ros 76.000 k\u00f6tetes Tudom\u00e1nyos K\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1val is.@\nGy\u0171jt\u0151ter\u00fclete Hargita megye nyugati r\u00e9szeit, vagyis a k\u00e9t Homor\u00f3d, a Nagy- \u00e9s Kisk\u00fck\u00fcll\u0151 fels\u0151 foly\u00e1sa menti ter\u00fcleteket foglalja mag\u00e1ba. E ter\u00fclet lakoss\u00e1g\u00e1t a sz\u00e9kelys\u00e9g k\u00e9pezi, amely a magyar nemzet legkeletibb csoportja (a cs\u00e1ng\u00f3kkal egy\u00fctt).@\nA h\u00e1z tervez\u0151je, \u00e9p\u00edttet\u0151je \u00e9s lak\u00f3ja a n\u00e9met sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa Haberstumpf K\u00e1roly (1857-1928) \u00e9p\u00edt\u00e9sz volt, aki 1900-ban \u00e9p\u00edtette meg a csal\u00e1d ny\u00e1ri rezidenci\u00e1j\u00e1t. Nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik a v\u00e1ros \u00e9s a k\u00f6rny\u00e9k t\u00f6bb h\u00e1z\u00e1nak \u00e9p\u00edt\u00e9se. A h\u00e1z n\u00e9met eklektikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt.\n&\nwelcometoromania.eu: Sz\u00e9kelyudvarhely, Haberstumpf villa|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Odorheiu_Secuiesc\/Odorheiu_Secuiesc_Vila_Haberstumpf_m.htm\nwelcometoromania.eu: Sz\u00e9kelyudvarhely, Ha\u00e1z Rezs\u0151 m\u00fazeum|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Odorheiu_Secuiesc\/Odorheiu_Secuiesc_Muzeul_Haaz_m.htm"},{"sightId":2166,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Tompa L\u00e1szl\u00f3 10","mapdata":"1|1165|584","gps_lat":"46.3050968133","gps_long":"25.2958871924","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.hrmuzeum.ro\/tompa-laszlo-emlekszoba","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Casa_memoriala_Tompa_L%C3%A1szlo_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO HR Odorheiu Secuiesc Casa memoriala Tompa L\u00e1szlo (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b0\/RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Casa_memoriala_Tompa_L%C3%A1szlo_%283%29.jpg\/512px-RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Casa_memoriala_Tompa_L%C3%A1szlo_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HR_Odorheiu_Secuiesc_Casa_memoriala_Tompa_L%C3%A1szlo_(3).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Tompa L\u00e1szl\u00f3 eml\u00e9kh\u00e1z","seolink":"tompa-laszlo-emlekhaz","note":"","history":"A Tompa L\u00e1szl\u00f3 utca 10. sz\u00e1m alatt a Tompa L\u00e1szl\u00f3 (1883\u20131964) k\u00f6lt\u0151 \u00e9let\u00e9t \u00e9s munk\u00e1ss\u00e1g\u00e1t bemutat\u00f3 eml\u00e9kki\u00e1ll\u00edt\u00e1st tekinthetj\u00fck meg. E d\u00edszes homlokzat\u00fa, f\u00f6ldszintes h\u00e1zban lakott 1920-t\u00f3l hal\u00e1l\u00e1ig (1964) a sz\u00e9kelys\u00e9g e nagy k\u00f6lt\u0151je, m\u0171ford\u00edt\u00f3ja \u00e9s lapszerkeszt\u0151je."},{"sightId":2167,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Kossuth Lajos 24","mapdata":"1|781|978","gps_lat":"46.3028318341","gps_long":"25.2926903438","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kovats-fenykepeszet-Szekelyudvarhely-1742","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Kov\u00e1ts f\u00e9nyk\u00e9p\u00e9szet","seolink":"kovats-fenykepeszet","note":"","history":"1876-ban id. Kov\u00e1ts Istv\u00e1n alap\u00edtotta a f\u00e9nyk\u00e9p\u00e9sz m\u0171termet, ami gener\u00e1ci\u00f3r\u00f3l gener\u00e1ci\u00f3ra \u00f6r\u00f6kl\u0151dik a Kov\u00e1ts csal\u00e1dban a mai napig. A m\u0171teremben megtekinthet\u0151k a f\u00e9nyk\u00e9p\u00e9szethez kapcsol\u00f3d\u00f3 r\u00e9gi t\u00e1rgyak, \u00e9s t\u00f6bb t\u00edzezer darabos fot\u00f3arch\u00edvummal rendelkeznek."},{"sightId":2168,"townId":81,"active":1,"name_LO":"M\u0171vel\u0151d\u00e9si h\u00e1z","address":"Strada Tam\u00e1si \u00c1ron 15","mapdata":"1|548|458","gps_lat":"46.3058396585","gps_long":"25.2906290621","religion":0,"oldtype":"106","newtype":"106,91","homepage":"https:\/\/szinhaz.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"M\u0171vel\u0151d\u00e9si h\u00e1z, Tomcsa S\u00e1ndor Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"muvelodesi-haz-tomcsa-sandor-szinhaz","note":"","history":"Az \u00e9p\u00fclet a S\u00e9tat\u00e9r mellett 1956\u20131959 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a neoklasszikus homlokzat\u00fa, bel\u00fcl n\u00e9pies, magyaros d\u00edsz\u00edt\u00e9s\u0171 M\u0171vel\u0151d\u00e9si H\u00e1z. Az \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6dik a Sz\u00e9kelyf\u00f6ldi Filharm\u00f3nia, az Udvarhely T\u00e1ncm\u0171hely \u00e9s a Tomcsa S\u00e1ndor Sz\u00ednh\u00e1z is."},{"sightId":2169,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Sz\u00e9kelyudvarhelyi V\u00e1rosi K\u00f6nyvt\u00e1r","address":"Pia\u0163a K\u0151kereszt 2","mapdata":"1|1320|852","gps_lat":"46.3035400563","gps_long":"25.2972516666","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"76","homepage":"https:\/\/www.biblioudv.ro\/hu\/fooldal\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Szab\u00f3 K\u00e1roly vend\u00e9gl\u0151, Sz\u00e9kelyudvarhelyi V\u00e1rosi K\u00f6nyvt\u00e1r","seolink":"egykori-szabo-karoly-vendeglo-szekelyudvarhelyi-varosi-konyvtar","note":"","history":"Az 1951-ben alakult v\u00e1rosi k\u00f6nyvt\u00e1r. 1988-ban a Kossuth utca 23. sz\u00e1m alatti egykori bank\u00e9p\u00fcletbe k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A v\u00e1rosi \u00f6nkorm\u00e1nyzat 1996-ban d\u00f6nt\u00f6tt az egykori Szab\u00f3 K\u00e1roly vend\u00e9gl\u0151 k\u00f6nyvt\u00e1rr\u00e1 val\u00f3 \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9se mellett. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 2000-ben, az \u00e1tk\u00f6lt\u00f6z\u00e9s \u00e9s berendezked\u00e9s 2001 febru\u00e1rj\u00e1ban fejez\u0151d\u00f6tt be.\n&\nudvarhely.ro: V\u00e1rosi K\u00f6nyvt\u00e1r|https:\/\/www.udvarhely.ro\/intezmeny\/340\/"},{"sightId":2170,"townId":81,"active":1,"name_LO":"Borv\u00edz M\u00fazeum","address":"Szejkef\u00fcrd\u0151","mapdata":"3|884|180","gps_lat":"46.3337138805","gps_long":"25.2730504221","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.hrmuzeum.ro\/borvizmuzeum","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Borv\u00edz M\u00fazeum, Sz\u00e9kelyf\u00f6ld \u00c1sv\u00e1nyv\u00edz- \u00e9s F\u00fcrd\u0151 M\u00fazeuma","seolink":"borviz-muzeum-szekelyfold-asvanyviz--es-furdo-muzeuma","note":"","history":"A Szejkef\u00fcrd\u0151 \u00e1sv\u00e1nyvizes forr\u00e1sainak gy\u00f3gyhat\u00e1s\u00e1t m\u00e1r a XVIII. sz\u00e1zadban ismert\u00e9k. A k\u00f6vetkez\u0151 sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben, 1871\u20131890 k\u00f6z\u00f6tt, a f\u00fcrd\u0151 \u00e9s a hozz\u00e1 tartoz\u00f3 ter\u00fclet Orb\u00e1n Bal\u00e1zs tulajdona \u00e9s kedves tart\u00f3zkod\u00e1si helye volt. K\u00f6zpontja az Attila-forr\u00e1s viz\u00e9t haszn\u00e1l\u00f3 huszonn\u00e9gy k\u00e1das meleg f\u00fcrd\u0151, \u00e9s a hozz\u00e1 kapcsol\u00f3d\u00f3 hideg vizes medence volt. A f\u00fcrd\u0151n vill\u00e1k, vagy ahogy nevezt\u00e9k, lakok \u00e9p\u00fcltek. Orb\u00e1n Bal\u00e1zs hal\u00e1la azonban a kis f\u00fcrd\u0151 vir\u00e1gz\u00e1s\u00e1nak is v\u00e9get vetett. A f\u00fcrd\u0151 \u00e9szaki oldal\u00e1n (a 13A megyei \u00fat mellett) 2004\u20132008 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel egy 268 m2-es, k\u00e9tszintes, teljesen f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt ki\u00e1ll\u00edt\u00e1si \u00e9p\u00fclet. C\u00e9lja otthont adni a sz\u00e9kelyf\u00f6ldi borv\u00edzforr\u00e1sokat \u00e9s f\u00fcrd\u0151ket bemutat\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1snak."},{"sightId":2171,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Szejkef\u00fcrd\u0151","mapdata":"3|994|226","gps_lat":"46.3330480165","gps_long":"25.2749114649","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"http:\/\/www.legendarium.ro\/mini-erdely-park","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Mini Erd\u00e9ly Park","seolink":"mini-erdely-park","note":"","history":""},{"sightId":2172,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Szejkef\u00fcrd\u0151","mapdata":"3|1020|378","gps_lat":"46.3313203384","gps_long":"25.2753996812","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szejkef%C3%BCrd%C5%91,_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_s%C3%ADreml%C3%A9ke,_5.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Szejkef\u00fcrd\u0151, Orb\u00e1n Bal\u00e1zs s\u00edreml\u00e9ke, 5\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9e\/Szejkef%C3%BCrd%C5%91%2C_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_s%C3%ADreml%C3%A9ke%2C_5.jpg\/512px-Szejkef%C3%BCrd%C5%91%2C_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_s%C3%ADreml%C3%A9ke%2C_5.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szejkef%C3%BCrd%C5%91,_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_s%C3%ADreml%C3%A9ke,_5.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kelykapu M\u00fazeum","seolink":"szekelykapu-muzeum","note":"","history":""},{"sightId":2173,"townId":81,"active":2,"name_LO":"","address":"V\u00e1rosh\u00e1za t\u00e9r","mapdata":"1|1019|792","gps_lat":"46.3039073482","gps_long":"25.2946364051","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6489\/millenniumi-emlekoszlop","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely,_V%C3%A1rosh%C3%A1za.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sz\u00e9kelyudvarhely, V\u00e1rosh\u00e1za\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/31\/Sz%C3%A9kelyudvarhely%2C_V%C3%A1rosh%C3%A1za.jpg\/512px-Sz%C3%A9kelyudvarhely%2C_V%C3%A1rosh%C3%A1za.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely,_V%C3%A1rosh%C3%A1za.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Millenniumi Sz\u00e9kely-Eml\u00e9km\u0171","seolink":"millenniumi-szekely-emlekmu","note":"","history":"Az eml\u00e9koszlopot 1897. j\u00falius 26-\u00e1n avatt\u00e1k fel, az akkori \u00faj Megyeh\u00e1zzal egy napon, a Millennium alkalm\u00e1b\u00f3l. A 8,4 m\u00e9ter magas oszlop megalkot\u00f3ja Hargita N\u00e1ndor, a K\u0151- \u00e9s Agyagipari Szakiskola igazgat\u00f3ja volt. Az eml\u00e9km\u0171h\u00f6z h\u00e1rom l\u00e9pcs\u0151n lehetett feljutni. A n\u00e9gysz\u00f6glet\u0171 alap oldalain a v\u00e1rmegye, a v\u00e1ros c\u00edmerei \u00e9s k\u00e9t fekv\u0151 oroszl\u00e1n helyezkedtek el. F\u00f6l\u00f6tte obeliszkszer\u0171 oszlop. 1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok lebontott\u00e1k. A sz\u00e9kelyudvarhelyi v\u00e1rosi hat\u00f3s\u00e1gok 2008-ban f\u00f6l\u00faj\u00edtott\u00e1k az eml\u00e9km\u0171vet. Az egyenk\u00e9nt t\u00f6bb mint h\u00e1rom tonna s\u00faly\u00fa oroszl\u00e1nokat a K\u00e9zdiszentl\u00e9leken b\u00e1ny\u00e1szott kvarcit t\u00f6mb\u00f6kb\u0151l faragt\u00e1k. Az oszlop alapanyaga m\u00e1rv\u00e1nyszer\u0171 m\u00e9szk\u0151. A m\u0171eml\u00e9k k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9sze, Zavaczki Walter Levente."},{"sightId":2174,"townId":81,"active":2,"name_LO":"","address":"M\u00e1rton \u00c1ron t\u00e9r","mapdata":"1|1158|916","gps_lat":"46.3031567446","gps_long":"25.2958494466","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/7262\/vasszekely","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-Vasszekely-Szekelyudvarhely-555","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022User:Bbbarna, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vassz%C3%A9kely.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Vassz\u00e9kely\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/92\/Vassz%C3%A9kely.jpg\/256px-Vassz%C3%A9kely.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vassz%C3%A9kely.jpg\u0022\u003EUser:Bbbarna\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Vassz\u00e9kely","seolink":"vasszekely","note":"","history":"Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa alatt, 1917-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a K\u00e1rp\u00e1tok h\u00e1g\u00f3in bet\u00f6r\u0151 orosz \u00e9s rom\u00e1n csapatok ellen h\u0151siesen k\u00fczd\u0151 Cs\u00e1sz\u00e1ri \u00e9s Kir\u00e1lyi 82. Sz\u00e9kely Gyalogezred h\u0151si halottainak tisztelet\u00e9re, akik a k\u00f6rny\u00e9kr\u0151l sz\u00e1rmaztak. Akkoriban 4 \u00e9let nagys\u00e1g\u00fa, f\u00e1b\u00f3l faragott alakb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 szoborcsoport volt, amit kis sz\u00f6gekkel feler\u0151s\u00edtett ac\u00e9l pikkelyekkel bor\u00edtottak be, innen ered a neve. Ezt a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, csak a talapzata maradt meg. 1940-44 k\u00f6z\u00f6tt orsz\u00e1gz\u00e1szl\u00f3 \u00e1llt a hely\u00e9n, amit a v\u00f6r\u00f6s pestissel visszat\u00e9r\u0151 ol\u00e1h megsz\u00e1ll\u00f3k \u00fajfent elpuszt\u00edtottak. 2000. m\u00e1rcius 15-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a ma is l\u00e1that\u00f3, I. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fas honv\u00e9det \u00e1br\u00e1zol\u00f3 bronzszobrot, Szab\u00f3 J\u00e1nos helyi szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1s\u00e1t."},{"sightId":2175,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1068|925","gps_lat":"46.3031007553","gps_long":"25.2950779646","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12090\/backamadarasi-kis-gergely-emlekmuve#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Backamadarasi Kis Gergely eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"backamadarasi-kis-gergely-emlekmuve","note":"A Baczkamadarasi Kis Gergely Reform\u00e1tus Gimn\u00e1zium bels\u0151 udvar\u00e1n \u00e1ll.\n","history":"A nagy m\u00falt\u00fa gimn\u00e1zium (alap\u00edtva 1670) jeles tan\u00e1ra Backamadarasi Kis Gergely (1737-1787) eml\u00e9k\u00e9re \u00e1ll\u00edtott\u00e1k az iskola di\u00e1kjai 1843. m\u00e1jus 13-\u00e1n, h\u00e1l\u00e1juk jel\u00e9\u0171l. Kiss \u00e9p\u00edttette 1771-1772 k\u00f6z\u00f6tt az iskola \u00e9p\u00fclet\u00e9t, 1781-ben pedig a tanint\u00e9zet el\u0151tt \u00e1ll\u00f3, a v\u00e1ros k\u00f6zponti k\u00e9p\u00e9t meghat\u00e1roz\u00f3 reform\u00e1tus templomot. Az iskola 2002-ban felvette egykori tan\u00e1ra nev\u00e9t."},{"sightId":2176,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"V\u00e1rosh\u00e1za t\u00e9r","mapdata":"1|859|705","gps_lat":"46.3044357394","gps_long":"25.2932317461","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Christo, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely,_Szoborpark_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sz\u00e9kelyudvarhely, Szoborpark 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c7\/Sz%C3%A9kelyudvarhely%2C_Szoborpark_2.jpg\/512px-Sz%C3%A9kelyudvarhely%2C_Szoborpark_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyudvarhely,_Szoborpark_2.jpg\u0022\u003EChristo\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Eml\u00e9kez\u00e9s Parkja","seolink":"emlekezes-parkja","note":"","history":"2004-ben avatt\u00e1k fel tizenh\u00e1rom mondah\u0151s, t\u00f6rt\u00e9nelmi szem\u00e9ly \u00e9s kiemelked\u0151 erd\u00e9lyi m\u0171v\u00e9sz mellszobr\u00e1val.@\nA szem\u00e9lyek: Csaba kir\u00e1lyfi, Szent L\u00e1szl\u00f3, Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy, Bethlen G\u00e1bor, b\u00e1r\u00f3 Wessel\u00e9nyi Mikl\u00f3s, Bethlen Istv\u00e1n politikus, K\u00f3s K\u00e1roly \u00e9p\u00edt\u00e9sz, A v\u00e1ndor sz\u00e9kely hazatal\u00e1l (Wass Albert \u00edr\u00f3), Nyir\u0151 J\u00f3zsef \u00edr\u00f3, Bem J\u00f3zsef, II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc, B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelem (1571-t\u0151l 1586-ig) \u00e9s Hunyadi J\u00e1nos.@\nAz alkot\u00f3k Blask\u00f3 J\u00e1nos, T\u00f3th Em\u0151ke, Lesenyei M\u00e1rta \u00e9s Kriszti\u00e1ni S\u00e1ndor szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9szek.@\nBethlen Istv\u00e1n 1907-t\u0151l a Sz\u00e9kely T\u00e1rsas\u00e1gok Sz\u00f6vets\u00e9g\u00e9nek tiszteletbeli eln\u00f6ke, 1914-t\u0151l 1918-ig az Erd\u00e9lyi Sz\u00f6vets\u00e9g eln\u00f6ke, az 1918-ban alakult Sz\u00e9kely Nemzeti Tan\u00e1cs befoly\u00e1sos ir\u00e1ny\u00edt\u00f3ja."},{"sightId":2177,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"M\u00e1rton \u00c1ron t\u00e9r","mapdata":"1|1126|927","gps_lat":"46.3030746289","gps_long":"25.2954947872","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/32588\/bethlen-janos-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bethlen J\u00e1nos mellszobra","seolink":"bethlen-janos-mellszobra","note":"A Baczkamadarasi Kis Gergely Reform\u00e1tus Gimn\u00e1zium bej\u00e1rat\u00e1n\u00e1l.\n","history":"Bethlen J\u00e1nos (1613\u20131678) t\u00f6rt\u00e9net\u00edr\u00f3, kancell\u00e1r, a koll\u00e9gium alap\u00edt\u00f3ja, aki, miut\u00e1n 1660-ben kinevezt\u00e9k Udvarhelysz\u00e9k f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1nak 4000 forintot ford\u00edtott a hi\u00e1nyp\u00f3tl\u00f3 sz\u00e9kely iskolai int\u00e9zm\u00e9ny megszervez\u00e9s\u00e9re. Az iskola f\u0151gondnokak\u00e9nt gondoskodott egy megfelel\u0151 iskola\u00e9p\u00fclet fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9r\u0151l, \u00e9s \u0151 alap\u00edtotta a koll\u00e9gium k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1t is az 1670 \u00e9vi k\u00f6nyvadom\u00e1ny\u00e1val, melyet k\u00e9s\u0151bb fia Bethlen Mikl\u00f3s is b\u0151v\u00edtett. Mellszobr\u00e1t 2017. szeptember 10-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Gergely Zolt\u00e1n alkot\u00e1sa."},{"sightId":2178,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"R\u00f3zsa utca 1 sz.","mapdata":"1|1533|1049","gps_lat":"46.3023539288","gps_long":"25.2991013025","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/26578\/szent-imre-herceg-mellszobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Imre mellszobra","seolink":"szent-imre-mellszobra","note":"","history":"2007. okt\u00f3ber 28-\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Lantos Gy\u00f6rgyi alkot\u00e1sa."},{"sightId":2179,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid utca","mapdata":"1|1309|1090","gps_lat":"46.3020533283","gps_long":"25.2970869562","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/18867\/mikes-janos-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Mikes J\u00e1nos mellszobra","seolink":"mikes-janos-mellszobra","note":"","history":"Gr\u00f3f Mikes J\u00e1nos (1876\u20131945) papi p\u00e1ly\u00e1j\u00e1nak egy szakasz\u00e1t 1906-1911 k\u00f6z\u00f6tt itt, a sz\u00e9kelyudvarhelyi Szent Mikl\u00f3s pl\u00e9b\u00e1niatemplomban szolg\u00e1lta, \u0151 \u00e9p\u00edttette a mostani Tam\u00e1si \u00c1ron Gimn\u00e1zium szecesszi\u00f3s \u00e9p\u00fclet\u00e9t, t\u00e1mogatta a kult\u00far\u00e1t. 1911 -ben nevezt\u00e9k ki szombathelyi megy\u00e9sp\u00fcsp\u00f6knek. Mellszobr\u00e1t 2011. j\u00fanius 7-\u00e9n avatt\u00e1k, \u00e9s az 1937-ben Enrico Licari szobr\u00e1sz \u00e1ltal k\u00e9sz\u00edtett mellszobor m\u00e1solata, mely eredetije Szombathelyen tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":2180,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"M\u00e1rton \u00c1ron t\u00e9r","mapdata":"1|1112|948","gps_lat":"46.3028981061","gps_long":"25.2953437818","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/17249\/benedek-elek#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Csan\u00e1dy, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Benedek_Elek_Sz%C3%A9kelyudvarhely.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Benedek Elek Sz\u00e9kelyudvarhely\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/54\/Benedek_Elek_Sz%C3%A9kelyudvarhely.JPG\/256px-Benedek_Elek_Sz%C3%A9kelyudvarhely.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Benedek_Elek_Sz%C3%A9kelyudvarhely.JPG\u0022\u003ECsan\u00e1dy\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Benedek Elek eml\u00e9km\u0171ve","seolink":"benedek-elek-emlekmuve","note":"","history":"Sz\u00e9kelyudvarhely legr\u00e9gebbi iskol\u00e1j\u00e1nak, az 1670-ben alap\u00edtott Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium\u00e1nak volt egykor di\u00e1kja nyolc \u00e9vig a k\u00e9s\u0151bbi nagy sz\u00e9kely mesemond\u00f3, \u00edr\u00f3 Benedek Elek (1859\u20131929). 1912-ben a koll\u00e9giumot kib\u0151v\u00edtett\u00e9k egy szecesszi\u00f3s \u00e9p\u00fcletsz\u00e1rnnyal. Itt alakult meg 1927-ben a Nagyenyedr\u0151l \u00e1ttelep\u00edtett Reform\u00e1tus Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151, mely k\u00e9s\u0151bb k\u00fcl\u00f6n\u00e1ll\u00f3 oktat\u00e1si int\u00e9zett\u00e9 v\u00e1llt, \u00e9s 1990 december\u00e9ben felvette Benedek Elek nev\u00e9t. Eml\u00e9km\u0171v\u00e9t, Szab\u00f3 J\u00e1nos alkot\u00e1s\u00e1t ekkor \u00e1ll\u00edtott\u00e1k.\n"},{"sightId":2181,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Bar\u00f3ti Szab\u00f3 D\u00e1vid utca","mapdata":"1|1213|1099","gps_lat":"46.3020634207","gps_long":"25.2962889485","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/17365\/tamasi-aron-mellszobor#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Kulja, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tam%C3%A1si_%C3%81ron_bust_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Tam\u00e1si \u00c1ron bust Sz\u00e9kelyudvarhely\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/83\/Tam%C3%A1si_%C3%81ron_bust_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\/512px-Tam%C3%A1si_%C3%81ron_bust_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tam%C3%A1si_%C3%81ron_bust_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\u0022\u003EKulja\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Tam\u00e1si \u00c1ron mellszobra","seolink":"tamasi-aron-mellszobra","note":"","history":"Mellszobr\u00e1t 1993. m\u00e1jus 29-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Szab\u00f3 J\u00e1nos alkot\u00e1sa. Tam\u00e1si \u00c1ron (1897-1966) magyar \u00edr\u00f3 nyolc \u00e9vig volt jeles di\u00e1kja a k\u00e9s\u0151bb r\u00f3la elnevezett gimn\u00e1ziumna, amely mellett a szobra \u00e1ll."},{"sightId":2182,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Tam\u00e1si \u00c1ron \u00fat","mapdata":"1|539|417","gps_lat":"46.3060902943","gps_long":"25.2904980433","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/21667\/suto-andras-szobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"S\u00fct\u0151 Andr\u00e1s mellszobra","seolink":"suto-andras-mellszobra","note":"","history":"S\u00fct\u0151 Andr\u00e1s (1927-2006) erd\u00e9lyi magyar, Herder- \u00e9s Kossuth d\u00edjas \u00edr\u00f3, dr\u00e1ma\u00edr\u00f3 volt. Mellszobr\u00e1t 2013. j\u00fanius 23-\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel, Zavaczki Walter Levente alkot\u00e1sa."},{"sightId":2183,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1147|534","gps_lat":"46.3053549209","gps_long":"25.2957192118","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/26589\/eotvos-jozsef-mellszobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef mellszobra","seolink":"eotvos-jozsef-mellszobra","note":"","history":"1998 szeptember\u00e9ben vette fel \u00fcnneps\u00e9g keret\u00e9ben a Mez\u0151gazdas\u00e1gi Szakk\u00f6z\u00e9piskola (az egykori magyar kir\u00e1lyi f\u0151re\u00e1liskola) E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef nev\u00e9t. Ekkor avatt\u00e1k fel a n\u00e9vad\u00f3 szobr\u00e1t, Bod\u00f3 Levente szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1s\u00e1t is. E\u00f6tv\u00f6s J\u00f3zsef \u00edr\u00f3, vall\u00e1s- \u00e9s k\u00f6zoktat\u00e1s\u00fcgyi miniszter, a Magyar Tudom\u00e1nyos Akad\u00e9mia \u00e9s a Kisfaludy T\u00e1rsas\u00e1g eln\u00f6ke volt. Az \u0151 rendelet\u00e9re j\u00f6tt l\u00e9tre az iskola 1871 \u0151sz\u00e9n."},{"sightId":2184,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Gy\u0151zelem \u00fatja","mapdata":"2|1208|218","gps_lat":"46.3117865485","gps_long":"25.3097827677","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/26665\/mora-ferenc-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"M\u00f3ra Ferenc mellszobra","seolink":"mora-ferenc-mellszobra","note":"","history":"A neves magyar ifj\u00fas\u00e1gi \u00edr\u00f3 mellszobr\u00e1t 2007. okt\u00f3ber 12-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k az \u00edr\u00f3 nev\u00e9t visel\u0151 \u00e1ltal\u00e1nos iskola el\u0151tti domboldalon, Zavaczki Walter Levente alkot\u00e1sa."},{"sightId":2185,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Tam\u00e1si \u00c1ron \u00fat","mapdata":"1|572|434","gps_lat":"46.3060099326","gps_long":"25.2908175122","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/17302\/szechenyi-istvan-mellszobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Sz\u00e9chenyi Istv\u00e1n mellszobra","seolink":"szechenyi-istvan-mellszobra","note":"","history":"2004. \u00e1prilis 24-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Kampfl J\u00f3zsef alkot\u00e1sa."},{"sightId":2186,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"Tam\u00e1si \u00c1ron \u00fat","mapdata":"1|590|469","gps_lat":"46.3058110089","gps_long":"25.2910356426","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/17239\/tomcsa-sandor-mellszobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Tomcsa S\u00e1ndor mellszobra","seolink":"tomcsa-sandor-mellszobra","note":"","history":"Tomcsa S\u00e1ndor (1897\u20131963) sz\u00e9kelyudvarhelyi \u00edr\u00f3, sz\u00ednm\u0171\u00edr\u00f3, karikaturista. 1998-ban a sz\u00e9kelyudvarhelyi sz\u00ednt\u00e1rsulat az \u0151 nev\u00e9t vette fel. Mellszobr\u00e1t 1997. december 21-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Sz\u00e9kely J\u00f3zsef alkot\u00e1sa."},{"sightId":2187,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"M\u00e1rton \u00c1ron t\u00e9r","mapdata":"1|1248|991","gps_lat":"46.3027129604","gps_long":"25.2965652000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/17279\/marton-aron-mellszobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"M\u00e1rton \u00c1ron mellszobra","seolink":"marton-aron-mellszobra","note":"","history":"Erd\u00e9ly nagynev\u0171 r\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6ke, M\u00e1rton \u00c1ron (1896\u20131980) a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri kisszemin\u00e1riumi \u00e9retts\u00e9gije ut\u00e1n 1915-ben a sz\u00e9kelyudvarhelyi 82-es gyalogezred katon\u00e1ja lett, majd tizedes \u00e9s hadapr\u00f3d-jel\u00f6lt rangra jutott. M\u00e9g ugyanazon \u00e9v okt\u00f3ber\u00e9t\u0151l 1916 j\u00fanius\u00e1ig Doberd\u00f3n\u00e1l teljes\u00edtett szolg\u00e1latot. K\u00e9s\u0151bb p\u00fcsp\u00f6kk\u00e9nt t\u00f6bbsz\u00f6r visszat\u00e9rt Udvarhelyre b\u00e9rma\u00fatjain, 1949-ben, nem sokkal a letart\u00f3ztat\u00e1sa el\u0151tt r\u00e9szt vett az itteni \u00darnapi k\u00f6rmeneten. Mellszobr\u00e1t 1995. szeptember 23-\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a r\u00f3la elnevezett t\u00e9ren, Hunyadi L\u00e1szl\u00f3 alkot\u00e1sa."},{"sightId":2188,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"M\u00e1rton \u00c1ron t\u00e9r","mapdata":"1|1227|997","gps_lat":"46.3027500189","gps_long":"25.2964300221","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/17246\/krisztus-szobor","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Krisztus-szobor","seolink":"krisztus-szobor","note":"","history":"1901-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, a sz\u00e9kelyudvarhelyi \u00c1llami K\u0151- \u00e9s Agyagipari Szakiskola tan\u00e1ra, Harmath \u00d6d\u00f6n faragta."},{"sightId":2189,"townId":81,"active":2,"name_LO":"","address":"V\u00e1rosh\u00e1za t\u00e9r","mapdata":"1|1071|831","gps_lat":"46.3036373043","gps_long":"25.2951355050","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6652\/orban-balazs","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Kulja, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:The_statue_of_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_in_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022The statue of Orb\u00e1n Bal\u00e1zs in Sz\u00e9kelyudvarhely\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/67\/The_statue_of_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_in_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\/512px-The_statue_of_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_in_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:The_statue_of_Orb%C3%A1n_Bal%C3%A1zs_in_Sz%C3%A9kelyudvarhely.jpg\u0022\u003EKulja\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Orb\u00e1n Bal\u00e1zs szobra","seolink":"orban-balazs-szobra","note":"","history":"1995. febru\u00e1r 4-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, Hunyadi L\u00e1szl\u00f3 alkot\u00e1sa. Orb\u00e1n Bal\u00e1zs (1829-1890) vil\u00e1gh\u00edr\u0171 f\u00f6ldrajzi \u00e9s n\u00e9prajzi \u00edr\u00f3, fotogr\u00e1fus volt. Egyik legismertebb m\u0171ve a hat k\u00f6tetes Sz\u00e9kelyf\u00f6ld le\u00edr\u00e1sa t\u00f6rt\u00e9nelmi, r\u00e9g\u00e9szeti, term\u00e9szetrajzi s n\u00e9pismei szempontb\u00f3l (1868-73) c\u00edmet viseli."},{"sightId":2190,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"V\u00e1rosh\u00e1za t\u00e9r","mapdata":"1|1045|813","gps_lat":"46.3037821904","gps_long":"25.2948589480","religion":0,"oldtype":"37","newtype":"37","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/7072\/kozponti-szokokut","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Odorheiu_Secuiesc_Piata_Primariei.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Odorheiu Secuiesc Piata Primariei\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3b\/Odorheiu_Secuiesc_Piata_Primariei.jpg\/512px-Odorheiu_Secuiesc_Piata_Primariei.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Odorheiu_Secuiesc_Piata_Primariei.jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"K\u00f6zponti sz\u00f6k\u0151k\u00fat","seolink":"kozponti-szokokut","note":"","history":"1956-ban az akkori v\u00e1rosvezet\u00e9s p\u00e1ly\u00e1zatot hirdetett k\u00f6zt\u00e9ri szobor fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra. Orb\u00e1n \u00c1ron sz\u00f6k\u00f6k\u00fat terve nyeret el a ki\u00edr\u00e1st. A n\u00e9gy szimbolikus emberalak a k\u00f6rny\u00e9k\u00e9re jellemz\u0151 tradicion\u00e1lis gazdas\u00e1gi tev\u00e9kenys\u00e9get mutat be: erd\u0151kitermel\u0151 munk\u00e1s (fejszefen\u0151, Orb\u00e1n \u00c1ron alkot\u00e1sa), szentkeresztb\u00e1nyai koh\u00e1sz (vas\u00f6nt\u0151, Verest\u00f3y \u00c1rp\u00e1d alkot\u00e1sa), korondi fazekas (bok\u00e1lyfest\u0151, Sz\u00e9kely J\u00f3zsef alkot\u00e1sa), mez\u0151gazdas\u00e1gi munk\u00e1s (b\u00fazak\u00e9v\u00e9s asszony, Nagy Gy\u00f6rgy alkot\u00e1sa)."},{"sightId":2191,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"V\u00e1rosh\u00e1za t\u00e9r","mapdata":"1|969|748","gps_lat":"46.3041743117","gps_long":"25.2941801710","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/7804\/elet-szoborcsoport","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00c9let-szoborcsoport","seolink":"elet-szoborcsoport","note":"","history":"Az 1956-os forradalom v\u00e9rbe fojt\u00e1s\u00e1nak 51. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n avatt\u00e1k fel. Az eml\u00e9km\u0171 t\u00f6bb r\u00e9szb\u0151l \u00e1ll: a Krisztus-szobor Melocco Mikl\u00f3s alkot\u00e1sa, M\u00e1ria szobr\u00e1t Gy\u00f6rfi S\u00e1ndor k\u00e9sz\u00edtette, a k\u00e9t alkot\u00e1st \u00f6sszek\u00f6t\u0151 k\u0151kompoz\u00edci\u00f3 pedig M\u00e1th\u00e9 L\u00f3r\u00e1nt P\u00e1l munk\u00e1ja, a szoborcsoport \u00e9p\u00edt\u00e9sz-tervez\u0151je Gy\u00f6rfi Bal\u00e1zs."},{"sightId":2192,"townId":81,"active":1,"name_LO":"","address":"D\u00e0vid Ferenc park","mapdata":"2|1141|234","gps_lat":"46.3116375976","gps_long":"25.3086279775","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/26623\/bethlen-gabor-dombormuve","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bethlen G\u00e1bor domborm\u0171ve","seolink":"bethlen-gabor-dombormuve","note":"","history":"2012. okt\u00f3ber 6-\u00e1n avatt\u00e1k fel, Zavaczki Walter Levente alkot\u00e1sa. A Bethlen G\u00e1borr\u00f3l elnevezett lak\u00f3telepen, az unit\u00e1rius templom el\u0151tti parkban \u00e1ll."}]},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}