exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt Magyar Királyi Katolikus Főgimnázium

Colegiul Național "Mihai Eminescu"
Volt Magyar Királyi Katolikus Főgimnázium
Colegiul Național "Mihai Eminescu"
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Mihai Eminescu 5
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.789452, 22.876176
Google térkép:

Története

A jezsuitákat 1630-ban a Károlyi család hívta meg Nagykárolyba, a török közelsége miatt 1640 körül átköltöztek Szatmárnémetibe. Pázmány Péter alapítványából megnyitották az 1640-es évek elején a kisgimnáziumot. 1660-ban nagygimnáziummá alakult. 1672-ben átvették a vártemplomot, a plébániát és a korábbi református iskolát. A jezsuita rend feloszlatása után 1773-tól az exjezsuiták továbbra is tanítottak. 1776-ban a pálosoknak adták át az iskolát. A pálosok 1786-ig, rendjük feloszlatásáig tanítottak, ekkor az iskola megszűnt.

1804-ben Fischer István püspök megnyitotta a líceumot (bölcseleti tagozat), és kérte a királytól a gimnázium megnyitását. 1806-ban meg is indult a tanítás az ugyancsak püspöki fenntartású 6 osztályos kisgimnáziumban, egyházmegyés papok vezetésével. 1808-tól nagygimnázium. 1844-től a tanítás nyelve a magyar. 1851-ben a két intézményt összevonták, létrejött a főgimnázium. 1862-ben világi tantestületet kapott. 1863-1918 között királyi katolikus gimnázium volt. 1919. júniusában a román megszállók lefoglalták, azután Eminescu Állami Líceum néven románul folyt benne a tanítás. Magyar tagozata nyilvánossági jog nélkül működött. 1926-ban ezt is megszüntették. 1940-45 között újra magyar királyi állami gimnázium volt. A jezsuiták Hám János püspök meghívására 1858-ben érkeztek újra Szatmárnémetibe.

1912-ben épült meg a gimnázium mai épülete Kotál Henrik tervei alapján.

{"item":"sight","set":{"sightId":1065,"townId":53,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional \u0022Mihai Eminescu\u0022","address":"Strada Mihai Eminescu 5","mapdata":"1|1084|1424","gps_lat":"47.7894520000","gps_long":"22.8761760000","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.eminescusm.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Magyar Kir\u00e1lyi Katolikus F\u0151gimn\u00e1zium","note":"","history":"A jezsuit\u00e1kat 1630-ban a K\u00e1rolyi csal\u00e1d h\u00edvta meg Nagyk\u00e1rolyba, a t\u00f6r\u00f6k k\u00f6zels\u00e9ge miatt 1640 k\u00f6r\u00fcl \u00e1tk\u00f6lt\u00f6ztek Szatm\u00e1rn\u00e9metibe. P\u00e1zm\u00e1ny P\u00e9ter alap\u00edtv\u00e1ny\u00e1b\u00f3l megnyitott\u00e1k az 1640-es \u00e9vek elej\u00e9n a kisgimn\u00e1ziumot. 1660-ban nagygimn\u00e1ziumm\u00e1 alakult. 1672-ben \u00e1tvett\u00e9k a v\u00e1rtemplomot, a pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t \u00e9s a kor\u00e1bbi reform\u00e1tus iskol\u00e1t. A jezsuita rend feloszlat\u00e1sa ut\u00e1n 1773-t\u00f3l az exjezsuit\u00e1k tov\u00e1bbra is tan\u00edtottak. 1776-ban a p\u00e1losoknak adt\u00e1k \u00e1t az iskol\u00e1t. A p\u00e1losok 1786-ig, rendj\u00fck feloszlat\u00e1s\u00e1ig tan\u00edtottak, ekkor az iskola megsz\u0171nt.@\n1804-ben Fischer Istv\u00e1n p\u00fcsp\u00f6k megnyitotta a l\u00edceumot (b\u00f6lcseleti tagozat), \u00e9s k\u00e9rte a kir\u00e1lyt\u00f3l a gimn\u00e1zium megnyit\u00e1s\u00e1t. 1806-ban meg is indult a tan\u00edt\u00e1s az ugyancsak p\u00fcsp\u00f6ki fenntart\u00e1s\u00fa 6 oszt\u00e1lyos kisgimn\u00e1ziumban, egyh\u00e1zmegy\u00e9s papok vezet\u00e9s\u00e9vel. 1808-t\u00f3l nagygimn\u00e1zium. 1844-t\u0151l a tan\u00edt\u00e1s nyelve a magyar. 1851-ben a k\u00e9t int\u00e9zm\u00e9nyt \u00f6sszevont\u00e1k, l\u00e9trej\u00f6tt a f\u0151gimn\u00e1zium. 1862-ben vil\u00e1gi tantest\u00fcletet kapott. 1863-1918 k\u00f6z\u00f6tt kir\u00e1lyi katolikus gimn\u00e1zium volt. 1919. j\u00fanius\u00e1ban a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k lefoglalt\u00e1k, azut\u00e1n Eminescu \u00c1llami L\u00edceum n\u00e9ven rom\u00e1nul folyt benne a tan\u00edt\u00e1s. Magyar tagozata nyilv\u00e1noss\u00e1gi jog n\u00e9lk\u00fcl m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1926-ban ezt is megsz\u00fcntett\u00e9k. 1940-45 k\u00f6z\u00f6tt \u00fajra magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami gimn\u00e1zium volt. A jezsuit\u00e1k H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k megh\u00edv\u00e1s\u00e1ra 1858-ben \u00e9rkeztek \u00fajra Szatm\u00e1rn\u00e9metibe.@\n1912-ben \u00e9p\u00fclt meg a gimn\u00e1zium mai \u00e9p\u00fclete Kot\u00e1l Henrik tervei alapj\u00e1n. \n&\nMagyar Katolikus Lexikon: Szatm\u00e1rn\u00e9meti Katolikus Gimn\u00e1zium|http:\/\/lexikon.katolikus.hu\/S\/Szatm%C3%A1rn%C3%A9meti%20Katolikus%20Gimn%C3%A1zium.html","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}