exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Urunk mennybemenetele római ratolikus székesegyház, Nagytemplom

Catedrala Romano-Catolică
Urunk mennybemenetele római ratolikus székesegyház, Nagytemplom
Catedrala Romano-Catolică
Catedrala romano-catolica Satu Mare 3
Gabriel Danea, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Piața Libertății 24
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.792709, 22.876266
Google térkép:

Története

A Szatmári egyházmegye püspöki székesegyházát 1830-1837 között építtette Hám János püspök (Hild József tervei nyomán), a helyén korábban álló (1786 és 1798 közt épült) barokk plébániatemplom egyes részeinek felhasználásával. Az eredeti plébániatemplom jóval kisebb, és egytornyú volt. 1804-ben, a szatmári püspökség megalapítása alkalmával a templomot székesegyházi rangra emelték. Báró Fischer István püspök (1804-1807) megterveztette és megkezdte a szentély meghosszabbítását és magasabbra emelését. A megkezdett munkát Klobusiczky Péter megyés püspök fejezte be. Ekkor készült el a két sekrestye fölöttük oratóriummal, és a püspöki kripta is. Hám János püspök kezdett hozzá a rangjának megfelelő méretű székesegyház megépítésének, ami ma is látható. A templom hajóját ekkor bővítették ki a kör alakú kupolával és a két mellékhajóval. Lebontották a templom régi tornyát és megépítették a két új tornyot, valamint a két torony között a bejáratnál a hat hatalmas kőoszlopon nyugvó előcsarnokot. Külső építészeti megoldásaiban dominánsan klasszicista stílusú lett (csak néhol maradtak meg a barokkra utaló elemek), belső terében viszont nagyobb súllyal vannak jelen barokk vonások. Egyesek Hild Józsefet tartják tervezőjének.

A „Krisztus mennybemenetele” című főoltárképét Pesky József, „A tizenkét éves Jézus a templomban” című kupolafestményét Reidler János készítette. Carrarai márvány főoltára Tomán Félix munkája (1905). Orgonája 1925-ben készült. Egyik sekrestyéje ad átmenetileg otthont a püspöki képtárnak. A székesegyház alatt található kriptában nyugszanak Szatmár püspökei.

A székesegyház tetején Jézus szíve szobor áll, két oldalán Szent Péter és Szent Pál szobraival. A tornyok alsó szintjének fülkéiben Szent István és Szent László szobrai láthatók. Az épület előtti parkosított részen található építtetője, Hám János püspök szobra, melyet Nm. és Ft. Reizer Pál megyés püspök emeltetett.

{"item":"sight","set":{"sightId":1050,"townId":53,"active":2,"name_LO":"Catedrala Romano-Catolic\u0103","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii 24","mapdata":"1|1108|869","gps_lat":"47.7927090000","gps_long":"22.8762660000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/szatmariszekes.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-szekesegyhaz-Szatmarnemeti-1757","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=302","picture":"\u003Ca title=\u0022Gabriel Danea, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Catedrala_romano-catolica_Satu_Mare_3.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Catedrala romano-catolica Satu Mare 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/67\/Catedrala_romano-catolica_Satu_Mare_3.JPG\/512px-Catedrala_romano-catolica_Satu_Mare_3.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Catedrala_romano-catolica_Satu_Mare_3.JPG\u0022\u003EGabriel Danea\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Urunk mennybemenetele r\u00f3mai ratolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z, Nagytemplom","note":"","history":"A Szatm\u00e1ri egyh\u00e1zmegye p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9kesegyh\u00e1z\u00e1t 1830-1837 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k (Hild J\u00f3zsef tervei nyom\u00e1n), a hely\u00e9n kor\u00e1bban \u00e1ll\u00f3 (1786 \u00e9s 1798 k\u00f6zt \u00e9p\u00fclt) barokk pl\u00e9b\u00e1niatemplom egyes r\u00e9szeinek felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val. Az eredeti pl\u00e9b\u00e1niatemplom j\u00f3val kisebb, \u00e9s egytorny\u00fa volt. 1804-ben, a szatm\u00e1ri p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g megalap\u00edt\u00e1sa alkalm\u00e1val a templomot sz\u00e9kesegyh\u00e1zi rangra emelt\u00e9k. B\u00e1r\u00f3 Fischer Istv\u00e1n p\u00fcsp\u00f6k (1804-1807) megterveztette \u00e9s megkezdte a szent\u00e9ly meghosszabb\u00edt\u00e1s\u00e1t \u00e9s magasabbra emel\u00e9s\u00e9t. A megkezdett munk\u00e1t Klobusiczky P\u00e9ter megy\u00e9s p\u00fcsp\u00f6k fejezte be. Ekkor k\u00e9sz\u00fclt el a k\u00e9t sekrestye f\u00f6l\u00f6tt\u00fck orat\u00f3riummal, \u00e9s a p\u00fcsp\u00f6ki kripta is. H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k kezdett hozz\u00e1 a rangj\u00e1nak megfelel\u0151 m\u00e9ret\u0171 sz\u00e9kesegyh\u00e1z meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek, ami ma is l\u00e1that\u00f3. A templom haj\u00f3j\u00e1t ekkor b\u0151v\u00edtett\u00e9k ki a k\u00f6r alak\u00fa kupol\u00e1val \u00e9s a k\u00e9t mell\u00e9khaj\u00f3val. Lebontott\u00e1k a templom r\u00e9gi torny\u00e1t \u00e9s meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k a k\u00e9t \u00faj tornyot, valamint a k\u00e9t torony k\u00f6z\u00f6tt a bej\u00e1ratn\u00e1l a hat hatalmas k\u0151oszlopon nyugv\u00f3 el\u0151csarnokot. K\u00fcls\u0151 \u00e9p\u00edt\u00e9szeti megold\u00e1saiban domin\u00e1nsan klasszicista st\u00edlus\u00fa lett (csak n\u00e9hol maradtak meg a barokkra utal\u00f3 elemek), bels\u0151 ter\u00e9ben viszont nagyobb s\u00fallyal vannak jelen barokk von\u00e1sok. Egyesek Hild J\u00f3zsefet tartj\u00e1k tervez\u0151j\u00e9nek.@A \u201eKrisztus mennybemenetele\u201d c\u00edm\u0171 f\u0151olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9t Pesky J\u00f3zsef, \u201eA tizenk\u00e9t \u00e9ves J\u00e9zus a templomban\u201d c\u00edm\u0171 kupolafestm\u00e9ny\u00e9t Reidler J\u00e1nos k\u00e9sz\u00edtette. Carrarai m\u00e1rv\u00e1ny f\u0151olt\u00e1ra Tom\u00e1n F\u00e9lix munk\u00e1ja (1905). Orgon\u00e1ja 1925-ben k\u00e9sz\u00fclt. Egyik sekresty\u00e9je ad \u00e1tmenetileg otthont a p\u00fcsp\u00f6ki k\u00e9pt\u00e1rnak. A sz\u00e9kesegyh\u00e1z alatt tal\u00e1lhat\u00f3 kript\u00e1ban nyugszanak Szatm\u00e1r p\u00fcsp\u00f6kei.@A sz\u00e9kesegyh\u00e1z tetej\u00e9n J\u00e9zus sz\u00edve szobor \u00e1ll, k\u00e9t oldal\u00e1n Szent P\u00e9ter \u00e9s Szent P\u00e1l szobraival. A tornyok als\u00f3 szintj\u00e9nek f\u00fclk\u00e9iben Szent Istv\u00e1n \u00e9s Szent L\u00e1szl\u00f3 szobrai l\u00e1that\u00f3k. Az \u00e9p\u00fclet el\u0151tti parkos\u00edtott r\u00e9szen tal\u00e1lhat\u00f3 \u00e9p\u00edttet\u0151je, H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k szobra, melyet Nm. \u00e9s Ft. Reizer P\u00e1l megy\u00e9s p\u00fcsp\u00f6k emeltetett.","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}