exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent János Apostol és Evangélista plébániatmplom, Hildegárda-templom és ferences kolostor

Biserica Sfântul Ioan
Szent János Apostol és Evangélista plébániatmplom, Hildegárda-templom és ferences kolostor
Biserica Sfântul Ioan
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Wolfenbüttel 40
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.800639, 22.879923
Google térkép:

Története

A templom építésének ötlete Hám Jánostól származik, aki 1856-ban elhatározta, hogy ferenceseket telepít Németibe. Telket vásárolt és hozzá kezdett a tervezett kolostor és templom építéséhez. A rendház elkészült, a templom alapkövét letették, de építése a püspök 1857. december 30-án bekövetkezett halála miatt elakadt. A kolostor épületében Haas(z) Mihály püspök szegényházat rendezett be, ennek védnökségét Albrecht főherceg felesége Hildegardis vállalta el, így lett a kolostor mennyei pártfogója Szent Hildegardis. Hám János IV. püspök utóda, Meszlényi Gyula idején (1888-1905) került sor a templom felépítésére neoromán stílusban. Boromisza Tibor püspök, műfordító 1906. november 1. Hám János püspök szándékának megfelelően Szent János apostol és evangélista tiszteletére szentelte fel, de a hívek továbbra is Hildegárda néven említették és említik. A templom főoltárán a kép Szent János apostolt ábrázolja, aki előtt Szent Gyula pápa és Szent Ambrus püspök látható.

1913. augusztus 26-án készült el a zárdaépület. 1967 óta egyházmegyés papok vezetik a plébániát. A kolostorban a rendszerváltás után nagy értékű befalazott egyházi könyvtárra bukkantak véletlenszerűen.

{"item":"sight","set":{"sightId":1053,"townId":53,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2ntul Ioan","address":"Strada Wolfenb\u00fcttel 40","mapdata":"2|1124|197","gps_lat":"47.8006390000","gps_long":"22.8799230000","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent J\u00e1nos Apostol \u00e9s Evang\u00e9lista pl\u00e9b\u00e1niatmplom, Hildeg\u00e1rda-templom \u00e9s ferences kolostor","note":"","history":"A templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek \u00f6tlete H\u00e1m J\u00e1nost\u00f3l sz\u00e1rmazik, aki 1856-ban elhat\u00e1rozta, hogy ferenceseket telep\u00edt N\u00e9metibe. Telket v\u00e1s\u00e1rolt \u00e9s hozz\u00e1 kezdett a tervezett kolostor \u00e9s templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez. A rendh\u00e1z elk\u00e9sz\u00fclt, a templom alapk\u00f6v\u00e9t letett\u00e9k, de \u00e9p\u00edt\u00e9se a p\u00fcsp\u00f6k 1857. december 30-\u00e1n bek\u00f6vetkezett hal\u00e1la miatt elakadt. A kolostor \u00e9p\u00fclet\u00e9ben Haas(z) Mih\u00e1ly p\u00fcsp\u00f6k szeg\u00e9nyh\u00e1zat rendezett be, ennek v\u00e9dn\u00f6ks\u00e9g\u00e9t Albrecht f\u0151herceg feles\u00e9ge Hildegardis v\u00e1llalta el, \u00edgy lett a kolostor mennyei p\u00e1rtfog\u00f3ja Szent Hildegardis. H\u00e1m J\u00e1nos IV. p\u00fcsp\u00f6k ut\u00f3da, Meszl\u00e9nyi Gyula idej\u00e9n (1888-1905) ker\u00fclt sor a templom fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re neorom\u00e1n st\u00edlusban. Boromisza Tibor p\u00fcsp\u00f6k, m\u0171ford\u00edt\u00f3 1906. november 1. H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k sz\u00e1nd\u00e9k\u00e1nak megfelel\u0151en Szent J\u00e1nos apostol \u00e9s evang\u00e9lista tisztelet\u00e9re szentelte fel, de a h\u00edvek tov\u00e1bbra is Hildeg\u00e1rda n\u00e9ven eml\u00edtett\u00e9k \u00e9s eml\u00edtik. A templom f\u0151olt\u00e1r\u00e1n a k\u00e9p Szent J\u00e1nos apostolt \u00e1br\u00e1zolja, aki el\u0151tt Szent Gyula p\u00e1pa \u00e9s Szent Ambrus p\u00fcsp\u00f6k l\u00e1that\u00f3.@1913. augusztus 26-\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt el a z\u00e1rda\u00e9p\u00fclet. 1967 \u00f3ta egyh\u00e1zmegy\u00e9s papok vezetik a pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t. A kolostorban a rendszerv\u00e1lt\u00e1s ut\u00e1n nagy \u00e9rt\u00e9k\u0171 befalazott egyh\u00e1zi k\u00f6nyvt\u00e1rra bukkantak v\u00e9letlenszer\u0171en.\n&\nmariaradio.ro: A h\u00e9t pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1ja: SZATM\u00c1RN\u00c9METI \u2013 SZENT J\u00c1NOS (HILDEG\u00c1RDA)|https:\/\/www.mariaradio.ro\/2018\/02\/20\/a-het-plebaniaja-szatmarnemeti-szent-janos-hildegarda\/","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}