exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református Láncos templom

Biserica reformată cu lanțuri
Református Láncos templom
Biserica reformată cu lanțuri
AA6A8158
Vyografu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Piața Jean Calvin 8
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.795353, 22.875073
Google térkép:

Története

1788 és 1807 között klasszicizmus felé hajló (németalföldi) késő barokk stílusban épült II. József császár türelmi rendelete nyomán. 1633-ban Eperjesen öntött Wierd Georg-féle harangja ma a szószék mellett van kiállítva. Körülötte helyezkedik el a város egykori „református központja”: A Szatmárnémeti Református Gimnázium épülete, az esperesi hivatal (itt működik a Calvineum is), illetve három további református iskolaépület (a leánygimnáziumok és a „Piros téglás” iskola), valamint a parókia épülete.

Szatmár városa meglehetősen hamar csatlakozott a reformációhoz (az 1527 és 1535 közötti időszakban). A korábbi katolikus templom, a város plébániatemploma szolgált az istentiszteletek helyéül, több mint egy évszázadon keresztül. A templomot 1622-ben hivatalosan is megkapta a református gyülekezet Bethlen Gábor fejedelemtől. 1662-ben Cobb császári tábornok visszafoglalta a katolikusok számára az épületet. A reformátusok ekkor kezdtek új templom építésébe, a mai templom előtti téren. 1703-ban a kurucok felgyújtották Szatmárt. A templom, a mellette álló református gimnáziummal együtt a lángok martalékává vált. Az elmenekült lakosság csak 1705-ben tért vissza a városba. 1707-től II. Rűkóczi ferenc engedélyével a vár élésházában tartották istentiszetelteiket. 1725-ben pedig új paticsfalú, fatornyos református templom épült a városban. A mai templom az 1703-ban elpusztult épület mögött, a régi temetőben épült. A tervrajzokat Preinlich Zsigmond kőművesmester készítette.

1944. szeptember 16-án súlyos bombatalálat éri a templomot, melynek során beszakadt a mennyezet és megsemmisült a berendezés jelentős része. Tulajdonképpen csak az oldalfalak és a torony maradt épen. A legalapvetőbb munkálatokat 1947-re befejezték, így novemberben a gyülekezet már újra használatba vehette a templomot, a kisebb munkálatok azonban 1957-ig elhúzódtak. A tragikus bombatalálat és a templom újjáépítése emlékére a presbitérium márvány emléktáblát állíttatott, melyben a falba fúródott egyik bombarepeszt is megőrizték. Nevét a templomot körülvevő alacsony lánckerítésről kapta.

{"item":"sight","set":{"sightId":1051,"townId":53,"active":2,"name_LO":"Biserica reformat\u0103 cu lan\u021buri","address":"Pia\u021ba Jean Calvin 8","mapdata":"1|966|402","gps_lat":"47.7953530000","gps_long":"22.8750730000","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/refszatmar.eu\/szatmar-lancos-reformatus-gyulekezete\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-Lancos-templom-Szatmarnemeti-1753","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=268","picture":"\u003Ca title=\u0022Vyografu, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:AA6A8158.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022AA6A8158\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0b\/AA6A8158.jpg\/512px-AA6A8158.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:AA6A8158.jpg\u0022\u003EVyografu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus L\u00e1ncos templom","note":"","history":"1788 \u00e9s 1807 k\u00f6z\u00f6tt klasszicizmus fel\u00e9 hajl\u00f3 (n\u00e9metalf\u00f6ldi) k\u00e9s\u0151 barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt II. J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r t\u00fcrelmi rendelete nyom\u00e1n. 1633-ban Eperjesen \u00f6nt\u00f6tt Wierd Georg-f\u00e9le harangja ma a sz\u00f3sz\u00e9k mellett van ki\u00e1ll\u00edtva. K\u00f6r\u00fcl\u00f6tte helyezkedik el a v\u00e1ros egykori \u201ereform\u00e1tus k\u00f6zpontja\u201d: A Szatm\u00e1rn\u00e9meti Reform\u00e1tus Gimn\u00e1zium \u00e9p\u00fclete, az esperesi hivatal (itt m\u0171k\u00f6dik a Calvineum is), illetve h\u00e1rom tov\u00e1bbi reform\u00e1tus iskola\u00e9p\u00fclet (a le\u00e1nygimn\u00e1ziumok \u00e9s a \u201ePiros t\u00e9gl\u00e1s\u201d iskola), valamint a par\u00f3kia \u00e9p\u00fclete.@Szatm\u00e1r v\u00e1rosa meglehet\u0151sen hamar csatlakozott a reform\u00e1ci\u00f3hoz (az 1527 \u00e9s 1535 k\u00f6z\u00f6tti id\u0151szakban). A kor\u00e1bbi katolikus templom, a v\u00e1ros pl\u00e9b\u00e1niatemploma szolg\u00e1lt az istentiszteletek hely\u00e9\u00fcl, t\u00f6bb mint egy \u00e9vsz\u00e1zadon kereszt\u00fcl. A templomot 1622-ben hivatalosan is megkapta a reform\u00e1tus gy\u00fclekezet Bethlen G\u00e1bor fejedelemt\u0151l. 1662-ben Cobb cs\u00e1sz\u00e1ri t\u00e1bornok visszafoglalta a katolikusok sz\u00e1m\u00e1ra az \u00e9p\u00fcletet. A reform\u00e1tusok ekkor kezdtek \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9be, a mai templom el\u0151tti t\u00e9ren. 1703-ban a kurucok felgy\u00fajtott\u00e1k Szatm\u00e1rt. A templom, a mellette \u00e1ll\u00f3 reform\u00e1tus gimn\u00e1ziummal egy\u00fctt a l\u00e1ngok martal\u00e9k\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. Az elmenek\u00fclt lakoss\u00e1g csak 1705-ben t\u00e9rt vissza a v\u00e1rosba. 1707-t\u0151l II. R\u0171k\u00f3czi ferenc enged\u00e9ly\u00e9vel a v\u00e1r \u00e9l\u00e9sh\u00e1z\u00e1ban tartott\u00e1k istentiszetelteiket. 1725-ben pedig \u00faj paticsfal\u00fa, fatornyos reform\u00e1tus templom \u00e9p\u00fclt a v\u00e1rosban. A mai templom az 1703-ban elpusztult \u00e9p\u00fclet m\u00f6g\u00f6tt, a r\u00e9gi temet\u0151ben \u00e9p\u00fclt. A tervrajzokat Preinlich Zsigmond k\u0151m\u0171vesmester k\u00e9sz\u00edtette.@1944. szeptember 16-\u00e1n s\u00falyos bombatal\u00e1lat \u00e9ri a templomot, melynek sor\u00e1n beszakadt a mennyezet \u00e9s megsemmis\u00fclt a berendez\u00e9s jelent\u0151s r\u00e9sze. Tulajdonk\u00e9ppen csak az oldalfalak \u00e9s a torony maradt \u00e9pen. A legalapvet\u0151bb munk\u00e1latokat 1947-re befejezt\u00e9k, \u00edgy novemberben a gy\u00fclekezet m\u00e1r \u00fajra haszn\u00e1latba vehette a templomot, a kisebb munk\u00e1latok azonban 1957-ig elh\u00faz\u00f3dtak. A tragikus bombatal\u00e1lat \u00e9s a templom \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9se eml\u00e9k\u00e9re a presbit\u00e9rium m\u00e1rv\u00e1ny eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t \u00e1ll\u00edttatott, melyben a falba f\u00far\u00f3dott egyik bombarepeszt is meg\u0151rizt\u00e9k. Nev\u00e9t a templomot k\u00f6r\u00fclvev\u0151 alacsony l\u00e1ncker\u00edt\u00e9sr\u0151l kapta.","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}