exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Jézus Szíve kálváriatemplom

Biserica Calvaria
Jézus Szíve kálváriatemplom
Biserica Calvaria
AA6A8292
Vyografu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Mihai Eminescu 3
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.790331, 22.875402
Google térkép:

Története

Az első Kálvária kápolnát ezen a helyen Tischler Albin csalánosi plébános tervei alapján Hám János püspök építtette 1844-ben. Tischler Albin tervezte a kápolna előtti 14 stáció építményét is. A kápolnát a 20. század elején lerombolták. A jezsuiták 1858-ban Hám János püspök hívására jelentek meg a városban. 1868-ban a Kálváriatemplomot Haas püspök a jezsuita rendnek adományozta. Szerkezeti problémák miatt a régi templomot 1907-ben lebontották, és hozzáláttak az új templom felépítésének. 1908-ban készült el az új neogótikus templom. A templomot 1909. június 6-án Jézus Szíve tiszteletére avatták fel. A város egyik legszebb temploma. Jelenleg a román és a német római katolikus misék folynak benne. Főoltárát Hölzel Albin, a bártfai Hölzel Mór fafaragó művész fia készítette nyolc hónap alatt. Az oltárt 1910. április 21-én szentelték fel. Központi részét a Jézus Szíve szobor uralja. A szobrot Fásztusz Elek a szatmárnémeti gimnázium nyugalmazott tanára, akkor tiszaújlaki plébános emeltette saját költségén. Bútorzata többi részét jórészt Neuschendtner Mihály jezsuita testvér készítette.

{"item":"sight","set":{"sightId":1052,"townId":53,"active":2,"name_LO":"Biserica Calvaria","address":"Strada Mihai Eminescu 3","mapdata":"1|994|1263","gps_lat":"47.7903310000","gps_long":"22.8754020000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Jezus-Szive-kalvariatemplom-Szatmarnemeti-1752","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=315","picture":"\u003Ca title=\u0022Vyografu, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:AA6A8292.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022AA6A8292\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fa\/AA6A8292.jpg\/512px-AA6A8292.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:AA6A8292.jpg\u0022\u003EVyografu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"J\u00e9zus Sz\u00edve k\u00e1lv\u00e1riatemplom ","note":"","history":"Az els\u0151 K\u00e1lv\u00e1ria k\u00e1poln\u00e1t ezen a helyen Tischler Albin csal\u00e1nosi pl\u00e9b\u00e1nos tervei alapj\u00e1n H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette 1844-ben. Tischler Albin tervezte a k\u00e1polna el\u0151tti 14 st\u00e1ci\u00f3 \u00e9p\u00edtm\u00e9ny\u00e9t is. A k\u00e1poln\u00e1t a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n lerombolt\u00e1k. A jezsuit\u00e1k 1858-ban H\u00e1m J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k h\u00edv\u00e1s\u00e1ra jelentek meg a v\u00e1rosban. 1868-ban a K\u00e1lv\u00e1riatemplomot Haas p\u00fcsp\u00f6k a jezsuita rendnek adom\u00e1nyozta. Szerkezeti probl\u00e9m\u00e1k miatt a r\u00e9gi templomot 1907-ben lebontott\u00e1k, \u00e9s hozz\u00e1l\u00e1ttak az \u00faj templom fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek. 1908-ban k\u00e9sz\u00fclt el az \u00faj neog\u00f3tikus templom. A templomot 1909. j\u00fanius 6-\u00e1n J\u00e9zus Sz\u00edve tisztelet\u00e9re avatt\u00e1k fel. A v\u00e1ros egyik legszebb temploma. Jelenleg a rom\u00e1n \u00e9s a n\u00e9met r\u00f3mai katolikus mis\u00e9k folynak benne. F\u0151olt\u00e1r\u00e1t H\u00f6lzel Albin, a b\u00e1rtfai H\u00f6lzel M\u00f3r fafarag\u00f3 m\u0171v\u00e9sz fia k\u00e9sz\u00edtette nyolc h\u00f3nap alatt. Az olt\u00e1rt 1910. \u00e1prilis 21-\u00e9n szentelt\u00e9k fel. K\u00f6zponti r\u00e9sz\u00e9t a J\u00e9zus Sz\u00edve szobor uralja. A szobrot F\u00e1sztusz Elek a szatm\u00e1rn\u00e9meti gimn\u00e1zium nyugalmazott tan\u00e1ra, akkor tisza\u00fajlaki pl\u00e9b\u00e1nos emeltette saj\u00e1t k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n. B\u00fatorzata t\u00f6bbi r\u00e9sz\u00e9t j\u00f3r\u00e9szt Neuschendtner Mih\u00e1ly jezsuita testv\u00e9r k\u00e9sz\u00edtette.","town":{"townId":53,"name_HU":"Szatm\u00e1rn\u00e9meti","name_LO":"Satu Mare","seolink":"szatmarnemeti-satu-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}