exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református templom

Biserica Reformată
Református templom
Biserica Reformată
Biserică luterană din Orăștie 3
Levente Nuber, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8369855146, 23.1959026744
Google térkép:

Története

Egy 12–13. századi korábbi templom, háromhajós bazilika helyén a 15. században épült. A bástyás védőflakaz a 14. század első felében, a gótikus átépítéskor emelték a templom köré. A tornya 1839-ben földrengésben összeomlott, mai tornya 1840–43 között épült. Szentélye mellett 11. századi rotundát tártak fel.

A református templomban állították fel Kuún Kocsárd és Kuún Géza eredetileg a kollégium új épülete előtt állt mellszobrát.

Gróf Kuún Kocsárdot 1834-ben a szászvárosi református gimnázium főgondnokává választották, mely tisztet élete végéig ellátta. 1848-ban Hunyad vármegye országgyűlési képviselője lett, majd a nemzeti kormény Hunyad vármegye főispánjává nevezte ki. A szabadságharc leverése után birtokait elkobozták és 6 évig volt Komáromban várfogságban. 1856-ban szabadult, és visszakapta birtokait. Rendbetette az oláhok által feldúlt birtokát és algyógyi kastélyát. 1866-ban Hunyad vármegye hátszegi kerülete újra bevaálsztotta az országgyűlésbe, és 1867-ben újra a vármegye főispánjává nevezték ki. A szászvárosi református kollégium épületét saját költségén újíttatta fel, és 120.000 forintnyi adománnyal gazdagította. 1887-ben algyógyi birtokát az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyletnek adományozta. 1892-ben még megmaradt vagyonát is az egyletnek adományozta. 1895-ben hunyt el, az egylet költségén temették el. Az EMKE 1885-ben alakult Kolozsvárott a magyar nyelv és kultúra erősítése céljából. Több száz iskolát, óvodát, könyvtárat és árvaházat tartott fenn Erdélyszerte. 1947-ben a kommunisták megszüntették. 1991-ben alakult újjá Brassóban.

Gróf Kuun Géza (1838-1905) magyar nyelvész, filológus, orientalista, az MTA tagja, egyetemi doktor. Szerteágazó tevékenysége közül csak néhányat említünk meg. Többek között a magyarországi néprajzi társaság elnöke és alapító tagja, a hunyadmegyei történelmi és régészeti egylet elnöke és alapító tagja. Alapító tagja volt a magyar történelmi társulatnak, a magyar heraldikai és genealógiai társaságnak, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek. Emellett református egyházkerületi főgondnok és a szászvárosi református kollégium egyik főgondnoka is volt.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1828,"townId":72,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"","mapdata":"1|1047|1098","gps_lat":"45.8369855146","gps_long":"23.1959026744","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Eroditett-reformatus-templom-Szaszvaros-2978","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Levente Nuber, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biseric\u0103 luteran\u0103 din Or\u0103\u0219tie 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\/512px-Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\u0022\u003ELevente Nuber\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"Egy 12\u201313. sz\u00e1zadi kor\u00e1bbi templom, h\u00e1romhaj\u00f3s bazilika hely\u00e9n a 15. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt. A b\u00e1sty\u00e1s v\u00e9d\u0151flakaz a 14. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben, a g\u00f3tikus \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9skor emelt\u00e9k a templom k\u00f6r\u00e9. A tornya 1839-ben f\u00f6ldreng\u00e9sben \u00f6sszeomlott, mai tornya 1840\u201343 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. Szent\u00e9lye mellett 11. sz\u00e1zadi rotund\u00e1t t\u00e1rtak fel.@\nA reform\u00e1tus templomban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel Ku\u00fan Kocs\u00e1rd \u00e9s Ku\u00fan G\u00e9za eredetileg a koll\u00e9gium \u00faj \u00e9p\u00fclete el\u0151tt \u00e1llt mellszobr\u00e1t.@\nGr\u00f3f Ku\u00fan Kocs\u00e1rdot 1834-ben a sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus gimn\u00e1zium f\u0151gondnok\u00e1v\u00e1 v\u00e1lasztott\u00e1k, mely tisztet \u00e9lete v\u00e9g\u00e9ig ell\u00e1tta. 1848-ban Hunyad v\u00e1rmegye orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151je lett, majd a nemzeti korm\u00e9ny Hunyad v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 nevezte ki. A szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1n birtokait elkobozt\u00e1k \u00e9s 6 \u00e9vig volt Kom\u00e1romban v\u00e1rfogs\u00e1gban. 1856-ban szabadult, \u00e9s visszakapta birtokait. Rendbetette az ol\u00e1hok \u00e1ltal feld\u00falt birtok\u00e1t \u00e9s algy\u00f3gyi kast\u00e9ly\u00e1t. 1866-ban Hunyad v\u00e1rmegye h\u00e1tszegi ker\u00fclete \u00fajra beva\u00e1lsztotta az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sbe, \u00e9s 1867-ben \u00fajra a v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 nevezt\u00e9k ki. A sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus koll\u00e9gium \u00e9p\u00fclet\u00e9t saj\u00e1t k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n \u00faj\u00edttatta fel, \u00e9s 120.000 forintnyi adom\u00e1nnyal gazdag\u00edtotta. 1887-ben algy\u00f3gyi birtok\u00e1t az Erd\u00e9lyr\u00e9szi Magyar K\u00f6zm\u0171vel\u0151d\u00e9si Egyletnek adom\u00e1nyozta. 1892-ben m\u00e9g megmaradt vagyon\u00e1t is az egyletnek adom\u00e1nyozta. 1895-ben hunyt el, az egylet k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n temett\u00e9k el. Az EMKE 1885-ben alakult Kolozsv\u00e1rott a magyar nyelv \u00e9s kult\u00fara er\u0151s\u00edt\u00e9se c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l. T\u00f6bb sz\u00e1z iskol\u00e1t, \u00f3vod\u00e1t, k\u00f6nyvt\u00e1rat \u00e9s \u00e1rvah\u00e1zat tartott fenn Erd\u00e9lyszerte. 1947-ben a kommunist\u00e1k megsz\u00fcntett\u00e9k. 1991-ben alakult \u00fajj\u00e1 Brass\u00f3ban.@\nGr\u00f3f Kuun G\u00e9za (1838-1905) magyar nyelv\u00e9sz, filol\u00f3gus, orientalista, az MTA tagja, egyetemi doktor. Szerte\u00e1gaz\u00f3 tev\u00e9kenys\u00e9ge k\u00f6z\u00fcl csak n\u00e9h\u00e1nyat eml\u00edt\u00fcnk meg. T\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a magyarorsz\u00e1gi n\u00e9prajzi t\u00e1rsas\u00e1g eln\u00f6ke \u00e9s alap\u00edt\u00f3 tagja, a hunyadmegyei t\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s r\u00e9g\u00e9szeti egylet eln\u00f6ke \u00e9s alap\u00edt\u00f3 tagja. Alap\u00edt\u00f3 tagja volt a magyar t\u00f6rt\u00e9nelmi t\u00e1rsulatnak, a magyar heraldikai \u00e9s geneal\u00f3giai t\u00e1rsas\u00e1gnak, az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum-Egyes\u00fcletnek. Emellett reform\u00e1tus egyh\u00e1zker\u00fcleti f\u0151gondnok \u00e9s a sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus koll\u00e9gium egyik f\u0151gondnoka is volt.","town":{"townId":72,"name_HU":"Sz\u00e1szv\u00e1ros","name_LO":"Or\u0103\u0219tie","seolink":"szaszvaros-orastie","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}