exploreCarpathia Erdély / Románia

Református templom , Biserica Reformată

Biserică luterană din Orăștie 3
Levente Nuber, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Elhelyezkedés
Település Szászváros, Orăștie
Cím
Vármegye Hunyad
Ország Románia
GPS koordináták 45.8369855146, 23.1959026744
Google térkép Google
Funkció
Eredeti funkció templom
Felekezet református
Mai funkció templom
muemlekem.hu

Története

Egy 12–13. századi korábbi templom, háromhajós bazilika helyén a 15. században épült. A bástyás védőflakaz a 14. század első felében, a gótikus átépítéskor emelték a templom köré. A tornya 1839-ben földrengésben összeomlott, mai tornya 1840–43 között épült. Szentélye mellett 11. századi rotundát tártak fel.

A református templomban állították fel Kuún Kocsárd és Kuún Géza eredetileg a kollégium új épülete előtt állt mellszobrát.

Gróf Kuún Kocsárdot 1834-ben a szászvárosi református gimnázium főgondnokává választották, mely tisztet élete végéig ellátta. 1848-ban Hunyad vármegye országgyűlési képviselője lett, majd a nemzeti kormény Hunyad vármegye főispánjává nevezte ki. A szabadságharc leverése után birtokait elkobozták és 6 évig volt Komáromban várfogságban. 1856-ban szabadult, és visszakapta birtokait. Rendbetette az oláhok által feldúlt birtokát és algyógyi kastélyát. 1866-ban Hunyad vármegye hátszegi kerülete újra bevaálsztotta az országgyűlésbe, és 1867-ben újra a vármegye főispánjává nevezték ki. A szászvárosi református kollégium épületét saját költségén újíttatta fel, és 120.000 forintnyi adománnyal gazdagította. 1887-ben algyógyi birtokát az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyletnek adományozta. 1892-ben még megmaradt vagyonát is az egyletnek adományozta. 1895-ben hunyt el, az egylet költségén temették el. Az EMKE 1885-ben alakult Kolozsvárott a magyar nyelv és kultúra erősítése céljából. Több száz iskolát, óvodát, könyvtárat és árvaházat tartott fenn Erdélyszerte. 1947-ben a kommunisták megszüntették. 1991-ben alakult újjá Brassóban.

Gróf Kuun Géza (1838-1905) magyar nyelvész, filológus, orientalista, az MTA tagja, egyetemi doktor. Szerteágazó tevékenysége közül csak néhányat említünk meg. Többek között a magyarországi néprajzi társaság elnöke és alapító tagja, a hunyadmegyei történelmi és régészeti egylet elnöke és alapító tagja. Alapító tagja volt a magyar történelmi társulatnak, a magyar heraldikai és genealógiai társaságnak, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek. Emellett református egyházkerületi főgondnok és a szászvárosi református kollégium egyik főgondnoka is volt.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1828,"townId":72,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"","mapdata":"1|1047|1098","gps_lat":"45.8369855146","gps_long":"23.1959026744","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Eroditett-reformatus-templom-Szaszvaros-2978","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Levente Nuber, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biseric\u0103 luteran\u0103 din Or\u0103\u0219tie 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\/512px-Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biseric%C4%83_luteran%C4%83_din_Or%C4%83%C8%99tie_3.jpg\u0022\u003ELevente Nuber\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"Egy 12\u201313. sz\u00e1zadi kor\u00e1bbi templom, h\u00e1romhaj\u00f3s bazilika hely\u00e9n a 15. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclt. A b\u00e1sty\u00e1s v\u00e9d\u0151flakaz a 14. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben, a g\u00f3tikus \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9skor emelt\u00e9k a templom k\u00f6r\u00e9. A tornya 1839-ben f\u00f6ldreng\u00e9sben \u00f6sszeomlott, mai tornya 1840\u201343 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. Szent\u00e9lye mellett 11. sz\u00e1zadi rotund\u00e1t t\u00e1rtak fel.@\nA reform\u00e1tus templomban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel Ku\u00fan Kocs\u00e1rd \u00e9s Ku\u00fan G\u00e9za eredetileg a koll\u00e9gium \u00faj \u00e9p\u00fclete el\u0151tt \u00e1llt mellszobr\u00e1t.@\nGr\u00f3f Ku\u00fan Kocs\u00e1rdot 1834-ben a sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus gimn\u00e1zium f\u0151gondnok\u00e1v\u00e1 v\u00e1lasztott\u00e1k, mely tisztet \u00e9lete v\u00e9g\u00e9ig ell\u00e1tta. 1848-ban Hunyad v\u00e1rmegye orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151je lett, majd a nemzeti korm\u00e9ny Hunyad v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 nevezte ki. A szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1n birtokait elkobozt\u00e1k \u00e9s 6 \u00e9vig volt Kom\u00e1romban v\u00e1rfogs\u00e1gban. 1856-ban szabadult, \u00e9s visszakapta birtokait. Rendbetette az ol\u00e1hok \u00e1ltal feld\u00falt birtok\u00e1t \u00e9s algy\u00f3gyi kast\u00e9ly\u00e1t. 1866-ban Hunyad v\u00e1rmegye h\u00e1tszegi ker\u00fclete \u00fajra beva\u00e1lsztotta az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sbe, \u00e9s 1867-ben \u00fajra a v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 nevezt\u00e9k ki. A sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus koll\u00e9gium \u00e9p\u00fclet\u00e9t saj\u00e1t k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n \u00faj\u00edttatta fel, \u00e9s 120.000 forintnyi adom\u00e1nnyal gazdag\u00edtotta. 1887-ben algy\u00f3gyi birtok\u00e1t az Erd\u00e9lyr\u00e9szi Magyar K\u00f6zm\u0171vel\u0151d\u00e9si Egyletnek adom\u00e1nyozta. 1892-ben m\u00e9g megmaradt vagyon\u00e1t is az egyletnek adom\u00e1nyozta. 1895-ben hunyt el, az egylet k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n temett\u00e9k el. Az EMKE 1885-ben alakult Kolozsv\u00e1rott a magyar nyelv \u00e9s kult\u00fara er\u0151s\u00edt\u00e9se c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l. T\u00f6bb sz\u00e1z iskol\u00e1t, \u00f3vod\u00e1t, k\u00f6nyvt\u00e1rat \u00e9s \u00e1rvah\u00e1zat tartott fenn Erd\u00e9lyszerte. 1947-ben a kommunist\u00e1k megsz\u00fcntett\u00e9k. 1991-ben alakult \u00fajj\u00e1 Brass\u00f3ban.@\nGr\u00f3f Kuun G\u00e9za (1838-1905) magyar nyelv\u00e9sz, filol\u00f3gus, orientalista, az MTA tagja, egyetemi doktor. Szerte\u00e1gaz\u00f3 tev\u00e9kenys\u00e9ge k\u00f6z\u00fcl csak n\u00e9h\u00e1nyat eml\u00edt\u00fcnk meg. T\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a magyarorsz\u00e1gi n\u00e9prajzi t\u00e1rsas\u00e1g eln\u00f6ke \u00e9s alap\u00edt\u00f3 tagja, a hunyadmegyei t\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s r\u00e9g\u00e9szeti egylet eln\u00f6ke \u00e9s alap\u00edt\u00f3 tagja. Alap\u00edt\u00f3 tagja volt a magyar t\u00f6rt\u00e9nelmi t\u00e1rsulatnak, a magyar heraldikai \u00e9s geneal\u00f3giai t\u00e1rsas\u00e1gnak, az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum-Egyes\u00fcletnek. Emellett reform\u00e1tus egyh\u00e1zker\u00fcleti f\u0151gondnok \u00e9s a sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus koll\u00e9gium egyik f\u0151gondnoka is volt.","town":{"townId":72,"name_HU":"Sz\u00e1szv\u00e1ros","name_LO":"Or\u0103\u0219tie","seolink":"szaszvaros-orastie","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}