exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Gróf Kuún Kocsárd és Gróf Kuun Géza egykori mellszobrai

Gróf Kuún Kocsárd és Gróf Kuun Géza egykori mellszobrai
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
eltávolítva
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8378753382, 23.1980476723
Google térkép:

Története

Mellszobraik a református kollégium új épülete előtt álltak a román előtt.

Gróf Kuún Kocsárdot 1834-ben a szászvárosi református gimnázium főgondnokává választották, mely tisztet élete végéig ellátta. 1848-ban Hunyad vármegye országgyűlési képviselője lett, majd a nemzeti kormény Hunyad vármegye főispánjává nevezte ki. A szabadságharc leverése után birtokait elkobozták és 6 évig volt Komáromban várfogságban. 1856-ban szabadult, és visszakapta birtokait. Rendbetette az oláhok által feldúlt birtokát és algyógyi kastélyát. 1866-ban Hunyad vármegye hátszegi kerülete újra bevaálsztotta az országgyűlésbe, és 1867-ben újra a vármegye főispánjává nevezték ki. A szászvárosi református kollégium épületét saját költségén újíttatta fel, és 120.000 forintnyi adománnyal gazdagította. 1887-ben algyógyi birtokát az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyletnek adományozta. 1892-ben még megmaradt vagyonát is az egyletnek adományozta. 1895-ben hunyt el, az egylet költségén temették el. Az EMKE 1885-ben alakult Kolozsvárott a magyar nyelv és kultúra erősítése céljából. Több száz iskolát, óvodát, könyvtárat és árvaházat tartott fenn Erdélyszerte. 1947-ben a kommunisták megszüntették. 1991-ben alakult újjá Brassóban.

Gróf Kuun Géza (1838-1905) magyar nyelvész, filológus, orientalista, az MTA tagja, egyetemi doktor. Szerteágazó tevékenysége közül csak néhányat említünk meg. Többek között a magyarországi néprajzi társaság elnöke és alapító tagja, a hunyadmegyei történelmi és régészeti egylet elnöke és alapító tagja. Alapító tagja volt a magyar történelmi társulatnak, a magyar heraldikai és genealógiai társaságnak, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek. Emellett református egyházkerületi főgondnok és a szászvárosi református kollégium egyik főgondnoka is volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1844,"townId":72,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1313|973","gps_lat":"45.8378753382","gps_long":"23.1980476723","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"125","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Gr\u00f3f Ku\u00fan Kocs\u00e1rd \u00e9s Gr\u00f3f Kuun G\u00e9za egykori mellszobrai","note":"","history":"Mellszobraik a reform\u00e1tus koll\u00e9gium \u00faj \u00e9p\u00fclete el\u0151tt \u00e1lltak a rom\u00e1n el\u0151tt.@\nGr\u00f3f Ku\u00fan Kocs\u00e1rdot 1834-ben a sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus gimn\u00e1zium f\u0151gondnok\u00e1v\u00e1 v\u00e1lasztott\u00e1k, mely tisztet \u00e9lete v\u00e9g\u00e9ig ell\u00e1tta. 1848-ban Hunyad v\u00e1rmegye orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151je lett, majd a nemzeti korm\u00e9ny Hunyad v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 nevezte ki. A szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1n birtokait elkobozt\u00e1k \u00e9s 6 \u00e9vig volt Kom\u00e1romban v\u00e1rfogs\u00e1gban. 1856-ban szabadult, \u00e9s visszakapta birtokait. Rendbetette az ol\u00e1hok \u00e1ltal feld\u00falt birtok\u00e1t \u00e9s algy\u00f3gyi kast\u00e9ly\u00e1t. 1866-ban Hunyad v\u00e1rmegye h\u00e1tszegi ker\u00fclete \u00fajra beva\u00e1lsztotta az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sbe, \u00e9s 1867-ben \u00fajra a v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nj\u00e1v\u00e1 nevezt\u00e9k ki. A sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus koll\u00e9gium \u00e9p\u00fclet\u00e9t saj\u00e1t k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n \u00faj\u00edttatta fel, \u00e9s 120.000 forintnyi adom\u00e1nnyal gazdag\u00edtotta. 1887-ben algy\u00f3gyi birtok\u00e1t az Erd\u00e9lyr\u00e9szi Magyar K\u00f6zm\u0171vel\u0151d\u00e9si Egyletnek adom\u00e1nyozta. 1892-ben m\u00e9g megmaradt vagyon\u00e1t is az egyletnek adom\u00e1nyozta. 1895-ben hunyt el, az egylet k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n temett\u00e9k el. Az EMKE 1885-ben alakult Kolozsv\u00e1rott a magyar nyelv \u00e9s kult\u00fara er\u0151s\u00edt\u00e9se c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l. T\u00f6bb sz\u00e1z iskol\u00e1t, \u00f3vod\u00e1t, k\u00f6nyvt\u00e1rat \u00e9s \u00e1rvah\u00e1zat tartott fenn Erd\u00e9lyszerte. 1947-ben a kommunist\u00e1k megsz\u00fcntett\u00e9k. 1991-ben alakult \u00fajj\u00e1 Brass\u00f3ban.@\nGr\u00f3f Kuun G\u00e9za (1838-1905) magyar nyelv\u00e9sz, filol\u00f3gus, orientalista, az MTA tagja, egyetemi doktor. Szerte\u00e1gaz\u00f3 tev\u00e9kenys\u00e9ge k\u00f6z\u00fcl csak n\u00e9h\u00e1nyat eml\u00edt\u00fcnk meg. T\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a magyarorsz\u00e1gi n\u00e9prajzi t\u00e1rsas\u00e1g eln\u00f6ke \u00e9s alap\u00edt\u00f3 tagja, a hunyadmegyei t\u00f6rt\u00e9nelmi \u00e9s r\u00e9g\u00e9szeti egylet eln\u00f6ke \u00e9s alap\u00edt\u00f3 tagja. Alap\u00edt\u00f3 tagja volt a magyar t\u00f6rt\u00e9nelmi t\u00e1rsulatnak, a magyar heraldikai \u00e9s geneal\u00f3giai t\u00e1rsas\u00e1gnak, az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum-Egyes\u00fcletnek. Emellett reform\u00e1tus egyh\u00e1zker\u00fcleti f\u0151gondnok \u00e9s a sz\u00e1szv\u00e1rosi reform\u00e1tus koll\u00e9gium egyik f\u0151gondnoka is volt.\n&\ndiaszporaalapitvany.ro: GR\u00d3F KU\u00daN KOCS\u00c1RD EML\u00c9K\u00c9RE|http:\/\/www.diaszporaalapitvany.ro\/szorvanytallozo\/hunyad-megye\/szaszvaros\/grof-kuun-kocsard-emlekere","town":{"townId":72,"name_HU":"Sz\u00e1szv\u00e1ros","name_LO":"Or\u0103\u0219tie","seolink":"szaszvaros-orastie","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}