exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Székely Nemzeti Múzeum

Székely Nemzeti Múzeum, Muzeul Național Secuiesc
Székely Nemzeti Múzeum
Székely Nemzeti Múzeum, Muzeul Național Secuiesc
Sfantu Gheorghe Muzeul (3)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Kós Károly 10
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8617541238, 25.7851779874
Google térkép:

Története

1911–13 között épült a múzeum mai épülete Kós Károly tervei alapján. Jelenlegi fenntartója Kovászna megye. Az 1992 végén újra bejegyzett Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány folyamatosan támogatja a múzeumot (kutatástámogatás, gyűjteménygyarapítás, infrastruktúra biztosítása, publikáció finanszírozása).

Egy székely múzeum alapítását először Fekete Sámuel vetette fel 1868-ban. A múzeumot 1875-ben alapította özv. Cserey Jánosné Zathureczky Emília Imecsfalván. Társa az alapításban az első múzeumőr, Vasady Nagy Gyula volt, aki programbeszédét 1877-ben a múzeum első szöveges kiadványaként is megjelentette. Még abban az évben bekerült a gyűjteménybe legértékesebb műtárgyuk, az Apor-kódex, amely többek között a Zsoltárok könyvét tartalmazza, az úgynevezett huszita Bibliából (a fennmaradt legrégibb magyar bibliafordítás), valamint a később elpusztult Csereyné-kódex (a legrégibb magyar énekeskönyv).

1879-re az alapítók elérték, hogy az addigi, nyilvános magángyűjteményt a székely közösség képviselői vegyék át hivatalosan, így az formailag is a székelység közös tulajdonává vált. Ekkor került az addigra több mint 9000 tételre gyarapodott gyűjtemény Sepsiszentgyörgyre. A mai főépület megvalósulásáig a Székely Mikó Kollégium fogadta be épületeibe az intézményt.

1882-es alapszabálya szerint gyűjteménye a székely nép elidegeníthetetlen tulajdonát képezi.

Az intézmény Nagy Géza múzeumőrségének idején (1881–89) nőtt korszerű múzeummá. Megkezdik egyebek mellett a szakszerű székelyföldi régészeti ásatásokat, az erdélyi középkori falképek feltárását, a sepsiszentgyörgyi levéltári forrásközlést. Ebben a periódusban jelenik meg a Székely Nemzeti Múzeum első jelentős kiadványa (Nagy Géza: Adatok a székelyek eredetéhez és egykori lakhelyéhez, Sepsiszentgyörgy, 1886). 1889-től a múzeumőrök egészen 1949-ig a Székely Mikó Kollégium tanárai közül kerülnek ki.

1911–13 között épült a múzeum mai épülete Kós Károly tervei alapján. A világháború megakasztotta a kivitelezést, 1917-ben hadikórházs számára foglalták le. 1921-től folytatódhatott csak a munka a belső festéssel és bebútorzásával.

Az 1916. augusztus 28. és október 24. közötti román betörés elől a múzeum anyagát a Magyar Nemzeti Múzeumba, Budapestre menekítették, csak 1922 októberében kerül vissza.

1930 és 1937 között létrehozza a (Balassagyarmattal holtversenyben) legrégibb magyar szabadtéri néprajzi múzeumot.

1943-ban Kós Károly elkészítette az épület bővítési terveit.

A gazdag gyűjtemények legértékesebb részét a második világháború várható háborús cselekményei elől Nyugat-Magyarországra menekítik, ahol azonban 1945. március 29-én súlyos veszteség éri: az 52 láda muzeális anyag a zalaegerszegi állomáson bombatalálat következtében elpusztul.

1949-ben államosítják. 1952-ben nevének használatát is betiltják, ekkor még a legnagyobb gyűjteményű vidéki magyar múzeum a Kárpát-medencében. Közben megfosztják gyűjteményi anyagának egy részétől: 1964-ig bezárólag több szakaszban mintegy 350 000 tételes levéltári anyagot visznek el, megalapozva ezzel egy másik jelentős gyűjteményt, a sepsiszentgyörgyi állami levéltárat.

1979–81-ben megvalósult az épület évtizedek óta tervezett bővítése Kós Károly terveinek Gagyi Ferenc általi adaptálásával.

Az 1989 végi fordulat után a Székely Nemzeti Múzeum újra felveszi korábbi nevét.

A Székely Nemzeti Múzeum gazdag természettudományi, régészeti, történeti, néprajzi, képzőművészeti gyűjteményei mellett könyvtárában is jelentős 18–19. századi magyar nyomtatványanyaggal és kéziratokkal rendelkezik.

{"item":"sight","set":{"sightId":2070,"townId":79,"active":2,"name_LO":"Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum, Muzeul Na\u021bional Secuiesc","address":"Strada K\u00f3s K\u00e1roly 10","mapdata":"1|392|2229","gps_lat":"45.8617541238","gps_long":"25.7851779874","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.sznm.ro\/index.php","openinghours":"https:\/\/www.sznm.ro\/sznm.php?o=adminisztracio","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szekely-Nemzeti-Muzeum-Sepsiszentgyorgy-646","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=263","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sfantu_Gheorghe_Muzeul_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sfantu Gheorghe Muzeul (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/57\/Sfantu_Gheorghe_Muzeul_%283%29.jpg\/512px-Sfantu_Gheorghe_Muzeul_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sfantu_Gheorghe_Muzeul_(3).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum","note":"","history":"1911\u201313 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a m\u00fazeum mai \u00e9p\u00fclete K\u00f3s K\u00e1roly tervei alapj\u00e1n. Jelenlegi fenntart\u00f3ja Kov\u00e1szna megye. Az 1992 v\u00e9g\u00e9n \u00fajra bejegyzett Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum Alap\u00edtv\u00e1ny folyamatosan t\u00e1mogatja a m\u00fazeumot (kutat\u00e1st\u00e1mogat\u00e1s, gy\u0171jtem\u00e9nygyarap\u00edt\u00e1s, infrastrukt\u00fara biztos\u00edt\u00e1sa, publik\u00e1ci\u00f3 finansz\u00edroz\u00e1sa).@\nEgy sz\u00e9kely m\u00fazeum alap\u00edt\u00e1s\u00e1t el\u0151sz\u00f6r Fekete S\u00e1muel vetette fel 1868-ban. A m\u00fazeumot 1875-ben alap\u00edtotta \u00f6zv. Cserey J\u00e1nosn\u00e9 Zathureczky Em\u00edlia Imecsfalv\u00e1n. T\u00e1rsa az alap\u00edt\u00e1sban az els\u0151 m\u00fazeum\u0151r, Vasady Nagy Gyula volt, aki programbesz\u00e9d\u00e9t 1877-ben a m\u00fazeum els\u0151 sz\u00f6veges kiadv\u00e1nyak\u00e9nt is megjelentette. M\u00e9g abban az \u00e9vben beker\u00fclt a gy\u0171jtem\u00e9nybe leg\u00e9rt\u00e9kesebb m\u0171t\u00e1rgyuk, az Apor-k\u00f3dex, amely t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a Zsolt\u00e1rok k\u00f6nyv\u00e9t tartalmazza, az \u00fagynevezett huszita Bibli\u00e1b\u00f3l (a fennmaradt legr\u00e9gibb magyar bibliaford\u00edt\u00e1s), valamint a k\u00e9s\u0151bb elpusztult Csereyn\u00e9-k\u00f3dex (a legr\u00e9gibb magyar \u00e9nekesk\u00f6nyv).@\n1879-re az alap\u00edt\u00f3k el\u00e9rt\u00e9k, hogy az addigi, nyilv\u00e1nos mag\u00e1ngy\u0171jtem\u00e9nyt a sz\u00e9kely k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g k\u00e9pvisel\u0151i vegy\u00e9k \u00e1t hivatalosan, \u00edgy az formailag is a sz\u00e9kelys\u00e9g k\u00f6z\u00f6s tulajdon\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. Ekkor ker\u00fclt az addigra t\u00f6bb mint 9000 t\u00e9telre gyarapodott gy\u0171jtem\u00e9ny Sepsiszentgy\u00f6rgyre. A mai f\u0151\u00e9p\u00fclet megval\u00f3sul\u00e1s\u00e1ig a Sz\u00e9kely Mik\u00f3 Koll\u00e9gium fogadta be \u00e9p\u00fcleteibe az int\u00e9zm\u00e9nyt.@\n1882-es alapszab\u00e1lya szerint gy\u0171jtem\u00e9nye a sz\u00e9kely n\u00e9p elidegen\u00edthetetlen tulajdon\u00e1t k\u00e9pezi.@\nAz int\u00e9zm\u00e9ny Nagy G\u00e9za m\u00fazeum\u0151rs\u00e9g\u00e9nek idej\u00e9n (1881\u201389) n\u0151tt korszer\u0171 m\u00fazeumm\u00e1. Megkezdik egyebek mellett a szakszer\u0171 sz\u00e9kelyf\u00f6ldi r\u00e9g\u00e9szeti \u00e1sat\u00e1sokat, az erd\u00e9lyi k\u00f6z\u00e9pkori falk\u00e9pek felt\u00e1r\u00e1s\u00e1t, a sepsiszentgy\u00f6rgyi lev\u00e9lt\u00e1ri forr\u00e1sk\u00f6zl\u00e9st. Ebben a peri\u00f3dusban jelenik meg a Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum els\u0151 jelent\u0151s kiadv\u00e1nya (Nagy G\u00e9za: Adatok a sz\u00e9kelyek eredet\u00e9hez \u00e9s egykori lakhely\u00e9hez, Sepsiszentgy\u00f6rgy, 1886). 1889-t\u0151l a m\u00fazeum\u0151r\u00f6k eg\u00e9szen 1949-ig a Sz\u00e9kely Mik\u00f3 Koll\u00e9gium tan\u00e1rai k\u00f6z\u00fcl ker\u00fclnek ki.@\n1911\u201313 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a m\u00fazeum mai \u00e9p\u00fclete K\u00f3s K\u00e1roly tervei alapj\u00e1n. A vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa megakasztotta a kivitelez\u00e9st, 1917-ben hadik\u00f3rh\u00e1zs sz\u00e1m\u00e1ra foglalt\u00e1k le. 1921-t\u0151l folytat\u00f3dhatott csak a munka a bels\u0151 fest\u00e9ssel \u00e9s beb\u00fatorz\u00e1s\u00e1val.@\nAz 1916. augusztus 28. \u00e9s okt\u00f3ber 24. k\u00f6z\u00f6tti rom\u00e1n bet\u00f6r\u00e9s el\u0151l a m\u00fazeum anyag\u00e1t a Magyar Nemzeti M\u00fazeumba, Budapestre menek\u00edtett\u00e9k, csak 1922 okt\u00f3ber\u00e9ben ker\u00fcl vissza.@\n1930 \u00e9s 1937 k\u00f6z\u00f6tt l\u00e9trehozza a (Balassagyarmattal holtversenyben) legr\u00e9gibb magyar szabadt\u00e9ri n\u00e9prajzi m\u00fazeumot.@\n1943-ban K\u00f3s K\u00e1roly elk\u00e9sz\u00edtette az \u00e9p\u00fclet b\u0151v\u00edt\u00e9si terveit.@\nA gazdag gy\u0171jtem\u00e9nyek leg\u00e9rt\u00e9kesebb r\u00e9sz\u00e9t a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa v\u00e1rhat\u00f3 h\u00e1bor\u00fas cselekm\u00e9nyei el\u0151l Nyugat-Magyarorsz\u00e1gra menek\u00edtik, ahol azonban 1945. m\u00e1rcius 29-\u00e9n s\u00falyos vesztes\u00e9g \u00e9ri: az 52 l\u00e1da muze\u00e1lis anyag a zalaegerszegi \u00e1llom\u00e1son bombatal\u00e1lat k\u00f6vetkezt\u00e9ben elpusztul.@\n1949-ben \u00e1llamos\u00edtj\u00e1k. 1952-ben nev\u00e9nek haszn\u00e1lat\u00e1t is betiltj\u00e1k, ekkor m\u00e9g a legnagyobb gy\u0171jtem\u00e9ny\u0171 vid\u00e9ki magyar m\u00fazeum a K\u00e1rp\u00e1t-medenc\u00e9ben. K\u00f6zben megfosztj\u00e1k gy\u0171jtem\u00e9nyi anyag\u00e1nak egy r\u00e9sz\u00e9t\u0151l: 1964-ig bez\u00e1r\u00f3lag t\u00f6bb szakaszban mintegy 350 000 t\u00e9teles lev\u00e9lt\u00e1ri anyagot visznek el, megalapozva ezzel egy m\u00e1sik jelent\u0151s gy\u0171jtem\u00e9nyt, a sepsiszentgy\u00f6rgyi \u00e1llami lev\u00e9lt\u00e1rat.@\n1979\u201381-ben megval\u00f3sult az \u00e9p\u00fclet \u00e9vtizedek \u00f3ta tervezett b\u0151v\u00edt\u00e9se K\u00f3s K\u00e1roly terveinek Gagyi Ferenc \u00e1ltali adapt\u00e1l\u00e1s\u00e1val.@\nAz 1989 v\u00e9gi fordulat ut\u00e1n a Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum \u00fajra felveszi kor\u00e1bbi nev\u00e9t.@\nA Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum gazdag term\u00e9szettudom\u00e1nyi, r\u00e9g\u00e9szeti, t\u00f6rt\u00e9neti, n\u00e9prajzi, k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti gy\u0171jtem\u00e9nyei mellett k\u00f6nyvt\u00e1r\u00e1ban is jelent\u0151s 18\u201319. sz\u00e1zadi magyar nyomtatv\u00e1nyanyaggal \u00e9s k\u00e9ziratokkal rendelkezik.\n&\nwikipedia: Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Sz%C3%A9kely_Nemzeti_M%C3%BAzeum","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}