exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Oroszlános emlékmű, 1848/49-es szabadságharc honvéd emlékműve

Oroszlános emlékmű, 1848/49-es szabadságharc honvéd emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Parcul Elisabeta, Erzsébet park
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8659013917, 25.7863622691
Google térkép:

Története

1874-ben avatták az 1848/49-es szabadságharc 25-ik évfordulójára állították Sepsiszentgyörgy főterén, az elhunyt hősök, honvédek emlékére. A középen emelkedő obeliszk fő oldalán a koronás magyar címer plakettje állt. Az obeliszk két oldalán egy-egy carrarai márványból faragott oroszlánszobrot helyeztek el.

A Trianon utáni években az obeliszket ledöntötték, letörték a címert. Az obeliszket a Székely Nemzeti Múzeum udvarára szállították, de a talapzat az oroszlánokkal a helyén maradt. 1932-ben az oroszlánokat gurították le a helyükről, de azért még visszarakták őket hatósági utasításra. 1934-ben a helyi prefektus felszólítására az oroszlánokat mégis a múzeumba szállították, a talapzatot elbontották.

1940 szeptemberében, a második bécsi döntést követően az emlékművet gyorsan visszaállították, a hiányzó részeket pótolták. Az 1944 szeptemberében viszont a beözönlő román Maniu-gárdisták az obeliszket ledöntötték, az oroszlánokat pedig megcsonkították. Ez utóbbiak újra a múzeumba, annak kertjébe, viszonylag eldugott helyre kerültek. 1947 után az obeliszket visszaállították ugyan, de a címert eltávolították és az '1848-1849'-évszámokat tartalmazó márványtáblával helyettesítették, az obeliszk aljára pedig csak 'A Szabadságharc emlékére' felirat került. 1958-ban az emlékművet néhány Mikó Kollégiumos diák megkoszorúzta, amiért a hatalom hosszú börtönévekre ítélte őket.

2018 márciusában pedig felújították az obeliszket, visszakerült a homlokzati részére a koronás magyar címer, és a Jókai Mór által megfogalmazott eredeti feliratok.

{"item":"sight","set":{"sightId":2089,"townId":79,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Elisabeta, Erzs\u00e9bet park","mapdata":"1|534|1540","gps_lat":"45.8659013917","gps_long":"25.7863622691","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12077\/1848-49-es-szabadsagharc-honved-emlekmuve#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Oroszl\u00e1nos eml\u00e9km\u0171, 1848\/49-es szabads\u00e1gharc honv\u00e9d eml\u00e9km\u0171ve","note":"","history":"1874-ben avatt\u00e1k az 1848\/49-es szabads\u00e1gharc 25-ik \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1ra \u00e1ll\u00edtott\u00e1k Sepsiszentgy\u00f6rgy f\u0151ter\u00e9n, az elhunyt h\u0151s\u00f6k, honv\u00e9dek eml\u00e9k\u00e9re. A k\u00f6z\u00e9pen emelked\u0151 obeliszk f\u0151 oldal\u00e1n a koron\u00e1s magyar c\u00edmer plakettje \u00e1llt. Az obeliszk k\u00e9t oldal\u00e1n egy-egy carrarai m\u00e1rv\u00e1nyb\u00f3l faragott oroszl\u00e1nszobrot helyeztek el.@\nA Trianon ut\u00e1ni \u00e9vekben az obeliszket led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, let\u00f6rt\u00e9k a c\u00edmert. Az obeliszket a Sz\u00e9kely Nemzeti M\u00fazeum udvar\u00e1ra sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, de a talapzat az oroszl\u00e1nokkal a hely\u00e9n maradt. 1932-ben az oroszl\u00e1nokat gur\u00edtott\u00e1k le a hely\u00fckr\u0151l, de az\u00e9rt m\u00e9g visszarakt\u00e1k \u0151ket hat\u00f3s\u00e1gi utas\u00edt\u00e1sra. 1934-ben a helyi prefektus felsz\u00f3l\u00edt\u00e1s\u00e1ra az oroszl\u00e1nokat m\u00e9gis a m\u00fazeumba sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, a talapzatot elbontott\u00e1k.@\n1940 szeptember\u00e9ben, a m\u00e1sodik b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9st k\u00f6vet\u0151en az eml\u00e9km\u0171vet gyorsan vissza\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, a hi\u00e1nyz\u00f3 r\u00e9szeket p\u00f3tolt\u00e1k. Az 1944 szeptember\u00e9ben viszont a be\u00f6z\u00f6nl\u0151 rom\u00e1n Maniu-g\u00e1rdist\u00e1k az obeliszket led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, az oroszl\u00e1nokat pedig megcsonk\u00edtott\u00e1k. Ez ut\u00f3bbiak \u00fajra a m\u00fazeumba, annak kertj\u00e9be, viszonylag eldugott helyre ker\u00fcltek. 1947 ut\u00e1n az obeliszket vissza\u00e1ll\u00edtott\u00e1k ugyan, de a c\u00edmert elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k \u00e9s az '1848-1849'-\u00e9vsz\u00e1mokat tartalmaz\u00f3 m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bl\u00e1val helyettes\u00edtett\u00e9k, az obeliszk alj\u00e1ra pedig csak 'A Szabads\u00e1gharc eml\u00e9k\u00e9re' felirat ker\u00fclt. 1958-ban az eml\u00e9km\u0171vet n\u00e9h\u00e1ny Mik\u00f3 Koll\u00e9giumos di\u00e1k megkoszor\u00fazta, ami\u00e9rt a hatalom hossz\u00fa b\u00f6rt\u00f6n\u00e9vekre \u00edt\u00e9lte \u0151ket.@\n2018 m\u00e1rcius\u00e1ban pedig fel\u00faj\u00edtott\u00e1k az obeliszket, visszaker\u00fclt a homlokzati r\u00e9sz\u00e9re a koron\u00e1s magyar c\u00edmer, \u00e9s a J\u00f3kai M\u00f3r \u00e1ltal megfogalmazott eredeti feliratok.","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}