exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola, Mikes Kelemen Elméleti Líceum

Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Liceul Teoretic Mikes Kelemen
Egykori Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola, Mikes Kelemen Elméleti Líceum
Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Liceul Teoretic Mikes Kelemen
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Strada Kriza János 1-3
Vármegye:
Háromszék
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8624550926, 25.7864660586
Google térkép:

Története

1874-ben az elemi lányiskola fölé egy kétéves időtartamú felső-leánytanoda megalapításról született határozat. A jóváhagyás megszerzése után az iskolaszék Málik Józsefet választotta meg az új tanintézmény igazgatójának.

1877-ben négyosztályos polgári leányiskolává alakították, majd a 19. század utolsó éveiben a tanintézmény állami kezelésbe került és az I. világháború végéig Magyar Királyi Állami Polgári Leányiskola néven működött.

A román megszállást követő időszakban a felszámolással fenyegetett leányiskolát felekezeti tanintézménnyé szervezték át és a Református Székely Mikó Kollégium falai között folytatta további működését. 1927-ben már átadták a Kós Károly tervei alapján közadakozásból elkészült leányiskola épületét, majd 1935-ben az internátus építése is befejeződött (jelenleg nem ebben az épületben működik). 1948-ban az iskolát államosították. 1990. január 18-án felvette a Mikes Kelemen Elméleti Líceum nevet, majd 1990-1991-es tanévtől kezdődően ismét magyar tannyelvű középiskolává vált.

Forrás:  mikes.ngo.ro
{"item":"sight","set":{"sightId":2075,"townId":79,"active":1,"name_LO":"Mikes Kelemen Elm\u00e9leti L\u00edceum, Liceul Teoretic Mikes Kelemen","address":"Strada Kriza J\u00e1nos 1-3","mapdata":"1|546|2114","gps_lat":"45.8624550926","gps_long":"25.7864660586","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.mikes.educv.ro\/web\/guest;jsessionid=78C7DA16B271973F0BC03C25FC95AC82","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Magyar Kir\u00e1lyi \u00c1llami Polg\u00e1ri Fi\u00faiskola, Mikes Kelemen Elm\u00e9leti L\u00edceum","note":"","history":"1874-ben az elemi l\u00e1nyiskola f\u00f6l\u00e9 egy k\u00e9t\u00e9ves id\u0151tartam\u00fa fels\u0151-le\u00e1nytanoda megalap\u00edt\u00e1sr\u00f3l sz\u00fcletett hat\u00e1rozat. A j\u00f3v\u00e1hagy\u00e1s megszerz\u00e9se ut\u00e1n az iskolasz\u00e9k M\u00e1lik J\u00f3zsefet v\u00e1lasztotta meg az \u00faj tanint\u00e9zm\u00e9ny igazgat\u00f3j\u00e1nak.@\n1877-ben n\u00e9gyoszt\u00e1lyos polg\u00e1ri le\u00e1nyiskol\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k, majd a 19. sz\u00e1zad utols\u00f3 \u00e9veiben a tanint\u00e9zm\u00e9ny \u00e1llami kezel\u00e9sbe ker\u00fclt \u00e9s az I. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa v\u00e9g\u00e9ig Magyar Kir\u00e1lyi \u00c1llami Polg\u00e1ri Le\u00e1nyiskola n\u00e9ven m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.@\nA rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1st k\u00f6vet\u0151 id\u0151szakban a felsz\u00e1mol\u00e1ssal fenyegetett le\u00e1nyiskol\u00e1t felekezeti tanint\u00e9zm\u00e9nny\u00e9 szervezt\u00e9k \u00e1t \u00e9s a Reform\u00e1tus Sz\u00e9kely Mik\u00f3 Koll\u00e9gium falai k\u00f6z\u00f6tt folytatta tov\u00e1bbi m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t. 1927-ben m\u00e1r \u00e1tadt\u00e1k a K\u00f3s K\u00e1roly tervei alapj\u00e1n k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l elk\u00e9sz\u00fclt le\u00e1nyiskola \u00e9p\u00fclet\u00e9t, majd 1935-ben az intern\u00e1tus \u00e9p\u00edt\u00e9se is befejez\u0151d\u00f6tt (jelenleg nem ebben az \u00e9p\u00fcletben m\u0171k\u00f6dik). 1948-ban az iskol\u00e1t \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 1990. janu\u00e1r 18-\u00e1n felvette a Mikes Kelemen Elm\u00e9leti L\u00edceum nevet, majd 1990-1991-es tan\u00e9vt\u0151l kezd\u0151d\u0151en ism\u00e9t magyar tannyelv\u0171 k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt.\n&\nmikes.ngo.ro|http:\/\/www.mikes.educv.ro\/web\/guest\/iskolankrol","town":{"townId":79,"name_HU":"Sepsiszentgy\u00f6rgy","name_LO":"Sf\u00e2ntu Gheorghe","seolink":"sepsiszentgyorgy-sfantu-gheorghe","oldcounty":44,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}