exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Petőfi Sándor mellszobra

Petőfi Sándor mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Petőfi Sándor park
Vármegye:
Nagy-Küküllő
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.2212485653, 24.7924174936
Google térkép:

Története

Petőfi Sándor költőnk 1849 július 31-én esett el a Segesvár melletti Fehéregyházán. 48 évvel később 1897-ben a segesvári vár északkeleti várfokán az akkori Megyeháza (ma Városháza) előtt felavatták egészalakos szobrát, Köllő Miklós alkotását www.kozterkep.hu . Ezt a szobrot 1916 nyarán, a román betörés előli menekítés alkalmával szerelték le és szállították Budapestre, majd a trianoni döntés után 1922 őszén Kiskunfélegyházán állították fel.

Ezután Segesváron a várban több mint 40 évig nem állt Petőfi szobor, míg 1959-ben a Köllő-féle szobor helyén felavatták a költő, Romulus Ladea (1901-1970) román szobrász által mintázott mellszobrát, melyet Bukarestben a Képzőművészeti Alap gyárában öntöttek ki. A szobor 2006-ig állt itt amikoris a talaj beázására és a várfal meggyengülésére hivatkozva eltávolították, talapzatát elbontották, azzal az igérettel, hogy a város más pontján majd felállítják. Erre 2013 nyaráig kellett várni, amikor a Szent József római katolikus templom és a Csízmadia bástyák közötti kis parkban avatták fel ünnepélyesen.

{"item":"sight","set":{"sightId":2285,"townId":84,"active":1,"name_LO":"","address":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor park","mapdata":"1|1458|1061","gps_lat":"46.2212485653","gps_long":"24.7924174936","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/31476\/petofi-sandor-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor mellszobra","note":"","history":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor k\u00f6lt\u0151nk 1849 j\u00falius 31-\u00e9n esett el a Segesv\u00e1r melletti Feh\u00e9regyh\u00e1z\u00e1n. 48 \u00e9vvel k\u00e9s\u0151bb 1897-ben a segesv\u00e1ri v\u00e1r \u00e9szakkeleti v\u00e1rfok\u00e1n az akkori Megyeh\u00e1za (ma V\u00e1rosh\u00e1za) el\u0151tt felavatt\u00e1k eg\u00e9szalakos szobr\u00e1t, K\u00f6ll\u0151 Mikl\u00f3s alkot\u00e1s\u00e1t www.kozterkep.hu . Ezt a szobrot 1916 nyar\u00e1n, a rom\u00e1n bet\u00f6r\u00e9s el\u0151li menek\u00edt\u00e9s alkalm\u00e1val szerelt\u00e9k le \u00e9s sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k Budapestre, majd a trianoni d\u00f6nt\u00e9s ut\u00e1n 1922 \u0151sz\u00e9n Kiskunf\u00e9legyh\u00e1z\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel.@\nEzut\u00e1n Segesv\u00e1ron a v\u00e1rban t\u00f6bb mint 40 \u00e9vig nem \u00e1llt Pet\u0151fi szobor, m\u00edg 1959-ben a K\u00f6ll\u0151-f\u00e9le szobor hely\u00e9n felavatt\u00e1k a k\u00f6lt\u0151, Romulus Ladea (1901-1970) rom\u00e1n szobr\u00e1sz \u00e1ltal mint\u00e1zott mellszobr\u00e1t, melyet Bukarestben a K\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szeti Alap gy\u00e1r\u00e1ban \u00f6nt\u00f6ttek ki. A szobor 2006-ig \u00e1llt itt amikoris a talaj be\u00e1z\u00e1s\u00e1ra \u00e9s a v\u00e1rfal meggyeng\u00fcl\u00e9s\u00e9re hivatkozva elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, talapzat\u00e1t elbontott\u00e1k, azzal az ig\u00e9rettel, hogy a v\u00e1ros m\u00e1s pontj\u00e1n majd fel\u00e1ll\u00edtj\u00e1k. Erre 2013 nyar\u00e1ig kellett v\u00e1rni, amikor a Szent J\u00f3zsef r\u00f3mai katolikus templom \u00e9s a Cs\u00edzmadia b\u00e1sty\u00e1k k\u00f6z\u00f6tti kis parkban avatt\u00e1k fel \u00fcnnep\u00e9lyesen.","town":{"townId":84,"name_HU":"Segesv\u00e1r","name_LO":"Sighi\u0219oara","seolink":"segesvar-sigishoara","oldcounty":38,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}