exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Boldog Apor Vilmos püspök emléktáblája

Boldog Apor Vilmos püspök emléktáblája
Eredetileg:
emléktábla
Jelenleg:
emléktábla
Cím:
Piața Muzeului
Vármegye:
Nagy-Küküllő
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.220437741, 24.7933461232
Google térkép:

Története

Az emléktábla az egykori Vármegyeháza (ma Városháza) falán látható, amely épület északi szárnyában született (1892 február 29-én) Apor Vilmos (1892-1945). Apor Vilmos bárói rangú családja háromszéki származású, ő mégis Segesvár szülötte, mivel édesapja br. Apor Gábor (1851-1898) Nagy-Küküllő vármegye főispánja volt. A jogász apa, mint torjai nagybirtokos a (háromszéki) Bálványosvár alatti gyógyászati helyen üdülőtelepet építtetett ki, léterhozva a híressé vállt Bálványosfürdőt. Apor Vilmos püspök emléktábláját 2007. november 4-én avatták fel, Hunyadi László alkotása.

1941. január 21-én nevezték ki győri püspökké. 1945. március 28-án (nagyszerdán) megkezdődött Győr szovjet ostroma. A püspök minden menekülőt befogadott, a Püspökvár pincéiben több száz ember talált menedéket. Utolsó szentmiséjét is itt mutatta be nagycsütörtökön. Március 30-án, miután a rezidenciájára menekült asszonyok kiadását megtagadta, egy szovjet katona agyonlőtte. A vértanú püspököt 1997. november 9-én II. János Pál pápa avatta boldoggá a római Szent Péter téren.

{"item":"sight","set":{"sightId":2287,"townId":84,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Muzeului","mapdata":"1|1566|1209","gps_lat":"46.2204377410","gps_long":"24.7933461232","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/34877\/apor-vilmos-emlektabla#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Boldog Apor Vilmos p\u00fcsp\u00f6k eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","note":"","history":"Az eml\u00e9kt\u00e1bla az egykori V\u00e1rmegyeh\u00e1za (ma V\u00e1rosh\u00e1za) fal\u00e1n l\u00e1that\u00f3, amely \u00e9p\u00fclet \u00e9szaki sz\u00e1rny\u00e1ban sz\u00fcletett (1892 febru\u00e1r 29-\u00e9n) Apor Vilmos (1892-1945). Apor Vilmos b\u00e1r\u00f3i rang\u00fa csal\u00e1dja h\u00e1romsz\u00e9ki sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa, \u0151 m\u00e9gis Segesv\u00e1r sz\u00fcl\u00f6tte, mivel \u00e9desapja br. Apor G\u00e1bor (1851-1898) Nagy-K\u00fck\u00fcll\u0151 v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja volt. A jog\u00e1sz apa, mint torjai nagybirtokos a (h\u00e1romsz\u00e9ki) B\u00e1lv\u00e1nyosv\u00e1r alatti gy\u00f3gy\u00e1szati helyen \u00fcd\u00fcl\u0151telepet \u00e9p\u00edttetett ki, l\u00e9terhozva a h\u00edress\u00e9 v\u00e1llt B\u00e1lv\u00e1nyosf\u00fcrd\u0151t. Apor Vilmos p\u00fcsp\u00f6k eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1j\u00e1t 2007. november 4-\u00e9n avatt\u00e1k fel, Hunyadi L\u00e1szl\u00f3 alkot\u00e1sa.@\n1941. janu\u00e1r 21-\u00e9n nevezt\u00e9k ki gy\u0151ri p\u00fcsp\u00f6kk\u00e9. 1945. m\u00e1rcius 28-\u00e1n (nagyszerd\u00e1n) megkezd\u0151d\u00f6tt Gy\u0151r szovjet ostroma. A p\u00fcsp\u00f6k minden menek\u00fcl\u0151t befogadott, a P\u00fcsp\u00f6kv\u00e1r pinc\u00e9iben t\u00f6bb sz\u00e1z ember tal\u00e1lt mened\u00e9ket. Utols\u00f3 szentmis\u00e9j\u00e9t is itt mutatta be nagycs\u00fct\u00f6rt\u00f6k\u00f6n. M\u00e1rcius 30-\u00e1n, miut\u00e1n a rezidenci\u00e1j\u00e1ra menek\u00fclt asszonyok kiad\u00e1s\u00e1t megtagadta, egy szovjet katona agyonl\u0151tte. A v\u00e9rtan\u00fa p\u00fcsp\u00f6k\u00f6t 1997. november 9-\u00e9n II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa avatta boldogg\u00e1 a r\u00f3mai Szent P\u00e9ter t\u00e9ren.","town":{"townId":84,"name_HU":"Segesv\u00e1r","name_LO":"Sighi\u0219oara","seolink":"segesvar-sigishoara","oldcounty":38,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}