exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent László római katolikus székesegyház

Szent László római katolikus székesegyház
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Șirul Canonicilor 2
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0689555023, 21.9320935802
Google térkép:

Története

A templomot még Szent László alapította, és valószínűleg csak 1116-ban temették ide, a Nagyboldogasszonynak szentelt templomba. A tatár, a török pusztítás után földrengés érte, ekkor dőlt le két tornya. Bethlen Gábor uralkodása alatt végleg elpusztult. A mai templom tervét 1750-ben a híres osztrák tervező, Franz Anton Hillebrandt készítette. A Giovanni Battista Ricca vezette munkálatok 1752. május 1-jén kezdődtek el, mikor alapkövét Forgách Pál püspök (1747-1757) letette. Az olasz építész 1756-os halála a munkálatok leállítását eredményezte. Végül Domenico Lucchini vállalta el az építkezés folytatását. Ekkor kezdődtek a püspöki palota munkálatai is. Az építkezést 1779. december 8-án fejezték be, és 1780. június 25-én gróf Kollonits László püspök szentelte fel. Orgonája Mária Terézia adománya.

A legenda szerint Szent László a templomban van eltemetve. Nagy ünnepek alkalmával körmenetet tartanak Szent László hermájával, amelyik az ereklyét őrzi. Az ereklye Szent László koponyájának egy darabja, a herma pedig egy hatvan centiméter magas aranyozott ezüst mellszobor, amelyik híven követi Szent László arcvonásait.

A székesegyház Erdély és Románia legnagyobb barokk temploma. A központi hajó hossza 70 m, szélessége 30–40 m. Falait vaskói és carrarai márvány borítja. 1779-ben készült oltárképe Mária mennybevételét ábrázolja. Két oldalán Szent István és Szent Imre fa szobrai állnak. Két oldalsó hajója és két templomtornya van. 1991-ben II. János Pál pápa a templomot basilica minor rangra emelte. A székesegyház előtt látható Szent László szobra, mely eredetileg a főtéren állt, de az új román hatalom elől 1921-ben idekerült. Közel hozzá, látható egy másik kisebb méretű Szent László szobor is. 2000-ben a restaurálási munkák befejezése után került a talapzatra. A szobrot ugyanis 52 éven át a föld alatt rejtegették. Ez Nagyvárad legrégebbi barokk kőszobra.

A püspöki palota, a Kanonok-sor és a székesegyház együtt alkotják Nagyvárad barokk városrészét.

A középkori székesegyház maradványai a belső vár udvarának délkeleti részén, részben a palotaszárny alatt vannak, a felszínen nem láthatók. 1092-ben I. Szent László alapította a váradi püspökséget és kezdte építtetni a székesegyházat. Az 1110-es években szentelhették fel, amikor a király földi maradványait Somogyvárrói ide szállították. Az 1241-es tatárdúlásban elpusztult, de újjáépítették. 1342 és 1372 között építették át gótikus stílusban. 1403-ban leégett. 1443-ban földrengésben megrongálódtak tornyai. Az 1562-es ostromban szintén jelentősen megsérült, ezután már nem épült újjá.

{"item":"sight","set":{"sightId":1229,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada \u0218irul Canonicilor 2","mapdata":"1|1855|702","gps_lat":"47.0689555023","gps_long":"21.9320935802","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_szekesegyhaz","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Laszlo-szekesegyhaz-Nagyvarad-2376","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=264","picture":"\u003Ca title=\u0022Nagyvarad_bazilika.jpg: Horv\u00e1th Gy\u00f6rgy\nderivative work: Rabanus Flavus, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyvarad_bazilika-2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nagyvarad bazilika-2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Nagyvarad_bazilika-2.jpg\/256px-Nagyvarad_bazilika-2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyvarad_bazilika-2.jpg\u0022\u003ENagyvarad_bazilika.jpg: Horv\u00e1th Gy\u00f6rgyderivative work: Rabanus Flavus\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3 r\u00f3mai katolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z","note":"","history":"A templomot m\u00e9g Szent L\u00e1szl\u00f3 alap\u00edtotta, \u00e9s val\u00f3sz\u00edn\u0171leg csak 1116-ban temett\u00e9k ide, a Nagyboldogasszonynak szentelt templomba. A tat\u00e1r, a t\u00f6r\u00f6k puszt\u00edt\u00e1s ut\u00e1n f\u00f6ldreng\u00e9s \u00e9rte, ekkor d\u0151lt le k\u00e9t tornya. Bethlen G\u00e1bor uralkod\u00e1sa alatt v\u00e9gleg elpusztult. A mai templom terv\u00e9t 1750-ben a h\u00edres osztr\u00e1k tervez\u0151, Franz Anton Hillebrandt k\u00e9sz\u00edtette. A Giovanni Battista Ricca vezette munk\u00e1latok 1752. m\u00e1jus 1-j\u00e9n kezd\u0151dtek el, mikor alapk\u00f6v\u00e9t Forg\u00e1ch P\u00e1l p\u00fcsp\u00f6k (1747-1757) letette. Az olasz \u00e9p\u00edt\u00e9sz 1756-os hal\u00e1la a munk\u00e1latok le\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t eredm\u00e9nyezte. V\u00e9g\u00fcl Domenico Lucchini v\u00e1llalta el az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s folytat\u00e1s\u00e1t. Ekkor kezd\u0151dtek a p\u00fcsp\u00f6ki palota munk\u00e1latai is. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st 1779. december 8-\u00e1n fejezt\u00e9k be, \u00e9s 1780. j\u00fanius 25-\u00e9n gr\u00f3f Kollonits L\u00e1szl\u00f3 p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. Orgon\u00e1ja M\u00e1ria Ter\u00e9zia adom\u00e1nya.@\nA legenda szerint Szent L\u00e1szl\u00f3 a templomban van eltemetve. Nagy \u00fcnnepek alkalm\u00e1val k\u00f6rmenetet tartanak Szent L\u00e1szl\u00f3 herm\u00e1j\u00e1val, amelyik az erekly\u00e9t \u0151rzi. Az ereklye Szent L\u00e1szl\u00f3 kopony\u00e1j\u00e1nak egy darabja, a herma pedig egy hatvan centim\u00e9ter magas aranyozott ez\u00fcst mellszobor, amelyik h\u00edven k\u00f6veti Szent L\u00e1szl\u00f3 arcvon\u00e1sait.@\nA sz\u00e9kesegyh\u00e1z Erd\u00e9ly \u00e9s Rom\u00e1nia legnagyobb barokk temploma. A k\u00f6zponti haj\u00f3 hossza 70 m, sz\u00e9less\u00e9ge 30\u201340 m. Falait vask\u00f3i \u00e9s carrarai m\u00e1rv\u00e1ny bor\u00edtja. 1779-ben k\u00e9sz\u00fclt olt\u00e1rk\u00e9pe M\u00e1ria mennybev\u00e9tel\u00e9t \u00e1br\u00e1zolja. K\u00e9t oldal\u00e1n Szent Istv\u00e1n \u00e9s Szent Imre fa szobrai \u00e1llnak. K\u00e9t oldals\u00f3 haj\u00f3ja \u00e9s k\u00e9t templomtornya van. 1991-ben II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa a templomot basilica minor rangra emelte. \nA sz\u00e9kesegyh\u00e1z el\u0151tt l\u00e1that\u00f3 Szent L\u00e1szl\u00f3 szobra, mely eredetileg a f\u0151t\u00e9ren \u00e1llt, de az \u00faj rom\u00e1n hatalom el\u0151l 1921-ben ideker\u00fclt. K\u00f6zel hozz\u00e1, l\u00e1that\u00f3 egy m\u00e1sik kisebb m\u00e9ret\u0171 Szent L\u00e1szl\u00f3 szobor is. 2000-ben a restaur\u00e1l\u00e1si munk\u00e1k befejez\u00e9se ut\u00e1n ker\u00fclt a talapzatra. A szobrot ugyanis 52 \u00e9ven \u00e1t a f\u00f6ld alatt rejtegett\u00e9k. Ez Nagyv\u00e1rad legr\u00e9gebbi barokk k\u0151szobra.@\nA p\u00fcsp\u00f6ki palota, a Kanonok-sor \u00e9s a sz\u00e9kesegyh\u00e1z egy\u00fctt alkotj\u00e1k Nagyv\u00e1rad barokk v\u00e1rosr\u00e9sz\u00e9t.@\nA k\u00f6z\u00e9pkori sz\u00e9kesegyh\u00e1z maradv\u00e1nyai a bels\u0151 v\u00e1r udvar\u00e1nak d\u00e9lkeleti r\u00e9sz\u00e9n, r\u00e9szben a palotasz\u00e1rny alatt vannak, a felsz\u00ednen nem l\u00e1that\u00f3k. 1092-ben I. Szent L\u00e1szl\u00f3 alap\u00edtotta a v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get \u00e9s kezdte \u00e9p\u00edttetni a sz\u00e9kesegyh\u00e1zat. Az 1110-es \u00e9vekben szentelhett\u00e9k fel, amikor a kir\u00e1ly f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait Somogyv\u00e1rr\u00f3i ide sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Az 1241-es tat\u00e1rd\u00fal\u00e1sban elpusztult, de \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1342 \u00e9s 1372 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1403-ban le\u00e9gett. 1443-ban f\u00f6ldreng\u00e9sben megrong\u00e1l\u00f3dtak tornyai. Az 1562-es ostromban szint\u00e9n jelent\u0151sen megs\u00e9r\u00fclt, ezut\u00e1n m\u00e1r nem \u00e9p\u00fclt \u00fajj\u00e1.","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}