exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Római katolikus püspöki palota

Palatul Episcopiei Romano-Catolice
Római katolikus püspöki palota
Palatul Episcopiei Romano-Catolice
Palatul Baroc - panoramio
Mister No, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Bulevardul Dacia 1-3.
Vármegye:
Bihar
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.0680183626, 21.9315244874
Google térkép:

Története

1762-ben alapította báró Patachich Ádám püspök (1759-1776), a nagyváradi római katolikus egyházmegye központjaként. 1777-ben fejezték be. A palotát és az egész barokk városnegyedet a 18. századi Európa egyik leghíresebb építésze, a bécsi Franz Anton Hillebrandt tervezte, aki számos ausztriai és magyarországi (Budavári Palota, pozsonyi vár átépítése) palota és nem utolsósorban a nagyváradi Kanonok-sor alkotója is. Johann Michael Neumann mérnök vezette a hatalmas építkezést. A palota késő osztrák barokk stílusban épült. 282 ablaka van, Három szintjén összesen 90 szoba és három díszterem található. Az épületet a híres bécsi Belvedere-kastély kicsinyített másának szánták, részben emiatt és részben egyéb vallási konfliktusok miatt Mária Terézia elítélte az alapítót. Patachich Ádám Nagyvárad püspöke volt 1759 és 1776 között, majd a Kalocsai érsekséghez került. A báró művelt humanista volt, a művészetek pártolója, aki leginkább kitűnő zenei ízléséről és zenészeiről vált ismertté: nála dolgozott Michael Haydn, a híres zeneszerző, Joseph Haydn öccse mint a püspöki zenekar karmestere. A püspök alkalmazásában állt még számos híres európai zeneszerző és hegedűművész, mint pl. Wenzel Pichl és Carl Ditters von Dittersdorf, akik 1765 és 1769 között működtek Nagyváradon zenei igazgatóként.

Végül, 1771-ben Mária Terézia magyar királynő a fiával József főherceg, trónörökössel ide látogatott, hogy megbékéljen azzal a létesítménnyel, amelynek létrejöttét eredetileg nem támogatta. 1773-ban a palota rejtélyes tűzeset nyomán leégett, de a következő kinevezett püspök az eredeti terveknek megfelelően azonnal helyreállíttatta.

1855-ben új szárnyat és bejáratot építettek hozzá grandiózus kettős lépcsősorral.

Az államosítás után 1971. január 17-én a püspöki palotát megyei múzeumként nyitották meg Körösvidéki Múzeum néven. A múzeum mintegy 400 000 műtárggyal rendelkezik, négy fő gyűjteményben csoportosítva: történelem és régészet, néprajz, természettudomány és képzőművészet. Híres a világszínvonalú újkőkorszaki és bronzkori gyűjteménye, de a múzeum ókori egyiptomi és görög tárgyakkal is büszkélkedhet. A néprajzi szekció talán a legnagyobb nyugat-erdélyi néprajzi kiállítás, óriási népviseleti gyűjteménnyel, paraszti használati tárgyakkal, edényekkel és festett húsvéti tojásokkal. 2004-ben 8 év küzdelem után a római katolikus egyház visszaszerezte az épületet. Megállapodás született a múzeum elköltöztetéséről.

2017-ben a magyar kormány 1,948 milliárd forinttal támogatta az épület felújítását. 2018-ban kezdődött a felújítás. Az épületben továbbra is kiállítások lesznek láthatók, az egykori szeminárium épületét vendégházként újítják meg.

{"item":"sight","set":{"sightId":1230,"townId":59,"active":2,"name_LO":"Palatul Episcopiei Romano-Catolice","address":"Bulevardul Dacia 1-3.","mapdata":"1|1794|842","gps_lat":"47.0680183626","gps_long":"21.9315244874","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-puspoki-palota-Nagyvarad-2375","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=172","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Baroc - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1b\/Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\/512px-Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota","note":"","history":"1762-ben alap\u00edtotta b\u00e1r\u00f3 Patachich \u00c1d\u00e1m p\u00fcsp\u00f6k (1759-1776), a nagyv\u00e1radi r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1zmegye k\u00f6zpontjak\u00e9nt. 1777-ben fejezt\u00e9k be. A palot\u00e1t \u00e9s az eg\u00e9sz barokk v\u00e1rosnegyedet a 18. sz\u00e1zadi Eur\u00f3pa egyik legh\u00edresebb \u00e9p\u00edt\u00e9sze, a b\u00e9csi Franz Anton Hillebrandt tervezte, aki sz\u00e1mos ausztriai \u00e9s magyarorsz\u00e1gi (Budav\u00e1ri Palota, pozsonyi v\u00e1r \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9se) palota \u00e9s nem utols\u00f3sorban a nagyv\u00e1radi Kanonok-sor alkot\u00f3ja is. Johann Michael Neumann m\u00e9rn\u00f6k vezette a hatalmas \u00e9p\u00edtkez\u00e9st. A palota k\u00e9s\u0151 osztr\u00e1k barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. 282 ablaka van, H\u00e1rom szintj\u00e9n \u00f6sszesen 90 szoba \u00e9s h\u00e1rom d\u00edszterem tal\u00e1lhat\u00f3. Az \u00e9p\u00fcletet a h\u00edres b\u00e9csi Belvedere-kast\u00e9ly kicsiny\u00edtett m\u00e1s\u00e1nak sz\u00e1nt\u00e1k, r\u00e9szben emiatt \u00e9s r\u00e9szben egy\u00e9b vall\u00e1si konfliktusok miatt M\u00e1ria Ter\u00e9zia el\u00edt\u00e9lte az alap\u00edt\u00f3t. Patachich \u00c1d\u00e1m Nagyv\u00e1rad p\u00fcsp\u00f6ke volt 1759 \u00e9s 1776 k\u00f6z\u00f6tt, majd a Kalocsai \u00e9rseks\u00e9ghez ker\u00fclt. A b\u00e1r\u00f3 m\u0171velt humanista volt, a m\u0171v\u00e9szetek p\u00e1rtol\u00f3ja, aki legink\u00e1bb kit\u0171n\u0151 zenei \u00edzl\u00e9s\u00e9r\u0151l \u00e9s zen\u00e9szeir\u0151l v\u00e1lt ismertt\u00e9: n\u00e1la dolgozott Michael Haydn, a h\u00edres zeneszerz\u0151, Joseph Haydn \u00f6ccse mint a p\u00fcsp\u00f6ki zenekar karmestere. A p\u00fcsp\u00f6k alkalmaz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt m\u00e9g sz\u00e1mos h\u00edres eur\u00f3pai zeneszerz\u0151 \u00e9s heged\u0171m\u0171v\u00e9sz, mint pl. Wenzel Pichl \u00e9s Carl Ditters von Dittersdorf, akik 1765 \u00e9s 1769 k\u00f6z\u00f6tt m\u0171k\u00f6dtek Nagyv\u00e1radon zenei igazgat\u00f3k\u00e9nt.@\nV\u00e9g\u00fcl, 1771-ben M\u00e1ria Ter\u00e9zia magyar kir\u00e1lyn\u0151 a fi\u00e1val J\u00f3zsef f\u0151herceg, tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6ssel ide l\u00e1togatott, hogy megb\u00e9k\u00e9ljen azzal a l\u00e9tes\u00edtm\u00e9nnyel, amelynek l\u00e9trej\u00f6tt\u00e9t eredetileg nem t\u00e1mogatta. 1773-ban a palota rejt\u00e9lyes t\u0171zeset nyom\u00e1n le\u00e9gett, de a k\u00f6vetkez\u0151 kinevezett p\u00fcsp\u00f6k az eredeti terveknek megfelel\u0151en azonnal helyre\u00e1ll\u00edttatta.@\n1855-ben \u00faj sz\u00e1rnyat \u00e9s bej\u00e1ratot \u00e9p\u00edtettek hozz\u00e1 grandi\u00f3zus kett\u0151s l\u00e9pcs\u0151sorral. @\nAz \u00e1llamos\u00edt\u00e1s ut\u00e1n 1971. janu\u00e1r 17-\u00e9n a p\u00fcsp\u00f6ki palot\u00e1t megyei m\u00fazeumk\u00e9nt nyitott\u00e1k meg K\u00f6r\u00f6svid\u00e9ki M\u00fazeum n\u00e9ven. A m\u00fazeum mintegy 400 000 m\u0171t\u00e1rggyal rendelkezik, n\u00e9gy f\u0151 gy\u0171jtem\u00e9nyben csoportos\u00edtva: t\u00f6rt\u00e9nelem \u00e9s r\u00e9g\u00e9szet, n\u00e9prajz, term\u00e9szettudom\u00e1ny \u00e9s k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szet. H\u00edres a vil\u00e1gsz\u00ednvonal\u00fa \u00fajk\u0151korszaki \u00e9s bronzkori gy\u0171jtem\u00e9nye, de a m\u00fazeum \u00f3kori egyiptomi \u00e9s g\u00f6r\u00f6g t\u00e1rgyakkal is b\u00fcszk\u00e9lkedhet. A n\u00e9prajzi szekci\u00f3 tal\u00e1n a legnagyobb nyugat-erd\u00e9lyi n\u00e9prajzi ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s, \u00f3ri\u00e1si n\u00e9pviseleti gy\u0171jtem\u00e9nnyel, paraszti haszn\u00e1lati t\u00e1rgyakkal, ed\u00e9nyekkel \u00e9s festett h\u00fasv\u00e9ti toj\u00e1sokkal.\n2004-ben 8 \u00e9v k\u00fczdelem ut\u00e1n a r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1z visszaszerezte az \u00e9p\u00fcletet. Meg\u00e1llapod\u00e1s sz\u00fcletett a m\u00fazeum elk\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9s\u00e9r\u0151l.@\n2017-ben a magyar korm\u00e1ny 1,948 milli\u00e1rd forinttal t\u00e1mogatta az \u00e9p\u00fclet fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1t. 2018-ban kezd\u0151d\u00f6tt a fel\u00faj\u00edt\u00e1s. Az \u00e9p\u00fcletben tov\u00e1bbra is ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sok lesznek l\u00e1that\u00f3k, az egykori szemin\u00e1rium \u00e9p\u00fclet\u00e9t vend\u00e9gh\u00e1zk\u00e9nt \u00faj\u00edtj\u00e1k meg. ","town":{"townId":59,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","seolink":"nagyvarad-oradea","oldcounty":26,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}