exploreCarpathia Erdély / Románia

Nagyvárad, Oradea

Nagyvárad
Melegferi at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Címer
Nagyvárad Címer

A város neve "kis várat" jelent, ami a Szent István idején itt állott várra utal. Névadója nyilván nem tudhatta előre, hogy később olyan nagy jelentőségre tesz szert, hogy még a "nagy" előtagot is megkapja. Aki kicsit is ismeri történetét, annak Váradról Szent László királyunk kell, hogy eszébe jusson, aki a 11. század végén ide költöztette a bihari püspökséget, és nekilátott székesegyháza építésének. Csak halála után készült el, de ezután itt helyezték végső nyughelyére. Miután 1192-ben szentté avatták, sírja zarándokhely lett. Várad hamarosan a Magyar Királyság második legfontosabb vallási és szellemi központja lett, ahol istenítéleteket is végeztek. A peres ügyek nagy részét ugyanakkor a felek még az előtt rendezték, hogy ténylegesen sor került volna a próbára. 1390-ben Mária és Zsigmond jelenlétében állították fel Szent László király aranyozott lovasszobrát a székesegyház elé, amelyet a Kolozsvári testvérek készítettek. Ez volt az első ős reneszánsz köztéri lovasszobor Európában. A székesegyház Európában harmadikként nyert búcsúengedélyt 1407-ben. Zsigmondot, aki nagyon szerette a várost, magát is itt helyeztette végső nyugalomra. A század közepére Vitéz János püspöknek köszönhetőleg a humanizmus egyik központjává vált. A 16. században új, erősebb várat építettek a török ellen, és az Erdélyi Fejedelemség legfontosabb, nyugati védőbástyájává vált. 1557-ben a székesegyház és a püspökség a reformáció áldozatává vált. 1660-ban a törökök 46 napi kemény ostrom árán foglalták el, és elpusztították a híres királyszobrokat. A török kiűzése után a 18. században újjáépítették a várat, és új barokk székesegyház és püspöki palota épült. A magyar szabadságharc idején a vár német helyőrsége a forradalom oldalára, és a városban működött a legnagyobb magyar hadi üzem. A 20. század fordulóján jelentős fejlődésen ment keresztül, a magyar kultúra egyik központja volt, és a szecessziós építészet alkotásai gazdagították a város arculatát. A történelme során végig magyar város csak az 1970-es évekre a betelepítések hatására vált román többségűvé.

Elnevezés
Magyar Nagyvárad
Román Oradea
Német Großwardein
Latin Varadinum
Elhelyezkedés
Vármegye Bihar
Ország Románia
Megye Bihor (Bihar)
Folyó Sebes-Körös
Tengerszint feletti magasság 142 m
GPS koordináták 47.056158, 21.929448
Google térkép Google
Lakosság
Lakosság 196e
Magyarok 23.07%
Lakosság 1910-ben
Lakosság 64169
Magyarok 91.04%
Németek 2.2%
Oláhok 5.62%
Története
Látnivalók
© OpenStreetMap contributors
895
Honfoglalás
Több...
895
A honfoglalás során a magyar törzsek szövetsége birtokba vette az akkor túlnyomó részt lakatlan Kárpát-medencét. A honfoglalásig a Kárpátok északnyugati részének gyér szláv lakossága morva uralom alatt élt egy pár évtizede az Avar Birodalom 9. század eleji összeomlása óta.
1000
Államalapítás
Több...
1000
I. István királlyá koronázásával létrejött a Magyar Királyság. Államvallássá tette a kereszténységet, megszervezte az egyházat, ennek keretében 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és 10 egyházmegyét hozott létre. Magyarországot megyékre osztotta, amik élén az ispán állt.
11. század
Kisebb méretű, nagyjából kör alakú földvára volt. Amikor László herceg lett a bihari dukátus ura, a földvár nyugati oldalán egy lakótornyot is emeltek. Neve a régi magyar várad (= kis vár) főnévből ered. A -d kicsinyítő képző volt. A nagy előtag Kisvárdától különbözteti meg.
1091. után
A kunok pusztító betörését követően a várban I. (Szent) László király Szűz Máriának szentelt monostort (prépostságot) alapított a mai vár helyén. László ide telepítette a bihari püspökséget, amelynek püspöke Könyves Kálmán herceg lett egészen megkoronázásáig.
11-12. század
A vár tovább épült: vizesárokkal vették körül, erősítették palánkfalait, később pedig kőfalat emeltek.
1095. július 29.
Meghalt I. László király, és Somogyváron temették el, mert még nem fejeződött be a Szűz Máriának szentelt váradi székesegyház építése. Háromhajós román kori bazilika volt 60 m hosszősággal és 25 m szélességgel.
1113 és 1140 között
I. László királyt végső nyughelyére helyezték a váradi székesegyházban.
1113
A zólyomi Benedek-rendi apátság oklevelében említették először civitas Waradiensis néven.
1130 körül
A premontrei rend először Magyarországon itt telepedett meg II. István idejében. Itt rendházat és templomot építettek, amelyben hiteles hely is működött. Itt temették el II. Istvánt.
1192
III. Béla pápai jóváhagyással szentté avatta I. László királyt, sírja zarándokhely lett. Várad hamarosan Székesfehérvár után a Magyar Királyság második legfontosabb vallási és szellemi központja lett. László sírja istenítéletek helye is volt (tüzesvaspróba, forróvíz-próba).
1208–1235 között
Itt keletkezett a Váradi Regestrum, magyar nyelvemlék. A dokumentum a Szent László sírja előtt elvégzett istenítéletek és a váradi székes káptalan elé tárt peres ügyek jegyzőkönyveit tartalmazza a 1208 és 1235 közötti periódusban. A legnagyobb részét Anianus (Ányos mester) írta. 43 vármegye 711 helynevét és 2500 személynevet tartalmaz.
1241-42
Tatárjárás
Több...
1241-42
A Mongol Birodalom hordái elözönlötték Magyarországot, és csaknem teljesen elpusztították. A lakosság fele-harmada elpusztult. A muhi csatában a mongolok is jelentős veszteségeket szenvedtek. Kivonulásuk után IV. Béla újjászervezte Magyarországot. Engedélyezte a kővárak építését a földesuraknak, mert azok sikeresen ellen tudtak állni a mongoloknak. A várak túlnyomó többsége ezután épült meg. Az elpusztult lakosság helyébe német, román és szláv telepesek érkeztek.
1241
A mongolok megostromolták, és nagy harc után április 15-én elfoglalták. Lerombolták, és a lakosságot részben lemészárolták, részben elhurcolták. Rogerius kanonok megszökve a fogságból a történetét a Carmen Miserabile (Siralmas ének) című művében örökítette meg. Csodával határos módon megmaradt a Váradi Regestrum 389 pert tartalmazó jegyzőkönyve az 1208-1233 évekből.
1241 után
A tatárjárás után, Báthori András püspöksége előtt vagy alatt templom épült, melynek maradványait a vár alatt tárták fel. A várost és a szent helyeket újjáépítették, és szokássá vált, hogy a magyar királyok koronázásuk után elzarándokoltak Szent László sírjához, és több király is ide temetkezett.
1301
Az Árpád-ház kihalása
Több...
1301
Kihalt az Árpád-ház III. András király halálával. Magyarországot oligarchák uralták, leghatalmasabb köztük Csák Máté volt, akiknek legfőbb szövetségesei az Abák voltak. A trónkövetelők közül a pápa által is támogatott Károly Róbert (1308-1342) emelkedett ki, akinek évtizedekig tartott az oligarchák hatalmának megtörése.
1329–1345
Báthory András püspök gótikus stílusban építette át a székesegyházat.
1360-1365
Kolozsvári Márton és György elkészítették Szent István, Szent Imre és Szent László egész alakos szobrait Futaki Demeter püspök megrendelésére, amelyeket a székesegyház bejárata közelében állítottak fel.
1390. május 20.
A királyi pár: Mária és Zsigmond jelenlétében állították fel Szent László király aranyozott lovasszobrát a székesegyház elé, amelyet a Kolozsvári testvérek készítettek, Czudar János váradi püspök megrendelésére. Ez volt az első ős reneszánsz köztéri lovasszobor Európában. 1660-ban a törökök pusztították el a többi királyszoborral együtt. A testvérpár váradi műhelyének utolsó ismert műve Szent László ereklyetartó mellszobra (hermája) volt, mely a szent király koponyacsontjának darabját rejti magában.
1407
A pápa Zsigmond király közbenjárására búcsúengedélyt adott a székesegyháznak, amellyel akkor még csak a velencei Szent Márk-bazilika és az assisi Santa Maria Portiuncula templom rendelkezett. Ekkor jelentősen megnőtt a zarándokok száma.
1437
Zsigmond királyt, aki nagyon szerette a várost, a székesegyház kriptákába temették első felesége, Mária királyné mellé.
15. század közepe
A humanizmus térhódításával a váradi iskola magas színvonalat ért el. Több magas rangú egyházi személy tanult itt.
1445 és 1465 között
Itt volt püspök Zrednai Vitéz János, a reneszánsz műveltség legnagyobb képviselője, akit Hunyadi János juttatott e pozícióba. Ez idő alatt emelte V. Miklós pápa a székesegyházat bazilica maior rangra. A városban a püspök díszes palotákat, házakat építtetett.
1456
Nándorfehérvári diadal
Több...
1456
Hunyadi János vezetésévek a magyar sereg döntő győzelmet aratott a Konstantinápolyt is elfoglaló II. Mehmed szultán Nándorfehérvárt ostromló, két-háromszoros túlerőben lévő seregén. Hunyadi János a diadal után pestisben hunyt el.
1464
Vitéz János csillagvizsgálót állított fel Váradon. Georg Pauerbach bécsi csillagász e csillagvizsgálóra helyezte a kezdő délkört, és a híres Váradi Táblákban (Tabula Varadiensis) innen számította a nap- és holdfogyatkozásokat. Művét halála után 1464-ben publikálták.
1474. év eleje
Míg Mátyás király serege Morvaországban tartózkodott, Ali szendrői bég a Dunán átkelve febr. 27-én Váradra tört. Végül kétnapi eredménytelen ostrom után a várost kifosztotta és felgyújtatta, majd elvonult. Távozása után Filipecz János püspök azonnal megkezdte a vár helyreállítását, valamint új és erős falakat, tornyokat építtetett.
1514
A parasztsereg Lőrinc pap vezetésével felgyújtotta a várost, és ostrom alá vette a várat, amit Pöstyén Gergely kapitány védett. A Tomori Pál fogarasi kapitány vezette nemesi hadak közeledtére azonban félbehagyták az ostromot, és Bihar felé elvonultak.
1526
Mohácsi csata és az ország két részre szakadása
Több...
1526
A franciák felbujtására I Szulejmán szultán hadat indított Bécs ellen. Az osztrák herceg, I. Ferdinánd, II. Lajos magyar király sógora volt. Az Oszmán Birodalom serege Mohácsnál vereséget mért a magyar seregre, II. Lajos király is életét vesztette. A bárók egy része a Habsburg V. Károly császár öccsét, Ferdinándot, a köznemesség viszont a leghatalmasabb magyar bárót, Szapolyai Jánost (I. János) választotta királlyá. Az ország kettészakadt, és évtizedekig tartó harc kezdődött a hatalomért.
1534
Szapolyai János Fráter Györgyöt nevezte ki váradi püspöknek. Ettől kezdve Szapolyai országrészének Várad lett a fővárosa.
1538. február 24.
Itt kötött békét I. Ferdinánd és Szapolyai János, amelyben elismerték egymást legitim uralkodónak (váradi béke).
1541
Buda eleste és az ország három részre szakadása
Több...
1541
A törökök elfoglalták Magyarország fővárosát, Budát. Az ország középső része 150 évre török uralom alá került, az ország így három részre szakadt.
1541. után
A várat Fráter György váradi püspök – tartva a Budát elfoglaló törökök támadásától – jelentősen megerősítette, Ny-i oldalán új védőfalat, a kaputól Ny-ra pedig egy toronybástyát épített.
1551
A gyermek János Zsigmond gyámja, Fráter György Castaldo császári seregével rákényszerítette Izabella királynét, hogy adja át az országát (a keleti magyar királyságot) Ferdinándnak. Izabella Lengyelországba távozott gyermekével, a trónörökössel. Ezután a törökök büntető hadjáratot indítottak Magyarország ellen.
1556
A Habsburg uralommal elégedetlen erdélyi rendek visszahívták Izabella királynőt a trónra, amihez a szultán is hozzájárult. Visszatérve visszavette a hatalmat kelet-magyarország felett.
1557. június 13.
Az Izabella pártján álló Varkoch Tamás az erdélyi hadakkal 9 hónapnyi ostrom után bevette. Ennek során a város és a vár csaknem teljesen elpusztult. Lefoglalta a káptalan minden birtokát, ami a reformáció győzelmét is jelentette. Megszűnt a váradi püspökség.
1565
Nyomdát létesítettek. Itt kezdték meg a Váradi Biblia nyomtatását 1657-ben.
1569-1570
Megkezdődött az erődítmény helyreállítása. A várható török támadás miatt egy új és erősebb vár megépítése vált szükségessé, melynek munkálatait Báthory István főkapitány kezdte, akit 1571-ben fejedelemmé is választottak. A vár két részből állt: a szabálytalan kör alaprajzú középkori várból – amely magában foglalta a székesegyházat is – és a köré épített szabályos ötszög alakú, olaszbástyás várból.
1570
Az Erdélyi Fejedelemség megalapítása
Több...
1570
János Zsigmond (II. János), Szapolyai János fia lemondott a magyar királyi címről Habsburg Miksa javára, a továbbiakban a fejedelmi címet viselte. Ezzel hivatalosan létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amely Magyarország Habsburgok által nem uralt keleti fele volt, és egyben az Oszmán Birodalom hűbérese.
1570-1595 között
Felépült az olasz hadmérnökök által tervezett, széles és mély vizesárokkal körülvett külső vár öt hatalmas, új-olasz rendszerű bástyával (fülesbástyával), az egyik bástyája földbástya volt. Ennek újjáépítése Bethlen Gábor nevéhez fűződik. Várad az Erdélyi Fejedelemség legfontosabb végvára lett, főkapitánya a fejedelem után a második ember volt. Számos főkapitányából lett fejedelem, mint például Bocskai István vagy II. Rákóczi György.
1580
Báthory Kristóf fejedelem kiváltságlevelében nemesi rangra emelte a város polgárait.
1591-1606
Tizenöt éves háború
Több...
1591-1606
Az Oszmán Birodalom támadást intézett a Habsburg Birodalom ellen, a harc Magyarország területén zajlott. 1596-ban Mezőkeresztesnél a törökök legyőzték a Habsburgok és az Erdélyi Fejedelemség egyesített seregét, de a diadal nem volt elsöprő.
1594
Báthory Zsigmond lemondott a fejedelmi címről a császár javára, majd visszavette azt. De időközben a város hűséget esküdött Rudolf királynak, aki seregével birtokba is vette azt.
1598. szeptember 29.
Alig készült el a külső védőfal, amikor Omer pasa mintegy 50000 tatár harcossal körülvette a várat, melyet Királyi György kapitány és Nyáry Pál ezredes védelmezett alig 2000 emberrel. A török azonban alig egy hónapnyi eredménytelen ostrom után, nov. 3-án Szolnok felé elvonult.
1604-1606
Bocskai-felkelés
Több...
1604-1606
1601-ben a háborúban tönkrement Erdélyi Fejedelemségben a császáriak Basta vezetésével rémuralmat vezettek be. A terror, a zsoldosok garázdálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt elégedetlen nemesség és városi polgárság élére Bocskai István állt, amiért a császár meg akarta fosztani birtokaitól. Bocskai maga mellé állította a hajdú harcosokat is. Hamarosan elfoglalta az egész Magyarország törökök által el nem foglalt részét, és 1605-ben a törököktől kapott koronával Magyarország királyává koronázták.
1604-1606
Bocskai István két éven keresztül ostromolta, a kiéheztetett védők végül feladták.
1606. június 23.
Bécsi béke
Több...
1606. június 23.
Bocskai István megállapodott Rudolf császárral, mely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta. Bocskai még ebben az évben betegségben elhunyt, utódaira Magyarország Erdélyből kiindulva megvalósítandó egyesítésének ideáját hagyta.
1606
A bécsi béke végleg az Erdélyi Fejedelemséghez csatolta Nagyváradot.
1613. október 27.
A közelben ölték meg Báthory Gábor erdélyi fejedelmet.
1613-1618
Rhédey Ferenc kapitány alatt felújították a védműveket és a Bethlen-bástyát. Bethlen Gábor fejedelem jelentős erődítési munkálatokat végeztetett rajta. Bethlen halála után I. Rákóczi György folytatta az építkezéseket. Ekkor javították ki az 1598. évi támadás rombolásait a Csonka- és a Királyfia bástyánál. A középkori székesegyházat lebontották, helyette egy új templom építését határozták el.
1618-1648 között
A belső vár ötszögletes, ötbástyás alaprajzú lett, a külső vár alakja nagyjából változatlan maradt.
1619
Bethlen Gábor fejedelem a középkori épületek helyén reneszánsz palotát kezdett építtetni, ami csak 1650 körül készült el Rákóczi György fejedelemsége idején. Ez volt Közép-Kelet Európa legnagyobb reneszánsz palotája. Később kaszárnyává építették át.
1619
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1619
A harmincéves háború (1618-1648) elején a Habsburgok ellen lázadó cseh-morva-osztrák rendek szövetségeseként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hadba indult. Az egész Magyar Királyság csatlakozott hozzá, egyedül Pozsony osztrák védőit kellett kardélre hánynia. Szövetségeseivel ostrom alá vette Bécset. Homonnai Drugeth György azonban lengyel zsoldosokkal a hátországára támadt, így kénytelen volt az ostromot feladni. 1620. augusztus 25-én a Besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, a török hűbéreseként. A csehek 1620. november 8-ai fehérhegyi veresége után is folytatta a harcot, de a döntő győzelem reménye híján megegyezésre kényszerült II. Ferdinánd császárral.
1621. december 31.
Nikolsburgi béke
Több...
1621. december 31.
A békefeltételek biztosították a magyar rendi jogokat, és később a vallásszabadság biztosításával egészítették ki. Bethlen Gábor lemondott királyi címéről, cserébe megakapta élete végéig a 7 felső-tiszai vármegyét (Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abaúj), saját birtokul egyéb magyarországi birtokokat, valamint a birodalmi hercegi címet Oppeln-Ratibor sziléziai hercegségekkel. Bethlen 1623-ban és 1626-ban is hadba indult a Habsburgok ellen, de előnyösebb feltételeket nem tudott kialkudni.
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem hadjárata a harmincéves háborúban
Több...
1644-1645
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem a harmincéves háborúban szövetségre lépett a svédekkel és a franciákkal és hadba vonult a Habsburgok ellen. 1645. július 18-án serege egyesült Torstenson svéd hadával Brünn (Morvaország) alatt. A kiváló erdélyi tüzérség lőni kezdte a város falát. Rákóczi azonban, miután értesült arról, hogy a török büntető hadjáratra készül Erdély ellen, amiért ő a törökök tiltása ellenére indult hadba III. Ferdinánd Habsburg császár ellen, kénytelen volt feladni a hadjárat folytatását.
1645. december 16.
Linzi béke
Több...
1645. december 16.
Megerősítette a protestánsok szabad vallásgyakorlását és a jobbágyokra is kiterjesztette. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem megkapta a Bethlen Gábor fejedelem birtokában volt hét vármegyét (Abauj, Zemplén, Borsod, Bereg, Ugocsa, Szabolcs, Szatmár) haláláig, Szabolcs és Szatmár vármegyét fiai is örökölhették. Ezen kívül a Rákóczi család birtokai is jelentősen gyarapodtak.
1657
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem X. Károly Gusztáv svéd királlyal szövetkezve hadjáratot indított Lengyelország ellen. A célja a lengyel korona megszerzése volt annak érdekében, hogy egyesítse a lengyel, magyar és román erőket a török ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. Rákóczi György Krakkót, majd Varsót is elfoglalta. Ezután a svéd király magára hagyta. A bosszúálló lengyelek betörtek Észak-Erdélybe, felégették a védtelen falvakat, templomokat, kastélyokat romboltak le. Hamarosan török és tatár hadak bosszúhadjárata súlytott le Erdélyre, mivel a fejedelem a szultán tiltása ellenére indította el lengyel hadjáratát.
1658
A tatárok végigdúlták Erdélyt és Köprülü Mehmed török nagyvezír elfoglalta Jenő várát. Az erdélyi rendek Barcsay Ákost küldték a nagyvezérhez, hogy az könyörüljön meg rajtuk. A nagyvezér cserébe az éves adó 15 ezer forintról 40 ezer forintra emelését és Lugos és Karánsebes átengedését szabta feltételül. A követek elfogadták a feltételeket, és Barcsay Ákos szeptember 14-én fejedelmi kinevezést kapott. Ez volt az ára annak, hogy a törökök kivonuljanak Erdélyből.
1659
II. Rákóczi György visszatért Erdélybe és Szebenbe szorította Barcsay Ákost és ostrom alá vette.
1660. május 22.
A szászfenesi csatában Szejdi Ahmed budai pasa legyőzte I. Rákóczi Györgyöt. A fejedelem halálos sebet kapott, majd június 7-én elhunyt. A tatár hadak másodszor is végigdúlták Erdélyt.
1660. július 13.
Ali temesvári pasa és Szejdi Ahmed budai pasa egyesített serege vette ostrom alá és augusztus 28-án elfoglalta. A 850 védő 46 napig ált ellen a 60.000 töröknek. Balogh Máté várkapitány – miután 850 fős helyőrsége az ostrom során 330 emberre fogyatkozott, a falak részben leomlottak, és az élelem is elfogyott – feladta az erődítményt. A református kollégium Debrecenbe menekült át, ahol ma is működik. A törökök elpusztították a híres királyszobrokat.
1660 november
I. Rákóczi György egykori parancsnoka, Kemény János Örményesnél legyőzte a Barcsay Ákos fejedelem testvére, Gáspár vezette seregét, aki elesett a csatában. Ezután december 31-én Barcsay Ákos lemondott a fejedelemségről. 1661-ben Kemény János elfogatta és meggyilkoltatta Barcsay Ákost.
1661
Ali pasa bevonult Erdélybe, miután az április 23-ai besztercei országgyűlés kimondta Erdély elszakadását a Portától és I. Lipót védelme alá helyezte magát. Szeptember 14-én Ali pasa Marosvásárhelyen az országgyűléssel fejedelemmé választatta Apafi Mihályt.
1662. január 23.
A leváltott Kemény János fejedelmet, miután a császáriak cserben hagyták, Nagyszőlősnél (Segesvár mellett) a törökök legyőzték, ahol el is esett.
1664
Rákóczi László megkísérelte Várad felszabadítását, de az ostrom közben halálos sebet kapott, így serege elvonult.
1683
Török vereség Bécs alatt és a Szent Liga megalakulása
Több...
1683
A Bécset ostromló török seregre vereséget mért a Habsburg Birodalom és a Lengyel Királyság egyesített serege. I. Lipót császár békét akart kötni a törökökkel, de azt IV. Mehmed szultán elutasította. 1684-ben XI. Ince pápa unszolására létrejött a Szent Liga, azaz a Lengyel Királyság, a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és a Pápai állam szövetsége a török Magyarországról való kiűzésére. A törökökkel szövetséges Thököly Imre fokozatosan kiszorult Észak-Magyarországról.
1685. október 15.
Itt fogatta el a váradi pasa Thökölyt, akinek ezzel maradék tekintélye is elveszett, 1686. február 1-jén már hiába fogadta nagy pompával a pasa.
1686
Buda visszafoglalása és Magyarország felszabadítása
Több...
1686
A Szent Liga serege visszafoglalta Budát a törököktől. 1687-ben a császári sereg megszállta az Erdélyi Fejedelemséget. 1699-re (karlócai béke) a Temesköz kivételével egész Magyarország és Horvátország felszabadult az Oszmán Birodalom alól. A felszabadítást hátráltatta, hogy a franciák 1688-ban megszegték a békére tett ígéretüket, és a Habsburg Birodalomra támadtak. A Temesköz csak 1718-ban a pozsareváci békében tért vissza Magyarországhoz. A több mint 150 évig tartó folyamatos háború a török megszállók és a Habsburg önkényuralom ellen azonban a magyar lakosságot, amely az előtt az ország lakosságának 80%-át tette ki, nagy területeken pusztította ki és helyükre románok, szerbek és más szláv telepesek illetve németek költöztek. Ezen idegen népek betelepítését a Habsburgok is előnyben részesítették a "rebellis" magyarokkal szemben.
1689
Bádeni Lajos őrgróf ostromolta eredménytelenül.
1690
Erdély egyesülése a Magyar Királysággal és autonómiája
Több...
1690
Az I. Lipót császár által kiadott Diploma Leopoldinum szerint Erdély újra a Magyar Királyság része lett és érvényben maradt a magyar jog is. A magyar, székely és szász nemzet a belügyeit önállóan igazgatta, és a vallásszabadság is megmaradt. Erdély Habsburg Birodalomba való beolvasztását az akadályozta meg, hogy 1690-ben török segítséggel Thököly Imrét átmenetileg erdélyi fejedelemmé választották.
1692. május - június 6.
Donath Heissler császári lovassági tábornok szabadította fel a várost a töröktől ostrom után. A város és a vár romokban hevert. A császári katonaság Váradot magának foglalta le, és Ernst von Borgsdorf tervei alapján megkezdte a sérült falak, erődítmények, épületek kijavítását, ami azonban az állandó pénzhiány miatt csak lassan haladt.
1703-1711
Rákóczi-szabadságharc
Több...
1703-1711
A török kiűzése után a Habsburgok Magyarországot újonnan meghódított tartományként kezelték, és nem tartották tiszteletben az alkotmányos jogokat. A jobbágyság a háború szenvedései és a súlyos terhek miatt fellázadt a Habsburg uralkodó ellen, II. Rákóczi Ferencet hívták meg vezetőjüknek, aki XIV. Lajos francia király által ígért segítségben bízva elvállalta. Rákóczi maga mellé állította a nemességet is, így csakhamar az ország nagy része irányítása alá került. A felkelőket kurucoknak hívták. 1704-ban a franciák és bajorok vereséget szenvedtek a höchstadti csatában, ami megfosztotta a magyarokat a nemzetközi szövetségesiektől. A ruszin, szlovák és román parasztok és a szepességi szászok a szabadságharcot támogatták, de pénz hiányában erős reguláris sereget Rákóczi nem tudott kiállítani, és a délvidéki szerbek és az erdélyi szászok is a Habsburgokat szolgálták. 1710-ben súlyos pestisjárvány is sújtotta Magyarországot. Rákóczi Nagy Páter orosz cárral próbált eredménytelenül szövetséget kötni. Távollétében tudta nélkül főparancsnoka, Károlyi Sándor elfogadta József császár békeajánlatát. A szatmári béke formálisan visszaállította a magyar alkotmányt és a vallásszabadságot, valamint amnesztiát biztosított, a jobbágyság terhein azonban nem enyhített. Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, száműzetésbe vonult. A törökországi Rodostóban halt meg.
1703-1711
A szabadságharc idején a kurucok hétéves ostromzárral sem tudták elfoglalni a várat, mert a lakosság végig kitartott a császár mellett.
1714
A lakosságot kitelepítették a vár előterétől 500 méterre nyugatra, így jött létre Várad-Újváros.
18. század
A várban csupán kisebb helyőrség állomásozott, a császáriak különös figyelemmel kezelték az erődítményt és javítási-újjáépítési munkálatokat is végeztek rajta 1725-ben, 1754-55, majd az 1775-77-es években; ez utóbbi építkezések nyomán alakult ki a vár ma is látható képe.
1717
Csáky Imre püspök építeni kezdte a mai Szent László templomot új székesegyház céljából.
1752 és 1779 között
Új székesegyház épült Forgách Pál püspök kezdeményezésére, és a város számos barokk épülettel gazdagodott (színház, palota, a Hold templom).
1762
Új püspöki palotát kezdtek építeni
1777
Mária Terézia megalapította a görögkatolikus püspökséget. A Szent Miklós székesegyházuk 1800 és 1810 között épült fel.
1780
Királyi Jogakadémia nyílt. A magas kultúra hatására Samuil Vulcan püspök cirill helyett a latin betűket kezdte használni, ami kiszabadította a román egyházat a bizánci szláv-görög hatáskörből.
1783
II. József a várat kaszárnyává nyilvánította.
1784
Az ortodox egyház felépítette a Hold-templomot.
1806
Megnyílt a Biharmegyei Közkórház
1836
Óriási tűzvész pusztította a várost.
1848
Az 1714-ben létrejött Várad-Újváros egyesült a Körös jobb partján álló, egykor vallonok lakta Olaszival.
1848-1849
Magyar forradalom és szabadságharc
Több...
1848-1849
1848. február 22-én kitört párizsi forradalom hírére a magyar liberális ellenzék Kossuth Lajos vezetésével jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt követelt. A március 15-én Pesten kitört forradalom 12 pontban fogalmazta meg követeléseit, a fentiek mellett sajtószabadságot, törvény előtti egyenlőséget és uniót követelt Erdéllyel. Batthyány Lajos vezetésével megalakult a magyar kormány és április 11-én V. Ferdinánd szentesítette a reformtörvényeket. Augusztus 31-én a császár már a törvények visszavonását követelte katonai támadással fenyegetve, szeptemberben pedig Jellasics horvát bánt Magyarországra uszította, aki azonban szeptember 29-én a pákozdi csatában vereséget szenvedett a magyaroktól. A Habsburgok a nemzetiségeket a magyarok ellen uszították, egyedül a ruszinok és a szlovének tartottak ki. Nyílt szabadságharc kezdődött és 1849. tavaszán Görgei Artúr vezetésével csaknem egész Magyarország felszabadult. Ferenc József császár 2019. május 1-én I. Miklós orosz cár segítségét kérte, aki 200.000 fős inváziós sereget küldött Magyarországra, a hatalmas túlerővel szemben ellehetetlenült ellenállás miatt 1849. augusztus 13-án Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert az oroszok előtt. Véres megtorlás következett, 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon Pesten sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. A Habsburgok teljes önkényuralmat vezettek be Magyarországon, de nem teljesítették a magyarokat eláruló nemzetiségeknek tett ígéreteiket sem.
1848
A szabadságharc idején fontos szerepet játszott, mivel itt volt a legnagyobb magyar hadi üzem.
1848/49
A szabadságharc alatt a vár Glasser tábornok által vezetett császári helyőrsége átállt a forradalmárok oldalára. Stratégiai fekvésének köszönhetően 1849-ben az ország egyik legfontosabb katonai központja lett.
1850
Várad-Újváros, Várad-Olaszi, Várad-Velence és Várad-Váralja közös közigazgatásba szerveződött.
1857. május 16.
Ferenc József császár rendeletével végleg megszüntette a vár hadászati jellegét. Mindazonáltal továbbra is hadkiegészítő jellegű maradt, 1883-87-ben javításokat is eszközöltek rajta. A két világháború között a vár egy csendőriskola székhelye.
1858
Püspökladány felől vasúti összeköttetést kapott. Az ipari fejlődés fellendült.
1860
Nagyváradhoz csatolták a Körös bal partján fekvő Várad-Velencét, ami eredetileg velencei olaszok települése volt.
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása
Több...
1867
Kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia megalakulása. A Habsburg Birodalmat az olasz és német egység megvalósítása során elszenvedett vereségei meggyengítették. A magyarok a 48-as törvényekhez akartak visszatérni, de erre nem volt meg az erejük. Ferenc József császár és a Deák Ferenc vezette magyar ellenzék megegyezett a Birodalom átalakításáról és az abszolutizmus felszámolásáról. Magyarország belügyeiben önállóságot kapott, saját kormánnyal és parlamenttel, ami elengedhetetlen volt a gazdaság és kultúra fejlődésének beindulásához. A külügy és a hadügy, valamint az ezek finanszírozásához szükséges pénzügyek azonban a Habsburgok kezében maradtak, és azok nagyhatalmi törekvéseit szolgálták. A többség Magyarország függetlenségét akarta, de a politikai hatalomból ki voltak zárva.
1872
Várad régen közigazgatásilag négy városból állt: Várad-Újváros, Várad-Olaszi, Várad-Váralja és Várad-Velence. Az 1872-ben létrejött korszerű közigazgatási rendszer egyesítette formálisan, jogilag a várost.
1873
Az utcákon gázlámpákkal világítottak.
1895
Felépült a múzeum épülete.
20. század eleje
A magyar kulturális élet egyik legjelentősebb központja volt, Ady Endre költő „Pece-parti Párizsnak” nevezte.
1906
Bevezették az elektromos közvilágítást.
1914-1918
Első világháború
Több...
1914-1918
Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a Központi Hatalmak oldalán vett részt a háborúban.
1916
Románia augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának és támadást indított Magyarország ellen ellen. Ez hatalmas menekült hullámot indított el Erdélyből, mivel a lakosság félt az 1848-49-es román etnikai tisztogatások megismétlődésétől. Az osztrák-magyar és német erők október közepére kiszorították a megszállókat az országból és december 6-án elfoglalták Bukarestet. Románia megadta magát és 1918. május 7-én különbékét kötött a központi hatalmakkal.
1918
November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia aláírta a fegyverszünetet. Románia ezután november 10-én hadat üzent Németországnak, mindössze egy nappal az előtt, hogy a németek aláírták volna a fegyverszünetet Compiègne mellett. Ezután a románok támadást indítottak az ellen a Magyarország ellen, amely már korábban feltétel nélkül beszüntette a harcot az Antant követelésére. Az Antant csak utólag ismerte el Romániát a győztesek között.
1918. november - 1919. január
Magyarország cseh, román és szerb megszállása
Több...
1918. november - 1919. január
Magyarországon a szabadkőműves felforgatás az Antant-barát Károlyi Mihályt juttatta hatalomra. Az új kormány naiv módon bízva az Antant hatalmakban, azok minden követelését teljesítette, és feloszlatta a hadsereget. Francia és olasz vezénylettel cseh, román és szerb csapatok szállták meg Magyarország jelentős részét, ahol azonnal megkezdték a hatalomátvételt. Kirúgták a magyar vasúti dolgozókat, hivatalnokokat, tanárokat, betiltották a magyar nyelv használatát és a magyar oktatást, igyekeztek eltüntetni a magyar emlékeket. Több százezer magyart üldöztek el szülőföldjéről, a megmaradók erőszakos beolvasztását pedig megkezdték.
1918-tól
1922-ig 197.000 magyar kényszerült elhagyni a román megszállás alá került országrészt. 1939-ig további 169.000 magyar hagyta el Erdélyt, főleg arisztokraták, értelmiségiek, és jelentős számban földművesek is. Nagyobb részük Magyarországra költözött. A román megszállás előtt 1.662.000 magyar élt Erdélyben, a lakosság 32 százaléka.
1919. április 20.
A román hadsereg megszállta Nagyváradot.
1920. június 4.
Trianoni békediktátum
Több...
1920. június 4.
A béketárgyalásokra meg sem hívott Magyarországgal aláíratták a békefeltételeket, melyek szerint Magyarország elvesztette ezeréves törzsterületeinek kétharmadát, a magyar lakosság egyharmada idegen uralom alá került. A nemzeti elvre hivatkozva még az egykori Magyarországnál is vegyesebb összetételű és rosszabb etnikai arányú országokat hoztak létre, úgy mint Csehszlovákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát). Például míg a Csehszlovákiához csatolt területrész lakosságának mindössze 48%-a volt szlovák és 30%-a magyar, addig az egykori Magyarország lakosságának 54%-a volt magyar és 10,6%-a szlovák. A mai Szerbiához csatolt területrészen pedig a magyarság lélekszáma meghaladta a szerbét. A Romániának Magyarországból juttatott területrész nagyobb volt, mint Magyarország megmaradt területe, annak ellenére, hogy az egykori Magyarországon 10 millió magyar és kevesebb, mint 3 millió román élt. Míg korábban Magyarország rendelkezett a legliberálisabb nemzetiségi politikávak Európában, addig az utódállamok egyáltalán nem tisztelték az őslakos magyarság nemzetiségi és kulturális jogait, és erőszakos asszimilációba kezdtek. A trianoni diktátum tönkretette a régió szerves gazdasági egységét. Az első világháború előtt Magyarország dinamikusan fejlődő gazdasággal rendelkezett, amely fejlettebb volt, mint Spanyolországé. Az utódállamok 1920 után megalakították az úgynevezett "Kisantantot", Magyarországot gazdasági blokád alá vették, és szabotálták a nemzetközi színtéren.
1920
A románok a magyarok lakta város nevét Oradea Mare-ra változtatták, ami a magyar név tükörfordítása. A "dákorománok" kulturális felsőbbrendűségét bizonyítja, hogy még a város (oras) szavuk is a magyarból származik.
1940. augusztus 30.
Második bécsi döntés
Több...
1940. augusztus 30.
A Második Bécsi Döntés értelmében Magyarország 43 492 km2 magyar többségű területet kapott vissza Romániától (Észak-Erdély). Dél-Erdélyben további 400.000 magyar maradt román fennhatóság alatt.
1940. szeptember 6.
A magyar csapatok bevonultak Nagyváradra.
1944. szeptember 27.
A szovjet és román csapatok első behatolását a német és magyar csapatok sikeresen visszaszorították.
1944. október 12.
Szovjet csapatok szállták meg.
1945. után
A kommunista uralom évtizedeiben a román hatóságok mindent elkövettek annak érdekében, hogy a magyar múltra utaló emlékeket megsemmisítsék, meghamisítsák, illetve elrejtsék. Így lett majdnem az enyészet martalékává a vár is. A pusztulásra ítélt erőd elé magas tömbházakat emeltek, hogy az érdeklődők kíváncsi szeme elől elrejtsék. Ám pár évvel ezelőtt a város vezetése, részben uniós forrásokból teljesen felújíttatta a várat, így ma szinte eredeti pompájában várja látogatóit. A városba jelentős számban telepítettek be románokat, így az etnikai arányok teljesen megváltoztak.
1947
Párizsi békediktátum
Több...
1947
A Párizsi Békediktátum a Szovjet érdekeknek megfelelően nem ismerte el a bécsi döntésekkel megvalósított revíziókat, és semmibe véve a magyar többség akaratát, a visszacsatolt területeket újra átadta Csehszlovákiának, Romániának és Jugoszláviának, ahol súlyos atrocitásoknak, kitelepítéseknek és jogfosztásnak lettek kitéve. Ezen kívül három további, Pozsonytól délre fekvő falut szakított el Magyarországtól.
1947-52 között
A Securitate a belső várkastély északi szárnyában átmeneti hadifogolytábort működtetett.
1950-es évektől
Erdélybe Moldvából 800 ezer románt telepítettek be, de sokan érkeztek Havasalföldről is. A cél a városok elrománosítása, illetve a magyar etnikai tömbök fellazítása volt. Míg korábban csak néhány kisvárosban volt román többség, ezt mára sikerült megfordítaniuk.
2002
Erdély lakossága 7,2 millió fő volt, melyből 1,42 millió magyar (1910-ben 5,2 millióból 1,65 millió magyar volt). A románok aránya 53,78%-ról 74,69%-ra nőtt, a magyarok aránya 31,64%-ról 19,6%-ra csökkent, a németek aránya 10,75%-ról 1% alá esett.
Várak
Látnivalók
Mind
Templomok, vallási épületek
Középületek
Kulturális létesítmények
Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
Múzeumok és Galériák
Templomok, vallási épületek
Szent László római katolikus székesegyház
Cím Strada Șirul Canonicilor 2
GPS 47.0689555023, 21.9320935802
Eredeti funkció templom
Felekezet római katolikus
Mai funkció templom
Szent László római katolikus székesegyház

A templomot még Szent László alapította, és valószínűleg csak 1116-ban temették ide, a Nagyboldogasszonynak szentelt templomba. A tatár, a török pusztítás után földrengés érte, ekkor dőlt le két tornya. Bethlen Gábor uralkodása alatt végleg elpusztult. A mai templom tervét 1750-ben a híres osztrák tervező, Franz Anton Hillebrandt készítette. A Giovanni Battista Ricca vezette munkálatok 1752. május 1-jén kezdődtek el, mikor alapkövét Forgách Pál püspök (1747-1757) letette. Az olasz építész 1756-os halála a munkálatok leállítását eredményezte. Végül Domenico Lucchini vállalta el az építkezés folytatását. Ekkor kezdődtek a püspöki palota munkálatai is. Az építkezést 1779. december 8-án fejezték be, és 1780. június 25-én gróf Kollonits László püspök szentelte fel. Orgonája Mária Terézia adománya.

A legenda szerint Szent László a templomban van eltemetve. Nagy ünnepek alkalmával körmenetet tartanak Szent László hermájával, amelyik az ereklyét őrzi. Az ereklye Szent László koponyájának egy darabja, a herma pedig egy hatvan centiméter magas aranyozott ezüst mellszobor, amelyik híven követi Szent László arcvonásait.

A székesegyház Erdély és Románia legnagyobb barokk temploma. A központi hajó hossza 70 m, szélessége 30–40 m. Falait vaskói és carrarai márvány borítja. 1779-ben készült oltárképe Mária mennybevételét ábrázolja. Két oldalán Szent István és Szent Imre fa szobrai állnak. Két oldalsó hajója és két templomtornya van. 1991-ben II. János Pál pápa a templomot basilica minor rangra emelte. A székesegyház előtt látható Szent László szobra, mely eredetileg a főtéren állt, de az új román hatalom elől 1921-ben idekerült. Közel hozzá, látható egy másik kisebb méretű Szent László szobor is. 2000-ben a restaurálási munkák befejezése után került a talapzatra. A szobrot ugyanis 52 éven át a föld alatt rejtegették. Ez Nagyvárad legrégebbi barokk kőszobra.

A püspöki palota, a Kanonok-sor és a székesegyház együtt alkotják Nagyvárad barokk városrészét.

A középkori székesegyház maradványai a belső vár udvarának délkeleti részén, részben a palotaszárny alatt vannak, a felszínen nem láthatók. 1092-ben I. Szent László alapította a váradi püspökséget és kezdte építtetni a székesegyházat. Az 1110-es években szentelhették fel, amikor a király földi maradványait Somogyvárrói ide szállították. Az 1241-es tatárdúlásban elpusztult, de újjáépítették. 1342 és 1372 között építették át gótikus stílusban. 1403-ban leégett. 1443-ban földrengésben megrongálódtak tornyai. Az 1562-es ostromban szintén jelentősen megsérült, ezután már nem épült újjá.

Római katolikus püspöki palota
Palatul Episcopiei Romano-Catolice
Cím Bulevardul Dacia 1-3.
GPS 47.0680183626, 21.9315244874
Eredeti funkció püspöki/érseki palota
Felekezet római katolikus
Mai funkció püspöki/érseki palota
Római katolikus püspöki palota

1762-ben alapította báró Patachich Ádám püspök (1759-1776), a nagyváradi római katolikus egyházmegye központjaként. 1777-ben fejezték be. A palotát és az egész barokk városnegyedet a 18. századi Európa egyik leghíresebb építésze, a bécsi Franz Anton Hillebrandt tervezte, aki számos ausztriai és magyarországi (Budavári Palota, pozsonyi vár átépítése) palota és nem utolsósorban a nagyváradi Kanonok-sor alkotója is. Johann Michael Neumann mérnök vezette a hatalmas építkezést. A palota késő osztrák barokk stílusban épült. 282 ablaka van, Három szintjén összesen 90 szoba és három díszterem található. Az épületet a híres bécsi Belvedere-kastély kicsinyített másának szánták, részben emiatt és részben egyéb vallási konfliktusok miatt Mária Terézia elítélte az alapítót. Patachich Ádám Nagyvárad püspöke volt 1759 és 1776 között, majd a Kalocsai érsekséghez került. A báró művelt humanista volt, a művészetek pártolója, aki leginkább kitűnő zenei ízléséről és zenészeiről vált ismertté: nála dolgozott Michael Haydn, a híres zeneszerző, Joseph Haydn öccse mint a püspöki zenekar karmestere. A püspök alkalmazásában állt még számos híres európai zeneszerző és hegedűművész, mint pl. Wenzel Pichl és Carl Ditters von Dittersdorf, akik 1765 és 1769 között működtek Nagyváradon zenei igazgatóként.

Végül, 1771-ben Mária Terézia magyar királynő a fiával József főherceg, trónörökössel ide látogatott, hogy megbékéljen azzal a létesítménnyel, amelynek létrejöttét eredetileg nem támogatta. 1773-ban a palota rejtélyes tűzeset nyomán leégett, de a következő kinevezett püspök az eredeti terveknek megfelelően azonnal helyreállíttatta.

1855-ben új szárnyat és bejáratot építettek hozzá grandiózus kettős lépcsősorral.

Az államosítás után 1971. január 17-én a püspöki palotát megyei múzeumként nyitották meg Körösvidéki Múzeum néven. A múzeum mintegy 400 000 műtárggyal rendelkezik, négy fő gyűjteményben csoportosítva: történelem és régészet, néprajz, természettudomány és képzőművészet. Híres a világszínvonalú újkőkorszaki és bronzkori gyűjteménye, de a múzeum ókori egyiptomi és görög tárgyakkal is büszkélkedhet. A néprajzi szekció talán a legnagyobb nyugat-erdélyi néprajzi kiállítás, óriási népviseleti gyűjteménnyel, paraszti használati tárgyakkal, edényekkel és festett húsvéti tojásokkal. 2004-ben 8 év küzdelem után a római katolikus egyház visszaszerezte az épületet. Megállapodás született a múzeum elköltöztetéséről.

2017-ben a magyar kormány 1,948 milliárd forinttal támogatta az épület felújítását. 2018-ban kezdődött a felújítás. Az épületben továbbra is kiállítások lesznek láthatók, az egykori szeminárium épületét vendégházként újítják meg.

Palatul Baroc - panoramio
Mister No, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Középületek
Kulturális létesítmények
Egykori Szigligeti Színház
Teatrul Regina Maria
Cím 4- 6, Piața Regele Ferdinand I
GPS 47.0572440427, 21.9308464605
Eredeti funkció színház/opera
Mai funkció színház/opera
Egykori Szigligeti Színház

1899–1900-ban Ferdinand Fellner és Hermann Helmer osztrák műépítészek tervei alapján ifj. Rimanóczy Kálmán, Guttman József és Rendes Vilmos nagyváradi építészek építették. 1900. október 15-én nyílt meg Szigliget Színház néven. Előtte Szigligeti Ede mellszobra áll, Margó Ede alkotása, amelyet 1912-ben állítottak a színház elé. A szobrot 1923 nyarán a román hatóság a Schlauch-kertbe száműzte, helyére Mária román királyné szobrát állították, és csak 1940-ben került vissza eredeti helyére. 1948 őszén mint Nagyváradi Állami Magyar Színház kezdte el első évadát. 1955. november 26-tól román tagozat is működik az egykori magyar színház épületében. A háromszögű oromzatának főalakja Hunnia, a körülötte lévő alakok a zenét, az éneklést, a komédiát és a tragédiát személyesítik meg.

Az első magyar nyelvű színházi előadást a kolozsvári társulat tartotta a városban, 1798. augusztus 26-án a Fekete Sas vendéglő nagytermében Hunnius: A süketnéma című előadásával. Ez a dátum jelzi a váradi hivatásos színjátszás kezdetét. A 19. század második felében számos olyan ismert színész játszott a városban, mint Blaha Lujza, Ecsedi Kovács Gyula, Szentgyörgyi István, Újházi Ede. Jászai Mari 1897-ben a Rhédey-kertben játszotta el az Élektrát, s e szabadtéri előadás egyben az egész magyar színjátszás történetének kiemelkedő mozzanata lett.

Kereskedelem, ipar, vendéglátás
Városi infrastruktúra
Magánlakhelyek
Emlékművek
{"item":"town","set":{"mapcenter":{"lat":"47.0561580000","long":"21.9294480000"},"townlink":"nagyvarad-oradea","town":{"townId":59,"active":1,"name_HU":"Nagyv\u00e1rad","name_LO":"Oradea","name_GE":"Gro\u00dfwardein","name_LT":"Varadinum","seolink":"nagyvarad-oradea","listorder":2,"oldcounty":26,"country":4,"division":12,"altitude":"142","gps_lat":"47.0561580000","gps_long":"21.9294480000","population":196,"hungarian_2011":23.07,"population_1910":64169,"hungarian_1910":91.04,"german_1910":2.2,"slovak_1910":0,"romanian_1910":5.62,"rusin_1910":0,"serbian_1910":0,"croatian_1910":0,"slovenian_1910":0,"coatofarms":"","coatofarms_ref":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Melegferi at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0 \u003Chttp:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_k%C3%B6zpontja.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyv\u00e1rad k\u00f6zpontja\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3f\/Nagyv%C3%A1rad_k%C3%B6zpontja.JPG\/512px-Nagyv%C3%A1rad_k%C3%B6zpontja.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_k%C3%B6zpontja.JPG\u0022\u003EMelegferi at hu.wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","georegion":"K\u00f6r\u00f6s-vid\u00e9k, Alf\u00f6ld","river":"Sebes-K\u00f6r\u00f6s","description":"A v\u00e1ros neve \u0022kis v\u00e1rat\u0022 jelent, ami a Szent Istv\u00e1n idej\u00e9n itt \u00e1llott v\u00e1rra utal. N\u00e9vad\u00f3ja nyilv\u00e1n nem tudhatta el\u0151re, hogy k\u00e9s\u0151bb olyan nagy jelent\u0151s\u00e9gre tesz szert, hogy m\u00e9g a \u0022nagy\u0022 el\u0151tagot is megkapja. Aki kicsit is ismeri t\u00f6rt\u00e9net\u00e9t, annak V\u00e1radr\u00f3l Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1lyunk kell, hogy esz\u00e9be jusson, aki a 11. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n ide k\u00f6lt\u00f6ztette a bihari p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get, \u00e9s nekil\u00e1tott sz\u00e9kesegyh\u00e1za \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek. Csak hal\u00e1la ut\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt el, de ezut\u00e1n itt helyezt\u00e9k v\u00e9gs\u0151 nyughely\u00e9re. Miut\u00e1n 1192-ben szentt\u00e9 avatt\u00e1k, s\u00edrja zar\u00e1ndokhely lett. V\u00e1rad hamarosan a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g m\u00e1sodik legfontosabb vall\u00e1si \u00e9s szellemi k\u00f6zpontja lett, ahol isten\u00edt\u00e9leteket is v\u00e9geztek. A peres \u00fcgyek nagy r\u00e9sz\u00e9t ugyanakkor a felek m\u00e9g az el\u0151tt rendezt\u00e9k, hogy t\u00e9nylegesen sor ker\u00fclt volna a pr\u00f3b\u00e1ra. 1390-ben M\u00e1ria \u00e9s Zsigmond jelenl\u00e9t\u00e9ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly aranyozott lovasszobr\u00e1t a sz\u00e9kesegyh\u00e1z el\u00e9, amelyet a Kolozsv\u00e1ri testv\u00e9rek k\u00e9sz\u00edtettek. Ez volt az els\u0151 \u0151s renesz\u00e1nsz k\u00f6zt\u00e9ri lovasszobor Eur\u00f3p\u00e1ban. A sz\u00e9kesegyh\u00e1z Eur\u00f3p\u00e1ban harmadikk\u00e9nt nyert b\u00facs\u00faenged\u00e9lyt 1407-ben. Zsigmondot, aki nagyon szerette a v\u00e1rost, mag\u00e1t is itt helyeztette v\u00e9gs\u0151 nyugalomra. A sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9re Vit\u00e9z J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6knek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg a humanizmus egyik k\u00f6zpontj\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. A 16. sz\u00e1zadban \u00faj, er\u0151sebb v\u00e1rat \u00e9p\u00edtettek a t\u00f6r\u00f6k ellen, \u00e9s az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9g legfontosabb, nyugati v\u00e9d\u0151b\u00e1sty\u00e1j\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. 1557-ben a sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9s a p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g a reform\u00e1ci\u00f3 \u00e1ldozat\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. 1660-ban a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k 46 napi kem\u00e9ny ostrom \u00e1r\u00e1n foglalt\u00e1k el, \u00e9s elpuszt\u00edtott\u00e1k a h\u00edres kir\u00e1lyszobrokat. A t\u00f6r\u00f6k ki\u0171z\u00e9se ut\u00e1n a 18. sz\u00e1zadban \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k a v\u00e1rat, \u00e9s \u00faj barokk sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9s p\u00fcsp\u00f6ki palota \u00e9p\u00fclt. A magyar szabads\u00e1gharc idej\u00e9n a v\u00e1r n\u00e9met hely\u0151rs\u00e9ge a forradalom oldal\u00e1ra, \u00e9s a v\u00e1rosban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a legnagyobb magyar hadi \u00fczem. A 20. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n jelent\u0151s fejl\u0151d\u00e9sen ment kereszt\u00fcl, a magyar kult\u00fara egyik k\u00f6zpontja volt, \u00e9s a szecesszi\u00f3s \u00e9p\u00edt\u00e9szet alkot\u00e1sai gazdag\u00edtott\u00e1k a v\u00e1ros arculat\u00e1t. A t\u00f6rt\u00e9nelme sor\u00e1n v\u00e9gig magyar v\u00e1ros csak az 1970-es \u00e9vekre a betelep\u00edt\u00e9sek hat\u00e1s\u00e1ra v\u00e1lt rom\u00e1n t\u00f6bbs\u00e9g\u0171v\u00e9.","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@11. sz\u00e1zad|Kisebb m\u00e9ret\u0171, nagyj\u00e1b\u00f3l k\u00f6r alak\u00fa f\u00f6ldv\u00e1ra volt. Amikor L\u00e1szl\u00f3 herceg lett a bihari duk\u00e1tus ura, a f\u00f6ldv\u00e1r nyugati oldal\u00e1n egy lak\u00f3tornyot is emeltek. Neve a r\u00e9gi magyar v\u00e1rad (= kis v\u00e1r) f\u0151n\u00e9vb\u0151l ered. A -d kicsiny\u00edt\u0151 k\u00e9pz\u0151 volt. A nagy el\u0151tag Kisv\u00e1rd\u00e1t\u00f3l k\u00fcl\u00f6nb\u00f6zteti meg.@1091. ut\u00e1n|A kunok puszt\u00edt\u00f3 bet\u00f6r\u00e9s\u00e9t k\u00f6vet\u0151en a v\u00e1rban I. (Szent) L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak szentelt monostort (pr\u00e9posts\u00e1got) alap\u00edtott a mai v\u00e1r hely\u00e9n. L\u00e1szl\u00f3 ide telep\u00edtette a bihari p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get, amelynek p\u00fcsp\u00f6ke K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n herceg lett eg\u00e9szen megkoron\u00e1z\u00e1s\u00e1ig.@11-12. sz\u00e1zad|A v\u00e1r tov\u00e1bb \u00e9p\u00fclt: vizes\u00e1rokkal vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl, er\u0151s\u00edtett\u00e9k pal\u00e1nkfalait, k\u00e9s\u0151bb pedig k\u0151falat emeltek.@1095. j\u00falius 29.|Meghalt I. L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly, \u00e9s Somogyv\u00e1ron temett\u00e9k el, mert m\u00e9g nem fejez\u0151d\u00f6tt be a Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak szentelt v\u00e1radi sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9se. H\u00e1romhaj\u00f3s rom\u00e1n kori bazilika volt 60 m hossz\u0151s\u00e1ggal \u00e9s 25 m sz\u00e9less\u00e9ggel.@1113 \u00e9s 1140 k\u00f6z\u00f6tt|I. L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1lyt v\u00e9gs\u0151 nyughely\u00e9re helyezt\u00e9k a v\u00e1radi sz\u00e9kesegyh\u00e1zban.@1113|A z\u00f3lyomi Benedek-rendi ap\u00e1ts\u00e1g oklevel\u00e9ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r civitas Waradiensis n\u00e9ven.@1130 k\u00f6r\u00fcl|A premontrei rend el\u0151sz\u00f6r Magyarorsz\u00e1gon itt telepedett meg II. Istv\u00e1n idej\u00e9ben. Itt rendh\u00e1zat \u00e9s templomot \u00e9p\u00edtettek, amelyben hiteles hely is m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Itt temett\u00e9k el II. Istv\u00e1nt.@1192|III. B\u00e9la p\u00e1pai j\u00f3v\u00e1hagy\u00e1ssal szentt\u00e9 avatta I. L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1lyt, s\u00edrja zar\u00e1ndokhely lett. V\u00e1rad hamarosan Sz\u00e9kesfeh\u00e9rv\u00e1r ut\u00e1n a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g m\u00e1sodik legfontosabb vall\u00e1si \u00e9s szellemi k\u00f6zpontja lett. L\u00e1szl\u00f3 s\u00edrja isten\u00edt\u00e9letek helye is volt (t\u00fczesvaspr\u00f3ba, forr\u00f3v\u00edz-pr\u00f3ba).@1208\u20131235 k\u00f6z\u00f6tt|Itt keletkezett a V\u00e1radi Regestrum, magyar nyelveml\u00e9k. A dokumentum a Szent L\u00e1szl\u00f3 s\u00edrja el\u0151tt elv\u00e9gzett isten\u00edt\u00e9letek \u00e9s a v\u00e1radi sz\u00e9kes k\u00e1ptalan el\u00e9 t\u00e1rt peres \u00fcgyek jegyz\u0151k\u00f6nyveit tartalmazza a 1208 \u00e9s 1235 k\u00f6z\u00f6tti peri\u00f3dusban. A legnagyobb r\u00e9sz\u00e9t Anianus (\u00c1nyos mester) \u00edrta. 43 v\u00e1rmegye 711 helynev\u00e9t \u00e9s 2500 szem\u00e9lynevet tartalmaz.@#5|@1241|A mongolok megostromolt\u00e1k, \u00e9s nagy harc ut\u00e1n \u00e1prilis 15-\u00e9n elfoglalt\u00e1k. Lerombolt\u00e1k, \u00e9s a lakoss\u00e1got r\u00e9szben lem\u00e9sz\u00e1rolt\u00e1k, r\u00e9szben elhurcolt\u00e1k. Rogerius kanonok megsz\u00f6kve a fogs\u00e1gb\u00f3l a t\u00f6rt\u00e9net\u00e9t a Carmen Miserabile (Siralmas \u00e9nek) c\u00edm\u0171 m\u0171v\u00e9ben \u00f6r\u00f6k\u00edtette meg. Csod\u00e1val hat\u00e1ros m\u00f3don megmaradt a V\u00e1radi Regestrum 389 pert tartalmaz\u00f3 jegyz\u0151k\u00f6nyve az 1208-1233 \u00e9vekb\u0151l.@1241 ut\u00e1n|A tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n, B\u00e1thori Andr\u00e1s p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9ge el\u0151tt vagy alatt templom \u00e9p\u00fclt, melynek maradv\u00e1nyait a v\u00e1r alatt t\u00e1rt\u00e1k fel. A v\u00e1rost \u00e9s a szent helyeket \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k, \u00e9s szok\u00e1ss\u00e1 v\u00e1lt, hogy a magyar kir\u00e1lyok koron\u00e1z\u00e1suk ut\u00e1n elzar\u00e1ndokoltak Szent L\u00e1szl\u00f3 s\u00edrj\u00e1hoz, \u00e9s t\u00f6bb kir\u00e1ly is ide temetkezett.@#6|@1329\u20131345|B\u00e1thory Andr\u00e1s p\u00fcsp\u00f6k g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00edtette \u00e1t a sz\u00e9kesegyh\u00e1zat.@1360-1365|Kolozsv\u00e1ri M\u00e1rton \u00e9s Gy\u00f6rgy elk\u00e9sz\u00edtett\u00e9k Szent Istv\u00e1n, Szent Imre \u00e9s Szent L\u00e1szl\u00f3 eg\u00e9sz alakos szobrait Futaki Demeter p\u00fcsp\u00f6k megrendel\u00e9s\u00e9re, amelyeket a sz\u00e9kesegyh\u00e1z bej\u00e1rata k\u00f6zel\u00e9ben \u00e1ll\u00edtottak fel.@1390. m\u00e1jus 20.|A kir\u00e1lyi p\u00e1r: M\u00e1ria \u00e9s Zsigmond jelenl\u00e9t\u00e9ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly aranyozott lovasszobr\u00e1t a sz\u00e9kesegyh\u00e1z el\u00e9, amelyet a Kolozsv\u00e1ri testv\u00e9rek k\u00e9sz\u00edtettek, Czudar J\u00e1nos v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k megrendel\u00e9s\u00e9re. Ez volt az els\u0151 \u0151s renesz\u00e1nsz k\u00f6zt\u00e9ri lovasszobor Eur\u00f3p\u00e1ban. 1660-ban a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k puszt\u00edtott\u00e1k el a t\u00f6bbi kir\u00e1lyszoborral egy\u00fctt. A testv\u00e9rp\u00e1r v\u00e1radi m\u0171hely\u00e9nek utols\u00f3 ismert m\u0171ve Szent L\u00e1szl\u00f3 ereklyetart\u00f3 mellszobra (herm\u00e1ja) volt, mely a szent kir\u00e1ly koponyacsontj\u00e1nak darabj\u00e1t rejti mag\u00e1ban.@1407|A p\u00e1pa Zsigmond kir\u00e1ly k\u00f6zbenj\u00e1r\u00e1s\u00e1ra b\u00facs\u00faenged\u00e9lyt adott a sz\u00e9kesegyh\u00e1znak, amellyel akkor m\u00e9g csak a velencei Szent M\u00e1rk-bazilika \u00e9s az assisi Santa Maria Portiuncula templom rendelkezett. Ekkor jelent\u0151sen megn\u0151tt a zar\u00e1ndokok sz\u00e1ma.@1437|Zsigmond kir\u00e1lyt, aki nagyon szerette a v\u00e1rost, a sz\u00e9kesegyh\u00e1z kript\u00e1k\u00e1ba temett\u00e9k els\u0151 feles\u00e9ge, M\u00e1ria kir\u00e1lyn\u00e9 mell\u00e9.@15. sz\u00e1zad k\u00f6zepe|A humanizmus t\u00e9rh\u00f3d\u00edt\u00e1s\u00e1val a v\u00e1radi iskola magas sz\u00ednvonalat \u00e9rt el. T\u00f6bb magas rang\u00fa egyh\u00e1zi szem\u00e9ly tanult itt.@1445 \u00e9s 1465 k\u00f6z\u00f6tt|Itt volt p\u00fcsp\u00f6k Zrednai Vit\u00e9z J\u00e1nos, a renesz\u00e1nsz m\u0171velts\u00e9g legnagyobb k\u00e9pvisel\u0151je, akit Hunyadi J\u00e1nos juttatott e poz\u00edci\u00f3ba. Ez id\u0151 alatt emelte V. Mikl\u00f3s p\u00e1pa a sz\u00e9kesegyh\u00e1zat bazilica maior rangra. A v\u00e1rosban a p\u00fcsp\u00f6k d\u00edszes palot\u00e1kat, h\u00e1zakat \u00e9p\u00edttetett.@#7|@1464|Vit\u00e9z J\u00e1nos csillagvizsg\u00e1l\u00f3t \u00e1ll\u00edtott fel V\u00e1radon. Georg Pauerbach b\u00e9csi csillag\u00e1sz e csillagvizsg\u00e1l\u00f3ra helyezte a kezd\u0151 d\u00e9lk\u00f6rt, \u00e9s a h\u00edres V\u00e1radi T\u00e1bl\u00e1kban (Tabula Varadiensis) innen sz\u00e1m\u00edtotta a nap- \u00e9s holdfogyatkoz\u00e1sokat. M\u0171v\u00e9t hal\u00e1la ut\u00e1n 1464-ben publik\u00e1lt\u00e1k.@1474. \u00e9v eleje|M\u00edg M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly serege Morvaorsz\u00e1gban tart\u00f3zkodott, Ali szendr\u0151i b\u00e9g a Dun\u00e1n \u00e1tkelve febr. 27-\u00e9n V\u00e1radra t\u00f6rt. V\u00e9g\u00fcl k\u00e9tnapi eredm\u00e9nytelen ostrom ut\u00e1n a v\u00e1rost kifosztotta \u00e9s felgy\u00fajtatta, majd elvonult. T\u00e1voz\u00e1sa ut\u00e1n Filipecz J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k azonnal megkezdte a v\u00e1r helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t, valamint \u00faj \u00e9s er\u0151s falakat, tornyokat \u00e9p\u00edttetett.@1514|A parasztsereg L\u0151rinc pap vezet\u00e9s\u00e9vel felgy\u00fajtotta a v\u00e1rost, \u00e9s ostrom al\u00e1 vette a v\u00e1rat, amit P\u00f6sty\u00e9n Gergely kapit\u00e1ny v\u00e9dett. A Tomori P\u00e1l fogarasi kapit\u00e1ny vezette nemesi hadak k\u00f6zeledt\u00e9re azonban f\u00e9lbehagyt\u00e1k az ostromot, \u00e9s Bihar fel\u00e9 elvonultak.@#8|@1534|Szapolyai J\u00e1nos Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy\u00f6t nevezte ki v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6knek. Ett\u0151l kezdve Szapolyai orsz\u00e1gr\u00e9sz\u00e9nek V\u00e1rad lett a f\u0151v\u00e1rosa.@1538. febru\u00e1r 24.|Itt k\u00f6t\u00f6tt b\u00e9k\u00e9t I. Ferdin\u00e1nd \u00e9s Szapolyai J\u00e1nos, amelyben elismert\u00e9k egym\u00e1st legitim uralkod\u00f3nak (v\u00e1radi b\u00e9ke).@#9|@1541. ut\u00e1n|A v\u00e1rat Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k \u2013 tartva a Bud\u00e1t elfoglal\u00f3 t\u00f6r\u00f6k\u00f6k t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t\u00f3l \u2013 jelent\u0151sen meger\u0151s\u00edtette, Ny-i oldal\u00e1n \u00faj v\u00e9d\u0151falat, a kaput\u00f3l Ny-ra pedig egy toronyb\u00e1sty\u00e1t \u00e9p\u00edtett.@1551|A gyermek J\u00e1nos Zsigmond gy\u00e1mja, Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy Castaldo cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9vel r\u00e1k\u00e9nyszer\u00edtette Izabella kir\u00e1lyn\u00e9t, hogy adja \u00e1t az orsz\u00e1g\u00e1t (a keleti magyar kir\u00e1lys\u00e1got) Ferdin\u00e1ndnak. Izabella Lengyelorsz\u00e1gba t\u00e1vozott gyermek\u00e9vel, a tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6ssel. Ezut\u00e1n a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k b\u00fcntet\u0151 hadj\u00e1ratot ind\u00edtottak Magyarorsz\u00e1g ellen.@1556|A Habsburg uralommal el\u00e9gedetlen erd\u00e9lyi rendek visszah\u00edvt\u00e1k Izabella kir\u00e1lyn\u0151t a tr\u00f3nra, amihez a szult\u00e1n is hozz\u00e1j\u00e1rult. Visszat\u00e9rve visszavette a hatalmat kelet-magyarorsz\u00e1g felett.@1557. j\u00fanius 13.|Az Izabella p\u00e1rtj\u00e1n \u00e1ll\u00f3 Varkoch Tam\u00e1s az erd\u00e9lyi hadakkal 9 h\u00f3napnyi ostrom ut\u00e1n bevette. Ennek sor\u00e1n a v\u00e1ros \u00e9s a v\u00e1r csaknem teljesen elpusztult. Lefoglalta a k\u00e1ptalan minden birtok\u00e1t, ami a reform\u00e1ci\u00f3 gy\u0151zelm\u00e9t is jelentette. Megsz\u0171nt a v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g.@1565|Nyomd\u00e1t l\u00e9tes\u00edtettek. Itt kezdt\u00e9k meg a V\u00e1radi Biblia nyomtat\u00e1s\u00e1t 1657-ben.@1569-1570|Megkezd\u0151d\u00f6tt az er\u0151d\u00edtm\u00e9ny helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1sa. A v\u00e1rhat\u00f3 t\u00f6r\u00f6k t\u00e1mad\u00e1s miatt egy \u00faj \u00e9s er\u0151sebb v\u00e1r meg\u00e9p\u00edt\u00e9se v\u00e1lt sz\u00fcks\u00e9gess\u00e9, melynek munk\u00e1latait B\u00e1thory Istv\u00e1n f\u0151kapit\u00e1ny kezdte, akit 1571-ben fejedelemm\u00e9 is v\u00e1lasztottak. A v\u00e1r k\u00e9t r\u00e9szb\u0151l \u00e1llt: a szab\u00e1lytalan k\u00f6r alaprajz\u00fa k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1rb\u00f3l \u2013 amely mag\u00e1ban foglalta a sz\u00e9kesegyh\u00e1zat is \u2013 \u00e9s a k\u00f6r\u00e9 \u00e9p\u00edtett szab\u00e1lyos \u00f6tsz\u00f6g alak\u00fa, olaszb\u00e1sty\u00e1s v\u00e1rb\u00f3l.@#10|@1570-1595 k\u00f6z\u00f6tt|Fel\u00e9p\u00fclt az olasz hadm\u00e9rn\u00f6k\u00f6k \u00e1ltal tervezett, sz\u00e9les \u00e9s m\u00e9ly vizes\u00e1rokkal k\u00f6r\u00fclvett k\u00fcls\u0151 v\u00e1r \u00f6t hatalmas, \u00faj-olasz rendszer\u0171 b\u00e1sty\u00e1val (f\u00fclesb\u00e1sty\u00e1val), az egyik b\u00e1sty\u00e1ja f\u00f6ldb\u00e1stya volt. Ennek \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9se Bethlen G\u00e1bor nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik. V\u00e1rad az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9g legfontosabb v\u00e9gv\u00e1ra lett, f\u0151kapit\u00e1nya a fejedelem ut\u00e1n a m\u00e1sodik ember volt. Sz\u00e1mos f\u0151kapit\u00e1ny\u00e1b\u00f3l lett fejedelem, mint p\u00e9ld\u00e1ul Bocskai Istv\u00e1n vagy II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy.@1580|B\u00e1thory Krist\u00f3f fejedelem kiv\u00e1lts\u00e1glevel\u00e9ben nemesi rangra emelte a v\u00e1ros polg\u00e1rait.@#12|@1594|B\u00e1thory Zsigmond lemondott a fejedelmi c\u00edmr\u0151l a cs\u00e1sz\u00e1r jav\u00e1ra, majd visszavette azt. De id\u0151k\u00f6zben a v\u00e1ros h\u0171s\u00e9get esk\u00fcd\u00f6tt Rudolf kir\u00e1lynak, aki sereg\u00e9vel birtokba is vette azt.@1598. szeptember 29.|Alig k\u00e9sz\u00fclt el a k\u00fcls\u0151 v\u00e9d\u0151fal, amikor Omer pasa mintegy 50000 tat\u00e1r harcossal k\u00f6r\u00fclvette a v\u00e1rat, melyet Kir\u00e1lyi Gy\u00f6rgy kapit\u00e1ny \u00e9s Ny\u00e1ry P\u00e1l ezredes v\u00e9delmezett alig 2000 emberrel. A t\u00f6r\u00f6k azonban alig egy h\u00f3napnyi eredm\u00e9nytelen ostrom ut\u00e1n, nov. 3-\u00e1n Szolnok fel\u00e9 elvonult.@#13|@1604-1606|Bocskai Istv\u00e1n k\u00e9t \u00e9ven kereszt\u00fcl ostromolta, a ki\u00e9heztetett v\u00e9d\u0151k v\u00e9g\u00fcl feladt\u00e1k.@#14|@1606|A b\u00e9csi b\u00e9ke v\u00e9gleg az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9ghez csatolta Nagyv\u00e1radot.@1613. okt\u00f3ber 27.|A k\u00f6zelben \u00f6lt\u00e9k meg B\u00e1thory G\u00e1bor erd\u00e9lyi fejedelmet.@1613-1618|Rh\u00e9dey Ferenc kapit\u00e1ny alatt fel\u00faj\u00edtott\u00e1k a v\u00e9dm\u0171veket \u00e9s a Bethlen-b\u00e1sty\u00e1t. Bethlen G\u00e1bor fejedelem jelent\u0151s er\u0151d\u00edt\u00e9si munk\u00e1latokat v\u00e9geztetett rajta. Bethlen hal\u00e1la ut\u00e1n I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy folytatta az \u00e9p\u00edtkez\u00e9seket. Ekkor jav\u00edtott\u00e1k ki az 1598. \u00e9vi t\u00e1mad\u00e1s rombol\u00e1sait a Csonka- \u00e9s a Kir\u00e1lyfia b\u00e1sty\u00e1n\u00e1l. A k\u00f6z\u00e9pkori sz\u00e9kesegyh\u00e1zat lebontott\u00e1k, helyette egy \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t hat\u00e1rozt\u00e1k el.@1618-1648 k\u00f6z\u00f6tt|A bels\u0151 v\u00e1r \u00f6tsz\u00f6gletes, \u00f6tb\u00e1sty\u00e1s alaprajz\u00fa lett, a k\u00fcls\u0151 v\u00e1r alakja nagyj\u00e1b\u00f3l v\u00e1ltozatlan maradt.@1619|Bethlen G\u00e1bor fejedelem a k\u00f6z\u00e9pkori \u00e9p\u00fcletek hely\u00e9n renesz\u00e1nsz palot\u00e1t kezdett \u00e9p\u00edttetni, ami csak 1650 k\u00f6r\u00fcl k\u00e9sz\u00fclt el R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fejedelems\u00e9ge idej\u00e9n. Ez volt K\u00f6z\u00e9p-Kelet Eur\u00f3pa legnagyobb renesz\u00e1nsz palot\u00e1ja. K\u00e9s\u0151bb kasz\u00e1rny\u00e1v\u00e1 \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t.@#15|@#16|@#17|@#18|@1657|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem X. K\u00e1roly Guszt\u00e1v sv\u00e9d kir\u00e1llyal sz\u00f6vetkezve hadj\u00e1ratot ind\u00edtott Lengyelorsz\u00e1g ellen. A c\u00e9lja a lengyel korona megszerz\u00e9se volt annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy egyes\u00edtse a lengyel, magyar \u00e9s rom\u00e1n er\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Krakk\u00f3t, majd Vars\u00f3t is elfoglalta. Ezut\u00e1n a sv\u00e9d kir\u00e1ly mag\u00e1ra hagyta. A bossz\u00fa\u00e1ll\u00f3 lengyelek bet\u00f6rtek \u00c9szak-Erd\u00e9lybe, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e9dtelen falvakat, templomokat, kast\u00e9lyokat romboltak le. Hamarosan t\u00f6r\u00f6k \u00e9s tat\u00e1r hadak bossz\u00fahadj\u00e1rata s\u00falytott le Erd\u00e9lyre, mivel a fejedelem a szult\u00e1n tilt\u00e1sa ellen\u00e9re ind\u00edtotta el lengyel hadj\u00e1rat\u00e1t.@1658|A tat\u00e1rok v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt \u00e9s K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Mehmed t\u00f6r\u00f6k nagyvez\u00edr elfoglalta Jen\u0151 v\u00e1r\u00e1t. Az erd\u00e9lyi rendek Barcsay \u00c1kost k\u00fcldt\u00e9k a nagyvez\u00e9rhez, hogy az k\u00f6ny\u00f6r\u00fclj\u00f6n meg rajtuk. A nagyvez\u00e9r cser\u00e9be az \u00e9ves ad\u00f3 15 ezer forintr\u00f3l 40 ezer forintra emel\u00e9s\u00e9t \u00e9s Lugos \u00e9s Kar\u00e1nsebes \u00e1tenged\u00e9s\u00e9t szabta felt\u00e9tel\u00fcl. A k\u00f6vetek elfogadt\u00e1k a felt\u00e9teleket, \u00e9s Barcsay \u00c1kos szeptember 14-\u00e9n fejedelmi kinevez\u00e9st kapott. Ez volt az \u00e1ra annak, hogy a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kivonuljanak Erd\u00e9lyb\u0151l.@1659|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe \u00e9s Szebenbe szor\u00edtotta Barcsay \u00c1kost \u00e9s ostrom al\u00e1 vette.@1660. m\u00e1jus 22.|A sz\u00e1szfenesi csat\u00e1ban Szejdi Ahmed budai pasa legy\u0151zte I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy\u00f6t. A fejedelem hal\u00e1los sebet kapott, majd j\u00fanius 7-\u00e9n elhunyt. A tat\u00e1r hadak m\u00e1sodszor is v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt.@1660. j\u00falius 13.|Ali temesv\u00e1ri pasa \u00e9s Szejdi Ahmed budai pasa egyes\u00edtett serege vette ostrom al\u00e1 \u00e9s augusztus 28-\u00e1n elfoglalta. A 850 v\u00e9d\u0151 46 napig \u00e1lt ellen a 60.000 t\u00f6r\u00f6knek. Balogh M\u00e1t\u00e9 v\u00e1rkapit\u00e1ny \u2013 miut\u00e1n 850 f\u0151s hely\u0151rs\u00e9ge az ostrom sor\u00e1n 330 emberre fogyatkozott, a falak r\u00e9szben leomlottak, \u00e9s az \u00e9lelem is elfogyott \u2013 feladta az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt. A reform\u00e1tus koll\u00e9gium Debrecenbe menek\u00fclt \u00e1t, ahol ma is m\u0171k\u00f6dik. A t\u00f6r\u00f6k\u00f6k elpuszt\u00edtott\u00e1k a h\u00edres kir\u00e1lyszobrokat.@1660 november|I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy egykori parancsnoka, Kem\u00e9ny J\u00e1nos \u00d6rm\u00e9nyesn\u00e9l legy\u0151zte a Barcsay \u00c1kos fejedelem testv\u00e9re, G\u00e1sp\u00e1r vezette sereg\u00e9t, aki elesett a csat\u00e1ban. Ezut\u00e1n december 31-\u00e9n Barcsay \u00c1kos lemondott a fejedelems\u00e9gr\u0151l. 1661-ben Kem\u00e9ny J\u00e1nos elfogatta \u00e9s meggyilkoltatta Barcsay \u00c1kost.@1661|Ali pasa bevonult Erd\u00e9lybe, miut\u00e1n az \u00e1prilis 23-ai besztercei orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s kimondta Erd\u00e9ly elszakad\u00e1s\u00e1t a Port\u00e1t\u00f3l \u00e9s I. Lip\u00f3t v\u00e9delme al\u00e1 helyezte mag\u00e1t. Szeptember 14-\u00e9n Ali pasa Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9ssel fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztatta Apafi Mih\u00e1lyt.@1662. janu\u00e1r 23.|A lev\u00e1ltott Kem\u00e9ny J\u00e1nos fejedelmet, miut\u00e1n a cs\u00e1sz\u00e1riak cserben hagyt\u00e1k, Nagysz\u0151l\u0151sn\u00e9l (Segesv\u00e1r mellett) a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k legy\u0151zt\u00e9k, ahol el is esett.@1664|R\u00e1k\u00f3czi L\u00e1szl\u00f3 megk\u00eds\u00e9relte V\u00e1rad felszabad\u00edt\u00e1s\u00e1t, de az ostrom k\u00f6zben hal\u00e1los sebet kapott, \u00edgy serege elvonult.@#23|@1685. okt\u00f3ber 15.|Itt fogatta el a v\u00e1radi pasa Th\u00f6k\u00f6lyt, akinek ezzel marad\u00e9k tekint\u00e9lye is elveszett, 1686. febru\u00e1r 1-j\u00e9n m\u00e1r hi\u00e1ba fogadta nagy pomp\u00e1val a pasa.@#25|@1689|B\u00e1deni Lajos \u0151rgr\u00f3f ostromolta eredm\u00e9nytelen\u00fcl.@#26|@1692. m\u00e1jus - j\u00fanius 6.|Donath Heissler cs\u00e1sz\u00e1ri lovass\u00e1gi t\u00e1bornok szabad\u00edtotta fel a v\u00e1rost a t\u00f6r\u00f6kt\u0151l ostrom ut\u00e1n. A v\u00e1ros \u00e9s a v\u00e1r romokban hevert. A cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1g V\u00e1radot mag\u00e1nak foglalta le, \u00e9s Ernst von Borgsdorf tervei alapj\u00e1n megkezdte a s\u00e9r\u00fclt falak, er\u0151d\u00edtm\u00e9nyek, \u00e9p\u00fcletek kijav\u00edt\u00e1s\u00e1t, ami azonban az \u00e1lland\u00f3 p\u00e9nzhi\u00e1ny miatt csak lassan haladt.@#27|@1703-1711|A szabads\u00e1gharc idej\u00e9n a kurucok h\u00e9t\u00e9ves ostromz\u00e1rral sem tudt\u00e1k elfoglalni a v\u00e1rat, mert a lakoss\u00e1g v\u00e9gig kitartott a cs\u00e1sz\u00e1r mellett.@1714|A lakoss\u00e1got kitelep\u00edtett\u00e9k a v\u00e1r el\u0151ter\u00e9t\u0151l 500 m\u00e9terre nyugatra, \u00edgy j\u00f6tt l\u00e9tre V\u00e1rad-\u00dajv\u00e1ros.@18. sz\u00e1zad|A v\u00e1rban csup\u00e1n kisebb hely\u0151rs\u00e9g \u00e1llom\u00e1sozott, a cs\u00e1sz\u00e1riak k\u00fcl\u00f6n\u00f6s figyelemmel kezelt\u00e9k az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt \u00e9s jav\u00edt\u00e1si-\u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9si munk\u00e1latokat is v\u00e9geztek rajta 1725-ben, 1754-55, majd az 1775-77-es \u00e9vekben; ez ut\u00f3bbi \u00e9p\u00edtkez\u00e9sek nyom\u00e1n alakult ki a v\u00e1r ma is l\u00e1that\u00f3 k\u00e9pe.@1717|Cs\u00e1ky Imre p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edteni kezdte a mai Szent L\u00e1szl\u00f3 templomot \u00faj sz\u00e9kesegyh\u00e1z c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l.@1752 \u00e9s 1779 k\u00f6z\u00f6tt|\u00daj sz\u00e9kesegyh\u00e1z \u00e9p\u00fclt Forg\u00e1ch P\u00e1l p\u00fcsp\u00f6k kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re, \u00e9s a v\u00e1ros sz\u00e1mos barokk \u00e9p\u00fclettel gazdagodott (sz\u00ednh\u00e1z, palota, a Hold templom).@1762|\u00daj p\u00fcsp\u00f6ki palot\u00e1t kezdtek \u00e9p\u00edteni@1777|M\u00e1ria Ter\u00e9zia megalap\u00edtotta a g\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get. A Szent Mikl\u00f3s sz\u00e9kesegyh\u00e1zuk 1800 \u00e9s 1810 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel.@1780|Kir\u00e1lyi Jogakad\u00e9mia ny\u00edlt. A magas kult\u00fara hat\u00e1s\u00e1ra Samuil Vulcan p\u00fcsp\u00f6k cirill helyett a latin bet\u0171ket kezdte haszn\u00e1lni, ami kiszabad\u00edtotta a rom\u00e1n egyh\u00e1zat a biz\u00e1nci szl\u00e1v-g\u00f6r\u00f6g hat\u00e1sk\u00f6rb\u0151l.@1783|II. J\u00f3zsef a v\u00e1rat kasz\u00e1rny\u00e1v\u00e1 nyilv\u00e1n\u00edtotta.@1784|Az ortodox egyh\u00e1z fel\u00e9p\u00edtette a Hold-templomot.@1806|Megny\u00edlt a Biharmegyei K\u00f6zk\u00f3rh\u00e1z@1836|\u00d3ri\u00e1si t\u0171zv\u00e9sz puszt\u00edtotta a v\u00e1rost.@1848|Az 1714-ben l\u00e9trej\u00f6tt V\u00e1rad-\u00dajv\u00e1ros egyes\u00fclt a K\u00f6r\u00f6s jobb partj\u00e1n \u00e1ll\u00f3, egykor vallonok lakta Olaszival.@#28|@1848|A szabads\u00e1gharc idej\u00e9n fontos szerepet j\u00e1tszott, mivel itt volt a legnagyobb magyar hadi \u00fczem.@1848\/49|A szabads\u00e1gharc alatt a v\u00e1r Glasser t\u00e1bornok \u00e1ltal vezetett cs\u00e1sz\u00e1ri hely\u0151rs\u00e9ge \u00e1t\u00e1llt a forradalm\u00e1rok oldal\u00e1ra. Strat\u00e9giai fekv\u00e9s\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en 1849-ben az orsz\u00e1g egyik legfontosabb katonai k\u00f6zpontja lett.@1850|V\u00e1rad-\u00dajv\u00e1ros, V\u00e1rad-Olaszi, V\u00e1rad-Velence \u00e9s V\u00e1rad-V\u00e1ralja k\u00f6z\u00f6s k\u00f6zigazgat\u00e1sba szervez\u0151d\u00f6tt.@1857. m\u00e1jus 16.|Ferenc J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r rendelet\u00e9vel v\u00e9gleg megsz\u00fcntette a v\u00e1r had\u00e1szati jelleg\u00e9t. Mindazon\u00e1ltal tov\u00e1bbra is hadkieg\u00e9sz\u00edt\u0151 jelleg\u0171 maradt, 1883-87-ben jav\u00edt\u00e1sokat is eszk\u00f6z\u00f6ltek rajta. A k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt a v\u00e1r egy csend\u0151riskola sz\u00e9khelye.@1858|P\u00fcsp\u00f6klad\u00e1ny fel\u0151l vas\u00fati \u00f6sszek\u00f6ttet\u00e9st kapott. Az ipari fejl\u0151d\u00e9s fellend\u00fclt.@1860|Nagyv\u00e1radhoz csatolt\u00e1k a K\u00f6r\u00f6s bal partj\u00e1n fekv\u0151 V\u00e1rad-Velenc\u00e9t, ami eredetileg velencei olaszok telep\u00fcl\u00e9se volt.@#30|@1872|V\u00e1rad r\u00e9gen k\u00f6zigazgat\u00e1silag n\u00e9gy v\u00e1rosb\u00f3l \u00e1llt: V\u00e1rad-\u00dajv\u00e1ros, V\u00e1rad-Olaszi, V\u00e1rad-V\u00e1ralja \u00e9s V\u00e1rad-Velence. Az 1872-ben l\u00e9trej\u00f6tt korszer\u0171 k\u00f6zigazgat\u00e1si rendszer egyes\u00edtette form\u00e1lisan, jogilag a v\u00e1rost.@1873|Az utc\u00e1kon g\u00e1zl\u00e1mp\u00e1kkal vil\u00e1g\u00edtottak.@1895|Fel\u00e9p\u00fclt a m\u00fazeum \u00e9p\u00fclete.@20. sz\u00e1zad eleje|A magyar kultur\u00e1lis \u00e9let egyik legjelent\u0151sebb k\u00f6zpontja volt, Ady Endre k\u00f6lt\u0151 \u201ePece-parti P\u00e1rizsnak\u201d nevezte.@1906|Bevezett\u00e9k az elektromos k\u00f6zvil\u00e1g\u00edt\u00e1st.@#31|@1916|Rom\u00e1nia augusztus 27-\u00e9n hadat \u00fczent az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchi\u00e1nak \u00e9s t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtott Magyarorsz\u00e1g ellen ellen. Ez hatalmas menek\u00fclt hull\u00e1mot ind\u00edtott el Erd\u00e9lyb\u0151l, mivel a lakoss\u00e1g f\u00e9lt az 1848-49-es rom\u00e1n etnikai tisztogat\u00e1sok megism\u00e9tl\u0151d\u00e9s\u00e9t\u0151l. Az osztr\u00e1k-magyar \u00e9s n\u00e9met er\u0151k okt\u00f3ber k\u00f6zep\u00e9re kiszor\u00edtott\u00e1k a megsz\u00e1ll\u00f3kat az orsz\u00e1gb\u00f3l \u00e9s december 6-\u00e1n elfoglalt\u00e1k Bukarestet. Rom\u00e1nia megadta mag\u00e1t \u00e9s 1918. m\u00e1jus 7-\u00e9n k\u00fcl\u00f6nb\u00e9k\u00e9t k\u00f6t\u00f6tt a k\u00f6zponti hatalmakkal.@1918|November 3-\u00e1n az Osztr\u00e1k-Magyar Monarchia al\u00e1\u00edrta a fegyversz\u00fcnetet. Rom\u00e1nia ezut\u00e1n november 10-\u00e9n hadat \u00fczent N\u00e9metorsz\u00e1gnak, mind\u00f6ssze egy nappal az el\u0151tt, hogy a n\u00e9metek al\u00e1\u00edrt\u00e1k volna a fegyversz\u00fcnetet Compi\u00e8gne mellett. Ezut\u00e1n a rom\u00e1nok t\u00e1mad\u00e1st ind\u00edtottak az ellen a Magyarorsz\u00e1g ellen, amely m\u00e1r kor\u00e1bban felt\u00e9tel n\u00e9lk\u00fcl besz\u00fcntette a harcot az Antant k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9re. Az Antant csak ut\u00f3lag ismerte el Rom\u00e1ni\u00e1t a gy\u0151ztesek k\u00f6z\u00f6tt.@#32|@1918-t\u00f3l|1922-ig 197.000 magyar k\u00e9nyszer\u00fclt elhagyni a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s al\u00e1 ker\u00fclt orsz\u00e1gr\u00e9szt. 1939-ig tov\u00e1bbi 169.000 magyar hagyta el Erd\u00e9lyt, f\u0151leg arisztokrat\u00e1k, \u00e9rtelmis\u00e9giek, \u00e9s jelent\u0151s sz\u00e1mban f\u00f6ldm\u0171vesek is. Nagyobb r\u00e9sz\u00fck Magyarorsz\u00e1gra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s el\u0151tt 1.662.000 magyar \u00e9lt Erd\u00e9lyben, a lakoss\u00e1g 32 sz\u00e1zal\u00e9ka.@1919. \u00e1prilis 20.|A rom\u00e1n hadsereg megsz\u00e1llta Nagyv\u00e1radot.@#36|@1920|A rom\u00e1nok a magyarok lakta v\u00e1ros nev\u00e9t Oradea Mare-ra v\u00e1ltoztatt\u00e1k, ami a magyar n\u00e9v t\u00fck\u00f6rford\u00edt\u00e1sa. A \u0022d\u00e1korom\u00e1nok\u0022 kultur\u00e1lis fels\u0151bbrend\u0171s\u00e9g\u00e9t bizony\u00edtja, hogy m\u00e9g a v\u00e1ros (oras) szavuk is a magyarb\u00f3l sz\u00e1rmazik.@#39|@1940. szeptember 6.|A magyar csapatok bevonultak Nagyv\u00e1radra.@1944. szeptember 27.|A szovjet \u00e9s rom\u00e1n csapatok els\u0151 behatol\u00e1s\u00e1t a n\u00e9met \u00e9s magyar csapatok sikeresen visszaszor\u00edtott\u00e1k.@1944. okt\u00f3ber 12.|Szovjet csapatok sz\u00e1llt\u00e1k meg.@1945. ut\u00e1n|A kommunista uralom \u00e9vtizedeiben a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok mindent elk\u00f6vettek annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy a magyar m\u00faltra utal\u00f3 eml\u00e9keket megsemmis\u00edts\u00e9k, meghamis\u00edts\u00e1k, illetve elrejts\u00e9k. \u00cdgy lett majdnem az eny\u00e9szet martal\u00e9k\u00e1v\u00e1 a v\u00e1r is. A pusztul\u00e1sra \u00edt\u00e9lt er\u0151d el\u00e9 magas t\u00f6mbh\u00e1zakat emeltek, hogy az \u00e9rdekl\u0151d\u0151k k\u00edv\u00e1ncsi szeme el\u0151l elrejts\u00e9k. \u00c1m p\u00e1r \u00e9vvel ezel\u0151tt a v\u00e1ros vezet\u00e9se, r\u00e9szben uni\u00f3s forr\u00e1sokb\u00f3l teljesen fel\u00faj\u00edttatta a v\u00e1rat, \u00edgy ma szinte eredeti pomp\u00e1j\u00e1ban v\u00e1rja l\u00e1togat\u00f3it. A v\u00e1rosba jelent\u0151s sz\u00e1mban telep\u00edtettek be rom\u00e1nokat, \u00edgy az etnikai ar\u00e1nyok teljesen megv\u00e1ltoztak.@#43|@1947-52 k\u00f6z\u00f6tt|A Securitate a bels\u0151 v\u00e1rkast\u00e9ly \u00e9szaki sz\u00e1rny\u00e1ban \u00e1tmeneti hadifogolyt\u00e1bort m\u0171k\u00f6dtetett.@1950-es \u00e9vekt\u0151l|Erd\u00e9lybe Moldv\u00e1b\u00f3l 800 ezer rom\u00e1nt telep\u00edtettek be, de sokan \u00e9rkeztek Havasalf\u00f6ldr\u0151l is. A c\u00e9l a v\u00e1rosok elrom\u00e1nos\u00edt\u00e1sa, illetve a magyar etnikai t\u00f6mb\u00f6k fellaz\u00edt\u00e1sa volt. M\u00edg kor\u00e1bban csak n\u00e9h\u00e1ny kisv\u00e1rosban volt rom\u00e1n t\u00f6bbs\u00e9g, ezt m\u00e1ra siker\u00fclt megford\u00edtaniuk.@2002|Erd\u00e9ly lakoss\u00e1ga 7,2 milli\u00f3 f\u0151 volt, melyb\u0151l 1,42 milli\u00f3 magyar (1910-ben 5,2 milli\u00f3b\u00f3l 1,65 milli\u00f3 magyar volt). A rom\u00e1nok ar\u00e1nya 53,78%-r\u00f3l 74,69%-ra n\u0151tt, a magyarok ar\u00e1nya 31,64%-r\u00f3l 19,6%-ra cs\u00f6kkent, a n\u00e9metek ar\u00e1nya 10,75%-r\u00f3l 1% al\u00e1 esett.&oradea.ro: Nagyv\u00e1rad t\u00f6rt\u00e9nelme|http:\/\/oradea.ro\/pagina\/istoria-orasului-oradea?limba=2"},"castles":[{"castleId":161,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Cetatea Oradea","settlement_HU":"Nagyv\u00e1rad","settlement_LO":"Oradea","address":"","listorder":4,"gps_lat":"47.0515820000","gps_long":"21.9428530000","oldcounty":26,"country":4,"division":12,"cond":1,"entrance":1,"varaklink":"https:\/\/varak.hu\/latnivalo\/index\/1295-Nagyvarad-Var\/","homepage":"https:\/\/muzeulmoo.ro\/","openinghours":"https:\/\/muzeulmoo.ro\/viziteaza-muzeul-orasului-oradea\/","picture":"\u003Ca title=\u0022Vertigoro, CC BY 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cetatea_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cetatea Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b6\/Cetatea_Oradea.jpg\/512px-Cetatea_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cetatea_Oradea.jpg\u0022\u003EVertigoro\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.5\u0022\u003ECC BY 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Nagyv\u00e1radi v\u00e1r","seolink":"nagyvaradi-var","georegion":"K\u00f6r\u00f6s-vid\u00e9k, Alf\u00f6ld","description":"","nameorigin":"","history":"#1|@#3|@11. sz\u00e1zad|Kisebb m\u00e9ret\u0171, nagyj\u00e1b\u00f3l k\u00f6r alak\u00fa f\u00f6ldv\u00e1ra volt. Amikor L\u00e1szl\u00f3 herceg lett a bihari duk\u00e1tus ura, a f\u00f6ldv\u00e1r nyugati oldal\u00e1n egy lak\u00f3tornyot is emeltek.@1091. ut\u00e1n|Kir\u00e1lly\u00e1 koron\u00e1z\u00e1sa ut\u00e1n, a kunok 1091-es puszt\u00edt\u00f3 bet\u00f6r\u00e9s\u00e9t k\u00f6vet\u0151en a v\u00e1rban Szt. L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly egy Sz\u0171z M\u00e1ri\u00e1nak szentelt kolostort (pr\u00e9posts\u00e1got) alap\u00edtott, melynek els\u0151 p\u00fcsp\u00f6ke megkoron\u00e1z\u00e1s\u00e1ig K\u00f6nyves K\u00e1lm\u00e1n herceg lett.@11-12. sz\u00e1zad|A v\u00e1r tov\u00e1bb \u00e9p\u00fclt: vizes\u00e1rokkal vett\u00e9k k\u00f6r\u00fcl, er\u0151s\u00edtett\u00e9k pal\u00e1nkfalait, k\u00e9s\u0151bb pedig k\u0151falat emeltek.@#5|@1241 tavasz|A tat\u00e1rok elfoglalt\u00e1k \u00e9s felgy\u00fajtott\u00e1k a v\u00e1rat \u00e9s a v\u00e1rost.@1244|Az \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9st Vince p\u00fcsp\u00f6k kezdte el. A telep\u00fcl\u00e9s a 13. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9re nagyj\u00e1b\u00f3l kiheverte a mongolok d\u00fal\u00e1s\u00e1t. Helyre\u00e1ll\u00edtott\u00e1k a v\u00e1rat, a benne l\u00e9v\u0151 sz\u00e9kesegyh\u00e1zzal. V\u00e1rad f\u00e9nykor\u00e1t a Hunyadiak alatt \u00e9lte.@1445-1465|Vit\u00e9z J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9ge alatt d\u00edszes palot\u00e1kat, h\u00e1zakat \u00e9p\u00edttetett.@1474. \u00e9v eleje|M\u00edg M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly serege Morvaorsz\u00e1gban tart\u00f3zkodott, Ali szendr\u0151i b\u00e9g a Dun\u00e1n \u00e1tkelve febr. 27-\u00e9n V\u00e1radra t\u00f6rt. V\u00e9g\u00fcl k\u00e9tnapi eredm\u00e9nytelen ostrom ut\u00e1n a v\u00e1rost felgy\u00fajtatta, majd elvonult. T\u00e1voz\u00e1sa ut\u00e1n Filipecz J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6k azonnal megkezdte a v\u00e1r helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t, valamint \u00faj \u00e9s er\u0151s falakat, tornyokat \u00e9p\u00edttetett.@1514|D\u00f3zsa Gy\u00f6rgy vez\u00e9r\u00e9nek, L\u0151rinc papnak l\u00e1zad\u00f3i vett\u00e9k ostrom al\u00e1 V\u00e1radot, amit P\u00f6sty\u00e9n Gergely kapit\u00e1ny v\u00e9dett. A Tomori P\u00e1l vezette nemesi hadak k\u00f6zeledt\u00e9re azonban f\u00e9lbehagyt\u00e1k az ostromot, \u00e9s Bihar fel\u00e9 elvonultak.@#8|@1526. ut\u00e1n|A moh\u00e1csi csata ut\u00e1n V\u00e1rad lett Erd\u00e9ly k\u00f6zpontja, itt tartotta udvar\u00e1t J\u00e1nos kir\u00e1ly, \u00e9s itt k\u00f6t\u00f6tt\u00e9k meg 1538-ban I. Ferdin\u00e1nd \u00e9s J\u00e1nos kir\u00e1ly k\u00f6z\u00f6tt a v\u00e1radi b\u00e9k\u00e9t. A v\u00e1rat Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k \u2013 tartva a Bud\u00e1t elfoglal\u00f3 t\u00f6r\u00f6k\u00f6k t\u00e1mad\u00e1s\u00e1t\u00f3l \u2013 jelent\u0151sen meger\u0151s\u00edtette, Ny-i oldal\u00e1n \u00faj v\u00e9d\u0151falat, a kaput\u00f3l Ny-ra pedig egy toronyb\u00e1sty\u00e1t \u00e9p\u00edtett.@#9|@1551|Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy fegyveresen k\u00e9nyszer\u00edtette Izabella kir\u00e1lyn\u00e9t a lemond\u00e1sra, aki fi\u00e1val lengyel f\u00f6ldre t\u00e1vozott. Erd\u00e9lybe Giovanni Batista Castaldo vezet\u00e9s\u00e9vel cs\u00e1sz\u00e1ri zsoldosok vonultak be. Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy\u00f6t erd\u00e9lyi vajd\u00e1nak \u00e9s esztergomi \u00e9rseknek nevezt\u00e9k ki \u00e9s III. Gyula p\u00e1p\u00e1t\u00f3l a b\u00edborosi rangot is megkapta. Castaldoval egy\u00fctt meg\u00e1ll\u00edtott\u00e1k az Erd\u00e9lybe bet\u00f6r\u0151 moldvai \u00e9s havasalf\u00f6ldi fejedelmeket. Ezut\u00e1n a k\u00f6vetkez\u0151 \u00e9vben t\u00f6r\u00f6k\u00f6k b\u00fcntet\u0151 hadj\u00e1ratot ind\u00edtottak Magyarorsz\u00e1g ellen.@1551. november 5.|Megostromolt\u00e1k Lippa v\u00e1r\u00e1t, ahol Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy Ul\u00e9ma pas\u00e1nak szabad elvonul\u00e1st enged\u00e9lyezett, illetve megk\u00fcldte a Port\u00e1nak az \u00e9ves ad\u00f3t is, hogy ne vonja mag\u00e1ra a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k teljes haragj\u00e1t. Ez Castaldoban gyanakv\u00e1st keltett, aki azt hitte, hogy Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy \u00f6sszej\u00e1tszik a t\u00f6r\u00f6kkel. Az udvarb\u00f3l olyan parancsot kapott, hogy ha ez az \u00f6sszej\u00e1tsz\u00e1s bizonyoss\u00e1 v\u00e1lik, tegyen bel\u00e1t\u00e1sa szerint.@1551. december 17.|Martinuzzit (Gy\u00f6rgy bar\u00e1tot, Fr\u00e1ter Gy\u00f6rgy\u00f6t) Alvincon Castaldo emberei meggyilkolt\u00e1k. A kegyetlen gyilkoss\u00e1g ut\u00e1n a halott 70 napig - m\u00edg holttest\u00e9t fel nem fedezt\u00e9k - v\u00e9rbe fagyva fek\u00fcdt a palot\u00e1ban, \u00e9s csak 1552. m\u00e1rcius\u00e1ban temett\u00e9k el a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri Szent Mih\u00e1ly-templomban. Martinuzzi hatalmas vagyon\u00e1t a Habsburg Ferdin\u00e1nd kir\u00e1ly szolg\u00e1lat\u00e1ban \u00e1ll\u00f3 Castaldo zsoldosvez\u00e9r kaparintotta meg. Az egykor\u00fa forr\u00e1sok szerint 250 ezer magyar forintot, 889 m\u00e1rka veretlen aranyat, 2453 m\u00e1rka ez\u00fcst\u00f6t, 4000 L\u00fcszimakhosz-aranyat, aranyl\u00e1ncok \u00e9s ez\u00fcsted\u00e9nyek garmad\u00e1j\u00e1t pakolt\u00e1k t\u00e1rszek\u00e9rre az idegen zsoldosok. De elhajtott\u00e1k Gy\u00f6rgy bar\u00e1t 300 l\u00f3b\u00f3l \u00e1ll\u00f3 m\u00e9nes\u00e9t is. Az elkobzott szamos\u00fajv\u00e1ri v\u00e1ruradalmat Ferdin\u00e1nd kir\u00e1ly az \u00e1ltala kinevezett ecsedi B\u00e1thory Andr\u00e1s erd\u00e9lyi vajd\u00e1nak adom\u00e1nyozta oda, aki az egri v\u00e1r h\u0151sies v\u00e9delme ut\u00e1n posztj\u00e1r\u00f3l lek\u00f6sz\u00f6nt Dob\u00f3 Istv\u00e1nt nevezte ki v\u00e1rkapit\u00e1nyul.@1556|A Habsburg uralommal el\u00e9gedetlen erd\u00e9lyi rendek visszah\u00edvt\u00e1k Izabella kir\u00e1lyn\u0151t a tr\u00f3nra, amihez a szult\u00e1n is hozz\u00e1j\u00e1rult. Visszat\u00e9rve visszavette a hatalmat kelet-magyarorsz\u00e1g felett.@1556|Az Izabella kir\u00e1lyn\u00e9 p\u00e1rtj\u00e1n \u00e1ll\u00f3 Varkoch Tam\u00e1s az erd\u00e9lyi hadakkal megsz\u00e1llta V\u00e1rad v\u00e1ros\u00e1t, majd 9 h\u00f3napnyi ostrom ut\u00e1n 1557. j\u00fanius 13-\u00e1n a v\u00e1rat is elfoglalta. Az ostrom sor\u00e1n ism\u00e9t s\u00falyos k\u00e1rokat szenvedett el a v\u00e1ros \u00e9s a v\u00e1r.@1569-1570|Megkezd\u0151d\u00f6tt az er\u0151d\u00edtm\u00e9ny helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1sa. A v\u00e1rhat\u00f3 t\u00f6r\u00f6k t\u00e1mad\u00e1s miatt egy \u00faj \u00e9s er\u0151sebb v\u00e1r meg\u00e9p\u00edt\u00e9se v\u00e1lt sz\u00fcks\u00e9gess\u00e9, melynek munk\u00e1latait B\u00e1thori Istv\u00e1n fejedelem ir\u00e1ny\u00edtotta. A v\u00e1r k\u00e9t r\u00e9szb\u0151l \u00e1llt: a szab\u00e1lytalan k\u00f6r alaprajz\u00fa k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1rb\u00f3l \u2013 amely mag\u00e1ban foglalta a sz\u00e9kesegyh\u00e1zat is \u2013 \u00e9s a k\u00f6r\u00e9 \u00e9p\u00edtett szab\u00e1lyos \u00f6tsz\u00f6g alak\u00fa, olaszb\u00e1sty\u00e1s v\u00e1rb\u00f3l.@#10|@1570-1595 k\u00f6z\u00f6tt|Fel\u00e9p\u00fclt az olasz hadm\u00e9rn\u00f6k\u00f6k \u00e1ltal tervezett, sz\u00e9les \u00e9s m\u00e9ly vizes\u00e1rokkal k\u00f6r\u00fclvett k\u00fcls\u0151 v\u00e1r \u00f6t hatalmas, \u00faj-olasz rendszer\u0171 b\u00e1sty\u00e1val, az egyik b\u00e1sty\u00e1ja f\u00f6ldb\u00e1stya volt. Ennek \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9se Bethlen G\u00e1bor nev\u00e9hez f\u0171z\u0151dik.@#12|@1598. szeptember 29.|Alig k\u00e9sz\u00fclt el a k\u00fcls\u0151 v\u00e9d\u0151fal, amikor Omer pasa mintegy 50000 tat\u00e1r harcossal k\u00f6r\u00fclvette a v\u00e1rat, melyet Kir\u00e1lyi Gy\u00f6rgy kapit\u00e1ny \u00e9s Ny\u00e1ry P\u00e1l ezredes v\u00e9delmezett alig 2000 emberrel. A t\u00f6r\u00f6k azonban alig egy h\u00f3napnyi eredm\u00e9nytelen ostrom ut\u00e1n, nov. 3-\u00e1n Szolnok fel\u00e9 elvonult.@#13|@1604-1606|Bocskai Istv\u00e1n k\u00e9t \u00e9ven kereszt\u00fcl ostromolta, a ki\u00e9heztetett v\u00e9d\u0151k v\u00e9g\u00fcl feladt\u00e1k.@#14|@1606|A b\u00e9csi b\u00e9ke v\u00e9gleg az Erd\u00e9lyi Fejedelems\u00e9ghez csatolta Nagyv\u00e1radot.@1613-t\u00f3l|A v\u00e1r helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1sa Bethlen G\u00e1bor fejedelem alatt kezd\u0151d\u00f6tt, aki jelent\u0151s er\u0151d\u00edt\u00e9si munk\u00e1latokat v\u00e9geztetett rajta. Bethlen hal\u00e1la ut\u00e1n I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy folytatta az \u00e9p\u00edtkez\u00e9seket. Ekkor jav\u00edtott\u00e1k ki az 1598. \u00e9vi t\u00e1mad\u00e1s rombol\u00e1sait a Csonka- \u00e9s a Kir\u00e1lyfia b\u00e1sty\u00e1n\u00e1l. A k\u00f6z\u00e9pkori sz\u00e9kesegyh\u00e1zat lebontott\u00e1k, helyette egy \u00faj templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t hat\u00e1rozt\u00e1k el.@1618-1648 k\u00f6z\u00f6tt|A bels\u0151 v\u00e1r \u00f6tsz\u00f6gletes, \u00f6tb\u00e1sty\u00e1s alaprajz\u00fa lett, a k\u00fcls\u0151 v\u00e1r alakja nagyj\u00e1b\u00f3l v\u00e1ltozatlan maradt.@#15|@#16|@#17|@#18|@1657|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem X. K\u00e1roly Guszt\u00e1v sv\u00e9d kir\u00e1llyal sz\u00f6vetkezve hadj\u00e1ratot ind\u00edtott Lengyelorsz\u00e1g ellen. A c\u00e9lja a lengyel korona megszerz\u00e9se volt annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy egyes\u00edtse a lengyel, magyar \u00e9s rom\u00e1n er\u0151ket a t\u00f6r\u00f6k ellen. A harcok eleinte magyar sikereket hoztak, II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy Krakk\u00f3t, majd Vars\u00f3t is elfoglalta. Ezut\u00e1n a sv\u00e9d kir\u00e1ly mag\u00e1ra hagyta. A bossz\u00fa\u00e1ll\u00f3 lengyelek bet\u00f6rtek \u00c9szak-Erd\u00e9lybe, fel\u00e9gett\u00e9k a v\u00e9dtelen falvakat, templomokat, kast\u00e9lyokat romboltak le. Hamarosan t\u00f6r\u00f6k \u00e9s tat\u00e1r hadak bossz\u00fahadj\u00e1rata s\u00falytott le Erd\u00e9lyre, mivel a fejedelem a szult\u00e1n tilt\u00e1sa ellen\u00e9re ind\u00edtotta el lengyel hadj\u00e1rat\u00e1t.@1658|A tat\u00e1rok v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt \u00e9s K\u00f6pr\u00fcl\u00fc Mehmed t\u00f6r\u00f6k nagyvez\u00edr elfoglalta Jen\u0151 v\u00e1r\u00e1t. Az erd\u00e9lyi rendek Barcsay \u00c1kost k\u00fcldt\u00e9k a nagyvez\u00e9rhez, hogy az k\u00f6ny\u00f6r\u00fclj\u00f6n meg rajtuk. A nagyvez\u00e9r cser\u00e9be az \u00e9ves ad\u00f3 15 ezer forintr\u00f3l 40 ezer forintra emel\u00e9s\u00e9t \u00e9s Lugos \u00e9s Kar\u00e1nsebes \u00e1tenged\u00e9s\u00e9t szabta felt\u00e9tel\u00fcl. A k\u00f6vetek elfogadt\u00e1k a felt\u00e9teleket, \u00e9s Barcsay \u00c1kos szeptember 14-\u00e9n fejedelmi kinevez\u00e9st kapott. Ez volt az \u00e1ra annak, hogy a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k kivonuljanak Erd\u00e9lyb\u0151l.@1659|II. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy visszat\u00e9rt Erd\u00e9lybe \u00e9s Szebenbe szor\u00edtotta Barcsay \u00c1kost \u00e9s ostrom al\u00e1 vette.@1660. m\u00e1jus 22.|A sz\u00e1szfenesi csat\u00e1ban Szejdi Ahmed budai pasa legy\u0151zte I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy\u00f6t, aki \u00e9let\u00e9t vesztette. A tat\u00e1r hadak m\u00e1sodszor is v\u00e9gigd\u00falt\u00e1k Erd\u00e9lyt.@1660. augusztus 27|Ali pasa vezet\u00e9se alatt 60000 f\u0151nyi sereg vette k\u00f6r\u00fcl. Balogh M\u00e1t\u00e9 v\u00e1rkapit\u00e1ny \u2013 miut\u00e1n 850 f\u0151s hely\u0151rs\u00e9ge az ostrom sor\u00e1n 330 emberre fogyatkozott, a falak r\u00e9szben leomlottak, \u00e9s az \u00e9lelem is elfogyott \u2013 feladta az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt.@1664|R\u00e1k\u00f3czi L\u00e1szl\u00f3 k\u00eds\u00e9relte meg visszafoglalni, de az ostrom k\u00f6zben hal\u00e1los sebet kapott, \u00edgy serege elvonult.@#19|@#20|@#21|@#22|@#23|@#24|@1685. okt\u00f3ber 15.|Itt fogatta el a v\u00e1radi pasa Th\u00f6k\u00f6lyt, akinek ezzel marad\u00e9k tekint\u00e9lye is elveszett, 1686. febru\u00e1r 1-j\u00e9n m\u00e1r hi\u00e1ba fogadta nagy pomp\u00e1val a pasa.@#25|@1689|Gr\u00f3f B\u00e1deni Lajos hada t\u00e1madta meg eredm\u00e9nytelen\u00fcl.@1690. augusztus 21.|Th\u00f6k\u00f6ly Imre t\u00f6r\u00f6k \u00e9s ol\u00e1h seg\u00e9dhadakkal \u00e1tkelt a havasokon \u00e9s h\u00e1tba t\u00e1madva megverte Heisler cs\u00e1sz\u00e1ri sereg\u00e9t.@1690. szeptember 21.|Erd\u00e9lyben a nemess\u00e9g csatlakozott Th\u00f6k\u00f6lyhez \u00e9s Szebenben Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9nek v\u00e1lasztott\u00e1k meg. Ezut\u00e1n Castelli \u00e9s Heisler egyes\u00edtett seregei kiszor\u00edtott\u00e1k Erd\u00e9lyb\u0151l.@#26|@1692. j\u00fanius 6.|V\u00e9g\u00fcl egy\u00e9vnyi k\u00f6r\u00fclz\u00e1r\u00e1s ut\u00e1n Heisler t\u00e1bornok foglaltatta el. A cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1g V\u00e1radot mag\u00e1nak foglalta le, \u00e9s Ernst von Borgsdorf tervei alapj\u00e1n megkezdte a s\u00e9r\u00fclt falak, er\u0151d\u00edtm\u00e9nyek, \u00e9p\u00fcletek kijav\u00edt\u00e1s\u00e1t, ami azonban az \u00e1lland\u00f3 p\u00e9nzhi\u00e1ny miatt csak lassan haladt.@#27|@1703-1711|II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc szabads\u00e1gharca idej\u00e9n a fejedelem serege a v\u00e1rost elfoglalta, de a v\u00e1rat nem siker\u00fclt hatalm\u00e1ba ker\u00edtenie.@18. sz\u00e1zad|A v\u00e1rban csup\u00e1n kisebb hely\u0151rs\u00e9g \u00e1llom\u00e1sozott, a cs\u00e1sz\u00e1riak k\u00fcl\u00f6n\u00f6s figyelemmel kezelt\u00e9k az er\u0151d\u00edtm\u00e9nyt \u00e9s jav\u00edt\u00e1si-\u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9si munk\u00e1latokat is v\u00e9geztek rajta 1725-ben, 1754-55, majd az 1775-77-es \u00e9vekben; ez ut\u00f3bbi \u00e9p\u00edtkez\u00e9sek nyom\u00e1n alakult ki a v\u00e1r ma is l\u00e1that\u00f3 k\u00e9pe.@1793. november\u00e9ben|450 francia foglyot tartottak itt fogva.@#28|@1848\/49|A szabads\u00e1gharc alatt a v\u00e1r Glasser t\u00e1bornok \u00e1ltal vezetett cs\u00e1sz\u00e1ri hely\u0151rs\u00e9ge \u00e1t\u00e1llt a forradalm\u00e1rok oldal\u00e1ra. Strat\u00e9giai fekv\u00e9s\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en 1849-ben az orsz\u00e1g egyik legfontosabb katonai k\u00f6zpontja lett.@1857. m\u00e1jus 16.|Ferenc J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r rendelet\u00e9vel v\u00e9gleg megsz\u00fcntette a v\u00e1r had\u00e1szati jelleg\u00e9t. Mindazon\u00e1ltal tov\u00e1bbra is hadkieg\u00e9sz\u00edt\u0151 jelleg\u0171 maradt, 1883-87-ben jav\u00edt\u00e1sokat is eszk\u00f6z\u00f6ltek rajta. A k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt a v\u00e1r egy csend\u0151riskola sz\u00e9khelye.@#36|@1945 ut\u00e1n|Katonai objektum maradt, melyet a Bel\u00fcgyminiszt\u00e9rium \u00e9s a Honv\u00e9delmi Miniszt\u00e9rium haszn\u00e1lt.@1947-52 k\u00f6z\u00f6tt|A Securitate a bels\u0151 v\u00e1rkast\u00e9ly \u00e9szaki sz\u00e1rny\u00e1ban \u00e1tmeneti hadifogolyt\u00e1bort m\u0171k\u00f6dtetett. A k\u00fcls\u0151 v\u00e1r az Aranyas-, s a Bethlen-b\u00e1sty\u00e1kkal ma is \u00e1ll, napjainkban m\u00e1r megtekinthet\u0151, bej\u00e1rhat\u00f3.&oradea.ro: Nagyv\u00e1rad t\u00f6rt\u00e9nelme|http:\/\/oradea.ro\/pagina\/istoria-orasului-oradea?limba=2"}],"sights":[{"sightId":1222,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Oradea-Cetate","address":"1, Municipiul, Strada Constantin Dobrogeanu Gherea","mapdata":"1|3192|3663","gps_lat":"47.0516200391","gps_long":"21.9433266273","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_var","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-vartemplom-Nagyvarad-3178","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BH_Biserica_cetatii_Oradea_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BH Biserica cetatii Oradea (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f6\/RO_BH_Biserica_cetatii_Oradea_%281%29.jpg\/512px-RO_BH_Biserica_cetatii_Oradea_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BH_Biserica_cetatii_Oradea_(1).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3mai katolikus v\u00e1rtemplom","seolink":"romai-katolikus-vartemplom","note":"","history":"1775 \u00e9s 1777 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt barokk st\u00edlusban Lodovico Marini tervei alapj\u00e1n a v\u00e1r osztr\u00e1kok \u00e1ltali \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edt\u00e9se idej\u00e9n, \u00e9s a fejedelmi palota d\u00e9lkeleti (C t\u00f6mb) sz\u00e1rny\u00e1nak folytat\u00e1s\u00e1t k\u00e9pezi. Eredeti tornya 1836-ban t\u0171zv\u00e9szben semmis\u00fclt meg. Jelenleg a v\u00e1radi katolikus szlov\u00e1kok haszn\u00e1lj\u00e1k."},{"sightId":1223,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Muzeul Ora\u0219ului Oradea","address":"Pia\u021ba, Aleea Emanuil Gojdu 39-41","mapdata":"1|3059|3622","gps_lat":"47.0517012604","gps_long":"21.9422709271","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"98","homepage":"https:\/\/muzeulmoo.ro\/expozitii-permanente-si-expozitii-temporare-in-muzeul-orasului-oradea\/","openinghours":"https:\/\/muzeulmoo.ro\/viziteaza-muzeul-orasului-oradea\/","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-varudvari-fejedelmi-palota--ABCDE-tomb--Nagyvarad-3177","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"\u003Ca title=\u0022Ghi\u0219a \u0218tefania-Maria, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_cetate.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Oradea cetate\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/17\/Oradea_cetate.jpg\/512px-Oradea_cetate.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_cetate.jpg\u0022\u003EGhi\u0219a \u0218tefania-Maria\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rudvari fejedelmi palota, Nagyv\u00e1radi M\u00fazeum","seolink":"varudvari-fejedelmi-palota-nagyvaradi-muzeum","note":"","history":"1620 \u00e9s 1629 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Bethlen G\u00e1bor idej\u00e9ben Giacomo Resti tervei alapj\u00e1n. Er\u0151d\u00edtm\u00e9ny \u00e9s fejedelmi palota is volt egyben. A gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri ut\u00e1n ez volt a m\u00e1sodik fejedelmi rezidencia (A t\u00f6mb). A B t\u00f6mb h\u00e1rom szakaszban \u00e9p\u00fclt, 1620 \u00e9s 1629, 1638 \u00e9s 1648 illetve 1881 \u00e9s 1882 k\u00f6z\u00f6tt. A fejedelmi palota d\u00e9lkeleti r\u00e9sze (C t\u00f6mb) 1638 \u00e9s 1648 k\u00f6z\u00f6tt I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy fejedelems\u00e9ge idej\u00e9n \u00e9p\u00fclt a kolozsv\u00e1ri S\u00e1rdi Gy\u00f6rgy tervei alapj\u00e1n. Ez is a fejedelmi rezidencia r\u00e9sz\u00e9t k\u00e9pezte.@\nA D t\u00f6mb\u00f6t 1775-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni az osztr\u00e1k Hely\u0151rs\u00e9gi F\u0151parancsnoks\u00e1g sz\u00e1m\u00e1ra Lodovico Marini sz\u00e1m\u00e1ra. A t\u00f6bbi \u00e9p\u00fclettel ellent\u00e9tben ez egyemeletes. A fejedelmi palota \u00e9szaki sz\u00e1rnya (E t\u00f6mb) 1620 \u00e9s 1629 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, 1638 \u00e9s 1648 k\u00f6z\u00f6tt b\u0151v\u00edtett\u00e9k, jelenlegi arculat\u00e1t 1775 \u00e9s 1777 k\u00f6z\u00f6tt kapta az osztr\u00e1kok idej\u00e9n."},{"sightId":1224,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|2890|3729","gps_lat":"47.0511669104","gps_long":"21.9407124594","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"22","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-nagyvaradi-var-ot-bastyaja-Nagyvarad-3180","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"","picture_ref":"","name":"Bethlen-b\u00e1stya","seolink":"bethlen-bastya","note":"","history":"1618-ban fejezt\u00e9k be Giacomo Resti \u00e9p\u00edt\u0151mester tervei alapj\u00e1n Bethlen G\u00e1bor megrendel\u00e9s\u00e9re.\nAz 1241-es tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor V\u00e1rad teljesen elpusztult. A v\u00e1rat e tragikus esem\u00e9nyt k\u00f6vet\u0151en Vincze p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ll\u00edttatta helyre. 1570\u20131596 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt V\u00e1rad \u00faj v\u00e1ra az olasz k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz szellem\u00e9ben. 1613\u20131629 k\u00f6z\u00f6tt, Bethlen G\u00e1bor kor\u00e1ban V\u00e1rad v\u00e1r\u00e1nak \u00faj \u00e9p\u00edt\u00e9si szakasza kezd\u0151dik, 1618-ban a v\u00e1r meger\u0151s\u00edt\u00e9s\u00e9hez a templom k\u00f6veit is felhaszn\u00e1lj\u00e1k."},{"sightId":1225,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|2984|3450","gps_lat":"47.0528116535","gps_long":"21.9416164888","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"22,91","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-nagyvaradi-var-ot-bastyaja-Nagyvarad-3180","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"","picture_ref":"","name":"Csonka b\u00e1stya, Ny\u00e1ri Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"csonka-bastya-nyari-szinhaz","note":"","history":"J\u00e1nos Zsigmond idej\u00e9n kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni, de B\u00e1thory Istv\u00e1n alatt fejezt\u00e9k be. Nev\u00e9t arr\u00f3l kapta, hogy sok\u00e1ig befejezetlen\u00fcl \u00e1llt.\nAz 1241-es tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor V\u00e1rad teljesen elpusztult. A v\u00e1rat e tragikus esem\u00e9nyt k\u00f6vet\u0151en Vincze p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ll\u00edttatta helyre. 1570\u20131596 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt V\u00e1rad \u00faj v\u00e1ra az olasz k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz szellem\u00e9ben. 1613\u20131629 k\u00f6z\u00f6tt, Bethlen G\u00e1bor kor\u00e1ban V\u00e1rad v\u00e1r\u00e1nak \u00faj \u00e9p\u00edt\u00e9si szakasza kezd\u0151dik, 1618-ban a v\u00e1r meger\u0151s\u00edt\u00e9s\u00e9hez a templom k\u00f6veit is felhaszn\u00e1lj\u00e1k."},{"sightId":1226,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|3252|3485","gps_lat":"47.0524780256","gps_long":"21.9439866789","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"22","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-nagyvaradi-var-ot-bastyaja-Nagyvarad-3180","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"","picture_ref":"","name":"Aranyos b\u00e1stya","seolink":"aranyos-bastya","note":"","history":"1572-ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelem utas\u00edt\u00e1s\u00e1ra. Nev\u00e9t a B\u00e1thoryak aranyozott c\u00edmer\u00e9r\u0151l kapta.\nAz Aranyos \u00e9s V\u00f6r\u00f6s b\u00e1sty\u00e1k k\u00f6z\u00f6tti keleti kaput a Habsburg uralom idej\u00e9n, 1775 \u00e9s 1777 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k.\nAz 1241-es tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor V\u00e1rad teljesen elpusztult. A v\u00e1rat e tragikus esem\u00e9nyt k\u00f6vet\u0151en Vincze p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ll\u00edttatta helyre. 1570\u20131596 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt V\u00e1rad \u00faj v\u00e1ra az olasz k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz szellem\u00e9ben. 1613\u20131629 k\u00f6z\u00f6tt, Bethlen G\u00e1bor kor\u00e1ban V\u00e1rad v\u00e1r\u00e1nak \u00faj \u00e9p\u00edt\u00e9si szakasza kezd\u0151dik, 1618-ban a v\u00e1r meger\u0151s\u00edt\u00e9s\u00e9hez a templom k\u00f6veit is felhaszn\u00e1lj\u00e1k."},{"sightId":1227,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|3365|3757","gps_lat":"47.0510705696","gps_long":"21.9445636074","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"22","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-nagyvaradi-var-ot-bastyaja-Nagyvarad-3180","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00f6r\u00f6s b\u00e1stya","seolink":"voros-bastya","note":"","history":"B\u00e1thory Istv\u00e1n fejedelem parancs\u00e1ra \u00e9p\u00edtett\u00e9k 1508 \u00e9s 1598 k\u00f6z\u00f6tt t\u00f6bb szakaszban, Ottavio Baldigara tervei alapj\u00e1n. Az 1660-as t\u00f6r\u00f6k ostrom sor\u00e1n a keleti f\u00fcl\u00e9t egy 25 m\u00e9teres szakaszon felrobbantott\u00e1k. E szakaszt egy m\u00e9terrel megvastag\u00edtott fallal \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00fajj\u00e1.\nAz Aranyos \u00e9s V\u00f6r\u00f6s b\u00e1sty\u00e1k k\u00f6z\u00f6tti keleti kaput a Habsburg uralom idej\u00e9n, 1775 \u00e9s 1777 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k.\nAz 1241-es tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor V\u00e1rad teljesen elpusztult. A v\u00e1rat e tragikus esem\u00e9nyt k\u00f6vet\u0151en Vincze p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ll\u00edttatta helyre. 1570\u20131596 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt V\u00e1rad \u00faj v\u00e1ra az olasz k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz szellem\u00e9ben. 1613\u20131629 k\u00f6z\u00f6tt, Bethlen G\u00e1bor kor\u00e1ban V\u00e1rad v\u00e1r\u00e1nak \u00faj \u00e9p\u00edt\u00e9si szakasza kezd\u0151dik, 1618-ban a v\u00e1r meger\u0151s\u00edt\u00e9s\u00e9hez a templom k\u00f6veit is felhaszn\u00e1lj\u00e1k."},{"sightId":1228,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|3108|3871","gps_lat":"47.0503211035","gps_long":"21.9426943708","religion":0,"oldtype":"22","newtype":"22","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/A-nagyvaradi-var-ot-bastyaja-Nagyvarad-3180","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=170","picture":"","picture_ref":"","name":"Kir\u00e1lyfia b\u00e1stya","seolink":"kiralyfia-bastya","note":"","history":"1569 \u00e9s 1570 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt J\u00e1nos Zsigmond idej\u00e9n. Giulio Cesare Baldigara tervezte.\nAz 1241-es tat\u00e1rj\u00e1r\u00e1skor V\u00e1rad teljesen elpusztult. A v\u00e1rat e tragikus esem\u00e9nyt k\u00f6vet\u0151en Vincze p\u00fcsp\u00f6k \u00e1ll\u00edttatta helyre. 1570\u20131596 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt V\u00e1rad \u00faj v\u00e1ra az olasz k\u00e9s\u0151 renesz\u00e1nsz szellem\u00e9ben. 1613\u20131629 k\u00f6z\u00f6tt, Bethlen G\u00e1bor kor\u00e1ban V\u00e1rad v\u00e1r\u00e1nak \u00faj \u00e9p\u00edt\u00e9si szakasza kezd\u0151dik, 1618-ban a v\u00e1r meger\u0151s\u00edt\u00e9s\u00e9hez a templom k\u00f6veit is felhaszn\u00e1lj\u00e1k."},{"sightId":1229,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada \u0218irul Canonicilor 2","mapdata":"1|1855|702","gps_lat":"47.0689555023","gps_long":"21.9320935802","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_szekesegyhaz","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Laszlo-szekesegyhaz-Nagyvarad-2376","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=264","picture":"\u003Ca title=\u0022Nagyvarad_bazilika.jpg: Horv\u00e1th Gy\u00f6rgy\nderivative work: Rabanus Flavus, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyvarad_bazilika-2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Nagyvarad bazilika-2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/33\/Nagyvarad_bazilika-2.jpg\/256px-Nagyvarad_bazilika-2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyvarad_bazilika-2.jpg\u0022\u003ENagyvarad_bazilika.jpg: Horv\u00e1th Gy\u00f6rgyderivative work: Rabanus Flavus\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3 r\u00f3mai katolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z","seolink":"szent-laszlo-romai-katolikus-szekesegyhaz","note":"","history":"A templomot m\u00e9g Szent L\u00e1szl\u00f3 alap\u00edtotta, \u00e9s val\u00f3sz\u00edn\u0171leg csak 1116-ban temett\u00e9k ide, a Nagyboldogasszonynak szentelt templomba. A tat\u00e1r, a t\u00f6r\u00f6k puszt\u00edt\u00e1s ut\u00e1n f\u00f6ldreng\u00e9s \u00e9rte, ekkor d\u0151lt le k\u00e9t tornya. Bethlen G\u00e1bor uralkod\u00e1sa alatt v\u00e9gleg elpusztult. A mai templom terv\u00e9t 1750-ben a h\u00edres osztr\u00e1k tervez\u0151, Franz Anton Hillebrandt k\u00e9sz\u00edtette. A Giovanni Battista Ricca vezette munk\u00e1latok 1752. m\u00e1jus 1-j\u00e9n kezd\u0151dtek el, mikor alapk\u00f6v\u00e9t Forg\u00e1ch P\u00e1l p\u00fcsp\u00f6k (1747-1757) letette. Az olasz \u00e9p\u00edt\u00e9sz 1756-os hal\u00e1la a munk\u00e1latok le\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t eredm\u00e9nyezte. V\u00e9g\u00fcl Domenico Lucchini v\u00e1llalta el az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s folytat\u00e1s\u00e1t. Ekkor kezd\u0151dtek a p\u00fcsp\u00f6ki palota munk\u00e1latai is. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st 1779. december 8-\u00e1n fejezt\u00e9k be, \u00e9s 1780. j\u00fanius 25-\u00e9n gr\u00f3f Kollonits L\u00e1szl\u00f3 p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. Orgon\u00e1ja M\u00e1ria Ter\u00e9zia adom\u00e1nya.@\nA legenda szerint Szent L\u00e1szl\u00f3 a templomban van eltemetve. Nagy \u00fcnnepek alkalm\u00e1val k\u00f6rmenetet tartanak Szent L\u00e1szl\u00f3 herm\u00e1j\u00e1val, amelyik az erekly\u00e9t \u0151rzi. Az ereklye Szent L\u00e1szl\u00f3 kopony\u00e1j\u00e1nak egy darabja, a herma pedig egy hatvan centim\u00e9ter magas aranyozott ez\u00fcst mellszobor, amelyik h\u00edven k\u00f6veti Szent L\u00e1szl\u00f3 arcvon\u00e1sait.@\nA sz\u00e9kesegyh\u00e1z Erd\u00e9ly \u00e9s Rom\u00e1nia legnagyobb barokk temploma. A k\u00f6zponti haj\u00f3 hossza 70 m, sz\u00e9less\u00e9ge 30\u201340 m. Falait vask\u00f3i \u00e9s carrarai m\u00e1rv\u00e1ny bor\u00edtja. 1779-ben k\u00e9sz\u00fclt olt\u00e1rk\u00e9pe M\u00e1ria mennybev\u00e9tel\u00e9t \u00e1br\u00e1zolja. K\u00e9t oldal\u00e1n Szent Istv\u00e1n \u00e9s Szent Imre fa szobrai \u00e1llnak. K\u00e9t oldals\u00f3 haj\u00f3ja \u00e9s k\u00e9t templomtornya van. 1991-ben II. J\u00e1nos P\u00e1l p\u00e1pa a templomot basilica minor rangra emelte. \nA sz\u00e9kesegyh\u00e1z el\u0151tt l\u00e1that\u00f3 Szent L\u00e1szl\u00f3 szobra, mely eredetileg a f\u0151t\u00e9ren \u00e1llt, de az \u00faj rom\u00e1n hatalom el\u0151l 1921-ben ideker\u00fclt. K\u00f6zel hozz\u00e1, l\u00e1that\u00f3 egy m\u00e1sik kisebb m\u00e9ret\u0171 Szent L\u00e1szl\u00f3 szobor is. 2000-ben a restaur\u00e1l\u00e1si munk\u00e1k befejez\u00e9se ut\u00e1n ker\u00fclt a talapzatra. A szobrot ugyanis 52 \u00e9ven \u00e1t a f\u00f6ld alatt rejtegett\u00e9k. Ez Nagyv\u00e1rad legr\u00e9gebbi barokk k\u0151szobra.@\nA p\u00fcsp\u00f6ki palota, a Kanonok-sor \u00e9s a sz\u00e9kesegyh\u00e1z egy\u00fctt alkotj\u00e1k Nagyv\u00e1rad barokk v\u00e1rosr\u00e9sz\u00e9t.@\nA k\u00f6z\u00e9pkori sz\u00e9kesegyh\u00e1z maradv\u00e1nyai a bels\u0151 v\u00e1r udvar\u00e1nak d\u00e9lkeleti r\u00e9sz\u00e9n, r\u00e9szben a palotasz\u00e1rny alatt vannak, a felsz\u00ednen nem l\u00e1that\u00f3k. 1092-ben I. Szent L\u00e1szl\u00f3 alap\u00edtotta a v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9get \u00e9s kezdte \u00e9p\u00edttetni a sz\u00e9kesegyh\u00e1zat. Az 1110-es \u00e9vekben szentelhett\u00e9k fel, amikor a kir\u00e1ly f\u00f6ldi maradv\u00e1nyait Somogyv\u00e1rr\u00f3i ide sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Az 1241-es tat\u00e1rd\u00fal\u00e1sban elpusztult, de \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1342 \u00e9s 1372 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t g\u00f3tikus st\u00edlusban. 1403-ban le\u00e9gett. 1443-ban f\u00f6ldreng\u00e9sben megrong\u00e1l\u00f3dtak tornyai. Az 1562-es ostromban szint\u00e9n jelent\u0151sen megs\u00e9r\u00fclt, ezut\u00e1n m\u00e1r nem \u00e9p\u00fclt \u00fajj\u00e1."},{"sightId":1230,"townId":59,"active":2,"name_LO":"Palatul Episcopiei Romano-Catolice","address":"Bulevardul Dacia 1-3.","mapdata":"1|1794|842","gps_lat":"47.0680183626","gps_long":"21.9315244874","religion":1,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-puspoki-palota-Nagyvarad-2375","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=172","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Baroc - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1b\/Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\/512px-Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Baroc_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota","seolink":"romai-katolikus-puspoki-palota","note":"","history":"1762-ben alap\u00edtotta b\u00e1r\u00f3 Patachich \u00c1d\u00e1m p\u00fcsp\u00f6k (1759-1776), a nagyv\u00e1radi r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1zmegye k\u00f6zpontjak\u00e9nt. 1777-ben fejezt\u00e9k be. A palot\u00e1t \u00e9s az eg\u00e9sz barokk v\u00e1rosnegyedet a 18. sz\u00e1zadi Eur\u00f3pa egyik legh\u00edresebb \u00e9p\u00edt\u00e9sze, a b\u00e9csi Franz Anton Hillebrandt tervezte, aki sz\u00e1mos ausztriai \u00e9s magyarorsz\u00e1gi (Budav\u00e1ri Palota, pozsonyi v\u00e1r \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9se) palota \u00e9s nem utols\u00f3sorban a nagyv\u00e1radi Kanonok-sor alkot\u00f3ja is. Johann Michael Neumann m\u00e9rn\u00f6k vezette a hatalmas \u00e9p\u00edtkez\u00e9st. A palota k\u00e9s\u0151 osztr\u00e1k barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. 282 ablaka van, H\u00e1rom szintj\u00e9n \u00f6sszesen 90 szoba \u00e9s h\u00e1rom d\u00edszterem tal\u00e1lhat\u00f3. Az \u00e9p\u00fcletet a h\u00edres b\u00e9csi Belvedere-kast\u00e9ly kicsiny\u00edtett m\u00e1s\u00e1nak sz\u00e1nt\u00e1k, r\u00e9szben emiatt \u00e9s r\u00e9szben egy\u00e9b vall\u00e1si konfliktusok miatt M\u00e1ria Ter\u00e9zia el\u00edt\u00e9lte az alap\u00edt\u00f3t. Patachich \u00c1d\u00e1m Nagyv\u00e1rad p\u00fcsp\u00f6ke volt 1759 \u00e9s 1776 k\u00f6z\u00f6tt, majd a Kalocsai \u00e9rseks\u00e9ghez ker\u00fclt. A b\u00e1r\u00f3 m\u0171velt humanista volt, a m\u0171v\u00e9szetek p\u00e1rtol\u00f3ja, aki legink\u00e1bb kit\u0171n\u0151 zenei \u00edzl\u00e9s\u00e9r\u0151l \u00e9s zen\u00e9szeir\u0151l v\u00e1lt ismertt\u00e9: n\u00e1la dolgozott Michael Haydn, a h\u00edres zeneszerz\u0151, Joseph Haydn \u00f6ccse mint a p\u00fcsp\u00f6ki zenekar karmestere. A p\u00fcsp\u00f6k alkalmaz\u00e1s\u00e1ban \u00e1llt m\u00e9g sz\u00e1mos h\u00edres eur\u00f3pai zeneszerz\u0151 \u00e9s heged\u0171m\u0171v\u00e9sz, mint pl. Wenzel Pichl \u00e9s Carl Ditters von Dittersdorf, akik 1765 \u00e9s 1769 k\u00f6z\u00f6tt m\u0171k\u00f6dtek Nagyv\u00e1radon zenei igazgat\u00f3k\u00e9nt.@\nV\u00e9g\u00fcl, 1771-ben M\u00e1ria Ter\u00e9zia magyar kir\u00e1lyn\u0151 a fi\u00e1val J\u00f3zsef f\u0151herceg, tr\u00f3n\u00f6r\u00f6k\u00f6ssel ide l\u00e1togatott, hogy megb\u00e9k\u00e9ljen azzal a l\u00e9tes\u00edtm\u00e9nnyel, amelynek l\u00e9trej\u00f6tt\u00e9t eredetileg nem t\u00e1mogatta. 1773-ban a palota rejt\u00e9lyes t\u0171zeset nyom\u00e1n le\u00e9gett, de a k\u00f6vetkez\u0151 kinevezett p\u00fcsp\u00f6k az eredeti terveknek megfelel\u0151en azonnal helyre\u00e1ll\u00edttatta.@\n1855-ben \u00faj sz\u00e1rnyat \u00e9s bej\u00e1ratot \u00e9p\u00edtettek hozz\u00e1 grandi\u00f3zus kett\u0151s l\u00e9pcs\u0151sorral. @\nAz \u00e1llamos\u00edt\u00e1s ut\u00e1n 1971. janu\u00e1r 17-\u00e9n a p\u00fcsp\u00f6ki palot\u00e1t megyei m\u00fazeumk\u00e9nt nyitott\u00e1k meg K\u00f6r\u00f6svid\u00e9ki M\u00fazeum n\u00e9ven. A m\u00fazeum mintegy 400 000 m\u0171t\u00e1rggyal rendelkezik, n\u00e9gy f\u0151 gy\u0171jtem\u00e9nyben csoportos\u00edtva: t\u00f6rt\u00e9nelem \u00e9s r\u00e9g\u00e9szet, n\u00e9prajz, term\u00e9szettudom\u00e1ny \u00e9s k\u00e9pz\u0151m\u0171v\u00e9szet. H\u00edres a vil\u00e1gsz\u00ednvonal\u00fa \u00fajk\u0151korszaki \u00e9s bronzkori gy\u0171jtem\u00e9nye, de a m\u00fazeum \u00f3kori egyiptomi \u00e9s g\u00f6r\u00f6g t\u00e1rgyakkal is b\u00fcszk\u00e9lkedhet. A n\u00e9prajzi szekci\u00f3 tal\u00e1n a legnagyobb nyugat-erd\u00e9lyi n\u00e9prajzi ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s, \u00f3ri\u00e1si n\u00e9pviseleti gy\u0171jtem\u00e9nnyel, paraszti haszn\u00e1lati t\u00e1rgyakkal, ed\u00e9nyekkel \u00e9s festett h\u00fasv\u00e9ti toj\u00e1sokkal.\n2004-ben 8 \u00e9v k\u00fczdelem ut\u00e1n a r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1z visszaszerezte az \u00e9p\u00fcletet. Meg\u00e1llapod\u00e1s sz\u00fcletett a m\u00fazeum elk\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9s\u00e9r\u0151l.@\n2017-ben a magyar korm\u00e1ny 1,948 milli\u00e1rd forinttal t\u00e1mogatta az \u00e9p\u00fclet fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1t. 2018-ban kezd\u0151d\u00f6tt a fel\u00faj\u00edt\u00e1s. Az \u00e9p\u00fcletben tov\u00e1bbra is ki\u00e1ll\u00edt\u00e1sok lesznek l\u00e1that\u00f3k, az egykori szemin\u00e1rium \u00e9p\u00fclet\u00e9t vend\u00e9gh\u00e1zk\u00e9nt \u00faj\u00edtj\u00e1k meg. "},{"sightId":1231,"townId":59,"active":2,"name_LO":"\u0218irul Canonicilor","address":"\u015eirul Canonicilor (Kanonoksor) u. 7\u201325","mapdata":"1|1953|685","gps_lat":"47.0690383051","gps_long":"21.9328123535","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"5","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kanonoksor-Nagyvarad-715","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=335","picture":"\u003Ca title=\u0022Hunotika, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kanonoksor - \u00e1rk\u00e1dsor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ab\/Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\/512px-Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kanonoksor_-_%C3%A1rk%C3%A1dsor.jpg\u0022\u003EHunotika\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kanonok-sor","seolink":"kanonok-sor","note":"","history":"1751-ben Forg\u00e1ch P\u00e1l p\u00fcsp\u00f6k elrendelte, hogy a k\u00e1ptalan a Szent L\u00e1szl\u00f3 t\u00e9rr\u0151l k\u00f6lt\u00f6zz\u00f6n a sz\u00e9kesegyh\u00e1z mell\u00e9. Ezut\u00e1n az \u00faj kanonoki kinevez\u00e9seket egy \u00faj kanonokh\u00e1z fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez k\u00f6t\u00f6tt\u00e9k. Az els\u0151 itt \u00e9p\u00edtkez\u0151 kanonok Alapy J\u00e1nos volt. Az els\u0151 h\u00e1rom h\u00e1z az 1750-es \u00e9vekben k\u00e9sz\u00fclt el. Klasszicista be\u00fct\u00e9s\u0171 barokk st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. A 253 m\u00e9ter hossz\u00fa folyos\u00f3 56 pill\u00e9rb\u0151l \u00e1ll \u00e9s 10 \u00e9p\u00fcletet k\u00f6t \u00f6ssze. T\u00f6bb szakaszban, t\u00f6bb mint 100 \u00e9ven \u00e1t, 1753\u20131875 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k Franz Anton Hillebrandt tervei \u00e9s Forg\u00e1ch P\u00e1l, akkori p\u00fcsp\u00f6k elk\u00e9pzel\u00e9sei alapj\u00e1n. 1780. j\u00falius elej\u00e9re k\u00e9sz\u00fclt el a t\u00edzb\u0151l az els\u0151 7 \u00e9p\u00fclet \u00f6sszek\u00f6t\u00e9se, tov\u00e1bbi kett\u0151 1863-ra, \u00e9s a tizediket 1875-ben fejezt\u00e9k be, t\u00f6bb mint 100 \u00e9vvel az els\u0151 \u00e9p\u00fclet megkezd\u00e9se ut\u00e1n."},{"sightId":1232,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Berzei 7","mapdata":"1|1834|383","gps_lat":"47.0707726382","gps_long":"21.9317793509","religion":1,"oldtype":"6","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Karolikus papnevelde","seolink":"karolikus-papnevelde","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt. Eredetileg id\u0151s papok otthona volt, majd ez lett a szemin\u00e1rium \u00e9p\u00fclete, amit eredetileg Patachich \u00c1d\u00e1m p\u00fcsp\u00f6k a Kanonok soron akart elhelyezni. 1804-ben Mikl\u00f3ssy Ferenc p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttetett hozz\u00e1 egy sz\u00e1rnyat, majd 1890-ben Schaluch L\u0151rinc b\u00edboros b\u0151v\u00edttette id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1nnal."},{"sightId":1233,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1876|775","gps_lat":"47.0684205388","gps_long":"21.9321614985","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/3036\/szent-laszlo-szobor#","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Laszlo-szobor-Nagyvarad-1060","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_statue_of_Ladislaus_I.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Oradea-Nagyv\u00e1rad - statue of Ladislaus I\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f0\/Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_statue_of_Ladislaus_I.JPG\/256px-Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_statue_of_Ladislaus_I.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_statue_of_Ladislaus_I.JPG\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3-szobor","seolink":"szent-laszlo-szobor","note":"A Szent L\u00e1szl\u00f3 sz\u00e9kesegyh\u00e1z el\u0151tt \u00e1ll.","history":"A sz\u00e9kesegyh\u00e1z f\u0151bej\u00e1rat\u00e1val szemben tal\u00e1lhat\u00f3 a T\u00f3th Istv\u00e1n \u00e1ltal k\u00e9sz\u00edtett Szent L\u00e1szl\u00f3-bronzszobor, amelyet Schlauch L\u0151rinc b\u00edboros szentelt fel 1893. szeptember 10-\u00e9n. A szobor, az \u0151t k\u00f6r\u00fclvev\u0151 n\u00e9gy oroszl\u00e1nnal egy\u00fctt eredetileg a v\u00e1ros f\u0151ter\u00e9n \u00e1llott, ahonnan a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n 1923-ban a p\u00fcsp\u00f6ki palota kertj\u00e9be sz\u00e1m\u0171zt\u00e9k."},{"sightId":1234,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica parohial\u0103 romano-catolic\u0103 Sf. L\u00e1szl\u00f3","address":"Pia\u021ba Unirii 1","mapdata":"1|1485|2983","gps_lat":"47.0555076381","gps_long":"21.9287673993","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Laszlo-plebaniatemplom-Nagyvarad-2379","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=227","picture":"\u003Ca title=\u0022Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_(19).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyv\u00e1rad (19)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/ce\/Nagyv%C3%A1rad_%2819%29.jpg\/512px-Nagyv%C3%A1rad_%2819%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_(19).jpg\u0022\u003EElekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3 pl\u00e9b\u00e1niatemplom","seolink":"szent-laszlo-plebaniatemplom","note":"","history":"1717 \u00e9s 1734 k\u00f6z\u00e9 tehet\u0151 az \u00e9p\u00edt\u00e9se. Cs\u00e1ky Imre p\u00fcsp\u00f6k (1702-1732) kezdett hozz\u00e1. A szent\u00e9ly 1732-re k\u00e9sz\u00fclt el. Cs\u00e1ky Imre hal\u00e1la ut\u00e1n a munk\u00e1latok Okolics\u00e1nyi J\u00e1nos p\u00fcsp\u00f6ks\u00e9ge (1734-36) idej\u00e9n is folytat\u00f3dtak, a szent\u00e9ly \u00e1talak\u00edt\u00e1s\u00e1nak is nekifogtak. Cs\u00e1ky Mikl\u00f3s p\u00fcsp\u00f6k (1737-1747) nem volt vele megel\u00e9gedve, igyekezett rajta v\u00e1ltoztatni. 1741-re fejez\u0151d\u00f6tt be a szent\u00e9ly \u00e1talak\u00edt\u00e1sa. Tornyot is akart emeltetni a p\u00fcsp\u00f6k, de ez a felk\u00e9rt \u00e9p\u00edt\u00e9sz hal\u00e1la miatt meghi\u00fasult. Torny\u00e1t Zalkay Antal (1790-1800) ideje alatt emelt\u00e9k. Tervez\u0151je ismeretlen. Falk\u00e9peit Thury Gy\u00f6rgy 1908-ban k\u00e9sz\u00edtette. F\u0151olt\u00e1ra az 1730-as \u00e9vekb\u0151l sz\u00e1rmazik. Olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9t 1863-ban Friedrich Silcher k\u00e9sz\u00edtette \u00e9s Szent L\u00e1szl\u00f3t \u00e1br\u00e1zolja."},{"sightId":1235,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica M\u00e2n\u0103\u0219tirii Premonstratense Maica \u00cendurerat\u0103","address":"Strada Episcop Roman Ciorogariu 14","mapdata":"1|1805|2203","gps_lat":"47.0600148718","gps_long":"21.9314637112","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Premontrei-egykori-palos-templom-Nagyvarad-2374","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=171","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fost%C4%83_biseric%C4%83_a_m%C4%83n%C4%83stirii_premonstratense_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fost\u0103 biseric\u0103 a m\u0103n\u0103stirii premonstratense Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/92\/Fost%C4%83_biseric%C4%83_a_m%C4%83n%C4%83stirii_premonstratense_Oradea.JPG\/256px-Fost%C4%83_biseric%C4%83_a_m%C4%83n%C4%83stirii_premonstratense_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fost%C4%83_biseric%C4%83_a_m%C4%83n%C4%83stirii_premonstratense_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"F\u00e1jdalmas Sz\u0171z premontrei, egykori p\u00e1los templom","seolink":"fajdalmas-szuz-premontrei-egykori-palos-templom","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad els\u0151 fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt a p\u00e1los bar\u00e1tok templomak\u00e9nt. Tervez\u0151je V\u00e9p M\u00e1t\u00e9 p\u00e1los atya lehetett. 1786-ban a p\u00e1los rendet II. J\u00f3zsef megsz\u00fcntette, a bar\u00e1tokat kitelep\u00edtett\u00e9k, ekkor a rend lev\u00e9lt\u00e1ra is elpusztult. Ekkor a templom m\u00e9g befejezetlen volt, a k\u00e9t torony sisakja m\u00e9g hi\u00e1nyzott. Ezut\u00e1n rakt\u00e1rnak haszn\u00e1lt\u00e1k, majd 1808-ban vette \u00e1t az 1802-ben vissza\u00e1ll\u00edtott premontrei rend. Olt\u00e1r\u00e1t 1772-ben emeltette a Szenth\u00e1roms\u00e1g tisztelet\u00e9re Trencs\u00e9ni M\u00e1ria Magdolna, Laczkovics L\u00e1szl\u00f3 birhari alisp\u00e1n feles\u00e9ge."},{"sightId":1236,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Romano Catolic\u0103 Cobor\u00e2rea Sf\u00e2ntului Duh","address":"strada Dun\u0103rea 1","mapdata":"1|2458|2086","gps_lat":"47.0608231104","gps_long":"21.9371703384","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Olaszi-Szentlelek-kiaradasa-plebaniatemplom-Nagyvarad-2361","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=228","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_Biserica_romano_catolica_Pogorarea_Sf.Spirit.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Oradea Biserica romano catolica Pogorarea Sf.Spirit\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/Oradea_Biserica_romano_catolica_Pogorarea_Sf.Spirit.JPG\/256px-Oradea_Biserica_romano_catolica_Pogorarea_Sf.Spirit.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_Biserica_romano_catolica_Pogorarea_Sf.Spirit.JPG\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Olaszi Szentl\u00e9lek ki\u00e1rad\u00e1sa pl\u00e9b\u00e1niatemplom, Bar\u00e1tok temploma","seolink":"olaszi-szentlelek-kiaradasa-plebaniatemplom-baratok-temploma","note":"","history":"1748-ban a ferences bar\u00e1tok templomot emeltek ezen a helyen. 1876-ban \u00faj barokk tornyot emeltek. A templomhaj\u00f3t a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n lebontott\u00e1k, \u00e9s 1903-1905 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel \u00fajra ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint eklektikus, neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban."},{"sightId":1237,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Ursulinelor","address":"Calea Republicii 4","mapdata":"1|1899|2611","gps_lat":"47.0577171849","gps_long":"21.9323434711","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1,74","homepage":"http:\/\/www.adyliceum.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Anna-templom-Nagyvarad-2378","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=350","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Orsolya_rendi_templom_Nagyv%C3%A1rad.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Orsolya rendi templom Nagyv\u00e1rad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/73\/Orsolya_rendi_templom_Nagyv%C3%A1rad.JPG\/512px-Orsolya_rendi_templom_Nagyv%C3%A1rad.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Orsolya_rendi_templom_Nagyv%C3%A1rad.JPG\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Anna templom \u00e9s Orsolya-rendi kolostor, Ady Endre Elm\u00e9leti L\u00edceum","seolink":"szent-anna-templom-es-orsolya-rendi-kolostor-ady-endre-elmeleti-liceum","note":"","history":"1771-ben Szentzy Istv\u00e1n babolcsai ap\u00e1t \u00e9s v\u00e1radi kanonok h\u00e1zat vett a rend sz\u00e1m\u00e1ra. 1772-re ezt z\u00e1rd\u00e1v\u00e1 alak\u00edttatta, amikor meg\u00e9rkeztek az els\u0151 ap\u00e1c\u00e1k Kass\u00e1r\u00f3l. 1773-ban \u00fajabb sz\u00e1rnyakkal b\u0151v\u00edtett\u00e9k. A kis fatornyos templom 1773-ra k\u00e9sz\u00fclt el, \u00e9s 1774. okt\u00f3ber 29-\u00e9n szentelt\u00e9k fel.@\n1858-ban Szaniszl\u00f3 Ferenc p\u00fcsp\u00f6k j\u00f3volt\u00e1b\u00f3l b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1877-ben Gy\u00f6rffy L\u00e1szl\u00f3 nagypr\u00e9postnak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg \u00fajabb sz\u00e1rnnyal b\u0151v\u00fclt, a templom fatornya helyett pedig k\u0151tornyot \u00e9p\u00edtettek. A kolostor \u00e9s a templom neog\u00f3tikus homlokzatot kapott. Az Orsolya-rendi ap\u00e1c\u00e1k fiatal l\u00e1nyok tan\u00edt\u00e1s\u00e1val foglalkoztak."},{"sightId":1238,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Romano-Catolic\u0103 Sf\u00e2nta Maria","address":"Mosoiu (Kapucinus) 21 ","mapdata":"1|1792|3456","gps_lat":"47.0527785032","gps_long":"21.9314314663","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_kapucinus","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kapucinus-templom-Nagyvarad-1822","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_manastirii_capucine_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica manastirii capucine - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bf\/Biserica_manastirii_capucine_-_Oradea.JPG\/512px-Biserica_manastirii_capucine_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_manastirii_capucine_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sarl\u00f3s Boldogasszony kapucinus templom","seolink":"sarlos-boldogasszony-kapucinus-templom","note":"","history":"A kapucinus rend 1727-ban \u00e9rkezik Nagyv\u00e1rad k\u00f6rny\u00e9k\u00e9re. A rendh\u00e1zat \u00e9s a templomot 1734-1742 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k. Az 1836-os t\u0171zv\u00e9szben porr\u00e1 \u00e9gett \u00fagy a kolostor, mint a templom. Jelenlegi form\u00e1j\u00e1t a t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n kapta, amikor Lajcs\u00e1k Ferenc r\u00f3mai kat\u00f3likus p\u00fcsp\u00f6k eg\u00e9sz vagyon\u00e1t a rendh\u00e1z \u00e9s a templom fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1ra ford\u00edtotta. Hal\u00e1la ut\u00e1n a templomban temett\u00e9k el. Barthel Gy\u00f6rgy tervei szerint \u00fajult meg a templom klasszicista st\u00edlusban. 1838-ban Sarl\u00f3s Boldogasszony tisztelet\u00e9re szentelt\u00e9k fel. A templom falait Szil\u00e1gyi J\u00e1nos \u00e9s Doboczy J\u00f3zsef fresk\u00f3i d\u00edsz\u00edtik, amelyet kieg\u00e9sz\u00edt k\u00e9t, a t\u0171zv\u00e9szkor kimenek\u00edtett k\u00e9p. 1972-ben halt meg Horv\u00e1th Szilveszter, az utols\u00f3 kapucinus atya."},{"sightId":1239,"townId":59,"active":1,"name_LO":"M\u0103n\u0103stirea Capucinilor","address":"Strada General Traian Mo\u0219oiu 21","mapdata":"1|1829|3471","gps_lat":"47.0526744160","gps_long":"21.9316974925","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kapucinus-rendhaz-Nagyvarad-1823","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_Capucin_Oradea_(Claustrul).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ansamblul Capucin Oradea (Claustrul)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bc\/Ansamblul_Capucin_Oradea_%28Claustrul%29.JPG\/512px-Ansamblul_Capucin_Oradea_%28Claustrul%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ansamblul_Capucin_Oradea_(Claustrul).JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kapucinus rendh\u00e1z","seolink":"kapucinus-rendhaz","note":"","history":"A kapucinus rend 1727-ban \u00e9rkezik Nagyv\u00e1rad k\u00f6rny\u00e9k\u00e9re. 1742-ben \u00e9p\u00fclt. 1836-ban a t\u0171zv\u00e9szben le\u00e9gett. Jelenlegi form\u00e1j\u00e1t a t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n kapta, amikor Lajcs\u00e1k Ferenc r\u00f3mai kat\u00f3likus p\u00fcsp\u00f6k eg\u00e9sz vagyon\u00e1t a rendh\u00e1z \u00e9s a templom fel\u00faj\u00edt\u00e1s\u00e1ra ford\u00edtotta. Hal\u00e1la ut\u00e1n a templomban temett\u00e9k el. Barthel Gy\u00f6rgy tervei szerint \u00fajult meg klasszicista st\u00edlusban 1837-ben. 1972-ben halt meg Horv\u00e1th Szilveszter, az utols\u00f3 kapucinus atya."},{"sightId":1240,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Mizericordienilor din Oradea","address":"Calea Republicii 33","mapdata":"1|2562|2196","gps_lat":"47.0601270574","gps_long":"21.9379441318","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vol-irgalmasrendi-templom-Nagyvarad-2332","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=331","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_(lateral)_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fosta capel\u0103 a Mizericordienilor (lateral) - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d6\/Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_%28lateral%29_-_Oradea.JPG\/512px-Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_%28lateral%29_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fosta_capel%C4%83_a_Mizericordienilor_(lateral)_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Irgalmasrendi templom","seolink":"egykori-irgalmasrendi-templom","note":"","history":"Gy\u00f6ngy\u00f6si Gy\u00f6rgy v\u00e1rdi kanonok (1735-1760) 1750-t\u0151l \u00e1gyban fekv\u0151 beteg volt. Szeg\u00e9nyh\u00e1zat szeretett volna l\u00e9tes\u00edteni a betegek sz\u00e1m\u00e1ra. Forg\u00e1ch P\u00e1l v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k a Beteg\u00e1pol\u00f3 Irgalmasrend v\u00e1rosban val\u00f3 meghonos\u00edt\u00e1s\u00e1t aj\u00e1nlotta fel, \u00e9s 1753-ban adom\u00e1nyozta a telket, amin ezut\u00e1n a kanonok templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9be kezdett. 1760-ban \u00e9rkeztek meg az els\u0151 irgalmasrendiek. Sz\u00f3sz\u00e9k\u00e9n a n\u00e9gy evang\u00e9lista jelk\u00e9pe l\u00e1that\u00f3. Az angyalsz\u00e1rnyas ifj\u00fa Szt. M\u00e1t\u00e9t, az \u00f6k\u00f6rfej Szt Luk\u00e1csot, az oroszl\u00e1nfej Szt. M\u00e1rkot, a kit\u00e1rt sz\u00e1rny\u00fa sas pedig Szt. J\u00e1nost jelk\u00e9pezi."},{"sightId":1241,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf\u00e2ntul Gheorghe","address":"Parcul Traian 11","mapdata":"1|2728|2811","gps_lat":"47.0565044292","gps_long":"21.9393599920","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szeminariumi-templom-Nagyvarad-1870","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022belebogdan, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_ortodox%C4%83_%22Sf-_Gheorghe%22_(fosta_biseric%C4%83_a_Seminarului_Greco-Catolic)_2012-10-20_17-48-51.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica ortodox\u0103 Sf- Gheorghe (fosta biseric\u0103 a Seminarului Greco-Catolic) 2012-10-20 17-48-51\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c5\/Biserica_ortodox%C4%83_%22Sf-_Gheorghe%22_%28fosta_biseric%C4%83_a_Seminarului_Greco-Catolic%29_2012-10-20_17-48-51.jpg\/256px-Biserica_ortodox%C4%83_%22Sf-_Gheorghe%22_%28fosta_biseric%C4%83_a_Seminarului_Greco-Catolic%29_2012-10-20_17-48-51.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_ortodox%C4%83_%22Sf-_Gheorghe%22_(fosta_biseric%C4%83_a_Seminarului_Greco-Catolic)_2012-10-20_17-48-51.jpg\u0022\u003Ebelebogdan\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Gy\u00f6rgy g\u00f6r\u00f6g katolikus templom, volt szemin\u00e1riumi templom","seolink":"szent-gyorgy-gorog-katolikus-templom-volt-szeminariumi-templom","note":"","history":"1858-ban romantikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt Szaniszl\u00f3 Ferenc p\u00fcsp\u00f6k megb\u00edz\u00e1s\u00e1b\u00f3l. Szent Gy\u00f6rgy tisztelet\u00e9re szentelt\u00e9k fel. El\u0151de 1772-ben \u00e9p\u00fclt fel a jezsuit\u00e1k sz\u00e1m\u00e1ra."},{"sightId":1242,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Sf. Brigita","address":"Parcul Traian 5","mapdata":"1|2378|2785","gps_lat":"47.0566998321","gps_long":"21.9364197783","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Brigitta-templom-Nagyvarad-1794","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mihai Andrei, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Sf._Brigita_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica Sf. Brigita Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8c\/Biserica_Sf._Brigita_Oradea.jpg\/256px-Biserica_Sf._Brigita_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Sf._Brigita_Oradea.jpg\u0022\u003EMihai Andrei\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Brigitta templom","seolink":"szent-brigitta-templom","note":"","history":"1693-ban \u00e9p\u00fclt, ez Nagyv\u00e1rad legr\u00e9gebbi, ma is \u00e1ll\u00f3 temploma. Benkovich \u00c1goston p\u00fcsp\u00f6k emeltette. 1723-ig a katolikus sz\u00e9kesegyh\u00e1z funkci\u00f3j\u00e1t t\u00f6lt\u00f6tte be. Ezut\u00e1n a ferencesek \u00e9s a p\u00e1losok is haszn\u00e1lt\u00e1k. 1786-ban Kollonicz L\u00e1szl\u00f3 p\u00fcsp\u00f6k a g\u00f6r\u00f6g katolikus rut\u00e9neknek adom\u00e1nyozta. 1948-ban a g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1z beolvaszt\u00e1s\u00e1val az ortodox egyh\u00e1z\u00e9 lett."},{"sightId":1243,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Tineretului","mapdata":"2|1877|1436","gps_lat":"47.0496608357","gps_long":"21.9505108177","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_velence","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Velencei-plebaniatemplom-Nagyvarad-2055","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Teodor Stoica, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BisericaCatolicaVelentaOradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022BisericaCatolicaVelentaOradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/2\/26\/BisericaCatolicaVelentaOradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BisericaCatolicaVelentaOradea.jpg\u0022\u003ETeodor Stoica\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rad-velencei szepl\u0151telen fogantat\u00e1s pl\u00e9b\u00e1niatemplom","seolink":"varad-velencei-szeplotelen-fogantatas-plebaniatemplom","note":"","history":"1858 \u00e9s 1862 k\u00f6z\u00f6tt Szaniszl\u00f3 Ferenc p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette neorom\u00e1n \u00e9s neog\u00f3tikus st\u00edlusban."},{"sightId":1244,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Calvin Jean 1.","mapdata":"1|868|2802","gps_lat":"47.0566021767","gps_long":"21.9232600118","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ujvarosi-reformatus-templom-Nagyvarad-2381","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=243","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reformed_Church_(1)_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Reformed Church (1) - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/68\/Reformed_Church_%281%29_-_Oradea.JPG\/512px-Reformed_Church_%281%29_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Reformed_Church_(1)_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rad-\u00dajv\u00e1rosi reform\u00e1tus templom","seolink":"varad-ujvarosi-reformatus-templom","note":"","history":"1835-ben kezdtek neki az \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9hez, de hamar elfogyott a p\u00e9nz. 1840-t\u0151l 43-ig folytat\u00f3dott az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s, melynek eredm\u00e9nyek\u00e9nt tet\u0151 al\u00e1 ker\u00fclt. 1844-ben tartott\u00e1k benne az els\u0151 istentiszteletet. 1853-ra k\u00e9sz\u00fclt el a templom, tornyok n\u00e9lk\u00fcl. A berendez\u00e9se ezut\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt el teljesen. 1870-71 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fcltek tornyai. Terveit Sz\u00e1sz J\u00f3zsef, Bihar v\u00e1rmegye f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze k\u00e9sz\u00edtette."},{"sightId":1245,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103","address":"Str. Tudor Vladimirescu 26","mapdata":"1|1034|2581","gps_lat":"47.0577483168","gps_long":"21.9246873732","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/oradeaevanghelica.wordpress.com\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangelic_Lutheran_Church_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Evangelic Lutheran Church - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/17\/Evangelic_Lutheran_Church_-_Oradea.JPG\/512px-Evangelic_Lutheran_Church_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Evangelic_Lutheran_Church_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus templom","seolink":"evangelikus-templom","note":"","history":"A nagyv\u00e1radi evang\u00e9likus k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g 1811-ben \u00e9p\u00edtette fel els\u0151 k\u00e1poln\u00e1j\u00e1t. Mivel id\u0151vel kicsinek bizonyult, lebontott\u00e1k \u00e9s 1902-1903 k\u00f6z\u00f6tt fel\u00e9p\u00edtett\u00e9k ezt a templomot Petz Samu tervei alapj\u00e1n neog\u00f3tikus st\u00edlusban."},{"sightId":1246,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|66|3858","gps_lat":"47.0503444412","gps_long":"21.9165933675","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Rhedey-kapolna-Nagyvarad-2054","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Rh\u00e9dey-k\u00e1polna, Mauz\u00f3leum","seolink":"rhedey-kapolna-mauzoleum","note":"Az \u00e1llatkert ter\u00fclet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3.","history":"1804-ben gr\u00f3f Rh\u00e9dey Lajos Bihar v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja \u00e9p\u00edttette romantikus st\u00edlusban feles\u00e9ge, Kacs\u00e1ndy Ter\u00e9zia hal\u00e1lakor. A Rh\u00e9dey h\u00e1zasp\u00e1r szarkof\u00e1gj\u00e1t 1834-ben Ferenczy Istv\u00e1n szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz k\u00e9sz\u00edtette. A k\u00e1polna az \u00e1llatkert ter\u00fclet\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3."},{"sightId":1247,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Romano-Catolic\u0103 Sf\u00e2nta Ecaterina","address":"Strada Sovata 51","mapdata":"2|812|609","gps_lat":"47.0690783954","gps_long":"21.9140524771","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_szent_katalin_telep","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Katalin-telepi-plebaniatemplom-Nagyvarad-2436","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Katalin pl\u00e9b\u00e1niatemplom","seolink":"szent-katalin-plebaniatemplom","note":"","history":"A Krausze Tivadar \u00e9p\u00edt\u00e9szm\u00e9rn\u00f6k tervezte templomot 1935. augusztus\u00e1ban Fiedler Istv\u00e1n r\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. Nagyv\u00e1rad \u00fajabb lak\u00f3negyed\u00e9ben, a Katalin telepen 1928-ban az irgalmas n\u0151v\u00e9rek kezdt\u00e9k a pasztor\u00e1ci\u00f3t, 1940-t\u0151l 1981 okt\u00f3ber\u00e9ig a lazarist\u00e1k haszn\u00e1lt\u00e1k, csak ut\u00e1na lett pl\u00e9b\u00e1niatemplom.@\n\u00c9p\u00edt\u00e9si st\u00edlusa historiz\u00e1l\u00f3, neorom\u00e1n elemekkel."},{"sightId":1248,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformata R\u00e9t","address":"Bulevardul \u0218tefan cel Mare 6","mapdata":"1|2005|100","gps_lat":"47.0724355117","gps_long":"21.9333463871","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/nagyvaradret.ro\/t\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reti-reformatus-templom-Nagyvarad-2442","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"R\u00e9ti reform\u00e1tus templom","seolink":"reti-reformatus-templom","note":"","history":"1928-ban \u00e9p\u00fclt az els\u0151 templom Krausze Tivadar terve szerint. 1944. szeptember\u00e9ben bombatal\u00e1lat k\u00f6vetkezt\u00e9ben megsemmis\u00fclt. Az \u00faj templom 1948-t\u00f3l 1954-ig \u00e9p\u00fclt a nagyv\u00e1radi Szeghalmy D\u00e1vid tervei szerint a n\u00e9pies szecesszi\u00f3 st\u00edlus\u00e1ban (a kalotaszegi n\u00e9pi \u00e9p\u00edt\u00e9szet felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val). Tornya 1955-ben kezdett \u00e9p\u00fclni."},{"sightId":1249,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Romano-Catolic\u0103 Sf\u00e2nta Tereza","address":"Piata Devei","mapdata":"2|448|1053","gps_lat":"47.0585211649","gps_long":"21.9016307209","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_ossi","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varad-ossi-plebaniatemplom-Nagyvarad-2437","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Teodor Stoica, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:OradeaBisericaIosia.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022OradeaBisericaIosia\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/18\/OradeaBisericaIosia.jpg\/512px-OradeaBisericaIosia.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:OradeaBisericaIosia.jpg\u0022\u003ETeodor Stoica\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rad-\u0151ssi Kis Szent Ter\u00e9z-pl\u00e9b\u00e1niatemplom ","seolink":"varad-ossi-kis-szent-terez-plebaniatemplom","note":"","history":"1933 \u00e9s 1934 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt neorom\u00e1n st\u00edlusban Sallerbeck Antal tervei alapj\u00e1n a lizieuxi bazilika alapj\u00e1n. Fiedler Istv\u00e1n nagyv\u00e1radi katolikus p\u00fcsp\u00f6k \u00e9p\u00edttette."},{"sightId":1250,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Str. Dun\u0103rea (Bar\u00e1tok u.) nr. 3.","mapdata":"1|2417|2066","gps_lat":"47.0608927562","gps_long":"21.9367018057","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"71","homepage":"http:\/\/www.spitalmaioradea.mai.gov.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=330","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_Militar_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spitalul Militar Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a5\/Spitalul_Militar_Oradea.JPG\/512px-Spitalul_Militar_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_Militar_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt ferences kolostor","seolink":"volt-ferences-kolostor","note":"A magyarirt\u00f3 Avram Iancur\u00f3l elnevezett nagyv\u00e1radi k\u00f3rh\u00e1z haszn\u00e1lja.","history":"1691-ben V\u00e1rad felszabadult a t\u00f6r\u00f6k al\u00f3l. Ezut\u00e1n Benkovich p\u00fcsp\u00f6k \u00fajb\u00f3l ferenceseket telep\u00edtett a v\u00e1rosba. 1726-ban Cs\u00e1ky Imre p\u00fcsp\u00f6k telket adom\u00e1nyozott a r\u00e9sz\u00fckre kolostor \u00e9s templom \u00e9p\u00edt\u00e9se sz\u00e1m\u00e1ra. 1731-ben k\u00f6lt\u00f6ztek be a kolostorba. Az \u00e9p\u00fcletet 1747-ben fejezt\u00e9k be. 1788-ban emeletet kapott. 1786-ban II. J\u00d3zsef feloszlatta a ferences rendet. 1819 ut\u00e1n iskola kapott benne helyt, 1850-59 k\u00f6z\u00f6tt katonai k\u00f3rh\u00e1zz\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k.@\n1732-1748 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a barokk templom. 1873-1876 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a homlokzati tornya. 1903-1905 k\u00f6z\u00f6tt \u00faj templomot \u00e9p\u00edtettek a hely\u00e9n. "},{"sightId":1251,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Calea Republicii 33","mapdata":"1|2530|2170","gps_lat":"47.0602617780","gps_long":"21.9376922432","religion":1,"oldtype":"71","newtype":"81,98","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/hirek\/granatalma_patika","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Irgalmasrendiek-korhaza-Nagyvarad-2337","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=371","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spitalul ordinului Mizericordienilor - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0c\/Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\/512px-Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_ordinului_Mizericordienilor_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt irgalmasrendi k\u00f3rh\u00e1z, Gr\u00e1n\u00e1talma Patikat\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum","seolink":"volt-irgalmasrendi-korhaz-granatalma-patikatorteneti-muzeum","note":"A patikam\u00fazeum az irgalmas rend egykori Gr\u00e1n\u00e1talma patik\u00e1j\u00e1nak a helyis\u00e9geiben lett berendezve.","history":"Gy\u00f6ngy\u00f6si Gy\u00f6rgy v\u00e1rdi kanonok (1735-1760) 1750-t\u0151l \u00e1gyban fekv\u0151 beteg volt. Szeg\u00e9nyh\u00e1zat szeretett volna l\u00e9tes\u00edteni a betegek sz\u00e1m\u00e1ra. Forg\u00e1ch P\u00e1l v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k a Beteg\u00e1pol\u00f3 Irgalmasrend v\u00e1rosban val\u00f3 meghonos\u00edt\u00e1s\u00e1t aj\u00e1nlotta fel, \u00e9s 1753-ban adom\u00e1nyozta a telket, amin ezut\u00e1n a kanonok templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9be kezdett. 1760-ban \u00e9rkeztek meg az els\u0151 irgalmasrendiek Patachich \u00c1d\u00e1m p\u00fcsp\u00f6k megh\u00edv\u00e1s\u00e1ra. A rendh\u00e1z 1763-ban \u00e9p\u00fclt fel. 1766-ban kezd\u0151d\u00f6tt a k\u00f3rh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9se. 1769-ben patik\u00e1val b\u0151v\u00fclt. 1793 \u00e9s 1795 k\u00f6z\u00f6tt a k\u00f3rh\u00e1zat b\u0151v\u00edtett\u00e9k \u00e9s a rendh\u00e1zat jelent\u0151sen \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k.@\nKapuj\u00e1n l\u00e1that\u00f3 h\u00e1rom k\u0151szobor, amelyek a rendalap\u00edt\u00f3 Istenes Szent J\u00e1nost, Nepomuki Szent J\u00e1nost \u00e9s Szent Fl\u00f3ri\u00e1nt \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k."},{"sightId":1252,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Conven\u0163ia Bisericilor Cre\u015ftine Baptiste Maghiare din Rom\u00e2nia","address":"Aleea \u0218trandului 10","mapdata":"1|2972|2894","gps_lat":"47.0560388591","gps_long":"21.9416818703","religion":7,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/nvbgy.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Baptista-templom-Nagyvarad-2103","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Baptista templom","seolink":"baptista-templom","note":"","history":"1886-ban j\u00f6tt l\u00e9tre a v\u00e1rosban az els\u0151 baptista k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g. 1912 \u00e9s 1913 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel a templom \u00d6r\u00f6my Gyula tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":1253,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Catedrala Greco-Catolic\u0103 Sf.Nicolae","address":"Strada Iuliu Maniu nr. 1","mapdata":"1|1337|3227","gps_lat":"47.0540997643","gps_long":"21.9275446859","religion":4,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.egco.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-szekesegyhaz-Nagyvarad-2336","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=322","picture":"\u003Ca title=\u0022Insidercam, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Catedrala_Sf%C3%A2ntul_Nicolae,_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Catedrala Sf\u00e2ntul Nicolae, Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/16\/Catedrala_Sf%C3%A2ntul_Nicolae%2C_Oradea.jpg\/512px-Catedrala_Sf%C3%A2ntul_Nicolae%2C_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Catedrala_Sf%C3%A2ntul_Nicolae,_Oradea.jpg\u0022\u003EInsidercam\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mikl\u00f3s g\u00f6r\u00f6g katolikus katedr\u00e1lis","seolink":"szent-miklos-gorog-katolikus-katedralis","note":"","history":"1800-ban Ignatie Darabant p\u00fcsp\u00f6k lebontatta a fel\u00e9p\u00edtend\u0151 sz\u00e9kesegyh\u00e1z hely\u00e9n \u00e1ll\u00f3 unit\u00e1rius templomot. 1803-ra k\u00e9sz\u00fclt el a torony, a templom 1808 \u00e9s 1810 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt fel. Mai toronysisakj\u00e1t 1910 \u00e9s 1912 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00edtett\u00e9k ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei alapj\u00e1n. 1948-ban betiltott\u00e1k a rom\u00e1nok g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1zat, \u00e9s az ortodox egyh\u00e1znak adt\u00e1k az \u00e9p\u00fcletet. 2006-ban kapt\u00e1k vissza a g\u00f6r\u00f6g katolikusok."},{"sightId":1254,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u0163a Unirii 3","mapdata":"1|1358|3087","gps_lat":"47.0549473016","gps_long":"21.9274405464","religion":4,"oldtype":"7","newtype":"7","homepage":"http:\/\/www.egco.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-puspoki-palota-Nagyvarad-2335","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=319","picture":"\u003Ca title=\u0022Riman\u00f3czy Jen\u0151, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota,_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022G\u00f6r\u00f6gkatolikus P\u00fcsp\u00f6ki Palota, Nagyv\u00e1rad 002\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota%2C_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\/512px-G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota%2C_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_P%C3%BCsp%C3%B6ki_Palota,_Nagyv%C3%A1rad_002.jpg\u0022\u003ERiman\u00f3czy Jen\u0151\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"G\u00f6r\u00f6g-katolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota","seolink":"gorog-katolikus-puspoki-palota","note":"","history":"Ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n, 1905-re \u00e9p\u00fclt fel a g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1z, Demetrie Radu v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k, megrendel\u00e9s\u00e9re. 2018. augusztus 25-\u00e9n a palota kigyulladt. Az \u00e9p\u00fclet nagy r\u00e9sze le\u00e9gett. Demetrie Radu volt a t\u00e1rseln\u00f6ke az 1918-as gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri ol\u00e1h cs\u0151d\u00fcletnek. 1920. december 8-\u00e1n pusztult el a rom\u00e1n parlamentet \u00e9rint\u0151 bombamer\u00e9nylet \u00e1ldozatak\u00e9nt."},{"sightId":1255,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Catedrala Adormirea Maicii Domnului","address":"Pia\u0163a Unirii 10","mapdata":"1|1512|3298","gps_lat":"47.0536457958","gps_long":"21.9289503073","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.bisericaculunaoradea.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Maria-elszenderedese-ortodox-templom--Holdas-templom--Nagyvarad-2338","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=252","picture":"\u003Ca title=\u0022Ghi\u0219a \u0218tefania-Maria, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_cu_Lun%C4%83.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica cu Lun\u0103\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e2\/Biserica_cu_Lun%C4%83.jpg\/256px-Biserica_cu_Lun%C4%83.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_cu_Lun%C4%83.jpg\u0022\u003EGhi\u0219a \u0218tefania-Maria\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Holdas templom, M\u00e1ria elszendered\u00e9se ortodox templom","seolink":"holdas-templom-maria-elszenderedese-ortodox-templom","note":"","history":"1784-ben rakt\u00e1k le az alapk\u00f6v\u00e9t. 1790-ben vett\u00e9k haszn\u00e1latba. Erder Jakab tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt klassziciz\u00e1l\u00f3 barokk st\u00edlusban. 1831-re fejezt\u00e9k be a bels\u0151 d\u00edsz\u00edt\u0151 munk\u00e1it. 1977-79 k\u00f6z\u00f6tt teljesen \u00e1tfestett\u00e9k.@\nHarangtornya 55 m\u00e9ter magas. Az \u00f3raszerkezet alatt helyezkedik el egy egy m\u00e9ter \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 fekete-arany sz\u00edn\u0171re festett g\u00f6mb, amelyet egy szerkezet \u00fagy mozgat, hogy az mindig a val\u00f3s\u00e1gos holdk\u00e9pet mutatja. A szerkezetet, amely m\u00e9g ma is m\u0171k\u00f6dik Georg Rueppe k\u00e9sz\u00edtette 1793-ban."},{"sightId":1256,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Sfin\u021bii Arhangheli Mihail \u0219i Gavril","address":"Anton Bacalbasa 6","mapdata":"2|1938|1489","gps_lat":"47.0484389678","gps_long":"21.9526819885","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Velencei-ortodox-templom-Nagyvarad-1797","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Velenta_Orthodox_Church.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Velenta Orthodox Church\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ee\/Velenta_Orthodox_Church.jpg\/256px-Velenta_Orthodox_Church.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Velenta_Orthodox_Church.jpg\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Velencei G\u00e1bor \u00e9s Mih\u00e1ly arkangyalok ortodox templom","seolink":"velencei-gabor-es-mihaly-arkangyalok-ortodox-templom","note":"","history":"1768 \u00e9s 1779 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt provinci\u00e1lis barokk st\u00edlusban. Tervez\u0151je ismeretlen. 1836-ban a t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n \u00fajult meg."},{"sightId":1257,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica Buna Vestire","address":"Piata Rahovei 2","mapdata":"1|804|2674","gps_lat":"47.0573471254","gps_long":"21.9228945335","religion":5,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/punticrisene.ro\/biserica-ortodoxa-romana-a-parohiei-oradea-munch-cu-hramul-buna-vestire\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ujvarosi-ortodox-templom-Nagyvarad-2438","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"\u00dajv\u00e1rosi Angyali \u00dcdv\u00f6zlet ortodox templom","seolink":"ujvarosi-angyali-udvozlet-ortodox-templom","note":"","history":"1728-ban \u00e9p\u00fclt temet\u0151k\u00e1poln\u00e1nak, majd 1742-ig a kapucinusok temploma volt. 1827 \u00e9s 1842 k\u00f6z\u00f6tt Lajcs\u00e1k Ferenc p\u00fcsp\u00f6k nagyobb\u00edttatta meg. Az 1920-as \u00e9vekt\u0151l a g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1z\u00e9 volt, annak beolvaszt\u00e1sa ut\u00e1n 1948-t\u00f3l pedig az ortodoxok\u00e9."},{"sightId":1258,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Independen\u021bei 22","mapdata":"1|1909|3091","gps_lat":"47.0549105903","gps_long":"21.9323459283","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"8","homepage":"https:\/\/www.oradeaheritage.ro\/the-sion-neolog-synagogue\/?lang=en","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Neolog-zsinagoga-Nagyvarad-2327","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=359","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_Cri%C5%9Ful_Repede_and_synagogue.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Oradea-Nagyv\u00e1rad - Cri\u015ful Repede and synagogue\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fc\/Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_Cri%C5%9Ful_Repede_and_synagogue.jpg\/512px-Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_Cri%C5%9Ful_Repede_and_synagogue.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea-Nagyv%C3%A1rad_-_Cri%C5%9Ful_Repede_and_synagogue.jpg\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Neol\u00f3g zsinag\u00f3ga","seolink":"neolog-zsinagoga","note":"","history":"1877-1878 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Busch D\u00e1vid tervei alapj\u00e1n historiz\u00e1l\u00f3, m\u00f3r st\u00edlusban."},{"sightId":1259,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Sinagoga Ortodox\u0103","address":"Strada Mihai Viteazul 1","mapdata":"1|1922|3548","gps_lat":"47.0522186853","gps_long":"21.9324683941","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"8","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ortodox-zsinagoga-Nagyvarad-2326","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=323","picture":"\u003Ca title=\u0022Radu Trifan, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_Israelita_Ortodoxa_Oradea2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sinagoga Israelita Ortodoxa Oradea2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/28\/Sinagoga_Israelita_Ortodoxa_Oradea2.jpg\/512px-Sinagoga_Israelita_Ortodoxa_Oradea2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_Israelita_Ortodoxa_Oradea2.jpg\u0022\u003ERadu Trifan\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Ortodox zsinag\u00f3ga","seolink":"ortodox-zsinagoga","note":"","history":"1890-ben \u00e9p\u00fclt, Bach N\u00e1ndor tervezte. Udvar\u00e1n 1908-ban egy szer\u00e9nyebb kivitelez\u00e9s\u0171 imah\u00e1z is \u00e9p\u00fclt Incze Lajos tervei alapj\u00e1n. \u00c9p\u00fclt egy m\u00e1sik ortodox zsinag\u00f3ga is a Teleki utc\u00e1ban."},{"sightId":1260,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Rahovei","mapdata":"1|832|2720","gps_lat":"47.0570253721","gps_long":"21.9231366594","religion":6,"oldtype":"8","newtype":"98","homepage":"http:\/\/erport.ro\/muvhaz\/a-varadi-zsidosag-emlekhelye","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Radu Trifan, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_Parasita_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sinagoga Parasita Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/Sinagoga_Parasita_Oradea.jpg\/512px-Sinagoga_Parasita_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sinagoga_Parasita_Oradea.jpg\u0022\u003ERadu Trifan\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"\u00dajv\u00e1rosi ortodox zsinag\u00f3ga, Zsid\u00f3 M\u00fazeum","seolink":"ujvarosi-ortodox-zsinagoga-zsido-muzeum","note":"Az \u00e9p\u00fcletet az\u00f3ta fel\u00faj\u00edtott\u00e1k.","history":"1926-ban L\u00f6bl Ferenc kor\u00e1bbi tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt."},{"sightId":1261,"townId":59,"active":1,"name_LO":"\u0218coala cu clasele I - VIII Szacsvay Imre","address":"Mihai Eminescu 28","mapdata":"1|1800|1829","gps_lat":"47.0622501966","gps_long":"21.9314378330","religion":1,"oldtype":"86","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.scoala-szacsvay-iskola.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Laszlo-Intezet-Nagyvarad-2101","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Szent L\u00e1szl\u00f3 Int\u00e9zet, Szacsvay Imre \u00c1ltal\u00e1nos Iskola","seolink":"volt-szent-laszlo-intezet-szacsvay-imre-altalanos-iskola","note":"","history":"A Szent L\u00e1szl\u00f3 Koldus\u00e1pol\u00f3 \u00e9s Fi\u00fagyermek Mened\u00e9kh\u00e1zat Winkler J\u00f3zsef p\u00fcsp\u00f6k kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re 1886-ban alap\u00edtott\u00e1k \u00e9s a vinc\u00e9s n\u0151v\u00e9rek m\u0171k\u00f6dtett\u00e9k. 1900-ban \u00e9p\u00fclt a mai \u00e9p\u00fclet Sztarill Ferenc tervei alapj\u00e1n eklektikus st\u00edlusban."},{"sightId":1262,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Capela Romano-Catolic\u0103 Sf\u00e2ntul Ladislau","address":"Iorga 1","mapdata":"1|1734|1862","gps_lat":"47.0620882884","gps_long":"21.9309212148","religion":1,"oldtype":"2","newtype":"2","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Laszlo-kapolna-Nagyvarad-1874","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St._Ladislau_chapel_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022St. Ladislau chapel - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/79\/St._Ladislau_chapel_-_Oradea.JPG\/256px-St._Ladislau_chapel_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St._Ladislau_chapel_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3 k\u00e1polna","seolink":"szent-laszlo-kapolna","note":"","history":"1900-ban Sztarill Ferenc tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt neog\u00f3tikus st\u00edlusban. A Szent L\u00e1szl\u00f3 Koldus\u00e1pol\u00f3 \u00e9s Fi\u00fagyermek Mened\u00e9kh\u00e1z k\u00e1poln\u00e1ja volt."},{"sightId":1263,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Filarmonica de Stat","address":"Strada Moscovei 5","mapdata":"1|1777|2531","gps_lat":"47.0581644239","gps_long":"21.9312378207","religion":1,"oldtype":"16","newtype":"92","homepage":"https:\/\/www.oradeaphilharmony.com\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Katolikus-Kor-szekhaza-Nagyvarad-2100","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Blinder at ro.wikipedia.\n\nLater version(s) were uploaded by Miehs at ro.wikipedia., Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Filarmonica_de_stat_oradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Filarmonica de stat oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/e\/e6\/Filarmonica_de_stat_oradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Filarmonica_de_stat_oradea.jpg\u0022\u003EBlinder at ro.wikipedia.Later version(s) were uploaded by Miehs at ro.wikipedia.\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Volt Katolikus K\u00f6r sz\u00e9kh\u00e1za, \u00c1llami Filharm\u00f3nia","seolink":"volt-katolikus-kor-szekhaza-allami-filharmonia","note":"","history":"1895-ben \u00e9p\u00edttette a Katolikus K\u00f6r, amit Schlauch L\u0151rinc b\u00edboros t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val hoztak l\u00e9tre. Ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervezte eklektikus st\u00edlusban. 1914-ben Sztarill Ferenc tervei alapj\u00e1n b\u0151v\u00edtett\u00e9k \u00faj sz\u00e1rnnyal."},{"sightId":1264,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Szent L\u00e1szl\u00f3 Pl\u00e9b\u00e1nia","address":"Primariei (Teleki) 9","mapdata":"1|1102|2888","gps_lat":"47.0560570887","gps_long":"21.9254050367","religion":1,"oldtype":"16","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Katolikus-Legenyegyelet-szekhaza-Nagyvarad-2058","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Katolikus Leg\u00e9nyegyelet sz\u00e9kh\u00e1za, Szent L\u00e1szl\u00f3 Pl\u00e9b\u00e1nia","seolink":"volt-katolikus-legenyegyelet-szekhaza-szent-laszlo-plebania","note":"","history":"1859 \u00e9s 1887 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. 1898-ban j\u00f6tt l\u00e9tre a Katolikus Leg\u00e9nyegylet, aminek 1902-ben lett ez az \u00e9p\u00fclet a sz\u00e9kh\u00e1za. M\u00e1ra elvesztette eredeti jelleg\u00e9t."},{"sightId":1265,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Inspectoratul \u0218colar Jude\u021bean Bihor","address":"Strada Mihai Eminescu 11","mapdata":"1|2066|2181","gps_lat":"47.0601406651","gps_long":"21.9337171658","religion":1,"oldtype":"86","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Jozsef-Intezet-Nagyvarad-2056","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Szent J\u00f3zsef Int\u00e9zet","seolink":"volt-szent-jozsef-intezet","note":"","history":"1867-ben kezdte \u00e9p\u00edttetni Szaniszl\u00f3 Ferenc p\u00fcsp\u00f6k Guttmann J\u00f3zsef tervei alapj\u00e1n korszer\u0171 gyermeknevel\u0151 int\u00e9zet c\u00e9lj\u00e1ra. Ezzek k\u00e9t kor\u00e1bbi \u00e1rvah\u00e1zat egyes\u00edtettek. 1879-ben Knapp Ferenc tervei alapj\u00e1n kapott \u00faj sz\u00e1rnyat."},{"sightId":1266,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional Mihai Eminescu","address":"Roman Ciorogariu 16","mapdata":"1|1703|2092","gps_lat":"47.0606201894","gps_long":"21.9305813376","religion":1,"oldtype":"74,75","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.eminescu.rdsor.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Premontrei-fogimnazium-es-jogakademia-Nagyvarad-1882","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_Na%C8%9Bional_%22Mihai_Eminescu%22_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Colegiul Na\u021bional Mihai Eminescu - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e9\/Colegiul_Na%C8%9Bional_%22Mihai_Eminescu%22_-_Oradea.JPG\/512px-Colegiul_Na%C8%9Bional_%22Mihai_Eminescu%22_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_Na%C8%9Bional_%22Mihai_Eminescu%22_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt premontrei f\u0151gimn\u00e1zium \u00e9s jogakad\u00e9mia","seolink":"volt-premontrei-fogimnazium-es-jogakademia","note":"","history":"1874-ben nyerte el mai alakj\u00e1t eklektikus, neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban. Tervez\u0151je ismeretlen, \u00e9p\u00edttet\u0151je Schlosz\u00e1rik J\u00f3zsef. A tan\u00edt\u00f3rend 1808-ban a p\u00e1losok hely\u00e9t vette \u00e1t."},{"sightId":1267,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Prim\u0103riei nr. 13","mapdata":"1|1039|2870","gps_lat":"47.0561685079","gps_long":"21.9248553268","religion":1,"oldtype":"5,74","newtype":"64","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Immacualta-Intezet-Nagyvarad-1869","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Former_Roman-Catholic_monastery_%22Immaculata%22_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Former Roman-Catholic monastery Immaculata - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cd\/Former_Roman-Catholic_monastery_%22Immaculata%22_-_Oradea.JPG\/512px-Former_Roman-Catholic_monastery_%22Immaculata%22_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Former_Roman-Catholic_monastery_%22Immaculata%22_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Immacualta Int\u00e9zet","seolink":"volt-immacualta-intezet","note":"","history":"1855-ben alap\u00edtotta Fogarassy Mih\u00e1ly kanonok Ferenc J\u00f3zsef cs\u00e1sz\u00e1r \u00e9s Erzs\u00e9bet kir\u00e1lyn\u00e9 eljegyz\u00e9se alkalm\u00e1b\u00f3l. A z\u00e1rda az 1860-as \u00e9vekben j\u00f6tt l\u00e9tre egy 18. sz\u00e1zadi \u00e9p\u00fclet \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel a Krauser Gy\u00f6rgyn\u00e9 \u00e1ltal \u00f3voda l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1ra adom\u00e1nyozott telken. Schlauch L\u0151rinc p\u00fcsp\u00f6k 1891-ben az \u00f3v\u00f3n\u0151k\u00e9pz\u0151t, 1894-t\u0151l pedig polg\u00e1ri iskol\u00e1t helyezte ide."},{"sightId":1268,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Liceul Teologic Romano-Catolic Szent L\u00e1szl\u00f3","address":"Partenie Cosma 5","mapdata":"1|1285|1399","gps_lat":"47.0648210106","gps_long":"21.9269684912","religion":1,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.licromcat.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szent-Vince-Intezet-Nagyvarad-1868","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022St. Laszlo High School - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/54\/St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\/512px-St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:St._Laszlo_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Szent Vince Int\u00e9zet, Szent L\u00e1szl\u00f3 R\u00f3mai Katolikus Teol\u00f3giai L\u00edceum","seolink":"volt-szent-vince-intezet-szent-laszlo-romai-katolikus-teologiai-liceum","note":"","history":"1868-ban \u00e9p\u00fclt id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei alapj\u00e1n. Az int\u00e9zm\u00e9nyt Nog\u00e1ll J\u00e1nos kanonok alap\u00edtotta. A szatm\u00e1rn\u00e9meti vinc\u00e9s n\u0151v\u00e9reket telep\u00edtette ide b\u00f6lcs\u00f6de \u00e9s \u00f3voda m\u0171k\u00f6dtet\u00e9se c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l. 1877-t\u0151l m\u00e1r elemi le\u00e1nyiskol\u00e1nak, k\u00e9s\u0151bb le\u00e1nyneveld\u00e9nek \u00e9s 1882-t\u0151l m\u00e1r fi\u00faiskol\u00e1nak is helyt adott. 1895-ben k\u00e1polna \u00e9p\u00fclt, 1899-ben emelettel b\u0151v\u00fclt. 1906-ban fi\u00fa-, 1911-ben le\u00e1nyintern\u00e1tus is \u00e9p\u00fclt. Homlokzat\u00e1t ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervezte."},{"sightId":1269,"townId":59,"active":1,"name_LO":" Liceul Teologic Reformat Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna","address":"Strada Andrei \u0218aguna 1","mapdata":"1|2230|2816","gps_lat":"47.0565324018","gps_long":"21.9351566204","religion":2,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.lorantffynagyvarad.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Refomatus-Leanynevelo-Intezet-Nagyvarad-2428","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt reform\u00e1tus Le\u00e1nynevel\u0151 Int\u00e9zet, Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna Reform\u00e1tus Gimn\u00e1zium","seolink":"volt-reformatus-leanynevelo-intezet-lorantffy-zsuzsanna-reformatus-gimnazium","note":"","history":"1896-ban Guttmann J\u00f3zsef tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n Bartha M\u00f3r tervei alapj\u00e1n b\u0151v\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":1270,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Facultatea de Teologie Greco-Catolic\u0103, Departamentul Oradea (Univ. Babe\u015f-Bolyai)","address":"Parcul Traian 20","mapdata":"1|2663|2790","gps_lat":"47.0566262996","gps_long":"21.9388693125","religion":4,"oldtype":"6","newtype":"75","homepage":"http:\/\/gct.ubbcluj.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-szeminarium-Nagyvarad-1930","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt g\u00f6r\u00f6g katolikus szemin\u00e1rium","seolink":"volt-gorog-katolikus-szeminarium","note":"","history":"A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n Nagyv\u00e1radon is fel\u00fct\u00f6tte a fej\u00e9t a jellegzetesen rom\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9szeti ir\u00e1nyzat, a brancovenesc-st\u00edlus. Ez Constantin Brancoveanu havasalf\u00f6ldi fejedelem idej\u00e9n, a 17. sz\u00e1zadban alakult ki renesz\u00e1nsz, barokk \u00e9s rom\u00e1n n\u00e9pi \u00e9p\u00edt\u00e9szeti elemekb\u0151l. 1846-ban \u00e9p\u00fclt a szemin\u00e1rium \u00e9p\u00fclete, \u00e9s 1925 \u00e9s 1928 k\u00f6z\u00f6tt Sallerbeck Antal tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. A kivitelez\u0151 Papp J\u00e1nos volt."},{"sightId":1271,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu","address":"","mapdata":"1|1223|3216","gps_lat":"47.0541603387","gps_long":"21.9265651614","religion":4,"oldtype":"75","newtype":"74","homepage":"https:\/\/liceuliuliumaniu.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gorog-katolikus-tanitokepzo-Nagyvarad-1929","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Liceul_Greco-Catolic_(1)_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Liceul Greco-Catolic (1) - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/23\/Liceul_Greco-Catolic_%281%29_-_Oradea.JPG\/512px-Liceul_Greco-Catolic_%281%29_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Liceul_Greco-Catolic_(1)_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt g\u00f6r\u00f6g katolikus tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151, G\u00f6r\u00f6g katolikus gimn\u00e1zium","seolink":"volt-gorog-katolikus-tanitokepzo-gorog-katolikus-gimnazium","note":"","history":"1934-ben \u00e9p\u00fclt fel Sallerbeck Antal tervei alapj\u00e1n. A kivitelez\u0151 Papp J\u00e1nos volt. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n Nagyv\u00e1radon is fel\u00fct\u00f6tte a fej\u00e9t a jellegzetesen rom\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9szeti ir\u00e1nyzat, a brancovenesc-st\u00edlus. Ez Constantin Brancoveanu havasalf\u00f6ldi fejedelem idej\u00e9n, a 17. sz\u00e1zadban alakult ki renesz\u00e1nsz, barokk \u00e9s rom\u00e1n n\u00e9pi \u00e9p\u00edt\u00e9szeti elemekb\u0151l."},{"sightId":1272,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional Emanuil Gojdu","address":"Strada Spiru Haret 3-5","mapdata":"1|2503|3133","gps_lat":"47.0546035401","gps_long":"21.9374821541","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.lego.rdsor.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Allami-forealiskola-Nagyvarad-1877","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Emanuil_Gojdu_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Emanuil Gojdu High School - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6c\/Emanuil_Gojdu_High_School_-_Oradea.JPG\/512px-Emanuil_Gojdu_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Emanuil_Gojdu_High_School_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami f\u0151re\u00e1liskola","seolink":"egykori-magyar-kiralyi-allami-forealiskola","note":"","history":"1873-ban ny\u00edlt meg a magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami f\u0151re\u00e1liskola. 1896-ban \u00e9p\u00fclt fel az \u00faj, eklektikus iskola\u00e9p\u00fclet Busch D\u00e1vid \u00e9s Knapp Ferenc tervei alapj\u00e1n. 1918-ban a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a rom\u00e1nok foglalt\u00e1k el."},{"sightId":1273,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Muzeul \u021a\u0103rii Cri\u0219urilor","address":"Calea Armatei Rom\u00e2ne 1\/A","mapdata":"1|893|4032","gps_lat":"47.0493730473","gps_long":"21.9235882936","religion":0,"oldtype":"21,74","newtype":"98","homepage":"https:\/\/mtariicrisurilor.ro\/hu\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hadaprodiskola-Nagyvarad-1876","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ghi\u0219a \u0218tefania-Maria, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor,_exterior.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Muzeul \u021a\u0103rii Cri\u0219urilor, exterior\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/49\/Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor%2C_exterior.jpg\/512px-Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor%2C_exterior.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Muzeul_%C8%9A%C4%83rii_Cri%C8%99urilor,_exterior.jpg\u0022\u003EGhi\u0219a \u0218tefania-Maria\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt hadapr\u00f3diskola, K\u00f6r\u00f6svid\u00e9ki m\u00fazeum","seolink":"volt-hadaprodiskola-korosvideki-muzeum","note":"","history":"Alp\u00e1r Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n 1898-ban \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban.@\n1872-ben alakult a Bihar V\u00e1rmegyei R\u00e9g\u00e9szeti \u00e9s T\u00f6rt\u00e9nelmi Egylet, amelynek c\u00e9lkit\u0171z\u00e9sei k\u00f6z\u00f6tt szerepelt egy bihari m\u00fazeum l\u00e9trehoz\u00e1sa. A nagyv\u00e1radi helyhat\u00f3s\u00e1g \u00e9s m\u00e1sok t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1nak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en 1896 j\u00fanius\u00e1ban megny\u00edlt Nagyv\u00e1rad els\u0151 m\u00fazeuma, az id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e1ltal kifejezetten erre a c\u00e9lra tervezett \u00e9s 1895-ben emelt \u00e9p\u00fcletben. 1918-ra a m\u00fazeum m\u00e1r 17 640 darabos gy\u0171jtem\u00e9nnyel rendelkezett, amib\u0151l 1377 Ipolyi Arnold r\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6k m\u0171gy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9b\u0151l sz\u00e1rmazott.@\n1971-\u00e9n a p\u00fcsp\u00f6ki palota \u00e9p\u00fclet\u00e9be k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. Miut\u00e1n a palot\u00e1t a katolikus egyh\u00e1z visszaig\u00e9nyelte, a m\u00fazeum a volt hadapr\u00f3diskola \u00e9p\u00fclet\u00e9be k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt \u00e1t."},{"sightId":1274,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Consiliul Jude\u021bean Bihor","address":"Parcul Traian 7","mapdata":"1|2191|2617","gps_lat":"47.0576115861","gps_long":"21.9347381989","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"11","homepage":"https:\/\/www.cjbihor.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varmegyehaza-Nagyvarad-1792","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt v\u00e1rmegyeh\u00e1za, Bihar Megyei Tan\u00e1cs","seolink":"volt-varmegyehaza-bihar-megyei-tanacs","note":"","history":"Az 1760-as \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt, tervez\u0151je ismeretlen. A Bihar Megyei \u00d6nkorm\u00e1nyzat sz\u00e9khelye."},{"sightId":1275,"townId":59,"active":2,"name_LO":"Prim\u0103ria Oradea","address":"Pia\u021ba Unirii 1","mapdata":"1|1407|2921","gps_lat":"47.0560121255","gps_long":"21.9278138468","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"http:\/\/www.oradea.ro\/?limba=2","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Nagyvarad-492","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=254","picture":"\u003Ca title=\u0022Blinder at Romanian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_City_Hall.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Oradea City Hall\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/d\/d3\/Oradea_City_Hall.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_City_Hall.jpg\u0022\u003EBlinder at Romanian Wikipedia\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","seolink":"varoshaza","note":"","history":"Ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n (1870-1912) tervei szerint \u00e9p\u00fclt 1902-1903-ban eklektikus, f\u0151leg neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban. 1904. janu\u00e1r 10-\u00e9n adt\u00e1k \u00e1t \u00fcnnep\u00e9lyesen."},{"sightId":1276,"townId":59,"active":2,"name_LO":"Teatrul Regina Maria","address":"4- 6, Pia\u021ba Regele Ferdinand I","mapdata":"1|1734|2705","gps_lat":"47.0572440427","gps_long":"21.9308464605","religion":0,"oldtype":"91","newtype":"91","homepage":"https:\/\/www.teatrulreginamaria.ro\/ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=304","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Melegferi at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 3.0 \u003Chttp:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1radi_%C3%81llami_Szinh%C3%A1z.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyv\u00e1radi \u00c1llami Szinh\u00e1z\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fe\/Nagyv%C3%A1radi_%C3%81llami_Szinh%C3%A1z.JPG\/512px-Nagyv%C3%A1radi_%C3%81llami_Szinh%C3%A1z.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1radi_%C3%81llami_Szinh%C3%A1z.JPG\u0022\u003EThe original uploader was Melegferi at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Szigligeti Sz\u00ednh\u00e1z","seolink":"egykori-szigligeti-szinhaz","note":"","history":"1899\u20131900-ban Ferdinand Fellner \u00e9s Hermann Helmer osztr\u00e1k m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9szek tervei alapj\u00e1n ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n, Guttman J\u00f3zsef \u00e9s Rendes Vilmos nagyv\u00e1radi \u00e9p\u00edt\u00e9szek \u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1900. okt\u00f3ber 15-\u00e9n ny\u00edlt meg Szigliget Sz\u00ednh\u00e1z n\u00e9ven. El\u0151tte Szigligeti Ede mellszobra \u00e1ll, Marg\u00f3 Ede alkot\u00e1sa, amelyet 1912-ben \u00e1ll\u00edtottak a sz\u00ednh\u00e1z el\u00e9. A szobrot 1923 nyar\u00e1n a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1g a Schlauch-kertbe sz\u00e1m\u0171zte, hely\u00e9re M\u00e1ria rom\u00e1n kir\u00e1lyn\u00e9 szobr\u00e1t \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, \u00e9s csak 1940-ben ker\u00fclt vissza eredeti hely\u00e9re. 1948 \u0151sz\u00e9n mint Nagyv\u00e1radi \u00c1llami Magyar Sz\u00ednh\u00e1z kezdte el els\u0151 \u00e9vad\u00e1t. 1955. november 26-t\u00f3l rom\u00e1n tagozat is m\u0171k\u00f6dik az egykori magyar sz\u00ednh\u00e1z \u00e9p\u00fclet\u00e9ben. A h\u00e1romsz\u00f6g\u0171 oromzat\u00e1nak f\u0151alakja Hunnia, a k\u00f6r\u00fcl\u00f6tte l\u00e9v\u0151 alakok a zen\u00e9t, az \u00e9nekl\u00e9st, a kom\u00e9di\u00e1t \u00e9s a trag\u00e9di\u00e1t szem\u00e9lyes\u00edtik meg.@\nAz els\u0151 magyar nyelv\u0171 sz\u00ednh\u00e1zi el\u0151ad\u00e1st a kolozsv\u00e1ri t\u00e1rsulat tartotta a v\u00e1rosban, 1798. augusztus 26-\u00e1n a Fekete Sas vend\u00e9gl\u0151 nagyterm\u00e9ben Hunnius: A s\u00fcketn\u00e9ma c\u00edm\u0171 el\u0151ad\u00e1s\u00e1val. Ez a d\u00e1tum jelzi a v\u00e1radi hivat\u00e1sos sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1s kezdet\u00e9t. A 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben sz\u00e1mos olyan ismert sz\u00edn\u00e9sz j\u00e1tszott a v\u00e1rosban, mint Blaha Lujza, Ecsedi Kov\u00e1cs Gyula, Szentgy\u00f6rgyi Istv\u00e1n, \u00dajh\u00e1zi Ede. J\u00e1szai Mari 1897-ben a Rh\u00e9dey-kertben j\u00e1tszotta el az \u00c9lektr\u00e1t, s e szabadt\u00e9ri el\u0151ad\u00e1s egyben az eg\u00e9sz magyar sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1s t\u00f6rt\u00e9net\u00e9nek kiemelked\u0151 mozzanata lett."},{"sightId":1277,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Republici 1","mapdata":"1|1792|2705","gps_lat":"47.0571805112","gps_long":"21.9314365920","religion":0,"oldtype":"83","newtype":"83","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bazarepulet-Nagyvarad-2157","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Riman\u00f3czy Jen\u0151, CC BY-SA 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Baz%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete,_Nagyv%C3%A1rad_039.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Baz\u00e1r \u00e9p\u00fclete, Nagyv\u00e1rad 039\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/56\/Baz%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete%2C_Nagyv%C3%A1rad_039.jpg\/512px-Baz%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete%2C_Nagyv%C3%A1rad_039.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Baz%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete,_Nagyv%C3%A1rad_039.jpg\u0022\u003ERiman\u00f3czy Jen\u0151\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Baz\u00e1r","seolink":"bazar","note":"","history":"Ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9sz \u00e9p\u00edtette a Szigligeti Sz\u00ednh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t megel\u0151z\u0151 bont\u00e1sokb\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 \u00e9p\u00edt\u0151anyagb\u00f3l. 1899-ben kezdt\u00e9k bontani az \u00e9p\u00fcleteket, \u00e9s 1900-ban m\u00e1r \u00e1llt is a baz\u00e1r. Emelet\u00e9n lak\u00e1sok, f\u00f6ldszintj\u00e9n bolthelyis\u00e9gek tal\u00e1lhat\u00f3k. Eredetileg az\u00e9rt \u00e9p\u00fclt, hogy a v\u00e1ros finansz\u00edrozni tudja az \u00e9p\u00fcl\u0151 sz\u00ednh\u00e1z k\u00f6lts\u00e9geit. Itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az els\u0151 mozik egyike, az Edison sz\u00ednh\u00e1z."},{"sightId":1278,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Republicii 6","mapdata":"1|2016|2512","gps_lat":"47.0582732284","gps_long":"21.9332438882","religion":0,"oldtype":"93","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bihar-Megyei-Nemzeti-Kaszino--Nagyvarad-2104","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Bihar Megyei Nemzeti Kaszin\u00f3","seolink":"volt-bihar-megyei-nemzeti-kaszino","note":"","history":"1888-ban \u00e9p\u00fclt id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei alapj\u00e1n. Az 1833-ban l\u00e9trej\u00f6tt kaszin\u00f3 kor\u00e1bban Rh\u00e9dey \u00c1d\u00e1m palot\u00e1j\u00e1ban, a mai Park Sz\u00e1ll\u00f3ban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt."},{"sightId":1279,"townId":59,"active":2,"name_LO":"Palatul Copiilor \u015ei Elevilor Oradea","address":"Strada Muzeului 5","mapdata":"1|2162|937","gps_lat":"47.0674181527","gps_long":"21.9346160647","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"78","homepage":"https:\/\/www.palatulcopiilororadea.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Egykori-muzeumepulet-Nagyvarad-1880","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Blinder at Romanian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Copiilor_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Copiilor Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/e\/e4\/Palatul_Copiilor_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Copiilor_Oradea.jpg\u0022\u003EBlinder at Romanian Wikipedia\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Volt Bihar Megyei M\u00fazeum","seolink":"volt-bihar-megyei-muzeum","note":"","history":"1872-ben j\u00f6tt l\u00e9tre a Bihar megyei R\u00e9g\u00e9szeti \u00e9s T\u00f6rt\u00e9nelmi egylet. A m\u00fazeum sz\u00e1m\u00e1ra a telket Schlauch L\u0151rinc b\u00edboros aj\u00e1nlotta fel. Id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervezte az 1895-ben \u00e9p\u00fclt eredeti \u00e9p\u00fcletet eklektikus, neorenesz\u00e1nsz s\u00edlusban, \u00e9s 1910-ben ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei alapj\u00e1n b\u0151v\u00edtett\u00e9k. A m\u00fazeum 1896.j\u00falius 27-\u00e9n nyitott meg. 1979-ben a m\u00fazeumot a volt p\u00fcsp\u00f6ki palot\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k, ma az egykori hadapr\u00f3diskola \u00e9p\u00fclet\u00e9ben m\u0171k\u00f6dik. "},{"sightId":1280,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Oficiul Po\u0219tal 1","address":"Strada Episcop Roman Ciorogariu 12","mapdata":"1|1875|2306","gps_lat":"47.0594763569","gps_long":"21.9320047259","religion":0,"oldtype":"64","newtype":"64","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Postapalota-Nagyvarad-1879","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Po%C8%99telor_Oradea_(cl%C4%83direa_principal%C4%83).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Po\u0219telor Oradea (cl\u0103direa principal\u0103)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8a\/Palatul_Po%C8%99telor_Oradea_%28cl%C4%83direa_principal%C4%83%29.JPG\/512px-Palatul_Po%C8%99telor_Oradea_%28cl%C4%83direa_principal%C4%83%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Po%C8%99telor_Oradea_(cl%C4%83direa_principal%C4%83).JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Postapalota","seolink":"postapalota","note":"","history":"1895-ben Guttmann J\u00f3zsef tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt egy kor\u00e1bbi posta\u00e9p\u00fclet felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val. 1910-11-ben Nagy Virgil tervei alapj\u00e1n \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k."},{"sightId":1281,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Bucure\u0219ti 3","mapdata":"1|2307|526","gps_lat":"47.0698897481","gps_long":"21.9357401001","religion":0,"oldtype":"31","newtype":"31","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vasutallomas-Nagyvarad-1871","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_(Nagyv%C3%A1rad,_Grosswawardein)_-_train_station.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Oradea (Nagyv\u00e1rad, Grosswawardein) - train station\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0b\/Oradea_%28Nagyv%C3%A1rad%2C_Grosswawardein%29_-_train_station.JPG\/512px-Oradea_%28Nagyv%C3%A1rad%2C_Grosswawardein%29_-_train_station.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_(Nagyv%C3%A1rad,_Grosswawardein)_-_train_station.JPG\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Vas\u00fat\u00e1llom\u00e1s","seolink":"vasutallomas","note":"","history":"Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e9s Rendes Vilmos tervezte, 1857-ben \u00e9p\u00fclt. 1858-ban futott be az els\u0151 vonat P\u00fcsp\u00f6klad\u00e1ny ir\u00e1ny\u00e1b\u00f3l."},{"sightId":1282,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Spitalul Clinic de Boli Infec\u021bioase Oradea - Sta\u021bionar II","address":"Calea Republicii 37","mapdata":"1|2684|1859","gps_lat":"47.0620378448","gps_long":"21.9389807086","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"71","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bihar-megyei-kozkorhaz-Nagyvarad-1824","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_Jude%C8%9Bean_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spitalul Jude\u021bean Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/80\/Spitalul_Jude%C8%9Bean_Oradea.JPG\/512px-Spitalul_Jude%C8%9Bean_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_Jude%C8%9Bean_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Bihar megyei k\u00f6zk\u00f3rh\u00e1z","seolink":"bihar-megyei-kozkorhaz","note":"","history":"1806-ban \u00e9p\u00fclt. T\u00f6bbsz\u00f6r is b\u0151v\u00edtett\u00e9k (1853-60, 1873, 1895). Tervez\u0151je ismeretlen."},{"sightId":1283,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Universitatea din Oradea","address":" Strada Armata Rom\u00e2n\u0103 5.","mapdata":"2|1005|1655","gps_lat":"47.0445981696","gps_long":"21.9206126179","religion":0,"oldtype":"19,74","newtype":"75","homepage":"https:\/\/www.uoradea.ro\/Universitatea+din+Oradea","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nagyvaradi-Egyetem-epuletegyuttese--egykori-Csendorseg--Nagyvarad-2348","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=189","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Univ_Oradea_-_Corpul_A_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Univ Oradea - Corpul A (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/85\/Univ_Oradea_-_Corpul_A_%281%29.jpg\/512px-Univ_Oradea_-_Corpul_A_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Univ_Oradea_-_Corpul_A_(1).jpg\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Orsz\u00e1gos Magyar Kir\u00e1lyi Csend\u0151rs\u00e9gi Iskola, Nagyv\u00e1radi Egyetem","seolink":"volt-orszagos-magyar-kiralyi-csendorsegi-iskola-nagyvaradi-egyetem","note":"","history":"1911-1913 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. V\u00e1g\u00f3 J\u00f3zsef tervezte. Az iskola 1919-ig, a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1sig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1990 \u00f3ta a Nagyv\u00e1radi Egyetem haszn\u00e1lja."},{"sightId":1284,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Banca Na\u021bional\u0103 a Rom\u00e2niei","address":"Parcul Traian 8","mapdata":"1|2247|2496","gps_lat":"47.0583519015","gps_long":"21.9353136178","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"https:\/\/www.bnro.ro\/Home.aspx","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Osztrak-Magyar-Bank-Nagyvarad-2429","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Romanian_National_Bank_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Romanian National Bank - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/ba\/Romanian_National_Bank_-_Oradea.JPG\/512px-Romanian_National_Bank_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Romanian_National_Bank_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Osztr\u00e1k-Magyar Bank","seolink":"volt-osztrak-magyar-bank","note":"","history":"1911-ben kezdt\u00e9k \u00e9p\u00edteni Alp\u00e1r Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":1285,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul Finan\u021belor","address":"Calea Republicii 35","mapdata":"1|2578|2059","gps_lat":"47.0608563184","gps_long":"21.9381488930","religion":0,"oldtype":"15","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Penzugy-igazgatosagi-palota-Nagyvarad-2105","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:No._2_Policlinics_(former_Palace_of_Finance)_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022No. 2 Policlinics (former Palace of Finance) - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fa\/No._2_Policlinics_%28former_Palace_of_Finance%29_-_Oradea.JPG\/512px-No._2_Policlinics_%28former_Palace_of_Finance%29_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:No._2_Policlinics_(former_Palace_of_Finance)_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"K\u00f6zp\u00e9nz\u00fcgyi Hivatal, P\u00e9nz\u00fcgy-igazgat\u00f3s\u00e1gi palota","seolink":"kozpenzugyi-hivatal-penzugy-igazgatosagi-palota","note":"","history":"1899-1900 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint. Eredetileg a Beteg\u00e1pol\u00f3 Irgalmas (Mizerikordi\u00e1nus) laikus f\u00e9rfi szerzetesrend tulajdona volt, \u0151k \u00e9p\u00edttett\u00e9k b\u00e9rpalotak\u00e9nt, hogy a b\u00e9rleti d\u00edjakb\u00f3l a nincstelen betegek \u00e1pol\u00e1s\u00e1t fedezhess\u00e9k. 1944 ut\u00e1n j\u00e1r\u00f3beteg ell\u00e1t\u0151k\u00e9nt haszn\u00e1lt\u00e1k."},{"sightId":1286,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Tribunalul Oradea","address":"Parcul Traian 12","mapdata":"1|2299|2555","gps_lat":"47.0579896381","gps_long":"21.9356477725","religion":0,"oldtype":"17","newtype":"17","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Igazsagugyi-palota-Nagyvarad-1875","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatulde_Justi%C8%9Bie_Bihor.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatulde Justi\u021bie Bihor\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9f\/Palatulde_Justi%C8%9Bie_Bihor.JPG\/512px-Palatulde_Justi%C8%9Bie_Bihor.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatulde_Justi%C8%9Bie_Bihor.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Igazs\u00e1g\u00fcgyi Palota","seolink":"igazsagugyi-palota","note":"","history":"1898-ban \u00e9p\u00fclt Kiss Istv\u00e1n m\u0171egyetemi tan\u00e1r tervei alapj\u00e1n eklektikus st\u00edlusban."},{"sightId":1287,"townId":59,"active":1,"name_LO":"BRD","address":"Pia\u021ba Regele Ferdinand I 4","mapdata":"1|1608|2778","gps_lat":"47.0567599766","gps_long":"21.9297979907","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kozponti-Takarekpenztar-Nagyvarad-2452","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Riman\u00f3czy Jen\u0151, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%B6zponti_Takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete,_Nagyv%C3%A1rad_032.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022K\u00f6zponti Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r \u00e9p\u00fclete, Nagyv\u00e1rad 032\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/93\/K%C3%B6zponti_Takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete%2C_Nagyv%C3%A1rad_032.jpg\/512px-K%C3%B6zponti_Takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete%2C_Nagyv%C3%A1rad_032.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C3%B6zponti_Takar%C3%A9kp%C3%A9nzt%C3%A1r_%C3%A9p%C3%BClete,_Nagyv%C3%A1rad_032.jpg\u0022\u003ERiman\u00f3czy Jen\u0151\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt K\u00f6zponti Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r","seolink":"volt-kozponti-takarekpenztar","note":"","history":"1906-1907 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint eklektikus st\u00edlusban. 1912-ben b\u0151v\u00edtett\u00e9k, szint\u00e9n az \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint. Az ekkor \u00e9p\u00fclt r\u00e9szben filmsz\u00ednh\u00e1z (Apoll\u00f3 Mozi), banki irod\u00e1k \u00e9s lak\u00e1sok kaptak helyet."},{"sightId":1288,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Bank Leumi","address":"Piata Unirii 2","mapdata":"1|1374|3032","gps_lat":"47.0552800764","gps_long":"21.9277523589","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nagyvaradi-Takarekpenztar-Nagyvarad-2450","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Nagyv\u00e1radi Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r","seolink":"volt-nagyvaradi-takarekpenztar","note":"","history":"19. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00edttette G\u00e1lbory S\u00e1ndor. 1887-ben ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n eklektikus st\u00edlusban \u00e9p\u00edtette \u00e1t. 1907-ben tet\u0151zet\u00e9t \u00e1talak\u00edtott\u00e1k, ekkor k\u00e9sz\u00fcltek a kis tornyocsk\u00e1k."},{"sightId":1289,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Independentei 3","mapdata":"1|1727|3108","gps_lat":"47.0547669475","gps_long":"21.9308682225","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bihar-Megyei-Takarekpenztar-szekhaza-Nagyvarad-2445","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bihar Megyei Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r egykori sz\u00e9kh\u00e1za","seolink":"bihar-megyei-takarekpenztar-egykori-szekhaza","note":"","history":"1872-ben m\u00e1r \u00e1llt, ekkor vette haszn\u00e1latba a Bihar Megyei Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r. A feltehet\u0151en romantikus kialak\u00edt\u00e1s\u00fa homlokzatot v\u00e1ltoztatt\u00e1k szecesszi\u00f3ss\u00e1, hogy mellette l\u00e9v\u0151 Sas-palot\u00e1hoz st\u00edlus\u00e1ban igazodj\u00e9k. Az ingatlan m\u00e1sodik szintje 1886-ban \u00e9p\u00fclt. Az \u00e1talak\u00edt\u00e1si tervet, amelynek alapj\u00e1n 1909-1910-ben \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e9s szecesszi\u00f3s d\u00edsz\u00edt\u00e9st kapott, Mende Val\u00e9r k\u00e9sz\u00edtette."},{"sightId":1290,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Primariei 3","mapdata":"1|1255|2931","gps_lat":"47.0557859008","gps_long":"21.9267353103","religion":0,"oldtype":"84","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bihar-Megyei-Kereskedelmi--Ipar--es-Termeny-Hitelbank-Nagyvarad-2451","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bihar Megyei Kereskedelmi , Ipar- \u00e9s Term\u00e9ny Hitelbank egykori \u00e9p\u00fclete","seolink":"bihar-megyei-kereskedelmi-ipar-es-termeny-hitelbank-egykori-epulete","note":"","history":"1886-ban id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint \u00e9p\u00fclt a bank sz\u00e9kh\u00e1za sz\u00e1m\u00e1ra."},{"sightId":1291,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Baroul de Avocati Bihor","address":"George Enescu 1","mapdata":"1|2401|2646","gps_lat":"47.0575323887","gps_long":"21.9366123586","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"16","homepage":"https:\/\/baroul-bihor.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ugyvedi-kamara-szekhaza-Nagyvarad-2431","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Baroul_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Baroul - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/02\/Baroul_-_Oradea.JPG\/512px-Baroul_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Baroul_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"\u00dcgyv\u00e9di kamara sz\u00e9kh\u00e1za","seolink":"ugyvedi-kamara-szekhaza","note":"","history":"1908-1909 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint."},{"sightId":1292,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Compania de Ap\u0103","address":"Duiliu Zamfirescu 3","mapdata":"1|1139|2897","gps_lat":"47.0560284347","gps_long":"21.9258353054","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"16","homepage":"http:\/\/www.apaoradea.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ipar-es-Kereskedelmi-Kamara-szekhaza-Nagyvarad-2444","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Ipar \u00e9s Kereskedelmi Kamara egykori sz\u00e9kh\u00e1za","seolink":"ipar-es-kereskedelmi-kamara-egykori-szekhaza","note":"","history":"1906-1907 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 tervei szerint."},{"sightId":1293,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Spitalul clinic CFR Oradea","address":"Republicii 56","mapdata":"1|2306|1002","gps_lat":"47.0670644228","gps_long":"21.9356825512","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"71","homepage":"https:\/\/spitalcforadea.ro\/avizier\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Berettyo-Vizszabalyozo-Tarsulat-szekhaza-Nagyvarad-2448","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Beretty\u00f3 V\u00edzszab\u00e1lyoz\u00f3 T\u00e1rsulat egykori sz\u00e9kh\u00e1za","seolink":"berettyo-vizszabalyozo-tarsulat-egykori-szekhaza","note":"","history":"1904-ben Feh\u00e9r Lajos \u00e9s Ritter Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt. Az 1930-as \u00e9vekben a Notre Dame de Sion int\u00e9zet sz\u00e9kh\u00e1za lett, \u00e9s egy emelettel megtoldott\u00e1k. K\u00e9s\u0151bb vasutask\u00f3rh\u00e1znak haszn\u00e1lt\u00e1k."},{"sightId":1294,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Louis Pasteur 26","mapdata":"1|3383|1583","gps_lat":"47.0636966228","gps_long":"21.9450613765","religion":0,"oldtype":"71","newtype":"71","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ideg-es-Elmegyogyaszati-Korhaz-Nagyvarad-2447","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_de_neuropsihiatrie_(Oradea).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Spitalul de neuropsihiatrie (Oradea)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8c\/Spitalul_de_neuropsihiatrie_%28Oradea%29.JPG\/512px-Spitalul_de_neuropsihiatrie_%28Oradea%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Spitalul_de_neuropsihiatrie_(Oradea).JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ideg \u00e9s Elmegy\u00f3gy\u00e1szati K\u00f3rh\u00e1z","seolink":"ideg-es-elmegyogyaszati-korhaz","note":"","history":"1902-1903 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint."},{"sightId":1295,"townId":59,"active":2,"name_LO":"Palatul Vulturul Negru","address":" Pia\u0163a Unirii 2-4","mapdata":"1|1585|3077","gps_lat":"47.0548539686","gps_long":"21.9297179370","religion":0,"oldtype":"92,81,84","newtype":"83","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Fekete-Sas-palota-Nagyvarad-1948","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=190","picture":"\u003Ca title=\u0022Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_(Nagyv%C3%A1rad)_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Oradea (Nagyv\u00e1rad) - pia\u0163a Unirii\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/25\/Oradea_%28Nagyv%C3%A1rad%29_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\/512px-Oradea_%28Nagyv%C3%A1rad%29_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradea_(Nagyv%C3%A1rad)_-_pia%C5%A3a_Unirii.JPG\u0022\u003EPudelek (Marcin Szala)\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Fekete Sas palota","seolink":"fekete-sas-palota","note":"","history":"1907\u20131909 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 tervei alapj\u00e1n magyar szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, Sztarill Ferenc kivitelez\u00e9s\u00e9ben. A sz\u00e1lloda 1908. november 1-j\u00e9n ny\u00edlt meg. Megrendel\u0151i k\u00e9t v\u00e1radi \u00fcgyv\u00e9d, dr. Adorj\u00e1n Emil \u00e9s dr. Kurlander Endre voltak.@\nF\u00f6ldszintj\u00e9n \u00fczlethelyis\u00e9gek, els\u0151 emelet\u00e9n a Nagy \u00e9s Kis Vigad\u00f3 \u00e9s egy cukr\u00e1szda kaptak helyt, a harmadik emeleten b\u00e9rlak\u00e1sok voltak.@\nA palota hely\u00e9n \u00e1llott 1714 \u00f3ta a Sas fogad\u00f3, melynek term\u00e9ben 1798. augusztus 26-\u00e1n tartott\u00e1k az els\u0151 magyar hivat\u00e1sos sz\u00edniel\u0151ad\u00e1st. E jeles esem\u00e9nyt egy, az egykori Sas fogad\u00f3 fal\u00e1r\u00f3l leker\u00fclt \u00e9s a palota Kossuth utca fel\u0151li erk\u00e9ly\u00e9n elhelyezett m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bla is meg\u00f6r\u00f6k\u00edtette, amely az \u00e9p\u00fclet 1980-as \u00e9vekben t\u00f6rt\u00e9nt fel\u00faj\u00edt\u00e1sakor elt\u0171nt \u00e9s az\u00f3ta sem ker\u00fclt el\u0151. Sz\u00f6vege: \u201eE v\u00e1rosban ez \u00e9p\u00fcletben a sz\u00ednpadr\u00f3l elhangzott els\u0151 magyar sz\u00f3 eml\u00e9k\u00e9re, 1798. augusztus 26.-1898. augusztus 26. H\u00e1l\u00e1s kegyelettel az ut\u00f3kor ir\u00e1nt, a Szigligeti-T\u00e1rsas\u00e1g kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re Nagyv\u00e1rad v\u00e1ros k\u00f6z\u00f6ns\u00e9ge.\u201d@\nA fekete sast \u00e1br\u00e1zol\u00f3 sz\u00ednes \u00f3lmozott ablak\u00fcveg Neumann nagyv\u00e1radi m\u0171hely\u00e9ben k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":1296,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Teatrului 2","mapdata":"1|1639|2726","gps_lat":"47.0569801428","gps_long":"21.9301193530","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Transilvania--eredetileg-Pannonia--Szalloda-Nagyvarad-2380","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=363","picture":"\u003Ca title=\u0022Mballack16, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hotel_%22Transilvania%E2%80%9D.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Hotel Transilvania\u201d\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6d\/Hotel_%22Transilvania%E2%80%9D.jpg\/512px-Hotel_%22Transilvania%E2%80%9D.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hotel_%22Transilvania%E2%80%9D.jpg\u0022\u003EMballack16\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"volt Pann\u00f3nia Sz\u00e1ll\u00f3","seolink":"volt-pannonia-szallo","note":"","history":"1903 \u00e9s 1904 k\u00f6z\u00f6tt ifj. Guttmann J\u00f3zsef \u00e9p\u00edttette firenzei renesz\u00e1nsz st\u00edlusban. Val\u00f3sz\u00edn\u0171leg \u0151 volt a tervez\u0151 is. 1907-t\u0151l az \u00e9p\u00fcletben Ur\u00e1nia n\u00e9ven mozi \u00fczemelt. A k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt Palace, 1944-t\u0151l Transilvania n\u00e9ven \u00fczemelt a sz\u00e1ll\u00f3."},{"sightId":1297,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Libert\u0103\u0163ii 8.","mapdata":"1|1736|2900","gps_lat":"47.0560052377","gps_long":"21.9309838755","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Sebes-Koros-szalloda--volt-Rimanoczy-Szalloda-es-Gozfurdo--Nagyvarad-2377","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=362","picture":"\u003Ca title=\u0022Riman\u00f3czy Jen\u0151, CC BY-SA 2.5 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3,_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Riman\u00f3czy-sz\u00e1ll\u00f3, Nagyv\u00e1rad 001\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/77\/Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3%2C_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\/512px-Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3%2C_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Riman%C3%B3czy-sz%C3%A1ll%C3%B3,_Nagyv%C3%A1rad_001.jpg\u0022\u003ERiman\u00f3czy Jen\u0151\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Riman\u00f3czy Sz\u00e1lloda \u00e9s G\u0151zf\u00fcrd\u0151","seolink":"volt-rimanoczy-szalloda-es-gozfurdo","note":"","history":"1891-ben id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n nagyv\u00e1radi \u00e9p\u00edt\u00e9sz egy korszer\u0171 sz\u00e1llod\u00e1val ell\u00e1tott k\u00e1r- \u00e9s g\u0151zf\u00fcrd\u0151t \u00e9p\u00edttetett a K\u00f6r\u00f6s partj\u00e1n neobarokk st\u00edlusban. 1893-ban megv\u00e1s\u00e1rolta a szomsz\u00e9d telket, ahol a Magyar Kir\u00e1ly j\u00e1v\u00e9h\u00e1z m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. B\u00e9rleti szerz\u0151d\u00e9se lej\u00e1rta ut\u00e1n 1900-ban lebontatta, \u00e9s hely\u00e9n k\u00e9temeletes sz\u00e1lloda \u00e9p\u00fcletet \u00e9p\u00edtett, mely f\u00f6ldszint\u00e9n ny\u00edlt meg a Royal k\u00e1v\u00e9h\u00e1z. Id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n a sz\u00e1llod\u00e1t a v\u00e1rosra hagyta azzal a kik\u00f6t\u00e9ssel, hogy az mindig a nev\u00e9t viselje, \u00e9s a bev\u00e9telt a v\u00e1rosi szeg\u00e9nyek t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1ra ford\u00edts\u00e1k. 1989-ben egy rom\u00e1n bank sz\u00e1m\u00e1ra a g\u0151zf\u00fcrd\u0151t mag\u00e1ban foglal\u00f3 sz\u00e1rnyat teljesen \u00e1talak\u00edtott\u00e1k."},{"sightId":1298,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Astoria Hotel","address":"Strada Teatrului 1-2","mapdata":"1|1651|2676","gps_lat":"47.0573258492","gps_long":"21.9301804168","religion":0,"oldtype":"53,81,80","newtype":"80","homepage":"https:\/\/astoriaoradea.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Astoria-szalloda--Sztarill-palota--Nagyvarad-1947","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=340","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:EMKE_cafe_Nagyv%C3%A1rad.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022EMKE cafe Nagyv\u00e1rad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c9\/EMKE_cafe_Nagyv%C3%A1rad.JPG\/512px-EMKE_cafe_Nagyv%C3%A1rad.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:EMKE_cafe_Nagyv%C3%A1rad.JPG\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sztarill-palota, EMKE k\u00e1v\u00e9h\u00e1z, Astoria sz\u00e1lloda","seolink":"sztarill-palota-emke-kavehaz-astoria-szalloda","note":"","history":"Starill Ferenc (1859-1943) \u00e9p\u00edt\u00e9sz 1902-ben \u00e9p\u00edttette, a terveit is \u0151 k\u00e9sz\u00edtette szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. Starill f\u0151k\u00e9nt kivitelez\u0151 volt, de j\u00f3 p\u00e1r \u00e9p\u00fcletet maga tervezett. A Starill-palota emelet\u00e9n b\u00e9rlak\u00e1sok voltak, f\u00f6ldszintj\u00e9n pedig a h\u00edress\u00e9 v\u00e1lt EMKE k\u00e1v\u00e9h\u00e1z (EMKE az Erd\u00e9lyi Magyar K\u00f6zm\u0171vel\u0151d\u00e9si Egyes\u00fclet r\u00f6vid\u00edt\u00e9se). Az irodalmi k\u00e1v\u00e9h\u00e1z adott helyet a fiatal \u00fajs\u00e1g\u00edr\u00f3k \u00e9s k\u00f6lt\u0151k \u00f6sszej\u00f6veteleinek amelynek v\u00e9z\u00e9ralakja Ady Endre volt (eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja a h\u00e1z fal\u00e1n \u00e1ll). Az 1930-as \u00e9vekben sz\u00e1llod\u00e1v\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k Astoria n\u00e9ven. A sz\u00e1llod\u00e1t a m\u00e1sodik vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n bez\u00e1rt\u00e1k. 1975 ut\u00e1n nyitott\u00e1k meg \u00fajra, de a k\u00e1v\u00e9h\u00e1z szecesszi\u00f3s dekor\u00e1ci\u00f3j\u00e1t nem tartott\u00e1k meg."},{"sightId":1299,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Calea Republicii 5.","mapdata":"1|1929|2647","gps_lat":"47.0574716018","gps_long":"21.9326082002","religion":0,"oldtype":"80,50,93","newtype":"120","homepage":"http:\/\/archiv.biharmegye.ro\/node\/5015","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Park-Szallo-Nagyvarad-2363","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=361","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hotel_Parc_(1)_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Hotel Parc (1) - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/5f\/Hotel_Parc_%281%29_-_Oradea.JPG\/512px-Hotel_Parc_%281%29_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hotel_Parc_(1)_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Volt Park Sz\u00e1ll\u00f3","seolink":"volt-park-szallo","note":"","history":"1785-ben sz\u00e9ki gr\u00f3f Teleki S\u00e1muel emeletes barokk palot\u00e1t \u00e9p\u00edttetett ezen a helyen. 1833-ban a tulajdonos Rh\u00e9dey \u00c1d\u00e1m az emeleti termeket \u00e1tengedte a frissen alakult Bihar Megyei Nemzeti Kaszin\u00f3nak. A kaszin\u00f3 1888-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt itt, ut\u00e1na \u00faj \u00e9p\u00fcletbe k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. 1909-ben az eg\u00e9sz palot\u00e1t megszerezte Weiszlovits Lajos. Fiai, Emil \u00e9s Gyula a f\u00f6ldszintj\u00e9t \u00fczlethelys\u00e9gekk\u00e9 alak\u00edtott\u00e1k, az emeleten pedig sz\u00e1llod\u00e1t nyitottak. Ekkor homlokzat\u00e1t neobarokk st\u00edlusban \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e1t. A Park sz\u00e1ll\u00f3 1915. m\u00e1rcius\u00e1ban nyitott meg."},{"sightId":1300,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Calea Republicii 13","mapdata":"1|2179|2443","gps_lat":"47.0586473828","gps_long":"21.9346454354","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"53,81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szechenyi-Szalloda-Nagyvarad-2449","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Sz\u00e9chenyi Sz\u00e1lloda","seolink":"volt-szechenyi-szalloda","note":"","history":"1887-ben \u00e9p\u00fclt a nagyv\u00e1radi Knapp Ferenc tervei alapj\u00e1n. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n Regina Maria sz\u00e1llod\u00e1v\u00e1 nevezt\u00e9k \u00e1t a rom\u00e1n kir\u00e1lyn\u00e9r\u0151l."},{"sightId":1301,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Vasile Alecsandri 8-10 ","mapdata":"1|1688|3216","gps_lat":"47.0541060329","gps_long":"21.9305242974","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Zoldfa-fogado-Nagyvarad-1932","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Volt Z\u00f6ldfa fogad\u00f3","seolink":"volt-zoldfa-fogado","note":"","history":"Az 1760-as \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt eredetileg klasszicista st\u00edlusban. 1908-ban Sztarill Ferenc eklektikus st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtette."},{"sightId":1302,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Republicii 12\u201312A. \u2013 Mihai Eminescu 1","mapdata":"1|2194|2379","gps_lat":"47.0590922456","gps_long":"21.9348811867","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Apollo-palota-Nagyvarad-1946","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=328","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Apollo_Palace_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Apollo Palace - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Apollo_Palace_-_Oradea.JPG\/256px-Apollo_Palace_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Apollo_Palace_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Apoll\u00f3 palota","seolink":"apollo-palota","note":"","history":"1912\u20131914 k\u00f6z\u00f6tt a V\u00e1rosi Tan\u00e1cs \u00e9p\u00edttette ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint. Els\u0151k\u00e9nt ebbe az \u00e9p\u00fcletbe vezett\u00e9k be a k\u00f6zponti f\u0171t\u00e9st 1913 november\u00e9ben. A b\u00e9rh\u00e1zban korabeli felvon\u00f3 l\u00e1that\u00f3. Hely\u00e9n a 19. sz\u00e1zadban egy Apoll\u00f3 nev\u0171 fogad\u00f3 \u00e1llt."},{"sightId":1303,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul Stern","address":"Calea Republicii 10-10\/A","mapdata":"1|2151|2409","gps_lat":"47.0588365718","gps_long":"21.9344565211","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Stern-palota-Nagyvarad-716","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=317","picture":"\u003Ca title=\u0022MariBo99, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Stern.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Palatul Stern\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b8\/Palatul_Stern.jpg\/256px-Palatul_Stern.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Stern.jpg\u0022\u003EMariBo99\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Stern-palota","seolink":"stern-palota","note":"","history":"1904\u20131905-ben \u00e9p\u00fclt. A telket egy f\u00f6ldszintes h\u00e1zzal 1904-ben v\u00e1s\u00e1rolta meg Stern Mikl\u00f3s. Eredetileg Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 tervezett egy \u00faj \u00e9p\u00fcletet ide, de az nem val\u00f3sult meg. A m\u00e1sodik terv az els\u0151 felhaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1val ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e9s Rendes Vilmos munk\u00e1ja. A palot\u00e1t 1905-ben adt\u00e1k \u00e1t. A h\u00e1z homlokzata a lechneri szecesszi\u00f3 st\u00edlusjegyeit viseli mag\u00e1n. Az \u00e9p\u00fcletet d\u00edsz\u00edt\u0151 mot\u00edvumok, ornamentika a magyar n\u00e9pm\u0171v\u00e9szet \u2013 a n\u00e9pi varrottasok \u00e9s a vir\u00e1gmint\u00e1s, festett l\u00e1d\u00e1k \u2013 vil\u00e1g\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmaznak."},{"sightId":1304,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Vasile Alecsandri 4","mapdata":"1|1590|3184","gps_lat":"47.0543059139","gps_long":"21.9296521175","religion":0,"oldtype":"83","newtype":"81","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Deutsch-Karoly-uveg--es-porcelanaruhaza-Nagyvarad-1579","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Deutsch_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Casa Deutsch - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Casa_Deutsch_-_Oradea.JPG\/512px-Casa_Deutsch_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Deutsch_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Deutsch K\u00e1roly \u00fcveg- \u00e9s porcel\u00e1n\u00e1ruh\u00e1za","seolink":"deutsch-karoly-uveg-es-porcelanaruhaza","note":"","history":"1906\u20131910 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Sztarill Ferenc tervei alapj\u00e1n Deutsch K\u00e1roly Ign\u00e1c szecesszi\u00f3s oromzat\u00fa l\u00e1mpa-, \u00fcveg- \u00e9s porcel\u00e1nkeresked\u00e9se a Z\u00f6ldfa utca 4. sz\u00e1m alatt. Az 1970-es \u00e9vekben, az \u00e9p\u00fclet fel\u00faj\u00edt\u00e1sakor statikai okokb\u00f3l az eg\u00e9sz \u00e9p\u00fcletet elbontott\u00e1k, csak az eredeti utcai homlokzatot hagyt\u00e1k meg. Az \u00faj h\u00e1z vasbeton szerkezettel k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":1305,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Casa Poyn\u00e1r","address":"Nicolae Grigorescu 6","mapdata":"1|1720|2811","gps_lat":"47.0565525670","gps_long":"21.9308371598","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Poynar-haz-Nagyvarad-1949","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=348","picture":"\u003Ca title=\u0022Ionut Jarca, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Poynar.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Casa Poynar\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/85\/Casa_Poynar.jpg\/256px-Casa_Poynar.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Poynar.jpg\u0022\u003EIonut Jarca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Poyn\u00e1r-h\u00e1z","seolink":"poynar-haz","note":"","history":"1907-ben \u00e9p\u00fclt a k\u00e9temeletes b\u00e9rpalota Polyn\u00e1r J\u00e1nos megb\u00edz\u00e1s\u00e1b\u00f3l, a kivitelez\u00e9st is a tervez\u0151 Sztarill Ferenc v\u00e9gezte. Visszak\u00f6sz\u00f6n, hogy a tervez\u0151 dolgozott a Komor-Jakab \u00e9p\u00edt\u00e9szp\u00e1rosnak."},{"sightId":1306,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul Moskovits-Miksa","address":"Parcul Traian 2","mapdata":"1|2207|2422","gps_lat":"47.0587562427","gps_long":"21.9349552994","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Moskovits-palota-I-Nagyvarad-2339","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=316","picture":"\u003Ca title=\u0022Silviunastase, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Moskovits_Miksa_Oradea_1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Palatul Moskovits Miksa Oradea 1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/29\/Palatul_Moskovits_Miksa_Oradea_1.jpg\/256px-Palatul_Moskovits_Miksa_Oradea_1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Moskovits_Miksa_Oradea_1.jpg\u0022\u003ESilviunastase\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Moskovits-palota 1","seolink":"moskovits-palota-1","note":"","history":"1904-1905 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. Moskovits Miksa m\u00e9rn\u00f6k \u00e9p\u00edttette."},{"sightId":1307,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Vasile Alecsandri 1","mapdata":"1|1519|3221","gps_lat":"47.0541352147","gps_long":"21.9291000173","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Moskovits-palota-II-Nagyvarad-2340","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=358","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Moskovits_Adolf_and_sons_Palace_(1).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Moskovits Adolf and sons Palace (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/83\/Moskovits_Adolf_and_sons_Palace_%281%29.JPG\/512px-Moskovits_Adolf_and_sons_Palace_%281%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Moskovits_Adolf_and_sons_Palace_(1).JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Moskovits-palota 2","seolink":"moskovits-palota-2","note":"","history":"1910-11 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. A nagyv\u00e1radi \u00e9p\u00edt\u00e9sz testv\u00e9rp\u00e1r, V\u00e1g\u00f3 L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s J\u00f3zsef tervezte. A zsid\u00f3 \u00e9lelmiszeripari v\u00e1llalkoz\u00f3 Moskovits csal\u00e1d \u00e9p\u00edttette."},{"sightId":1308,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul Adorj\u00e1n","address":"Patrio\u0163ilor 6, Moscovei","mapdata":"1|1749|2569","gps_lat":"47.0578908278","gps_long":"21.9310545349","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Adorjan-haz-I-Nagyvarad-1905","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=321","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Adorjan_I.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Casa Adorjan I\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/63\/Casa_Adorjan_I.JPG\/512px-Casa_Adorjan_I.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Adorjan_I.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Adorj\u00e1n-h\u00e1z 1","seolink":"adorjan-haz-1","note":"","history":"Az Adorj\u00e1n-h\u00e1zak Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 els\u0151 munk\u00e1i voltak Nagyv\u00e1radon. Tulajdonosuk Adorj\u00e1n Emil volt. Az els\u0151 h\u00e1z 1903-ban \u00e9p\u00fclt fel, Adorj\u00e1n Emil lak\u00f3h\u00e1za \u00e9s \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1ja volt. Adorj\u00e1n Emil gazdag v\u00e1llalkoz\u00f3 volt, \u0151 emeltette a Fekete Sas-palot\u00e1t is."},{"sightId":1309,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Patrio\u021bilor","mapdata":"1|1730|2606","gps_lat":"47.0576966399","gps_long":"21.9308397011","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Adorjan-haz-II-Nagyvarad-1906","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=320","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%22Adorjan_II%22_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Adorjan II House - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/72\/%22Adorjan_II%22_House_-_Oradea.JPG\/512px-%22Adorjan_II%22_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%22Adorjan_II%22_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Adorj\u00e1n-h\u00e1z 2","seolink":"adorjan-haz-2","note":"","history":"Az Adorj\u00e1n-h\u00e1zak Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 els\u0151 munk\u00e1i voltak Nagyv\u00e1radon. Tulajdonosuk Adorj\u00e1n Emil volt. Az els\u0151 h\u00e1z 1903-ban \u00e9p\u00fclt fel, Adorj\u00e1n Emil lak\u00f3h\u00e1za \u00e9s \u00fcgyv\u00e9di irod\u00e1ja volt. A m\u00e1sodik h\u00e1z 1904 \u00e9s 1905 k\u00f6z\u00f6tt b\u00e9rh\u00e1znak \u00e9p\u00fclt. Adorj\u00e1n Emil gazdag v\u00e1llalkoz\u00f3 volt, \u0151 emeltette a Fekete Sas-palot\u00e1t is."},{"sightId":1310,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul Riman\u00f3czy","address":"Republicii 13.","mapdata":"1|2039|2557","gps_lat":"47.0580526605","gps_long":"21.9335065526","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Rimanoczy-Kalman-palotaja--Nagyvarad-2434","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Riman\u00f3czy Jen\u0151, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Riman%C3%B3czy-palota,_Nagyv%C3%A1rad_052.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Riman\u00f3czy-palota, Nagyv\u00e1rad 052\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fb\/Riman%C3%B3czy-palota%2C_Nagyv%C3%A1rad_052.jpg\/512px-Riman%C3%B3czy-palota%2C_Nagyv%C3%A1rad_052.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Riman%C3%B3czy-palota,_Nagyv%C3%A1rad_052.jpg\u0022\u003ERiman\u00f3czy Jen\u0151\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n palot\u00e1ja","seolink":"id-rimanoczy-kalman-palotaja","note":"","history":"1905-ben \u00e9p\u00fclt ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei szerint id. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n palot\u00e1ja. A 15. sz\u00e1zadi velencei Ca d'Oro palota mint\u00e1j\u00e1ra k\u00e9sz\u00fclt."},{"sightId":1311,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Republicii 31","mapdata":"1|2463|2199","gps_lat":"47.0600874667","gps_long":"21.9371243047","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Klobusitzky-palota-Nagyvarad-2440","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Klobusitzky-palota","seolink":"klobusitzky-palota","note":"","history":"1926-ban \u00e9p\u00fclt Pint\u00e9r Istv\u00e1n tervei szerint barokk \u00e9s copf st\u00edlusjegyekkel."},{"sightId":1312,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Gerliczy Palatul","address":"Republicii 52, 73","mapdata":"1|2403|1118","gps_lat":"47.0663659304","gps_long":"21.9365656700","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Gerliczy-palotak-Nagyvarad-2433","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Gerliczy-palot\u00e1k","seolink":"gerliczy-palotak","note":"","history":"Gerliczy F\u00e9lixn\u00e9 k\u00e9t, egym\u00e1sra k\u00eds\u00e9rtetiesen hasonl\u00edt\u00f3 eklektikus b\u00e9rh\u00e1zat terveztetett Sztarill Ferenc nagyv\u00e1radi \u00e9p\u00edt\u00e9sszel. A F\u0151 utca 52 \u00e9s 73 sz\u00e1m alatt \u00e1llnak egym\u00e1ssal \u00e1tellenben. 1907-ben \u00e9p\u00fcltek."},{"sightId":1313,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul Sonnenfeld","address":"Moscovei 8","mapdata":"1|1709|2521","gps_lat":"47.0582388244","gps_long":"21.9306350687","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Sonnenfeld-haz-Nagyvarad-2432","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Sonnenfeld-h\u00e1z","seolink":"sonnenfeld-haz","note":"","history":"1899-ebn \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban Sonnenfeld Adolf sz\u00e1m\u00e1ra. Spiegel Frigyes tervezte, ez volt a v\u00e1ros els\u0151 szecesszi\u00f3s st\u00edlus\u00fa \u00e9p\u00fclete."},{"sightId":1314,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul Ullmann","address":"Pia\u0163a 1 Decembrie 9","mapdata":"1|2052|3530","gps_lat":"47.0523922007","gps_long":"21.9336421348","religion":0,"oldtype":"53,83","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ullmann-palota-Nagyvarad-1931","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Dragos Dan, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Ullmann.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Ullmann\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/56\/Palatul_Ullmann.jpg\/512px-Palatul_Ullmann.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Ullmann.jpg\u0022\u003EDragos Dan\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ullmann-palota","seolink":"ullmann-palota","note":"","history":"Ulmann S\u00e1ndor nagyv\u00e1radi nagykeresked\u0151 \u00e9p\u00edttette 1913-ban L\u00f6bl Ferenc \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. Mag\u00e1nlak\u00e1st, irod\u00e1kat \u00e9s h\u00e1rom szintes, Kurlander-Ulmann \u00e1ruh\u00e1zat is mag\u00e1ban foglalt."},{"sightId":1315,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Palatul F\u00fcchsl","address":"Strada Independen\u021bei 11-13","mapdata":"1|1983|3178","gps_lat":"47.0543977368","gps_long":"21.9329361191","religion":0,"oldtype":"53,81","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Fuchsl-palota-Nagyvarad-717","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=343","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fuchsl_Palace_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fuchsl Palace - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fd\/Fuchsl_Palace_-_Oradea.JPG\/512px-Fuchsl_Palace_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fuchsl_Palace_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"F\u00fcchsl-palota","seolink":"fuchsl-palota","note":"","history":"B\u00e1lint Zolt\u00e1n \u00e9s J\u00e1mbor Lajos tervei alapj\u00e1n 1902 \u00e9s 1903 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttett\u00e9k a borkeresked\u0151 F\u00fcchsl testv\u00e9rek szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. F\u00f6ldszintj\u00e9n a Bihar K\u00e1v\u00e9h\u00e1z \u00e9s a Buffet S\u00f6rcsarnok kaptak helyet. 1910-ben ifj. Ulmann Izidor v\u00e1s\u00e1rolta meg."},{"sightId":1316,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Casa Darvas-La Roche","address":"Vulcan Iosif 11.","mapdata":"1|1938|2897","gps_lat":"47.0560076812","gps_long":"21.9326187738","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Darvas---La-Roche-haz-Nagyvarad-2328","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=191","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%22Darvas_-_La_Roche%22_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Darvas - La Roche House - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ea\/%22Darvas_-_La_Roche%22_House_-_Oradea.JPG\/512px-%22Darvas_-_La_Roche%22_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%22Darvas_-_La_Roche%22_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Darvas-La Roche-h\u00e1z","seolink":"darvas-la-roche-haz","note":"","history":"A V\u00e1g\u00f3-testv\u00e9rp\u00e1r tervezte szecesszi\u00f3s st\u00edlusban Darvas Imre nagyv\u00e1radi faipari nagyv\u00e1llalkoz\u00f3 megrendel\u00e9s\u00e9re. 1910-ben \u00e9p\u00fclt. C\u00e9ge id\u0151vel r\u00e9szv\u00e9nyt\u00e1rsas\u00e1gg\u00e1 alakult, amelyben \u0151 \u00e9s egy b\u00e1zeli bank\u00e1r, Alfred La Roche voltak."},{"sightId":1317,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Republicii 75","mapdata":"1|2401|1051","gps_lat":"47.0669036951","gps_long":"21.9364776235","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Darvassy-palota-Nagyvarad-2443","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Darvassy-palota","seolink":"darvassy-palota","note":"","history":"1911-ben \u00e9p\u00fclt szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, tervez\u0151je ismeretlen."},{"sightId":1318,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Casa L\u00e9vay","address":"Piata Ferdinand 1.","mapdata":"1|1618|2856","gps_lat":"47.0561820241","gps_long":"21.9297624194","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Levay-haz-Nagyvarad-2426","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_(41).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyv\u00e1rad (41)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cd\/Nagyv%C3%A1rad_%2841%29.jpg\/512px-Nagyv%C3%A1rad_%2841%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_(41).jpg\u0022\u003EElekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"L\u00e9vay-h\u00e1z","seolink":"levay-haz","note":"","history":"Az 1893-94 k\u00f6z\u00f6tt L\u00e9vay S\u00e1ndor \u00e9p\u00edttette Hanzli\u00e1n J\u00e1nos budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n."},{"sightId":1319,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Republicii 11","mapdata":"1|2078|2536","gps_lat":"47.0581720328","gps_long":"21.9338595638","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bartsch-haz-Nagyvarad-2425","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bartsch-h\u00e1z","seolink":"bartsch-haz","note":"","history":"1888-ban Bartsch S\u00e1ndor \u00e9p\u00edttette Hanzli\u00e1n J\u00e1nos budapesti \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n historiz\u00e1l\u00f3 st\u00edlusban."},{"sightId":1320,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Piata Unirii 5","mapdata":"1|1396|3166","gps_lat":"47.0544492363","gps_long":"21.9279074382","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kovats-fele-haz-Nagyvarad-2051","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_(20).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyv\u00e1rad (20)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9d\/Nagyv%C3%A1rad_%2820%29.jpg\/512px-Nagyv%C3%A1rad_%2820%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad_(20).jpg\u0022\u003EElekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Kov\u00e1ts-h\u00e1z","seolink":"kovats-haz","note":"","history":"A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n klasszicista st\u00edlusban \u00e9p\u00fclt. Mai k\u00fcllem\u00e9t az 1836-os t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n kapta."},{"sightId":1321,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Casa Rhedey","address":"Strada Jean Calvin 5","mapdata":"1|924|3006","gps_lat":"47.0554150888","gps_long":"21.9238385603","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"50","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Rhedey-palota-Nagyvarad-1825","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rhedey_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Rhedey House - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/13\/Rhedey_House_-_Oradea.JPG\/512px-Rhedey_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Rhedey_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Rh\u00e9dey-palota","seolink":"rhedey-palota","note":"","history":"Az 1791-1819 k\u00f6z\u00f6tt Nagyv\u00e1radon tart\u00f3zkod\u00f3 gr\u00f3f Rh\u00e9dey Lajos f\u0151isp\u00e1n lak\u00f3h\u00e1za volt. A t\u00f6r\u00f6k h\u00f3dolts\u00e1g ut\u00e1n \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00fclt Nagyv\u00e1rad egyik legkor\u00e1bbi \u00e9p\u00fclete."},{"sightId":1322,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Traian Mosoiu (Kapucinus) 19 ","mapdata":"1|1757|3428","gps_lat":"47.0529017126","gps_long":"21.9310545785","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Stepan-haz-Nagyvarad-2057","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Step\u00e1n-h\u00e1z","seolink":"stepan-haz","note":"","history":"1869-ben m\u00e1r eml\u00edtett\u00e9k az \u00e9p\u00fcletet. 1872 \u00e9s 1891 k\u00f6z\u00f6tt itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt Auspiz Adolf fi\u00fanevel\u0151 int\u00e9zete."},{"sightId":1323,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Republicii 2","mapdata":"1|1796|2803","gps_lat":"47.0565677617","gps_long":"21.9314661539","religion":0,"oldtype":"53,83","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kolozsvary-haz-Nagyvarad-2155","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Kolozsv\u00e1ry-h\u00e1z","seolink":"kolozsvary-haz","note":"","history":"A mai h\u00e1z hely\u00e9n egykor \u00e1ll\u00f3 f\u00f6ldszintes h\u00e1z tulajdonosa Kolozsv\u00e1ry S\u00e1ndor \u00e9kszer\u00e9sz volt. 1910-ben bontott\u00e1k le, hogy a hely\u00e9n fel\u00e9p\u00fclj\u00f6n a h\u00e1romemeletes modern ingatlan, az akkor m\u00e1r \u00f6zvegy Kolozsv\u00e1ry S\u00e1ndorn\u00e9 megb\u00edz\u00e1s\u00e1b\u00f3l. A vasbeton szerkezet\u0171 palota terv\u00e9t Sztarill Ferenc \u00e9p\u00edt\u00e9sz k\u00e9sz\u00edtette, majd \u00e9p\u00edtette fel. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 1912-ben fejez\u0151d\u00f6tt be. F\u00f6ldszintj\u00e9n \u00e9kszer\u00fczlet, divath\u00e1z, \u00e9s m\u00e1s boltok, emeletein pedig h\u00e9t h\u00e9tszob\u00e1st lak\u00e1st alak\u00edtottak ki."},{"sightId":1324,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihai Eminescu 25A","mapdata":"1|1902|1909","gps_lat":"47.0616899938","gps_long":"21.9324116268","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ok%C3%A1nyi-Schwartz_House_-_Oradea_(4).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ok\u00e1nyi-Schwartz House - Oradea (4)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a3\/Ok%C3%A1nyi-Schwartz_House_-_Oradea_%284%29.JPG\/512px-Ok%C3%A1nyi-Schwartz_House_-_Oradea_%284%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ok%C3%A1nyi-Schwartz_House_-_Oradea_(4).JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ok\u00e1nyi-Schwartz villa","seolink":"okanyi-schwartz-villa","note":"","history":"A vill\u00e1t 1912-ben Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 tervezt\u00e9k.\n&\nwelcometoromania.eu: Nagyv\u00e1rad, Ok\u00e1nyi-Schwartz villa|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Oradea\/Oradea_Vila_Okanyi_m.htm"},{"sightId":1325,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Facultatea de Medicin\u0103","address":"Strada Independen\u021bei 10","mapdata":"1|2255|3189","gps_lat":"47.0542774293","gps_long":"21.9354628321","religion":0,"oldtype":"83","newtype":"75","homepage":"http:\/\/fmforadea.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Kereskedelmi-csarnok-Nagyvarad-1881","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kereskedelmi_csarnok,_Nagyv%C3%A1rad_(1909).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kereskedelmi csarnok, Nagyv\u00e1rad (1909)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/42\/Kereskedelmi_csarnok%2C_Nagyv%C3%A1rad_%281909%29.jpg\/512px-Kereskedelmi_csarnok%2C_Nagyv%C3%A1rad_%281909%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kereskedelmi_csarnok,_Nagyv%C3%A1rad_(1909).jpg\u0022\u003EUnknown authorUnknown author\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Volt kereskedelmi csarnok","seolink":"volt-kereskedelmi-csarnok","note":"","history":"1894-ben \u00e9p\u00fclt a budapesti Phann \u00e9s Ga\u00e1l \u00e9p\u00edt\u00e9sz p\u00e1ros tervei alapj\u00e1n neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban.@\nAz \u00e9p\u00fclet f\u00f6ldszintj\u00e9n m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Lloyd k\u00e1v\u00e9h\u00e1z, a K\u00f6r\u00f6s fel\u0151li oldalon pedig a Fels\u0151 Kereskedelmi Iskola. Falai k\u00f6z\u00f6tt jelenleg a Nagyv\u00e1radi egyetem orvosi kara m\u0171k\u00f6dik.\n&\nwelcometoromania.eu: Nagyv\u00e1rad, Orvosi egyetem|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Oradea\/Oradea_Fac_Medicina_m.htm"},{"sightId":1326,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Muzeul Ady Endre","address":"Parcul Traian","mapdata":"1|2228|2573","gps_lat":"47.0578634230","gps_long":"21.9351149555","religion":0,"oldtype":"81","newtype":"98","homepage":"https:\/\/mtariicrisurilor.ro\/hu\/ady-endre-emlekmuzeum\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Ady-Endre-Emlekmuzeum-Nagyvarad-1878","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ady Endre Museum - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ef\/Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\/512px-Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ady_Endre_Museum_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ady Endre Eml\u00e9km\u00fazeum","seolink":"ady-endre-emlekmuzeum","note":"","history":"1955-ben ny\u00edlt meg, igazgat\u00f3ja Tab\u00e9ry G\u00e9za \u00edr\u00f3 volt. T\u00f6rzs\u00e1llom\u00e1nya a Rozsnyai K\u00e1lm\u00e1n-f\u00e9le Ady-ereklyegy\u0171jtem\u00e9ny, amelyet Nagyv\u00e1rad v\u00e1rosa 1942-ben v\u00e1s\u00e1rolt meg. A II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00faban jelent\u0151s vesztes\u00e9geket szenvedett anyaghoz hozz\u00e1csatolt\u00e1k a zilahi gimn\u00e1ziumban \u0151rz\u00f6tt gy\u0171jtem\u00e9ny maradv\u00e1nyait; ezek nagy r\u00e9sz\u00e9t m\u00e9g a k\u00f6lt\u0151 \u00e9desanyja \u00e9s Ady Lajos, a k\u00f6lt\u0151 testv\u00e9r\u00f6ccse adom\u00e1nyozta az egykori Wessel\u00e9nyi-koll\u00e9giumnak. A k\u00e9t gy\u0171jtem\u00e9ny egyes\u00edt\u00e9se ut\u00e1n 1955. november 26-\u00e1n ny\u00edlt meg \u00fcnnep\u00e9lyesen az Ady Endre Eml\u00e9km\u00fazeum. Megszervez\u0151je \u00e9s els\u0151 igazgat\u00f3ja, Tab\u00e9ry G\u00e9za. Hely\u00e9n egykor f\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00edtett ny\u00e1ri kioszk volt, ezt 1878-t\u00f3l M\u00fcller Salamon b\u00e9relte. Az \u00f6v\u00e9 volt a Szent L\u00e1szl\u00f3 t\u00e9ri cukr\u00e1szda, amelyet a v\u00e1radiak j\u00e1t\u00e9kosan csak M\u00fcller\u00e1jk\u00e9nt emlegettek."},{"sightId":1327,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Armatei Romane 4","mapdata":"1|1137|3960","gps_lat":"47.0498745182","gps_long":"21.9258118354","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"15","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Laszlo-kiraly-szabadkomuves-paholy-szekhaza-Nagyvarad-2446","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly szabadk\u0151m\u0171ves p\u00e1holy sz\u00e9kh\u00e1za","seolink":"laszlo-kiraly-szabadkomuves-paholy-szekhaza","note":"","history":"1901-ben \u00e9p\u00fclt B\u00e1lint Zolt\u00e1n \u00e9s J\u00e1mbor Lajos szabadk\u0151m\u0171ves \u00e9p\u00edt\u00e9szek tervei szerint g\u00f6r\u00f6g illetve szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. A p\u00e1holy 1876-ban j\u00f6tt l\u00e9tre."},{"sightId":1328,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1896|676","gps_lat":"47.0690374041","gps_long":"21.9323256464","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6781\/szent-laszlo#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Horv\u00e1th Gy\u00f6rgy, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Laszlo_szobor2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Szent Laszlo szobor2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d8\/Szent_Laszlo_szobor2.jpg\/256px-Szent_Laszlo_szobor2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Laszlo_szobor2.jpg\u0022\u003EHorv\u00e1th Gy\u00f6rgy\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Szent L\u00e1szl\u00f3 barokk szobra","seolink":"szent-laszlo-barokk-szobra","note":"A p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9kesegyh\u00e1z mellett, jobb oldalon.","history":"1738-ban a v\u00e1radi k\u00e1ptalan elhat\u00e1rozta, hogy k\u0151szobrot \u00e1ll\u00edttat Szent L\u00e1szl\u00f3 tisztelet\u00e9re, melyet m\u00e9g abban az \u00e9vben fel is szenteltek. Alkot\u00f3ja ismeretlen. Ezt a szobrot 1892-ben, amikor a t\u00e9r k\u00f6zep\u00e9re a T\u00f3th Istv\u00e1n \u00e1ltal alkotott Szent L\u00e1szl\u00f3 eml\u00e9km\u0171vet fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, helyre\u00e1ll\u00edtva az akkori papnevelde kertj\u00e9ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel ezt az alkot\u00e1st, majd k\u00e9s\u0151bb el\u00e1st\u00e1k. A p\u00fcsp\u00f6ki palota kertj\u00e9ben el\u00e1sott szobrot csak a rendszerv\u00e1lt\u00e1st k\u00f6vet\u0151en merte el\u0151\u00e1satni 1999-ben Tempfli J\u00f3zsef megy\u00e9sp\u00fcsp\u00f6k. A szobrot 52 \u00e9ven \u00e1t a f\u00f6ld alatt rejtegett\u00e9k a rom\u00e1nok el\u0151l. 2000-ben a restaur\u00e1l\u00e1si munk\u00e1k befejez\u00e9se ut\u00e1n ker\u00fclt a talapzatra. A r\u00f3mai katolikus bazilika kertj\u00e9ben \u00e1ll. Ez Nagyv\u00e1rad legr\u00e9gebbi barokk k\u0151szobra."},{"sightId":1329,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Pet\u0151fi S\u00e1ndor","mapdata":"1|1878|1067","gps_lat":"47.0667120512","gps_long":"21.9321337559","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12024\/bethlen-gabor-szobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bethlen G\u00e1bor szobra","seolink":"bethlen-gabor-szobra","note":"","history":"2003-ban avatt\u00e1k fel a Pet\u0151fi parkban (egykori Schlauch-kert). 1941-ben alkotta K\u00f3s Andr\u00e1s szobr\u00e1sz (K\u00f3s K\u00e1roly fia). A szobr\u00e1sz 2010. j\u00fanius 11-\u00e9n hagyta itt az \u00e1rny\u00e9kvil\u00e1got."},{"sightId":1330,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Parcul Libertatii","mapdata":"1|2176|2924","gps_lat":"47.0558038151","gps_long":"21.9347660200","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/3037\/szacsvay-imre","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Statue of Szacsvay - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/01\/Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\/256px-Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_Szacsvay_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szacsvay Imre szoboregy\u00fcttes","seolink":"szacsvay-imre-szoboregyuttes","note":"","history":"Az Ezred\u00e9vi Eml\u00e9kt\u00e9ren \u00e1ll. 1907. m\u00e1rcius 15-\u00e9n avatt\u00e1k fel a m\u00e1rt\u00edrhal\u00e1lt szenvedett nemzeti h\u0151s bronzszobr\u00e1t, melyet Marg\u00f3 Ede k\u00e9sz\u00edtett. A szobor felirata:' Csak egy tollvon\u00e1s volt a b\u0171ne.' 1848-ban V\u00e1radolaszinak \u00e9s \u00dajv\u00e1rosnak volt orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151je, \u00e9s mint a f\u00fcggetlens\u00e9gi nyilatkozat sz\u00f6vegez\u0151j\u00e9t \u00e9s al\u00e1\u00edr\u00f3j\u00e1t 1849-ben \u0151t is kiv\u00e9gezt\u00e9k. A szobrot 1937 j\u00fanius\u00e1ban lebontott\u00e1k, mert h\u00edre ment, miszerint a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok v\u00e9gleg el akarj\u00e1k t\u00fcntetni azt. A szobor csak az\u00e9rt ker\u00fclte el a vand\u00e1l puszt\u00edt\u00e1st, mert m\u00e9g id\u0151ben, szakszer\u0171en bontott\u00e1k el, \u00e9s a v\u00e1radi m\u00fazeumban rakt\u00e1rozt\u00e1k. A b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9st k\u00f6vet\u0151en 1942-ben ism\u00e9t az eredeti hely\u00e9re \u00e1ll\u00edtott\u00e1k vissza, ma is ott \u00e1ll."},{"sightId":1331,"townId":59,"active":2,"name_LO":"","address":"Parcul Episcop Schlauch L\u0151rinc","mapdata":"1|1899|844","gps_lat":"47.0680080462","gps_long":"21.9323139029","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6780\/szaniszlo-ferenc","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Thaler Tam\u00e1s, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szaniszl%C3%B3_Ferenc.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Szaniszl\u00f3 Ferenc\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/35\/Szaniszl%C3%B3_Ferenc.JPG\/256px-Szaniszl%C3%B3_Ferenc.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szaniszl%C3%B3_Ferenc.JPG\u0022\u003EThaler Tam\u00e1s\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szaniszl\u00f3 Ferenc p\u00fcsp\u00f6k szobra","seolink":"szaniszlo-ferenc-puspok-szobra","note":"","history":"1896-ban, a millennium \u00e9v\u00e9ben avatt\u00e1k fel Szaniszl\u00f3 Ferenc p\u00fcsp\u00f6k (1792- 1869) eg\u00e9szalakos \u00fcl\u0151szobr\u00e1t. A szobr\u00e1sz ugyanaz a T\u00f3th Istv\u00e1n, aki a Szent L\u00e1szl\u00f3 szobor alkot\u00f3ja is."},{"sightId":1332,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Nicolae B\u0103lcescu","mapdata":"1|718|3799","gps_lat":"47.0507666797","gps_long":"21.9221207988","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/36012\/rhedey-lajos","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Rh\u00e9dey Lajos mellszobra","seolink":"rhedey-lajos-mellszobra","note":"","history":"2018-ban avatt\u00e1k fel, a kor\u00e1bban nev\u00e9t visel\u0151, \u00e9s a v\u00e1rosnak adom\u00e1nyozott, mai nev\u00e9n B\u0103lcescu parkban, nem messze a csal\u00e1d mauz\u00f3leum\u00e1t\u00f3l. Az eml\u00e9km\u0171 De\u00e1k \u00c1rp\u00e1d alkot\u00e1sa. Rh\u00e9dey Lajos (1761-1831) a magyar kult\u00fara mec\u00e9n\u00e1sa volt. T\u00e1mogatta magyar nyelv\u0171 sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1st, anyagilag t\u00e1mogatta a Magyar Nemzeti M\u00fazeumot \u00e9s gazdag \u00e1sv\u00e1nygy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t is oda aj\u00e1nd\u00e9kozta. \u00d6szt\u00f6n\u00f6zte V\u00e1rad t\u00f6rt\u00e9net\u00e9nek meg\u00edr\u00e1s\u00e1t. 1825-ben V\u00e1radnak adom\u00e1nyozta a Rh\u00e9dey-kertet, amikor Pestre k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A kertben gyakran rendeztek zen\u00e9s mulats\u00e1gokat. A kertben l\u00e9v\u0151 Rh\u00e9dey-k\u00e1poln\u00e1ban nyugszanak a gr\u00f3f \u00e9s feles\u00e9ge."},{"sightId":1333,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Libertatii","mapdata":"1|2352|2913","gps_lat":"47.0559114269","gps_long":"21.9361684002","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6786\/lorantffy-zsuzsanna#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna szobra","seolink":"lorantffy-zsuzsanna-szobra","note":"","history":"A v\u00e1rad-olaszi reform\u00e1tus templom el\u0151tti parkban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a Magyar Reform\u00e1tusok III. Vil\u00e1gtal\u00e1lkoz\u00f3ja alkalm\u00e1b\u00f3l 1996-ban. Az eg\u00e9sz alakos szobrot Gergely Istv\u00e1n k\u00e9sz\u00edtette. Lor\u00e1ntffy Zsuzsanna I. R\u00e1k\u00f3czi Gy\u00f6rgy erd\u00e9lyi fejedelem fels\u00e9ge volt, \u00e9s a reform\u00e1ci\u00f3 \u00e9s az oktat\u00e1s m\u0171velt t\u00e1mogat\u00f3ja."},{"sightId":1334,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Libertatii","mapdata":"1|2128|2923","gps_lat":"47.0558800000","gps_long":"21.9342900000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6798\/czaran-gyula#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Cz\u00e1r\u00e1n Gyula mellszobra","seolink":"czaran-gyula-mellszobra","note":"","history":"Cz\u00e1r\u00e1n Gyul\u00e1t (1847-1906) a magyar turizmus atyjak\u00e9nt emlegetik. 1880-1905 k\u00f6z\u00f6tt, 25 \u00e9ven kereszt\u00fcl minden energi\u00e1j\u00e1t a Bihar-hegys\u00e9g felt\u00e1r\u00e1s\u00e1ra, \u00e9s a turistautal ki\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re ford\u00edtotta. Utakat, hidakat, l\u00e9tr\u00e1kat k\u00e9sz\u00edttetett szinte a hegys\u00e9g minden l\u00e1tnival\u00f3j\u00e1hoz. Mindezt a saj\u00e1t k\u00f6lts\u00e9g\u00e9n. V\u00edzes\u00e9seket, sziklaalakzatokat, karsztjelens\u00e9geket t\u00e1rt fel. \u00datjelz\u00e9seket, \u00fatjelz\u0151 t\u00e1bl\u00e1kat helyeztetett el. Karszt- \u00e9s barlangkutat\u00f3 volt, sz\u00e1mos barlangot fedezett fel. Mellszobr\u00e1t 2008-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel."},{"sightId":1335,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Prim\u0103riei","mapdata":"1|810|2791","gps_lat":"47.0566360851","gps_long":"21.9229224285","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/32817\/arany-janos#vetito=297081","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Arany J\u00e1nos szobra","seolink":"arany-janos-szobra","note":"A V\u00e1rad-\u00dajv\u00e1rosi reform\u00e1tus templom kertj\u00e9ben \u00e1ll.","history":"2017. j\u00fanius 17-\u00e9n, Arany J\u00e1nos sz\u00fclet\u00e9s\u00e9nek 200. \u00e9v\u00e9ben avatt\u00e1k fel Mih\u00e1ly G\u00e1bor alkot\u00e1s\u00e1t."},{"sightId":1336,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Pet\u0151fi S\u00e1ndor","mapdata":"1|2102|1189","gps_lat":"47.0660114891","gps_long":"21.9339842516","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/3000\/jozsef-attila#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"J\u00f3zsef Attila szobra","seolink":"jozsef-attila-szobra","note":"","history":"2005. m\u00e1jus 1-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a k\u00f6lt\u0151 szobr\u00e1t a Pet\u0151fi parkban (egykori Schlauch-kert). Wagner N\u00e1ndor nagyv\u00e1radi sz\u00fclets\u00e9\u0171 szobr\u00e1sz a m\u0171vet m\u00e9g 1955-ben k\u00e9sz\u00edtette, egy, a k\u00f6lt\u0151 sz\u00fclet\u00e9s\u00e9nek 50. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1ra ki\u00edrt p\u00e1ly\u00e1zatra. Hal\u00e1la ut\u00e1n feles\u00e9ge aj\u00e1nd\u00e9kozta Nagyv\u00e1radnak."},{"sightId":1337,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Regele Ferdinand I","mapdata":"1|1714|2723","gps_lat":"47.0570361566","gps_long":"21.9306469347","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/5633\/szigligeti-ede","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Dsokebin at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szigligeti_Ede_001.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Szigligeti Ede 001\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/e\/e1\/Szigligeti_Ede_001.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szigligeti_Ede_001.jpg\u0022\u003EThe original uploader was Dsokebin at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szigligeti Ede mellszobra","seolink":"szigligeti-ede-mellszobra","note":"","history":"A Szigligeti Sz\u00ednh\u00e1z el\u0151tt \u00e1ll. Marg\u00f3 Ede alkot\u00e1s\u00e1t 1912. december 12-\u00e9n avatt\u00e1k fel. A rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1st k\u00f6vet\u0151en, 1921-ben a szobrot elk\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k, hely\u00e9be Maria rom\u00e1n kir\u00e1lyn\u00e9 szobra ker\u00fclt. 1937-ben a m\u00e1r \u00e1thelyezett mellszobrot is lebontott\u00e1k, \u00e9s a Szacsvay-szoborral egy\u00fctt a m\u00fazeumba ker\u00fclt. A b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s ut\u00e1n, 1941. febru\u00e1r 22-\u00e9n visszaker\u00fclt eredeti hely\u00e9re."},{"sightId":1338,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Statuia lui Petofi Sandor","address":"Parcul Pet\u0151fi S\u00e1ndor","mapdata":"1|2255|1334","gps_lat":"47.0652112839","gps_long":"21.9354016454","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12025\/petofi-sandor","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor mellszobra","seolink":"petofi-sandor-mellszobra","note":"","history":"A Pet\u0151fi parkban (egykori Schlauch-kert) 1991-t\u0151l l\u00e1that\u00f3. Farkas J\u00f3zsef m\u0171k\u0151b\u0151l k\u00e9sz\u00edtett szoborportr\u00e9ja eredetileg az 1960-as \u00e9vekben a Bunyitay-ligetben \u00e1llt, a rendszerv\u00e1lt\u00e1st k\u00f6vet\u0151en ker\u00fclt el\u0151 rejtek\u00e9b\u0151l."},{"sightId":1339,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Dun\u0103rea 1","mapdata":"1|2441|2111","gps_lat":"47.0605659062","gps_long":"21.9370302193","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/kronikaonline.ro\/erdelyi-hirek\/nagyvaradon-lelepleztek-ifjabb-rimanoczy-kalman-epitesz-egesz-alakos-szobrat","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n szobra","seolink":"ifj-rimanoczy-kalman-szobra","note":"","history":"Alexandru P\u0103sat munk\u00e1ja, 2020 m\u00e1jus\u00e1ban avatt\u00e1k fel a V\u00e1rad-Olaszi Szentl\u00e9lek ki\u00e1rad\u00e1sa pl\u00e9b\u00e1niatemplom el\u0151tt, az ottani t\u00e9r \u00e9s az \u0151 nev\u00e9t viseli majd.@\nIfj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n (1870-1912) magyar \u00e9p\u00edt\u00e9sz sz\u00e1mos k\u00f6z\u00e9p\u00fcletet \u00e9s t\u00f6bb vid\u00e9ki kast\u00e9lyt tervezett Magyarorsz\u00e1gon. Nagyv\u00e1radon is sz\u00e1mos maradand\u00f3 alkot\u00e1sa l\u00e1that\u00f3 (pl. v\u00e1rosh\u00e1za, Apoll\u00f3-palota, g\u00f6r\u00f6gkatolikus p\u00fcsp\u00f6ki palota, p\u00e9nz\u00fcgyi igazgat\u00f3s\u00e1g, elmegy\u00f3gyint\u00e9zet, Moskovits Miksa palota stb.)."},{"sightId":1340,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|2486|2098","gps_lat":"47.0606665703","gps_long":"21.9373330658","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12019\/szuz-maria-mennybemenetele","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Sz\u0171z M\u00e1ria mennybev\u00e9tele","seolink":"szuz-maria-mennybevetele","note":"A V\u00e1rad-Olaszi Szentl\u00e9lek ki\u00e1rad\u00e1sa pl\u00e9b\u00e1niatemplom kertj\u00e9ben \u00e1ll.","history":"Az egykori Sz\u00e9chenyi, ma Traian t\u00e9ren a mai Ady Endre szobor talapzat\u00e1n \u00e1llt egykor M\u00e1ria mennybev\u00e9tele szobra. 1735-ben egy k\u0151b\u0151l k\u00e9sz\u00fclt M\u00e1ria-szobrot \u00e1ll\u00edtottak fel ezen a helyen. Ezt cser\u00e9lt\u00e9k fel 1888-ban a bronz-szoborra. A Kiss Gy\u00f6rgy \u00e1ltal megform\u00e1lt m\u0171nek, csak 1901-re k\u00e9sz\u00fclt el a talapzata. Ennek tervez\u0151je T\u00f3th Istv\u00e1n szobr\u00e1sz volt. A szobor talapzat\u00e1ra 1901-ben Bihar v\u00e1rmegye, Schlauch L\u0151rinc p\u00fcsp\u00f6k, a Kende csal\u00e1d, \u00e9s Nagyv\u00e1rad c\u00edmere ker\u00fclt. Az 1960 augusztus\u00e1ban a t\u00e9rr\u0151l elt\u00e1vol\u00edtott szobor talapzat\u00e1ra Ady Endre mellszobr\u00e1t helyezt\u00e9k. Jelenleg a V\u00e1rad-Olaszi pl\u00e9b\u00e1niatemplom kertj\u00e9ben \u00e1ll."},{"sightId":1341,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Unirii 1","mapdata":"1|1477|2961","gps_lat":"47.0556364523","gps_long":"21.9286587788","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6782\/szent-pio-atya#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent Pi\u00f3 atya szobra","seolink":"szent-pio-atya-szobra","note":"","history":"Az olasz Nicola Arrighini szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9s alkotta szobrot 2002. j\u00fanius 16-\u00e1n avatt\u00e1k. Tempfli J\u00f3zsef p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel, j\u00fanius 30-\u00e1n."},{"sightId":1342,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Pia\u0163a Libert\u0103\u0163ii","mapdata":"1|2347|2855","gps_lat":"47.0562425336","gps_long":"21.9361918475","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/21789\/millenniumi-emlekoszlop#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Millenniumi eml\u00e9koszlop","seolink":"millenniumi-emlekoszlop","note":"A v\u00e1rad-olaszi reform\u00e1tus templom kertj\u00e9ben \u00e1ll. ","history":"2000. november 19-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel. A v\u00e1rad-olaszi reform\u00e1tus templom kertj\u00e9ben \u00e1ll."},{"sightId":1343,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely","mapdata":"1|964|3984","gps_lat":"47.0496124849","gps_long":"21.9242141048","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"125","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/233\/gabor-aron-szobra","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"G\u00e1bor \u00c1ron k\u0151szobra az \u00e1gy\u00faval","seolink":"gabor-aron-koszobra-az-agyuval","note":"","history":"1943 j\u00fanius\u00e1ban ker\u00fclt a nagyv\u00e1radi Magyar Kir\u00e1lyi Honv\u00e9d Hadapr\u00f3diskola udvar\u00e1ra Ol\u00e1h S\u00e1ndor szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa. Ezt is elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k a h\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n, sok\u00e1ig a m\u00fazeumban \u0151rizt\u00e9k, majd az 1960-as \u00e9vek politikailag enyh\u00fcl\u0151 id\u0151szak\u00e1ban K\u00e9zdiv\u00e1s\u00e1rhely f\u0151ter\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel, ahol mindm\u00e1ig l\u00e1that\u00f3."},{"sightId":1344,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|2348|2658","gps_lat":"47.0573816073","gps_long":"21.9361936784","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/13943\/tisza-kalman-szobor#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Tisza K\u00e1lm\u00e1n szobra","seolink":"tisza-kalman-szobra","note":"","history":"Az egykori Tisza K\u00e1lm\u00e1n t\u00e9ren \u00e1llt, alkot\u00f3ja Szentgy\u00f6rgyi Istv\u00e1n (1928). A rom\u00e1n hatalom be\u00e1llt\u00e1val m\u00e1r nem lehetett a szobrot Nagyv\u00e1radon, azaz Tisza K\u00e1lm\u00e1n sz\u00fcl\u0151v\u00e1ros\u00e1ban fel\u00e1ll\u00edtani, ez\u00e9rt Beretty\u00f3\u00fajfaluban ker\u00fclt felavat\u00e1sra, ahol 1942-ig \u00e1llt. Ekkor ker\u00fclt Nagyv\u00e1radra, mivel az ism\u00e9t magyar fennhat\u00f3s\u00e1g al\u00e1 ker\u00fclt. Az 1945-\u00f6s szovjet-rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a szoboregy\u00fcttest elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k talapzat\u00e1r\u00f3l, mely ut\u00f3bbi 1970-ig \u00fcresen \u00e1llt.@\n1945-ben a Groza-korm\u00e1ny felaj\u00e1nlotta a Magyar N\u00e9pk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1gnak, hogy visszajuttatja Beretty\u00f3\u00fajfalunak Tisza K\u00e1lm\u00e1n szobr\u00e1t. A nagyv\u00e1radi F\u00e1klya napilap 1948. \u00e1prilis 14-i sz\u00e1m\u00e1ban meg\u00edrt\u00e1k, hogy a magyar korm\u00e1ny nem tartott ig\u00e9nyt a szoborra, bukaresti nagyk\u00f6vet\u00fck m\u00e9g az alapanyag\u00e1r\u00f3l is lemondott, mondv\u00e1n: olvassz\u00e1k be, hogy a bronzb\u00f3l meg\u00f6nthess\u00e9k Pet\u0151fi \u00e9s B\u0103lcescu szobr\u00e1t. "},{"sightId":1345,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Traian","mapdata":"1|2267|2605","gps_lat":"47.0577011630","gps_long":"21.9354986871","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6770\/ady-endre","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Parcul_Traian,_Ady_Endre_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Parcul Traian, Ady Endre - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/46\/Parcul_Traian%2C_Ady_Endre_-_panoramio.jpg\/512px-Parcul_Traian%2C_Ady_Endre_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Parcul_Traian,_Ady_Endre_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ady Endre mellszobra","seolink":"ady-endre-mellszobra","note":"","history":"1957 november\u00e9ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel Vetr\u00f3 Art\u00far alkot\u00e1s\u00e1t az egykori Sz\u00e9chenyi t\u00e9ren, az Igazs\u00e1g\u00fcgyi Palota el\u0151tt az Ady Endre Eml\u00e9km\u00fazeum m\u00f6g\u00f6tti vir\u00e1g\u00e1gy\u00e1s k\u00f6zep\u00e9n. Mostani hely\u00e9re, a M\u00e1ria mennybemenetele szobor talapzat\u00e1nak als\u00f3 r\u00e9sz\u00e9re 1960 augusztus\u00e1ban helyezt\u00e9k, megbontva ezzel a kompoz\u00edci\u00f3 st\u00edlusegys\u00e9g\u00e9t."},{"sightId":1346,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Calea Republicii","mapdata":"1|1863|2649","gps_lat":"47.0574587223","gps_long":"21.9320569752","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/19331\/holnaposok#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Holnaposok szoborcsoport","seolink":"holnaposok-szoborcsoport","note":"","history":"2012-ben avatt\u00e1k fel, \u00e9rdekess\u00e9ge, hogy Ady Endre, Juh\u00e1sz Gyula, Em\u0151d Tam\u00e1s, \u00e9s Dutka \u00c1kos alakja k\u00f6z\u00e9 be lehet \u00fclni, mivel egy \u00f6t\u00f6dik sz\u00e9k is helyett kapott a kompoz\u00edci\u00f3ban. De\u00e1k \u00c1rp\u00e1d munk\u00e1ja."},{"sightId":1347,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Podul Intelectualilor","mapdata":"1|2216|2999","gps_lat":"47.0553449248","gps_long":"21.9349589415","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/21787\/garasos-hid-emlektablaja#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ Kib\u00e9di K\u00e1roly, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad,_Bihar_megye._A_r%C3%A9gi_Garasos_h%C3%ADd,_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Nagyv%C3%A1rad-Olaszi_reform%C3%A1tus_templom._Fortepan_19559.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyv\u00e1rad, Bihar megye. A r\u00e9gi Garasos h\u00edd, h\u00e1tt\u00e9rben a Nagyv\u00e1rad-Olaszi reform\u00e1tus templom. Fortepan 19559\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Nagyv%C3%A1rad%2C_Bihar_megye._A_r%C3%A9gi_Garasos_h%C3%ADd%2C_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Nagyv%C3%A1rad-Olaszi_reform%C3%A1tus_templom._Fortepan_19559.jpg\/512px-Nagyv%C3%A1rad%2C_Bihar_megye._A_r%C3%A9gi_Garasos_h%C3%ADd%2C_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Nagyv%C3%A1rad-Olaszi_reform%C3%A1tus_templom._Fortepan_19559.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyv%C3%A1rad,_Bihar_megye._A_r%C3%A9gi_Garasos_h%C3%ADd,_h%C3%A1tt%C3%A9rben_a_Nagyv%C3%A1rad-Olaszi_reform%C3%A1tus_templom._Fortepan_19559.jpg\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ Kib\u00e9di K\u00e1roly\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Garasos h\u00edd eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"garasos-hid-emlektablaja","note":"","history":"Az eredeti Garasos hidat, aminek k\u00e9pe a bronz domborm\u0171v\u00f6n is megjelenik, 1910. december 10-\u00e9n adt\u00e1k \u00e1t. Ez egy gyalogos h\u00edd, a K\u00f6r\u00f6s partjait k\u00f6ti \u00f6ssze. A hidat 1974-ben elbontott\u00e1k, \u00e9s m\u00e9g abban az \u00e9vben \u00e9p\u00edtettek helyette m\u00e1sikat. Ennek egyik pill\u00e9r\u00e9n helyeztek el az eredeti h\u00edd avat\u00e1s\u00e1nak centen\u00e1rium\u00e1n egy domborm\u0171ves eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t, melyet De\u00e1k \u00c1rp\u00e1d nagyv\u00e1radi szobr\u00e1sz alkotott. 2011-ben a bronz domborm\u0171vet ellopt\u00e1k, \u00e9s a szobr\u00e1sz \u00fajat \u00f6ntetett az eredeti minta alapj\u00e1n."},{"sightId":1348,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mad\u00e1ch Imre","mapdata":"1|1797|2658","gps_lat":"47.0574608387","gps_long":"21.9313982342","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/21775\/szigligeti-ede-emlektabla#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szigligeti Ede eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"szigligeti-ede-emlektablaja","note":"","history":"A nagyv\u00e1radi sz\u00fclet\u00e9s\u0171 dr\u00e1ma\u00edr\u00f3, sz\u00ednpadi rendez\u0151 Szigligeti Ede (1814-1878) hal\u00e1l\u00e1nak 130. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n avatt\u00e1k fel ezt a domborm\u0171ves eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t a r\u00f3la elnevezett sz\u00ednh\u00e1z fal\u00e1n 2008. m\u00e1rcius 17-\u00e9n."},{"sightId":1349,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|2896|3631","gps_lat":"47.0516561018","gps_long":"21.9409032495","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/32090\/bethlen-gabor-emlektabla","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Bethlen G\u00e1bor eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"bethlen-gabor-emlektablaja","note":"A Bethlen-b\u00e1stya k\u00fcls\u0151 fal\u00e1n.","history":"1627-ben avatt\u00e1k fel a Bethlen G\u00e1bor fejedelem \u00e1ltal \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edttetett b\u00e1stya fal\u00e1n."},{"sightId":1350,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Libert\u0103\u021bii 14","mapdata":"1|1829|2919","gps_lat":"47.0558541728","gps_long":"21.9316700590","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/32089\/rimanoczy-emlektabla#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Riman\u00f3czy-eml\u00e9kt\u00e1bla","seolink":"rimanoczy-emlektabla","note":"","history":"2013. j\u00fanius\u00e1ban avatt\u00e1k fel id\u0151sebb \u00e9s ifjabb Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9szek eml\u00e9k\u00e9re, akik ebben az \u00e9p\u00fcletben \u00e9ltek \u00e9s alkottak 1894 \u00e9s 1908 k\u00f6z\u00f6tt."},{"sightId":1351,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Delavrancea 24.","mapdata":"1|3317|2479","gps_lat":"47.0584817475","gps_long":"21.9444995298","religion":0,"oldtype":"39","newtype":"39","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/39272\/csengery-antal","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Csengery Antal eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1ja","seolink":"csengery-antal-emlektablaja","note":"","history":"Csengery Antal 1822. j\u00fanius 22-\u00e9n sz\u00fcletett Nagyv\u00e1radon. 2010-ben, hal\u00e1l\u00e1nak 130. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k. K\u00f6zgazd\u00e1sz, politikus lapszerkeszt\u0151, a magyar Tudom\u00e1nyos Akad\u00e9mia m\u00e1sodeln\u00f6ke, a Pesti H\u00edrlap f\u0151szerkeszt\u0151je, orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9si k\u00e9pvisel\u0151, a polg\u00e1ri iskolarendszer kidolgoz\u00f3ja volt."},{"sightId":1352,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Piata Unirii ","mapdata":"1|1445|3079","gps_lat":"47.0549677937","gps_long":"21.9284169826","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/39280\/i-ferdinand-roman-kiraly","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Kevin Walsh from Preston Brook, England, CC BY 2.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statuie_Ferdinand_I,_Oradea_(50695573871).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Statuie Ferdinand I, Oradea (50695573871)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/80\/Statuie_Ferdinand_I%2C_Oradea_%2850695573871%29.jpg\/512px-Statuie_Ferdinand_I%2C_Oradea_%2850695573871%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statuie_Ferdinand_I,_Oradea_(50695573871).jpg\u0022\u003EKevin Walsh from Preston Brook, England\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\u0022\u003ECC BY 2.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"I. Ferdin\u00e1nd rom\u00e1n kir\u00e1ly szobra","seolink":"i-ferdinand-roman-kiraly-szobra","note":"","history":"A Szent L\u00e1szl\u00f3 t\u00e9ren \u00e1ll a v\u00e1rosalap\u00edt\u00f3 Szent L\u00e1szl\u00f3 kir\u00e1ly szoboregy\u00fcttes hely\u00e9n, amelyet a p\u00fcsp\u00f6ki palota el\u00e9 sz\u00e1m\u0171ztek a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k 1920 ut\u00e1n.@\n1924-ben II. Ferdin\u00e1nd rom\u00e1n kir\u00e1ly szobr\u00e1t (Mihai Kara m\u0171ve) \u00e1ll\u00edtott\u00e1k hely\u00e9re, ami 1940-ig, a v\u00e1ros Magyarorsz\u00e1ghoz val\u00f3 visszaker\u00fcl\u00e9s\u00e9ig \u00e1llt itt.@\n1994-ben Mihai Viteazul lovasszobra ker\u00fclt a hely\u00e9re (Alexandru Gheorghi\u0163a \u00e9s feles\u00e9ge, Geta Caragiu m\u0171ve). Mihai Viteazul havasalf\u00f6ldi ol\u00e1h fejedelem volt, aki 1599-1600-ban v\u00e9gigrabolta, fosztogatta, gyilkolta Erd\u00e9lyt.@\nAz Erd\u00e9lyt elrabl\u00f3 I. Ferdin\u00e1nd rom\u00e1n kir\u00e1ly (1914-1927) lovasszobra 2019-ben ker\u00fclt a hely\u00e9re (Florin Codre alkot\u00e1sa)."},{"sightId":1353,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Statuia lui Avram Iancu","address":"Parcul Traian","mapdata":"1|2560|2774","gps_lat":"47.0567298697","gps_long":"21.9380202922","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Avram Iancu mellszobra","seolink":"avram-iancu-mellszobra","note":"","history":"Cornel Durgheu form\u00e1zta meg, 1994-ben ker\u00fclt a megyei rend\u0151r-f\u0151kapit\u00e1nys\u00e1g Traian parki sz\u00e9kh\u00e1za el\u00e9.@\nAvram Iancu (1824\u20131872) erd\u00e9lyi rom\u00e1n jog\u00e1sz volt, az 1848\u201349-es forradalom \u00e9s szabads\u00e1gharc ellen Erd\u00e9lyben szervezett cs\u00e1sz\u00e1rh\u0171 rom\u00e1n felkel\u00e9s vezet\u0151je. T\u00f6bb ezer magyar polg\u00e1ri szem\u00e9lyt gyilkoltak le csapatai, eg\u00e9sz falvakat irtva ki, kihaszn\u00e1lva, hogy a magyar honv\u00e9dek Erd\u00e9ly osztr\u00e1k uralom al\u00f3li felszabad\u00edt\u00e1s\u00e1val voltak elfoglalva."},{"sightId":1354,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Independen\u021bei","mapdata":"1|1657|3015","gps_lat":"47.0553044546","gps_long":"21.9302142573","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/14596\/mihai-eminescu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Mihai Eminescu szobra","seolink":"mihai-eminescu-szobra","note":"","history":"1990-ben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel az impoz\u00e1ns eklektikus st\u00edlus\u00fa lebontott f\u0151t\u00e9ri \u00e9p\u00fcletek hely\u00e9n kialak\u00edtott parkol\u00f3 el\u0151tti z\u00f6ld\u00f6vezetben, alkot\u00f3ja Ovidiu Maitec. Mihai Eminescu (1850-1889) a legismertebb rom\u00e1n k\u00f6lt\u0151."},{"sightId":1355,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Emanuil Gojdu","address":"Parcul 1 Decembrie","mapdata":"1|2449|3317","gps_lat":"47.0535977800","gps_long":"21.9369176912","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/14597\/gozsdu-mano#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Gozsdu Man\u00f3 szobra","seolink":"gozsdu-mano-szobra","note":"","history":"1988-ban \u00e1ll\u00edtott\u00e1k, alkot\u00f3ja Mircea \u015etef\u0103nescu. Emanuil Gojdu (1802-1870) maced\u00f3niai arom\u00e1n csal\u00e1db\u00f3l sz\u00e1rmazott. A nagyv\u00e1radi \u00e9s pozsonyi jogakad\u00e9mi\u00e1n tanult. 1826-ban megjelent n\u00e9h\u00e1ny magyar nyelv\u0171 verse. 1827-ben a pesti \u00fcgyv\u00e9dek k\u00f6z\u00fcl els\u0151k\u00e9nt vezette be a latin helyett a magyar \u00fcgykezel\u00e9si nyelvet. F\u0151leg b\u0171nv\u00e1di perekben l\u00e1tott el k\u00e9pviseletet \u00e9s nagy vagyont gy\u0171jt\u00f6tt. 1861-ben az okt\u00f3beri diploma kibocs\u00e1t\u00e1sa ut\u00e1n Krass\u00f3 v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja lett, de az orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s novemberi feloszlat\u00e1sa ut\u00e1n lemondott posztj\u00e1r\u00f3l. 1865 \u00e9s 1868 k\u00f6z\u00f6tt Tenke ker\u00fclet k\u00e9pvisel\u0151je volt a magyar orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9sben. A kiegyez\u00e9s idej\u00e9n t\u00e1mogatta De\u00e1k Ferenc n\u00e9zet\u00e9t az \u0022egy \u00e9s oszthatatlan nemzet\u0022 elv\u00e9ben. 1869-ben a K\u00faria b\u00edr\u00e1ja lett. V\u00e9grendelet\u00e9ben vagyon\u00e1t az ortodox rom\u00e1ns\u00e1gra hagyta. A vagyon\u00e1b\u00f3l l\u00e9trej\u00f6tt Gozsdu Alap\u00edtv\u00e1ny 1901-ben \u00e9p\u00edttette fel pesten a Gozsdu-udvart."},{"sightId":1356,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Aurel Laz\u0103r","mapdata":"1|1952|2620","gps_lat":"47.0576607597","gps_long":"21.9327144064","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/6785\/aurel-lazar#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Aurel Laz\u0103r szobra","seolink":"aurel-laz\u0103r-szobra","note":"","history":"Aurel Lazar a Rom\u00e1n Nemzeti P\u00e1rt tagja volt, \u00e9s r\u00e9szt vett Kelet-Magyarorsz\u00e1g Rom\u00e1ni\u00e1hoz val\u00f3 csatol\u00e1s\u00e1ra ir\u00e1nyul\u00f3 rom\u00e1n szeparatista mozgalomban 1918-ban. Szobr\u00e1t 2008-ban emelt\u00e9k. Tev\u00e9kenyen hozz\u00e1j\u00e1rult ahhoz, hogy a magyarok \u00e1ltal alap\u00edtott \u00e9s egykor t\u00falnyom\u00f3an magyar Nagyv\u00e1rad a 20. sz\u00e1zad folyam\u00e1n rom\u00e1n t\u00f6bbs\u00e9g\u0171v\u00e9 v\u00e1lt."},{"sightId":1357,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Libertatii","mapdata":"1|2062|2935","gps_lat":"47.0558137838","gps_long":"21.9336280872","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/25295\/iosif-vulcan","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Iosif Vulcan mellszobra","seolink":"iosif-vulcan-mellszobra","note":"","history":"Fekete J\u00f3zsef alkot\u00e1sa, 1964-t\u0151l \u00e1ll most a nev\u00e9t visel\u0151 (eredetileg Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n) utca v\u00e9g\u00e9n. Iosif Vulcan (1841-1907) magyarorsz\u00e1gi rom\u00e1n \u00edr\u00f3 volt. G\u00f6r\u00f6gkatolikus lelk\u00e9szcsal\u00e1db\u00f3l sz\u00e1rmazott, a nagyv\u00e1radi premontrei gimn\u00e1ziumba j\u00e1rt, majd a Pesti Egyetemen tanult jogot. A rom\u00e1n kult\u00fara terjeszt\u00e9s\u00e9ben jelent\u0151s szerepet j\u00e1tszott."},{"sightId":1358,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Nicolae B\u0103lcescu","mapdata":"1|1076|3866","gps_lat":"47.0504135322","gps_long":"21.9251679891","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/36013\/nicolae-b%C4%83lcescu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Nicolae B\u0103lcescu szobra","seolink":"nicolae-b\u0103lcescu-szobra","note":"","history":"1969-ben Fekete J\u00f3zsef k\u00e9sz\u00edtette. Nicolae Balcescu (1819-1852) rom\u00e1n \u00edr\u00f3 1848-ban a magyar forradalom h\u00edr\u00e9re Bukarestbe utazott, \u00e9s r\u00e9szt vett a rom\u00e1n forradalomban, amit a t\u00f6r\u00f6k\u00f6k folytottak el. Az egykori Rh\u00e9dey-kertben \u00e1ll, amit Rh\u00e9dey Lajos adom\u00e1nyozott a v\u00e1rosnak. Az \u0151 mellszobra is megtal\u00e1lhat\u00f3 a parkban."},{"sightId":1359,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Regele Ferdinand I","mapdata":"1|1683|2769","gps_lat":"47.0568266791","gps_long":"21.9304672610","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/36011\/maria-kiralyne-szobor#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"M\u00e1ria rom\u00e1n kir\u00e1lyn\u00e9 szobra","seolink":"maria-roman-kiralyne-szobra","note":"","history":"2012. okt\u00f3ber 9-\u00e9n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel M\u00e1ria rom\u00e1n kir\u00e1nyn\u00e9 (1875-1938) szobr\u00e1t. I. Ferdin\u00e1nd kir\u00e1ly feles\u00e9ge volt, amikor a rom\u00e1nok ellopt\u00e1k Magyarorsz\u00e1g keleti fel\u00e9t."},{"sightId":2422,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Episcopia Ortodox\u0103 Rom\u00e2n\u0103 a Oradiei","address":"Strada Episcop Roman Ciorogariu 3","mapdata":"1|1996|2431","gps_lat":"47.0587289404","gps_long":"21.9331317290","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Rimanoczy_K._jr._Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Rimanoczy K. jr. Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/75\/Palatul_Rimanoczy_K._jr._Oradea.JPG\/512px-Palatul_Rimanoczy_K._jr._Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Rimanoczy_K._jr._Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n palot\u00e1ja, Ortodox P\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g","seolink":"ifj-rimanoczy-kalman-palotaja-ortodox-puspokseg","note":"","history":"Ifj. Riman\u00f3czy K\u00e1lm\u00e1n tervei alapj\u00e1n \u00e9p\u00fclt 1903-ban. 1921-t\u0151l az Ortodox P\u00fcsp\u00f6ks\u00e9g sz\u00e9khelye lett."},{"sightId":2423,"townId":59,"active":1,"name_LO":"Biserica romano-catolic\u0103 Sf\u00e2ntul Iosif","address":"Strada Traian Lalescu","mapdata":"2|1100|241","gps_lat":"47.0776503407","gps_long":"21.9239565951","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/www.varad.org\/hu\/plebaniak\/nagyvarad_szent_jozsef","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Szent J\u00f3zsef r\u00f3mai katolikus templom","seolink":"szent-jozsef-romai-katolikus-templom","note":"","history":"A V\u00e1radolaszi frissen be\u00e9p\u00edtett peremter\u00fclet\u00e9n 1928-ban \u2013 Mayer Antal apostoli korm\u00e1nyz\u00f3 \u00e1ltal Szent J\u00f3zsef tisztelet\u00e9re \u2013 \u00e9p\u00edtett kult\u00farh\u00e1z-k\u00e1polna vezet\u00e9s\u00e9t lazarista aty\u00e1k, majd Szoci\u00e1lis Testv\u00e9rek vett\u00e9k \u00e1t. Az \u00e1llamos\u00edt\u00e1st k\u00f6vet\u0151en a sz\u00e9kesegyh\u00e1zi pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1hoz tartozott, 1989-t\u0151l \u00f6n\u00e1ll\u00f3 pl\u00e9b\u00e1nia."},{"sightId":2424,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Nucetului A3","mapdata":"2|2020|2024","gps_lat":"47.0351399678","gps_long":"21.9571121412","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Teodor Stoica, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradeabiseircacatolicanufarul.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Oradeabiseircacatolicanufarul\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/7\/70\/Oradeabiseircacatolicanufarul.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Oradeabiseircacatolicanufarul.jpg\u0022\u003ETeodor Stoica\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Szentl\u00e9lek r\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1niatemplom","seolink":"szentlelek-romai-katolikus-plebaniatemplom","note":"","history":"Sz\u0151ll\u0151s telep\u00fcl\u00e9st a V\u00e1radi regestrum a 12. sz\u00e1zadban eml\u00edti el\u0151sz\u00f6r, ahol a v\u00e1radi kir\u00e1lyi sz\u0151l\u0151k m\u0171vel\u0151i \u00e9ltek jelenleg hely\u00e9n Nagyv\u00e1radnak egy \u00faj v\u00e1rosnegyede tal\u00e1lhat\u00f3. Sz\u0151ll\u0151s (Pece-Sz\u0151ll\u0151s) a II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n v\u00e1lt Nagyv\u00e1rad r\u00e9sze, kor\u00e1bban \u00f6n\u00e1ll\u00f3 telep\u00fcl\u00e9s, a 13. sz\u00e1zadban a v\u00e1radi p\u00fcsp\u00f6k \u00e9s \u0151rkanonok birtoka volt. Els\u0151 lelk\u00e9sz\u00e9t 1332-b\u0151l eml\u00edtik dokumentumok. 1729-ben Cs\u00e1ky Imre volt a r\u00f3mai katolikus p\u00fcsp\u00f6ke, az \u0150 j\u00f3v\u00f3lt\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt a templom 1728-1732 k\u00f6z\u00f6tt, torny\u00e1t a 18. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00edtett\u00e9k \u00e9s \u00fajb\u00f3l \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9sre ker\u00fclt sor 1750-ben, illetve a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n."},{"sightId":2425,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada General Traian Mo\u0219oiu 14","mapdata":"1|1721|3381","gps_lat":"47.0531727322","gps_long":"21.9307670200","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1go_House_-_Oradea_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022V\u00e1go House - Oradea (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e2\/V%C3%A1go_House_-_Oradea_%282%29.jpg\/256px-V%C3%A1go_House_-_Oradea_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1go_House_-_Oradea_(2).jpg\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1g\u00f3-h\u00e1z","seolink":"vago-haz","note":"","history":"1905-ben a V\u00e1g\u00f3-fiv\u00e9rek tervezt\u00e9k szecesszi\u00f3s st\u00edlusban. "},{"sightId":2426,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Post\u0103varului 2","mapdata":"1|1513|2589","gps_lat":"47.0578259174","gps_long":"21.9289611693","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Goldstein_House,_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Goldstein House, Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/18\/Goldstein_House%2C_Oradea.jpg\/512px-Goldstein_House%2C_Oradea.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Goldstein_House,_Oradea.jpg\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Goldstein Salamon h\u00e1za","seolink":"goldstein-salamon-haza","note":"","history":"1910-ben \u00e9p\u00fclt Sztarill Ferenc tervei alapj\u00e1n.\n&\nregivarad.blogspot.com: Nagyv\u00e1radi zsid\u00f3 zsinag\u00f3g\u00e1k,palot\u00e1k \u00e9s \u00e9p\u00fcletek|http:\/\/regivarad.blogspot.com\/2017\/09\/nagyvaradi-zsido-zsinagogakpalotak-es.html\nbiharmegye.ro: Sztarill Ferenc \u00f6r\u00f6ks\u00e9ge|https:\/\/www.biharmegye.ro\/index.php?oldal=iras&id=1309"},{"sightId":2427,"townId":59,"active":1,"name_LO":"","address":"Libertatii","mapdata":"1|2234|2863","gps_lat":"47.0561880144","gps_long":"21.9352210396","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022ArnoldPlaton, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Markovits-Math%C3%A9zer_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Markovits-Math\u00e9zer House - Oradea\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a2\/Markovits-Math%C3%A9zer_House_-_Oradea.JPG\/512px-Markovits-Math%C3%A9zer_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Markovits-Math%C3%A9zer_House_-_Oradea.JPG\u0022\u003EArnoldPlaton\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Markovits-Math\u00e9zer h\u00e1z","seolink":"markovits-mathezer-haz","note":"","history":"Spiegel Frigyes tervezte szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, 1910 k\u00f6r\u00fcl \u00e9p\u00fclt.\n&\nkultura.hu: Barangol\u00e1s Nagyv\u00e1radon|https:\/\/kultura.hu\/barangolas-nagyvaradon\/"}]},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}