exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Városfalak

Városfalak
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
rom
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6617870957, 23.5807095438
Google térkép:

Története

1469-ben Mátyás király engedélyezte a városnak, hogy fallal vegyék körül a moldvai oláh betörések ellen. 1490-ben János Albert lengyel herceg, trónkövetelő ostromolta és vette be. 1564-ben Báthory István, János Zsigmond fővezére foglalta el. 1567-ben János Zsigmond ostromolta meg, és mivel megtartani nem tudta, igyekezett elpusztítani. 1583-ban Rudolf császár Báthory István erdélyi fejedelemnek adományozta a várost. 1601-ben Basta vette be. 1672-ben császári parancsra le kellett rombolni, amit 1673-ban Cobb generális katonái felügyeletével ment végbe. Ez azonban csak mérsékelt rombolás lehetett, mert az erődítéseket 1690-ben Thököly Imre közeledtének hírére újra megerősítették. 1703-ban az oláh betyár, Pintea a kurucok oldalán betört a városba, mive a helyiek fegyvert ragadtak, és a Mészárosok tornya mellett lelőtték a félelmetes haramiát. A várfalak a 19. század fordulóján még jórészt megvoltak. A városfal szabálytalan, majdnem kör alakú volt, négy kapuval, és céhek által fenntartott tornyokkal (úgy mint Mészárosok tornya, Vörös torony, Szűcsök tornya, Kádárok tornya, Fezekasok tornya).

{"item":"sight","set":{"sightId":1143,"townId":55,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|521|260","gps_lat":"47.6617870957","gps_long":"23.5807095438","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"122","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosfalak-Nagybanya-2325","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=180","picture":"","picture_ref":"","name":"V\u00e1rosfalak","note":"","history":"1469-ben M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly enged\u00e9lyezte a v\u00e1rosnak, hogy fallal vegy\u00e9k k\u00f6r\u00fcl a moldvai ol\u00e1h bet\u00f6r\u00e9sek ellen. 1490-ben J\u00e1nos Albert lengyel herceg, tr\u00f3nk\u00f6vetel\u0151 ostromolta \u00e9s vette be. 1564-ben B\u00e1thory Istv\u00e1n, J\u00e1nos Zsigmond f\u0151vez\u00e9re foglalta el. 1567-ben J\u00e1nos Zsigmond ostromolta meg, \u00e9s mivel megtartani nem tudta, igyekezett elpuszt\u00edtani. 1583-ban Rudolf cs\u00e1sz\u00e1r B\u00e1thory Istv\u00e1n erd\u00e9lyi fejedelemnek adom\u00e1nyozta a v\u00e1rost. 1601-ben Basta vette be. 1672-ben cs\u00e1sz\u00e1ri parancsra le kellett rombolni, amit 1673-ban Cobb gener\u00e1lis katon\u00e1i fel\u00fcgyelet\u00e9vel ment v\u00e9gbe. Ez azonban csak m\u00e9rs\u00e9kelt rombol\u00e1s lehetett, mert az er\u0151d\u00edt\u00e9seket 1690-ben Th\u00f6k\u00f6ly Imre k\u00f6zeledt\u00e9nek h\u00edr\u00e9re \u00fajra meger\u0151s\u00edtett\u00e9k. 1703-ban az ol\u00e1h bety\u00e1r, Pintea a kurucok oldal\u00e1n bet\u00f6rt a v\u00e1rosba, mive a helyiek fegyvert ragadtak, \u00e9s a M\u00e9sz\u00e1rosok tornya mellett lel\u0151tt\u00e9k a f\u00e9lelmetes harami\u00e1t. A v\u00e1rfalak a 19. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1n m\u00e9g j\u00f3r\u00e9szt megvoltak. A v\u00e1rosfal szab\u00e1lytalan, majdnem k\u00f6r alak\u00fa volt, n\u00e9gy kapuval, \u00e9s c\u00e9hek \u00e1ltal fenntartott tornyokkal (\u00fagy mint M\u00e9sz\u00e1rosok tornya, V\u00f6r\u00f6s torony, Sz\u0171cs\u00f6k tornya, K\u00e1d\u00e1rok tornya, Fezekasok tornya).","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}