exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szentháromság volt jezsuita templom és kolostor

Szentháromság volt jezsuita templom és kolostor
Nagybánya, Szentháromság-templom 01
Rlevente, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom és kolostor
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada 1 Mai 6
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6584918582, 23.5832022679
Google térkép:

Története

A régi jezsuita templomhoz rendház és iskolaépület is tartozott. Az iskola régi tornaterméből 1926-ban a román megszállás után ortodox templomot alakítottak ki. A templom 1717 és 1720 között épült. 1773-ban a pápa feloszlatta a jezsuita rendet, azóta plébániatemplom.

A jezsuiták 1674-ben jelentek meg Nagybányán, amikor a császári katonaság a Szent István templomot elvette a reformátusoktól, és a jezsuitáknak adta. A jezsuitákat 1677-ben elűzték. 1687-ben a török kiűzésével és Erdély Habsburg Birodalomba való bekebelezésével a Szent István templomot a katolikusok szerezték meg, és 1691-ben vették birtokba a jezsuiták. A reformátusok a Rákóczi-szabadságharcnak köszönhetőleg 1705-től 1712-ig újra használatba vehették a Szent István templomot. Ezt követően a jezsuiták visszaszerezték, azonban nem állíttatták helyre, hanem a régi Szent Márton templom helyére építették fel a mai új templomukat. A jezsuita templom és rendház Matyasovszki László nyitrai püspök 1696-os adományából épült meg, melynek emlékére a nyugati homlokzatán egy ovális alakú emléktáblát helyeztek el. A Szent István templomot ezután elkezdték széthordani, majd 1847-ben felrobbantották. A szentély oltárképét 1823-ban Kármán László készítette. Az oltárt 1824-25-ben Schaintzer Fülöp faragta. A rendház és iskola épület 1748-ra lett kész. Az iskolát 1776-ban a minoriták vették át. A templomot 1852 és 1867 között Smoczer Ignác plébános teljesen felújíttatta, ekkor készült el az új főoltárképe is. A 20. század elején készült el a mozaikpadlózat és a nyolcszínes üvegablak. 1940 és 44 között készült el az orgona. Az első világháború után az iskola, akkor már állami főgimnázium, elköltözött. Helyére polgári leányiskola költözött.

{"item":"sight","set":{"sightId":1130,"townId":55,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada 1 Mai 6","mapdata":"1|827|805","gps_lat":"47.6584918582","gps_long":"23.5832022679","religion":1,"oldtype":"9","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Szentharomsag-plebaniatemplom--volt-jezsuita-templom-es-kolostor-Nagybanya-1529","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=182","picture":"\u003Ca title=\u0022Rlevente, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-templom_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyb\u00e1nya, Szenth\u00e1roms\u00e1g-templom 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f5\/Nagyb%C3%A1nya%2C_Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-templom_01.JPG\/512px-Nagyb%C3%A1nya%2C_Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-templom_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_Szenth%C3%A1roms%C3%A1g-templom_01.JPG\u0022\u003ERlevente\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szenth\u00e1roms\u00e1g volt jezsuita templom \u00e9s kolostor","note":"","history":"A r\u00e9gi jezsuita templomhoz rendh\u00e1z \u00e9s iskola\u00e9p\u00fclet is tartozott. Az iskola r\u00e9gi tornaterm\u00e9b\u0151l 1926-ban a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n ortodox templomot alak\u00edtottak ki. A templom 1717 \u00e9s 1720 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt. 1773-ban a p\u00e1pa feloszlatta a jezsuita rendet, az\u00f3ta pl\u00e9b\u00e1niatemplom.@\nA jezsuit\u00e1k 1674-ben jelentek meg Nagyb\u00e1ny\u00e1n, amikor a cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1g a Szent Istv\u00e1n templomot elvette a reform\u00e1tusokt\u00f3l, \u00e9s a jezsuit\u00e1knak adta. A jezsuit\u00e1kat 1677-ben el\u0171zt\u00e9k. 1687-ben a t\u00f6r\u00f6k ki\u0171z\u00e9s\u00e9vel \u00e9s Erd\u00e9ly Habsburg Birodalomba val\u00f3 bekebelez\u00e9s\u00e9vel a Szent Istv\u00e1n templomot a katolikusok szerezt\u00e9k meg, \u00e9s 1691-ben vett\u00e9k birtokba a jezsuit\u00e1k. A reform\u00e1tusok a R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharcnak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg 1705-t\u0151l 1712-ig \u00fajra haszn\u00e1latba vehett\u00e9k a Szent Istv\u00e1n templomot. Ezt k\u00f6vet\u0151en a jezsuit\u00e1k visszaszerezt\u00e9k, azonban nem \u00e1ll\u00edttatt\u00e1k helyre, hanem a r\u00e9gi Szent M\u00e1rton templom hely\u00e9re \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel a mai \u00faj templomukat. A jezsuita templom \u00e9s rendh\u00e1z Matyasovszki L\u00e1szl\u00f3 nyitrai p\u00fcsp\u00f6k 1696-os adom\u00e1ny\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt meg, melynek eml\u00e9k\u00e9re a nyugati homlokzat\u00e1n egy ov\u00e1lis alak\u00fa eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1t helyeztek el. A Szent Istv\u00e1n templomot ezut\u00e1n elkezdt\u00e9k sz\u00e9thordani, majd 1847-ben felrobbantott\u00e1k. A szent\u00e9ly olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9t 1823-ban K\u00e1rm\u00e1n L\u00e1szl\u00f3 k\u00e9sz\u00edtette. Az olt\u00e1rt 1824-25-ben Schaintzer F\u00fcl\u00f6p faragta. A rendh\u00e1z \u00e9s iskola \u00e9p\u00fclet 1748-ra lett k\u00e9sz. Az iskol\u00e1t 1776-ban a minorit\u00e1k vett\u00e9k \u00e1t. A templomot 1852 \u00e9s 1867 k\u00f6z\u00f6tt Smoczer Ign\u00e1c pl\u00e9b\u00e1nos teljesen fel\u00faj\u00edttatta, ekkor k\u00e9sz\u00fclt el az \u00faj f\u0151olt\u00e1rk\u00e9pe is. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n k\u00e9sz\u00fclt el a mozaikpadl\u00f3zat \u00e9s a nyolcsz\u00ednes \u00fcvegablak. 1940 \u00e9s 44 k\u00f6z\u00f6tt k\u00e9sz\u00fclt el az orgona. Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n az iskola, akkor m\u00e1r \u00e1llami f\u0151gimn\u00e1zium, elk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. Hely\u00e9re polg\u00e1ri le\u00e1nyiskola k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt.\n&\njezsuita.hu: A NAGYB\u00c1NYAI SZENTH\u00c1ROMS\u00c1G PL\u00c9B\u00c1NIATEMPLOM|https:\/\/jezsuita.hu\/a-nagybanyai-szentharomsag-plebaniatemplom\/","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}